Aktiv bevægelse for alle børn og unge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv bevægelse for alle børn og unge"

Transkript

1 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Aktiv bevægelse for alle børn og unge Dato: 22. november 2012 Sagsbehandler: Rikke Gormsen Baggrund og perspektivering Danske børn er i dag langt mindre fysiske aktive end tidligere. Dette skyldes bl.a. stillesiddende aktiviteter som computer og TV og manglende transportmotion i form af cykel og gang, da mange børn i dag køres til skole i bil. De nyeste tal fra 9. klasseundersøgelsen i Herning Kommune viser en stigning af elever i 9. klasse, der ikke dyrker motion i fritiden fra 11 % i skoleåret 2008/2009 til 24,8 % i skoleåret 2011/2012. Ved systematisk forøgelse af børns fysiske aktivitet ses der en klar effekt på den fysiske kapacitet og forskellige sundhedsvariabler som f.eks. blodtryk, øget stresstærskel, mindsket risiko for at udvikle kroniske sygdomme senere i livet, mindsket risiko for overvægt m.m.. Desuden ses det at de børn, der er fysisk aktive, har større selvtillid og højere stresstærskel end inaktive børn, og børn, der bruger mere tid på fysisk aktivitet end gennemsnittet, klarer sig godt i de boglige fag. Sundhedsstyrelsens anbefalinger til fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år) er: Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteterne skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter. Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. Fysisk aktivitet udover det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele. Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt de fleste børn og unge er aktive i fritidslivet. Samtidig er der, som i resten af landet, i Herning Kommune udfordringer med specifikke målgrupper, som enten ikke bliver introduceret til fritidslivet, ikke finder deres hylde inden for fritidslivet eller ikke bliver fastholdt i et aktivt foreningsliv, når barndom bliver til ungdom. Dette notat beskriver flere forskellige indsatser, hvor målet er at sikre børn mere bevægelse i dagligdagen enten i skole, institution eller i fritiden

2 Tilsammen er indsatserne et udtryk for et 2-årigt strategisk arbejde, som tager udgangspunkt i: Samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger i Herning Kommune. Dette samarbejde vil foregå både på centralt og decentralt niveau. Samarbejde med DGI-Midtjylland, som yderligere medfinansierer på udvalgte indsatser og eventuelt andre relevante aktører, eksempelvis boligselskaberne; for dermed sikre fælles brug af ressourcer på tværs af skellet mellem offentlige myndigheder og organiseret idræt baseret på frivillighed. Herning Kommune har 32 skoledistrikter, heraf 15 overbygningsskoler. Det foreslås, at prioritere indsatserne på 3-4 udvalgte skoledistrikter, hvor de konkrete nøgletal understreger en belastning, eller hvor flere fagpersoner oplever en stor belastning, dog udbredes indsatserne til øvrige skoledistrikter i den udstrækning, der er ressourcer til det. Der ønskes også en geografisk spredning, således at der i projektperioden sikres erfaringer både fra selve Herning by og fra mindre byer og landdistrikter i Herning Kommune. Synergieffekt I projektet bør der sikres synergi med andre tiltag, der tilstræber at skabe mere bevægelse og sundhed i børns hverdag. Det drejer sig om: Børneboxen, som er under implementering i alle børnehaver. Børneboxen har 5 centrale budskaber: Vær gode kammerater, leg, løb, hop og dans hver dag, spis dig mæt i sund mad, vask hænder tit og drik vand når du er tørstig. Sundere mad i hallerne, som gennem et pilotprojekt understøtter valget af sund mad i 6 idræts- og sportshaller. Indsats overfor overvægtige børn og unge, hvor overvægtige børn og unge og deres familier får vejledning af diætist. Disse børn og unge vil have stor gavn af nedenstående indsatser. Sport2Go idrætspas for unge som fra 2013 vil stimulere unge til at afprøve forskellige fritidsaktiviter med fokus på bevægelse. Det bolig sociale arbejde. I de boligsociale områder i Herning Kommune vil medarbejdere og aktiviteter kunne understøtte sårbare børn og deres familiers deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Ta pulsen. Der bør som et centralt led i projektet sættes fokus på de erfaringer, der er opsamlet via projektet Ta pulsen, hvor 7 skoler deltager i en tværgående udvik

3 lingsproces med henblik på at skabe/understøtte gode rammer for bevægelse, sundhed og trivsel med folkeskolen som omdrejningspunkt. Dette sker blandt andet gennem inddragelse af bevægelse i alle fagligheder og ved at gøre forældre og lokale fritidsaktører til medspillerede i projektet. Alle nedenstående indsatser findes også blandt anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og mental sundhed. Overordnet tilgang til nedenstående indsatser er: At børns idræt, leg og bevægelse er alsidig og udfordrende - både fysisk, mentalt og socialt. Kun ved at afprøve egne grænser bliver børn klogere på sig selv. At børns idræt, leg og bevægelse befordrer sundhed forstået som glæde, fysisk udvikling og velbefindende samt udvikling af netværk. I et videre perspektiv er det forudsætningerne for, at børn bliver i stand at tage hånd om deres eget liv. At børns idræt, leg og bevægelse bidrager til at udvikle et engagerende fællesskab med andre børn og voksne. Udvikling af erfaringer og identitet i mødet med andre er afgørende for de kulturelle perspektiver i idræt, leg og bevægelse. Indsats 1. Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn Indledning Langt de fleste forældre introducerer deres børn i 3-6 års alderen til et eller flere foreningsbaserede fritidstilbud og børnene begynder at gå til noget, som de typisk går til i flere år, mens de er i skolealderen. En gruppe børn får dog ikke denne introduktion til foreningslivet. Den manglende introduktion kan have sit udspring i mange forhold, f.eks. manglende kendskab og erfaring blandt forældre til fritidslivets muligheder, få ressourcer i familien i forhold til kontingentbetaling, anskaffelse af udstyr og forældreopgaver som del af aktiviteten, mm. Som konsekvens får børnene ikke den adgang til individuelle sociale relationer, fællesskabsfølelse og mestring af en aktivitet, som fritidsaktiviteten bl.a. åbner mulighed for, og kan dermed opleve en mindre eller større grad af marginalisering i forhold til andre børn i deres lokalområde

4 I langt de fleste tilfælde er der hos medarbejdere i kommunen, typisk hos skoler og institutioner, blandt sundhedsplejersker eller i kommunens familieafdeling, et relativt præcist billede af, hvilke børn som ikke er en del af fritidslivets tilbud. Samtidig er der i de fleste foreninger en stor grad af parathed til at rumme også disse børn i allerede igangværende aktiviteter. Formål Formålet med indsatsen Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn er at skabe match på så lokalt plan som muligt mellem udsatte børn og en foreningsbaseret fritidsaktivitet, således at barnet begynder og fortsætter i aktiviteten, se figur 1. Formålet nås i indsatsen ved at støtte udsatte børn i fritidsaktiviteten med: fritidspas (økonomiske midler til kontingent, udstyr, lejre mm.), fritidsvejledning til forældre/familie også til førskolebørn hvilket bl.a. gøres af frivillige mentorer fra foreningslivet At dele viden, handling og erfaringer mellem medarbejdere fra forskellige kommunale forvaltninger og frivillige i foreningslivet omkring børnenes fritidsaktivitet. Indhold Udgangspunktet i fritidspasindsatsen er at introducere to støttefunktioner mellem det udsatte barn og dets familie og den foreningsbaserede fritidsaktivitet, nemlig den lokale forebyggelsesgruppe og mentorer. Den lokale forebyggelsesgruppe. Barn og familie Forening eller aktivitet Mentorer i fritidslivet Figur 1. Den lokale forebyggelsesgruppe Det første støttepunkt består i medarbejdere i den lokale forebyggelsesgruppe i de udvalgte skoledistrikter som har tilbud til (4)5-15 årige børn. Hovedopgaven er i samarbejde med projektlederen at være op

5 søgende og vejledende i forhold til børn og familier, samt at skabe kontakt til frivillige mentorer i de foreninger, hvor barnet ønsker at deltage i aktivitet. Mentorer i fritidslivet Det andet støttepunkt består i et korps af frivillige mentorer med kontakter til og erfaringer fra det lokale foreningsliv. Mentorerne har til opgave i praksis at skabe kontakt og vejlede barn og familie i opstart og fastholdelse i fritidsaktiviteten. Mentorerne rekrutteres og uddannes sammen og bidrager dermed i indsatsen også med erfaringsopsamling og spredning på tværs af de enkelte skoledistrikter. Efter anbefalinger fra Servicestyrelsen 1 ansættes en projektleder af Herning Kommune, som driver og er ansvarlig for fremdriften i projektet. DGI Midtjylland yder central konsulent- og kursusbistand. Projektlederens hovedopgave er at sørge for sparring, uddannelse af og koordinering mellem de lokale forebyggelsesgrupper i skoledistrikterne under Center for Børn og Læring 2, mentorer og frivillige i foreningslivet, administration af pulje med økonomiske midler til fritidspas. Endelig har projektlederen tæt personlig kontakt til de udsatte børn og familier og følger løbende op på, hvordan barnets trivsel i fritidsaktiviteten er. Barnets vej til aktiv i den foreningsbaserede fritidsaktivitet støttes altså, udover af økonomisk støtte fra puljen til fritidspas, af kommunalt ansatte og frivillige mentorer på lokalt plan. De bedste rammer for succes på denne vej skaber projektlederen på tværs og lokalt i projektet. Udvælgelse og rekruttering af udsatte børn til indsatsen sker lokalt og er en fælles opgave for den lokale forebyggelsesgruppe med medarbejdere indenfor børneinstitutioner, politi, sundhedsplejen og børneog familierådgivere med arbejdsfelt i skoledistriktet samt medarbejdere i de eksisterende boligsociale projekter, således at viden om barnet samles og deles på tværs af kommunale forvaltninger før introduktionen af barnet til den foreningsbaserede fritidsaktivitet. Formidling af viden om barnet skal følge de gældende regler for samtykke. For at sikre udsatte børns adgang til værdifulde fritidsaktiviteter i fremtiden er kapacitetsopbygning centralt i projektet, således at den lokale forebyggelsesgruppe og de frivillige foreninger i 2015 vil være i 1 Evaluering af forsøg med fritidspas til udsatte børn og unge, Oxford Research og Servicestyrelsen 2009 og 10 gode råd for udsatte børn og unges fritidsliv, Servicestyrelse Med repræsentanter fra: Skoler, Institutioner, ungdomsskolen, politi og ad hoc: Center for Børn og Forebyggelse, PPR, Sundhedsplejen, Dagplejen og andre relevante lokale repræsentanter - 5 -

6 stand til at tage vare på det udsatte barn og sikre det et aktivt fritidsliv. Projektlederen vil i tæt samarbejde med DGI sikre kapacitetsopbygning i forhold til børn og bevægelse på tværs af indsatser og aktiviteter. Projektlederen refererer til en styregruppe med repræsentanter fra de tre forvaltninger By, Erhverv og Kultur, Børn og Unge, Social og Sundhed og Beskæftigelse, samt repræsentanter fra DGI Midtjylland. Desuden skal projektlederen sikre synergi til Indsats 2, som skal sikre mere bevægelse for børn i Herning Kommune. Konkret projektbeskrivelse udarbejdes på baggrund af anbefalingerne i Servicestyrelsens 10 gode råd for udsatte børn og unges fritidsliv med henblik på monitorering af projektets fremdrift og for at sikre valid evaluering. Tid og geografi Herning Kommune og DGI igangsætter fritidspasindsatsen i 3-4 udvalgte skoledistrikter fra og med januar Desuden afsættes en pulje til udsatte børn og unge udenfor disse skoledistrikter, der har brug for en lignende indsats. De udvalgte skoledistrikter vil alle være skoledistrikter, hvor kommunale nøgletal viser stor koncentration af udsatte børn og familier. Fra årsskiftet 2013/2014 kan indsatsen, hvis kapacitet haves, udvides til at omfatte flere skoledistrikter i Herning Kommune, og indsatsen forudsættes evalueret medio 2014 med henblik på fortsat drift fra Mål I indsatsperioden er målene: At en evaluering af indsatsen afsluttet senest 30. juni 2014 viser en positiv effekt af indsatsen, målt på: o At der er opbygget kapacitet, således at 90 % af de deltagende medarbejdere i evalueringen ytrer ønske om at fortsætte deres engagement efter indsatsperiodens afslutning, - uden projektlederbistand o At min udsatte børn starter med en fritidsaktivitet og på vejen til opstart får vejledning og økonomisk støtte 3 Ca. 1000,-/per barn svarende til ca. 25 børn i hvert skoledistrikt, samt ,- afsat til 25 børn udenfor de udvalgte skoledistrikter. Det er vanskeligt at sige, hvor mange udsatte børn og unge der findes i Herning Kommune. Statistisk set er der i Herning Kommune 860 børn og unge som angiver de har lavt livstilfredshed børn og unge som vokser op i en familie med et alkoholproblem børn og unge som vokser op i et hjem med psykisk sygdom - 6 -

7 o At min. 75 børn et halvt år efter første opstart i en fritidsaktivitet deltager fast i den fritidsaktivitet, de startede i, eller i anden fritidsaktivitet o At 90 % af de deltagende foreningsmentorer i evalueringen ytrer ønske om at fortsætte deres engagement efter indsatsperiodens afslutning Økonomi Samlet budget i indsatsperioden er på ,-, fordelt på følgende år/udgiftsposter Udgiftspost I alt Løn mm.: Projektleder Aflønning mm.: Res- source- /kontaktpersoner Pulje til dækning af mentorer I fritidslivet Puljer til udgifter til fritidspas Øvrige udgifter I alt Herning Kommune finansierer indsatsen med ,-, og DGI medfinansierer udgifter til konsulent- og kursusvirksomhed. DGIs medfinansiering udgør kr i alt. Indsats 2. Børn og bevægelse Indledning For at sikre mere bevægelse i børns dagligdag planlægges en flerstrenget indsats, som samlet vil løfte mulighederne for mere bevægelse for børn. Nedenstående indsatser er udformet, således at de tilbyder bevægelse til børn i de skoledistrikter, der indgår i fritidspasmodellen for derved at give mulighed for en ekstra indsats og viderehenvisning af det barn, der har behov for dette. Dog vil skoler og institutioner udenfor disse skoledistrikter tilbud få tilbudt indsatserne i den udstrækning, der er ressourcer til det. Fritidspas-modellen skal - 7 -

8 derfor rumme muligheder for at håndtere de udsatte børn, der identificeres i nedenstående indsatser. Indsats 1 og 2 skal hænge sammen, så de to indsatser ikke etableres og fungerer uden sammenhæng med hinanden. De beskrevne indsatser skal forstås således, at den enkelte skole og daginstitution kan prioritere ud fra deres aktuelle situation og behov. Eksempelvis kan skoler med eksisterende og velfungerende legepatruljer foretrække deltagelse i cykelkursus. Dog vil de skoledistrikter der indgår i fritidspas-modellen have fortrinsret til indsatserne. Der bør som tidligere nævnt sættes fokus på de erfaringer, der allerede er opsamlet via projektet Ta pulsen. De positive erfaringer bør integreres i nuværende projekt, bl.a. erfaringer om hvordan bevægelse kan integreres i undervisningen, som har en meget positiv effekt særligt på de børn, som kan have svært ved stillesiddende undervisning. Der foreslås følgende indsatser: 1. Legepatruljer På nuværende tidspunkt har 17 ud af Herning Kommunes 32 skoler en legepatrulje. Målet med indsatsen er at styrke skolernes arbejde med legepatruljer ved at tilbyde uddannelse af legepatruljer eller efteruddannelse af de allerede eksisterende legepatruljer i Tilsvarende kursus vil blive tilbudt i 2014 med henblik på nyrekruttering af elever til legepatruljen. Der vil blive tilbudt traditionelle legepatruljekurser for aktivering af de mindre klassetrin. Desuden tilbydes det nye koncept game booster, hvor de ældre elever lærer at igangsætte de yngre elever og arrangere mere konkurrenceprægende tiltag, som også tiltrækker ældre elever. Til uddannelsen inviteres også medarbejdere fra SFO er og fritidshjem. Medarbejderne vil være tovholdere og har en betydningsfuld rolle i processen, da det er vigtigt for legepatruljeeleverne, at læreren/pædagogen er engageret og bakker op om eleverne både før, under og efter kurset. Desuden skal tovholderen styre planlægningen af, hvordan legepatruljen skal fungere på skolen og SFO/fritidshjem. Skal det være spontant, fast hver fredag i det store frikvarter, skal man lave en liste, hvor klasser kan skrive sig på, hvis de vil lege med skolens legepatrulje eller en helt fjerde praksis? De skal støtte, hjælpe og ordne praktiske ting; eksempelvis sørge for rekvisitter og forny legemappen

9 Legepatruljerne bliver udstyret med legeudstyr i en taske, en mappe med legeidéer samt tøj, som identificerer børnene som ansvarlige for legepatruljen. 2. Cykelindsats I Danmark er der tradition for, at cykeltræningen foregår i familierne. Derfor er det først og fremmest forældrenes ansvar, at deres børn lærer at cykle. Men daginstitutioner og skoler kan også spille en vigtig rolle. De kan bl.a. være med til at sørge for, at de børn, der ikke får cykeltræning hjemme, også får mulighed for at lære at cykle ligesom pædagoger og lærere mange steder gør en stor indsats, når det gælder om at træne færdselsregler. Cykling stimulerer barnet på næsten alle områder, da børn oplever og lærer med kroppen. Det gælder både motorikken, sanserne, intellektet, sundheden og selvtilliden. Og på cyklen kan børn træne både balancen, orienteringsevnen, fornemmelsen for rum og retning og finde ud af, hvor mange kræfter de skal bruge i forskellige situationer. Alt sammen evner, som har betydning for, hvor godt de ellers klarer sig. Herning Kommune er blevet udnævnt til cykelby i 2012, og cykling er eller bør være central i alle børns hverdag og skal læres så tidligt som muligt. Cykling er ikke en naturlig transportform for alle børn, da mange børn eksempelvis i dag køres til skole i bil. Der foreslås en flerstrenget indsats: At udbyde cykelkurser til medarbejdere i institutioner/sfo er/ fritidshjem. Disse kurser dækker aldersgruppen 2-12 år, og medarbejderne uddannes i flere elementer af cykling, der efterfølgende skal arbejdes med sammen med børnene: Cykling i relation til barnets udvikling, cyklens indretning og brug, sikkerhed på cykel, cykellege og anvendelse af cykellege som et pædagogisk element, samt hvordan cykling konkret kan integreres i børnenes hverdag i Herning Kommune afhængigt af deres alder. At lave tiltag målrettet børn og unge og deres forældre: Cykelevents bl.a. med reparation af din cykel, uddannelse af cykelmentorer som rekrutteres blandt de ældste klassetrin, oprettelse af cykelbusser hvor dette er muligt, forældreinvolvering, kampagner på skolerne om sikkerhed og motion på cykel. Indkøb af løbecykler og cykelhjelme til udvalgte børnehaver, hvis disse ikke allerede haves. At pilotteste el-ladcykler til dagplejen, således disse kan transportere de mindre børn til oplevelser og selv får motion. Understøtning af cykling vil også medvirke til at løfte klimaplanen, som tidligere er vedtaget af Herning Kommune

10 3. Etablering af ruter i lokalområdet Herning Kommune har etableret sit første Sundhedsspor 4 i Løvbakkerne, og de omkringliggende skoler har udvist stor interesse for at bruge dette Sundhedsspor. Daginstitutioner og skoler kan i samarbejde med medarbejdere i Natur og Grønne Områder som en pædagogisk opgave og med henblik på at skabe lokalt ejerskab identificere gang- og cykelruter i lokalområdet. Disse ruter skal kunne bruges på flere måder: Sikre skoleveje, som idrætstræning i skoleregi og som oplevelsesture for institutioner og skoler. I forbindelse med ruterne kan beskrives små relaterede historier og opgaver, som vil få ruten til at virke tiltrækkende og vil kunne motivere til udendørs undervisning. Ruterne skal beskrives, afmærkes med små skilte og gøres tilgængelige for medarbejdere, forældre og andre interesserede. Der afsættes midler til, at Natur og Grønne Områder i samarbejde med lærere og pædagoger kan identificere ruterne, således disse bliver optegnet, skiltet, eventuelt digitaliseret og derved alment tilgængelige. Det forventes at lave 6 ruter i I 2014 bliver disse ruter justeret efter afprøvning og nye ruter udarbejdet i forhold til økonomi. 4. Bevægelsescertificering af institutioner for børn og unge Enkelte børneinstitutioner i Herning Kommune har deltaget i projekter med bevægelses- eller idrætscertificering af børnehaver og fritidshjem med positive erfaringer. På baggrund af disse erfaringer tilbydes andre institutioner tilsvarende certificeringsforløb. Baggrunden for bevægelsesindsatsen i institutioner er ønsket om at sætte fokus på det sunde og aktive liv blandt børn. Ved etableringen af bevægelsesbørnehaver og SFO er/fritidshjem tages udgangspunkt i nogle grundlæggende overvejelser om aktiviteter med børn: Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Både i det organiserede foreningsliv, i det strukturerede skoleog institutionsliv og også i det private liv. Der skal skabes sunde rammer for børnene, så idræt, leg og bevægelse er en permanent mulighed i hverdagen. Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter, når legen slippes fri. Man lærer bedst, når man selv vil, når man involveres, og når man gør sig umage. På kursusforløbene er der mulighed for deltagelse af max. 25 medarbejdere. Konceptet certificerer hele institutioner, hvilket vil sige, at der i kursusforløbene f.eks. kan være plads til flere institutioner af

11 hængig af medarbejderantal. I det tilfælde, at institutionen dækker mere end 6-10 års området, vil kursusforløbet henvende sig til hele institutionen. At blive bevægelsescertificeret tager ca. ét år med en efterfølgende recertificering. Uddannelsen sker gennem et forløb på 4 til 5 moduler, som foregår i en af de deltagende institutioner. Det forventes, at hele personalegruppen deltager. 5. DGI-karavane DGI har en mobil enhed DGI-Karavanen som bringer idræt, leg og bevægelse ud til børn og unge. Formålet er at inspirere børn, medarbejdere, forældre og foreninger ved hjælp af et højt aktivitetsniveau, bevægelsesglæde og idéer til undervisningen ved hjælp af enkeltstående arrangementer. DGI-karavanen består at en stor mobil enhed med udstyr til at introducere nye lege og aktiviteter, samt 2 instruktører, som over 3 timer laver aktiviteter for en eller flere grupper af børn og unge, ca. 50 børn kan deltage af gangen. DGI-karavanen giver børn og unge en dag med masser af aktiviteter, der kan være bredt funderet inden for leg og bevægelse, men også knytte sig til en særlig idrætsgren. Arrangementet kan sammensættes således, at det passer ind i institutionens og /eller skolen verden og understøtte aktuelle og fremtidige aktiviteter også i foreningsregi. Lærere, pædagoger og instruktører bliver involveret og introduceret til nye lege og bevægelsesformer. Det foreslås at tilbyde DGI-karavanen 6 gange i 2013 og 3 gange i 2014, hvor forudsætningen er, at det sker i samarbejde med institutioner og foreninger, samt understøtter de lokale planer og initiativer. Økonomi Samlet budget til rådighed i indsatsperioden er på ,-. Heraf medfinansierer DGI cykelindsatsen med ,-. Udgiftspost I alt Legepatruljer, , , ,- Inkl. Materiale Cykelindsatser , , ,- Inkl.: Kurser, cykler, m.m. Ruter i lokalområdet , , ,- Bevægelsescertificering af institutioner , , ,- (3 Børnehaver og 15 SFOer samt recertificering) DGI karavanen , , ,- I alt til rådighed , , ,

12 - 12 -

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen

Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 2014 Anmodning om disponering af 1 mio. kr. til projekter om mental sundhed i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 1 Anmodning Afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid anmoder om at kunne disponere

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Et sundt og aktivt børneliv

Et sundt og aktivt børneliv Et sundt og aktivt børneliv Bevægelsesstrategi for dagtilbud 0-6 år 2017-2018 Et sundt og aktivt børneliv Et sundt børneliv er et aktivt børneliv med gode muligheder for bevægelse. Gennem bevægelse styrker

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8

Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Emne: Cykling som transportmiddel i hverdagen Gruppens nr.:2 nr. 8 Intern stafet i kommunen - alle kan deltage. Mål at 95 % deltager evt. en fakkel, der skal rundt i hele kommunen Kommunen og foreninger

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund

Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund Punkt 7. Godkendelse af helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af svag social baggrund 2016-001710 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at ni skoler i forbindelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter

KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK. Eksisterende aktiviteter KOST- OG BEVÆGELSESPOLITIK Eksisterende aktiviteter Juni 2010 M Å L T I D E T Sund By / Forebyggelsesafdelingen: Vi tilbyder individuel kostvejledning ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger til børn med

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz)

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) 2001/02 i samarbejde med Rigshospitalet, KK, Julemærkehjem,

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune AKTIV HELE LIVET

Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune AKTIV HELE LIVET Pilotprojekt Motorisk Observation gennem leg I Holbæk kommune Samarbejde mellem: Skole og dagtilbudsdistrikt Katrinedal, Holbæk Kommune Børnekonsulentcentret (BKC), Holbæk Kommune Børne specialcenter 2

Læs mere

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion

Kapitel 6 Motion. Kapitel 6. Motion Kapitel 6 Motion Kapitel 6. Motion 59 Der er procentvis flere mænd end kvinder, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet i fritiden Andelen, der er stillesiddende i fritiden, er lige stor blandt

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 %

Succeskriterier - Reducere antal af konflikter som eleverne ikke selv kan løse med 50 % MINDFULNESS FOR BØRN Otte ugers mindfulness kursusforløb for elever i skolernes 0. klasser. Forløbet skal give børnene nye kompetencer til at håndtere og forebygge konflikter og øge ro og opmærksomhed

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere