Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt"

Transkript

1 Trivsel og Bevægelse i Skolen Projektoversigt

2 Baggrundogformål Flereskalha mereudafbevægelseiskolen Meddennyeskolereformskalalleeleverrøresig45minutteromdagenforatforbedresundhed,læringog trivsel.menhvordanleverbevægelsesaktiviteternebedstoptildemål?mangestederhalterplanlægningen, ogman trækkeroftebarenogetopafhatten sommåskeenløbeturrundtomskolen.men bevægelsesaktiviteterharpotentialetilmereendatforbrændekalorier:flereskalha mereudafbevægelsei skolen Projektetbyggerpåtregrundlæggendeprincipper: Mestringsoplevelser:Flereeleverskalværemediaktiviteter,hvordevedatøvesigopleveratblive bedre. Medskabelse:Flereeleverskalværemediaktiviteter,somdeselvharindflydelsepåogharværetmed tilatudvikle. Fællesskab:Flereeleverskalværemediaktiviteter,hvordererfokuspåsamarbejdeogatgøre hinandengode. Enudfordringvedmerebevægelseiskoleneratfåallemed.Mangeeleverhardetrigtiggodtmed bevægelsesaktiviteterneiskolen,mennoglefåringengodeoplevelsermedbevægelse.demestmotiverede næresaf konkurrencenogsætterdagsordenen,sompåsigtfornogletilatståafogtrækkesigfra bevægelsesaktiviteterne.iprojekteterderfokuspå,ataktiviteterneskalhaveetmål,somikkeeraltider konkurrence,ogatdertilbydesalsidigetyperafbevægelsesaktiviteter.detkanværeibåde idrætsundervisningen,ifrikvartererneogidenalmindeligeundervisning. 1

3 MedarbejderudviklingsforløbMUF) MUFerbyggetopomtreelementer:viden,inspirationogsparring,somIfårbrugfor,nårIskaligangsætte projektetsindsatser. VidenomprojektetogdetsprincipperfårIdelsgennemguidenheroggennemfireworkshops. InspirationfårIdelsgennemkonkreteforløboginspirationsmaterialer,dervilværebådetrykteog tilgængeligepåhjemmesiden.dettevilbliveunderstøttetafdefireworkshops. SparringfårIdelsfrajereskollegaerkoordinationsgruppen)ogdelsfratoplanlagtebesøgpåskolenaf enmedarbejderfrasdu. Workshopsheldags) WORKSHOP1 WORKSHOP2 WORKSHOP3 WORKSHOP4 Tidspunkt MAJ2015 AUGUST2015 uge32) SEPTEMBER2015 uge36z38) JANUAR2016 uge2z4) Sted SDUOdense SDU,Odense/ NordenskovSkole, Varde Lokaltpåalle12 skoler SDU,Odense/ Jylland,stedikke besluttet Deltagere KoordinationsZ gruppen KoordinationsZ gruppen,idrætslærere ogandreinteresserede medarbejderepå mellemtrinnet. Alleeleverog medarbejderepå mellemtrinnet. Koordinationsgruppen, idrætslærereogandre interesserede medarbejderepå mellemtrinnet. Fokus Informationom indsatsenog planlægningaf indsatserne. Konkretintroduktiontil idrætsundervisningsz forløb,inspirationtil brainbreaksog planlægningafws3. Inspirationsdagom det godefrikvarter ogintroduktiontil brainbreaksfor eleverne. Konkretintroduktiontil idrætsundervisningsfor Zløbsamtinspirationtil frikvarterogbrain breaks. Sparring Udoverjeresindbyrdessparringpåskolen,vilIfåbesøgafenprojektmedarbejdertogangeiløbetafskoleåret. Hervilvitageudgangspunkti,hvordanIharfåetigangsatindsatserneogifællesskabfindefremtilløsningerpå eventuelleudfordringer.besøgeneersomudgangspunktplaceretinovemberogmarts. 2

4 Indsats:Idrætsundervisning Idrætsundervisningbyggerpådegrundlæggendeprincipperiprojektet: Undervisningenertydeligpåmåloglæringsmål Derarbejdesifasteteamsforhvertforløb Eleverneinddragespåfxværdier,taktik,læringaffærdighederigrupperpraksisfællesskaber) Lærerrollenblivermerevejledendeogprocesstyrendeendinstruerende. Forløb DerertoobligatoriskeBASISZforløb,somliggeribegyndelseafskoleåret. Derskalialtundervisesimindst6udafde8udvikledeforløb. DeenkelteforløbharenvarighedàfiredobbeltlektionerZmedmulighedfor1Z2yderligerelektioner. Deenkelteforløberplanlagtudfrafællesmålfor5.årgangogskalevt.tilpassestil4.og6.årgang. Forløb Fagligeområder Foreslåetplacering IdrætsludoBASIS) LSK TeamboldBASIS) Redskabsaktivitet Parkour Dansogudtryk Discgolf Aktivitetsudvikling Løb,springogkast Boldbasis&boldspil Redskabsaktiviteter Kropsbasis/redskabsaktivitet Performance Boldbasis/teambold Samarbejdeog ansvar SEPT UDE Alsidig idrætsudøvelse OKT UDE Alsidig idrætsudøvelse NOV/DEC INDE Alsidig idrætsudøvelse JAN INDE Alsidig idrætsudøvelse FEB UDE Alsidig idrætsudøvelse APR UDE Krop,træning& trivsel MAJ UDE Skills Kropsbasis Samarbejdeog ansvar JUNI UDE 3

5 Indsats:Brainbreaks Brainbreaksbyggerpådegrundlæggendeprincipperiprojektet.Derudoverarbejdesmedfireforskelligefokus ibrainbreaks: Socialefællesskab,grine,samarbejde) Motorikogkoordinationudfordringer,kropoghoved) Pulsintensitet,pulsogmasserafenergi) Afspændingogmassageafspændingsøvelser,ro,meditation,musik,afslapning) Derskallavestobrainbreaksigennemsnitomdagen,ogdetervigtigt,atdererklareaftalerom,hvemder stårforudførslenideenkelteklasser. Brainbreakskasse PåførstetemadagOpstartsdagen)vilbrainbreaksværeobligatoriskemne.Herskaleleverneiklasserneselv findebrainbreakspånettetellerudviklederesegneudfradefirekategorier.måleter,atelevernefårstor indflydelsepåderessmåaktivepauser bådeiudvælgelsenogudførslen. BRAIN BREAKS 4

6 Indsats:Frikvarter Frikvarterindsatsenbyggerpådegrundlæggendeprincipperforprojektet,menintroducererdesuden modellen, detgodefrikvarter,sombestårafsekselementer: Iminimum3x30minutteromugenskalderskeenekstraindsatifrikvarteret. Indsatsenifrikvarteretskal: Hjælpetilatflereeleverharlysttilatværeaktiveifrikvarteret Sørgeforatalleharnogenatlavenogetmed Givepladsiskolegårdentilforskelligeaktiviteter Understøtteelevernesegetengagementiatværeaktivesammen Medarbejdernesrollebliverfremforaltigangsættendeogunderstøttende eleverneskalikkepressestil aktiviteterogdeterikkeundervisning. Workshop Påworkshop3påjeresskolearbejdervimedfireaktivitetstyper: CHASE CHALLENGE STREETGAMES INN NACTIVE Fangelegeogaktivitetsudviklingipraksis. FokuspåaktivitetermedindividuelmestringogelevWtilWelevlæring.Introduceressimpelt ogelevernefårerfaringmedatudvikleogøgesværhedsgraden. Aktiviteter,someleverneselvkankonstruereWprimærtvha.kridtogforskelligeafarteraf kendtefrikvartersaktiviteter. Eleverneintroduceresforaktiviteter,somkanlegesindendørsifrikvarteret. 5

7 Indsats:Temadage Temadagenehartilformålatskabeopmærksomhedomprojektetpåskolenogdesudengivemulighedfor planlægningoginvolveringafeleverne.derskalbl.a.arbejdesmedbrainbreaks,aftaleromdetgodefrikvarter mm. Gennemskoleåretvilderværetretemadage: OPSTARTSDAG MOTIONSDAG MIDTVEJSDAG SEPTZOKT uge38z41) OKTOBER fredagiuge41) MARTS fredagiuge9) Fokuspåtrivselog bevægelseiskolen Involveringafeleverne TRIMdagenTrivselog Motion) Bygviderepå traditionerne Nationaltrivselsdag Nytbrændetilbålet Vedholde/giveekstraskub tilindsatsen PlanlæggesdelvistafSDU kan/skalelementer) Medarbejdereudfører InspirationfraSDU Medarbejdereudfører PlanlæggesdelvistafSDU kan/skal) Medarbejdereudfører 6

8 Evaluering Projektetindebærerengrundigvidenskabeligevaluering,hvorformåleteratfindefremtil,omoghvordan trivslenpåskolenkanfremmesgennembevægelse.dervilforegåtretyperafdataindsamling: SPØRGESKEMA OBSERVATION INTERVIEW Spørgeskematileleverne: Spørgeskematilmedarbejdereog ledelse: Observationafskoledagen: Interviews: Førogefterprojektperiodenudføresenspørgeskemaundersøgelseaf elevernei4z6.klasseuge35,2015oguge22,2016).derafsættes60 minuttertiludfyldelseforhverklasseinklusivopstartogafrunding. Togangeiløbetafprojektperiodenskalmedarbejderepå mellemtrinnetogskolensledelseudfyldeetkortspørgeskemaom, hvordandetgårmedbevægelseiskoledagen.tilslutvilderværeet længerespørgeskema. Togangeiløbetafprojektperiodenvilskolenfåbesøgafforskereeller studerende,somvilfølgeskoledagenogsehvordanindsatsen implementeres. Endeligvilderbliveforetagetinterviewsafnogleelever,medarbejdere ogledereomkringderesoplevelsermedprojektetogmedbevægelsei skolen. 7

9 Oversigt 2015 Juni Juli August September Oktober November December MedarbejderW udvikling WorkshopI: KoordineringsZ gruppen WorkshopII KoordineringsgruppeKG) WorkshopIII: FrikvartersZ kursus Sparringog inspirationsmøde medsdu Indsatser Evaluering Idrætsundervisning,frikvarterogbrainbreaks Baseline spørgeskema elever) 1.temadagogskolernes motionsdag 2016 ProcesZ spørgeskema medarbejdere) Interviewsog observation elever) Januar Februar Marts April Maj Juni Medarbejder Wudvikling WorkshopIV KoordineringsgruppeKG) Sparringog inspirationsmøde medsdu Indsatser Evaluering Idrætsundervisning,frikvarterogbrainbreaks 3.temadag ProcesZ spørgeskema medarbejdere) Interviewsog observation elever) Endline spørgeskema elever) EvalueringsZ spørgeskema medarbejdere) 8

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål

Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Mål Tema 1:Barnets alsidige personlige udvikling (marts/april) Få barnet til at føle sig som en værdifuld person i fællesskabet. Besøge alle børste-børns hjem. Her vil vi tage billeder af det pågældende barn

Læs mere

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide

Få succes som hjertearbejder. Markedsføring- & Omsætningsguide Få succes som hjertearbejder Markedsføring- & Omsætningsguide Indledning Få en god og enkel struktur Guiden er til dig, der ønsker at kunne forudsige nogenlunde hvordan din måned kommer til at se ud og

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

30 kursussteder i Danmark samt på Rhodos Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk og tysk

30 kursussteder i Danmark samt på Rhodos Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk og tysk 2009 30 kursussteder i Danmark samt på Rhodos Arbejdsmiljøuddannelsen på engelsk og tysk www.am-uddannelsen.dk Telefon: 70 107 706 tilmeld@am-uddannelsen.dk Storegade 31, 6700 Esbjerg Arbejdsmiljøuddannelsen

Læs mere

Årsrapport for Sejerslev Vandværk 2008

Årsrapport for Sejerslev Vandværk 2008 Årsrapport for Tællere År Total Enhed 013: EL: 69692 473131 kwh 014: RÅVAND: 148957 579564 m3 015: NET: 142476 556770 m3 016: EJERSLEV: 7797 47255 m3 401: Forbrug pr m3: 0,49 0,85 kwh/m3 Timetællere År

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015

Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og systemunderstøttelse 2. marts 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriet Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelserne Center for de Erhvervsrettede

Læs mere

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1.

Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Referat fra møde i Skole-Praktik forum, trin 1 fredag, den 20. februar 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning i mødelokale 1. Til stede: Afbud fra: Herning kommune: Bente Schleicher og

Læs mere

Forslag til etablering af Mobile Familieklasser. Direktørområdet Børn og Kultur, Direktør Heidi Becker- Rasmussen april 2014

Forslag til etablering af Mobile Familieklasser. Direktørområdet Børn og Kultur, Direktør Heidi Becker- Rasmussen april 2014 Forslag til etablering af Mobile Familieklasser Direktørområdet Børn og Kultur, Direktør Heidi Becker- Rasmussen april 2014 Indledning I august 2008 blev der startet familieprojekter i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Produceres 7.000 slagtesvin Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden 750 ha 370 ha græs 40 ha majs 00 ha fremavls korn 80 ha havre 60 ha grønkorn Indkøb ved 30 kg Svin Bruttoudbytte ca.

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring.

Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Version 6.1. 28.2.2014 Aftale Reform med Højere Puls - øverste præmis i forløbet: aktionslæring. Reform med Højere Puls er et ledelsesprojekt i forbindelse med den nye skolereform og det har derfor høj

Læs mere

ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015.

ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015. ÅRSPLAN STENUM BØRNEHAVE 2014/2015. FOTOGRAFERING: 29. august AUGUST Vi vil gerne bruge meget tid på at tage imod alle børn og forældre efter ferien. Løveungerne kommer her i august i Den nye løvehule

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

1) Helligdag og dag før helligdag Prissættes som fredag. Dag før helligdag er torsdag før Bededag og onsdag før Kr. Himmelfartsdag

1) Helligdag og dag før helligdag Prissættes som fredag. Dag før helligdag er torsdag før Bededag og onsdag før Kr. Himmelfartsdag Udlejning Udlejning koordineres via telefon 22 57 35 14. Telefonen er åben mandage fra kl. 17.00 til 19.00 (tirsdage når mandag er helligdag). Det er ikke muligt at indtale besked til telefonen. Spørgsmål

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen

Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen 22.2.2013 Projektbeskrivelse - Digital forandringsledelse i folkeskolen Denne projektbeskrivelse indeholder beskrivelse af opgaver, processer, tidsplan og milepæle for det arbejde, du har sagt ja til at

Læs mere

Principper for den løbende evaluering

Principper for den løbende evaluering Principper for den løbende evaluering Evalueringen skal: 1. være en integreret del af undervisningen, og skal omfatte den personlige-, den sociale- og den faglige udvikling 2. Omfatte såvel lærerens som

Læs mere

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30

Uge: 01-2015. Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015. Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Karsten Torben Uge: 01-2015 Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1. januar 2015 2. januar 2015 3. januar 2015 4. januar 2015 Daghold: Kontor: Helle Jan Kurt Vidar 16:30 Nille Uge: 02-2015 5. januar 2015

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Juli 2015. 27 Sommerferie. 1 2 3 08:30-09.30 Morgenbøn for præster [Kirkesalen] Ugenr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Juli 2015. 27 Sommerferie. 1 2 3 08:30-09.30 Morgenbøn for præster [Kirkesalen] Ugenr Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Juli 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 0:0 Sommergudstjeneste 0:0 Sommergudstjeneste 0 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 August 0 0:0 Sommergudstjeneste 0:0 Sommergudstjeneste 0 0:0 Sommergudstjeneste 0 :00 Gudstjeneste

Læs mere

Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL)

Udkast til progressionsplan. - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL) Udkast til progressionsplan - Fælles indsats omk. Vurdering for Læring (VFL) Indhold Rammesætning - læringens helhed... 2 Afklaring af læringsbegrebet... 3 Principper for arbejdet med Vurdering for Læring

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Skoleplan for Mou Skole

Skoleplan for Mou Skole Skoleplan for Mou Skole Værdiregelsæt Læringsgrundlag Eleverne skal opleve fællesskab i klasserne og i hold på tværs af årgangene, så den enkelte elev får udfordringer, der matcher kompetencerne. Derved

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013

Folkeoplysningsudvalget. Handlingsplan 2010-2013 Folkeoplysningsudvalget Handlingsplan 2010-2013 Fritid & Kultur december 2011 Indholdsfortegnelse Større fleksibilitet...3 Fleksibel adgang til lokaler og faciliteter...4 Foreningsløse kontra foreningerne...5

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2014. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2014 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2014 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Februar Butikslederkursus 21.-23. feb.

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere