Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen"

Transkript

1 Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt de fleste børn og unge er aktive i fritidslivet. Samtidig er der som i resten af landet også i Herning Kommune udfordringer med specifikke målgrupper, som enten ikke bliver introduceret til fritidslivet, ikke har eller finder deres hylde inden for fritidslivet eller ikke bliver fastholdt i et aktivt foreningsliv, når barndom bliver til ungdom. Herning Kommune, Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har fælles interesser i at skabe et aktivt fritidsliv for børn og unge i Herning Kommune, og dermed i forstærket indsats for at få flere med i et fritidsliv med plads til alle. På flere områder er et godt samarbejde mellem Herning Kommune, DHIF og DGI allerede etableret og kan videreudvikles, ligesom DHIF og DGI har erfaringer fra andre kommuner, som er brugbare i Herning Kommune i forhold til at skabe et mere aktivt fritidsliv. Dette notat beskriver muligheden for øget samarbejde inden for fire specifikke indsatser under det fælles formål at bidrage til et aktivt fritidsliv med plads til alle børn og unge i Herning Kommune. De fire indsatser er: Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn 6-10 årige Flere ferieaktiviteter til børn og unge 6-16 årige Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap 9-18 år Sport2Go idrætspas for unge årige

2 Til sammen udgør de fire indsatser Herning-modellen. Herning-modellen er udtryk for et flerårigt strategisk samarbejde, som tager et stærkt udgangspunkt i: - Samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger i Herning Kommune, særligt de tre forvaltninger Børn og Unge, By, Erhverv og Kultur samt Social, Sundhed og Beskæftigelse - Partnerskab med DHIF og DGI, og dermed fælles brug af ressourcer på tværs af skellet mellem offentlige myndigheder og organiseret baseret på frivillighed - Fire indsatser under stærk fælles paraply ud fra en erkendelse af, at de bedste resultater kræver stort fokus på inspiration på tværs af de fire specifikke indsatser Herning-modellen kan sammenfattes i denne figur: Herunder følger beskrivelse af hver af de fire indsatser.

3 Indsats A: Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn Udfordring Langt de fleste børn bliver af deres forældre i 3-6 års alderen introduceret til et eller flere foreningsbaserede fritidstilbud og begynder at gå til noget, som de typisk går til i flere år, mens de er i skolealderen. En gruppe børn får dog ikke denne introduktion til foreningslivet. Den manglende introduktion kan have sit udspring i mange forhold, f.eks. manglende kendskab og erfaring blandt forældre til fritidslivets muligheder, få ressourcer i familien ift. kontingentbetaling, anskaffelse af udstyr, forældreopgaver som del af aktiviteten mm. og/eller anden etnisk baggrund. Som konsekvens får børnene ikke den adgang til individuelle sociale relationer, fællesskabsfølelse og mestring af en aktivitet, som fritidsaktiviteten bl.a. åbner mulighed for, og kan dermed opleve en mindre eller større grad af marginalisering i forhold til andre børn i deres lokalområde. I langt de fleste tilfælde er der hos ressourcepersoner i kommunen, typisk hos skoler og institutioner, blandt sundhedsplejersker eller i kommunens familieafdeling, et relativt præcist billede af, hvilke børn som ikke er en del af fritidslivets tilbud. Samtidig er der i de fleste foreninger stor grad af parathed i foreningslivet til at rumme også de børn i allerede igangværende aktiviteter. Formål Formålet med indsatsen Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn er at skabe match på så lokalt plan som muligt mellem udsatte børn og en foreningsbaseret fritidsaktivitet, således at barnet begynder og fortsætter i aktiviteten. Formålet nås i indsatsen ved: At støtte de udsatte børn i fritidsaktiviteten med o fritidspas (økonomiske midler til kontingent, udstyr, lejre mm.), o fritidsvejledning til forældre/familie samt o fritidsvejledning i form af frivillige mentorer fra foreningslivet

4 At dele viden, handling og erfaringer mellem offentlige ressourcepersoner fra forskellige kommunale forvaltninger og frivillige i foreningslivet omkring børnenes fritidsaktivitet Indhold To projektledere leder projektet, hhv. en tilknyttet Herning Kommunes og en tilknyttet DGIs administration. Projektledelsens hovedopgaver er at sørge for sparring/uddannelse af og koordinering mellem ressourcepersoner, mentorer og foreningsfrivillige (se herunder) samt administration af pulje med økonomiske midler til fritidspas. Projektledelsen refererer til en styregruppe med repræsentanter fra de tre forvaltninger By, Erhverv og Kultur (Kultur- og Fritidsafdelingen), Børn og Unge (Center for Børn og Forebyggelse) samt Social, Sundhed og Beskæftigelse (Sundheds- og Ældreafdelingen) samt repræsentanter fra DGI. Det strategiske udgangspunkt i indsatsen er at introducere to støttefunktioner mellem det udsatte barn og den foreningsbaserede fritidsaktivitet, hhv. ressourcepersoner og mentorer. Det første støttepunkt består i, at der i hvert skoledistrikt tilknyttes en ressourceperson fra den lokale skole eller den lokale institution med tilbud til 6-10 årige børn. Ressourcepersonens hovedopgaver er at være opsøgende og vejledende i forhold til børn

5 og familier samt at skabe kontakt til frivillige mentorer i de foreninger, hvor barnet ønsker at deltage i aktivitet. Institutionen/skolen tilføres økonomi til dækning af denne funktion. Det andet støttepunkt består i et korps af frivillige mentorer med kontakter til og erfaringer fra det lokale foreningsliv. Mentorerne har til opgave i praksis at skabe kontakt og vejlede barn og familie i opstart og fastholdelse i fritidsaktiviteten. Mentorerne rekrutteres og uddannes fælles og bidrager dermed i indsatsen også med erfaringsopsamling og spredning på tværs af de enkelte skoledistrikter. Barnets vej til aktiv i den foreningsbaserede fritidsaktivitet støttes altså, udover af økonomisk støtte fra puljen til fritidspas, af hhv. kommunalt ansatte ressourcepersoner og frivillige mentorer på lokalt plan. De bedste rammer for succes på denne vej skaber projektlederne på tværs og lokalt i projektet. Udvælgelse og rekruttering af udsatte børn til indsatsen sker lokalt og er en fælles opgave for den lokale ressourceperson samt sundhedsplejen og børne- og familierådgivere med arbejdsfelt i skoledistriktet, således at viden om barnet samles og deles på tværs af kommunale forvaltninger før introduktionen af barnet til den foreningsbaserede fritidsaktivitet. Tid og geografi Herning Kommune og DGI igangsætter indsatsen i max. seks udvalgte skoledistrikter fra og med januar De udvalgte skoledistrikter er alle skoledistrikter, hvor kommunale nøgletal viser stor koncentration af udsatte børn og familier. Fra årsskiftet 2013/2014 udvides indsatsen til at omfatte alle skoledistrikter i Herning Kommune, og indsatsen forudsættes overført medio Mål I indsatsperioden er målene: At min. 200 udsatte børn starter med en fritidsaktivitet, og på vejen til opstart både får økonomisk støtte fra puljen til fritidspas og vejledning fra ressourcepersoner og mentorer At min. 150 børn et halvt år efter første opstart i en fritidsaktivitet deltager fast i den fritidsaktivitet, de startede i, eller i anden fritidsaktivitet At en evaluering af indsatsen afsluttet senest 30. juni 2014 viser en dokumenteret positiv effekt af indsatsen, målt både kvalitativt og kvantitativt

6 At 90 % af de deltagende ressourcepersoner i evalueringen ytrer ønske om at fortsætte deres engagement efter indsatsperiodens afslutning, forudsat at ressourcer er til stede At 90 % af de deltagende foreningsmentorer i evalueringen ytrer ønske om at fortsætte deres engagement efter indsatsperiodens afslutning, forudsat at ressourcer er til stede At Herning Kommune senest ved udgangen af september 2014 har taget positiv stilling til indsatsens overførsel til drift efter 31. december 2014 Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden er kr , fordelt på følgende år/udgiftsposter: Udgiftspost I alt Løn mm. til projektledere Løn mm. til ressourcepersoner Pulje til dækning af udgifter for mentorer Puljer til udgifter til fritidspas Øvrige udgifter I alt Herning Kommune finansierer indsatsen for størstedelen af budgettets vedkommende, men DGI medfinansierer udgifter i større eller mindre grad til alle ovenstående udgiftsposter med undtagelse af løn mm. til ressourcepersoner. DGIs medfinansiering forventes at udgøre kr i alt. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at udgifter til indsatsens gennemførelse sandsynligvis kan medfinansieres af Herning Kommunes kommende forebyggelsesplan, hvor fritidspas er nævnt som en af de foreslåede indsatser i høringsmaterialet. Denne medfinansiering forventes at udgøre kr i alt, hvilket er beløbet nævnt i høringsmaterialet.

7 Indsats B: Flere ferieaktiviteter til børn og unge Udfordring I skolernes ferieperioder ønsker mange forældre og børn gode tilbud til aktiviteter, som engagerer børnene. Forældre og børn efterspørger her gerne aktiviteter, som er nye eller anderledes end de aktiviteter, som børnene er del af uden for ferieperioderne. Samtidig vil mange udbydere af kultur- og fritidsaktiviteter, såvel foreninger som kulturelle institutioner, gerne vise deres aktivitet frem i en mere åben og fleksibel form i forhold til i den form, som aktiviteten udbydes i inden for sæsonen. Ferieperioderne bliver dermed et frirum, hvor børnene og kultur- og fritidstilbuddene mødes uden de rammer, som dagligdagen byder. Dette frirum giver i særlig grad muligheder for at afprøve forskellige aktiviteter for de børn, som ikke i forvejen er aktive i fritidstilbuddene, ligesom det giver børn, som måske gerne vil skifte til en ny fritidsaktivitet, mulighed for at søge ny inspiration. Formål Formålet med indsatsen Flere ferieaktiviteter til børn og unge er at give alle børn og unge i Herning Kommune mellem 6 og 16 år et varieret tilbud om ferieaktiviteter hvert år også i vinterferien og efterårsferien. Alle tilbuddene har ingen eller lav deltagerbetaling, således at de er tilgængelige økonomisk for alle. Indhold Herning Kommune og DGI har allerede flere års erfaring med samarbejde omkring udbud af ferieaktiviteter i sommerferien. Modellen herfra vil fra og med 2013 blive udvidet til at omfatte vinterferien og efterårsferien, hvor der også er min. fem feriedage, hvor mange forældre ikke samtidig har ferie. I de to ferier vil der være særligt fokus på kulturelle aktiviteter. Målgruppen er alle skolesøgende børn fra klassetrin i Herning Kommune, som via skolerne modtager information om ferieaktiviteterne i form af uddelte informationsfoldere med præsentation af de enkelte aktiviteter. Geografi

8 Indsatsen foregår i hele Herning Kommune, og der arbejdes for, at flere aktivitetstilbud uden for Herning By kommer med i kommende feriefoldere i forhold til, hvad erfaringen er fra de senere års sommerferieaktiviteter. Mål I indsatsperioden er målene: At der i forhold til sommerferieaktiviteterne fra og med 2013 er: o min. 30 forskellige udbydere af aktiviteter i feriefolderen o min. 90 forskellige aktivitetstilbud i feriefolderen o min deltagere i aktiviteterne At der i forhold til vinterferie- samt efterårsferieaktiviteterne fra og med 2013 i hver af de to ferier er: o min. 20 forskellige udbydere af aktiviteter i feriefolderen o min. 40 forskellige aktivitetstilbud i feriefolderen o min. 800 deltagere i aktiviteterne Det samlede måltal på årsbasis er altså min. 170 forskellige aktivitetstilbud med i alt min deltagere. Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden for hhv. efter- og vinterferien er kr pr. år, fordelt på følgende udgiftsposter: Kontakt til aktivitetsudbydere, administration af tilmeldinger Layout og tryk af informationsfoldere Pulje til støtte til aktivitetsudbydere Distribution af informationsfoldere Herning Kommune finansierer indsatsen, men DGI Midtjylland tilfører indsatsen ressourcer i form af afholdelse af møder og relevante kursusaktiviteter for de deltagende udbydere af aktiviteter. I alt

9 Indsats C: Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap Udfordring International forskning peger på, at mennesker med handicap er en særlig udsat gruppe når vi taler om udvikling af livstilssygdomme. De praktiske erfaringer DHIF har gennem handicapidrætten bekræfter de antagelser, som den internationale forskning lægger op til. I DHIF har vi ligeledes erfaret, at gruppen af mennesker med udviklingshæmning er en særligt udsat gruppe med hensyn til overvægt og manglende motion. Mennesker med handicap er i meget mindre omfang end befolkningen generelt aktive i den frivillige idræt. Undersøgelser peger i retning af, at ca. 5 % af gruppen af mennesker med handicap er medlem af en idrætsforening mod ca. 30 % i befolkningen generelt. Deltagelse i den frivillige idræt vil også for mennesker med handicap medføre mere motion, et bedre socialt liv, øget selvværd, forbedret livskvalitet og dermed en forbedret sundhed. Børn og unge med handicap har samme lyst til at dyrke idræt i fritiden og gå til noget som alle andre børn og unge. Men de har ikke de samme muligheder, fordi der ofte ikke er et idrætstilbud til dem i lokalområdet. Børn og unge med handicap, der går i skole i en specialafdeling/klasse og/eller på en specialskole har brug for et særligt tilrettelagt idrætstilbud. Det er de færreste i målgruppen, der kan indgå på et almindeligt idrætshold under almindelige foreningsbetingelser. Den særlige pædagogiske indsats disse børn og unge har brug for i deres skolehverdag, har de i tillempet form også brug for i deres fritidsliv. Erfaringer I samarbejde med 17 fritidsinstitutioner i Danmark, heriblandt special SFO en Mejsen ved Herningholm Skole, har DHIF erfaringer med konkrete udfordringer og barrierer for idræt i fritiden for en særlig gruppe af børn og unge med handicap i form af generelle indlæringsvanskeligheder. De væsentligste erfaringer er: Idrætten skal være struktureret med klare regler og tydelige voksne, der ved, hvad der skal ske. For nogle af deltagerne vil individuelle idrætter være at foretrække frem for holdidrætter.

10 Målgruppen har svært ved at koncentrere sig over en længere periode, derfor har de brug for at der ofte skiftes imellem idrætstilbuddene. Træneren skal have mulighed for at få sparring af professionelle - lærere/pædagoger der kender specialområdet og ved hvordan man pædagogisk tackler og organisere tingene omkring målgruppen. Børn/unge der går på specialskole/i specialafdeling kommer fra et stor geografisk område; derfor skal idrætten placeres i forlængelse af SFO tiden, hvor børnene er samlet, inden de spredes ud i hvert deres lokalområde. Transport frem/tilbage til sin idræt kan på grund af den store geografiske spredning være nødvendigt at koordinere for målgruppen. Dels fordi børnene i forvejen har kommunalt tilrettelagte transportordninger, der skal omdirigeres og dels fordi forældrene ikke er vant til at sørge for deres børns transport i forbindelse med skole og SFO. Mange i målgruppen vil ikke selv kunne transportere sig frem/ tilbage f.eks. ved at cykle og/ eller lære at tage offentlige transportmidler. Vi kan ikke forvente den samme forældreopbakning til det at gå til idræt i fritiden, fordi forældrene er vant til at myndigheder tager sig af opgaverne omkring deres barn/familie. Nogle i forældregruppen kender ikke selv til det frivillige foreningsliv, og derfor vil det være ukendt for dem. Nogle har ikke overskud til at bakke deres børn op, og andre har ikke evnen til det. Nogle forældre kan oplæres i, hvordan de kan støtte op om det frivillige foreningsliv. Forældre, lærerw, pædagoger mfl. der dagligt er i kontakt med målgruppen har svært ved at finde frem til, hvilke muligheder der er for at gå til idræt i fritiden. Formål Formålet med indsatsen Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap er at etablere og drive særlige idrætstilbud lokalt i samarbejde med det eksisterende foreningsliv, således målgruppen får mulighed for at gå til idræt i fritiden. Formålet nås i indsatsen ved: At støtte målgruppen i idrætsaktiviteten med o Hjælp til etablering af særligt tilrettelagt idrætstilbud o Vejledning til idrætsforeninger, der ønsker at etablere disse idrætstilbud o Vejledning af lærer/pædagoger og andet personale der dagligt er i kontakt med målgruppen o Koordinering af og tilrettelæggelse af transportordninger til idrætstilbuddene o Vejledning af forældre/familier så de lærer, hvordan man begår sig i det frivillige foreningsliv. At dele viden, handling og erfaring mellem offentlige ressourcepersoner og frivillige fra foreningslivet omkring målgruppens idrætsaktiviteter.

11 Indhold En projektleder leder indsatsen. Projektlederens opgaver er: - At etablere særligt tilrettelagte idrætstilbud i samarbejde med eksisterende foreninger. - At være opsøgende og vejledende i forhold til det pædagogiske personale omkring målgruppen, samt forældre/familier til målgruppen. - At koordinere transport frem/tilbage til fritidsaktiviteterne i samarbejde med personalet i de fritidsinstitutioner målgruppen måtte gå i. - At etablere netværk for personer fra den frivillige foreningsverden og den professionelle pædagogiske verden - At synliggøre alle etablerede idrætstilbud, således de bliver tilgængelige for forældre/familier og professionelle omkring målgruppen. Tid og geografi Herning Kommune og DHIF igangsætter indsatsen overfor specialskolen Åmoseskolen, centerafdelingerne på Herningholm Skole, Lundgårdsskolen og Sønderagerskolen, samt 10 folkeskoler med specialklasser. Indsatsen påbegyndes 1. august 2012 og påregnes at overgå til almindelig drift med udgangen af år Det kan overvejes om målgruppen skal udvides til unge over 18 år og voksne, således indsatsen på sigt kommer til at inddrage alle børn, unge og voksne med handicap i Herning Kommune. Mål I indsatsperioden er målene: At der etableres 15 særligt tilrettelagte idrætstilbud og mindst 10 af disse fortsætter efter indsatsperioden. At der min. starter 150 børn og unge med at dyrke idræt i fritiden, og min. 100 af disse fortsætter med at være aktive efter indsatsperioden. At 90 % af de involverede idrætsforeninger ytrer ønske om at fortsætte der engagement efter indsatsperiodens afslutning, forudsat at ressourcerne er til stede. At Herning Kommune senest ved udgangen af september 2014 har taget positiv stilling til indsatsens overførsel til drift efter 31. december 2014.

12 Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden er kr pr. år, fordelt på følgende udgiftsposter: Udgiftspost og frem Løn til projektleder (halvtid, evt. som frikøb) Driftsmidler projektleder Driftsmidler foreninger Transportordninger Pulje til dækning af udgifter til uddannelse, kontingent og udstyr I alt Herning Kommune finansierer alle udgiftsposter. DHIF bidrager med konsulentbistand i form af sparring til projektleder, erfaringer fra Projekt Skolesport Leg, Liv & Læring, samt i øvrigt erfaringer fra andre kommuner vedrørende kommunale støtteordninger til handicapidrætten.

13 Indsats D: Sport2Go idrætspas for unge Udfordring Flere nylige undersøgelser viser, at deltagelsen i idrætsforeningernes aktiviteter blandt børn og unge falder drastisk fra års alderen. Det drastiske fald har flere årsager: Efterhånden som børnene bliver til unge, frigør de sig fra barndommens strukturer, herunder det lokale forenings strukturer, og skaber eller indgår i nye strukturer i arbejdet med at finde egen identitet Den foreningsorganiserede idrætsdeltagelse får både flere nye og flere stærkere konkurrenter i kampen om de unges tid, f.eks. øgede krav i skolearbejdet, fritidsarbejde, det modsatte køn, øget brug af elektroniske medier og selvorganiserede/kommercielle idrætsaktiviteter Foreningsidrætten byder ofte på skærpede krav om både tidsforbrug, træningsmængde og dygtighed, som børnene bliver ældre, og de krav vil eller kan mange unge ikke honorere De unge udtrykker dog samtidig i flere undersøgelser, at de gerne vil være idrætsaktive også i ungdomsårene. Idrætten skal dog være præget af stor grad af fleksibilitet, motivere til deltagelse i mindre sociale grupper frem for individuelt og må gerne introducere til anderledes idrætsaktiviteter inden for f.eks. fitness, adventure, kampsport og yogo/pilates. Aalborg Kommune har i forhold til ovenstående udfordring sammen med DGI Nordjylland udviklet konceptet Sport2Go (www.sport2go.dk), som nu efter flere sæsoner har vist sig så bæredygtigt, at Aalborg Kommune har sat det i drift. Det er dette koncept, som et samarbejde mellem Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og DGI om udfordringen tager afsæt i. Formål Formålene med indsatsen Sport2Go idrætspas for unge er - at unge årige i Herning og Ikast-Brande Kommune modtager og benytter et tilbud om fleksibel idræt i to perioder af min. 12 uger i skoleåret , således at unge i målgruppen i indsatsperioden bliver både mere idrætsaktive og mere foreningsaktive. - at idrætsforeningerne i de to kommuner forandres til i højere grad at kunne rumme unge i deres idrætstilbud efter indsatsperiodens afslutning

14 Indhold I Sport2Go idrætspas for unge betaler de unge for et idrætspas, som i en periode på min. 12 uger giver ubegrænset adgang til alle de idrætsaktiviteter, som er en del af indsatsen. Idrætsaktiviteterne vil typisk ligge hverdage sidst på eftermiddagen så tæt på afslutning af skole- eller undervisningstiden. Idrætsaktiviteter kan være udbudt af idrætsforeninger, idrætsfaciliteter og kommercielle udbydere af idrætsaktiviteter, f.eks. fitnesscentre. Erfaringerne fra Aalborg er, at et tilbud om ubegrænset fitness i et attraktivt fitnesscenter skal være del af aktiviteterne, da mange unge vælger at købe et Sport2Go pas, da det er en mulighed for at erhverve sig et billigt fitness abonnement. Fitnesstilbuddene kan både enten foreningsbaserede eller kommercielle og bør ligge centralt i et større bycentrum. Udover fitnessaktiviteter er det centralt med stor variation i udbudte idrætsaktiviteter, således at de unge har meget at vælge mellem og hele tiden kan blive udfordret af nye idrætsaktiviteter. Alle idrætsaktiviteter skal ledes af idrætsinstruktører, som udover stor grad af ekspertise i idrætsaktiviteten også i samme aktivitet formår at rumme unge, uanset om de er på begynderniveau eller har stor erfaring med aktiviteten. Erfaringerne fra Aalborg Kommune viser også, at Sport2Go idrætspas for unge skal have en meget høj grad af synlighed på nettet i form af en aktiv Facebook-side og en attraktiv hjemmeside. Desuden viser erfaringen, at samarbejdspartnerne i indsatsen skal være meget opsøgende ift. de unge på skoler og uddannelsessteder både i form af spændende markedsføringsmateriale og information direkte til de unge i undervisningstiden. Se yderligere erfaringer fra Aalborg Kommune på Sport2go i Herning og Ikast-Brande Kommune er samtidig et indsats til udvikling af de lokale idrætsforeninger. Således vil indsatsen indeholde kursusaktiviteter og rådgivning til idrætsforeningernes instruktører/trænere med fokus på unges fleksible deltagelse i idrætsforeningernes tilbud. Geografi Indsatsen vil foregå som en samlet indsats i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.

15 De udbudte idrætsaktiviteter vil være koncentreret omkring lokaliteter, hvor de unge i forvejen er til stede i stort tal. Det vil sige bycentrene i Herning og Ikast samt det nordlige Herning, hvor der er stor koncentration af skoler og ungdomsuddannelser. Der kan blive tale om at udbyde Sport2Go aktiviteter også i f.eks. Brande, Vildbjerg, Aulum, Sunds og Lind. Mål I indsatsperioden er målene: At Sport2Go idrætspasset i efteråret 2012 giver adgang til min. 20 forskellige idrætsaktiviteter stigende til min. 25 forskellige idrætsaktiviteter i foråret 2013 At min. 250 unge i efteråret 2012 køber et Sport2Go idrætspas, og at dette tal stiger til min. 350 unge i foråret 2013 At alle skoler og uddannelsessteder i de to kommuner får tilbud om et informationsmøde i både august 2012 og januar-februar 2013, og at min. halvdelen tager mod tilbuddet At der på hver skole og uddannelsessteder udpeges min. en ung, som agerer som Sport2Go ambassadør for indsatsen At tilfredshedsundersøgelser blandt unge med Sport2Go idrætspas ved udgangen af aktivitetsperioderne i både efteråret 2012 og foråret 2013 viser stor grad af tilfredshed samt stigningen i både de unges idrætsaktivitet og foreningsaktivitet At tilfredsundersøgelser blandt Sport2Go idrætsinstruktører ved udgangen af aktivitetsperioderne i både efteråret 2012 og foråret 2013 viser stor grad af tilfredshed At Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og DGI Midtjylland senest ved udgangen af april 2013 har taget positiv stilling til indsatsens overførsel til drift efter 30. juni 2013 Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden er kr udover udgifter til løn mm. til projektledere, som dækkes af de kommuners og DGIs som del af kommunernes/dgis daglige drift. Budgettet er fordelt på følgende udgiftsposter: Udgiftspost Markedsføring, PR og hjemmeside Honorar til idrætsinstruktører Kurser og rådgivning til idrætsforeninger Leje af kommunale, selvejende og kommercielle faciliteter I alt

16 Beløbene kan blive lavere, da f.eks. udgifter til lokaleleje kan formindskes, forudsat at kommuner, faciliteter eller kommercielle samarbejdspartnere stiller tilstrækkeligt med egnede aktivitetslokaler til rådighed for indsatsen. Det forudsættes, at DGI medfinansierer udgifter med kr fra central DGI-pulje til iværksættelse af Sport2Go tiltag og stiller skabeloner til hjemmesider samt PR-materialer, logoer og markedsføringsstrategi frit til rådighed. Det forudsættes desuden, at de to kommuner medfinansierer tilsammen min. et beløb tilsvarende DGI Midtjyllands bidrag. Indtægterne fra salg af Sport2Go idrætspas vil desuden medvirke til udgiftsdækning, og beløbet herfra forudsættes at være kr i alt.

Aktiv bevægelse for alle børn og unge

Aktiv bevægelse for alle børn og unge SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Aktiv bevægelse for alle børn og unge Dato: 22. november 2012 Sagsbehandler: Rikke Gormsen Baggrund og perspektivering Danske børn er i dag langt mindre fysiske aktive

Læs mere

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle

Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle Forening i Sport2Go - Om projektet og foreningens og instruktørens rolle 2012 Forening i projekt Sport2Go 2 Indhold Forord:... 3 Sport 2 Go medlemskab... 3 Hvad er det?... 3 Hvem kan være med?... 4 Hvordan

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Projektansøgning Idræt for anbragte børn/unge i det lokale foreningsliv

Projektansøgning Idræt for anbragte børn/unge i det lokale foreningsliv Projektansøgning Idræt for anbragte børn/unge i det lokale foreningsliv DGI Midtjylland søger hermed om kr. 2.698.500 til projekt Anbragte børn/unge i det lokale foreningsliv fra Kulturministeriet pulje

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner

Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Sport2Go samarbejdsaftale Herning og Ikast-Brande kommuner Aftalen indgås mellem Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune og DGI Midtjylland. Parterne indgår aftale om igangsætning og etablering af Sport2Go

Læs mere

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse

Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Roadshow skoler og foreninger Projektbeskrivelse Denne projektbeskrivelse dækker udelukkende de aktiviteter, der foregår på skolerne i hverdagene i uge 35 til uge 40. Arrangementer i weekender er ikke

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

ForeningsMentor i Tilst

ForeningsMentor i Tilst ForeningsMentor i Tilst Projektresumé ForeningsMentor i Tilst har til formål at hjælpe børn og unge i udsatte positioner med at få en aktiv fritid. Frivillige foreningsmentorer bygger bro mellem foreninger

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Fritidsvejledning med fritidspas

Fritidsvejledning med fritidspas Fritidsvejledning med fritidspas Status 21.05.2014 Baggrund Projekt Fritidsvejledning med fritidspas er et 4 årigt satspuljeprojekt støttet af Socialstyrelsen. Projektperioden udløber den 28.02.2015. Baggrunden

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Center for forskning i Idræt, Sundhed & Civilsamfund www.sdu.dk/cisc Institut for Idræt & Biomekanik Syddansk

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Inklusion eller eksklusion i børne- og ungdomsidrætten. Idrætskonference 11. oktober 2012 Gerlev Per Schultz Jørgensen

Inklusion eller eksklusion i børne- og ungdomsidrætten. Idrætskonference 11. oktober 2012 Gerlev Per Schultz Jørgensen Inklusion eller eksklusion i børne- og ungdomsidrætten Idrætskonference 11. oktober 2012 Gerlev Per Schultz Jørgensen Idræt kan bygge bro Sociale lag elite og bredde Køn handicap Udsatte og sårbare Marginaliserede

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens

Hej Lone, Hermed vedhæftet som lovet. Tak for god sparring og hjælp. Mvh. Jens From: Jens Laulund Sent: 12. oktober 2016 11:20 To: Lone Frandsen Subject: Revideret Ansøgningsskema projekt 2016 Attachments: Ansøgningsskema projekt 2016.docx Hej Lone, Hermed

Læs mere

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune

Sundhedsidræt. Børn 0-6 år. lg mere aktiv kommune lg mere aktiv kommune Sundhedsidræt Den danske sundhedsprofil viser, at 29 pct. af voksne er mindst moderat fysisk aktive i fritiden. Potentialet for at styrke befolkningens sundhed gennem øget motions-

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skolesport. Leg, Liv og Læring. Nye idrætsoplevelser for børn og unge med indlæringsvanskeligheder

Skolesport. Leg, Liv og Læring. Nye idrætsoplevelser for børn og unge med indlæringsvanskeligheder Skolesport Leg, Liv og Læring Nye idrætsoplevelser for børn og unge med indlæringsvanskeligheder Hun var så glad for at svømme, at hun hele ugen snakkede om at hun skulle svømme. Det første hun gjorde

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi I idéfasen udarbejdes en projektindstilling. Alle felter så udfyldes, men det vil ofte være af overordnet karakter. Den uddybende projektbeskrivelse

Læs mere

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag

Idrætsområdet. 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag Idrætsområdet 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2. Idrætsstrategi a. Gennemførte og igangsatte tiltag b. Handleplansforslag 2017 3. Effektmåling 1. Indsatser udover idrætsstrategi 2015-2016 Idrætsprojekter

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering - maj 2016 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 2013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på brobygning

Læs mere

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Fitness i det Fri. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Fitness i det Fri Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 33 Indhold 1. Introduktion....... 34 2. Projektets aktiviteter......... 35 3. Projektets resultater..... 35 4. Projektets virkning......... 36

Læs mere

HVORFOR EN FORENINGS SFO?

HVORFOR EN FORENINGS SFO? FORENINGS SFO PIXIE EN FORENINGS SFO ER ET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRNENE SOM BÅDE VIL KUNNE SPILLE SAMMEN MED DEN NYE SKOLEREFORM, OG SOM KAN LAVES UAFHÆNGIGT. HVORFOR EN FORENINGS SFO? Fordi en

Læs mere

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund

Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund Punkt 3. Godkendelse af Helhedsorienteret indsats der skal mindske betydningen af social baggrund 2016-008853 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender,

Læs mere

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik

Revidering af Ballerup Kommunes. Ungdomspolitik Revidering af Ballerup Kommunes Ungdomspolitik 2002-2005 Ballerup Kommune, Det Ungdomspolitiske Udvalg September 2002 Layout: Sussi Bensimon Fotos: Janne Schwaner Tryk: T & T Oplag: 750 Informationer kan

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Det gode projekt! Bjarne Ibsen

Det gode projekt! Bjarne Ibsen Det gode projekt! Bjarne Ibsen Hoved-VEJENE i dansk idrætspolitik Økonomisk støtte til foreningsidræt Folkeoplysningslov, Statsstøtte til idrætsorganisationer Kommunal finansiering af de fysiske rammer

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed.

Notat 29. november Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare. Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Notat 29. november 2017 Notat vedr. idrætsordninger for psykisk sårbare Et sundt liv handler både om kost, motion og mental sundhed. Statistik fra psykiatrien i Region Syddanmark viser at: Danskere med

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende:

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende: Projektets navn: Gang i Odense Tovholder/organisering Deltagende organisationer: Odense Kommune, Dansk Firmaidræts Forbund, Kræftens bekæmpelse, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, DGI

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere