Dansk Ledningsejerforum kan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ledningsejerforum kan"

Transkript

1 LOVGIVNING Tekst: Anders Valentiner-Branth, Henrik Sauer og Line Markert, Horten Advokatfirma foto: HNG Gæsteprincippet og betaling ved omlægning af ledninger Retstilstanden er mere nuanceret, end den Klavs Hybel Bräuner fra Vejdirektoratet redegjorde for i sin artikel Hvem skal nu betale omlægning af ledninger i forrige nummer af Landinspektøren. Det mener Dansk Ledningsejerforum, der er interesseorganisation for danske ledningsejere, og forummet har derfor fået et advokatfirma til at redegøre for, hvordan de mener, at den nuværende retstilstand på området skal forstås. Dansk Ledningsejerforum kan konstatere, at der i de senere år har været en række retssager mv. om betalingsspørgsmål i forhold til håndteringen af ledninger i forbindelse med større offentlige anlægsarbejder. En del af dommene har ført til en skærpelse af retstilstanden, således at ledningsejerne i dag skal betale for nødvendige arbejder på ledninger, som de efter den hidtidige praksis ikke skulle betale for. Dansk Ledningsejerforum ser derfor et stort behov for, at der gøres status i forhold til, hvad der er gældende ret netop nu. Dansk Ledningsejerforum har anmodet os om at give en sådan beskrivelse af status, hvilket vi gør i denne artikel. Klavs Hybel Bräuner, der er ansat hos Vejdirektoratet, har i en artikel i Landinspektøren 1 tillige forsøgt at gennemgå gældende ret på dette område. Den i øvrigt velskrevne artikel er på enkelte centrale områder ikke i overensstemmelse med gældende ret, hvilket vi ved citater fra de relevante domme mv. vil belyse i det følgende. Ledningsejerne anerkender, at der løbende vil være et samfundsmæssigt behov for f.eks. nye og større veje, hvilket kræver iværksættelse af større offentlige anlægsprojekter, og at ledningsejerne i den forbindelse skal betale for nødvendige arbejder på ledningerne i det omfang, som ledningsejerne er forpligtet til efter gældende ret. Ledningsejerne respekterer således gældende ret, men det ændrer ikke på, at der på dette område som nævnt har været en betydelig udvikling i forhold til, hvad der skal anses som gældende ret. Det fortsat gældende vejlovscirkulære, pkt. 55, der er udstedt af ministeriet bl.a. som en tjenestebefaling til Vejdirektoratet, og som Vejdirektoratet derfor normalt skal følge, er på flere punkter blevet tilsidesat af domstolene, da cirkulæret ikke er blevet anset for at være i overensstemmelse med gældende ret, og Højesteret har i den såkaldt M3-sag 2 bl.a. anført, at det forhold, at Transportministeriet tidligere har givet udtryk for en anden retsopfattelse, ikke ændrede på, at Højesteret måtte nå frem til et andet resultat som gældende ret. Ved vurderingen af, om en ledningsejer er berettiget til at placere sin ledning f.eks. i et vejareal, og om det er nødvendigt at iværksætte arbejder på den konkrete ledning, vil der imidlertid også skulle skeles til, at der tillige er et væsentligt samfundsmæssigt behov Dansk Ledningsejerforum Er et samarbejdsorgan og interesseorganisation for danske ledningsejerorganisationer og regionale eller landsdækkende ledningsejere. Medlemmer: Foreningen for Vandværker i Danmark, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Danske Vand- og Spildevandsforening, Naturgasselskaberne, Forenede Danske Antenneanlæg og TDC. 34 LANDINSPEKTØREN

2 for den ledningsbaserede infrastruktur bestående i leveringen af vand, varme, el, afløb, naturgas mv. Leif Larsen har i artiklen Ledninger æresgæster i vejarealer også redegjort nærmere for, hvorfor ledninger skal anses som æresgæster i vejarealer Vejdirektoratet kan ikke påberåbe sig et gæsteprincip alene som følge af sin ejendomsret over en vej Det er væsentligt at gøre sig klart, at vejlovens gæsteprincip i modsætning til det rent private ejendomsretlige gæsteprincip er begrænset, og at vejmyndigheden alene kan påberåbe sig gæsteprincippet i vejlovens 106 og ikke det rent private ejendomsretlige gæsteprincip. Vi vil i det følgende redegøre for, hvorfor dette er tilfældet. En offentlig grundejer er forpligtet til at handle i overensstemmelse med generelle forvaltningsretlige regler, når den offentlige grundejer udøver sin ejendomsret. Dette gælder særligt, når der er tale om ejendomme eller arealer, der er erhvervet eller udlagt til et bestemt formål. 4 Generelt set kan en offentlig grundejer ikke forfølge formål ved udøvelsen af sin ejendomsret, som den pågældende forvaltning ikke er kompetent til at varetage. Højesteret fastslog således i U H, at havnevæsnet ikke havde hjemmel til at forbyde salg af bl.a. spiritus til havnearbejdere fra et af havnevæsnet ejet havneareal. Højesteret lagde vægt på, at havnevæsnet ved et sådant forbud forfulgte formål, som det ikke påhvilede havnevæsnet at varetage. Højesteretsdommer J. Trolle har i forlængelse af denne dom behandlet spørgsmålet om rækkevidden af det offentliges råderet over vejarealer og har i den forbindelse anført, at det offentliges ejendomsret i hvert Fald til visse Goder maa opfattes som en Slags Funktion, der i visse Henseender er formaalsbestemt og formaalsbegrænset, saa at der skal raades over denne ejendom efter noget, der ligner Forvaltningsretlige Principper. 5 Cigarhandlerdommen (U H) bekræfter under alle omstændigheder, at det er sædvanligt, at offentlige grundejeres ejendomsret er begrænset. De hensyn, som offentlige myndigheder kan varetage i forhold til offentlige vejarealer, er således begrænset til vejformål. Dette indebærer i sig selv, at ministeriet og Vejdirektoratet vil være afskåret fra at påberåbe sig gæsteprincippet til private formål eller andre ikke almene formål i forbindelse med et større offentligt vejarbejde. Allerede af denne grund må det antages, at der er forskel på, hvad private kan efter det private gæsteprincip, og hvad der er muligt efter vejlovens gæsteprincip. Da der er forskel på betydningen af den ejendomsret en vejmyndighed har over en offentlig vej, og betydningen af den ejendomsret en privat vejejer har over en privat fællesvej, ville det ud fra ejendomsretlige principper skulle føre til, at de to gæsteprincipper i hhv. vejlovens 106 og i privatvejslovens 52 blev fortolket forskelligt. Det følger imidlertid både af pkt. 55 i vejlovscirkulæret og af pkt. 42 i privatvejslovscirkulæret, at bestemmelserne i vejlovens 106 og i privatvejslovens 52 svarer til hinanden, hvilket også klart Ledningsejere ønsker samarbejde Som det fremgår af indledningen på artiklen, er den skrevet af tre advokater fra Horten Advokatfirma på vegne af Dansk Ledningsejerforum. I Dansk ledningsejerforum har vi lagt vægt på, at artiklen sobert beskriver gældende ret på området, som vi mener, den skal fortolkes. Det er derfor vores håb, at vejmyndighederne og ledningsejerne herefter er enige om de tilfælde, hvor den ene henholdsvis den anden part skal betale for en ledningsflytning. Dermed kan vi fortsætte det gode samarbejde, der har været igennem årene med fornuftige løsninger og ikke bruge ressourcer på retssager. På vegne af Dansk Ledningsejerforum John Thorn HMN Naturgas I/S LANDINSPEKTØREN 35

3 lovgivning Vi er ikke enige i fortolkningen af U V, og vi kan konstatere, at dommen da heller ikke i praksis er fortolket på den vidtgående måde, som Klavs Hybel Bräuner gør. Det er i denne sammenhæng særligt bemærkelsesværdigt, at Klavs Hybel Bräuner flere gange i sin artikel henviser til kendelser fra Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen i den såkaldte Metro-sag, men at han tilsyneladende samtidig overser, at Østre Landsret i sin dom i Metro-sagen kommer frem til, at der er en begrænsning i, hvornår gæsteprincippet i forhold til ledninger placeret i banearealer finder anvendelse, idet ledningsejeren skal betale udgifter til ledningsomlægning m.v., der er en følge af baneejerens råden over arealerne til baneformål. 9 Det følger fortsat af gældende ret, at der er forskel på det offentligretligt regulerede gæsteprincip og det rent privatretlige gæsteprincip, der alene finder anvendelse på private arealer. Hertil kommer, at vejmyndigheden kun kan påberåbe sig gæsteprincippet i vejlovens 106 og privatvejslovens 52, og at fortolkningen af disse bestemmelser skal ske på et offentligretligt grundkan udledes af praksis. Af Østre Landsret dom i Metro-sagen 6 fremgår, at for så vidt angår ledninger i vejareal, finder landsretten ikke grundlag for at sondre mellem offentlige veje og private veje, da der ikke er forskel på gæsteprincippet i 106 i lov om offentlige veje og 52 i lov om private fællesveje. Gæsteprincippet i vejlovgivningen er og i privatvejslovens 52, og at kommunens ejendomsret over den private fællesvej ikke kan tillægges nogen særlig betydning i denne sammenhæng. 7 Når en privat grundejer giver en ledningsejer ret til at have sin ledning placeret på sin ejendom, er dette retsforhold imidlertid ikke udsat for en nærmere offentligretlig regulering. Spørgsmålet er Generelt set kan en offentlig grundejer ikke forfølge formål ved udøvelsen af sin ejendomsret, som den pågældende forvaltning ikke er kompetent til at varetage udtryk for en offentligretlig regulering, og skal fortolkes som sådan. Derimod har almindelige ejendomsretlige tankegange som nævnt ikke særlig vægt i sammenhæng med fortolkningen af disse offentligretlige bestemmelser, som påvist i Metro-sagen, hvor kommunen som grundejer ejede nogle private fællesveje, og spørgsmålet var herefter, om kommunen kunne være gæst i sin egen vej. Landsretten fandt, at dette spørgsmål skulle afklares på baggrund af en fortolkning af bestemmelserne i vejlovens 106 herefter, om der er forskel på retstilstanden efter det rent ejendomsretlige gæsteprincip og det offentligretlige gæsteprincip, der bl.a. følger af bestemmelserne i vejlovens 106 og i privatvejslovens 52. Klavs Hybel Bräuner gør gældende, at der er intet, der taler for, at der skulle være forskel på, om en ledning er placeret i vejareal eller uden for vejareal, 8 og han anvender i denne forbindelse U V med henblik på at påvise, at der ses ikke at være nogen indskrænkninger i gæsteprincippet for ledninger i baneareal. 36 LANDINSPEKTØREN

4 lag, hvorfor der altså ikke kan sluttes fra, hvad der gælder på et privatretligt grundlag (og det gælder også, selv om historierne om svigermor kan være underholdende), samt om hvad der var telefonlovens regulering af spørgsmålet mv. I det følgende vil vi nærmere redegøre for betydningen af, at vejmyndigheden skal agere på et offentligretligt grundlag. 2. Vejdirektoratet kan normalt ikke give afslag på en ansøgning om placering af en ledning f.eks. i en offentlig vej Klavs Hybel Bräuner afslutter sin artikel 10 med endnu en svigermor-historie og antyder i den sammenhæng, at Vejdirektoratet skulle have en almindelig adgang til at nægte ledningsejerne at få placeret sine ledninger i de offentlige veje. Dette er ikke rigtigt. De offentlige veje har karakter af infrastrukturarealer, hvor der som udgangspunkt gælder en allemandsret i forhold til at færdes på disse veje. Der er da heller ingen tvivl om, at de offentlige vejes primære funktion er at danne rammen for almindelig færdsel, men de offentlige veje har også andre funktioner, herunder at virke som såkaldte ledningskorridorer. Dette er bl.a. understreget ved bestemmelserne i vejlovens 101 om gravetilladelse og i 106 om gæsteprincippet. Begge bestemmelser har karakter af såkaldte offentligretlige samtykkebestemmelser, hvorfor Vejdirektoratet kun kan nægte at give en tilladelse til en ledningsejer, hvis saglige grunde af offentligretlig karakter taler imod placeringen af ledning i den konkrete vej, som der er ansøgt om. Vejdirektoratet kan således ikke ud fra friere overvejelser nægte en eller flere ledningsejere at få deres ledninger placeret i offentlig vej. Det forhold, at det er administrativt besværligt at tage det fornødne hensyn til ledningsejeren, og at den lovpligtige hensyntagen til ledningsejeren på sigt kan komme til at koste vejmyndigheden mange penge, er ikke sådanne saglige offentligretlige forhold, der kan begrunde afslag på etablering af en ledning i et offentligt vejareal. Ledningsejerne kan da også konstatere, at der indtil videre stort set ikke er nogen eksempler på, at en ledningsejer er blevet nægtet at etablere en ledning i offentlig vej. 3. Der er et krav om formålsbestemthed Det har tidligere været antaget, at gæsteprincippet i vejlovens 106 alene finder anvendelse, når arbejder på en ledning var nødvendigt af hensyn til vejformål. Baggrunden for denne antagelse var bl.a., at det af forarbejderne 11 til vejlovens 106 fremgik, at bestemmelsen forudsætter, at arbejdet på ledningen er en nødvendig følge af et vejarbejde, og at der er tale om indgreb i offentligt vejareal. Kravet om vejformål var fast antaget i praksis, og kravet om vejformål fremgik herudover udtrykkeligt af vejlovscirkulæret fra 1985, pkt. 55. Af nyere praksis fra Højesteret fremgår, at der fortsat gælder et krav om formålsbestemthed, men at dette krav ikke kan indskrænkes til at gælde vejformål. I de to seneste domme fra Højesteret er anvendt den samme formulering om formålsbestemtheden, og det må antages, at det nu er denne formulering, der er gældende ret: Princippet har fundet udtryk i vejlovens 106, der omfatter arbejder iværksat af vejmyndigheden inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage. 12 Der er ingen tvivl om, at vejmyndigheden har fået ganske vide rammer med denne formulering, men der er grænser, og Højesteret har ikke ændret på det grundlæggende krav om formålsbestemthed. I stedet for kravet om vejformål er grænsen nu, at gæsteprincippet kun finder anvendelse, hvis arbejdet på ledningen er nødvendiggjort af arbejder, der ligger inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage. Da vejmyndigheden er en offentlig myndighed, vil vejmyndigheden altid skulle have hjemmel til sine handlinger, jf. legalitetsprincippet, handle sagligt og overholde de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om pligten til at undersøge en sag, overholde proportionalitetsprincippet og lighedsprincippet mv. Når vejmyndigheden råder over et infrastrukturareal, og da der som udgangspunkt gælder en allemandsret, vil vejmyndighedens ret til at råde over dette areal ofte være begrænset. Det er således f.eks. fast antaget, at hjemmelsgrundlaget i færdselslovens 92 til f.eks. at indføre parkeringsrestriktioner alene finder anvendelse, hvis dette er begrundet i færdselsmæssige formål eller i andre formål af almen karakter. Handler vejmyndigheden usagligt, finder gæsteprincippet ikke anvendelse. Handles der på et privatretligt grundlag over vejarealet på en sådan måde, at dette nødvendiggør et ledningsarbejde, vil dette ledningsarbejde efter vores vurdering ikke blive anset som værende nødvendiggjort af sådanne almene hensyn, at dette arbejde vil falde inden for anvendelsesområdet af vejlovens 106. Vi er ikke enige i fortolkningen af U V, og vi kan konstatere, at dommen da heller ikke i praksis er fortolket på den vidtgående måde, som Klavs Hybel Bräuner gør Gives der f.eks. tilladelse til særråden over vejareal til en privat entreprenør til etablering af en midlertidig byggeplads, og nødvendiggør dette arbejder på ledningen, vil vejmyndigheden ikke med henvisning til gæsteprincippet kunne kræve, at ledningsejeren betaler for sådanne arbejder. Begrænsningerne i, hvilke hensyn en vejmyndighed må følge gør således, at der er meget stor forskel på gæsteprincippet i vejlovens 106 og det rent ejendomsretlige gæsteprincip, der finder anvendelse på private arealer LANDINSPEKTØREN 37

5 lovgivning 4. Gæsteprincippet gælder kun, hvis ledningsarbejdet må anses som nødvendigt Der er ikke praksis, der tyder på, at der er slækket på nødvendighedskravet. Det er vejmyndigheden som offentlig myndighed, der som udgangspunkt skal påvise, at anlægsarbejdet nødvendiggør arbejder på ledningerne. Taksationskommissionen har i sin kendelse af 20. juni 2006 i M3-sagen 13 anført, at gæsteprincippet kan kun påberåbes af anlægsmyndigheden, hvis ledningsomlægningen har været nødvendig på grund af anlægsprojektet, og anlægsmyndigheden må dokumentere, at denne betingelse er opfyldt. Østre Landsret har i øvrigt i sin dom i Metro-sagen 14 anført følgende om at tage hensyn til ledningsejeren: Landsretten finder ikke, at der i øvrigt er hjemmel til at pålægge KE Elnet A/S helt eller delvist at betale for en eventuel fordyrelse af anlægsprojektet. Landsretten har i den forbindelse lagt vægt på, at det følger af gæsteprincippet, at en anlægsmyndighed ved udførelse af et anlægsprojekt har pligt til at tage hensyn til ledningsejernes interesser, og at dette er en forudsætning for, at anlægsmyndigheden kan påberåbe gæsteprincippet i forhold til ledningsejere. En ledningsomlægning er i øvrigt ikke nødvendig, når ledningsomlægningen kan undgås ved at foretage i sammenhængen mindre ændringer af anlægsprojektet, og derfor kan ledningsomlægning ikke anses som et alternativ til hensyntagen. Efterlevelse af proportionalitetsgrundsætningen kan således indebære, at Vejdirektoratet f.eks. vil være afskåret fra at kræve en ledning hvor arbejderne vurderes at ville løbe op i en omkostning på 4 mio. kr. flyttet, når man ved f.eks. at ændre en støjskærms fundament for kr. kan sikre, at ledningen kan ligge uforstyrret. Tilsvarende må ud fra overordnede samfundsmæssige værdispildsbetragtninger antages at gælde, selv om ændringen af vejprojektet vil løbe op i en omkostning på f.eks kr. Endelig kan nævnes, at selv om arbejderne på ledningen kun vurderes at løbe op i kr., vil Vejdirektoratet efter proportionalitetsprincippet og de nævnte værdispildsbetragtninger også i den situation være forpligtet til f.eks. at ændre en støjskærms fundament for kr. for at sikre, at ledningen kan ligge uforstyrret. I praksis deltager ledningsejerne i øvrigt gerne i arbejdet med at belyse, om arbejder på ledningen kan undgås. 5. En ledningsejer kan ikke pålægges de omkostninger, der er en nødvendig følge af, at vejmyndigheden har pligt til at tage hensyn til ledningsejeren I forhold til spørgsmålet om en ledningsejers pligt til at betale for meromkostninger i tilfælde, hvor der ikke sker arbejder på ledningen, er det væsentligt at slå fast, at der er tale om et offentligretligt spørgsmål. Af legalitetsprincippet Som anført af landsretten i Metro-dommen, der ikke er anket til Højesteret, og derfor må anses som et væsentligt fortolkningsbidrag til gældende ret, har Vejdirektoratet pligt til at tage hensyn til ledningsejerne kan udledes, at vejmyndigheden kun kan kræve, at ledningsejerne betaler en del af anlægsomkostningerne, hvis der kan produceres et tilstrækkeligt hjemmelsgrundlag herfor. Det kan lægges til grund, at der ikke i vejloven er hjemmel til at kræve sådanne omkostninger betalt af ledningsejeren. 15 I afsnit 4 er der fremhævet en række eksempler, hvor Vejdirektoratet henset til proportionalitetsprincippet og værdispildsbetragtninger ikke kan kræve, at der udføres arbejder på ledningerne, idet Vejdirektoratet i stedet skal tage hensyn til ledningsejerne ved at ændre på vejprojektet i fornødent omfang. De omkostninger, der omtales i dette afsnit, vil være de omkostninger, som Vejdirektoratet anvender på at tage hensyn til ledningsejerne. Østre Landsret har som anført i afsnit 4 udtrykkeligt taget stilling til dette spørgsmål, og landsretten fandt klart, at der ikke var hjemmel for vejmyndigheden til at kræve sådanne udgifter betalt. Bo Von Eyben 16 fastslår bl.a. på baggrund af landsrettens dom, at praksis har afvist, at anlægsmyndigheden kan kræve en sådan fordyrelse godtgjort af ledningsejeren, fordi der ikke i gæsteprincippet eller i øvrigt er hjemmel hertil. I den såkaldte M3-dom 17 havde landsretten i overensstemmelse med Taksationskommissionens kendelse i samme sag udtalt, at det følger af gæsteprincippet, at en anlægsmyndighed ved projektering af og udførelse af et anlægsprojekt har pligt til at tage hensyn til ledningsejernes interesser. Hvis det indebærer en fordyrelse af projektet at undgå en omlægning af ledningen, kan denne udgift ikke efter gæsteprincippet pålægges ledningsejerne. Transportministeriet forsøgte at få Højesteret til at tage stilling til dette spørgsmål, men Højesteret fandt, at ministeriets påstand var af så ubestemt indhold og rækkevidde, at påstanden blev afvist. Dermed blev det faktiske resultat af denne sag, at Vejdirektoratet også her betalte for alle meromkostninger, der var en følge af, at Vejdirektoratet havde taget hensyn til ledningsejerne, hvorefter det ikke havde været nødvendigt at foretage arbejder på ledningerne. Det er ikke en dækkende beskrivelse af gældende rets nuværende stadie, når Klavs Hybel Bräuner 18 helt undlader at omtale, at Vejdirektoratet ikke har fået medhold i ovennævnte sager, idet det blot anføres, at Vejdirektoratet fortsat ikke vil betale sådanne meromkostninger, bl.a. under henvisning til at Vejdirektoratet ikke har pligt eller hjemmel til dette. Det er naturligvis at vende tingene helt på hovedet. Som anført af landsretten i Metrodommen, der ikke er anket til Højesteret, og derfor må anses som et væsentligt fortolkningsbidrag til gældende ret, har Vejdirektoratet pligt til at tage 38 LANDINSPEKTØREN

6 hensyn til ledningsejerne, og derfor har Vejdirektoratet også hjemmel til at afholde sådanne udgifter. Ekspropriationskommissionen har da også i en kendelse af 12. juni vedrørende Frederikssundsmotorvejen fastslået, at det følger af gæsteprincippet, at vejmyndigheden ved udformningen af et vejprojekt skal tage fornødent hensyn til ledningsejerens interesser, således at der ikke sker indgreb i eksisterende ledninger, hvis det kan undgås uden væsentlige meromkostninger for vejprojektet. Afgørelsen blev ikke indbragt for Taksationskommissionen og må derfor anses som endelig. Hvis det anførte af Klavs Hybel Bräuner i artiklen faktisk er Vejdirektoratets opfattelse, kan det konstateres, at Vejdirektoratet ønsker en ændring af gældende ret i forhold til den foreliggende retspraksis. Men dette ændrer ikke på, at gældende ret i øjeblikket er, at Vejdirektoratet har pligt til at tage hensyn til ledningsejerne, og at Vejdirektoratet skal betale omkostningerne forbundet med denne hensyntagen. 6. Nyt-for-gammelt I sagen om Frederikssundsmotorvejen 20 har Ekspropriationskommissionen taget stilling til spørgsmålet om kompensation til anlægsmyndigheden ved udskiftning af en ledning efter princippet om nytfor-gammelt. Det følger heraf, at hvis anlægsmyndigheden skal betale for ledningsomlægninger, så kan anlægsmyndigheden kræve, at ledningsejer betaler en del af udgifterne ud fra princippet om nyt-for-gammelt, fordi den gamle ledning bliver erstattet af en ny og som udgangspunkt mere værdifuld. Ekspropriationskommissionen kom frem til, at der i denne vurdering indgik hensyn til bl.a. forventede levetider for den gamle og den nye ledning, den fremtidige realrente, den tekniske udvikling og ledningsejers fremtidige behov. Rækkevidden af princippet om nyt-forgammelt er således underlagt en helt konkret prøvelse af de enkelte tilfælde, og kan således ikke gives en generel karakteristik af betydningen af dette princip LANDINSPEKTØREN 39

7 lovgivning 7. FINDER GÆSTEPRINCIPPET ANVENDELSE, NÅR ET VEJAREAL NEDLÆGGES I dommen vedrørende M3 21 fastslog Højesteret, at en erhverver af fast ejendom som udgangspunkt indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser vedrørende ejendommen, og at dette gælder, uanset om erhververen er offentlig eller privat, og uanset om erhvervelsen sker i fri handel eller ved ekspropriation. Det offentlige kunne således efter en ekspropriation kræve ledningsomlægningerne betalt af ledningsejeren i medfør af vejlovens 106, også selv om arealet ikke var vejareal inden ekspropriationen. Det er væsentligt at understrege, at Højesteret derimod ikke i U H har taget stilling til, hvad der er gældende ret i en situation, hvor en vej nedlægges. Denne situation adskiller sig således væsentligt fra den situation, som der blev taget stilling til i U H, bl.a. ved at ledningsejerne i givet fald vil skulle gå fra alene at skulle respektere et formålsbestemt offentligretligt gæsteprincip, der kun finder anvendelse, hvor det er nødvendigt, til et privatretligt gæsteprincip, der som udgangspunkt gælder ubegrænset. Det må antages, at en ledningsejer i den modsatte situation, dvs. hvor en vej nedlægges, og vejarealet bliver privat areal, ikke er tvunget til at acceptere alene at have den begrænsede beskyttelse, der følger af det private gæsteprincip. Ledningsejeren vil derfor fortsat efter vejlovens 106 alene skulle betale for de ledningsomlægninger, hvor dette gæsteprincip finder anvendelse, og dette gæsteprincip finder kun anvendelse, hvis arbejdet på ledningen er nødvendiggjort af arbejder, der ligger inden for rammerne af de formål, som myndigheden kan varetage. Baggrunden for denne antagelse er bl.a. som anført ovenfor, at vejlovens 106 ikke finder anvendelse ved påberåbelse af private formål, og da de fleste arbejder på ledningen efter nedlæggelse af vejen må antages at være nødvendiggjort netop af sådanne private formål. Dette er også i overensstemmelse med praksis. Østre Landsrets dom af 29. juni 2007 i den såkaldte Metro-sag, der er endelig, har på side 86 en klar beskrivelse af retstilstanden: I det omfang arealet er ophørt med at fungere som vej, finder landsretten ikke, at omlægning m.v. af ledninger i sådanne arealer er begrundet i vejformål. Ledningsejeren kan derfor ikke i medfør af de nævnte bestemmelser (vejlovens 106 og privatvejslovens 52, skribenternes tilføjelse) pålægges at betale for udgifter til sådanne omlægninger m.v. Resultatet i denne dom er i øvrigt i overensstemmelse med fast administrativ praksis, der gengives nedenfor. Af Trafikministeriets udtalelse i brev af 19. marts 2003 til Nesa A/S vedrørende nedlæggelse af en vej, der skulle omdannes til park, og Trafikministeriets udtalelse af 12. maj 2004 til Nesa A/S vedrørende Slangerup Kommunes beslutning om nedlæggelse af en privat fællesvej, fremgår det, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse i forbindelse med nedlæggelse af en vej, og at beslutningen herom ikke i sig selv 40 LANDINSPEKTØREN

8 indebærer, at ledningsejere skal forpligtes til at fjerne ledninger. Der kan også henvises til Trafikministeriets brev af 14. maj 1998 vedrørende en tvist mellem Allerød Kommune og HMN Naturgas og til Trafikministeriets brev af 7. september 2001 vedrørende rækkevidden af gæsteprincippet i forhold til Stenløse Kommune. På linje med denne forståelse af ledningsejernes retsstilling er to responsa fra Responsumudvalget under Den danske Landinspektørforening, der har udtalt sig om landinspektørers ansvar ved nedlæggelse af veje. I brev af 31. marts 2008 til HMN Naturgas har udvalget oplyst følgende: (Jeg skal) bekræfte, at udvalget er enigt med Dem i, at det er landinspektørens ansvar og i overensstemmelse med god landinspektørskik, at der i forbindelse med udstykning og arealoverførsel m.v. samt nedlæggelse af såvel offentlige som private vejarealer foretages tinglysning af de ledninger, der fremover vil føre over anden mands ejendom. 22 Det antages således forudsætningsvis i disse to responsa, at ledningsejere har rettigheder, så længe ledningerne er placeret i vejareal, og at der derfor skal tages hånd om at sikre de eksisterende rettigheder, når vejen nedlægges. 8. TINGLYSTE STANDARDLEDNINGSSERVITUTER OG ANDRE AFTALER HAR FORTSAT STOR BETYD- NING Det rent private ejendomsretlige gæsteprincip kan naturligvis fraviges ved aftale, og hvis denne aftale er tinglyst f.eks. i form af en servitut er både den nuværende og fremtidige ejere forpligtet til at respektere indholdet af denne tinglyste servitut. Allerede af ordlyden af vejlovens 106, stk. 1 og privatvejslovens 52, stk. 1 kan endvidere udledes, at gæsteprincippet kan fraviges ved overenskomst. Foreligger der en aftale, skal denne således fortolkes på sædvanlig vis med henblik på at fastslå, hvorvidt aftalen indebærer, at gæsteprincippet er fraveget. En række forsyningsselskaber har fast praksis for, at sikre deres ledninger med tinglyste servitutter efter aftale med de relevante grundejere, ikke mindst når ledninger placeres i private arealer. Baggrunden herfor er, at alt andet ville være alt for risikabelt særligt henset til ledningernes efter omstændighederne meget store værdi. Hensigten med sådanne standardledningsservitutter har altid været at sikre, at både den nuværende ejer og eventuelle fremtidige ejere skal respektere ledningens tilstedeværelse på deres ejendom. Når der er tinglyst sådanne standardledningsservitutter på en ejendom, der overtages af vejmyndigheden i forbindelse med et vejprojekt, vil vejmyndigheden derfor skulle respektere servitutten og dermed betale for eventuelle arbejder på ledningen. Selv om Vejdirektoratet betaler for arbejder på den enkelte ledning, vil ledningen også i fremtiden være beskyttet af servitutten, medmindre ledningsejeren gives fuld erstatning for at se bort fra denne. Det er ikke i denne forbindelse afgørende, om ledningsejeren i forbindelse med indgåelsen af aftalen med den pågældende ejer af arealet har betalt for at være placeret i arealet. 23 Det forhold, at vejmyndigheden efterfølgende har svært ved at se rationalet i, at ejeren skulle have indgået en sådan aftale uden at kræve betaling herfor, fratager ikke ledningsejeren de aftalte rettigheder. Det må således mere generelt antages, at hvis en ledning er sikret ved en servitut, er ledningsejeren ikke forpligtet til at betale for ledningsomlægninger mv. Når Klavs Hybel Bräuner anfører 24, at en servituttekst om, at ledningen skal have lov til at henligge uforstyrret ikke er tilstrækkeligt klar til, at der foreligger en fravigelse af gæsteprincippet, så er vi ikke enige heri. Vi finder i øvrigt ikke, at det anførte i Østre Landsrets dom i Metrosagen 25 om indholdet i de generelle vandafledningskendelser kan overføres som et bindende fortolkningsbidrag til forståelsen af dette udtryk, når det er anvendt i konkrete aftaler. At ligge uforstyrret må således efter vores opfattelse normalt have et andet indhold, end blot at være en beskrivelse af den tilstand der eksisterer, indtil ejeren af arealet måtte have behov eller lyst til at forstyrre ledningsejeren. I overensstemmelse hermed fremgår det i øvrigt også følgende af afgørelsen i sagen vedrørende Frederikssundsmotorvejen 26 : For så vidt angår den del af ledningen, der har ligget på privat areal, sikret ved tinglyst ledningsdeklaration, for hvilket der er betalt erstatning, har der derimod ikke været tale om noget gæsteprincip. Kommissionen finder, at denne del af ledningen fremover bør ligge på samme vilkår som hidtil, således at denne del af ledningen ikke er omfattet af gæsteprincippet i vejlovens 106. Det forhold, at Vejdirektoratet betaler for At ligge uforstyrret må således efter vores opfattelse normalt have et andet indhold, end blot at være en beskrivelse af den tilstand der eksisterer, indtil ejeren af arealet måtte have behov eller lyst til at forstyrre ledningsejeren en omlægning af ledningen for at opfylde forpligtelserne i henhold til deklarationen, kan efter kommissionens opfattelse ikke føre til, at denne del af ledningen fremover skal ligge på mere ugunstige vilkår for ledningsejeren end hidtil. Vejdirektoratet antager i øvrigt tilsyneladende, at der er en formodningsregel for, at ledningsejerne skal bevise, at de ikke har modtaget fuld erstatning. Dette vil i praksis efter omstændighederne og særligt, når der er gået noget tid, kunne være en nærmest umulig bevisbyrde at løfte. Som følge heraf bør ledningsejerne indtil videre sørge for at få afklaret denne problemstilling udtrykkeligt ved at få en kendelse fra Ekspropriationskommissionen om den fremtidige status i hvert enkelt tilfælde LANDINSPEKTØREN 41

9 lovgivning 9. AFSLUTNING Som det fremgår oven for giver Klavs Hybel Bräuner ikke et dækkende billede af retstilstanden, der er noget mere nuanceret end, hvad der fremgår af hans artikel. Herunder må det konstateres, at ledningsejerne i en række situationer faktisk har en bedre retsstilling, end der lægges op til at Klavs Hybel Bräuner. Det er således væsentligt, at aktørerne i vejsektoren og de berørte ledningsejere ikke ukritisk lægger det anførte i artiklen til grund, men foretager en selvstændig vurdering af de rejste spørgsmål. Der skal således ikke herske tvivl om, at Dansk Ledningsejerforum respekterer gældende ret, herunder gæsteprincippet, og at Dansk Ledningsejerforum er meget indstillet på at arbejde for gode praktiske løsninger, også når vejprojekter fører til omfattende ledningsomlægninger, men dette skal ske på baggrund af gældende ret og med respekt for indgåede aftaler. Noter: , side U H. 3 Leif Larsen, Dansk Vejtidsskrift 1988, nr. 8, side Der henvises til Cohn, Privates rettigheder over offentlige veje i Juridisk Tidsskrift, 1917, side Festskrift til professor. Dr.juris Poul Andersen af 12. juni 1958, side 413 ff. 6 Jf. f.eks. Østre Landsrets dom af 29. juni 2007 i den såkaldte Metro-sag, side , side 46 er tilsyneladende enig heri , side Østre Landsrets utrykte dom af 29. juni 2007 om fordeling af udgifterne til ledningsomlægninger ved anlægget af metroens 3. etape (Østamagerbanen), side 83. På side 84 i dommen anvendes i øvrigt en tilsvarende formulering, der begrænser anvendelsesområdet for gæsteprincippet beliggende i vejarealer til baneformål. Dommen er ikke anket til Højesteret. Se også Taksationskommissionens kendelse af 19. januar 2005, sag nr. 5/2004, side 13, der når til det samme resultat , side Se forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje, fremsat den 14. december 1971 (Folketingstidende , Tillæg A, sp. 1157). 12 Se U H om en faunapassage. Stort set tilsvarende formulering er anvendt af Højesteret i H M3-sagen. Denne formulering kan også rumme sammensatte projekter, jf. U H, vedrørende etablering af Flintholm Station, og støjskærme, jf. U H, vedrørende etablering af støjafskærmning ved en kommunevej. 13 Dette er også fastslået i Taksationskommissionens kendelse af 20. juni 2006 vedrørende udvidelsen af M3, Sag nr. TA. I 8/05 og 9/05, side Østre Landsrets utrykte dom af 29. juni 2007 om fordeling af udgifterne til ledningsomlægninger ved anlægget af metroens 3. etape (Østamagerbanen), side 88. Dommen er ikke anket til Højesteret. 15 Udover en simpel ordlydsfortolkning af bestemmelserne henvises der i denne forbindelse bl.a. også til Vestre Landsrets utrykte dom af 10. maj 1993, sag nr. B 1140/1991, og til U H. 16 Bo Von Eyben, Gæsteprincippets anvendelse ved sammensatte anlægsprojekter, Juristen 2008, side U H vedrørende udvidelsen af Motorring 3. I Taksationskommissionens kendelse af 20. juni 2006 vedrørende udvidelsen af M3, Sag nr. TA. I 8/05 og 9/05, side 23, er der også en fyldig argumentation for, hvorfor Vejdirektoratet ikke kan opkræve betaling for at tage hensyn til ledningsejerne , side Ekspropriationskommissionens afgørelse af 12. juni 2009, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen 5. hæfte, side Ekspropriationskommissionens afgørelse af 12. juni 2009, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen 5. hæfte, side U H, jf. ovenfor. 22 Responsumudvalget har i brev af 29. juni 2009 kommet med endnu en tilkendegivelse, der er i overensstemmelse med tilkendegivelsen af 31. marts 2008, til brug for en retssag mellem DONG Energy og et landinspektørfirma. 23 Det ville i øvrigt også i forhold til en placering på en offentlig vej føre til en cirkulær argumentation, da det følger af U H, at vejmyndigheden ikke kan kræve betaling for, at en ledning bliver placeret mv. i offentlig vej , side 44 og side Østre Landsrets utrykte dom af 29. juni 2007 om fordeling af udgifterne til ledningsomlægninger ved anlægget af metroens 3. etape (Østamagerbanen), side 83 f. Dommen er ikke anket til Højesteret. 26 Ekspropriationskommissionens afgørelse af 12. juni 2009, jf. udskrift af forhandlingsprotokollen 5. hæfte, side LANDINSPEKTØREN

Gæsteprincippet - Status

Gæsteprincippet - Status Vejforum Side 1 Gæsteprincippet - Status Advokat Benedicte Galbo Kammeradvokaten Advokat Anders Valentiner-Branth Horten Side 2 (BG) Private fællesveje Samme gæsteprincip gælder Offentlige veje Lov om

Læs mere

Status på Gæsteprincippet

Status på Gæsteprincippet Status på Gæsteprincippet Indhold: Gæsteprincippet ukendt for udenforstående Vigtigt for ledningsejerne Der er sket et skred efter en række domme Gæsteprincippet gennemgås ud fra disse domme Hvad har ledningsejerne

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA

LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA DISPOSITION Vejdirektoratets behov for ledningsomlægninger Sagsgang i forhold til ledningsejere Gæsteprincippet

Læs mere

KØBENHAVNS METRO LEDNINGSRET OG GÆSTEPRINCIPPET. Metroens etape 1 & 2 (påbegyndt ca. 1999) Metroens etape 3 (påbegyndt ca. 2003)

KØBENHAVNS METRO LEDNINGSRET OG GÆSTEPRINCIPPET. Metroens etape 1 & 2 (påbegyndt ca. 1999) Metroens etape 3 (påbegyndt ca. 2003) LEDNINGSRET OG GÆSTEPRINCIPPET Ved specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll KØBENHAVNS METRO Metroens etape 1 & 2 (påbegyndt ca. 1999) Ledningsprotokoller Gravearbejder Metroens etape 3 (påbegyndt ca.

Læs mere

HMN GasNet P/S. John Thorn. Slide 1

HMN GasNet P/S. John Thorn. Slide 1 HMN GasNet P/S John Thorn Slide 1 Gæsteprincippet - aktuelle regler og afgørelser Der omlægges mange ledninger pga. diverse store projekter. Pga. ny jernbane København-Ringsted omlagt gasledninger for

Læs mere

Gæsteprincippet ledninger i vejen

Gæsteprincippet ledninger i vejen Gæsteprincippet ledninger i vejen Af Landinspektører Christian Holmgaard Graversen, Landinspektørfirmaet Jens Bo I/S, chg@jensbo.dk, Henriette Liisberg-Larsen, LIFA A/S Landinspektører, hll@lifa.dk og

Læs mere

Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll

Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll Ledningsret seneste praksis om gæsteprincippet mm. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll 2 Disposition 1. Højesterets definition på gæsteprincippet 2. Den nye lov om offentlige veje bestemmelser og bemærkninger

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Transportudvalget L 141 Bilag 3 Offentligt

Transportudvalget L 141 Bilag 3 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 141 Bilag 3 Offentligt Transportministeriet Frederiksholms kanal 27F 1220 København K Sendt pr. mail til: trm@trm.dk og dog@trm.dk Dato: Svinninge 5. januar 2015 HØRINGSSVAR

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sendt pr. e-mail til: trm@trm.dk og bgk@trm.dk Dato: 23. november 2015 Vor ref.: CMO Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om fjernelse af genstande fra vej Syddjurs Kommunes sagsnr. 13/15101

Afgørelse af klage over påbud om fjernelse af genstande fra vej Syddjurs Kommunes sagsnr. 13/15101 Dato 20. maj 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/03893-12 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om fjernelse af genstande fra vej Syddjurs Kommunes sagsnr.

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej

Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Dato 8. januar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16658-9 Side 1/8 Påbud vedrørende overkørsel til Skådevej Vejdirektoratet har behandlet din klage

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse af privat fællesvej på landet Dato 20. januar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/15686-23 Side 1/6 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse af 31. oktober 2014 om istandsættelse

Læs mere

Sidste nyt om gæsteprincippet

Sidste nyt om gæsteprincippet Sidste nyt om gæsteprincippet Aarhus, den 3. november 2016 2 Program 1. Lidt om gæsteprincippet 2. Østre Landsrets dom af 16. maj 2016 sammensatte anlægsprojekter 3. Højesterets dom af 21. september 2016

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen.

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen. Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/02249-43 Side 1/5 Afvist partsstatus vedr. vejomlægning Kommunens sagsnr.: 11/4902 I e-mail af 1. februar

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4.

Vi skal derfor bede Kommunen tage stilling til disse udlæg efter privatvejslovens 11, stk. 2 og 4. Dato 6. august 2014 Dokument 14/01667 Side Klage over sagsbehandling ved arealoverførsel - Den private fællesvej F vej Folketingets Ombudsmand har i brev af 28. maj 2014 til Vejdirektoratet bedt direktoratet

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje Transportministeriet Att. Morten Lorentzen Att.: mlo@trm.dk C.c.: lou@vd.dk Dato: Sagsnr.: J.nr.: Vor ref.: 11-08-2014 - - HS Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje Dansk Ledningsejerforum

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1858003 - LSA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. juni 2015 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Steen Mejer, Gunst Andersen og Henrik S. Øe (kst.)). 23. afd. nr. B-1858-14:

Læs mere

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej.

I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om istandsættelse af privat fællesvej. Dato 29. september 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/13312-3 Side 1/5 Istandsættelse af privat fællesvej I e-mail af 14. september 2015 har I rettet henvendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg

VIBORG KOMMUNE. Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg . VIBORG KOMMUNE Grundejerforeningen Møgelkær v. formand Peter Slej Nybo Liseborgvej 98 8800 Viborg Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: 87761284 naturogvand@viborg.dk

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje 2 3 Klimaanlæg i veje Der var engang, hvor vi brugte ordet klimaanlæg om anlæg, der styrer ventilation

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten

Styrelsen skriver blandt andet, at Danmark i henhold til EU s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EF) er forpligtet til at overvåge luftkvaliteten Dato 30. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00153-11 Side 1/5 Afslag på ansøgning om flytning af luftmålestation, H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 11/17240 PÅBUD OM STØTTEMUR I breve af 2. november og 16. december 2011 har advokaten på vegne af ejeren af E vej 16 klaget over Kommunens påbud

Læs mere

Ministerielle skrivelser m.m.

Ministerielle skrivelser m.m. Den danske Landinspektørforening Landinspektørens Meddelelsesblad - De blå sider juni 2002 Ministerielle skrivelser m.m. Om hvilke ejendomme, der som tilgrænsende ejendomme skal pålægges bidrag til vedligeholdelse

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen Nyborgmødet 2016 Afgørelser på ekspropriationsområdet Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen 1 Agenda Om Peter Mortensen Forventningsværdi Ejendomsforringelse Gæsteprincippet Moms på ekspropriationserstatning

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Kommunevejen fortsætter i en privat fællesvej. LandSyd søgte derfor videre om tilladelse til at nedlægge den tilknyttede private fællesvej.

Kommunevejen fortsætter i en privat fællesvej. LandSyd søgte derfor videre om tilladelse til at nedlægge den tilknyttede private fællesvej. TEKNIK & MILJØ Vej og Park Dato: 1. november 2016 Sagsnr.: 12/20575 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Annonce Annonce

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Sagsnr. 2012-01552 Doknr. 149916 Dato 19-12-2013 Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 270/2013 (1. afdeling) Energinet.dk (advokat Anders Valentiner-Branth og advokat Bjarne Becher Jensen) mod Vejdirektoratet

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. marts 2014 Sag 16/2013 (1. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) mod City Parkeringsservice A/S (tidligere City Parkeringsservice

Læs mere

NYT OM EKSPROPRIATION

NYT OM EKSPROPRIATION Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014.

Vi har senest modtaget jeres bemærkninger af 11. august 2014 til Kommunens udtalelse af 5. august 2014. Dato 16. september 2014 Dokument 14/07355 Side Vejen Kommunes afslag på at nedlægge den private fællesvej Å vej 1-3 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 21. maj 2014. Det fremgår af sagens oplysninger,

Læs mere

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

Nødvendighedskravet i grundlovens 73

Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Nødvendighedskravet i grundlovens 73 Den offentlige uddannelsesdag 2013 Ved partner Hanne Mølbeck 2 Grundlovens 73, stk. 1 Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom uden,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Dato 14. november 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/10994-12 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommune Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet.

I mail af 8. februar 2015 har du som formand for Boligselskab henvendt dig til Vejdirektoratet. Dato 17. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 15/02768-3 Side 1/5 Svar på din mail af 8. februar 2015 I mail af 8. februar 2015 har du som formand for

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/15428-10 Side 1/5 Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Vejdirektoratet har behandlet din

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig.

Vi mener på den baggrund, at kommunens afgørelse ikke er i overensstemmelse med privatvejslovens 57, stk. 2, hvorfor den er ulovlig. Dato 3. november 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/13272-6 Side 1/7 Afgørelse af klage over fjernelse af skilte på Falkonergårdsvej Vejdirektoratet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 21. april 2010 Ref: HS Dato: 6. maj 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas Midt-Nord

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. april 2011 10/08914 ULOVLIG UDGIFTSFORDELING TIL ISTANDSÆTTELSE, DA KOMMUNEN EJ HAR TAGET STILLING. Kommunens udgiftsfordeling til istandsættelse af privat

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere