2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl Ryparken 21. st.tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II. Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00. Ryparken 21. st.tv."

Transkript

1 2. indkaldelse til ordinært afdelingsmøde i Ryparken II Tirsdag den 25. september 2012 kl Ryparken 21. st.tv. 18. september Valg af dirigent 2. Godkendelse af forslag til forretningsorden (Vedlagt) 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Godkendelse af referat fra møderne afdelingsmøde i maj (Vedlagt) 6. Beretning fra bestyrelsen og godkendelse heraf 7. Behandling af indkomne forslag. (Vedlagt) 8. Godkendelse af driftsbudget for 2013 (Tidligere uddelt) 9. Eventuelt Vi glæder os til at se dig. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 1 ud af 15

2 Ad punkt 2 Forslag til forretningsorden for afdelingsmøder uden valg i Ryparken II Der skal på alle afdelingsmøder vedtages en forretningsorden for mødet. Forretningsordenen beskriver, hvordan afdelingsmødet skal afholdes. For det meste spiller forretningsordenen ikke den store rolle på mødet. Men hvis der opstår uoverensstemmelser, er det godt at have en forretningsorden, som klart og tydeligt fastlægger rammerne for, hvordan mødet skal forløbe og hvordan der kan træffes beslutninger på mødet. Mødets ledelse m.m. 1 Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og påser, at det afholdes efter fsb s vedtægter, de beslutninger afdelingsmødet har truffet, dagsordenen og denne forretningsorden. Formanden for afdelingsbestyrelsen sørger for, at afdelingsmødet vælger en dirigent. 2 Ved mødets start konstaterer dirigenten mødets lovlighed, om der er ændringsforslag til forretningsordenen, og om forslagene skal til afstemning. Forretningsordenen kan ikke komme til afstemning senere under mødet. 3 Afdelingsmødet vælger en referent, som skriver et konklusionsreferat fra mødet. Referatet skal tydeligt beskrive de beslutninger, der er taget samt resultater af afstemninger. Referatet godkendes af dirigenten og formanden for afdelingsbestyrelsen. Senest fire uger efter mødet skal referatet være husstandsomdelt til samtlige husstande. På budgetmødet skal det fremgå af referatet hvilken %-sats huslejen siger med. 4 Til at bistå dirigenten ved afstemninger vælger afdelingsmødet et stemmeudvalg på 1-3 personer. Behandling af forslag 5 Kun forslag, der er modtaget rettidigt af afdelingsbestyrelsen og sendt til alle husstande senest en uge før mødet, kan behandles på mødet. Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og indgår i debatten om hovedforslaget. 6 Ved afstemning om hovedforslag, hvortil der er stillet ændringsforslag, stemmes der først om ændringsforslag og derefter om hovedforslaget med eventuelt vedtagne ændringer. Ved afstemning om alternative forslag til både hoved- og ændringsforslag sætter dirigenten først det forslag, han/hun finder mest vidtgående, til afstemning. Vedtages forslaget, bortfalder afstemningen om det oprindelige forslag. 7 Stilles der forslag om, at dirigenten fratræder, kan der ikke stilles ændringsforslag. Formanden for afdelingsbestyrelsen leder afstemningen samt eventuelt valg af ny dirigent. Afstemninger 8 Afdelingsmødet træffer beslutninger ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Stemmeafgivning sker almindeligvis ved håndsoprækning, dog kan dirigenten bestemme, om et spørgsmål skal afgøres ved skriftlig afstemning. Afdelingsmødet kan også træffe beslutning om skriftlig afstemning, ligesom afdelingsmødet kan beslutte at sende et spørgsmål til urafstemning. 2 ud af 15

3 Alle myndige personer med fast bopæl i afdelingen har stemmeret ved afdelingsmødet, dog har hver husstand kun to stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 9 Dirigenten sikrer, at proceduren for afstemning er præciseret, herunder hvordan stemmesedler skal udfyldes. Det skal oplyses, hvor mange husstande, der er repræsenteret på afdelingsmødet. 10 Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence til en eller flere beboergrupper. Træffer afdelingsmødet beslutning om at uddelegere kompetence, skal det af beslutningen fremgå, på hvilket område kompetencen er uddelegeret og inden for hvilken tidsmæssig ramme, beboergruppens arbejde skal foregå samt eventuel budgetramme og hvem, der forvalter denne budgetramme. Endvidere skal der til disse beboergruppe, på afdelingsmødet i maj kunne genopstille og vælges nye/flere medlemmer. Beboergrupper skal aflægge beretning for deres aktiviteter på afdelingsmødet i maj. Ad punk 5 Referat af ordinært afdelingsmøde Ryparken II tirsdag den 22. maj 2012 På mødet deltog 22 husstande. Formanden bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Ad. 1 Valg af dirigent Steen Søndergaard Thomsen blev valgt som dirigent. Steen takkede for valget og overtog mødeledelsen. Steen konstaterede at mødet var lovligt indvarslet. Det blev konstateret at nr. 39 ikke havde fået materialet. Adspurgt besluttede afdelingsmødet at fortsætte mødet. Ad. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Ad. 3 Godkendelse af forretningsordenen Forretningsordenen blev godkendt, med den tilføjelse, at referatet fremadrettet, vil blive omdelt til alle beboere samt lagt på vores hjemmeside, som det i øvrigt er praksis i afdelingen. Ad. 4 Valg af referent Dorte Nordström Persson blev valgt som referent. Ad. 5 Valg af stemmeudvalg Ken Poulsen og Villy Larsen blev valgt til stemmeudvalget. Ad. 6 Godkendelse af referatet fra sidste afdelingsmøde Referatet blev godkendt, med den tilføjelse, at der i referatet efter hvert budgetmøde skal stå den konkrete huslejestigning i procent. 3 ud af 15

4 Ad. 7 Beretning fra bestyrelsen Formanden berettede, at der nu var installeret ensrettere i vore kloaker, så vi dermed skulle undgå kloakvand i kældrene. Endvidere informerede formanden om, at bestyrelsen og administrationen har besluttet, at iværksætte en terrænjustering i udearealerne som nødvendigt arbejde, der skal hindre overfladevand i at løbe direkte ned i vore kældre efter skybrud. Prisen vil være million kr. og vil betyde en huslejestigning på 1,06 % de næste 20 år. Projektets udformning blev forelagt beboerne i forbindelse med afholdelse af et temamøde d. 15. maj Michael orienterede kort om paraboler. Juridisk afd. er nu på sagen vedr. ukorrekt opsatte paraboler. Pia Liske fortalte lidt om arbejdet i Bispebjerg Lokaludvalg. Der er nedsat et trafikudvalg, da linje 15 får ny rute. Linie 15 overtager linje 14 s rute fra Trianglen. Der er startet en familieklub under Bispebjerg Lokaludvalg og man kan henvende sig til Pia Liske for yderligere informationer. Der skal desuden udarbejdes en bydelsplan, da vores område trænger til et kvarterløft. Det blev aftalt at pap og papircontainerne på containerpladsen flyttes væk fra husmuren, til containerpladsen er færdig bygget. Vedr. ventilation og røgproblemer var en beboer utilfreds med manglende tilbagemelding/kommunikation fra ejendomskontoret samt FSB. Michael svarede på kritikken og lovede at gå videre med sagen. Endvidere følger bestyrelsen op på den konkrete sag. Der er en del utilfredshed med vaskeriets maskiner. De er ude af drift i længere tid af gangen. Michael kontakter ANIVA for bedre service. Der er ikke udelt tilfredshed med dørtelefonerne. Ikke alle opgange er blevet fri for brummetonen. Dette vil blive ordnet. Der vil blive lavet en mindre undersøgelse af de forskellige gener der evt. måtte være. Beretningen blev herefter godkendt. Ad. 8 Behandling af indkomne forslag Forslag 1 vedr. etablering af ny kabling og nyt IT/TV abonnement med Parknet. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 32 for og 12 imod, dog under den forudsætning, at administrationen godkender kontrakt med Parknet og at Svend Johannsen desuden undersøger flere forskellige udbydere, samt undersøger om der kan være en udbyder på IT delen og en udbyder på TV delen. Vedtagelsen af forslaget medfører en huslejestigning på 1 % de næste 10 år. Forslag 2 vedr. installation af centrifuge i vaskeriet. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 20 for og 10 imod. Forslag 3 vedr. mulighed for at køre ind i området ved ind og udflytning. Forslaget blev trukket. 4 ud af 15

5 Forslag 4 vedr. regelsæt for cafeen. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 32 for og 2 imod. Ad. 9 Drøftelse og godkendelse af afdelingens driftsregnskab 2011 Regnskabet kunne ikke godkendes, da det ikke var husstandsomdelt. Til beboernes information/orientering blev regnskabet gennemgået. Regnskabet vil blive omdelt hurtigst muligt. Anita Heisterberg tager kontakt til administrationen for en forklaring. Ad. Ad. 10 Drøftelse og godkendelse af regnskab 2009, 2010 og 2011 vedr. bestyrelsens rådighedsbeløb og aktivitetsbeløb Regnskab 2009: Godkendt. Regnskab 2010: Godkendt. Regnskab 2011: Godkendt Ad. 11 Drøftelse og godkendelse af budget 2013 for bestyrelsens rådighedsbeløb samt budget for aktivitetsbeløb Budget 2013: Godkendt Ad. 12 Valg til afdelingsbestyrelsen Svend Johannsen valgt for 2 år Anita Heisterberg valgt for 1 år Edna Nielsen valgt for 2 år Dorte Nordström Persson valgt for 2 år Suppleanter: Anders Bartholdy valgt for 1 år Anders de Voss valgt for 1 år Revisor: Betzy Sørensen valgt for 1 år Revisorsuppleant: Jacob Norvig valgt for 1 år under forudsætning af, at han accepterer valget. Jacob Norvig var ikke til stede og ingen fuldmagt modtaget. Ad.13 Evt. Der er utilfredshed med svartider på mails, fra driftschefen. Der arbejdes på sagen. Der blev takket for god ro og orden. Mødet sluttede Ad punk 5 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Ryparken II torsdag den 14. juni 2012 Edna Nielsen bød de fremmødte velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Steen Søndergård Thomsen, beboer i afd. Det Genanvendte Hus og medlem af fsb s organisationsbestyrelse blev valgt til dirigent. Steen Søndergård Thomsen forklarede, at der var indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde til godkendelse af afdelingens regnskab Regnskabet var fejlagtigt ikke omdelt til det 5 ud af 15

6 ordinære afdelingsmøde den 22. maj 2012, og var derfor ikke, som det skal ifølge afdelingens tillæg til vedtægter, blevet godkendt af et afdelingsmøde. Steen Søndergård Thomsen konstaterede herefter, at det ekstraordinære afdelingsmøde var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt. Ad 2 Godkendelse af dagsorden Pkt. 8 Eventuelt udgår. Ad 3 Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen blev godkendt. Ad 4 Valg af referent Anette Havelund Andersen, fsb s administration blev valgt som referent. Ad 5 - Valg af stemmeudvalg Mikael Nørhave Hjorthøj Ad 6 Drøftelse og godkendelse af afdelingens driftsregnskab 2011 Efter Henrik Grønlunds gennemgang og besvarelse af opklarende spørgsmål fra afdelingsmødet, blev afdelingens driftsregnskab 2011, udvisende et overskud på kr , enstemmigt godkendt med bemærkning om, at der i regnskabet er taget forbehold omkring tilgodehavender på kr Afdelingsmødet efterspurgte en tydeliggørelse i nærværende referat vedr. dette beløb. Den lidt kringlede formulering betyder, at Ryparken har kr til gode hos dødsboer samt sager, der er sendt til inkasso eller foged. Det er tvivlsomt, om dette beløb reelt vil kunne inddrives, og derfor bemærker revisionen, at dette beløb som er bogført som en kommende indtægt sandsynligvis ikke vil kunne inddrives. Der er ikke afsat penge i budgettet til at imødegå dette tab. Herudover var der en drøftelse af merforbruget på det almene vedligehold og mindreforbruget i det planlagte vedligehold. Vedr. merforbruget på konto 115, som er det almindelige vedligehold, var 2011 et år med ekstraordinære udfordringer. Hovedsageligt som følge efter skybruddet i juli Der har været en del udgifter ved oprydning og følgeskader efter dette. Meget er dækket af forsikringen, men afdelingen har også haft udgifter i denne forbindelse. Herudover havde Ryparken II en vandskade fra tagrenden, som også påførte afdelingen en uventet udgift. Vedr. mindreforbruget på konto 116, som er det planlagte vedligehold, er ca. 80% af de budgetterede midler brugt. Generelt er der forbrugt på alle konti, men ikke helt i top. Af større poster, der ikke er anvendt, er der bl.a.kr til terræn (afventer det store projekt) og kr på tag (hvor behovet ikke har været der). Der var henlæggelser for kr og en budgetrest på kr ud af 15

7 Henrik Grønlund påpegede at han anså disse tal for at være god økonomistyring forstået således, at der er penge nok til at imødegå de udfordringer, afdelingen står over for, samtidigt med at driftsleder Michael Nørhave Hjortshøj ikke bruger flere penge end nødvendigt. Ad 7 Forslag om terrænændringer og afledning af overfladevand/skybrudssikring - forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Begrundelse: Med baggrund i de problemer afdelingen har haft med oversvømmelser af kældre m.m. efter de store skybrud i sommeren 2010 og 2011 er der udarbejdet et projektforslag til afledning af overfladevand. Forslaget: Projektet omfatter omlægning af terræn lokalt mellem blok 4 og 5, ved kældertrappe ud for nr. 31, belægning ud for nr , terræn ved kældertappe mellem blok 1 og 2 og belægning ud for nr Projektet blev gennemgået på temamødet den 15. maj. Økonomi: Udgiften er vurderet til kr. I budget 2012 er der allerede afsat til forundersøgelser mv. Den resterende del finansieres med lån, hvilket medfører, at huslejen stiger med 1,06 %. Projektet forventes at kunne udføres efterår Landskabsarkitekt Hedevig Østergaard forklarede om projektet og oplyste, at projektet kan gå i gang, når der foreligger bevilling til et 20-årigt-lån. Endvidere blev det aftalt, at Hedevig Østergaard undersøger terrænforholdene ved opgange og kælder ud for nr inden opstart af projektet. En beboer spurgte, hvilken sikkerhed afdelingsmødet havde for, at projektet ikke blev væsentligt dyrere end det oplyste. Hertil svarede Steen Søndergaard Thomsen, at et af afdelingsmødet vedtaget forslag skal til ny afstemning, såfremt den forventede udgift overstiger 10% i forhold til det vedtagende. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten, Steen Søndergaard Thomsen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl ud af 15

8 Forslag 1 AD punkt 7 Behandling af indkomne forslag. Jeg ønsker at der på dagsordenen til afdelingsmødet den 25. september 2012 bliver sat følgende punkt på dagsorden: Beboertilfredshedsundersøgelse af ventilationsanlægget. Med henblik på at der igangsættes en undersøgelse af udsugningsanlæggets virkning og luftkvaliteten i de enkelte lejligheder. Birgit Johansson Ryparken 45, 3.th. Forslag 2 Vi vil gerne stille et forslag op om en ny urafstemning ang. kattehold. Afstemningen skal være på dansk og engelsk af hensyn til dem der ikke kan læse dansk og skal være i oktober måned. Stuelejlighederne i nummer 45 tv+th Christina og Jette Afdelingsbestyrelsens indstilling til evt. tekst til urafstemning om kattehold: Forslag: Det foreslås at der må holdes en neutraliseret kat indendørs pr. husstand Forudsætninger: Katten skal registers på en særlig blanket på ejendomskontoret. Tilladelse til at holde kat gives efter nedenstående betingelser, der betragtes som et tillæg til lejeaftalen. Der skal forevises dokumentation for neutralisering og øremærkning Tilladelsen gives kun for en konkret kat. Hvis der ønskes anskaffelse af ny kat, skal der søges om tilladelses igen Katten må ikke være til ulempe for andre beboere eller for ejendommen som sådan Katten skal holdes indendørs 8 ud af 15

9 Katten må ikke luftes på legepladser og ikke forurene ejendommens fællesarealer såsom trappeopgange, fortove og grønne områder. Ekskrementer skal fjernes i tillukket emballage I tilfælde af berettiget klage over katten vil tilladelsen blive ophævet, hvilket betyder, at ejeren skal sørge for, at katten fjernes fra ejendommen Hvis katten dør, eller man skaffer sig af med den, skal det meddeles til ejendomskontoret Hvis man ikke overholder ovennævnte betingelser, kan det betragtes det som misligholdelse af lejeaftalen, hvilket kan medføre, at fsb kan opsige eller ophæve lejemålet jf. Lov om leje af almene boliger 90, stk. 1, nr. 7. Forslag 3 Forslag til et parabol frit Ryparken II. Begrundelse: Det er frygtelig skæmmende for bebyggelsen og der er næsten ingen der overholder reglerne for ansøgning og opsætning af parabolerne. Dernæst er der siden parabolens intog kommet flere måder hvorpå man kan modtage ønskede programmer, uden at have en parabol. Skulle forslaget blive vedtaget, ønskes det indskrevet i husordenen. Dorte Nordström Persson 25 st.th Forslag 4 Forslag til ændring af ejendomskontorets åbningstider. Jeg foreslår en åbningstid der hedder: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 8:30 kl. 9:30 samt onsdag fra kl. 16:00 17:00. Begrundelse: I disse tidsrum vil der være 2 mand på kontoret og man kan slå personlig fremmøde sammen med telefontiden. Desuden kan man ved denne åbningstid altid få fat på Michael Dorte Nordström Persson 25 st.th Forslag 5 Nyt forslag om økonomisk ramme til kabling På afdelingsmøde i maj 2012 blev det besluttet at afsætte en ramme på kr. i budget 2013 til en ny kabling, således at Ryparken II kan få billigt internetadgang, bedre kvalitet og flere valgmuligheder fra tv-udbydere. Det har desværre vist sig at dette beløb ikke er stort nok primær fordi der i det oplyste var glemt at inkludere moms. 9 ud af 15

10 IT - udvalget indstiller derfor, at der afsættes en ramme på 1,33 million og at beløbet indregnes over de næste 10 år i budgettet med årligt. Den økonomiske konsekvens i forhold til det udsendt budget er omkring en 0,5% yderligere huslejestigning. Der er ikke med denne beslutning eller med beslutningen af forslaget fra maj 2012 taget beslutning om, hvilken tv-udbyder eller internetudbyder, der skal bruges. Beslutningen om udbyder af disse ydelser skal afdelingsmødet tage på et senere tidspunkt, når der kan fremsættes et konkret forslag om det. Det forventes at der senere i indeværende år, vil blive afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde bla. med dette punkt. MVH IT-udvalget Forslag 6 Opsamling af regnvand Det ønskes undersøgt, inden der skal terrænreguleres, om de økonomiske konsekvenser for at opsamle og genbruge regnvand (fra tagrender) til vaskeri og toilet skyl. Eksempel taget fra FSB s hjemmesiden, vedr. Nordhavnsgården ( 84 lejemål ) : Rigtig mange penge at spare Anlægget kommer til at spare Nordhavnsgården for ca m3 vand om året. Det svarer til, at boligafdelingen sparer cirka 34 liter vand pr. bolig pr. døgn. Årligt vil Nordhavnsgården spare omkring kr. på udgifter til drikkevandet, hvilket giver en tilbagebetalingstid på 3 år for anlægget. På grund af de nye to-skyls toiletter vil besparelsen dog blive langt større, da toiletterne skyller ud med henholdsvis 3 og 6 liter vand i modsætning til de tidligere liter pr. skyl. Forslag 7 Lys følere og bedre belysning i kælder Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af bevægelses lys følere i kælder og bedre/kraftigere belysning. Der er store dele af kælder områderne der ikke er ordentligt belyst eller helt mangler lys. Der findes på markedet flere former for følere, f.eks. bevægelses eller lyd følsomme følere. 10 ud af 15

11 Forslag 8 Lys følere i opgange Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af lys/bevægelses følere i opgangene. Lys følere der er etage opdelt, så lyset kun tænder på/til optil den etage man bevæger sig til. Oplysninger fundet på Energistyrelsen s hjemmeside. Lyssensorer Lyssensorer som bevægelsessensorer og skumringsrelæer tænder og slukker lyset ved bevægelse, eller når det bliver mørkt. Lysstyring kan spare dig for op mod 40 % af dit elforbrug til lys. Forslag 9 Dørpumper og dørhåndtag Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af bedre dørpumper på alle døre, så ikke vores døre smækker. Samt mulig døråbning indefra på kælderdøre uden vrider. (som på dør fra vaskekælder og hovedopgangsdøre). Mellem døre i opgange: Der er på mellem døre i opgangene dørhåndtag. Det betyder, at hvis man skal ud gennem døren med favnen fuld, skal man bruge albuen for at trykke dørhåndtag ned og så skubbe døren op. Ydermere vil det sandsynligvis mindske støj. Forslag 10 Lys på P-pladser Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af belysning på vores p- pladser. Således at lamperne tænder ved mørkets frembrud og slukker ved solopgang. Belysningen skal være gadebelysning. 11 ud af 15

12 Forslag 11 Lys på gang arealer Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af bedre belysning på gang arealer. Det er kun den ene del af gangstierne der er nogenlunde oplyst (samme tænd/sluk som forslag 5). Forslag 12 Cykel lig og andre ubrugelige ting og sager Der ønskes løbende oprydning i cykelstativer og fælles rum i kældre af de mange cykel lig, defekte knallerter og lign., der står og fylder op. Der ønskes ligeledes at de af ejendomskontoret fastsatte frister også SKAL overholdes af ejendomskontoret. Forslag 13 Forøget bredde og opmærkning/opstregning af p-pladser Der er ikke plads til ind og udstigning af biler på/i de nuværende p-båse. Båsene skal gøres bredere og ny opmærkes/opstreges under alle omstændigheder. Se billede. Den nuværende bredde er 2,20 meter, forslag til ny bredde 2,60 meter mellem stregerne. 12 ud af 15

13 Forslag 14 Klipning af træerne omkring p-pladserne Det ønskes undersøgt om det er muligt at klippe træerne så de får en flad/lodret krone mod p-pladserne, samt de økonomiske udgifter ved dette. Se billede. Forslag 15 Fodhegn og beplantninger omkring gangarealer Der ønskes undersøgt de økonomiske konsekvenser for opsætning af nyt fodhegn og efter/gen beplantning omkring gang/opholds arealer. Da ovennævnte ting ikke er vedligeholdt gennem flere/mange år. Se billeder som eksempler på manglende/ingen vedligeholdelse. 13 ud af 15

14 14 ud af 15

15 15 ud af 15

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 15. september 2014 Sted Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B Deltagere Fra afdelingen: 76 lejemål repræsenteret Fra fsb-organisationen:

Læs mere

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem

Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Kære afdelingsbestyrelsesmedlem Denne pjece henvender sig både til nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, og til dem som er mere garvede i faget. Hvis du er nyvalgt afdelingsbestyrelsesmedlem, ved du sandsynligvis

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 28. maj 2013 kl. 19.00 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13 Deltagere Fra afdelingen: 49 lejemål repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem, Ejvind Lilaa

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården

Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i Nordhavnsgården Tid: 20. september 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet, Herninggade 2, stuen Indbudte: Alle beboere i Nordhavnsgården, Anders Wiig (fsb), Michael Willer-Jensen

Læs mere

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012

4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 4 SYD Albertslund den 24. februar 2012 Indkaldelse til beboermøde med regnskab og valg Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby

Referat af ordinært. afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00. Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 19.00 Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, 2800 Kgs. Lyngby 64 husstande var repræsenteret inkl. afdelingsbestyrelsen v/ formand Claus Dahl,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013

Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte. sommer 2013 Lejerbos håndbog for beboervalgte og ansatte sommer 2013 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger... 3 Lovgivningen - og alt det andet... 4 Lov om almene boliger.... 4 Lov om leje af almene boliger....

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere