2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl Ryparken 21. st.tv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv."

Transkript

1 2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Tirsdag den 25. september 2012 kl Ryparken 21. st.tv. 18. september Valg af dirigent 2. Godkendelse af forslag til forretningsorden (Vedlagt) 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af referat fra møderne afdelingsmøde i maj (Vedlagt) 6. Beretning fra bestyrelsen og godkendelse heraf 7. Behandling af indkomne forslag. (Vedlagt) 8. Godkendelse af driftsbudget for 2013 (Tidligere uddelt) 9. Eventuelt Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 1 ud af 15

2 Ad punkt 2 Forslag til forretningsorden for afdelingsmøder uden valg i Ryparken II Der skal på alle afdelingsmøder vedtages en forretningsorden for mødet. Forretningsordenen beskriver, hvordan afdelingsmødet skal afholdes. For det meste spiller forretningsordenen ikke den store rolle på mødet. Men hvis der opstår uoverensstemmelser, er det godt at have en forretningsorden, som klart og tydeligt fastlægger rammerne for, hvordan mødet skal forløbe og hvordan der kan træffes beslutninger på mødet. Mødets ledelse m.m. 1 Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og påser, at det afholdes efter fsb s vedtægter, de beslutninger afdelingsmødet har truffet, dagsordenen og denne forretningsorden. Formanden for afdelingsbestyrelsen sørger for, at afdelingsmødet vælger en dirigent. 2 Ved mødets start konstaterer dirigenten mødets lovlighed, om der er ændringsforslag til forretningsordenen, og om forslagene skal til afstemning. Forretningsordenen kan ikke komme til afstemning senere under mødet. 3 Afdelingsmødet vælger en referent, som skriver et konklusionsreferat fra mødet. Referatet skal tydeligt beskrive de beslutninger, der er taget samt resultater af afstemninger. Referatet godkendes af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Senest fire uger efter mødet skal referatet være husstandsomdelt til samtlige husstande. På budgetmødet skal det fremgå af referatet hvilken %-sats huslejen siger med. 4 Til at bistå dirigenten ved afstemninger vælger afdelingsmødet et stemmeudvalg på 1-3 personer. Behandling af forslag 5 Kun forslag, der er modtaget rettidigt af afdelingsbestyrelsen og sendt til alle husstande senest en uge før mødet, kan behandles på mødet. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og indgår i debatten om hovedforslaget. 6 Ved afstemning om hovedforslag, hvortil der er stillet ændringsforslag, stemmes der først om ændringsforslag og derefter om hovedforslaget med eventuelt vedtagne ændringer. Ved afstemning om alternative forslag til både hoved- og ændringsforslag sætter dirigenten først det forslag, han/hun finder mest vidtgående, til afstemning. Vedtages forslaget, bortfalder afstemningen om det oprindelige forslag. 7 Stilles der forslag om, at dirigenten fratræder, kan der ikke stilles ændringsforslag. Formanden for afdelingsbestyrelsen leder afstemningen samt eventuelt valg af ny dirigent. Afstemninger 8 Afdelingsmødet træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Stemmeafgivning sker almindeligvis ved håndsoprækning, dog kan dirigenten bestemme, om et spørgsmål skal afgøres ved skriftlig afstemning. Afdelingsmødet kan også træffe beslutning om skriftlig afstemning, ligesom afdelingsmødet kan beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning. 2 ud af 15

3 Alle myndige personer med fast bopæl i afdelingen har stemmeret ved afdelingsmødet, dog har hver husstand kun to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 9 Dirigenten sikrer, at proceduren for afstemning er præciseret, herunder hvordan stemmesedler skal udfyldes. Det skal oplyses, hvor mange husstande, der er repræsenteret på afdelingsmødet. 10 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence til en eller flere beboergrupper. Træffer afdelingsmødet beslutning om at uddelegere kompetence, skal det af beslutningen fremgå, på hvilket område kompetencen er uddelegeret og inden for hvilken tidsmæssig ramme, beboergruppens arbejde skal foregå samt eventuel budgetramme og hvem, der forvalter denne budgetramme. Endvidere skal der til disse beboergruppe, på afdelingsmødet i maj kunne genopstille og vælges nye/flere medlemmer. Beboergrupper skal aflægge beretning for deres aktiviteter på afdelingsmødet i maj. Ad punk 5 Referat af ordinært afdelingsmøde Ryparken II tirsdag den 22. maj 2012 På mødet deltog 22 husstande. Formanden bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Ad. 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen blev valgt som dirigent. Steen takkede for valget og overtog mødeledelsen. Steen konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. Det blev konstateret at nr. 39 ikke havde fået materialet. Adspurgt besluttede afdelingsmødet at fortsætte mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad. 3 Godkendelse af forretningsordenen Forretningsordenen blev godkendt, med den tilføjelse, at referatet fremadrettet, vil blive omdelt til alle beboere samt lagt på vores hjemmeside, som det i øvrigt er praksis i afdelingen. Ad. 4 Valg af referent Dorte Nordström Persson blev valgt som referent. Ad. 5 Valg af stemmeudvalg Ken Poulsen og Villy Larsen blev valgt til stemmeudvalget. Ad. 6 Godkendelse af referatet fra sidste afdelingsmøde Referatet blev godkendt, med den tilføjelse, at der i referatet efter hvert budgetmøde skal stå den konkrete huslejestigning i procent. 3 ud af 15

4 Ad. 7 Beretning fra bestyrelsen Formanden berettede, at der nu var installeret ensrettere i vore kloaker, så vi dermed skulle undgå kloakvand i kældrene. Endvidere informerede formanden om, at bestyrelsen og administrationen har besluttet, at iværksætte en terrænjustering i udearealerne som nødvendigt arbejde, der skal hindre overfladevand i at løbe direkte ned i vore kældre efter skybrud. Prisen vil være million kr. og vil betyde en huslejestigning på 1,06 % de næste 20 år. Projektets udformning blev forelagt beboerne i forbindelse med afholdelse af et temamøde d. 15. maj Michael orienterede kort om paraboler. Juridisk afd. er nu på sagen vedr. ukorrekt opsatte paraboler. Pia Liske fortalte lidt om arbejdet i Bispebjerg Lokaludvalg. Der er nedsat et trafikudvalg, da linje 15 får ny rute. Linie 15 overtager linje 14 s rute fra Trianglen. Der er startet en familieklub under Bispebjerg Lokaludvalg og man kan henvende sig til Pia Liske for yderligere informationer. Der skal desuden udarbejdes en bydelsplan, da vores område trænger til et kvarterløft. Det blev aftalt at pap og papircontainerne på containerpladsen flyttes væk fra husmuren, til containerpladsen er færdig bygget. Vedr. ventilation og røgproblemer var en beboer utilfreds med manglende tilbagemelding/kommunikation fra ejendomskontoret samt FSB. Michael svarede på kritikken og lovede at gå videre med sagen. Endvidere følger bestyrelsen op på den konkrete sag. Der er en del utilfredshed med vaskeriets maskiner. De er ude af drift i længere tid af gangen. Michael kontakter ANIVA for bedre service. Der er ikke udelt tilfredshed med dørtelefonerne. Ikke alle opgange er blevet fri for brummetonen. Dette vil blive ordnet. Der vil blive lavet en mindre undersøgelse af de forskellige gener der evt. måtte være. Beretningen blev herefter godkendt. Ad. 8 Behandling af indkomne forslag Forslag 1 vedr. etablering af ny kabling og nyt IT/TV abonnement med Parknet. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 32 for og 12 imod, dog under den forudsætning, at administrationen godkender kontrakt med Parknet og at Svend Johannsen desuden undersøger flere forskellige udbydere, samt undersøger om der kan være en udbyder på IT delen og en udbyder på TV delen. Vedtagelsen af forslaget medfører en huslejestigning på 1 % de næste 10 år. Forslag 2 vedr. installation af centrifuge i vaskeriet. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 20 for og 10 imod. Forslag 3 vedr. mulighed for at køre ind i området ved ind og udflytning. Forslaget blev trukket. 4 ud af 15

5 Forslag 4 vedr. regelsæt for cafeen. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 32 for og 2 imod. Ad. 9 Drøftelse og godkendelse af afdelingens driftsregnskab 2011 Regnskabet kunne ikke godkendes, da det ikke var husstandsomdelt. Til beboernes information/orientering blev regnskabet gennemgået. Regnskabet vil blive omdelt hurtigst muligt. Anita Heisterberg tager kontakt til administrationen for en forklaring. Ad. Ad. 10 Drøftelse og godkendelse af regnskab 2009, 2010 og 2011 vedr. bestyrelsens rådighedsbeløb og aktivitetsbeløb Regnskab 2009: Godkendt. Regnskab 2010: Godkendt. Regnskab 2011: Godkendt Ad. 11 Drøftelse og godkendelse af budget 2013 for bestyrelsens rådighedsbeløb samt budget for aktivitetsbeløb Budget 2013: Godkendt Ad. 12 Valg til afdelingsbestyrelsen Svend Johannsen valgt for 2 år Anita Heisterberg valgt for 1 år Edna Nielsen valgt for 2 år Dorte Nordström Persson valgt for 2 år Suppleanter: Anders Bartholdy valgt for 1 år Anders de Voss valgt for 1 år Revisor: Betzy Sørensen valgt for 1 år Revisorsuppleant: Jacob Norvig valgt for 1 år under forudsætning af, at han accepterer valget. Jacob Norvig var ikke til stede og ingen fuldmagt modtaget. Ad.13 Evt. Der er utilfredshed med svartider på mails, fra driftschefen. Der arbejdes på sagen. Der blev takket for god ro og orden. Mødet sluttede Ad punk 5 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Ryparken II torsdag den 14. juni 2012 Edna Nielsen bød de fremmødte velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergård Thomsen, beboer i afd. Det Genanvendte Hus og medlem af fsb s organisationsbestyrelse blev valgt til dirigent. Steen Søndergård Thomsen forklarede, at der var indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde til godkendelse af afdelingens regnskab Regnskabet var fejlagtigt ikke omdelt til det 5 ud af 15

6 ordinære afdelingsmøde den 22. maj 2012, og var derfor ikke, som det skal ifølge afdelingens tillæg til vedtægter, blevet godkendt af et afdelingsmøde. Steen Søndergård Thomsen konstaterede herefter, at det ekstraordinære afdelingsmøde var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt. Ad 2 Godkendelse af dagsorden Pkt. 8 Eventuelt udgår. Ad 3 Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen blev godkendt. Ad 4 Valg af referent Anette Havelund Andersen, fsb s administration blev valgt som referent. Ad 5 - Valg af stemmeudvalg Mikael Nørhave Hjorthøj Ad 6 Drøftelse og godkendelse af afdelingens driftsregnskab 2011 Efter Henrik Grønlunds gennemgang og besvarelse af opklarende spørgsmål fra afdelingsmødet, blev afdelingens driftsregnskab 2011, udvisende et overskud på kr , enstemmigt godkendt med bemærkning om, at der i regnskabet er taget forbehold omkring tilgodehavender på kr Afdelingsmødet efterspurgte en tydeliggørelse i nærværende referat vedr. dette beløb. Den lidt kringlede formulering betyder, at Ryparken har kr til gode hos dødsboer samt sager, der er sendt til inkasso eller foged. Det er tvivlsomt, om dette beløb reelt vil kunne inddrives, og derfor bemærker revisionen, at dette beløb som er bogført som en kommende indtægt sandsynligvis ikke vil kunne inddrives. Der er ikke afsat penge i budgettet til at imødegå dette tab. Herudover var der en drøftelse af merforbruget på det almene vedligehold og mindreforbruget i det planlagte vedligehold. Vedr. merforbruget på konto 115, som er det almindelige vedligehold, var 2011 et år med ekstraordinære udfordringer. Hovedsageligt som følge efter skybruddet i juli Der har været en del udgifter ved oprydning og følgeskader efter dette. Meget er dækket af forsikringen, men afdelingen har også haft udgifter i denne forbindelse. Herudover havde Ryparken II en vandskade fra tagrenden, som også påførte afdelingen en uventet udgift. Vedr. mindreforbruget på konto 116, som er det planlagte vedligehold, er ca. 80% af de budgetterede midler brugt. Generelt er der forbrugt på alle konti, men ikke helt i top. Af større poster, der ikke er anvendt, er der bl.a.kr til terræn (afventer det store projekt) og kr på tag (hvor behovet ikke har været der). Der var henlæggelser for kr og en budgetrest på kr ud af 15

7 Henrik Grønlund påpegede at han anså disse tal for at være god økonomistyring forstået således, at der er penge nok til at imødegå de udfordringer, afdelingen står over for, samtidigt med at driftsleder Michael Nørhave Hjortshøj ikke bruger flere penge end nødvendigt. Ad 7 Forslag om terrænændringer og afledning af overfladevand/skybrudssikring - forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Begrundelse: Med baggrund i de problemer afdelingen har haft med oversvømmelser af kældre m.m. efter de store skybrud i sommeren 2010 og 2011 er der udarbejdet et projektforslag til afledning af overfladevand. Forslaget: Projektet omfatter omlægning af terræn lokalt mellem blok 4 og 5, ved kældertrappe ud for nr. 31, belægning ud for nr , terræn ved kældertappe mellem blok 1 og 2 og belægning ud for nr Projektet blev gennemgået på temamødet den 15. maj. Økonomi: Udgiften er vurderet til kr. I budget 2012 er der allerede afsat til forundersøgelser mv. Den resterende del finansieres med lån, hvilket medfører, at huslejen stiger med 1,06 %. Projektet forventes at kunne udføres efterår Landskabsarkitekt Hedevig Østergaard forklarede om projektet og oplyste, at projektet kan gå i gang, når der foreligger bevilling til et 20-årigt-lån. Endvidere blev det aftalt, at Hedevig Østergaard undersøger terrænforholdene ved opgange og kælder ud for nr inden opstart af projektet. En beboer spurgte, hvilken sikkerhed afdelingsmødet havde for, at projektet ikke blev væsentligt dyrere end det oplyste. Hertil svarede Steen Søndergaard Thomsen, at et af afdelingsmødet vedtaget forslag skal til ny afstemning, såfremt den forventede udgift overstiger 10% i forhold til det vedtagende. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl ud af 15

8 Forslag 1 AD punkt 7 Behandling af indkomne forslag. Jeg ønsker at der på dagsordenen til afdelingsmødet den 25. september 2012 bliver sat følgende punkt på dagsorden: Beboertilfredshedsundersøgelse af ventilationsanlægget. Med henblik på at der igangsættes en undersøgelse af udsugningsanlæggets virkning og luftkvaliteten i de enkelte lejligheder. Birgit Johansson Ryparken 45, 3.th. Forslag 2 Vi vil gerne stille et forslag op om en ny urafstemning ang. kattehold. Afstemningen skal være på dansk og engelsk af hensyn til dem der ikke kan læse dansk og skal være i oktober måned. Stuelejlighederne i nummer 45 tv+th Christina og Jette Afdelingsbestyrelsens indstilling til evt. tekst til urafstemning om kattehold: Forslag: Det foreslås at der må holdes en neutraliseret kat indendørs pr. husstand Forudsætninger: Katten skal registers på en særlig blanket på ejendomskontoret. Tilladelse til at holde kat gives efter nedenstående betingelser, der betragtes som et tillæg til lejeaftalen. Der skal forevises dokumentation for neutralisering og øremærkning Tilladelsen gives kun for en konkret kat. Hvis der ønskes anskaffelse af ny kat, skal der søges om tilladelses igen Katten må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan Katten skal holdes indendørs 8 ud af 15

9 Katten må ikke luftes på legepladser og ikke forurene ejendommens fællesarealer såsom trappeopgange, fortove og grønne områder. Ekskrementer skal fjernes i tillukket emballage I tilfælde af berettiget klage over katten vil tilladelsen blive ophævet, hvilket betyder, at ejeren skal sørge for, at katten fjernes fra ejendommen Hvis katten dør, eller man skaffer sig af med den, skal det meddeles til ejendomskontoret Hvis man ikke overholder ovennævnte betingelser, kan det betragtes det som misligholdelse af lejeaftalen, hvilket kan medføre, at fsb kan opsige eller ophæve lejemålet jf. Lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 7. Forslag 3 Forslag til et parabol frit Ryparken II. Begrundelse: Det er frygtelig skæmmende for bebyggelsen og der er næsten ingen der overholder reglerne for ansøgning og opsætning af parabolerne. Dernæst er der siden parabolens intog kommet flere måder hvorpå man kan modtage ønskede programmer, uden at have en parabol. Skulle forslaget blive vedtaget, ønskes det indskrevet i husordenen. Dorte Nordström Persson 25 st.th Forslag 4 Forslag til ændring af ejendomskontorets åbningstider. Jeg foreslår en åbningstid der hedder: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8:30 kl. 9:30 samt onsdag fra kl. 16:00 17:00. Begrundelse: I disse tidsrum vil der være 2 mand på kontoret og man kan slå personlig fremmøde sammen med telefontiden. Desuden kan man ved denne åbningstid altid få fat på Michael Dorte Nordström Persson 25 st.th Forslag 5 Nyt forslag om økonomisk ramme til kabling På afdelingsmøde i maj 2012 blev det besluttet at afsætte en ramme på kr. i budget 2013 til en ny kabling, således at Ryparken II kan få billigt internetadgang, bedre kvalitet og flere valgmuligheder fra tv-udbydere. Det har desværre vist sig at dette beløb ikke er stort nok primær fordi der i det oplyste var glemt at inkludere moms. 9 ud af 15

10 IT - udvalget indstiller derfor, at der afsættes en ramme på 1,33 million og at beløbet indregnes over de næste 10 år i budgettet med årligt. Den økonomiske konsekvens i forhold til det udsendt budget er omkring en 0,5% yderligere huslejestigning. Der er ikke med denne beslutning eller med beslutningen af forslaget fra maj 2012 taget beslutning om, hvilken tv-udbyder eller internetudbyder, der skal bruges. Beslutningen om udbyder af disse ydelser skal afdelingsmødet tage på et senere tidspunkt, når der kan fremsættes et konkret forslag om det. Det forventes at der senere i indeværende år, vil blive afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde bla. med dette punkt. MVH IT-udvalget Forslag 6 Opsamling af regnvand Det ønskes undersøgt, inden der skal terrænreguleres, om de økonomiske konsekvenser for at opsamle og genbruge regnvand (fra tagrender) til vaskeri og toilet skyl. Eksempel taget fra FSB s hjemmesiden, vedr. Nordhavnsgården ( 84 lejemål ) : Rigtig mange penge at spare Anlægget kommer til at spare Nordhavnsgården for ca m3 vand om året. Det svarer til, at boligafdelingen sparer cirka 34 liter vand pr. bolig pr. døgn. Årligt vil Nordhavnsgården spare omkring kr. på udgifter til drikkevandet, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 3 år for anlægget. På grund af de nye to-skyls toiletter vil besparelsen dog blive langt større, da toiletterne skyller ud med henholdsvis 3 og 6 liter vand i modsætning til de tidligere liter pr. skyl. Forslag 7 Lys følere og bedre belysning i kælder Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af bevægelses lys følere i kælder og bedre/kraftigere belysning. Der er store dele af kælder områderne der ikke er ordentligt belyst eller helt mangler lys. Der findes på markedet flere former for følere, f.eks. bevægelses eller lyd følsomme følere. 10 ud af 15

11 Forslag 8 Lys følere i opgange Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af lys/bevægelses følere i opgangene. Lys følere der er etage opdelt, så lyset kun tænder på/til optil den etage man bevæger sig til. Oplysninger fundet på Energistyrelsen s hjemmeside. Lyssensorer Lyssensorer som bevægelsessensorer og skumringsrelæer tænder og slukker lyset ved bevægelse, eller når det bliver mørkt. Lysstyring kan spare dig for op mod 40 % af dit elforbrug til lys. Forslag 9 Dørpumper og dørhåndtag Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af bedre dørpumper på alle døre, så ikke vores døre smækker. Samt mulig døråbning indefra på kælderdøre uden vrider. (som på dør fra vaskekælder og hovedopgangsdøre). Mellem døre i opgange: Der er på mellem døre i opgangene dørhåndtag. Det betyder, at hvis man skal ud gennem døren med favnen fuld, skal man bruge albuen for at trykke dørhåndtag ned og så skubbe døren op. Ydermere vil det sandsynligvis mindske støj. Forslag 10 Lys på P-pladser Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af belysning på vores p- pladser. Således at lamperne tænder ved mørkets frembrud og slukker ved solopgang. Belysningen skal være gadebelysning. 11 ud af 15

12 Forslag 11 Lys på gang arealer Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af bedre belysning på gang arealer. Det er kun den ene del af gangstierne der er nogenlunde oplyst (samme tænd/sluk som forslag 5). Forslag 12 Cykel lig og andre ubrugelige ting og sager Der ønskes løbende oprydning i cykelstativer og fælles rum i kældre af de mange cykel lig, defekte knallerter og lign., der står og fylder op. Der ønskes ligeledes at de af ejendomskontoret fastsatte frister også SKAL overholdes af ejendomskontoret. Forslag 13 Forøget bredde og opmærkning/opstregning af p-pladser Der er ikke plads til ind og udstigning af biler på/i de nuværende p-båse. Båsene skal gøres bredere og ny opmærkes/opstreges under alle omstændigheder. Se billede. Den nuværende bredde er 2,20 meter, forslag til ny bredde 2,60 meter mellem stregerne. 12 ud af 15

13 Forslag 14 Klipning af træerne omkring p-pladserne Det ønskes undersøgt om det er muligt at klippe træerne så de får en flad/lodret krone mod p-pladserne, samt de økonomiske udgifter ved dette. Se billede. Forslag 15 Fodhegn og beplantninger omkring gangarealer Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af nyt fodhegn og efter/gen beplantning omkring gang/opholds arealer. Da ovennævnte ting ikke er vedligeholdt gennem flere/mange år. Se billeder som eksempler på manglende/ingen vedligeholdelse. 13 ud af 15

14 14 ud af 15

15 15 ud af 15

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde

Disse mangler fra administrationens side påvirker vores økonomi og trivsel på den ene eller anden måde Ryparken II Referat af afdelingsmøde onsdag den 26. maj 2010 Ad.1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Steen Søndergaard fra FSB s organisationsbestyrelse. Dirigenten konstaterede, at mødet var indvarslet

Læs mere

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00

få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 få indflydelse i din afdeling kom til afdelingsmøde AFDELINGENS NUMMER + NAVN Sted Adresse dag + dato + årstal kl. XX:00 Kære beboere Det er snart tid til at holde afdelingsmøde. Her i brevet får du nogle

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Ryparken II tirsdag den 25.september 2012

Referat af ordinært afdelingsmøde Ryparken II tirsdag den 25.september 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde Ryparken II tirsdag den 25.september 2012 På mødet deltog 26 husstande. Formanden bød velkommen og foreslog Ole Rasmussen fra Lundevænget som dirigent. Ad. 1 Valg af dirigent

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt.

Steen konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Dagsordenen blev godkendt. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-84 Ryparken II Dato Tirsdag den 21. maj 2013 Sted Ryparken 21, st. tv. Deltagere Fra afdelingen: 20 lejemål repræsenteret Fra fsb: Michael Willer-Jensen (driftschef),

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted

DAGSORDEN: Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg. Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 23. september 2013 Sted Selskabslokalerne SAB Ruten 6R Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 17 lejemål Afd. 1-50

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv.

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv. Rypen Årgang 32 Nummer 125 Maj 2014 Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 19:00 Ryparken 21. st. tv. Indholdsfortegnelse Side 2 Lederen Side 3 Forretningsorden

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd Skolevangen I Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-30 Skolevangen I Dato 1. september 2015 Sted Nørre Gymnasium, Mørkhøjvej 78, 2700 Brønshøj Deltagere Fra afdelingen: 22 Fra fsb: Svend-Erik Munck, Steen Søndergaard

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 22-22 Sjællandsgade 22 Dato Mandag den 7. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 11 lejemål Fra fsb: Anne Warrer Poulsen (ref)

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Materiale til ordinært afdelingsmøde i afd.1-43 Tingbjerg I og 1-50 Tingbjerg II

Materiale til ordinært afdelingsmøde i afd.1-43 Tingbjerg I og 1-50 Tingbjerg II Materiale til ordinært afdelingsmøde i afd.1-43 Tingbjerg I og 1-50 Tingbjerg II Den 6. september 2017 kl. 18.30 Tingbjerg Fritidscenter Terrasserne 40 2700 Brønshøj Kære beboer Her får du det materiale,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051

Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Referat fra budgetafdelingsmøde Afdeling 1-3051 Østerhøj Mødedato: Onsdag den 13. september 2010 Sted: Fælleshuset, Østerhøj Bygade 73A Deltagere: Afdelingsbestyrelsen for Østerhøj, Steen Jørgensen og

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

SMS-Service/nyhedsbrev

SMS-Service/nyhedsbrev WWW.AFD127.DK Her kan man finde informationer om bestyrelsen, referater fra bestyrelsesmøder, leje af beboerlokalet, ejendomskontoret på Jagtvej 113 og meget andet. SMS-Service/nyhedsbrev Scan QR-stregkoden

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Til beboerne i Lejerbo afd. 204 Christianshavn d. 12. maj 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Afdelingsbestyrelsen og altangruppen indkalder til ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2016

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Vægterparken 9.2.2015 1 Der var 59 lejemål repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA

Indhold VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF. 87 406 700 // FAX. 87 06 701 POST@ALBOA.DK // WWW.ALBOA.DK. 2 Dirigenthæfte 2013 - ALBOA DIRIGENTHÆFTE Indhold Side: Om dirigenthæftet 3 Dirigentens rolle og kompetence / utilbørlig optræden 4 Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet - dagsord. pkt. 1 5 Valg af dirigent - dagsord.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 23-23 Nørrebrogade 9 Dato 23. september 2015 Sted Mødestedet, Blågårds Plads 23 Deltagere Fra afdelingen: 7 beboere fra 5 lejemål Fra fsb: Jean Thierry, kontaktperson/organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej

Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Afdeling 953 Gefionparken og 957 Bragesvej Referat ordinært afdelingsmøde afholdt torsdag den 18. oktober 2012 kl. 16:30 i fælleslokalet beliggende Bragesvej, Væggerløse.

Læs mere

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31 Referat af ordinært afdelingsmøde i 21. oktober 2015 afdeling 17-03 Kirstinelund torsdag den 24. september 2015 kl. 18.30 i Glassalen på Baltorpskolen Til

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 9. maj 2016 Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Tirsdag den 12. april 2016 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Der var fremmødt 20 husstande svarende til 40 stemmer. Ad 1 Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Afdelingsmøde. Ryparken II. Tirsdag den 28. september 2010 kl. 19. Dagsorden:

Afdelingsmøde. Ryparken II. Tirsdag den 28. september 2010 kl. 19. Dagsorden: Afdelingsmøde Ryparken II Tirsdag den 28. september 2010 kl. 19 Ryparken 19 til 59 www.rypen.dk Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet (vedlagt) 3. Valg af referent

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af fire beboere og Kasper Nørballe.

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af fire beboere og Kasper Nørballe. 6. november 2017 Referat af: Afdelingsmøde i Lægeforeningens Boliger Afholdt: Tirsdag den 26. september 2017 kl. 19.00 Deltagere: Antal lejemål afdeling I = 75 (150 stemmer) Antal lejemål afdeling II =

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte.

Derefter var der lidt tid til, at han kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte beboer, der var ivirg spørgelyst blandt de fremmødte. Referat fra afdelingsmøde i Niverød III, torsdag 24.10.2013 1.Velkommen Formand Helge From bød velkommen til Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Forretningsfører Annette Birkov, Driftschef Søren Martinussen,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Fælleshuset i Byagerparken

Fælleshuset i Byagerparken Til Boligtagerne i Byagerparken. Den 2. maj 2012 Referat: Afdelingsmøde afholdt tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i Fælleshuset i Byagerparken 1. Velkomst samt valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård III den 25. januar 2011, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 23 beboere samt repræsentanter fra bestyrelsen Fra administrationen: Michael

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen.

- En hjemmeside til afdeling 200, Lyngbyen. Afd. 200 - Lyngbyen Herning, den 21. september 2015 Referat afdelingsmøde afholdt torsdag, den 17. september 2015, kl. 18.00 i Byens Hus, Lyngens Kvarter 244 Der var mødt 53 beboere repræsenterende 44

Læs mere

Afdelingsmøde tirsdag den 30. august 2016 kl.1830, mødestart kl.1900. Fælleshuset, Hjelmagerparken 410, 8541 Løgten (Almenbo, afd. 31.). Dagsorden: 1. velkomst ved afdelingsbestyrelsen. 2. valg af dirigent.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 8. oktober 2013 tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00.

Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 0205 Stenhøjgårdsvej 1-81 og 2-48 7. september 2014 Vedr.: referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 3. september 2014 kl. 19.00. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 42, AFHOLDT DEN 30. AUGUST 2016 I FÆLLESHUSET, SKOVVÆNGET 30

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 42, AFHOLDT DEN 30. AUGUST 2016 I FÆLLESHUSET, SKOVVÆNGET 30 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 42, AFHOLDT DEN 30. AUGUST 2016 I FÆLLESHUSET, SKOVVÆNGET 30 Der var mødt 40 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Anni Damgaard. Fra administrationen: Frank Melsen,

Læs mere