Bredballe Antennelaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredballe Antennelaug"

Transkript

1 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/ Tid: Kl Sted: Krystalpaladset Kirkebakken Bredballe Forsamlingshus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent/gebyr for indeværende år 6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter På valg til bestyrelsen er: Bjarne Christensen, John Kjeldsen, Bent Østergaard, Per Holm 7. Valg af revisor På valg er: Statsautoriseret revisor Hans Bang-Olsen (Dansk Erhvervsrevision) 8. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen

2

3 Nye vedtægter På utallige opfordringer gennem de seneste år fra medlemmerne afholdt Bredballe Antennelaug den en ekstraordinær generalforsamling vedrørende en modernisering af de efterhånden 30 år gamle vedtægter. Bestyrelsen har derfor gennem de seneste 2 år brugt megen tid og mange kræfter og dermed også et stort frivilligt arbejde på at få udarbejdet nogle mere tidssvarende og lettere læselige vedtægter. Bestyrelsen har i den forbindelse haft de foreslåede vedtægter til gennemgang hos en advokat, hvor der løbende er foretaget ændringer og justeringer, således både juridiske og økonomiske forpligtigelser var afspejlet i de nye foreslåede vedtægter for en antenneforening af Bredballe Antennelaugs størrelse. I de nye vedtægter har bestyrelsen forsøgt at få en bedre letlæselig orden i paragrafferne for det enkelte medlem, hvor både: Ejendomme med tinglyst deklaration eller ikke er specificeret. Ansvar for stikledning specificeret i henhold til servicekontrakt. Afholdelse af programafstemninger, herunder især bestyrelsens ansvar og handling ved enkelte programmers evt. kraftige stigning i pris. En bedre orden i paragrafferne med hensyn til både økonomi, gebyrer, teknologi, sikkerhed, etc.. På de følgende sider vises referatet fra den ekstraordinære generalforsamling samt afskrift fra artikel i Vejle Amts Folkeblad den , hvor man i en større artikel med diverse foto fra den ekstraordinære generalforsamling kunne læse overskriften: Nye vedtægter blev tabt på gulvet

4 REFERAT FRA BREDBALLE ANTENNELAUG'S EKSTRAORDINÆRE GENERAL- FORSAMLING, AFHOLDT D. 6/2-2008, KL. 19:00 I KLUBLOKALERNE, HÆLDAGER- HALLEN. Dagsorden : 1. Valg af stemmetællere og dirigent 2. Vedtægtsændringer Formanden, Bjarne Christensen, bød velkommen til de fremmødte medlemmer (29), og gik derefter over til at følge dagsordenen. Ad pkt. 1 Som dirigent valgtes advokat Peter Sommer Nielsen. På grund af det lave fremmøde valgtes ingen stemmetællere. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamlingen var lovligt varslet ved indkaldelse i VAF og Ugeavisen d. 23/1-08 samt ved en husstandsuddelt Info. Da vedtægterne/vedtægtsændringerne endvidere kunne læses på foreningens hjemmeside, konkluderede dirigenten, at den ekstraordinære generalforsamling var beslutningsdygtig i enhver henseende. Dirigenten fik derefter udleveret de medbragte fuldmagter (2). Herefter gav Peter Sommer Nielsen igen ordet til formanden, Bjarne Christensen. Ad pkt. 2 Bjarne Christensen begrundede indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling og gennemgik de foreslåede ændringer i vedtægterne. Herefter udspandt der sig en livlig debat, som mundede ud i 4 forslag til yderligere ændringer i vedtægterne: 3.2: Ethvert medlem har forpligtelse til at forestå enhver form for vedligeholdelse af installationen fra tilsluttet stander fra eget skel at regne og ind på ejendommen, jævnfør : I linie 3 ændres et af bestyrelsen fastsat gebyr til et af bestyrelsen fastsat gebyr, svarende til omkostningerne. 4.5: I linie 3 ændres det af bestyrelsen fastsatte gebyr til det af bestyrelsen fastsatte gebyr, svarende til omkostningerne. Ovennævnte 3 ændringsforslag tog generalforsamlingen/bestyrelsen herefter til efterretning.

5 Det fjerde ændringsforslag var: 5.7: I linie 2 ændres mindst 10% af de tilsluttede medlemmer til mindst 100 af de tilsluttede medlemmer. Dette forslag blev herefter sat til afstemning, og resultatet blev: For ændringsforslaget stemte: 10 Imod ændringsforslaget stemte: 19 2 undlod at stemme. Hermed var dette ændringsforslag forkastet. En stor del af aftenens debat gik med at diskutere de tinglyste deklarationer i vores område samt en evt. ophævelse af deklarationerne. Dirigenten fastslog, at dette udelukkende var grund-/husejerens problem, men på opfordring fra et medlem, der efter længere tids venten stadig ikke havde modtaget svar fra kommunen på sit spørgsmål om ophævelse af de tinglyste deklarationer, tog bestyrelsen til efterretning at kontakte kommunen for at høre, hvor langt den var kommet med sagen. Efter endnu en spørgsmål/svar-runde satte dirigenten de samlede vedtægtsændringer til afstemning. Resultatet blev: For vedtægtsændringerne stemte: 23 Imod vedtægtsændringerne stemte: 8 Hermed blev vedtægtsændringerne ikke vedtaget, da dette krævede ¾ af de afgivne stemmer (i dette tilfælde 24), og foreningen kører derfor videre efter de gamle vedtægter. Til slut takkede dirigenten og Bjarne Christensen forsamlingen for god ro og orden under den ekstraordinære generalforsamling og erklærede denne for afsluttet. Således passeret, Vejle, den 6/ Jytte Johansen

6 Nye vedtægter blev tabt på gulvet - Vejle Amts Folkeblad 07/ Af Flemming Larsen Overskrift: Bestyrelsen i Bredballe Antennelaug skuffet over, at de nye vedtægter ikke blev vedtaget. Medlem forsøgte at spænde ben for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen i Bredballe Antennelaug har i de seneste to år brugt tid og kræfter på at rette laugets vedtægter til. Og derfor var skuffelsen stor, da vedtægterne i aftes blev nedstemt. Det skete med én stemmes flertal på en ekstraordinær generalforsamling i Hældagerhallen. Frivilligt arbejde Vi er af medlemmerne på de seneste to generalforsamlinger blevet anmodet om at revidere de gamle vedtægter, fordi vores vedtægter ikke længere var tidssvarende. Og derfor indkaldte vi til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, sagde Bjarne Christensen, formand for Bredballe Antennelaug. Han var tydeligvis skuffet over, at vedtægterne ikke blev godkendt. Nu arbejder vi videre efter de gamle vedtægter, og så må vi se, om vedtægtsændringerne bliver et punkt på vores ordinære generalforsamling i marts. De bliver det i al fald ikke på bestyrelsens foranledning, sagde Bjarne Christensen. Han tilføjede, at medlemmerne skal være klar over, at bestyrelsen gør et stort frivilligt arbejde og gør alt for at sikre antennelauget de bedste tænkelige betingelser. Jeg vil derfor opfordre jer til, at se jer godt for, når I ser jer om efter alternative udbydere, sagde Bjarne Christensen. Han konkluderede, at Bredballe Antennelaug kun eksisterer så længe, at lauget prisog kvalitetsmæssig er konkurrencedygtig. Orden i paragrafferne Et medlem, Finn Mathiesen, forsøgte indledningsvis at få erklæret den ekstraordinære generalforsamling for ulovlig. Men det viste sig, at generalforsamlingen tids nok i henhold til vedtægterne var annonceret i både Ugeavisen og Vejle Amts Folkeblad. Jeg mener fortsat, at der ikke er nogen saglig begrundelse for at holde den ekstraordinære generalforsamling. Og jeg ser nu frem til den ordinære generalforsamling, sagde Finn Mathiesen. Han var blandt andet utilfreds med, at han først havde fået et husstandsomdelt medlemsblad med indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling fredag. Livlig debat På den ekstraordinære generalforsamling blev det også livligt drøftet, om det retfærdige eller ej i, at medlemskabet er tinglyst på ens ejendom. Og om de mange udbydere, der er dukket op.

7

8

9

10 Bredballe Antennelaug Resultatopgørelse for perioden 01/01 31/ Resultat Budget Afvigelse Indtægter Kontingenter... kr , , ,00 CopyDan, Koda... kr , ,48 Programafgifter... kr , ,19 Tilslutningsafgifter... kr , ,00 Rykkergebyrer... kr , ,00 Masteleje.. kr , ,00 42,00 Stofanet. kr , ,00 481,31 Anden indtægt. kr , , ,00 kr , , ,31 Udgifter Nyanlæg/Vedligeholdelse... kr , ,00 133,31 Servicekontrakt... kr , ,00 40,88 El... kr , ,00 236,69 CopyDan, Koda... kr , ,48 Programafgifter... kr , ,19 Annoncer... kr , ,00 347,60 Trykning/Kopiering... kr , , ,00 Uddeling af INFO... kr , ,00 141,22 Porto/Giroopkrævning... kr , , ,86 Kontorhold/Bogføring... kr , , ,52 Revision... kr , ,00 554,02 Generalforsamling/Møder... kr , , ,07 Kontorartikler/EDB... kr , ,00 32,50 Telefontilskud... kr , ,00 Bestyrelsesforsikring. kr , ,00 Kørsel... kr , , ,75 Diverse udgifter... kr , , ,00 kr , , ,42 Renter Renteindtægter kr , , ,79 Årets resultat.. kr , , ,52

11 Bredballe Antennelaug Balance pr Aktiver Tilgodehavende Copydan/Koda. kr ,32 Tilgodehavende moms kr ,87 Giro-konto.. kr ,56 Omsætningsaktiver.. kr ,75 Aktiver i alt kr ,75 Passiver Programafgifter år forudbetalt kr ,78 Anlægsudgifter. kr ,00 Kortfristet gæld. kr ,78 Egenkapital primo kr ,45 Årets resultat. kr ,48 Egenkapital ultimo.. kr ,97 Passiver i alt kr ,75

12 Rettelse til referat fra ordinær generalforsamling, afholdt d. 21/ Efter udsendelsen af INFO nr. 3, 2007, med referat fra ovennævnte generalforsamling, blev undertegnede kontaktet af et medlem, der meddelte, han var blevet fejlciteret. Under pkt. 2 var medlemmet citeret for bl.a. at have sagt, at Det Digitale Spejl var for dårligt. Dette var iflg. medlemmet ikke korrekt, og han ønskede citatet ændret til: Det Digitale Spejl fungerer godt, men der mangler tekst på TV2 (hvilket i øvrigt nu er rettet). Jeg beklager fejlen, som hermed skulle være rettet. Jytte Johansen. Indkomne forslag Bestyrelsen i Bredballe Antennelaug er gennem de seneste år af mange medlemmer både pr. telefon, via mail og på generalforsamlinger kraftigt blevet opfordret til at få vedtægterne moderniseret. Desværre blev dette store arbejde forkastet af kun 8 medlemmer - ca. 0,37% af det totale antal medlemmer - på den ekstraordinære generalforsamling den Der kan være delte meninger om årsagen til, at de nye vedtægter ikke blev vedtaget, men de primære årsager kunne tydeligt aflæses i Vejle Amts Folkeblad den Derfor mener undertegnede medlemmer af Bredballe Antennelaug, at de nye vedtægter med de foreslåede ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling skal genfremsættes på den kommende generalforsamling. Vejle, den 02. marts 2008 På grund af ovenstående forslag vil de tidligere foreslåede nye vedtægter med justeringer fra den ekstraordinære generalforsamling være at finde sidst i denne fremsendte Info.

13 Bredballe Antennelaug Budgetforslag for året 2008 Indtægter Total pr. medlem Kontingenter.. kr ,00 340,00 Tilslutningsafgifter. kr. Masteleje kr ,00 39,93 Stofanet.. kr ,00 51,08 Diverse indtægter. kr ,00 1,17 Indtægter i alt kr ,00 432,17 Udgifter Nyanlæg/Vedligeholdelse. kr ,00 274,13 Servicekontrakt kr ,00 89,18 El kr ,00 33,74 Annoncer. kr ,00 1,45 Trykning/Kopiering. kr ,00 12,65 Uddeling af Info... kr ,00 10,78 Porto/Giroopkrævning kr ,00 23,43 Kontorhold/Bogføring. kr ,00 14,06 Revision kr ,00 7,97 Generalforsamling/Møder. kr ,00 18,74 Kontorartikler/EDB. kr ,00 5,86 Telefontilskud. kr ,00 4,50 Bestyrelsesforsikring. kr ,00 0,82 Kørsel.. kr ,00 2,34 Diverse udgifter. kr ,00 9,37 Udgifter i alt. kr ,00 509,02 Renter Renter.. kr ,00 18,74 Årets resultat kr ,00-58,10 Ny egenkapital. kr ,97 47,61 Ovenstående budget er baseret på et uændret kontingent på kr. 425,- inkl. moms. I henhold til laugets vedtægter 7 opkræves desuden følgende lovmæssige afgifter: Programafgift for indstemte betalingsprogrammer (pakke 2) CopyDan og Koda (pakke 1 og pakke 2) Gebyrer / Afgifter vil blive opkrævet efter godkendelse på den ordinære generalforsamling Rykkergebyr pr. rykker kr. 100,00 Tilslutningsafgift/Gentilslutning kr ,00 Ændring af pakkeløsning kr. 600,00 Lukning af forsyning kr. 800,00

14 Bredballe Antennelaug Kontingent / Afgifter 2008 Moms Total Filterløsning (Pakke 1) Kontingent 340,00 85,00 425,00 Afgifter u/moms CopyDan/Koda -incl. Radio 189,47 Regulering fra ,61 195,08 Total med filterløsning 620,08 Alle programmer Pakke 1 620,08 Afgifter u/moms CopyDan/Koda 55,58 55,58 Afgifter m/moms Programafgifter 1.388,42 347, ,53 Regulering fra ,33-2,33-11,66 Total med alle programmer 2.399,53 Den årlige kontingentopkrævning pr vil være som følger: Med filterløsning kr. 620,00 Alle programmer kr ,00 Gebyrer / afgifter vil blive opkrævet som følger: Rykkergebyr pr. rykker kr. 100,00 Tilslutning / Gentilslutning kr ,00 Montage/Fjernelse af filter kr. 600,00 Lukning af tilslutning kr. 800,00

15 Bredballe Antennelaug Vedtægter 1 Foreningens navn er: Bredballe Antennelaug 2 Foreningens hjemsted er: Bredballe, Vejle 3 Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse af TVog Radioprogrammer samt udlejning af kabel- og mastekapacitet til overførsel af elektroniske data, herunder telefoni, i det under 2 nævnte område i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg. 4 Som medlemmer optages alle, som jævnfør tinglyst deklaration for forsyningsområdet er pligtig at deltage i vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlæg, samt øvrige husstande indenfor det i 2 nævnte område. 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. A. Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt, senest i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel ved annoncering i et lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende 8 punkter: 1: Valg af stemmetællere og dirigent 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3: Aflæggelse af regnskab 4: Behandling af indkomne forslag 5: Fastsættelse af kontingent og gebyr for indeværende år 6: Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 7: Valg af revisor 8: Eventuelt Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 21 dage før generalforsamlingen finder sted. De indkomne forslag skal sammen med indkaldelsen, det reviderede regnskab, samt budget uddeles til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen. B. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, men skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 100 medlemmer, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

16 6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog jævnfør 14 og 16. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt kontingent kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for eet medlem og har således een stemme. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for eet andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. 7 Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af 8 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, tilsynsførende samt 3 øvrige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode. Foreningen skal hvert år vælge og godkende en registreret / statsautorisret revisor. Bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Dog overtager en indtrådt suppleant den resterende funktionsperiode fra det afgåede medlem. Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Enhver beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Formanden leder forhandlingerne. Alle bestyrelsesbeslutninger indføres i generalforsamlingsprotokollen. Bestyrelsen er pligtig, snarest gørligt at gennemføre de af generalforsamlingen tagne beslutninger. Er formanden forhindret, træder næstformanden i dennes sted, indtil hindringen ophører, eller ny formand vælges, og bestyrelsessuppleant indtræder. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens møder. Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens udgifter og indtægter og påse, at kontingenterne rettidigt indgår. Desuden udfærdiger han til den årlige generalforsamling et af en registreret/statsautoriseret revisor revideret regnskab. Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen. Honoraret fastsættes og godkendes af generalforsamlingen. Bortset fra lovmæssige afgifter kan bestyrelsen på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. Såfremt afgiften for et betalingsprogram stiger med mere end nettoprisindekset + 10%, eller et program bliver pålagt en særlig programafgift, kan bestyrelsen beslutte at fjerne dette program fra foreningens programudbud. 8 Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12. På den ordinære generalforsamling fastsættes kontingentet for indeværende år. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af kontingentet. Hvis kassebeholdningen overstiger kr. 500,-, skal det overskydende beløb indsættes i et pengeinstitut. Udtræk skal godkendes af 2 bestyrelsesmedlemmer. Uanmeldt kasseeftersyn foretages i henhold til gældende lovgivning.

17 9 Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er følge af den manglende indbetaling. Afbrydelse kan endvidere ske, såfremt et medlem lader foretage indgreb i antenneanlægget. Gentilslutning kan først ske, når det pågældende medlem har betalt alle restancer samt et gebyr, der hvert år fastsættes af generalforsamlingen. Ethvert medlem er forpligtet til at betale kontingent, endskønt forbindelsen med anlægget er afbrudt. Ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af sine pligter overfor foreningen kan et medlem blive frataget forsyningsretten fra antenneanlægget efter beslutning af bestyrelsen. Pligt til medlemskab af foreningen består stadig efter afbrydelsen jævnfør den tinglyste deklaration, hvis en sådan eksisterer. 10 Vedligeholdelse. Teknisk eftersyn. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et medlem, der har ansvaret for, at der sker vedligeholdelse af og føres tilsyn med antenneanlægget. Den tilsynsførende er overfor den øvrige bestyrelse ansvarlig for, at antenneanlægget vedligeholdes på forsvarlig måde, og at der foretages tilsyn og kontrol med anlægget. Den tilsynsførende samt kontaktpersonerne modtager reklamationer fra brugerne over anlæggets funktion. Den tilsynsførende indhenter tilbud fra firmaer på vedligeholdelse m.v. Tilbuddet, der antages, skal være godkendt af den øvrige bestyrelse. Den tilsynsførende fører kontrol med, at vedligehold sker som aftalt. Ethvert medlem er forpligtet til at holde sine modtageapparater samt tilslutning i en sådan stand, at de øvrige medlemmers brug af anlægget ikke generes. Overtrædelse heraf betragtes som mislighold med deraf mulig afbrydelse. 11 Ændringer og udvidelser. Følgende ændringer og udvidelser af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på en generalforsamling. 1. Ombygning af anlægget. Ved anlægget forstås distributionsnet og underforstærkere. 2. Udvidelse af anlægget med flere Tv-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver en ændring af anlægget. 3. Udvidelse af anlægget med abonnenter udover et tidligere godkendt omfang. Eventuelt bidrag/tilslutningsafgift fastsættes af bestyrelsen. 4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende en anden ejer eller anden antenneforening. 5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen. 12 Ved nedgravning af stikledning skal Laugets stikledningsforskrift til enhver tid overholdes. Stikledningsforskrifter kan fås ved henvendelse til den tilsynsførende. Såfremt stikledningsforskrift ikke overholdes, og der derved sker skade på fællesantenneanlægget, eller det på anden måde vil påføre udgifter til udbedring eller forandringer, skal disse udgifter afholdes af abonnenten selv.

18 13 Anlægsudgift og udgifter til fornyelse. Tilslutningsafgift og andre udgifter udover det normale årlige kontingent, skal ligesom kontingentet indbetales på foreningens konto i et pengeinstitut. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med tilhørende bilag. Dersom et medlem ønsker at få installeret filter til opdeling af kanaler i programpakker, skal skriftlig anmodning herom fremsendes til foreningens kasserer mindst 1 måned før udgangen af et kalenderår. Dersom et medlem ønsker at få fjernet/ændret en bestående filterløsning, da sker dette i henhold til følgende regler: - Et filter kan kun fjernes/ændres ved udgangen af et kvartal. - Skriftligt varsel fremsendes til kassereren mindst 1 måned før. - Samtlige afgifter indbetales omgående for resterende regnskabsår. Betaling for montage, fjernelse eller ændring af en filterløsning vil altid være i henhold til gældende lovgivning for området. Såfremt en sådan lovgivning ikke er tilstede, da vil den totale udgift direkte være den enkelte boligejers ansvar. 14 Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 3/4 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. 15 Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 16 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i den uddelte indkaldelse til generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer. Nærværende vedtægter ændret i henhold til ordinær generalforsamling den

19 Ekstra information Hvad sker der egentlig i Bredballe? Veje, stier og fortove bliver gravet op? Orange rør bliver gravet ned? Der har gennem det seneste års tid været meget gravearbejde indenfor forsyningsområdet af Bredballe Antennelaug, hvilket desværre periodisk har givet problemer med laugets ellers så stabile forsyninger af signaler til den enkelte husstand. Mange er fremkommet med spørgsmålet: Hvem er de tyskere, der graver i vore veje, stier og fortove?. Svaret er i første omgang meget enkelt, idet selskabet bag gravearbejdet er Profiber, som er et nyere selskab primært dannet af Østjysk Energi, Tre-For og Energi Horsens altså vore bestående kendte el-selskaber. Profibers primære formål er at levere et køreklart fibernet, dvs. den passive del, som er fibrene i jorden og den aktive del, som er elektronikken, der styrer indholdet. Profiber stiller herefter nettet til rådighed for kunderne og for serviceleverandører af Tv/Radio, internet, telefoni m.v. Der er tale om et åbent net, hvor konkurrencen mellem de forskellige leverandører skal sikre de laveste priser og bedste produkter for kunderne. På Tv-siden kan Profiber primo marts 2008 levere ca. 42 analoge programmer samt 25 radiokanaler til en årlig pris inkl. abonnement på kr ,- Profiber kan p.t. stadig ikke love en dato for kommende digitale Tv-pakker, hvilket nok er det største krav i disse tider, hvor den enkelte forbruger investerer i nye fladskærme af høj kvalitet, men som skrevet på Profibers egen hjemmeside: Før vi kan introducere Bredbånds-TV, skal vi have de sidste aftaler om indholdet på plads. Målet er at sikre flere valgmuligheder og de rigtige priser. Om nødvendigt foretrækker vi derfor at vente lidt længere, hvis det medfører de helt rigtige aftaler til gavn for kunderne. Vi har en aftale med Viasat gennem Dansk Bredbånd. Viasats pakker vil blive solgt som Bredbånds-TV, men ikke i vores Kabel TV pakke. Med tilslutning til Profiber skal man ved tilslutning være opmærksom på, at der ikke i den analoge grundpakke er mulighed for specielle programvalg eller indflydelse på programvalget af pakkens indhold i nærområderne.

20 Hvor er Bredballe Antennelaug i gravearbejdet? Som ansvarlig ledningsejer i området har bestyrelsen i Bredballe Antennelaug i samarbejde med vor nuværende serviceleverandør (Stofa) deltaget i det før omtalte gravearbejde i så stor en udstrækning, som vi mente var nødvendig for at fremtidssikre laugets forsyningsnet. Dette har bl.a. betydet, at forsyningsnettet nu bliver delt op i flere mindre områder, hvor det enkelte område bliver forsynet via fiber fra vor hovedstation, som derefter via en ny intelligent understation, forsyner et væsentligt mindre antal medlemmer via vort kendte og gennemtestede coax-kabel-net. I forbindelse med det føromtalte gravearbejde er der og vil der blive udskiftet en stor del af vore coax kabler, således Bredballe Antennelaug trygt kan se fremtiden i møde med et moderne, tidssvarende og fuldt udbygget forsyningsnet. Der har i artikler i aviser, tidsskrifter og ikke mindst på internettet været skrevet meget om coax-kablets begrænsninger og levetid i forhold til det kommende fibernet ud til den enkelte forbruger. Men ifølge mange eksperter på området vil coax-kablet med ny teknologi og dermed nye standarder ligesom vort kendte telefonnet overleve i mange årtier fremover som en effektiv og billig forsyningsenhed af signaler af Radio, Tv, Internet, Telefoni, etc.. Hvad er fremtiden for lokale antenneforeninger? Med et forsyningsnet som i Bredballe Antennelaug hvor hele nettet fremover fra hovedstationen vil blive forsynet via fiber ud til mindre områder, der herefter stadig forsynes via det bestående coax-kabel frem til den enkelte husstand, ser fremtiden meget lys ud, idet man her i fremtiden har mulighed for at forsyne den enkelte husstand med helt op til 100 Mbit. Mange undersøgelser har vist, at det behov en typisk familie indenfor de nærmeste 10 år har, ligger på højest Mbit. Samtidig med ovenstående undersøgelser kan det konstateres, at en fremføring af fiber til den enkelte husstand, hvor der i forvejen er installeret coax-net, stadig er en noget mere kostbar løsning. Som det første skal kvaliteten på et forsyningsnet selvfølgelig være i top, men det næste spørgsmål, der melder sig er prisen for kvaliteten og her kan de lokale antenneforeninger være med i konkurrencen, ligesom man lokalt stadig har indflydelse på programudbuddet.

21 Vedtægter for Bredballe Antennelaug Forslag 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn: Bredballe Antennelaug 1.2 Foreningens hjemsted: 7120 Vejle Øst 1.3 Forsyningsområde: Bredballe 2 Formål 2.1 Foreningens primære formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio- og Tv-programmer. 2.2 Sekundært kan foreningen tilbyde særlige tjenester, som til enhver tid kan udbydes via et kabelanlæg, dog betinget af at gældende offentlige forskrifter og lovgivning er overholdt. 2.3 Foreningen kan i videst mulig omfang tilbyde udlejning af maste- og kabel-kapacitet. 2.4 Udbud af særlige tjenester kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjepart. 3 Ejerforhold 3.1 Foreningen og dermed tilsluttede medlemmer er eneste ansvarlige ejere og har ansvaret for hovedstation, hele kabelnettet herunder installation og service til og med den stander, hvor den enkelte husstand er tilsluttet. 3.2 Et hvert medlem har forpligtelse til at forestå enhver form for vedligeholdelse af installationen fra tilsluttet stander fra eget skel at regne - og ind på ejendommen jævnfør Medlemmer 4.1 Som medlem optages alle, som jævnfør tinglyst deklaration for forsyningsområdet er pligtig til at deltage i vedligeholdelse og drift af fællesantenneanlægget. Øvrige, som bor i foreningens forsyningsområde, jfr. 1.3, kan begære sig tilsluttet anlægget mod betaling af gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at tilslutning umiddelbart kan finde sted uden ombygning af anlægget. Tilslutning indebærer automatisk medlemskab af foreningen. 4.2 Medlemmerne hæfter alene med den indbetalte tilslutningsafgift. 4.3 Såfremt tilslutning for medlemmer med eller uden tinglyst deklaration ikke umiddelbart kan foretages, foranstalter foreningen muligheden for fornøden udbygning undersøgt. Udgift til fornøden udbygning betales af den part, der begærer udbygningen, med mindre bestyrelsen vurderer, at udbygningen er af en sådan vigtighed for foreningen, at foreningen af denne årsag helt eller delvis afholder udbygningsomkostningerne. 4.4 Medlemmer uden tinglyst deklaration kan til enhver tid skriftligt udmelde sig af foreningen med 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår mod et af bestyrelsen fastsat gebyr, svarende til omkostningerne samt betaling af eventuelle restancer. Indbetalte afgifter og tilslutningsafgifter tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

22 4.5 Medlemmer med tinglyst deklaration kan ved skriftlig henvendelse og med 3 måneders varsel få afbrudt signalforsyningen til udgangen af et kalenderår mod betaling af det af bestyrelsen fastsatte gebyr, svarende til omkostningerne samt eventuelle restancer. Der vil herefter alene skulle betales et grundkontingent til dækning af vedligeholdelse og drift af antenneanlægget. 4.6 Samtlige tilsluttede medlemmer, som pr. 01. maj ejer bolig i forsyningsområdet, er forpligtet af de til enhver tid gældende leveringsbestemmelser, kontingentvilkår samt gebyrsatser, fastsat af generalforsamlingen. 4.7 Ejerskifte skal af køber skriftligt meddeles foreningens kasserer. Kontingent samt eventuelle omkostninger til foreningen reguleres mellem køber og sælger via refusionsopgørelsen for pågældende ejendom. 5 Generalforsamling 5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i marts måned og indkaldes af bestyrelsen med mindst 5 ugers varsel ved annoncering i lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad med angivelse af dagsorden. 5.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, der herefter udpeger stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for indeværende år 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 8. Eventuelt 5.4 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 og punkt 6 skal med navns underskrift skriftligt tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 4 uger før generalforsamlingen finder sted. 5.5 Indkomne forslag skal, sammen med indkaldelsen, det reviderede regnskab samt budget, husstandsomdeles til samtlige medlemmer senest 1 uge før den ordinære generalforsamling. 5.6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel. 5.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsendt skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 10% af de tilsluttede medlemmer senest 4 uger efter, en sådan begæring er modtaget. Indkaldelsen annonceres i lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad med angiven dagsorden. 5.8 Alle beslutninger ved den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer og nedlæggelse af foreningen træffes dog jævnfør Kun medlemmer, der har betalt det senest opkrævede kontingent og restancer på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har adgang til og kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand har én stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for max. et andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg Bestyrelsen kan invitere personer på generalforsamlingen. De inviterede har ingen stemmeret, men taleret Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

23 6 Bestyrelsen 6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær, tilsynsførende samt 3 øvrige kontaktpersoner. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Hvert andet år afgår halvdelen i den rækkefølge, de er valgt. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. 6.2 Bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år. Afgår et bestyrelsesmedlem i valgperioden, indkaldes en suppleant for den resterende valgperiode, og bestyrelsen konstituerer sig på ny indtil næste ordinære generalforsamling. 6.3 Bestyrelsen har ledelsen af alle foreningens anliggender og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen tegnes af formanden og kassereren, eller af de af dem udpegede bestyrelsesmedlemmer. Ved indgåelse af større økonomiske aftaler eller køb og salg af fast ejendom kan foreningen kun tegnes af formanden, kassereren samt to bestyrelsesmedlemmer. Der skal i forbindelse med bestyrelsens ansvar, ledelse og økonomiske beslutninger være tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. 6.4 Bestyrelsen holder møde så ofte, som formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Enhver beslutning træffes ved stemmeflertal, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt formanden er forhindret, træder næstformanden i dennes sted. 6.5 Ved hvert bestyrelsesmøde udpeges en leder af forhandlingerne, og sekretæren sørger for en udførlig protokol over bestyrelsens møder. 6.6 Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen, hvilket fastsættes og godkendes af generalforsamlingen. 6.7 Bortset fra lovmæssige afgifter kan bestyrelsen på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det fastsatte kontingent. 7 Regnskab og revision 7.1 Foreningens regnskabsår er fra den 01/01 til den 31/ Kassereren skal føre et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab over foreningens aktiviteter og påse at samtlige kontingenter og afgifter indgår rettidigt, ligesom indgåede forpligtelser og driftsudgifter betales rettidigt. 7.3 Foreningen har ingen kontant kassebeholdning, idet samtlige posteringer afregnes direkte via det af bestyrelsen valgte pengeinstitut. Såfremt der sker indbetalinger til foreningen ved kontanter, påhviler der kassereren pligt til omgående at indsætte disse på foreningens konto. 7.4 Kassereren udfærdiger til den årlige generalforsamling et af en statsautoriseret revisor revideret regnskab. Den statsautoriserede revisor vælges af bestyrelsen. 7.5 Såfremt kontingent og afgifter ikke inden 2 uger efter forfald er betalt, udsendes rykkerskrivelse med et af generalforsamlingen fastsat gebyr. Dersom indbetaling ikke efter yderligere 2 uger indgår, betragtes dette som misligholdelse af medlemskabet, og signalet vil umiddelbart herefter blive afbrudt. Sagen kan herefter overdrages til retslig inkasso, og genåbning kan først finde sted, når samtlige restancer og omkostninger er indbetalt til foreningens konto.

24 8 Programvalg og pakkeskift 8.1 Foreningens primære formål er jævnfør 2.1 distribution af radio- og Tv-programmer. Tv-programafstemninger foretages skriftligt blandt samtlige husstande. Foreningen afholder hvert andet år i januar måned en programafstemning. Programmer, der kan stemmes på, præsenteres i en husstandsomdelt medlemsinformation, og resultatet præsenteres i medlemsinformationen, der udsendes umiddelbart før den årlige generalforsamling i marts måned. 8.2 Bestyrelsen skal give mulighed for mindst 3 valgbare maksimale beløb for betaling af det totale Tv-udbud. Det vil herefter være det vægtede beløb i henhold til afgivne stemmer, der er udslagsgivende for i hvilket omfang resultatet af programafstemningen kan imødekommes. Beregning af det vægtede beløb vil fremgå af fremsendte stemmeseddel. 8.3 Såfremt afgiften til et betalingsprogram stiger med mere end nettoprisindekset + 10%, eller et program bliver ændret til et betalingsprogram, da kan bestyrelsen beslutte at fjerne programmet fra programudbuddet. Programmet erstattes indtil næste afstemning med et næstfølgende program fra sidst afviklede afstemning, såfremt dette ikke indebærer forøgede omkostninger. 8.4 Ønsker et medlem at få ændret sin opdeling af kanaler i mulige programpakker, skal skriftlig anmodning herom fremsendes til foreningens kasserer senest 1 måned før udgangen af et kalenderår. Der kan dog ændres pakkeløsning ved ejerskifte. 8.5 Udgiften til serviceleverandør for ændring af opdeling af kanaler i programpakker påhviler det medlem, der kræver ændringen. 8.6 Ved Tv-programafstemninger foranlediget af indkomne forslag, anvendes skriftlig afstemning vedr. til- og fravalg af Tv-programmer. Stemmesedlen skal være medlemmerne i hænde senest 3 uger før datoen for generalforsamlingen. Stemmesedlen skal være ledsaget af en beskrivelse af indsendte forslag, - sidste frist for afgivelse af brevstemme med angivelse af dato, samt en vurdering af den økonomiske konsekvens for foreningens medlemmer. 9 Teknisk vedligeholdelse og kontrol 9.1 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en teknisk tilsynsførende, der overfor den resterende bestyrelse har ansvaret for, at der foretages vedligeholdelse af, samt føres kontrol og tilsyn med enhver teknisk installation i anlægget i henhold til gældende lovgivning, nærværende vedtægter samt indgåede kontrakter, herunder ligeledes at indhente tilbud på vedligeholdelse m.v Den tilsynsførende samt kontaktpersonerne modtager reklamationer fra brugerne vedrørende foreningens primære formål (Radio- og Tv-signaler). Ved andre udbudte tjenester på forsyningsnettet henvises direkte til de ansvarlige leverandører, hvormed der er indgået kontrakt jævnfør Ethvert medlem er forpligtet til at holde sin tilslutning i den stander, hvor tilslutningen er foretaget og dermed den interne installation for ejendommen - i en sådan standard, at øvrige medlemmers brug af forsyningsnettet ikke generes. Overtrædelse heraf betragtes som mislighold med deraf mulig afbrydelse. (jævnfør 7.5). 9.4 Ændringer af installation i tilsluttet stander må kun udføres af foreningens valgte serviceleverandør. 9.5 Ved nedgravning af stikledning skal foreningens stikledningsforskrift til enhver tid overholdes. Stikledningsforskrift kan fås ved henvendelse til den tilsynsførende. Såfremt stikledningsforskrift ikke overholdes, og der derved sker skade på fællesantenneanlægget, eller det på anden måde vil påføre udgifter til udbedring eller forandringer, skal disse udgifter afholdes af medlemmet. 9.6 Evt. skader på foreningens udstyr og installationer hæfter skadevolder selv for.

25 9.7 Det er forbudt uvedkommende at foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf. I tilfælde af misbrug kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen samt foretage retsforfølgelse. 9.8 Foreningen har til enhver tid efter forudgående aftale eller ved fogedens mellemkomst ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmets installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandard og af, at installationerne overholder foreningens angivne retningslinier herom. 10 Ændringer og udvidelser 10.1 Ændringer og udvidelser af forsyningsnettet kan efter bestyrelsens beslutning foretages, såfremt udgiften kan afholdes indenfor budget, godkendt på tidligere afholdt generalforsamling Ændringer og udvidelser af forsyningsnettet udover godkendt budget skal godkendes på en lovligt indkaldt generalforsamling, herunder sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. 11 Vedtægtsændringer - Foreningsophør 11.1 Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i en husstandsomdelt indkaldelse til generalforsamlingen, ligesom et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal tilstilles foreningens medlemmer Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, og der skal i så fald senest 4 uger efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som skriftligt via lokalt dagblad samt ugeavis/distriktsblad indkaldes med 1 uges varsel Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer beslutter, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

26 Bredballe Antennelaug Kanal oversigt Radio-Programmer Knap Program Sprog MHz NDR 4 FM Tysk 87,70 Deutschlandfunk Tysk 88,30 Skala FM Dansk 89,50 NDR 2 FM Tysk 90,40 VLR Dansk 91,00 DR P4 (Syd) Dansk 92,90 DR P1 Dansk 93,70 DR P3 Dansk 96,50 Deutsche Welle Tysk 97,60 DR P4 (Århus) Dansk 98,70 DR P4 (Kanal 94) Dansk 99,70 P2 Kultur og Musik Dansk 101,40 TV2 Radio Dansk 102,20 DR Klassisk Radio Dansk 102,70 Radio Klassik Tysk 103,40 Radio Horsens Dansk 103,90 RTL Radio Tysk 105,20 Norge P4 Norsk 105,70 IBC Tamil Radio Tamil 106,20 NDR 1 Welle Nord Tysk 106,80 DAB Radio Digital 224,25 DAB Radio II Digital 231,25 Digital TV Mange medlemmer i Bredballe Antennelaug har efterhånden investeret i et fladskærms Tv med deraf følgende mulighed for at vise programmer, der bliver udsendt i HD-kvalitet. Såfremt man ønsker at se HD/digital Tv, da kan man i Bredballe Antennelaug investere i en såkaldt set-top boks Zaptor som kan bestilles hos vor serviceleverandør Stofa. Kontakt Stofa på tlf eller se yderligere information på for mulighederne i Bredballe Antennelaug for denne nye service. Med en Zaptor får man både radioprogrammer i CD-kvalitet, det digitale spejl, mulighed for tilvalg af programmer samt valgmulighed for specielle programpakker herunder film, sport, temapakker samt etniske programmer.

27 Bredballe Antennelaug TV-Kanal oversigt TV-Programmer (Basis - Pakke 1) Knap Program Sprog Kanal MHz SVT 1 Svensk S TTV / Nicam TV4 Sverige Dansk S TTV / Nicam ZDF Tysk TTV / Nicam DR 2 Dansk TTV / Nicam TV 2 Dansk TTV / Nicam ARD Tyskland 1 Tysk TTV / Nicam Info Kanal TTV TV Prøvekanal DR 1 (16:9) Dansk TTV / Nicam RTL + Tysk S TTV / Nicam SVT 2 Svensk S TTV / Nicam NRK 1 Norsk S TTV / Nicam N3 Tyskland 3 Tysk S TTV / Nicam PRO-7 Tysk S TTV / Nicam TV2 Norge Norsk S TTV / Nicam TV-Programmer (Udvidet - Pakke 2) Knap Program Sprog Kanal MHz TV3 Dansk TTV / Nicam TV2 Zulu Dansk TTV / Nicam Kanal 5 Dansk TTV / Nicam Discovery Engelsk/Dansk TTV / Nicam Disney Channel Dansk / Nicam Eurosport Engelsk/Dansk TTV / Animal Planet Engelsk/Dansk TTV / Nicam Hallmark Engelsk/Dansk / Nicam TV3+ Dansk / Nicam DK4 Dansk TTV / Nicam TV2 Film Dansk TTV / Nicam Kanal 4 Dansk / Nicam ViaSat Nature Crime Dansk / Nicam TV2 Charlie Dansk TTV / Nicam TV Prøvekanal

28 - kontakt til - Bredballe Antennelaug Bestyrelsen 2007/2008 Formand Bjarne Christensen Dyrehegnet Næstformand John Kjeldsen Horsvangen Kasserer Finn Grønning Tueager Sekretær Jytte Johansen Boelskilde Tilsynsførende Bent Østergaard Solvej Kontaktmand Per Holm Overager Kontaktmand Knud Nielsen Horsvangen Kontaktmand Søren Germansen Johannebjergparken Bestyrelsen træffes: Mandag-fredag Kl: 18:00-20:00 Lørdag-søndag Kl: 12:00-18:00 Helligdage Kl: 12:00-18:00 Ejerskifte og kontingent - kontakt kasserer Finn Grønning Forstyrrelser i Radio/TV-signalet kontakt direkte til serviceleverandør: - mandag-fredag samt lørdag tlf udenfor normal kontortid tlf en kontaktmand eller send en mail på Problemer med Internet (StofaNet) kontakt alle dage på tlf eller send en mail på: Yderligere information vedrørende Bredballe Antennelaug via internettet på: men husk - - Det er boligejers ansvar at vedligeholde kabelstrækningen fra standeren i skel til stik i bolig, og fejlretning her betales af boligejer. Inden der rekvireres teknisk service, bør man derfor i egen interesse spørge naboerne, om de kan konstatere samme mangler og fejl.

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 4 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 26/03-2014 Tid: Kl. 19.00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 4 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen Kontakter @ www.bredballe-antennelaug.dk - 1 - Billedkvalitet kræver

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider

Eriksminde Antenneforening. Medlemsinformation juni 2007. Netop nu. På de følgende sider Eriksminde Antenneforening Medlemsinformation juni 2007 På de følgende sider Information fra bestyrelsen - Pakke 3 vedtaget - Ny kanalnøgle - IP-telefoni - Nye terminer for pakkeskift - Bestyrelsens sammensætning

Læs mere

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011

ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 ERIKSMINDE ANTENNEFORENING MAJ / JUNI 2011 Omdeles til alle husstande i Eriksmindekvarteret. Indeholder referat fra generelforsamling 11. april 2011, de ændrede vedtægter samt bestyrelsen efter generalforsamlingen

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Vedtægterne er vedlagt, som de midterste sider, der forsigtigt kan trækkes ud. INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Eriksminde Antenneforening. Klar besked om tv-signalerne i Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening. Klar besked om tv-signalerne i Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening MEDLEMSINFORMATION MAJ 2009 Klar besked om tv-signalerne i Eriksminde Antenneforening 1. Der slukkes ikke for det gamle analoge tv-signal den 31. okt. 2009. 2. Der sendes allerede

Læs mere

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00.

Disney Channel og Toon Disney er helt fri for reklamer og unødig vold. Sender dagligt 06.00-22.00. FEBRUAR Toon Disney viser udelukkende tegnefilm fra Disney. Her kan du bl.a. se Aladdin, Timon og Pumba, Chip og Chap, Mickey Mouse, Anders And, Fedtmule og mange flere. Disney Channel er tv-kanalen med

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE FEBRUAR GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 8 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIDE 20 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær, Kalundborg

Læs mere

SEPTEMBER IP- TELEFONI

SEPTEMBER IP- TELEFONI SEPTEMBER IP- TELEFONI se bagsiden Niels-Jørgen Trælle Michael Jensen FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Kalundborg Henning B. Obsen Mogens Houmølle KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Rørby Alle telefoniske

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Alle telefoniske henvendelser: Tlf.59 56 15 70

Alle telefoniske henvendelser: Tlf.59 56 15 70 @,'i1 OlA ,, a Niels-førgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørbv Iørn Almdal sekretær, Kalundborg Alle telefoniske henvendelser:

Læs mere