Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen"

Transkript

1 Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt de fleste børn og unge er aktive i fritidslivet. Samtidig er der som i resten af landet også i Herning Kommune udfordringer med specifikke målgrupper, som enten ikke bliver introduceret til fritidslivet, ikke har eller finder deres hylde inden for fritidslivet eller ikke bliver fastholdt i et aktivt foreningsliv, når barndom bliver til ungdom. Herning Kommune, Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har fælles interesser i at skabe et aktivt fritidsliv for børn og unge i Herning Kommune, og dermed i forstærket indsats for at få flere med i et fritidsliv med plads til alle. På flere områder er et godt samarbejde mellem Herning Kommune, DHIF og DGI allerede etableret og kan videreudvikles, ligesom DHIF og DGI har erfaringer fra andre kommuner, som er brugbare i Herning Kommune i forhold til at skabe et mere aktivt fritidsliv. Dette notat beskriver muligheden for øget samarbejde inden for fire specifikke indsatser under det fælles formål at bidrage til et aktivt fritidsliv med plads til alle børn og unge i Herning Kommune. De fire indsatser er: Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn 6-10 årige Flere ferieaktiviteter til børn og unge 6-16 årige Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap 9-18 år Sport2Go idrætspas for unge årige

2 Til sammen udgør de fire indsatser Herning-modellen. Herning-modellen er udtryk for et flerårigt strategisk samarbejde, som tager et stærkt udgangspunkt i: - Samarbejde på tværs af kommunale forvaltninger i Herning Kommune, særligt de tre forvaltninger Børn og Unge, By, Erhverv og Kultur samt Social, Sundhed og Beskæftigelse - Partnerskab med DHIF og DGI, og dermed fælles brug af ressourcer på tværs af skellet mellem offentlige myndigheder og organiseret baseret på frivillighed - Fire indsatser under stærk fælles paraply ud fra en erkendelse af, at de bedste resultater kræver stort fokus på inspiration på tværs af de fire specifikke indsatser Herning-modellen kan sammenfattes i denne figur: Herunder følger beskrivelse af hver af de fire indsatser.

3 Indsats A: Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn Udfordring Langt de fleste børn bliver af deres forældre i 3-6 års alderen introduceret til et eller flere foreningsbaserede fritidstilbud og begynder at gå til noget, som de typisk går til i flere år, mens de er i skolealderen. En gruppe børn får dog ikke denne introduktion til foreningslivet. Den manglende introduktion kan have sit udspring i mange forhold, f.eks. manglende kendskab og erfaring blandt forældre til fritidslivets muligheder, få ressourcer i familien ift. kontingentbetaling, anskaffelse af udstyr, forældreopgaver som del af aktiviteten mm. og/eller anden etnisk baggrund. Som konsekvens får børnene ikke den adgang til individuelle sociale relationer, fællesskabsfølelse og mestring af en aktivitet, som fritidsaktiviteten bl.a. åbner mulighed for, og kan dermed opleve en mindre eller større grad af marginalisering i forhold til andre børn i deres lokalområde. I langt de fleste tilfælde er der hos ressourcepersoner i kommunen, typisk hos skoler og institutioner, blandt sundhedsplejersker eller i kommunens familieafdeling, et relativt præcist billede af, hvilke børn som ikke er en del af fritidslivets tilbud. Samtidig er der i de fleste foreninger stor grad af parathed i foreningslivet til at rumme også de børn i allerede igangværende aktiviteter. Formål Formålet med indsatsen Fritidsvejledning og fritidspas for udsatte børn er at skabe match på så lokalt plan som muligt mellem udsatte børn og en foreningsbaseret fritidsaktivitet, således at barnet begynder og fortsætter i aktiviteten. Formålet nås i indsatsen ved: At støtte de udsatte børn i fritidsaktiviteten med o fritidspas (økonomiske midler til kontingent, udstyr, lejre mm.), o fritidsvejledning til forældre/familie samt o fritidsvejledning i form af frivillige mentorer fra foreningslivet

4 At dele viden, handling og erfaringer mellem offentlige ressourcepersoner fra forskellige kommunale forvaltninger og frivillige i foreningslivet omkring børnenes fritidsaktivitet Indhold To projektledere leder projektet, hhv. en tilknyttet Herning Kommunes og en tilknyttet DGIs administration. Projektledelsens hovedopgaver er at sørge for sparring/uddannelse af og koordinering mellem ressourcepersoner, mentorer og foreningsfrivillige (se herunder) samt administration af pulje med økonomiske midler til fritidspas. Projektledelsen refererer til en styregruppe med repræsentanter fra de tre forvaltninger By, Erhverv og Kultur (Kultur- og Fritidsafdelingen), Børn og Unge (Center for Børn og Forebyggelse) samt Social, Sundhed og Beskæftigelse (Sundheds- og Ældreafdelingen) samt repræsentanter fra DGI. Det strategiske udgangspunkt i indsatsen er at introducere to støttefunktioner mellem det udsatte barn og den foreningsbaserede fritidsaktivitet, hhv. ressourcepersoner og mentorer. Det første støttepunkt består i, at der i hvert skoledistrikt tilknyttes en ressourceperson fra den lokale skole eller den lokale institution med tilbud til 6-10 årige børn. Ressourcepersonens hovedopgaver er at være opsøgende og vejledende i forhold til børn

5 og familier samt at skabe kontakt til frivillige mentorer i de foreninger, hvor barnet ønsker at deltage i aktivitet. Institutionen/skolen tilføres økonomi til dækning af denne funktion. Det andet støttepunkt består i et korps af frivillige mentorer med kontakter til og erfaringer fra det lokale foreningsliv. Mentorerne har til opgave i praksis at skabe kontakt og vejlede barn og familie i opstart og fastholdelse i fritidsaktiviteten. Mentorerne rekrutteres og uddannes fælles og bidrager dermed i indsatsen også med erfaringsopsamling og spredning på tværs af de enkelte skoledistrikter. Barnets vej til aktiv i den foreningsbaserede fritidsaktivitet støttes altså, udover af økonomisk støtte fra puljen til fritidspas, af hhv. kommunalt ansatte ressourcepersoner og frivillige mentorer på lokalt plan. De bedste rammer for succes på denne vej skaber projektlederne på tværs og lokalt i projektet. Udvælgelse og rekruttering af udsatte børn til indsatsen sker lokalt og er en fælles opgave for den lokale ressourceperson samt sundhedsplejen og børne- og familierådgivere med arbejdsfelt i skoledistriktet, således at viden om barnet samles og deles på tværs af kommunale forvaltninger før introduktionen af barnet til den foreningsbaserede fritidsaktivitet. Tid og geografi Herning Kommune og DGI igangsætter indsatsen i max. seks udvalgte skoledistrikter fra og med januar De udvalgte skoledistrikter er alle skoledistrikter, hvor kommunale nøgletal viser stor koncentration af udsatte børn og familier. Fra årsskiftet 2013/2014 udvides indsatsen til at omfatte alle skoledistrikter i Herning Kommune, og indsatsen forudsættes overført medio Mål I indsatsperioden er målene: At min. 200 udsatte børn starter med en fritidsaktivitet, og på vejen til opstart både får økonomisk støtte fra puljen til fritidspas og vejledning fra ressourcepersoner og mentorer At min. 150 børn et halvt år efter første opstart i en fritidsaktivitet deltager fast i den fritidsaktivitet, de startede i, eller i anden fritidsaktivitet At en evaluering af indsatsen afsluttet senest 30. juni 2014 viser en dokumenteret positiv effekt af indsatsen, målt både kvalitativt og kvantitativt

6 At 90 % af de deltagende ressourcepersoner i evalueringen ytrer ønske om at fortsætte deres engagement efter indsatsperiodens afslutning, forudsat at ressourcer er til stede At 90 % af de deltagende foreningsmentorer i evalueringen ytrer ønske om at fortsætte deres engagement efter indsatsperiodens afslutning, forudsat at ressourcer er til stede At Herning Kommune senest ved udgangen af september 2014 har taget positiv stilling til indsatsens overførsel til drift efter 31. december 2014 Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden er kr , fordelt på følgende år/udgiftsposter: Udgiftspost I alt Løn mm. til projektledere Løn mm. til ressourcepersoner Pulje til dækning af udgifter for mentorer Puljer til udgifter til fritidspas Øvrige udgifter I alt Herning Kommune finansierer indsatsen for størstedelen af budgettets vedkommende, men DGI medfinansierer udgifter i større eller mindre grad til alle ovenstående udgiftsposter med undtagelse af løn mm. til ressourcepersoner. DGIs medfinansiering forventes at udgøre kr i alt. Der gøres i øvrigt opmærksom på, at udgifter til indsatsens gennemførelse sandsynligvis kan medfinansieres af Herning Kommunes kommende forebyggelsesplan, hvor fritidspas er nævnt som en af de foreslåede indsatser i høringsmaterialet. Denne medfinansiering forventes at udgøre kr i alt, hvilket er beløbet nævnt i høringsmaterialet.

7 Indsats B: Flere ferieaktiviteter til børn og unge Udfordring I skolernes ferieperioder ønsker mange forældre og børn gode tilbud til aktiviteter, som engagerer børnene. Forældre og børn efterspørger her gerne aktiviteter, som er nye eller anderledes end de aktiviteter, som børnene er del af uden for ferieperioderne. Samtidig vil mange udbydere af kultur- og fritidsaktiviteter, såvel foreninger som kulturelle institutioner, gerne vise deres aktivitet frem i en mere åben og fleksibel form i forhold til i den form, som aktiviteten udbydes i inden for sæsonen. Ferieperioderne bliver dermed et frirum, hvor børnene og kultur- og fritidstilbuddene mødes uden de rammer, som dagligdagen byder. Dette frirum giver i særlig grad muligheder for at afprøve forskellige aktiviteter for de børn, som ikke i forvejen er aktive i fritidstilbuddene, ligesom det giver børn, som måske gerne vil skifte til en ny fritidsaktivitet, mulighed for at søge ny inspiration. Formål Formålet med indsatsen Flere ferieaktiviteter til børn og unge er at give alle børn og unge i Herning Kommune mellem 6 og 16 år et varieret tilbud om ferieaktiviteter hvert år også i vinterferien og efterårsferien. Alle tilbuddene har ingen eller lav deltagerbetaling, således at de er tilgængelige økonomisk for alle. Indhold Herning Kommune og DGI har allerede flere års erfaring med samarbejde omkring udbud af ferieaktiviteter i sommerferien. Modellen herfra vil fra og med 2013 blive udvidet til at omfatte vinterferien og efterårsferien, hvor der også er min. fem feriedage, hvor mange forældre ikke samtidig har ferie. I de to ferier vil der være særligt fokus på kulturelle aktiviteter. Målgruppen er alle skolesøgende børn fra klassetrin i Herning Kommune, som via skolerne modtager information om ferieaktiviteterne i form af uddelte informationsfoldere med præsentation af de enkelte aktiviteter. Geografi

8 Indsatsen foregår i hele Herning Kommune, og der arbejdes for, at flere aktivitetstilbud uden for Herning By kommer med i kommende feriefoldere i forhold til, hvad erfaringen er fra de senere års sommerferieaktiviteter. Mål I indsatsperioden er målene: At der i forhold til sommerferieaktiviteterne fra og med 2013 er: o min. 30 forskellige udbydere af aktiviteter i feriefolderen o min. 90 forskellige aktivitetstilbud i feriefolderen o min deltagere i aktiviteterne At der i forhold til vinterferie- samt efterårsferieaktiviteterne fra og med 2013 i hver af de to ferier er: o min. 20 forskellige udbydere af aktiviteter i feriefolderen o min. 40 forskellige aktivitetstilbud i feriefolderen o min. 800 deltagere i aktiviteterne Det samlede måltal på årsbasis er altså min. 170 forskellige aktivitetstilbud med i alt min deltagere. Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden for hhv. efter- og vinterferien er kr pr. år, fordelt på følgende udgiftsposter: Kontakt til aktivitetsudbydere, administration af tilmeldinger Layout og tryk af informationsfoldere Pulje til støtte til aktivitetsudbydere Distribution af informationsfoldere Herning Kommune finansierer indsatsen, men DGI Midtjylland tilfører indsatsen ressourcer i form af afholdelse af møder og relevante kursusaktiviteter for de deltagende udbydere af aktiviteter. I alt

9 Indsats C: Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap Udfordring International forskning peger på, at mennesker med handicap er en særlig udsat gruppe når vi taler om udvikling af livstilssygdomme. De praktiske erfaringer DHIF har gennem handicapidrætten bekræfter de antagelser, som den internationale forskning lægger op til. I DHIF har vi ligeledes erfaret, at gruppen af mennesker med udviklingshæmning er en særligt udsat gruppe med hensyn til overvægt og manglende motion. Mennesker med handicap er i meget mindre omfang end befolkningen generelt aktive i den frivillige idræt. Undersøgelser peger i retning af, at ca. 5 % af gruppen af mennesker med handicap er medlem af en idrætsforening mod ca. 30 % i befolkningen generelt. Deltagelse i den frivillige idræt vil også for mennesker med handicap medføre mere motion, et bedre socialt liv, øget selvværd, forbedret livskvalitet og dermed en forbedret sundhed. Børn og unge med handicap har samme lyst til at dyrke idræt i fritiden og gå til noget som alle andre børn og unge. Men de har ikke de samme muligheder, fordi der ofte ikke er et idrætstilbud til dem i lokalområdet. Børn og unge med handicap, der går i skole i en specialafdeling/klasse og/eller på en specialskole har brug for et særligt tilrettelagt idrætstilbud. Det er de færreste i målgruppen, der kan indgå på et almindeligt idrætshold under almindelige foreningsbetingelser. Den særlige pædagogiske indsats disse børn og unge har brug for i deres skolehverdag, har de i tillempet form også brug for i deres fritidsliv. Erfaringer I samarbejde med 17 fritidsinstitutioner i Danmark, heriblandt special SFO en Mejsen ved Herningholm Skole, har DHIF erfaringer med konkrete udfordringer og barrierer for idræt i fritiden for en særlig gruppe af børn og unge med handicap i form af generelle indlæringsvanskeligheder. De væsentligste erfaringer er: Idrætten skal være struktureret med klare regler og tydelige voksne, der ved, hvad der skal ske. For nogle af deltagerne vil individuelle idrætter være at foretrække frem for holdidrætter.

10 Målgruppen har svært ved at koncentrere sig over en længere periode, derfor har de brug for at der ofte skiftes imellem idrætstilbuddene. Træneren skal have mulighed for at få sparring af professionelle - lærere/pædagoger der kender specialområdet og ved hvordan man pædagogisk tackler og organisere tingene omkring målgruppen. Børn/unge der går på specialskole/i specialafdeling kommer fra et stor geografisk område; derfor skal idrætten placeres i forlængelse af SFO tiden, hvor børnene er samlet, inden de spredes ud i hvert deres lokalområde. Transport frem/tilbage til sin idræt kan på grund af den store geografiske spredning være nødvendigt at koordinere for målgruppen. Dels fordi børnene i forvejen har kommunalt tilrettelagte transportordninger, der skal omdirigeres og dels fordi forældrene ikke er vant til at sørge for deres børns transport i forbindelse med skole og SFO. Mange i målgruppen vil ikke selv kunne transportere sig frem/ tilbage f.eks. ved at cykle og/ eller lære at tage offentlige transportmidler. Vi kan ikke forvente den samme forældreopbakning til det at gå til idræt i fritiden, fordi forældrene er vant til at myndigheder tager sig af opgaverne omkring deres barn/familie. Nogle i forældregruppen kender ikke selv til det frivillige foreningsliv, og derfor vil det være ukendt for dem. Nogle har ikke overskud til at bakke deres børn op, og andre har ikke evnen til det. Nogle forældre kan oplæres i, hvordan de kan støtte op om det frivillige foreningsliv. Forældre, lærerw, pædagoger mfl. der dagligt er i kontakt med målgruppen har svært ved at finde frem til, hvilke muligheder der er for at gå til idræt i fritiden. Formål Formålet med indsatsen Særligt tilrettelagt idrætstilbud til børn og unge med handicap er at etablere og drive særlige idrætstilbud lokalt i samarbejde med det eksisterende foreningsliv, således målgruppen får mulighed for at gå til idræt i fritiden. Formålet nås i indsatsen ved: At støtte målgruppen i idrætsaktiviteten med o Hjælp til etablering af særligt tilrettelagt idrætstilbud o Vejledning til idrætsforeninger, der ønsker at etablere disse idrætstilbud o Vejledning af lærer/pædagoger og andet personale der dagligt er i kontakt med målgruppen o Koordinering af og tilrettelæggelse af transportordninger til idrætstilbuddene o Vejledning af forældre/familier så de lærer, hvordan man begår sig i det frivillige foreningsliv. At dele viden, handling og erfaring mellem offentlige ressourcepersoner og frivillige fra foreningslivet omkring målgruppens idrætsaktiviteter.

11 Indhold En projektleder leder indsatsen. Projektlederens opgaver er: - At etablere særligt tilrettelagte idrætstilbud i samarbejde med eksisterende foreninger. - At være opsøgende og vejledende i forhold til det pædagogiske personale omkring målgruppen, samt forældre/familier til målgruppen. - At koordinere transport frem/tilbage til fritidsaktiviteterne i samarbejde med personalet i de fritidsinstitutioner målgruppen måtte gå i. - At etablere netværk for personer fra den frivillige foreningsverden og den professionelle pædagogiske verden - At synliggøre alle etablerede idrætstilbud, således de bliver tilgængelige for forældre/familier og professionelle omkring målgruppen. Tid og geografi Herning Kommune og DHIF igangsætter indsatsen overfor specialskolen Åmoseskolen, centerafdelingerne på Herningholm Skole, Lundgårdsskolen og Sønderagerskolen, samt 10 folkeskoler med specialklasser. Indsatsen påbegyndes 1. august 2012 og påregnes at overgå til almindelig drift med udgangen af år Det kan overvejes om målgruppen skal udvides til unge over 18 år og voksne, således indsatsen på sigt kommer til at inddrage alle børn, unge og voksne med handicap i Herning Kommune. Mål I indsatsperioden er målene: At der etableres 15 særligt tilrettelagte idrætstilbud og mindst 10 af disse fortsætter efter indsatsperioden. At der min. starter 150 børn og unge med at dyrke idræt i fritiden, og min. 100 af disse fortsætter med at være aktive efter indsatsperioden. At 90 % af de involverede idrætsforeninger ytrer ønske om at fortsætte der engagement efter indsatsperiodens afslutning, forudsat at ressourcerne er til stede. At Herning Kommune senest ved udgangen af september 2014 har taget positiv stilling til indsatsens overførsel til drift efter 31. december 2014.

12 Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden er kr pr. år, fordelt på følgende udgiftsposter: Udgiftspost og frem Løn til projektleder (halvtid, evt. som frikøb) Driftsmidler projektleder Driftsmidler foreninger Transportordninger Pulje til dækning af udgifter til uddannelse, kontingent og udstyr I alt Herning Kommune finansierer alle udgiftsposter. DHIF bidrager med konsulentbistand i form af sparring til projektleder, erfaringer fra Projekt Skolesport Leg, Liv & Læring, samt i øvrigt erfaringer fra andre kommuner vedrørende kommunale støtteordninger til handicapidrætten.

13 Indsats D: Sport2Go idrætspas for unge Udfordring Flere nylige undersøgelser viser, at deltagelsen i idrætsforeningernes aktiviteter blandt børn og unge falder drastisk fra års alderen. Det drastiske fald har flere årsager: Efterhånden som børnene bliver til unge, frigør de sig fra barndommens strukturer, herunder det lokale forenings strukturer, og skaber eller indgår i nye strukturer i arbejdet med at finde egen identitet Den foreningsorganiserede idrætsdeltagelse får både flere nye og flere stærkere konkurrenter i kampen om de unges tid, f.eks. øgede krav i skolearbejdet, fritidsarbejde, det modsatte køn, øget brug af elektroniske medier og selvorganiserede/kommercielle idrætsaktiviteter Foreningsidrætten byder ofte på skærpede krav om både tidsforbrug, træningsmængde og dygtighed, som børnene bliver ældre, og de krav vil eller kan mange unge ikke honorere De unge udtrykker dog samtidig i flere undersøgelser, at de gerne vil være idrætsaktive også i ungdomsårene. Idrætten skal dog være præget af stor grad af fleksibilitet, motivere til deltagelse i mindre sociale grupper frem for individuelt og må gerne introducere til anderledes idrætsaktiviteter inden for f.eks. fitness, adventure, kampsport og yogo/pilates. Aalborg Kommune har i forhold til ovenstående udfordring sammen med DGI Nordjylland udviklet konceptet Sport2Go (www.sport2go.dk), som nu efter flere sæsoner har vist sig så bæredygtigt, at Aalborg Kommune har sat det i drift. Det er dette koncept, som et samarbejde mellem Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og DGI om udfordringen tager afsæt i. Formål Formålene med indsatsen Sport2Go idrætspas for unge er - at unge årige i Herning og Ikast-Brande Kommune modtager og benytter et tilbud om fleksibel idræt i to perioder af min. 12 uger i skoleåret , således at unge i målgruppen i indsatsperioden bliver både mere idrætsaktive og mere foreningsaktive. - at idrætsforeningerne i de to kommuner forandres til i højere grad at kunne rumme unge i deres idrætstilbud efter indsatsperiodens afslutning

14 Indhold I Sport2Go idrætspas for unge betaler de unge for et idrætspas, som i en periode på min. 12 uger giver ubegrænset adgang til alle de idrætsaktiviteter, som er en del af indsatsen. Idrætsaktiviteterne vil typisk ligge hverdage sidst på eftermiddagen så tæt på afslutning af skole- eller undervisningstiden. Idrætsaktiviteter kan være udbudt af idrætsforeninger, idrætsfaciliteter og kommercielle udbydere af idrætsaktiviteter, f.eks. fitnesscentre. Erfaringerne fra Aalborg er, at et tilbud om ubegrænset fitness i et attraktivt fitnesscenter skal være del af aktiviteterne, da mange unge vælger at købe et Sport2Go pas, da det er en mulighed for at erhverve sig et billigt fitness abonnement. Fitnesstilbuddene kan både enten foreningsbaserede eller kommercielle og bør ligge centralt i et større bycentrum. Udover fitnessaktiviteter er det centralt med stor variation i udbudte idrætsaktiviteter, således at de unge har meget at vælge mellem og hele tiden kan blive udfordret af nye idrætsaktiviteter. Alle idrætsaktiviteter skal ledes af idrætsinstruktører, som udover stor grad af ekspertise i idrætsaktiviteten også i samme aktivitet formår at rumme unge, uanset om de er på begynderniveau eller har stor erfaring med aktiviteten. Erfaringerne fra Aalborg Kommune viser også, at Sport2Go idrætspas for unge skal have en meget høj grad af synlighed på nettet i form af en aktiv Facebook-side og en attraktiv hjemmeside. Desuden viser erfaringen, at samarbejdspartnerne i indsatsen skal være meget opsøgende ift. de unge på skoler og uddannelsessteder både i form af spændende markedsføringsmateriale og information direkte til de unge i undervisningstiden. Se yderligere erfaringer fra Aalborg Kommune på Sport2go i Herning og Ikast-Brande Kommune er samtidig et indsats til udvikling af de lokale idrætsforeninger. Således vil indsatsen indeholde kursusaktiviteter og rådgivning til idrætsforeningernes instruktører/trænere med fokus på unges fleksible deltagelse i idrætsforeningernes tilbud. Geografi Indsatsen vil foregå som en samlet indsats i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune.

15 De udbudte idrætsaktiviteter vil være koncentreret omkring lokaliteter, hvor de unge i forvejen er til stede i stort tal. Det vil sige bycentrene i Herning og Ikast samt det nordlige Herning, hvor der er stor koncentration af skoler og ungdomsuddannelser. Der kan blive tale om at udbyde Sport2Go aktiviteter også i f.eks. Brande, Vildbjerg, Aulum, Sunds og Lind. Mål I indsatsperioden er målene: At Sport2Go idrætspasset i efteråret 2012 giver adgang til min. 20 forskellige idrætsaktiviteter stigende til min. 25 forskellige idrætsaktiviteter i foråret 2013 At min. 250 unge i efteråret 2012 køber et Sport2Go idrætspas, og at dette tal stiger til min. 350 unge i foråret 2013 At alle skoler og uddannelsessteder i de to kommuner får tilbud om et informationsmøde i både august 2012 og januar-februar 2013, og at min. halvdelen tager mod tilbuddet At der på hver skole og uddannelsessteder udpeges min. en ung, som agerer som Sport2Go ambassadør for indsatsen At tilfredshedsundersøgelser blandt unge med Sport2Go idrætspas ved udgangen af aktivitetsperioderne i både efteråret 2012 og foråret 2013 viser stor grad af tilfredshed samt stigningen i både de unges idrætsaktivitet og foreningsaktivitet At tilfredsundersøgelser blandt Sport2Go idrætsinstruktører ved udgangen af aktivitetsperioderne i både efteråret 2012 og foråret 2013 viser stor grad af tilfredshed At Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og DGI Midtjylland senest ved udgangen af april 2013 har taget positiv stilling til indsatsens overførsel til drift efter 30. juni 2013 Økonomi Det samlede budget i indsatsperioden er kr udover udgifter til løn mm. til projektledere, som dækkes af de kommuners og DGIs som del af kommunernes/dgis daglige drift. Budgettet er fordelt på følgende udgiftsposter: Udgiftspost Markedsføring, PR og hjemmeside Honorar til idrætsinstruktører Kurser og rådgivning til idrætsforeninger Leje af kommunale, selvejende og kommercielle faciliteter I alt

16 Beløbene kan blive lavere, da f.eks. udgifter til lokaleleje kan formindskes, forudsat at kommuner, faciliteter eller kommercielle samarbejdspartnere stiller tilstrækkeligt med egnede aktivitetslokaler til rådighed for indsatsen. Det forudsættes, at DGI medfinansierer udgifter med kr fra central DGI-pulje til iværksættelse af Sport2Go tiltag og stiller skabeloner til hjemmesider samt PR-materialer, logoer og markedsføringsstrategi frit til rådighed. Det forudsættes desuden, at de to kommuner medfinansierer tilsammen min. et beløb tilsvarende DGI Midtjyllands bidrag. Indtægterne fra salg af Sport2Go idrætspas vil desuden medvirke til udgiftsdækning, og beløbet herfra forudsættes at være kr i alt.

Aktiv bevægelse for alle børn og unge

Aktiv bevægelse for alle børn og unge SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Aktiv bevægelse for alle børn og unge Dato: 22. november 2012 Sagsbehandler: Rikke Gormsen Baggrund og perspektivering Danske børn er i dag langt mindre fysiske aktive

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar

Tune Idrætsforening. Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Civilsamfundet Tune IF tager ansvar Hovedforening Tune den 4. februar 2015 Samarbejde med Tune skole: Samarbejdet, som etableres mellem Tune Idrætsforening og Tune Skole herunder Tune SFO har som mål:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet

Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Vordingborg 23. oktober 2014 Ansøgning til Udviklingspuljen for folkeoplysningsområdet Street soccer for unge i Vordingborg Kommune Indledning I samarbejde med lokale idrætsforeninger, boligområder og

Læs mere

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune

Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune Hvordan rekrutteres frivillige med etnisk minoritetsbaggrund til foreningerne? Høje Taastrup Kommune IDAN Idrættens største udfordringer III 4. september 2013 Om Høje-Taastrup Kommune 48.000 borgere en

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen

Hør om. Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Sport2Go Aalborg Hør om Hvad er Sport2Go? Hvad kan konceptet? Hvordan planlægges og organiseres det? Sport2Go i frem;den? - set i forhold ;l Aalborg modellen Hvad er Sport2Go? Mo;vet bag Sport2Go Det velkendte

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Breddeidræt og projektarbejde

Breddeidræt og projektarbejde Breddeidræt og projektarbejde Baggrunden for projekt; Idræt - fra Vane til Vandring Mere fysisk aktivitet for alle Den sundhedsmæssige og sociale dimension af idrætten - ikke (så meget) den sociale Kommunale

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave.

En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. En sommerdag i 2011 stillede vi os selv en opgave. Mange af vores lokale idrætsforeninger stod med ledige hold, tider, baner og havde svært ved at nå ud til nye idrætsaktive med deres tilbud. Omvendt efterspurgte

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4%

Fællesadministrationen 1,5% Skoler 42,4% & 623+92+)*36:%82-2+)2*Œ)7 &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Børn- og Ungeudvalget varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. Y Børnepasning for - 6 årige børn,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Syddjurs Kommune Indledning Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO i Syddjurs Kommune bygger på de fælles visioner og den politik som kommunen har vedtaget indenfor

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Idræt for særlige grupper

Idræt for særlige grupper Idræt for særlige grupper Workshop på Idans konference i Vejen Idrætscenter, 1. juni 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014

Strategiplan. for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Strategiplan for læring og udvikling Holmegaardskolen 2012-2014 Holmegaardskolen er en skole, hvor der er store forventninger og krav til lærings- og udviklingsmål i undervisningen og i fritidsaktiviteterne.

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere