KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)"

Transkript

1 KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING SPECIALE Glarmester Glarmester, Aluminium NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE OM PRAKTIKERFARING SAMT RESULTATET AF EVT. KOMPETENCEAFKLAREDE FORLØB GIVES FØLGENDE KOMPETENCEVURDERING I FORHOLD TIL VALGTE EUD-UDDANNELSE. KOMPETENCER FRA FAGLIG PROFIL (TEKNISK FAGLIGE OG PRAKTISK FAGLIGE) GRUNDFORLØB: Matematik F, 1 uge. Faget fortsætter i hovedforløbet. Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk (symbol- og formalismekompetence). OPNÅS VIA FAG Grund AVANCERET BEGYNDER RUTINERET UDD. MÅL OPFYLDT TIL UDDANNEL- SESPLAN Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene Sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse. (tankegangs- og repræsentationskompetence) Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper. (modellerings- og problembehandlingskompetence) Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder. (kommunikationskompetence) Eleven kan anvende relevante hjælpemidler. (hjælpemiddelkompetence) Grundkursus i førstehjælp Grundkursus i elementær brandbekæmpelse Arbejdsmiljø, modul 1 Foretage præcisionsopmåling og tilskæring samt foretage almindeligt forekommende montering af glas i kit og bånd ud fra et grundlæggende kendskab til glastyper, fremstillingsmetoder, egenskaber og anvendelse.

2 Forarbejde glas ved hulboring, slibning og polering på begynderniveau. Foretage opmåling, klipning og samling af billedrammer og foretage montage ud fra et grundlæggende kendskab til materialer og metoder. Opmåle, tildanne og samle profiler til bygningskomponenter ud fra et grundlæggende kendskab til materialer og metoder. Med et grundlæggende kendskab til materialer og metoder lave model, skære og montere autoglas i profilgummi. Anvende ets almindelige værktøjer, hjælpemidler og materiel sikkerhedsmæssigt korrekt. Planlægge arbejdet på en miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssig korrekt måde, herunder at vælge personlige værnemidler. Anvende æstetiske elementer som stil, form og farve både for historiske og moderne løsninger i et på en kreativ måde. Anvende de for et relevante regningsarter i forbindelse med materialeberegning og opmåling, samt udføre enkle, relevante arbejdstegninger ved brug af digitale løsninger. Med dokumentation, arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav vedrørende opstilling af rulle- og bukkestillads Med dokumentation, arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at arbejde med epoxy og isocyanater

3 Hovedforløb: Læring, kommunikation og samarbejde Eleven kan anvende viden om læreprocesser til styrkelse af egen læring Eleven kan anvende selvevalueringsværktøjer Eleven kan udvise medansvar for egen læreproces. Eleven kan fungere i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer Eleven kan forholde sig til sine arbejdsprocesser Salg og service Eleven kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng Med andre i uddannelsen Grund Eleven kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form. Eleven kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer. Eleven kan redegøre for forbrugerforhold Eleven kan redegøre for personligt salg og kundebetjening. Eleven opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i Købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb. Materialeforståelse og Funktionsglas Eleven har kendskab til og viden om de forskellige glastyper og deres funktion 9071 Eleven kan foretage grundlæggende dimensionering af glas efter gældende beregningsregler samt kende myndighedskrav til glas, konstruktioner og bygninger. Dette omfatter ets standarder som eksempelvis nævnt i "Glarmesterarbejde - bygningsglas og montering" Eleven kan udføre forbedring af eksisterende vinduer vedrørende energi, lyd, sol, sikring og sikkerhed, samt rådgive forbrugerne om valg af løsninger Eleven kan formidle viden om glas og glassets funktioner Eleven kan foretage kvalitetsvurdering af glas og andre materialer Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. Eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervslige sammenhænge Eleven kan søge informationer om materialers tekniske, miljø-

4 og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier. Løft og sikkerhed Eleven kan anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser, samt valg af tekniske hjælpemidler Eleven har viden om kroppens funktion ved udførelse af arbejde og kan udføre øvelser som styrker kroppen i forholdet til arbejdets udførelse Samfunds og byggeri Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og Samarbejdsformer på forskellige niveauer Eleven får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de Miljømæssige aspekter. Eleven får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning. Eleven får kendskab til forskellige sociale systemer, herunder virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering I det retslige system. Fagligt engelsk Eleven kan anvende lige termer på engelsk i almindelige arbejdssituationer Eleven kan skaffe viden via internet, kataloger og brugsanvisninger på engelsk. Drift af virksomhed Eleven har viden om forretningsgange i en glas- og/eller facadevirksomhed Eleven kan foretage indkøb af vare og materiel. Eleven har viden om krav til økonomisk styring af en virksomhed og har viden om IT ved drift af en virksomhed. Eleven kan kommunikere med kunder og forretningsforbindelser, herunder viden om tilbudsgivning, licitation og reklamationsbehandling. Eleven har viden om metoder til effektivisering af produktionsprocesser.

5 Tegningslærer Eleven kan læse oversigts- og detailtegninger for mængdeudtag og kalkulation på glas- og aluminiumsarbejde Eleven kender symboler, illustrations- og afbildningsmetoder i tekniske tegninger til bygnings- og glaskonstruktioner. Eleven kan udføre geometriske tegninger og afbildninger i forbindelse med beskrivelser og dokumentationer samt udførelse af glas- og aluminiumsarbejde. Eleven forstår tegningens og skitsens funktion. Eleven viser konstruktiv sans og vurdere visuelle indtryk kritisk. Eleven kan forstå tegningens og tegningsformens betydning for udførelsen af det færdige produkt Eleven kan videregive visuelle indtryk og udvise kreativ sans. Eleven kan arbejde med skitsering af arkitektoniske og skulpturelle bygnings- og anlægsdele i praktiske tegneopgaver Eleven kan udføre tegninger ved anvendelse af tilgængelige relevante cad programmer for et. Eleven har grundlæggende kendskab til CNC-forarbejdning inden for et. Glastage og glasoverdækninger Eleven kan søge informationer om glas i tagkonstruktioner i love, regler og vejledninger om valg af glastyper og dimensionering samt valg af fastgørelsesmetoder og materialer Eleven kan disponere og dokumentere løsningsforslag til konkrete opgaver Eleven kan orientere sig ved informationssøgning i f.eks. produktkataloger om forskellige systemer til glastage og glasoverdækninger, systemernes fordele og ulemper, reparationsvenlighed, vedligeholdelse og rengøring. Eleven kender til regler og sikkerhedsforskrifter for arbejde med stiger og stillads. Eleven kan udføre reparationer i almindelig forekommende tagkonstruktioner og i forhold til tilgrænsende bygningselementer.

6 Billedindramning, fælles Eleven har produktviden om materialer anvendt til indramning. Eleven kan analysere billedmaterialer som litografier, kobberstik, akvareller, malerier mm. for håndtering og valg af indramningsmetode Eleven kan dokumentere forskellige løsningsforslag under hensyn til kundens ønsker, billedets blivende omgivelser, herunder dimensionering og valg af rammetype, valg af billedhåndtering, samt valg af hjælpematerialer som glas, pap og kartoner. Eleven kan opmåle og opskære rammelister, samle rammer med korrekt spænd og hjørneforstærkning, montere billedmaterialer og foretage montage og afsluttende finish. Eleven kan foretage indramning, herunder hjørneforstærkning, af malerier og tekstiler, herunder vælge materialer, værktøj og metode i henhold billedmateriale Eleven kender det naturlige farvesystem NCS og kan ud fra billedmateriale udarbejde beskrivelse af indramning med valg af ramme og øvrige materialer. Eleven kan beregne materialeforbrug og spild. Vinduesrenovering, efterservice og reparation Eleven kan ud fra et ældre vindues tilstand vurdere, om det kan renoveres, repareres eller bør udskiftes, og kan vurdere vinduets betydning for bygningens arkitektur Eleven kan udføre grundlæggende renovering og reparation af vinduer baseret på kendskab til skadestyper og afhjælpning ved udskiftning af materialer eller behandling af de eksisterende materialer. Eleven kan udføre forbedring af eksisterede vinduer vedrørende energi, lyd, sol, sikring og sikkerhed, samt rådgive forbrugere om valg af løsning. Eleven kan udføre renovering efter beskrivelse og anvende værktøjer, maskiner og materialer til løsning af opgaven. Eleven kan udføre afdækninger og sikring af bygning.

7 Hovedforløb, speciale aluminium Facadekonstruktioner Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille facadekonstruktioner i aluminium til såvel standard- og specialopgaver under hensyntagen til krav om membraner, klimaskærme, isolering, udluftning, tæthedskrav og dampspærre. Eleven kan montere facadekonstruktioner i aluminium med inddækning. Eleven kan vælge beslag, overfladebehandling, lim- og fugematerialer i forbindelse med facadekonstruktioner i aluminium. Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med fremstilling og montering af facadekonstruktioner i aluminium. Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejdet med fremstilling og montering af facadekonstruktioner i aluminium. Tagkonstruktioner og sammenskæringer Eleven kan planlægge, tegne, rådgive om og fremstille tagkonstruktioner i aluminium ved sammenskærende tagflader, herunder grat-, kel-, kvist-, karnap og pyramidekonstruktioner til såvel standard- og specialopgaver under hensyntagen til krav om membraner, klimaskærme, isolering, udluftning, tæthedskrav og dampspærre. Eleven kan montere tagkonstruktioner i aluminium med inddækning ved sammenskærende tagflader. Eleven kan udføre rytterlys i konstruktionen samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning. Eleven kan vælge beslag, overfladebehandling, lim- og fugematerialer i forbindelse med tagkonstruktioner i aluminium. Eleven kan anvende de fornødne elektroniske og manuel betjente produktionsmaskiner og værktøjer til fremstilling af tagkonstruktioner i aluminium. Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med fremstilling og montering af tagkonstruktioner i Aluminium Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejdet med fremstilling og montering af tagkonstruktioner i aluminium.

8 ALMEN FAGLIGE FÆRDIGHEDER UDD. MÅL OPFYLDT TIL UDDAN- NELSESPLAN LÆSE, SKRIVE-OG REGNEFÆRDIGHEDER BØR SUPPLERES EVT. MED FVU INDARBEJDES I UDDANNEL- SESFORLØB SKAL IKKE UDBYGGES OVERSIGT OVER KOMPETENCER DER SKAL OPNÅS OVERSIGT OVER PRAKTIKFORLØB SVENDE-, FAGPRØVE ELLER ANDEN AFSLUTTENDE PRØVE ØNSKE OM SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE JA NEJ HVIS JA, HVILKEN STØTTE BILAG ER VEDHÆFTET KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN DATO: UNDERSKRIFT: STEMPEL: (UDDANNELSEINSTITUTION)

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser

UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser 18. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb i visse erhvervsuddannelser I medfør af 4, stk. 2, jf. 23, stk. 2,

Læs mere

Tømrerkonference 26. juni 2012

Tømrerkonference 26. juni 2012 Tømrerkonference 26. juni 2012 Ønsker og udfordringer Afvikling af den praktiske prøve på sidste ophold Sammenhæng mellem den teoretiske og den praktiske opgave Mere fokus på energi / bæredygtighed Tegning

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Indgang 6 service, stil og design Grundforløb og Hovedforløb Randers Tekniske Skole Juni 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 6 2. Kvalitet... Side 6 3. Uddannelsens formål

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Bygningsmaleruddannelsen

Bygningsmaleruddannelsen Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 3 1. Fagets formål og profil

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om automatik- og procesuddannelsen Forord Denne vejledning knytter sig til Bekendtgørelse nr. 738 af 28. juni 2006. Den til enhver tid gældende vejledning for en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 VVS

Lokal undervisningsplan GF2 VVS Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 VVS Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsteknikeruddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse

Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne. Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Gennemgang af kompetencemål i erhvervsuddannelserne Bilagsrapport: Kompetencemål, grundfag og områdefag pr. indgang og uddannelse Analyse og Erhvervsfremme Juli 2010 Indhold 0. INDLEDNING...5 1. BIL, FLY

Læs mere

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb

Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Køletekniker Lokal undervisningsplan 1. Hovedforløb Eksamen Fag Uger Standpunkt m=mundtlig, s=skriftlig Naturfag 2 Afsluttet Produktudvikling, produktion og service 1 Materialeforståelse 1 Termisk sammenføjning

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager

Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Hovedforløbet for vvs er og vvs-blikkenslager Lokalundervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. april 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere