Glarmesterfagets Faglige Udvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glarmesterfagets Faglige Udvalg"

Transkript

1 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 1 af 27 Fag fælles for hovedforløb 8109 Modul 1, Læring, kommunikation og samarbejde Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring. 2 Eleven kan anvende selvevalueringsværktøjer. 3 Eleven kan udvise medansvar for egen læreproces. 4 Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer. 5 Eleven kan forholde sig til sine arbejdsprocesser Matematik F 2,0 uger Grundfag DKLL/EQF / Resultatform(er) Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence). 2 Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence) 3 Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence) 4 Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence) 5 Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence) Salg og service F Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter.

2 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 2 af 27 1 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen. 2 Eleven kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form. 3 Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler. 4 Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer. 5 Eleven kan redegøre for forbrugerforhold. 6 eleven kan redegøre for personligt salg og kundebetjening. 7 Eleven opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i Købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb Samfundsfag F 1,5 uger Grundfag DKLL/EQF / -, 7-trinsskala, Delkarakter. 9 Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. 10 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 11 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. 12 Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det faglige system. 13 Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 14 Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier Materialeforståelse og Funktionsglas 2,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til og viden om de forskellige glastyper og deres funktion 2 Eleven kan foretage grundlæggende dimensionering af glas efter gældende beregningsregler samt kende myndighedskrav til glas, konstruktioner og bygninger. Dette omfatter fagets standarder som eksemplemvis nævnt i "arbejde - bygningsglas og montering" 3 Eleven kan udføre forbedring af eksisterende vinduer vedrørende energi, lyd, sol, sikring og sikkerhed, samt rådgive forbrugerne om valg af løsninger 4 Eleven kan formidle viden om glas og glassets funktioner 5 Eleven kan foretage kvalitetsvurdering af glas og andre materialer 6 Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. 7 Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge 8 Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier.

3 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 3 af Alu og profilbearbejdning Avanceret 2,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage måltagning, opskæring, gevindskæring, samling og montage af aluminiumskarm samt opklodse og isætte glas 2 Eleven kan udarbejde skære- og stykliste samt planlægge arbejdsprocessen i værksted 3 Eleven kan anvende maskiner og værktøjer samt opstille og overholde sikkerhedsforskrifter for værkstedsarbejde 4 Eleven har viden om grundstoffet og fremstilling af aluminiumprofiler 5 Eleven kan fejlfinde, justerer og bestille reservedele til profilkonstruktioner 6 Eleven kan anvende bygningstegninger for måltagning til elementer, herunder døre, vinduer, facader og tagkonstruktioner med opluk 7 Eleven kan anvende systemkataloger for valg af system, profildimensionering og udarbejdelse af skære- og styklister til brug for værkstedsarbejde 8 Eleven kan planlægge og gennemføre værkstedsarbejde med konkrete opgaver 9 Eleven kan beskrive og gennemføre forarbejdning og montage af systemelementer, herunder tage stilling til befæstigelsematerialer, fugning, bortledning af vand fra elementet og finish 10 Eleven har viden om stof, oprindelse og bestanddele for profilmaterialer som aluminium, plastik, komposit og andre forekommende materialer 11 Eleven har viden om profiler, herunder statik, overfladebehandlinger, kondensproblematik og drænering, U-værdier, udvidelseskoefficient, genanvendelse m.m 12 Eleven kan foretage kvalitetsvurdering af forarbejdning og montage 9083 Glasforarbejdning og montage 3,0 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan opmåle, dimensionere og montere enkeltlags og flerlagsruder i bygningers klimaskærm, herunder have fokus på effektive arbejdsprocesser. 2 Eleven kan opmåle, dimensionere, tildanne og montere glas til klimaskærm, dørkonstruktioner med pumper og automatik, indvendige skillevægskonstruktioner, traditionelle og ophængte, samt baluster- og gelænderglas. 3 Eleven kan opmåle, dimensionere og montere vindueselementer og dørelementer, fejlfinde, justere og bestille reservedele samt har kendskab til tilgrænsende bygningsdel. 4 Eleven kan designe og beregne løsninger til dør- og skillevægskonstruktioner samt baluster- og gelænderglas ud fra standarder, regler og retningslinier for valg og anvendelse af glas og monteringsmaterialer, samt planlægge og gennemføre montage ud fra monteringsanvisninger, vejledninger og garantiordninger. 5 Eleven anvender viden om glastyper og deres funktioner, herunder transmission, ud- og indadgående refleksion, absorption, lydreduktion, brand- og sikkerhedsklassificering, U- og Ug-værdier. 6 Eleven har kendskab til anvendelse af svagstrøm i forbindelse med glas og montering. 7 Eleven kan udføre udskiftning af enkelte stykker glas i en blyrude, og foretage det nødvendige blyarbejde i den forbindelse. Udskiftningen skal kunne udføres både ved en afmonteret blyrude og en monteret blyrude. 8 Eleven kan udføre opmåling, klargøring og montering af forskellige former for folie, f. eks med henblik på dekoration, solafskærmning, sikring og sikkerhed. 9 Eleven kan montere komponenter på glas, som kræver tilslutning til el, både ved limning, boltning mv. 10 Eleven viser en grundlæggende viden om el, herunder hvad der må udføres uden autorisation. 11 Eleven kan formidle viden om forarbejdning og montage. 12 Eleven kan foretage kvalitetsvurdering af forarbejdning og montage.

4 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 4 af Drift - glarmestervirksomhed 1,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har viden om forretningsgange i en glarmestervirksomhed. 2 Eleven kan foretage indkøb af vare og materiel. 3 Eleven har viden om krav til økonomisk styring af en virksomhed og har viden om IT ved drift af en virksomhed. 4 Eleven kan kommunikere med kunder og forretningsforbindelser, herunder viden om tilbudsgivning, licitation og reklamationsbehandling. 5 Eleven har viden om metoder til effektivisering af produktionsprocesser Produktudvikling, produktion og service Område-/specialefag DKLL/EQF / -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende strukturerede teknikker i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter eller serviceydelser inden for branchen. 2 Eleven kan redegøre for behov og faktorer, som nødvendiggør produktudvikling. 3 Eleven kan anvende viden om den teknologiske udvikling af et eller flere produkter. 4 Eleven kan planlægge og udføre fremstillingen af et eller flere produkter selvstændigt Vinduesrenovering Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan ud fra et ældre vindues tilstand vurdere, om det kan renoveres, repareres eller bør udskiftes, og kan vurdere vinduets betydning for bygningens arkitektur. 2 Eleven kan udføre grundlæggende renovering og reparation af vinduer baseret på kendskab til skadestyper og afhjælpning ved udskiftning af materialer eller behandling af de eksisterende materialer. 3 Eleven kan udføre forbedring af eksisterede vinduer vedrørende energi, lyd, sol, sikring og sikkerhed, samt rådgive forbrugere om valg af løsning. 4 Eleven kan udføre renovering efter beskrivelse og anvende værktøjer, maskiner og materialer til løsning af opgaven.

5 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 5 af Glasinventar Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan designe, beskrive og udføre arbejdstegninger til inventaropgaver som montrer, diske og vægdekorationer m.m. 2 Eleven kan dimensionere glas til udvalgte opgaver, samt foretage kalkulation. 3 Eleven kan orientere sig om løsninger på samlinger og andre detaljer, herun der beslag, tyverisikring, lys og limteknikker 4 Eleven kan anvende bore-, slibe- og skæreværktøjer til glasinventar. 5 Eleven kan udføre limning af glas med de forskellige limtyper til glas og har kendskab til limenes anvendelsesmuligheder, samt montering af beslag. 6 Eleven overholder sikkerhedsforskrifter ved arbejde med limteknik. Fag på specialet 9042 Nivellering og afsætning Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan anvende principper og regler fra geometri, faglig regning og matematik ved afsætning af vinkler, buer og linier 2 Eleven kan afsætte højder med et niveleringsinstrument, føre målebog og beregne koter 3 Eleven kan vælge et passende instrument til afsætning til en given opgave ud fra kendskab til de almindeligste måleinstrumenter 9044 Konstruktioner Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan konstruere, rådgive om, tegne og opbygge valme, grater og spær 2 Eleven har viden om konstruktion, rådgivning, tegning og opbygning af valme, grater og spær 3 Eleven kan udføre rytterlys i konstruktionen samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning 4 Eleven kan konstruere, rådgive om, tegne og opbygge kelkonstruktioner 5 Eleven har viden om konstruktion, rådgivning, tegning og opbygning af kelkonstruktioner

6 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 6 af Tagkonstruktioner og sammenskæringer i aluminium Avanceret 3,0 uger Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille tagkonstruktioner i aluminium ved sammenskærende tagflader, herunder grat-, kel-, kvist-, karnap og pyramidekonstruktioner til såvel standard- og specialopgaver under hensyntagen til krav om membraner, klimaskærme, isolering, udluftning, tæthedskrav og dampspærre 2 Eleven kan montere tagkonstruktioner i aluminium med inddækning ved sammenskærende tagflader. 3 Eleven kan vælge beslag, overfladebehandling, lim- og fugematerialer i forbindelse med tagkonstruktioner i aluminium 4 Eleven kan anvende de fornødne elektroniske og manuel betjente produktionsmaskiner og værktøjer til fremstilling af tagkonstruktioner i aluminium 5 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med fremstilling og montering af tagkonstruktioner i aluminium 6 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejdet med fremstilling og montering af tagkonstruktioner i aluminium 9046 Facader Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille facadekonstruktioner i aluminium til såvel standard- og specialopgaver under hensyntagen til krav om membraner, klimaskærme, isolering, udluftning, tæthedskrav og dampspærre 2 Eleven kan montere facadekonstruktioner i aluminium med inddækning 3 Eleven kan vælge beslag, overfladebehandling, lim- og fugematerialer i forbindelse med facadekonstruktioner i aluminium 4 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med fremstilling og montering af facadekonstruktioner i aluminium 5 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejdet med fremstilling og montering af facadekonstruktioner i aluminium 9068 Autoruder Avanceret 2,0 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har produktviden om materialer anvendt til autoruder 2 Eleven kan foretage udskiftning af hærdet og lamineret glas med fuldsvejset gummiprofil og foretage omlægning (tætning) mellem karrosseri og gummi, samt gummi og glas 3 Eleven kan identificere biler, model og årgang og anvende kataloger for bestilling af glas og hjælpematerialer 4 Eleven kan rådgive om valg af glastyper og priser 5 Eleven kan foretage udskiftning af glas i sidespejle, herunder modeltagning 6 Eleven kan foretage udskiftning af sideruder fastgjort på mekanisk rudehejs

7 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 7 af 27 7 Eleven kan arbejde efter Arbejdstilsynets krav for arbejde med epoxyharpikser og isocyanater i forhold til autoruder 8 Eleven kan foretage udskiftning af limede autoruder på en faglig, lovlig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde 9 Eleven har indgående kendskab til polyuretanbaserede og andre limtyper og primer til glas og karosseri 10 Eleven kan anvende værktøjer til udtagning og isætning af limede autoruder 11 Eleven kan forholde sig til rust- og lakskader på karosseriflanger 12 Eleven kan anvende af forskellige metoder til reparation af stenslag i lamineret glas 13 Eleven kan udskifte sideruder med elektrisk rudehejs 14 Eleven kan planlægge og gennemføre udskiftning og reparationer under hensyntagen til miljø og personsikkerhed, herunder brug af udsugning og værnemidler samt sikring af personer i omgivelserne mod sundhedsskadelige stoffer 9070 Billedindramning Avanceret 2,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven har produktviden om materialer anvendt til indramning 2 Eleven kan analysere billedmaterialer som litografier, kobberstik, akvareller, malerier mm. for håndtering og valg af indramningsmetode 3 Eleven kan dokumentere forskellige løsningsforslag under hensyn til kundens ønsker, billedets blivende omgivelser, herunder dimensionering og valg af rammetype, valg af billedhåndtering, samt valg af hjælpematerialer som glas, pap og kartoner 4 Eleven kan opmåle og opskære rammelister, samle rammer med korrekt spænd og hjørneforstærkning, montere billedmaterialer og foretage montage og afsluttende finish 5 Eleven arbejder kvalitetsbevidst, med indsigt og respekt for de foreliggende billedmaterialer 6 Eleven kan foretage indramning, herunder hjørneforstærkning, af malerier og tekstiler, herunder vælge materialer, værktøj og metode i henhold billedmateriale 7 Eleven kender det naturlige farvesystem NCS og kan ud fra billedmateriale udarbejde beskrivelse af indramning med valg af ramme og øvrige materialer 8 Eleven kan udføre tegninger for opstilling af værktøjer til opskæring af rammelister i træ og metal til polygone indramninger 9 Eleven kan anvende værktøjer og teknikker for fremstilling af passepartouter med skråsnit i forskellige former: polygoner, ovaler, cirkler m.m. 10 Eleven kan udføre opbygning af flerfarvede passepartouter 11 Eleven kan anvende varmpresse og arbejde med forskellige foliestrukturer på udvalgte billedmaterialer 12 Eleven kan beregne materialeforbrug og spild 9073 Tegningslærer 2,0 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan læse oversigts- og detailtegninger for mængdeudtag og kalkulation på glarmesterarbejde 2 Eleven kender symboler, illustrations- og afbildningsmetoder i tekniske tegninger til bygnings- og glaskonstruktioner 3 Eleven kan udføre geometriske tegninger og afbildninger i forbindelse med beskrivelser og dokumentationer samt udførelse af glarmesteropgaver 4 Eleven forstår tegningens og skitsens funktion 5 Eleven viser konstruktiv sans og vurdere visuelle indtryk kritisk 6 Eleven kan forstå tegningens og tegningsformens betydning for udførelsen af det færdige produkt 7 Eleven kan videregive visuelle indtryk og udvise kreativ sans 8 Eleven kan arbejde med skitsering af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og anlægsdele i praktiske tegneopgaver 9 Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af tilgængelige relevante cad programmer for faget

8 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 8 af Løft og sikkerhed 0,5 uger Område-/specialefag DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser, samt valg af tekniske hjælpemidler. 2 Eleven har viden om kroppens funktion ved udførelse af arbejde og kan udføre øvelser som styrker kroppen i forholdet til arbejdets udførelse Aluminium - produktion af vindueselement 0,4 uger Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Eleven kan fremstille og færdiggøre vindueselementer af profiler inklusiv montering af låse og beslag med baggrund i teoretisk viden om materialer, værktøjer, låse og beslag i forbindelse med produktion af vindueselementer. 2 Eleven kan læse og anvende en skære/styk liste, samt søge viden om produkter og deres anvendelse Indramning - ekstra Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan opklippe og samle rammer i forskellige typer materialer samt udføre en hjørnereparation. 2 Eleven kan rådgive kunder omkring valg af ramme ud fra viden om forskellige rammetyper i træ, alu og plast. Arbejdet udføres under hensyntagen til eget og andres arbejdsmiljø. 3 Eleven kan anvende gamle og nye metoder til opspænding af forskellige billedtyper, samt rådgive kunder omkring valg af indramningsmaterialer med baggrund i viden om forskellige materialer og billedtyper. 4 Eleven kan beregne og tilskære almindelige og mere specielle passepartout samt med baggrund i viden om æstetik og symmetri, rådgive kunder omkring valg af passepartout 5 Eleven kan montere et lærred på blændramme, samt montere blændrammen i almindelig ramme og i svæveramme. 6 Eleven kan montere specialrammer med baggrund i viden om montage i dobbeltrammer og dybdeindramning. 7 Eleven kan foretage restaurering af billedrammer med baggrund i viden om forskellige restaureringsmetoder, herunder rensning af malerier.

9 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 9 af Vinduesrenovering - ekstra Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage en vurdering af om et vindue kan renoveres, repareres eller bør udskiftes ud fra vinduets tilstand, bygningens arkitektur samt økonomi. 2 Eleven kan udføre grundlæggende renovering og reparation af vinduer baseret på kendskab til skadestyper, og hvorledes disse kan afhjælpes ved udskiftning af materialer eller behandling af eksisterende materialer, ud fra viden om materialer, og hvordan de bruges korrekt i forbindelse med renovering og reparation af vinduer. 3 Eleven kan udføre forbedringer på eksisterende vinduer med baggrund i viden om opbygning af forsatssystemer, funktionsglas, hjælpematerialer og isætningsmetoder, samt rådgive kunder om løsninger til forbedring af vinduer Autorude - ekstra Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan afmontere autoruder samt klargøre til og foretage montage af autoruder i henhold til stillede kvalitetskrav. 2 Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige maskiner, værktøjer og hjælpemidler til arbejdets udførelse. 3 Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde, alene og i samarbejde med andre, under hensyn til opgavens art. 4 Eleven kan afmontere limede autoruder samt klargøre til og foretage montage af limede autoruder i henhold til stillede kvalitetskrav. 5 Eleven kan udføre mindre reparationer i falsen på karossen og genopbygge metallet med grunder og lak med baggrund i teoretisk og praktisk kendskab til karosseri- og lakopbygning. 6 Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige maskiner, værktøjer og hjælpemidler til arbejdets udførelse. 7 Eleven kan udføre kvalitetskontrol i forbindelse med udskiftning af limede autoruder, samt overholde de kvalitets- og sikkerhedskrav, der skal opfyldes ved arbejdets udførelse. 8 Eleven kan arbejde med lim- og primerteknik i forbindelse med isætning af autoruder, samt udarbejde en plan for egenkontrol og evaluering af eget arbejde. 9 Eleven kan rådgive kunder om autoruder med forskellige funktioner (solreflekterende, varmeafskærmende, antenne og censorer. 10 Eleven kan udføre stenslagsreparationer på autoruder og i den forbindelse anvende hensigtsmæssige metoder og værktøjer så gældende kvalitets- og sikkerhedskrav er opfyldt, samt foretage kvalitetskontrol og evaluering af eget arbejde Bygge- og entreprisestyring Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til omfanget og indholdet af et normalt udbudsmateriale samt reglerne for tilbudsgivning og licitation. 2 Eleven kender til ansvar og pligter for bygherrer, arbejdsgivere, ansatte, leverandører, projekterende og tilsynsførende m.fl.i forbindelse med gennemførelse af et byggeri, herunder AB Eleven har indsigt i entrepriseformer, tidsplaner, arbejdsplaner og byggepladsplanlægning samt vinterforanstaltninger og arbejdsmiljø inden for byggeriet. 4 Eleven kan tilrettelægge en arbejdsplan for en fagentreprise samt revidere denne og medvirke ved indretning af en hensigtsmæssig og sikker arbejdsplads.

10 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 10 af 27 5 Eleven kan kvalitetssikre i forbindelse med en fagentreprise. 6 Eleven har indsigt i de kommunikationsformer og forståelsesbarrierer, der kan hæmme eller fremme et samarbejde Blyruder med motiv Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har udvidet kendskab til og færdigheder i fremstilling af blyruder med motiv og kan udføre reparation på blyruder efter forskellige metoder. 2 Eleven kan tegne og udregne forskellige mønstre. 3 Eleven kan fremstille skabeloner og udføre glasskæring efter skabelon med forskellige skæreteknikker. 4 Eleven har viden om sundhedsfaren og forebyggende foranstaltninger i forbindelse med blyarbejde samt om sikkerhedsbestemmelser ved brug af el-værktøj m.v Glastage og glasoverdækning Område-/specialefag DKLL/EQF / 1 Eleven kan søge informationer om glas i tagkonstruktioner i love, regler og vejledninger om valg af glastyper og dimensionering samt valg af fastgørelsesmetoder og materialer. 2 Eleven kan disponere og dokumentere løsningsforslag til konkrete opgaver. 3 Eleven kan orientere sig ved informationssøgning i f.eks. produktkataloger om forskellige systemer til glastage og glasoverdækninger, systemernes fordele og ulemper, reparationsvenlighed, vedligeholdelse og rengøring. 5 Eleven kender til regler og sikkerhedsforskrifter for arbejde med stiger og stillads. 6 Eleven kan udføre reparationer i almindelig forekommende tagkonstruktioner og i forhold til tilgrænsende bygningselementer Kontrolordning for autoruder Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har grundlæggende viden om kravene til autoruder, udskiftning og reparation og materialer til arbejdsområdet. 2 Eleven har indgående kendskab til grundlæggende forhold omkring rudelimning og autorudereparation i teori og praksis, terminologi, tekniske begreber, prøvning og standarder, karrosserilære, ruders funktion i karrosseriet samt love og regler på autorudeområdet. 3 Eleven har kendskab til fundamentale forhold omkring limning, materialers overfladespænding, befugtningsvinkel, korrosion, migrering, limes hærdning, overfladers forbehandling mv. 4 Eleven har erfaring i vurdering af skader. 5 Eleven har kendskab til personlig sikkerhed, kravene til værkstedets indretning, ventilation og arbejdsmiljø. 6 Eleven har indgående kendskab til kvalitetssikring af autorudearbejde.

11 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 11 af 27 7 Eleven erhverver viden om korrekt kundeinformation, kommunikation og kundebetjening Blyindfattede ruder Avanceret Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven kan fremstille blyruder, herunder foretage opmåling og inddeling af almindeligt forekommende blyruder. 2 Eleven kan overholde gældende miljøkrav for arbejde med bly og loddematerialer Foldedøre og altanlukninger Område-/specialefag Valgfri DKLL/EQF / 1 Eleven har viden om de grundlæggende åbningssystemer, folde- og skyde systemer, herunder deres opbygning og anvendelse. 2 Eleven kan planlægge, fremstille og montere folde- og skydesystemer i aluminium og glas. 3 Eleven har viden om og kan udnytte eksisterende brystninger m.v., herun der etablere løsninger for tilslutninger og fastgørelse. 4 Eleven kan planlægge arbejdsproces og tilrettelægge montage 5 Eleven har viden om og færdigheder i maskinbearbejdning og værktøjs hånd tering og overholder regler om miljø og arbejdsmiljø Fuger - fugning ved vinduer og døre 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF 3/2 Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved vinduer og døre ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse 2 Deltagerne kan beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede fugeprodukter hertil 3 Deltagerne kan desuden projektere forbrug af isolering, bagstop samt fugemasser, og kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. 4 Deltagerne kan udføre fugearbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet.

12 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 12 af Restaurering - ældre vinduer og døre 0,4 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF 3/2 Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan vurdere metoder til at renovere/restaurere ældre vinduer og døre mv. og kan udføre restaureringsarbejdet under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger CAD - 2D på byggepladsen 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltagerne akn udvksle CAD-tegninger med byggebranchens projekterende udøvere vi mail og Internet 2 Deltagerne kan håndter og anvende CAD-tegninger i sammenhæng med byggeprocessen, samt anvende BIPS lagstruktur ved udarbejdelse af relevante arbejdstegninger. 3 Deltagerne kan oprette nye og redigere eksisterende 2D CAD-tegninger og kan dermed bidrage med kontruktive og relevante forslag til aktuelle konstruktioner Låseteknik, montage af sikringsenheder 0,8 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF 4/2 Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan udføre montage af låseenheder i trædøre 2 Deltageren kan montere faste og aftagelige sikringsgitre i basis af forskellige materialer 3 Deltageren kan udføre montageopgaverne i overensstemmelse med forsikringsselskabernes regler for tyverisikring Arbejdsplatforme - Flytning 0,4 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter.

13 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 13 af 27 1 Deltagerne kan på baggrund af viden om arbejdsplatformens opbygning og anvendelsesmuligheder flytte en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed. Arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 2 Deltagerne kan sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt foretage opklodsning under hensyn til det eksisterende underlag, ligesom deltagerne kan montere løse platformsdæk, master, rækværker, samt masteinddækning på arbejdsplatformen. Monteringen foregår under hensyntagen til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring. 3 Deltagerne kan samtidig udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling Arbejdsplatforme - Montage 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Bestået / ikke bestået, Eksamen. 1 Eleven kan på baggrund af viden om arbejdsplatforme montere, ombygge og stage en arbejdsplatform under hensyn til egen og andres sikkerhed. 2 Arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. 3 Eleven kan sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt foretage opklodsning under hensyntagen til det eksisterende underlag, ligesom deltageren kan montere konsoludtræk, specialkonsoller/ klapdæk, overdækninger, topkraner og flersøjlede platforme. 4 Monteringen foregår under hensyntagen til vejrforhold og luftledninger samt korrekt afspærring. 5 Deltagen kan samtidig udfylde en opstillingsrapport samt vurdere en korrekt belastning af arbejdsplatformen på den givne opstilling PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse 0,2 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 Eleven kan ud fra kendskab til branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer arbejdsmiljømæssigt forsvarligt håndtere og fjerne elastiske og plastiske fuger og andre materialer, der indeholder PCB - såvel indendørs som udendørs. 2 Eleven kan planlægge og gennemføre arbejdet, herunder afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj og arbejdsmetoder samt nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, dels i forhold til den personlige beskyttelse, og dels i forhold til at undgå spredning af PCB til omgivelserne. 3 Endelig kan deltagerne fjerne PCB-holdigt affald under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinier for PCB-holdige materialer CAD - Generering af facade, snit og detaljer 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan ved brug af elektronisk tegneprogram oprette og færdiggøre tværsnit og facader fra færdige 3-D objektbaserede plantegninger samt tegne detaljetegninger, og hertil anvende BIPS lagstruktur. 2 Deltageren kan oprette og redigere væg-, dør- og vinduestyper, flytte disse fra tegning til tegning samt hente komponenter fra digitale netbaserede arkiver.

14 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 14 af CAD - Udarbejdelse af plantegninger 0,6 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan anvende elektronisk tegneprogram til at udføre 3-D objektbaserede plantegninger i forskellig detaljeringsgrad med standardbygningsdele. 2 Deltageren kan målsætte plantegninger og påføre tekst ved anvendelse af BIPS lagstruktur. 3 Deltageren kan oprette og redigere egne væg-, dør- og vinduestyper samt flytte disse fra tegning til tegning Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed 0,2 uger AMU-mål Valgfri DKLL/EQF / Resultatform(er) -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 1 Deltageren kan, i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver indenfor bygge-, monterings- og installationsområdet, anvende grundlæggende viden om sikkerhedsforhold ved, og gældende lovgivning om forskellige typer af personlifte (bom-, sax-, og trailerlifte, teleskoplæssere med kurv) og arbejdsplatforme, under hensyn til eget og andres arbejdsmiljø, herunder medvirke til forebyggelse af ulykker. 2 Deltageren kan foretage valg af personlifte og arbejdsplatforme til en konkret opgave på baggrund af viden om personliftens og arbejdsplatformens arbejdshøjde, løftekapacitet/brug af belastningsdiagrammer, transport- og opstillingsmål. 3 Deltageren kan opstille personlifte og arbejdsplatforme under hensyn til underlaget, stabilitet samt ydre forhold så som vind, respektafstande til el-ledninger mv. 4 Deltageren kan udføre nødsænkningsprocedurer for den pågældende personlift og arbejdsplatform Afsl.prv:, Afsluttende prøve DKLL/EQF / Resultatform(er) Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. Skriftlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Afsl.prv:,

15 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 15 af Generel - Kunde dialog rådgivning DKLL/EQF / 1 Eleven kan gennemføre kundedialog og give rådgivning Generel - Opmåling DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opmåling Generel - Dimensionering DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage dimensionering Generel - Tilskæring og skabelon DKLL/EQF / 1 Eleven kan tilskære og anvende skabelon.

16 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 16 af Generel - Bore i glas DKLL/EQF / 1 Eleven kan bore i glas Generel - Slibning og polering DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre slibning og polering Generel - Brusevæg/dør DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre brusevæg/dør Generel - Kitning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre kitning.

17 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 17 af Generel - Termo/energiruder montering DKLL/EQF / 1 Eleven kan monterer termo/energiruder Generel - Glastage reparation DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre reparation af glastage Generel - Glastage nyt DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre nye glastage Generel - Brandglas DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre brandglas.

18 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 18 af Generel - Sikkerhedsglas DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre sikkerhedsglas Generel - Sikringsglas DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre sikringsglas Generel - Vurdering af tilstand vinduer DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage vurdering af vinduers tilstand Generel - Montering af vinduer og døre DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montering af vinduer og døre.

19 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 19 af Generel - Reparation ramme/karm vinduer/døre DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre reparation af ramme/karm på vinduer/døre Generel - Dørpumper og automatik DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre dørpumper og automatik Generel - Topforsegling DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre topforsegling Generel - Fugearbejde DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre fugearbejde.

20 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 20 af Generel - Blyindfatning - reparation DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre reparation af blyindfatninger Indramning - Ekspedition og rådgivning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre ekspedition og rådgivning ved indramning Indramning - Opskæring og samling af rammer DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opskæring og samling af rammer Indramning - Opspænding på blindramme DKLL/EQF / 1 Elevn kan udføre opspænding på blindramme

21 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 21 af Indramning - Passepartout DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre passepartout Autoglas - Montering af gummibånd DKLL/EQF / 1 Eleven kan foretage montering af autoglas med gummibånd Autoglas - Montering ved limning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montering af autoglas ved limning 9170 Autoglas - Stenslagsreparationer DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre stenslagsreparationer.

22 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 22 af Aluminium - Elementtegning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre elementtegning Aluminium - Skære styklister DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre skære styklister Aluminium - Opskæring og bearbejdning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opskæring og bearbejdning af profiler Aluminium - Samling DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre samling af profiler.

23 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 23 af Aluminium - Montage DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montage af profiler Aluminium - Inddækninger DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre inddækninger Aluminium - Fejlfinde og reparere DKLL/EQF / 1 Eleven kan fejlfinde og reparere ved profiler Inventar - UV-limning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre UV-limning.

24 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 24 af Inventar - Silikonelimning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre silikonelimning Inventar - Montering med beslag DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre montering med beslag Inventar - Helglasdøre DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre helglasdøre Inventar - Helglasvægge DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre helglasvægge.

25 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 25 af Inventar - Spejle DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre spejle Andet - Arbejdsmiljø(værne- og hjælpem.) DKLL/EQF / 1 Eleven kan anvende værne- og hjælpemidler i forhold arbejdsmiljø Andet - Arbejdspladsindretning DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre arbejdspladsindretning Andet - Opstilling af stilladser DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til opstilling af stilladser.

26 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 26 af Andet - Anvendelse af svagstrøm DKLL/EQF / 1 Eleven har kendskab til anvendelse af svagstrøm Andet - Opmåling og montering af folie DKLL/EQF / 1 Eleven kan udføre opmåling og montering af folie Kompmål:, Kompetencemål DKLL/EQF / Resultatform(er) 1 Eleven kan foretage opmåling samt vælge relevante måleinstrumenter til opgaverne. 3 Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ud fra kendskab til modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste fejl på området. 4 Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindelig forekommende arbejdsopgaver. 5 Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 6 Eleven kan udføre tegninger, skitser og skabeloner, herunder anvende CAD til brug for udførelse og dokumentation af en arbejdsopgave. 7 Eleven kan rådgive om valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under hensyntagen til stilart, egenskaber, funktion, økonomi, tidsplan og vedligehold. 8 Eleven kan kommunikere om arbejdsforhold på fremmedsprog. 9 Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder. 11 Eleven kan indrette en arbejdsplads under hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, sikkerhed, adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 12 Eleven kan forarbejde og montere glas, herunder elektronik og beslag på glas, udføre indramninger, autoglas, profilkonstruktioner, glastage samt foretage montage af vindues- og dørelementer, vinduesrenovering og reparation af blyindfattede ruder. 13 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget, læring, kommunikation og samarbejde i jobmæssige og almene sammenhænge samt fremadrettet kunne arbejde med egen læring og sætte arbejdsforhold i en samfundsmæssig sammenhæng. 14 Eleven kan anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag, niveau F, i jobmæssige og almene sammenhænge. 15 Eleven kan redegøre for forretningsgange i en glarmestervirksomhed, herunder indkøb, økonomisk styring, IT-drift og metoder til at udvikle forretningsgange.

27 fagets Faglige Udvalg Uddannelsesordning for 1405 (version 6) Side 27 af 27

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Bygningsmaleruddannelsen

Bygningsmaleruddannelsen Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 3 1. Fagets formål og profil

Læs mere

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, FLY

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Grundforløb for Tømrer

Grundforløb for Tømrer Grundforløb for Tømrer EUC Vest Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg af 2. marts 2011 Udarbejdet af Karsten Grigel og Frank Aarestrup

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere