Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse"

Transkript

1 Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Fakta og spørgsmål til refleksion SKOLE

2 Indhold 3 Hvorfor denne udgivelse? 4 Fakta om samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse 8 Data fokus er på bestemte kvantitative datakilder 10 Sparring skoleledere har behov for at sparre med både forvaltningen og hinanden 12 Indsatser forvaltning og skoleledelse ser forskelligt på balancen mellem indsatser og ressourcer 15 Hvis du vil vide mere 2019 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Design: BGRAPHIC Illustration: BGRAPHIC Tryk: Rosendahls ISBN www: ISBN tryk:

3 Hvorfor denne udgivelse? Elevernes læring og trivsel er kernen i samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse landet over. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøgte i 2017, hvordan samarbejdet konkret foregår, og hvor udfordringerne ligger. Undersøgelsen blev foretaget i tre danske kommuner. Denne udgivelse ser på samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse på tværs af alle landets kommuner. Udgivelsen bygger videre på konklusioner fra undersøgelsen i 2017 og bidrager med nye perspektiver på, hvad samarbejdet består i, og hvad udfordringerne handler om inden for de tre områder; data, sparring og indsatser. Derudover giver udgivelsen en række bud på, hvordan man kan styrke samarbejdets form og indhold og i sidste ende elevernes læring og trivsel. Udgivelsen henvender sig primært til forvaltningschefer og konsulenter på skoleområdet. Også skoleledere og beslutningstagere med interesse for skoleudvikling kan læse med. Om datagrundlaget Udgivelsen bygger på data fra en spørgeskemaundersøgelse foretaget i efteråret 2018 blandt landets skolechefer* og skoleledere. Spørgeskema undersøgelsen blandt skolecheferne er en total undersøgelse, hvor 74 % har svaret. Spørgeskema undersøgelsen blandt skolelederne er en stik prøveundersøgelse blandt 800 skoleledere med en svarprocent på 41 %. Du kan læse mere om undersøgelsen og finde den bagvedliggende tabelrapport på EVA s hjemmeside grundskole. Tre centrale udfordringer Ifølge EVA s undersøgelse fra 2017 findes udfordringerne i samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse især inden for tre områder: 1. Data det kan være svært at få skabt mening omkring arbejdet med data, da dialogen let kommer til at handle om resultater, og mindre om hvad der ligger bag resultaterne. 2. Sparring den iboende asymmetriske relation mellem forvaltning og skoleledelse kan gøre det svært at diskutere vanskelige problemstillinger omkring elevernes læring og trivsel. 3. Indsatser skoleområdet er kendetegnet ved stor udviklingsiver, og det er svært at skabe balance mellem indsatser og ressourcer. Du kan læse mere om, hvad de tre centrale udfordringer handler om og få bud på håndteringen af dem i undersøgelsen Samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel fra * Betegnelsen skolechef dækker i denne udgivelse over den øverste chef for skoleområdet. 3

4 Fakta om samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Hvor meget erfaring har skolechefer og skoleledere i deres respektive funktioner? Hvor ofte har forvaltning og skoleledelse kontakt? Og hvor ofte mødes de og drøfter elevernes læring og trivsel med udgangspunkt i data? Det får du et overblik over på de følgende sider. 4

5 Fakta om samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Så mange år i jobbet har skolechefer og skoleledere Såvel skolechefer som skoleledere har typisk 0-5 års erfaring i deres funktion. Således har 39 % af skolelederne og 61 % af skolecheferne i undersøgelsen under fem års erfaring i deres funktion. Til gengæld har 27 % af skolelederne over 16 års erfaring, mens det gælder for kun 10 % af skolecheferne. SKOLE Skolechefer 61 % 15 % 15 % 10 % 0-5 år 6-10 år år 16 år Skoleledere 39 % 17 % 18 % 27 % Note: Spørgsmålet til skolelederne lød: Hvor mange år har du været skoleleder i alt? Spørgsmålet til skolecheferne lød: Hvor mange år har du arbejdet som en del af ledelsen på skoleområdet i en forvaltning? 5

6 Fakta om samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Så ofte har forvaltning og skoleledelse kontakt med hinanden Generelt har forvaltning og skoleledelse kontakt en gang om måneden eller oftere. Det angiver 59 % af skolelederne i undersøgelsen. 19 % svarer endda, at de har kontakt til forvalt ningen en gang om ugen eller mere. 40 % af skolelederne svarer, at de har kontakt til forvaltningen hver anden måned eller sjældnere. 2 % angiver, at de slet ikke har kontakt. Forvaltningerne vurderer generelt, at kontakten er hyppigere, end hvad skolelederne vurderer. Således svarer 83 % af skolecheferne, at de har kontakt med skolelederne en gang om måneden eller SKOLE Skolechefer 30 % 53 % 17 % Skoleledere En til tre gange om ugen 19 % En til tre gange om måneden 40 % Hver anden måned eller sjældnere 40 % Note: Hhv. skolechefer og skoleledere er blevet spurgt til, hvor ofte de havde formel eller uformel kontakt i løbet af skoleåret 2017/18. Det kan være telefon- og mailkorrespondance, fællesmøder på tværs af skolerne, møder med forvaltningen, individuelle møder med skolechefen eller konsulenter fra forvaltningen mv. Skolecheferne er blevet bedt om at svare ud fra deres samarbejde med én skoleledelse, der er tilfældigt udvalgt. 6

7 Fakta om samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Så mange gange om året mødes forvaltning og skoleledelse om data Typisk mødes forvaltning og skoleledelse en til to gange om året for, med udgangspunkt i data, at drøfte elevernes læring og trivsel. Således svarer 30 % af skolelederne, at de mødes hvert halve år, og 30 % svarer, at de mødes en gang om året. 5 % svarer, at de ikke har den slags møder med forvaltningen. 35 % svarer, at de mødes tre gange om året eller oftere. Skolecheferne angiver generelt en lidt hyppigere mødefrekvens, end skolelederne gør. 0 møder 1 møde 2 møder 3 eller flere møder 5 % 30 % 30 % 35 % Test Observationer Note: Spørgsmålet til hhv. skolechefer og skoleledere lød: Hvor ofte havde forvaltningen/skoleledelsen i løbet af skoleåret 2017/18 møder med den udvalgte skoleledelse/forvaltningen, hvor I drøftede elevernes læring og trivsel med udgangspunkt i data? Infografikken angiver udelukkende skoleledernes svar. 7

8 1 Data fokus er på bestemte kvantitative datakilder Disse datakilder indgår altid eller ofte på møderne om elevernes læring og trivsel Skolechefer Karakterer 60 % Nat. trivselsmålinger 75 % Nat. test 67 % Faglige test 23 % Kvantitative data Overgang ungdomsuddann. 59 % Fravær 58 % Elevproduktioner 0 % Elev selvevaluering 9 % Læreres evaluering 4 % Kvalitative data Skolehjem 5 % Øvrig viden Skriftlig 38 % SKOLE Skoleledere Karakterer 48 % Nat. trivselsmålinger 57 % Nat. test 58 % Faglige test 23 % Overgang ungdomsuddann. 34 % Fravær 42 % Elevproduktioner 2 % Elev selvevaluering 3 % Læreres evaluering 7 % Skolehjem 8 % Øvrig viden Skriftlig 20 % Kvantitative data Kvalitative data Note: Spørgsmålet til hhv. skolechefer og skoleledere lød: Hvor ofte indgår følgende datakilder på møderne med den udvalgte skoleledelse/forvaltningen om elevernes læring og trivsel? Skolecheferne er blevet bedt om at svare ud fra deres samarbejde med én skoleledelse, der er tilfældigt udvalgt. 8

9 Data Det viser undersøgelsen Forvaltning og skoleledelse samarbejder om elevernes læring og trivsel med udgangspunkt i data. Begge parter svarer, at de går i dybden med data, fx når de bruger data til at forsøge at finde mulige forklaringer på udfordringer i forhold til elevernes læring og trivsel. Alligevel svarer både skolechefer og skoleledere, at det kan være vanskeligt at forstå, hvorfor de kvantitative data ser ud, som de gør. Undersøgelsen giver et billede af, at samarbejdet om elevernes læring og trivsel primært er baseret på bestemte kvantitative datakilder, såsom nationale test, nationale trivselsmålinger, karakterer og data vedrørende overgangen til ungdomsuddannelser. Kvalitative data, såsom observa tioner af undervisningen, elevproduktioner eller lignende, indgår sjældent i drøftelserne. Bag om tallene Undersøgelsen fra 2017 peger på, at det kan være svært at få skabt mening omkring arbejdet med data. En årsag til dette kan være, at samarbejdet er baseret på bestemte kvantitative datakilder. Disse perspektiver genfindes i denne spørgeskemaundersøgelse. Sådan kan I styrke jeres samarbejde om data For at blive klogere på, hvad der kan styrke elevernes læring og trivsel, kan det være meningsfuldt at arbejde med forskellige datakilder. Hvilke kilder, der er relevante at bringe i spil, afhænger af den konkrete sag. Mens kvantitative data bl.a. kan give et generelt billede af resultater på tværs af en skole eller en årgang, kan kvalitative data give indblik i, hvad der kan ligge bag resultaterne. Det kan derfor være en god ide at sætte fokus på både kvantitative og kvalitative data i jeres samarbejde. Overvej fx følgende spørgsmål: 1. Hvilke fund i jeres data vil det være relevant at få belyst yderligere? Vurdér, hvilke resultater I ønsker at blive klogere på. I kan fx vælge at undersøge noget, I lykkes godt med, eller noget, I gerne vil forbedre. Fastlæg gerne allerede forud for jeres møde, hvilke data I vil belyse yderligere. Det giver skoleledelsen mulighed for som forberedelse til mødet at indsamle viden fra flere forskellige datakilder, der kan gå bag om potentielle problemstillinger i de data, I har valgt at belyse for skolen. 2. Hvilke datakilder kan være med til at belyse, hvorfor jeres udvalgte fund ser ud, som de gør? Hvilke kvantitative og kvalitative kilder, der er relevante, afhænger af, hvad I ønsker at blive klogere på. Overvej, hvad der kan understøtte jeres viden er det fx lokale data i form af faglige test, elevproduktioner, observationer af undervisningen, samtaler med det pædagogiske personale eller lignende? 9

10 SKOLE SKOLE SKOLE 2 Sparring skoleledere har behov for at sparre med både forvaltningen og hinanden Nogle problemstillinger vil skoleledere hellere drøfte med hinanden end med forvaltningen Note: Skolelederne har svaret på følgende spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres sparring med forvaltningen? Et af udsagnene lød: Nogle problemstillinger vil vi hellere tale med en anden skoleledelse om end forvaltningen. 10

11 Sparring Det viser undersøgelsen Skolelederne svarer generelt, at forvaltningerne er tilgængelige og kan give kvalificeret hjælp, når der er brug for det. Undersøgelsen viser også, at godt syv ud af ti skoleledere (72 %) er enige eller delvist enige i, at de har problemstillinger, de foretrækker at drøfte med andre skoleledere, snarere end med forvaltningen. Bag om tallene Skoleledernes ønske om at sparre med hinanden om udvalgte problemstillinger kan skyldes, at der mellem skoleledelse og forvaltning er en indbygget asymmetrisk relation. Dette er adresseret i EVA s undersøgelse fra 2017, der fx peger på, at nogle skoleledelser beskriver møderne om data med forvaltningen som en eksamenssituation. Her var anbefalingen at arbejde med tilliden i relationen mellem forvaltning og skoleledelse for at skabe grundlag for at tale om de vanskelige ting. Når skolelederne i spørgeskemaundersøgelsen svarer, at de ønsker at sparre med andre skoleledere, kan det også handle om, at de ønsker at trække på andre skolelederes erfaringer og kompetencer. Sådan kan I styrke skoleledernes sparring med hinanden Som forvaltning kan I understøtte, at skolernes ledere på flere niveauer får gode muligheder for at sparre med hinanden. Det kan både være formelt eller mere uformelt, fx ved at understøtte møder, hvor der er mulighed for erfaringsudveksling mellem skolerne. Overvej fx følgende to spørgsmål: 1. I hvilke fora/netværk i jeres kommune kan skolernes ledere sparre med hinanden? Vurdér, hvilke af jeres mødefora og netværk, der giver skolernes ledere mulighed for at sparre med hinanden og dele erfaringer fra praksis. 2. Hvordan kan I bidrage til, at særligt nye skoleledere får opbygget et netværk med andre skoleledere? Mange skoleledere har relativt kort erfaring i stillingen. Overvej, om I skal iværksætte særlige initiativer, ud over jeres allerede etablerede møderække, for at skabe netværk, hvor de nye ledere kan deltage. 11

12 3 Indsatser forvaltning og skoleledelse ser forskelligt på balancen mellem indsatser og ressourcer Det mener skolechefer og skoleledere kendetegner samarbejdet om indsatser SKOLE Skolechefer 91 % 80 % 96 % Ressourcerne vurderes, inden nye indsatser sættes i gang Der diskuteres, om eksisterende indsatser skal lukkes ned Forvaltningen er opmærksom på, at nye indsatser tager tid Skoleledere 26 % 27 % 71 % Note: Hhv. skolechefer og skoleledere er blevet stillet følgende spørgsmål: I hvilken grad kendetegner følgende udsagn jeres samarbejde med den udvalgte skoleledelse/forvaltningen omkring indsatser på skolen? Mulige svarkategorier var I høj grad, I nogen grad, I mindre grad og Slet ikke. Infografikken ovenfor illustrerer den andel af hhv. skolechefer og skoleledere, der har svaret I høj grad eller I nogen grad. Skolecheferne er blevet bedt om at svare ud fra deres samarbejde med én skoleledelse, der er tilfældigt udvalgt. 12

13 Indsatser Det viser undersøgelsen Det kan være en udfordring for skolerne at balancere indsatser og ressourcer. Med ressourcer henvises både til økonomiske, timemæssige, faglige kompetencer og overskud til at arbejde med indsatser og til at følge op undervejs. Undersøgelsen viser, at både skolechefer og skoleledere oplever et pres fra en række aktører om at igangsætte nye ind satser. Undersøgelsen viser desuden, at forvaltning og skoleledelse ser forskelligt på, hvorvidt der arbejdes med at prioritere skolernes ressourcer til indsatser. Skolecheferne angiver, at der tages hensyn til skolernes ressourcer, når der sættes nye indsatser i gang. Denne opfattelse deles kun i mindre grad af skolelederne, der derudover svarer, at de oplever et pres fra forvaltningen for at sætte nye indsatser i gang. Skolecheferne angiver desuden, at de oplever, at der er fokus på at diskutere, om eksisterende indsatser skal lukkes ned. Denne opfattelse deler skolelederne i mindre grad. Begge parter oplever dog, at forvaltningen er opmærksom på, at det tager tid at implementere nye indsatser. Bag om tallene EVA s undersøgelse fra 2017 peger på, at selvom skolelederne oplever en udviklingsiver, så er det ikke nødvendigvis antallet af indsatser, der afgør, hvorvidt en skole har mulighed for at arbejde kvalificeret med de indsatser, der er sat i gang. Det vigtige er, at der er et rimeligt forhold mellem de ressourcer, nye indsatser kræver, og de ressourcer, skolerne har til rådighed. Undersøgelsen fra 2017 pointerer yderligere, at forvaltningen har et ansvar for at hjælpe skolerne med at prioritere indsatserne. Denne spørgeskemaundersøgelse viser, at forvaltning og skoleledelse ikke er enige om, hvorvidt der arbejdes med at balancere indsatser og ressourcer. Både skolechefer og skoleledere oplever pres for nye indsatser 86 % af skolelederne svarer i undersøgelsen, at de i høj grad eller i nogen grad oplever et pres fra forvaltningen om at sætte nye indsatser i gang. De oplever ligeledes et pres fra ministeriet (82 %) og fra lokalpolitikerne (71 %). Skolecheferne oplever, at presset for at sætte nye indsatser i gang primært kommer fra lokalpolitikerne, dernæst fra ministeriet og endelig fra skolelederne selv. Således svarer hhv. 77 %, 73 % og 50 % af skolecheferne, at de i høj grad eller i nogen grad oplever et pres fra disse aktører for at sætte nye indsatser i gang. 13

14 Indsatser Sådan kan I styrke kommunikationen om indsatser Skolernes mulighed for at arbejde kvalificeret med at udvikle den pædagogiske praksis afhænger i høj grad af, at forvaltningen understøtter prioriteringen af indsatser. Forskellen i opfattelsen mellem forvaltning og skoleledelse tyder på et behov for bedre kommunikation om ressourcer og prioritering af indsatser. Her kan I som forvaltning gøre en vigtig forskel. Overvej fx følgende to spørgsmål: 1. Hvordan kan I skabe rammerne for en konstruktiv dialog om forholdet mellem indsatser og ressourcer? Undersøg, om I også i jeres kommune har forskellig opfattelser af balancen mellem indsatser og ressourcer. Hvis der er forskel, så afdæk, hvad forskellene består i, og overvej, hvordan I som forvaltning kan bidrage til, at I får et fælles billede af, hvilke indsatser der er vigtigst at prioritere, og hvilke ressourcer skolerne har at arbejde med. 2. Hvordan kan I tydeliggøre, at det er vigtigt, at skoleledelsen leder opad i arbejdet med indsatser? Det er ikke kun jer som forvaltning, der er sparringspartner for skolerne. Det gælder også modsat, idet I som forvaltning er afhængig af skolernes input for at få føling med, hvilke indsatser der er relevante for skolerne, og hvilke ressourcer, indsatserne kræver af skolerne i form af timer, medarbejdere osv. Når I drøfter nye mulige indsatser, kan I fx bede skolelederne om at komme med et udspil til, om der er indsatser, som ikke længere skal prioriteres. 14

15 SKOLE Hvis du vil vide mere Hent udgivelserne Denne udgivelse bygger på en spørgeskema undersøgelse foretaget blandt landets skolechefer og skoleledere i efteråret Du kan læse mere om undersøgelsen og dykke ned i tallene i den bagvedliggende tabelrapport på EVA s hjemmeside. Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse En undersøgelse af samarbejdet om elevernes læring og trivsel på tværs af landets kommuner Tabelrapport, 2019 Du kan også læse undersøgelsen Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse om elevernes læring og trivsel (EVA 2017) eller den tilhørende guide Samarbejde om elevernes læring og trivsel en guide til at styrke sam arbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Undersøgelserne fra 2017 er baseret på kvalitative interviews og observationer af møder i tre kommuner. Du kan downloade både tabelrapport, undersøgelse og guide på

16 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelse og dagtilbud bedre. Vi leverer viden, der bruges på alle niveauer fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier. DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT T E eva@eva.dk H

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport

Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Tabelrapport Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Tabelrapport INDHOLD Samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse 1 Om tabelrapporten 4 2 Frekvenser fra undersøgelsen blandt skolechefer 8 3 Frekvenser

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet. En kortlægning blandt dagtilbudschefer

Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet. En kortlægning blandt dagtilbudschefer Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet 1 Ledelsesstrukturer på dagtilbudsområdet 2018 4 1.1 Fem overordnede ledelsesmodeller

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport

Udfordringer og behov for viden. Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden Tabelrapport Udfordringer og behov for viden 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen

Læs mere

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer

Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse. En kortlægning blandt dagtilbudschefer Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse En kortlægning blandt dagtilbudschefer INDHOLD Dagtilbudschefernes strategiske fokus på faglig ledelse 1 Faglig ledelse på dagtilbudsområdet 4 2

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalforvaltninger 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Udviklingsredskab Kære lærere og pædagoger Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om skole-hjem-samarbejde,

Læs mere

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag

Videre med skolereformen. Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Videre med skolereformen Værktøj til det videre arbejde med at udvikle den længere og mere varierede skoledag Kære ledelse Introduktion Med folkeskolereformen blev der introduceret en række nye elementer:

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

OVERGANGE MELLEM GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

OVERGANGE MELLEM GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE OVERGANGE MELLEM GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Udviklingsredskab Grundskole og ungdommens uddannelsesvejledning Dette udviklingsredskab er henvendt til jer, der varetager opgaver i forbindelse med elevernes

Læs mere

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner

En genvej til bedre specialundervisning. Inspirationshæfte til skoler og kommuner En genvej til bedre specialundervisning Inspirationshæfte til skoler og kommuner En introduktion De sidste 5-10 år er kravene til den danske folkeskoles rummelighed vokset, og det har skabt nye udfordringer

Læs mere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere

Kvalitetsrapporten. Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere Kvalitetsrapporten Tabelrapport - spørgeskemaundersøgelse blandt landets skoleledere 2011 Kvalitetsrapporten 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

OVERGANGE MELLEM GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

OVERGANGE MELLEM GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE OVERGANGE MELLEM GRUNDSKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE Udviklingsredskab Ungdomsuddannelse Dette udviklingsredskab er henvendt til jer, der varetager opgaver i forbindelse med elevernes overgang til ungdomsuddannelse

Læs mere

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver

Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Guide: Få indsigt i elevernes perspektiver Få indsigt i elevernes perspektiver Hvordan oplever dine elever din undervisning? Hvad kendetegner en rigtig god time,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

Hvad kendetegner kvalitet i fritidsog klubtilbud? Dialogværktøj til jeres arbejde med kvalitet

Hvad kendetegner kvalitet i fritidsog klubtilbud? Dialogværktøj til jeres arbejde med kvalitet Hvad kendetegner kvalitet i fritidsog klubtilbud? Dialogværktøj til jeres arbejde med kvalitet Indhold Indledning 3 KENDETEGN #1 Børn og unge har gode sociale relationer og indgår i fællesskaber 4 KENDETEGN

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Tabelrapport Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler Tabelrapport INDHOLD Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler 1 Indledning 4 2 Frie grundskoler

Læs mere

Tabelrapport. Understøttende undervisning

Tabelrapport. Understøttende undervisning Tabelrapport Understøttende undervisning Tabelrapport Undersøgelse af understøttende undervisning i folkeskolen 1.0 22.06.2016 Tabelrapport Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Eftertryk med

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Guide til brug af data på erhvervsuddannelserne

Guide til brug af data på erhvervsuddannelserne Guide til brug af data på erhvervsuddannelserne Indhold 3 Hvorfor denne guide? 8 Elevtilfredshedsundersøgelsen Sådan kan I få et større udbytte af ETU 12 Undervisningsevalueringer Sådan kan I få et større

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse. Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Tabelrapport Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til lærere og pæda goger i grundskolen. Redskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet

Læs mere

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering

Hvad er... Det gode skolelederliv. Introduktion til selvevaluering Hvad er... Det gode skolelederliv Introduktion til selvevaluering Det gode skolelederliv Skoleledere møder mange og store forventninger fra politikere, forvaltninger, forældre, elever og medarbejdere.

Læs mere

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver

Tabelrapport. Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport Evaluering af mundtlig gruppeprøve i matematik folkeskolens prøver 2014 Tabelrapport 2014 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport

Sammenhæng mellem skole og praktik. Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport Sammenhæng mellem skole og praktik Tabelrapport 1.0 08.05.2013 Sammenhæng mellem skole og praktik Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik. V. Kristian Quistgaard Steensen og Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut

Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik. V. Kristian Quistgaard Steensen og Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut Fra data til vidensbaserede drøftelser af pædagogik V. Kristian Quistgaard Steensen og Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut Program for workshoppen Introduktion til undersøgelsen Resultater fra EVA

Læs mere

Metodeappendiks. Åben skole - skolernes samarbejde med erhvervslivet

Metodeappendiks. Åben skole - skolernes samarbejde med erhvervslivet Åben skole - skolernes samarbejde med erhvervslivet INDHOLD Metodeappendiks 1 Metodeappendiks 4 1.1 Caseundersøgelse 4 Danmarks Evalueringsinstitut 3 1 Metodeappendiks Inspirationshæftet Skolernes samarbejde

Læs mere

Forsøg med karakterfri 1. g-klasser. Midtvejsnotat for skoleåret 2017/18

Forsøg med karakterfri 1. g-klasser. Midtvejsnotat for skoleåret 2017/18 Midtvejsnotat for skoleåret 2017/18 1 INDHOLD Forsøg med karakterfri 1. g-klasser 1 Resumé 4 2 Indledning 8 2.1 Baggrund og formål 8 2.2 Metode og datagrundlag 9 2.3 Læsevejledning 10 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport

Pædagogisk tilsyn. Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn Tabelrapport Pædagogisk tilsyn 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

Læs mere

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport

Virksomhedernes behov for basale færdigheder. Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport Virksomhedernes behov for basale færdigheder Tabelrapport 2017 Virksomhedernes behov for basale færdigheder 2017 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Brug af data på erhvervsuddannelserne. Ved Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut, temadag 9. april 2019

Brug af data på erhvervsuddannelserne. Ved Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut, temadag 9. april 2019 Brug af data på erhvervsuddannelserne Ved Sara Hach, Danmarks Evalueringsinstitut, temadag 9. april 2019 Dette oplæg Om EVA s undersøgelse Undersøgelsens dataforståelse Datatyper og databrug på erhvervsuddannelser

Læs mere

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen

Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner i folkeskolen 2009 Tabelrapport til undersøgelsen af særlige ressourcepersoner

Læs mere

5 veje til at understøtte fagligt udbytte af digital teknologi i undervisningen

5 veje til at understøtte fagligt udbytte af digital teknologi i undervisningen 5 veje til at understøtte fagligt udbytte af digital teknologi i undervisningen Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Inddrag elevers viden, erfaringer og ideer, når I drøfter jeres strategi for digitale teknologier

Læs mere

Metodeappendiks. Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen

Metodeappendiks. Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen INDHOLD Metodeappendiks 1 Metodeappendiks 4 1.1 Observationer 4 1.2 Fokusgruppeinterview 5 1.3 Semistrukturerede enkeltinterview 5 1.4 Stile udarbejdet

Læs mere

Børns og unges brug af fritidsog klubtilbud. Overblik og fakta 2018

Børns og unges brug af fritidsog klubtilbud. Overblik og fakta 2018 Børns og unges brug af fritidsog klubtilbud Overblik og fakta 2018 Indhold 3 Introduktion 4 Fakta om fritids- og klubtilbud 5 Børn og unge er glade for fritids- og klubtilbud 6 Fire kendetegn på god kvalitet

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære team i grundskolen Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære gymnasielærere Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som lærerteam eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07

Vejledning til selvevaluering. Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Skoleevalueringer 2006/07 Vejledning til selvevaluering Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til undervisere på erhvervsuddannelserne. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb.

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Kære undervisere på erhvervsuddannelserne Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe

Læs mere

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata

Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisningsmidler i folkeskolen. Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata Anvendelse, vurdering og prioritering af undervisnings i folkeskolen Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Evaluering af omlægning af den pædagogiske dokumentation i Rudersdal Kommune

Evaluering af omlægning af den pædagogiske dokumentation i Rudersdal Kommune Evaluering af omlægning af den pædagogiske dokumentation i Rudersdal Kommune INDHOLD Evaluering af omlægning af den pædagogiske dokumentation i Rudersdal Kommune 1 Indledning 4 1.1 Om projektet 4 1.2

Læs mere

Brug af data på erhvervsuddannelserne. Metodenotat

Brug af data på erhvervsuddannelserne. Metodenotat Brug af data på erhvervsuddannelserne Metodenotat INDHOLD Brug af data på erhvervsuddannelserne 1 Metodenotat 4 Danmarks Evalueringsinstitut 3 1 Metodenotat Samlet set bygger analysen på en forundersøgelse,

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud

Stil skarpt på tilsyn. Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Stil skarpt på tilsyn Et redskab til udvikling af det pædagogiske tilsyn med dagtilbud Pædagogisk tilsyn Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne føre pædagogisk tilsyn med dagtilbuddene. Tilsynet indgår

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering

Styrk jeres realkompetencevurderinger. en guide til selvevaluering Styrk jeres realkompetencevurderinger en guide til selvevaluering Indhold 3 Fornyet fokus på RKV 4 Hvorfor lave en selvevaluering? 5 Sådan bruger I selvevalueringsredskabet 7 TEMA 1 Information til ansøgere

Læs mere

Forskning og evidens i dagtilbud En guide til at vurdere viden om dagtilbud

Forskning og evidens i dagtilbud En guide til at vurdere viden om dagtilbud Forskning og evidens i dagtilbud En guide til at vurdere viden om dagtilbud Indhold 3 Introduktion 4 Hvad er forskning af høj kvalitet og evidens om dagtilbud? 8 Evidensbaserede programmer 10 Vurdér forskningens

Læs mere

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Procesvejledning. - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan - til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan Til at understøtte arbejdet med at realisere det pædagogiske grundlag og den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene i Aarhus Kommune Indledning

Læs mere

Forskningsartikel 2 fra projektet Den videnproducerende skole Katrine Copmann Abildgaard & Andreas Granhof Juhl

Forskningsartikel 2 fra projektet Den videnproducerende skole Katrine Copmann Abildgaard & Andreas Granhof Juhl Den videnproducerende skoleforvaltning Forskningsartikel 2 fra projektet Den videnproducerende skole 1 2018 Katrine Copmann Abildgaard & Andreas Granhof Juhl Hvordan arbejder skoler med data og viden?

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Sprogvurdering af alle skolestartere

Sprogvurdering af alle skolestartere Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Tabelrapport Sprogvurdering af alle skolestartere Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

Redskab til selvevaluering

Redskab til selvevaluering GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Redskab til selvevaluering GSTYRKET PÆDAGO LÆ R E P L A N ISK Her får I en ramme til systematisk at stille skarpt på og analysere jeres praksis inden

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere på gymnasiale uddannelser Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold

Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Organiseringen af udskolingen i linjer og hold 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Redskab til forankringsproces

Redskab til forankringsproces GODT I GANG MED DEN STYR- KEDE PÆDAGOGE LÆREPLAN Redskab til forankringsproces Her får I inspiration til fem processer til at udvikle og forankre nye perspektiver på jeres praksis i tråd med den styrkede

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning

Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning Temamøde 10 Evaluering af folkeskolereformen resultater af følgeforskning KL s BØRN & UNGE TOPMØDE 2017 Læringsmål: Indblik i nye resultater fra følgeforskningen Perspektiver på, hvordan resultaterne kan

Læs mere

Klar, parat, skolestart i seks kommuner Appendiks til DEAs undersøgelse af arbejdet med sammenhænge mellem dagtilbud og skole

Klar, parat, skolestart i seks kommuner Appendiks til DEAs undersøgelse af arbejdet med sammenhænge mellem dagtilbud og skole NOTAT 58 Januar 2018 Klar, parat, skolestart i seks kommuner Appendiks til DEAs undersøgelse af arbejdet med sammenhænge mellem dagtilbud og skole INDHOLD Indledning... 2 Sammenligning af de seks kommuner...

Læs mere

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne www.eva.dk Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne HR-temadag 6. februar 2017 Camilla Hutters, område chef, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvad er EVAs opgave? EVA s formål er at udforske og udvikle

Læs mere

Skoleledelse i folkeskolen

Skoleledelse i folkeskolen Skoleledelse i folkeskolen Bilag Udarbejdet af NIRAS Skoleledelse i folkeskolen Bilag Udarbejdet af NIRAS Skoleledelse i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 18 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Baggrund og metode... 2 2 Sammenfatning og anbefalinger... 3 3 Resultater... 4 3.1 Elevernes motivation for at vælge TG... 4 3.2 Elevernes overordnede

Læs mere

Bedre udbytte af it i skolen

Bedre udbytte af it i skolen Bedre udbytte af it i skolen En guide til selvevaluering for lærere, ledere og kommuner DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Guiden til selvevaluering er udviklet som en del af EVA s og Undervisningsministeriets

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN

DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN Gå-hjem-møde 28.02 2017 DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN Bente Bjørnholt HVEM ER JEG? Senior forsker, ph.d. KORA Styring, ledelse og evaluering Primære projekter: Følgeforskning folkeskolereformen

Læs mere

Notat. Evaluering af DCUM: resume

Notat. Evaluering af DCUM: resume Notat Til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Evaluering af DCUM: resume Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) fejrede i april 2012 10-års jubilæum. DCUM

Læs mere

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport

Evaluering af almen studieforberedelse. Tabelrapport Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse Tabelrapport 2014 Evaluering af almen studieforberedelse 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Udvikling af naturfaglig kultur. - forankring i flere led

Udvikling af naturfaglig kultur. - forankring i flere led Udvikling af naturfaglig kultur - forankring i flere led 3 niveauer i udvikling og forankring - Politisk (behov/synlighed/bevidsthed/kendskab) - Forvaltning (kompetenceudvikling/understøttelse/oversættelse)

Læs mere

Data i folkeskolen.

Data i folkeskolen. Data i folkeskolen https://padlet.com/rasmusuj1/temadag2018 Data i spil Øge læring og trivsel Generere data Kvalificere beslutninger Analysere og fortolke Monitorerende og handleanvisende data Monitorerende

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag

Klar til selvevaluering. Hæfte til lærerne. Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Hæfte til lærerne Selvevaluering på gymnasier oplæg til en pædagogisk dag Klar til selvevaluering Inspirationsmateriale til gymnasier 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Pernille

Læs mere

Skolebestyrelsesformænds oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år

Skolebestyrelsesformænds oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Rapport Skolebestyrelsesformænds oplevelser af skolen i folkeskolereformens tredje år Kommenteret tabelrapport Kasper Skou Arendt, Katrine Baunkjær & Beatrice Schindler Rangvid Skolebestyrelsesformænds

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Virksomhedernes kendskab til euv

Virksomhedernes kendskab til euv Virksomhedernes kendskab til euv DERSØ G UN KSNE ER SU DD R RV VO ER H VE 3 EV A Virksomhedernes kendskab til erhvervsuddannelse for voksne (euv) og deres vurderinger af hvor attraktiv euv er A N NELSE

Læs mere