Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget Nyhavn og Gammelholm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget Nyhavn og Gammelholm."

Transkript

1 København 29. September 2014 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade København S Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde København K Høringssvar i forbindelse med lokalplansforslaget Nyhavn og Gammelholm. Dette svar er udarbejdet af Nyhavnsgruppen. Nyhavnsgruppen, er stiftet med henblik på at skabe demokrati og bredest muligt enighed om fælles interesser for de aktuelle aktører i Nyhavnskvarteret, herunder beboere, erhvervsdrivende, kulturen og skibsfolket. Nyhavnsgruppen omfatter blandt andet følgende grupper som har koordineret høringsvaret: Nyhavn Erhvervsforening Nyhavns Beboere ulige numre Gammelholm Beboere Frederiksstaden Beboere Toldbodgade beboere Kongens Nytorv Strandstræderne Beboere Charterbådene Kanalrundfarterne Vi har med interesse læst den udsendte lokalplan og deltaget i de afholdte borgermøder, ligesom vi har drøftet den i vores gruppe og bestyrelse. Vi er som udgangspunkt enige i projektets formål og hovedbegreb, om at fastholde de bevaringsværdige værdier og fastholde Nyhavns Indre Kanal med de smukke gamle træskibe. Dog mener vi samlet set at lokalplansforslaget er dårligt gennemarbejdet. Særligt for så vidt angår anløbsbroen ved Mindeankeret og begrebet husbåde. 1

2 HUSBÅDE Historik hvordan er det i dag Med hensyn til planerne for Gammelholm konstaterer vi, at planerne går ud på en ændring af lokalplanerne 428 og 428 med henblik på at muliggøre placering af husbåde langs den nye Havnepromenadekaj. Som en begrundelse henviser forvaltningen til, at de gældende lokalplaners forbud mod permanent oplæg af skibe er i strid med Kommuneplan Dette må bero på en misforståelse, idet kommunalloven her alene angiver de rammer eller det råderum, som gælder for den enkelte kommune ved udformningen af lokalplaner. Det er borgerrepræsentationen, som med vedtagelsen af lokalplanen for Havnegade promenaden, ikke har ønsket at give råderum til permanent oplæg af skibe /husbåde. Dette er også i overensstemmelse med den vedtagne Nyhavnsstrategi, som både Gammelholm og Nyhavn har været meget aktive og involverede i udarbejdelse processen. Den foreslåede plan vil tillade oplægning af husbåde. Det mener vi er i direkte strid med intentionerne i Nyhavnsstrategien., som er vedtaget i Teknik og Miljøudvalget i november Kommunen har fremlagt fredningsforslag for kanalerne, hvor man vil tillade oplægning af husbåde, også skal gælde for Nyhavn. Vi må på det kraftigste protestere mod, at der oplægges husbåde i Nyhavn. Nyhavn er et levende og kulturhistorisk område. Husbåde giver hverken liv eller kultur, hvorimod skibe, som vel og mærke kan sejle, giver Nyhavn karakter. Den yderste del af Nyhavn benyttes af skibe, der sejler med turister enten på charterture eller ture til bl.a. Flakfortet samt korttidshavn for lystsejlere. Det er også med til at gøre Nyhavn levende og spændende både for lokale og for turister. Denne trafik ønskes bibeholdt Definition af en husbåd Vi finder hele diskussionen af definition af husbåd så mudret, at vi mener at lokalplansforslaget skal forkastes og grundigt revideres for terminologien for så vidt angår både og husbåde. På borgermødet var det evident, at Kommunen var meget ringe til at forklare, hvad man mente med en husbåd. Det svækker den demokratiske proces, at det er uklarhed om de begreber, der er omfattet af lokalplanen, hvorfor den bør afvises. Det er netop udemokratisk når læseren af lokalplansforslaget ikke læser og opfatter det samme som udgiveren, idet udgiveren har givet en uklar definition og brugt et uklart sprogbrug. Når man hører begrebet husbåd går tankerne til Amsterdam, hvor der ligger det ene efter det andet flippede skibsvrag. Det er muligt det er en charmerende bolig. Men det er ikke charmerende for dem der bor i ejendommene, og de som går og sejler langs havnen og kanalen. Vi ønsker ikke nogen forme for skibe/husbåde i Nyhavn eller Havnegade, der er indrettet og fungerer som bolig. I forslaget til lokalplan for Nyhavn og Gammelholm er de eksempler på husbåde, der gives meget diffuse, og ikke i henhold til de definitioner, der er fra de danske 2

3 søfartsmyndigheder. Begrebet Husbåd forveksles flere steder i modstrid med de faktiske forhold om registrering af skibs, pramme og husbåde. I lovtekster er det således defineret som følger: Husbåde er omfattet af Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om Husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.. Forskriften omhandler krav til skroget, tanke, lænsning, stabiliteten, sikkerhedsregler, forhold i forbindelse med flytning og syn. Overbygningen (beboelse/opholdsområde) er omfattet af byggeloven, som hører ind under Erhvervs- og Byggestyrelsen. Videre hedder det: 2. I denne forskrift anvendes følgende definitioner: 3)»Husbåde og flydende konstruktioner«: Enheder på vandet der ligger fast i havn, og som anvendes til beboelse, erhverv eller lignende formål, der ikke er af rent forbigående art«. Ud fra dette er Liva II og Bådteateret ganske rigtigt Husbåde hvorimod hverken Jammerbugt eller Sundance umiddelbart falder ind under denne definition. Lokalplanens diffuse definition vil derfor åbne fortolkningsmuligheder i fremtiden, der ikke vil være tiltænkt og ønskelige for området. Googler man husbåde på nettet, og her er nogle eksempler på, hvad der ifølge forslaget ville kunne forventes, at søge til Havnegade / Nyhavn. Specielt den første af nedenstående billeder, vil have gode muligheder for at ligge i området, hvor resten kun ville kunne ligge på strækningen mellem Tordenskjoldsgade og Christian d. IV s Bro DET ER IKKE NOGET VI ØNSKER I VORES KVARTER, 3

4 Hvordan ser vi på anvendelse af Nyhavnskanalen og havnen langs Havnegade Vores udgangspunkt er at den aktuelle anvendelse af Nyhavns Indre Kanal som museumshavn med gamle træskibe med charme og patina skal fortsætte. Skibene bør også fremadrettet opfylde de krav, der har været siden Nyhavn åbnede som veteranskibshavn i 70 erne. De gamle skibe, hindrer ind i mellem det man kan kalde uhindret udsyn over kanalen. F.eks. Gedser Rev. Den type bevaringsværdige og gamle skibe skal naturligvis forblive i Nyhavn, uanset at de må forhindre udsynet over kanalen. Derimod er LIVA II en grim klods midt i Nyhavns Indre Kanal, og bør fjernes helt fra Nyhavn. LIVA II er et kontor, der aldrig burde have haft plads i Nyhavn, hvilket i øvrigt var en stor fejltagelse, som også erkendt af Københavns Kommune. Når man står ved for enden af Nyhavn uanset hvilken - er udsynet domineret at Liva II og Bådeteatret. Liva II er totalt malplaceret. Grim og hører ikke hjemme i en museumshavn. Alle dimensioner er forkerte. Udsynet over kanalen og udsynet op langs kanalen skæmmes. På Nyhavns skyggeside langs næste hele kajstrækningen er der i planen beregnet liggeplads for husbåde. Der ligger i dag 2 husbåde, nemlig Liva II og Bådteateret. De øvrige skibe er dels Gedser Rev fyrskib, en pram og Anna Møller. Ingen af de 3 skibe er husbåde, uagtet at 2 af dem ligger fast placeret. Igen en sammenblanding af begreber. Det er fint, at lokalplanen tilsiger fri passage på skyggesiden. Promenaden er i dag optaget af landgange til de 2 husbåde Liva II samt Bådteatret. Af den årsag bør der ikke være husbåde. Husbåde medfører cykelparkering, affaldscontainer, el tilførsel, kloak/vand, af/pålæsning mv. på kajarealet. Liva II og Bådteatret er endvidere ikke en del af fortællingen om Københavns og Nyhavns historie. For den Nordlige del af havnen (solsiden), er det Nyhavnsforeningen, der bestemmer hvem der må ligge her, ud fra kriteriet om, at alle skibe skal være bevaringsværdige træskibe som har en fortid som erhvervsfartøjer, have en vis standard som veteranskib og være sødygtige, og ikke bruges til beboelse. (Dermed er det ikke husbåde). Nyhavnsgruppen ønsker at samme kriterier fortsat finder anvendelse. Ud fra Nyhavns og skibenes succes som turistattraktion bør kommunen medvirke til, at det til stadighed er fordelagtigt at ligge i Nyhavn for veteranskibene, og dermed bibeholde en god standard af skibe i Nyhavn. Vi så gerne at Kommunen og Københavns Havn bidrog økonomisk til træskibene, og det kulturelle islæt af Københavns Havn. Ligesom vi gerne så, at de lejeaftaler der er indgået med træskibene/nyhavnsforeningen blev overholdt, og at det skete en generel opfølgning og konsekvens, hvor der er manglende overholdelse af den indgående aftale. Nyhavns Ydrekanal har et andet liv og charme med lystbåde kombineret med charterbådene Bjørnsholm og Donna Wood. Det bør også fortsætte, idet der er tale om aktiv sejlads. 4

5 Lokalplanens 3 stk. 3. cafeer og restauranter, hoteller og vandrehjem skal udgå. Vi ønsker ikke at skibene i vores kvarter benyttes til cafeer, restauranter, hoteller og vandrehjem, ud over det omfang der kendes i dag som f.eks. Donna Wood det benyttes til hotel. Generelt ønsker vi ikke boliger havnen. Lokalplanens 6 stk. 2 b) Der mangler også angivelse af max. bredde og længde. For eksempel er LIVA II meget bred bagfra og tager kigget op gennem kanalen UDESERVERING Der er på solsiden allerede fastlagt udeserveringens omfang, herunder beslutningerne i relation til omlægning af Nyhavn Kajkanten og forløbet langs kajkanten er friholdt for fast inventar og lignende, bortset fra det i mange år etablerede julemarked, hvor der er opstillet boder langs kajkanten i en kortere periode omkring jul. Dette julemarked tiltrækker en masse mennesker både lokale Københavnere og turister, og markedet giver liv i den periode, hvor det er etableret. Vi ønsker derfor julemarkedet opretholdt, hvilket ser ud til at være i modstrid med planen. Generelt er det lokalplansforslag, der er fremlagt, som vi læser det, sådan som det fungerer i dag og som det er vedtaget i Byrumsstrategien for Nyhavn. Man kan derfor undre sig over, at Kommunen har et behov for at nedfælde det i en lokalplan. Vi skal derfor henvise til at 4 stk. 3 tegning 3 udgår af lokalplanen, ligesom 8 stk. 6 a) til f) bør udgå med henvisning til Byrumsstrategien, og de gældende procedurer for opstilling af udeservering i Københavns Kommune. Det forekommer f.eks. for detaljeret at lokalplanen også forholder sig til at der f.eks. ikke må opstilles bænke, hvilket der er i dag og som medvirker til at skabe et spændende og varieret byliv. Det er enkelte udeserveringer i Nyhavn der i dag har opstillet bænke. Vi mener det bidrager positivt til et varietet og kreativt byliv. STØJ 9 Stk. 2 a) og b) forureningsgener. Punkterne bør udgå. Det er urealistisk for så vidt angår Nyhavn som er en stor turistattraktion. LANDINGS- OG RAMPEANLÆGGET VED MINDEANKERET. Det foreslås, at det samlede anlæg skal give uhindret udsyn over kanalen. Som vi læser oplægget, vil man nedlægge muligheden for anløbspladser til havnerundfartens både. Det må vi på det kraftigste protestere imod. Havnerundfarterne, som nu har eksisteret i mere end 100 år giver liv til Nyhavn. Det bringer turister til og fra området, og det gavner både handel og turisme i hele området og København. 5

6 Vi protesterer imod nedlæggelse af den nuværende anløbsplads for havnerundfarten og forslaget om, at anlægget skal være friholdt for inventar. Pladsen er etableret i træ, og vi forstår ikke formålet med at fjerne den nuværende trækonstruktion. Det skæmmer ikke for udsigten, når man ser ud over Nyhavn. Og naturligvis er det muligt at lave inventar m.v. til brug for salgskiosk, som ikke skæmmer udsynet. Dog mener vi, at salgskiosken og den tilhørende skiltning, kan være væsentlig mindre end i dag også under hensyn til den aktuelle teknologi for betaling af billetter. Alle parter, der her interesse for den bevarende lokalplan er formodentlig interesseret i en forskønnelse af anløbsbroen og salgsboden ved Mindeankeret. Set i det lys er visionerne i den foreslåede lokalplan udmærket. Problemet er blot at det fremsatte forslag er ønsketænkning! Faktum er at Strömma har tilladelse til den aktuelle indretning af anløbsbro og salgskiosk. Og at anløbstilladelsen og salgskiosken ikke forsvinder, selvom man laver en lokalplan. Den del er ikke kommunikeret i selve den bevarende lokalplan. Bent Lohmann var dog kort inde på det emne på Borger mødet, hvilket var godt. Rammerne, som de er foreslået i lokalplanen for Mindeankeret, vil formodentlig ikke bliver gennemført før om ganske mange år. Og hvad er så ideen med at lave lokalplanen?! Man kan forestille sig, at Kommunen, borgerne og interessenter, der sidder og arbejder med sagen om 30 år vil have nogle andre ideer og visioner, som burde gennemføres. Det gør den foreslåede plan omsonst, og forhindrer enhver forhandling med Strømma, og dermed hindrer forslaget, udviklingen af Nyhavn og forskønnelse af området omkring Mindeankeret. Det forekommer visionsløst og stivnakket, at forvaltningen ikke indleder en konstruktiv dialog med Strömma og Københavns Havn. Alle parterne er interesserede i at medvirke til bedre indretning af anløbsbro og salgsfacilitet ved Mindeankeret, og med konstruktiv forhandling ville man allerede i vores levetid kunne etablere en bedre løsning. Der har historisk set været anløbsplads ved Mindeankeret, og det er naturligvis muligt at skabe en æstetisk løsning. Set i lyset heraf mener vi, alle punkterne vedrørende landings- og trappeanlægget bør udgå af lokalplanen. Det er vores holdning, at der skal være faciliteter for kanalrundfart. Imidlertid skal indretningen forskønnes og virke mindre skæmmende på omgivelserne, og tage hensyn til det frie udsyn fra Mindeankret ud i Nyhavnskanalen. Og det gerne snarligt. Det foreslås i stedet at Kommunen indgår i et konstruktivt samarbejde med de relevante parter om en anden indretning af landings- og trappeanlægget og salgsfacilitet, som vil kunne realiseres i dette årti. Aktørerne i Nyhavn har haft foretræde for Borgmester Bondam desangående. Det er Nyhavnsgruppens indstilling, at der skal være uændret kanalrundfart i Nyhavns Indre Kanal. Det er i Nyhavn turisterne vil lægge til, og det giver en god symbiose med restauranterne, museums- og veteranskibene, Kongens Nytorv og Indre By. Og vi ser gerne at København forsat er en imødekommende og attraktiv turistdestination. 6

7 KANALRUNDFART Vi ønsker fortsat kanalrundfart i Nyhavnskanalen. Vi henviser også til protokolbemærkning af den 26. maj 2014, at der fortsat skal være kanalrundfart i Nyhavns Indre Kanal. Også af den årsag skal der være anløb for kanalrundfarten, og faciliteter for driften heraf. KAJEN UD FOR GAMMELHOLM I henhold til Nyhavnsstrategien er der enighed om, at Gammelholm er et mere roligt kvarter end Nyhavn. Der bør derfor ikke lægge restaurationsskibe i Havnegade, og der skal ikke ske en ændring af Havnegades nuværende karakter ved give tilladelse til yderligere restauranter, hoteller, vandrehjem og lignende langs kajen. Vi er enige i at 85 % af kajen i Havnegade skal være til rådighed for anløb af sejlende skibe, medens 3 kajstrækninger på sammenlagt 15 % af kajen skal være øremærket til husbåde. Dog ikke husbåde som LIVA II og VIVA, der er skræmmende eksempler på manglende planlægning for et så særpræget område som Gammelholm og Nyhavn. Beboerne på Gammelholm er glade for fiskefartøjet Jammerbugt, da den øger lokalsamfundets handlemuligheder. Lignende husbåde, der har værdi for de lokale handelsmuligheder eller rekreative muligheder kan være af interesse, hvis størrelsen ikke er dominerende langs kajen. Hvis planerne om fiskemarkedet ved den sydligste plads for husbåde genfremsættes, bør det være i en ny udformning. I lokalplanens formålsparagraf står, at husbådene i udstrækning og form skal passe ind i miljøet, og ikke blive for dominerende. Dette kan absolut ikke siges om det annullerede projekt, som fremtræder som en særdeles uskøn 2 etages og 7 meter høj kassebygning med fladt orangefarvet tag og tilsvarende orangefarvede presenninger, som skal dække glasfacaderne for at skærme for solindfald. En stor kælderetage skal rumme køkken- og opbevaringsfaciliteter, toiletter m.m., medens stueetagen skal huse stadepladser til fiskehandel samt serveringsborde til salg af lette fiskeretter og fiskedelikatesser. Til sidstnævnte formål skal der være borde og siddepladser til spisende kunder ikke kun i stueetagen men også og især på den balkon som udgør 2. etagen. Planerne efterlader det indtryk, projektet skal kunne omformes til en stor 2 etages restauration på Havnepromenadens kajkant, hvis fiskemarkedet ikke er rentabelt. ALTANER GAMMELHOLM Vi er enige i 7 stk. 2 a, b, C. Planen bør udvides med en nærmere beskrivelse for håndhævelse, da det i dag går for langsomt, når kommunen har pålagt ejere at lovliggøre ulovligt opførte altaner SKYBRUDSSIKRING Da området Nyhavn /Gammelholm har oplevet adskillige skybrud med oversvømmelser til følge indenfor de seneste år, ville det efter vores mening være hensigtsmæssigt med 7

8 en bedre skybrudssikring af området, så både forretningsdrivene og privates kældre kunne sikres mod indtrængende vand. Dette kunne blandt andet ske ved: højere kantsten, så vandet ledtes fra fortov til vejbanen, der således vil virke som afledningskanal. Disse høje kantsten ville samtidig sikre fodgængerne i området bedre mod den megen trafik, der i dag bruger fortovene som kørebane. etablering af underløb under de nuværende bolværker for hver f.eks. 3 m., så bolværkerne ikke som i dag holder på vandet og leder det videre til de omliggende gader i stedet for at lede vandet ud i havn og kanal. HANDICAPVENLIGHED Det vil være en fordel for de handicappede i området, dersom fortovene ved gadehjørner forsynes med opkørsel, hvor de mangler (f. eks. hjørnet af Heibergsgade Nyhavn). Udformes disse opkørsler i stedet som chikaner, der går hele vejen hen over vejbanen, løses opkørsels problemet for kørestole samtidig med, at den til tider meget hurtigkørende trafik dæmpes. Med venlig hilsen Nyhavnsgruppen Formand Jens Tommerup Bestyrelsesmedlemmer Ole Arboe, Jens Nielsen, Erik Holsko, Nils Munk, Jette Hermansen, Mads Vestergaard, Kirsten Rønn Madsen Til trådt af Nyhavns Erhvervsforening og restauranterne i Nyhavn Formand Bo Hansen 8

NYT LIV I GAMLE NYHAVN

NYT LIV I GAMLE NYHAVN NYT LIV I GAMLE NYHAVN OPLÆG TIL VISIONER OG UDVIKLINGSSCENARIER, DER SKAL LIGGE TIL GRUND FOR BYRUMSPLAN FOR NYHAVNSOMRÅDET OPLÆG TIL VISIONER OG UDVIKLINGSSCENARIER Baggrunden for dette oplæg er at give

Læs mere

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn Teknik- og Miljøforvaltningen ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn PROBLEMSTILLING Direktør Buster Schmidt fra restaurant Viva har ansøgt om at få flyttet

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

BILAG 3 12-11-2012. Sagsnr. 2012-162582. Dokumentnr. 2012-875506

BILAG 3 12-11-2012. Sagsnr. 2012-162582. Dokumentnr. 2012-875506 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG 3 12-11-2012 Referat og behandling af modtagne henvendelser ved naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 280 til permanent

Læs mere

Reference: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning sagsnummer 477678

Reference: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltning sagsnummer 477678 Natur-og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Sendt gennem: Center for Bygninger Sekretariatet Njalsgade 13 2300 København S byggeri@tmf.kk.dk 6. juni 2014 Angående: Klage over

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

NYHAVN OG GAMMELHOLM

NYHAVN OG GAMMELHOLM NYHAVN OG GAMMELHOLM Lokalplan nr. 512 Borgerrepræsentationen har den 22. januar 2015 vedtaget lokalplan nr. 512 Nyhavn og Gammelholm. Lokalplanen er bekendtgjort den 10. februar 2015 Indhold Redegørelse

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

NYHAVN OG GAMMELHOLM Forslag til lokalplan

NYHAVN OG GAMMELHOLM Forslag til lokalplan NYHAVN OG GAMMELHOLM Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den XX.XXXX 2014 vedtaget forslag til lokalplan Nyhavn og Gammelholm. Lokalplanområdet ligger i bydelen Indre By. Bilag 1 Offentlig

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1

ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1 Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at lægge husbåd Arno

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv.

Opsamling på dialogproces Generelt har holdningen til den nye cykel- og gangbro ved Vester Voldgade været positiv. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4 Oversigt og opsamling på dialogprocessen Borgere, interessenter og andre interesserede er løbende blevet inddraget i dialog om

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Christianshavn den 22. juli 2009 Frank Jensen Socialdemokraterne Artillerivej 34 2300 København

Læs mere

VI HAR ROSKILDES SMUKKESTE FJORDUDSIGT. DU FÅR DEN FOR LANDETS BEDSTE HAVNEKNEJPE

VI HAR ROSKILDES SMUKKESTE FJORDUDSIGT. DU FÅR DEN FOR LANDETS BEDSTE HAVNEKNEJPE VI HAR ROSKILDES SMUKKESTE FJORDUDSIGT. DU FÅR DEN FOR LANDETS BEDSTE HAVNEKNEJPE Drømmer du om at åbne et nyt spisested eller en beværtning? Er du talentfuld kok eller dygtig investor med succes inden

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Christianshavns Lokalråd

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby 26. april 2010 Klage over Fredningenævnets

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM

ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri ORIENTERING VEDRØRENDE OMBYGNING AF KONSTA- BELSKOLEN PÅ MARGRETHEHOLM Center for Byggeri har modtaget en ansøgning om tilladelse til at ombygge den tidligere

Læs mere

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse).

Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan (2. forelæggelse). Punkt 9. Aalborg Midtby, etageanvendelses- og bevaringsplan for Aalborg bykerne, ophævelse af lokalplan 10-011 (2. forelæggelse). 2013-38056. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Nedenfor gennemgås de enkelte henvendelser tilknyttet forvaltningens bemærkninger: Ad 1. af fra Helen Majew, Snorresgade 7

Nedenfor gennemgås de enkelte henvendelser tilknyttet forvaltningens bemærkninger: Ad 1.  af fra Helen Majew, Snorresgade 7 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 3 Sagsnr. 2013-0181310 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation til midlertidig anvendelse til kulturhus

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009

BY FOR ALLE Aktivitetsplan 2009 Aktivitsplan 2009 beskriver, hvordan arbejder med tilgængeligheden i København i det kommende år, og hvad vi har lavet i 2008. Indhold Hvad er? Overordnet mål Fokus Sådan arbejder vi med tilgængelighed

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk)

BECH-BRUUN. Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C. Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) Aarhus Kommune Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C Sendt pr. e-mail (planlaegningogbyggeri@aarhus.dk) København~28.juni2013 Tue Trier Bing Advokatfuldmægtig T +45 72 27 35 87 ttb@bechbruun.com Sagspr. 049201-0003

Læs mere

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012 Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Fakta - 65-75 naboer, særlige interessenter og andre interesserede deltog i mødet (samt 9 personer fra

Læs mere

Forslag Tillæg 1 til lokalplan nr. H19

Forslag Tillæg 1 til lokalplan nr. H19 Forslag Tillæg 1 til lokalplan nr. H19 Sletten MILJØ OG TEKNIK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Generel orientering... 3 Indholdsoversigt... 4 Lokalplantillæggets formål og indhold... 4 Lokalplantillæggets

Læs mere

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget.

Du bedes fremlægge dette brev for politikerne i Erhvervs- og Planlægningsudvalget. Faaborg-Midtfyn kommune Plan og Kultur Nørregade 4 5600 Faaborg. Att: Christian Tønnesen. Dette referat og notat består af 5 sider. Hej Christian. Tak for behageligt møde den 23/8-2013. Jeg sender dig

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Få en smuk placering til din café/restaurant. - udbud af lejekontrakt for et areal til opførsel af en bygning

Få en smuk placering til din café/restaurant. - udbud af lejekontrakt for et areal til opførsel af en bygning Få en smuk placering til din café/restaurant - udbud af lejekontrakt for et areal til opførsel af en bygning Drømmer du om at opføre den perfekte bygning og åbne et nyt spisested eller en beværtning? Er

Læs mere

PLADS GUIDE INDRE BY 1

PLADS GUIDE INDRE BY 1 PLADS GUIDE INDRE BY 1 2 GENEREL INFORMATION Nedenfor finder du en oversigt over de fleste af pladserne/parkerne du kan låne til udendørsarrangementer i Københavns Kommune. Under hver plads eller park

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området.

Bach Gruppen, som ejer ejendommene ovenfor, har fået udarbejdet et nyt projekt, som Bach Gruppen ønsker at opføre bygning H på området. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Ørestads Boulevard 4-5 Svend Aukens Plads 1, 3, 5, 7, 9 og 11 Njalsgade 58, 60, 62,

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1

Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 side 1 Indsigelse til lokalplanforslag nr.: 853 fra lokalplansudvalget i Finnebyen. 2.marts 2009 Den 12.november

Læs mere

I alt på årsbasis er det 316 lystfartøjer svarende til omkring 9% af årstrafikken for lystsejlere.

I alt på årsbasis er det 316 lystfartøjer svarende til omkring 9% af årstrafikken for lystsejlere. Fra: Søren Østerberg Forup (SFS) [mailto:sfo@dma.dk] Sendt: 31. oktober 2011 13:31 Til: Christian Refstrup Emne: SV: Afslag på ansøgning om ændrede åbningstider for Guldborgbroen Til Guldborgsund Kommune

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø

Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø Karen Rødtnes Petersen Møllegyden 51 Nymark 5471 Søndersø 06-12- 2007 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK De har den 25. oktober 2004 rettet henvendelse til Statsamtet

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol

Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Christianshavn: Erhvervsandel sælges med tilladelse til mad og alkohol Beliggende i den gamle bydel mellem kanalen og voldene - og tæt på Holmen og Operaen. Se film fra ejendommen Prinsessegade 77, 1422

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

St. Kongensgade 10, 3. sal 1264 København K

St. Kongensgade 10, 3. sal 1264 København K Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt St. Kongensgade 10, 3. sal 1264 København K Ledigt kontorlejemål på 65 m² Central placering mit i byen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2011-12.

Bestyrelsens beretning for 2011-12. Bestyrelsens beretning for 2011-12. Grundejerforeningen ønsker at sikre Trørød dets grønne karakter. Grønne haver med plads til træer, plæner, blomsterbede. En rolig trafik gennem landsbyen, der ikke skæmmer

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT ---------------------------------------------------

GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- Ejerforeningen Sølvgade 102 104 1307 København K www 1307.dk Side 1 af 6 GENERALFORSAMLINGSREFERAT --------------------------------------------------- År 2010, onsdag den 20. januar kl. 18.00 afholdtes

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Bilag 3 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 370 for Tøndergade-karreen og byfornyelsesbeslutning for karreen - endelig vedtagelse Notat om høringsproces og modtagne indsigelser Forslagene har været offentliggjort

Læs mere

Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler

Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign BILAG 3 Dispensation fra lokalplan 56 Bådehavnsgade til indretning af forsamlingslokaler Notat om henvendelser Der er kommet følgende

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr Ejere, lejere og brugere Nørrebrogade 205-209 D, Nørrebrogade 194-218, Baldersgade 2, Bragesgade 1-5, Bragesgade 2-4, Farumgade 1-15, Farumgade 4-6, Esromgade 1-15 samt interesseorganisationer og lignende

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/04/02149 Ref.: Tlf.nr. hj/ar

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

6. Mail af 24. marts 2014 fra Pladsforeningen Vej 10, Bådehavnsgade

6. Mail af 24. marts 2014 fra Pladsforeningen Vej 10, Bådehavnsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Henvendelser modtaget i forbindelse med naboorientering om dispensation til opførelse af Sydhavn

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK HAVNEGRUPPEMØDE 28.4.2016 Dagsorden 1) Opfølgning på sidste møde 2) Statusgennemgang projektønsker på hagerne 3) Drøftelse af næste procesfase 4) Husbåde, drøfte ny

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Henvendelse nr.: 1 2 3 4 5 6 7. Flytning få meter til grin

Henvendelse nr.: 1 2 3 4 5 6 7. Flytning få meter til grin 1 2 3 4 5 6 7 Kulturarvstyrelse Beskæftigelses- og integrationsforv. Advokat Gangsted Lars Vestergaard Birgitte Melchior Sussi Paddisson Povl Erik jensen Flytning få meter til grin Kun mindre byggeri på

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. januar 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til den oprindelige ansøgning og til den nye ansøgning.

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til den oprindelige ansøgning og til den nye ansøgning. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Til ejere, lejere, erhverv og interesseorganisationer 2. september 2014 Sagsnummer: 474874~005 edoc: 2013-0179424 Orientering Center for Byudvikling har den

Læs mere

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse.

På mødet blev der opfordret til at nedfælde 3 punkter til ønsker i forbindelse med havneudvidelse. Referat 30. juni 2014 Udvidelse Fur Havn Borgermøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.00 19.00 i Fur Forsamlingshus Til stede: Mette Kirstine Thomsen, COWI Karin Munch Nielsen, Schønherr Kim Hald, Skive

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april i Skibet Sognehus

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april i Skibet Sognehus Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april 2014 19.00 21.30 i Skibet Sognehus Deltagere: Anne Vibeke, Michael, Morten (ordstyrer), Keld, Kurt, Johnny, Claus og Anders (referent) 1. Velkommen til

Læs mere

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser

Herligheder Fortætning Bymæssige tiltag og forbindelser område 2 38 Område 2 knytter sig til Helsingørs bykerne og kystog havnearealerne med det kommende Kulturværft og søfartsmuseum samt Kronborg, Nordhavnen og Grønnehave Strand. Området strækker sig fra kysten/havnen

Læs mere

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n

Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Historisk selskab for Nykøbing Sjælland o om e n Lokalhistorisk forening for Nykøbing Sjælland og omegn Det er foreningens formål, at udbrede kendskabet til Nykøbing og egnens historie, at arbejde for

Læs mere

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi

Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi 7. april. 2015 Høringssvar vedrørende ejendomsstrategi MED udvalget har på sit møde den 7. april behandlet oplæg til ejendomsstrategi i høring og har følgende kommentarer. Vi finder, at det på mange måder

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro, på de vilkår som fremgår nedenfor. Svendborg Kommune Pr. mail svendborg@svendborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/03572-14 Ref. Thomas Larsen 08-12-2016 Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens

Læs mere

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed.

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed. Roskilde Kommune Miljø og Byggesag, Byggesag Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde, den 20. september 2015 Til Roskilde kommune. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg

Læs mere