Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".251.25.050.00 755.35 Årsrapport 2006 2.270.00 3.225.50 1.250.00 675.75 2.280.00 1.455.55 1.050.00 2.250.00 625.22 1755.35"

Transkript

1 Årsrapport

2 2 Hadsten Banks idégrundlag Hadsten Banks idégrundlag er at virke som et selvstændigt og uafhængigt, seriøst og troværdigt pengeinstitut med et godt renommé for såvel aktionærer som kunder og medarbejdere. Dette udmønter sig i: For aktionærerne: Banken skal kunne tilbyde aktionærerne et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital. Banken overvejer løbende at indføre yderligere aktionærydelser, der via synlige og konkrete fordele knytter aktionærerne tættere til banken. For kunderne: Banken skal ved hjælp af konkurrencedygtige produkter og priser, kompetent rådgivning og troværdig og tillidsvækkende betjening, kunne afdække og imødekomme kundernes behov for finansielle ydelser. For medarbejderne: Medarbejderne er bankens vigtigste ressource, og vi vil gennem såvel praktisk som teoretisk uddannelse og udvikling, skabe en udfordrende arbejdsplads for hver enkelt medarbejder.

3 Indholdsfortegnelse 3 Hadsten Banks idégrundlag Indholdsfortegnelse Dagsorden for generalforsamlingen Et godt vækstår Fem år i tal Årsberetning Bankens ledelse Corporate Covernance Politik og risikostyring på markedsområdet Politik og risikostyring på kreditområdet Investor relations Underskrifter & påtegninger Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter (Note 1-) Noter (Note -7) Noter (Note 8-12) Noter (Note 13-1) Noter (Note 16-18) Noter (Note 18) Noter (Note 19-2) Noter (Note 21-22) Noter (Note 23-24) Finansieringsanalyse Nøgletal Repræsentantskab, bestyrelse og direktion Samarbejdspartnere Dagsorden til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg er: Økonomidirektør Anders Balle, Hadsten Ingeniør Sten Ejsing, Højbjerg Entreprenør Carsten Laursen, Langå Gårdejer Gert L. Pedersen, Nr. Galten Redaktionschef Hans Petersen, Mårslet Materialist Gitte Rørbæk-Løcke, Hadsten Fhv. skoleinspektør Peder Storgård, Knebel. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil 1 % af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 1 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøbskurs på Københavns Fondsbørs. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle indkomne forslag. 8. Eventuelt.

4 4 26 Et godt vækstår For fjerde år i træk kan Hadsten Bank berette om rekord. Overskuddet for regnskabsåret 26 er ikke mindre en 2,2 mio. kr. før skat, hvilket er det største i bankens 99-årige historie. Overskuddet er ca. 24 mio. kr. større end vi havde budgetteret med ved årets start og som har afstedkommet to opjusteringer i løbet af året. Banken har haft en markant kundetilgang og dette kædet sammen med gode konjunkturer tillige med stigende aktiekurser har været udslagsgivende for det gode resultat. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 2,3 % før skat. Et absolut tilfredsstillende niveau. Bankens samlede forretningsomfang er steget med 4,1 %. Endvidere udvikler området indenfor pension og formuepleje sig tilfredsstillende. Årets positive kursreguleringer på værdipapirer på 2,3 mio. kr. er også stærkt medvirkende til det gode resultat. I lighed med sidste år er det igen glædeligt at kunne konstatere en god bonitet i bankens udlåns- og garantiportefølje, hvilket har medført, at posten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udviser en indtægt på, mio. kr. I Hadsten Bank er der også gennem længere tid blevet arbejdet for bedre lokaleforhold. Bankens overvejelser om køb af naboejendommen for derigennem at kunne foretage en tilbygning til hovedsædet er skrinlagt. Med baggrund i lokal modstand mod disse planer undersøges nu alternative muligheder. Vi håber en afklaring er nært forestående. God selskabsledelse, også benævnt som Corporate Governance, har bankens ledelse forholdt sig til og besluttet, at anbefalingerne følges, hvor det er muligt og relevant. Fremover kan aktionærer og andre interessenter detaljeret få kendskab til bankens holdninger på - ligesom væsentlige oplysninger fremgår af årsrapporten. Banken vil fremover offentliggøre kvartalsorienteringer, første gang i maj 27. Med baggrund i bankens strategiplan forventes 27 også at blive et år med høj aktivitet. Årsbudgettet udviser et overskud i størrelsesordenen 3 mio. kr. Tak til aktionærer, kunder, medarbejdere og bankens øvrige samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 26. Vi glæder os til samarbejdet i 27. Per Hermansen I årets løb er medarbejderantallet forøget med 13. Det er meget tilfredsstillende, at der fortsat er en betydelig interesse for at blive ansat i banken, hvilket er forudsætningen for, at banken kan realisere sin vækststrategi i årene fremover. Det samlede antal medarbejdere er nu på 8. Banken er særdeles opmærksom på HR-området, og der er gennem de senere år iværksat betydelige bestræbelser på at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Også i 26 har medarbejderne opnået en række fastlagte mål, hvilket har medført, at der kan tildeles medarbejderaktier til en værdi af 16. kr. Medarbejderne skal have en stor tak for en stor indsats i 26. Bankens aktionærer kan også se tilbage på et godt afkast. Hadsten Bank aktien har i 26 givet et samlet afkast på 2,4 % incl. udbetalt udbytte og kursstigningerne er fortsat ind i det nye år. Antallet af aktionærer nærmer sig. I sommeren 26 styrkede banken igen sit kapitalgrundlag ved optagelse af yderligere ansvarlig kapital på 7 mio. kr. Bankens samlede ansvarlige kapital har nu passeret 44 mio. kr. Med baggrund i det voksende antal medarbejdere er bankens lokaler udnyttet til bristepunktet. I Langå har banken erhvervet ejendommen Bredgade 18, hvorfra Langå Bank hidtil er blevet drevet fra lejede lokaler. Der pågår nu overvejelser om igangsætning af en større omog tilbygning på ejendommen, således både kunder og medarbejdere kan få optimale forhold. Banken afventer i øjeblikket vedtagelse af det fornødne plangrundlag.

5 Fem år i tal 1. kr Resultat i sammendrag Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter m.v Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Status i sammendrag AKTIVER Kassebeholdning, tilgodehavender i andre pengeinstitutter Udlån Obligationer, aktier m.v Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til andre pengeinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver m.v Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt EVENTUALFORPLIGTELSER Garantier Andre forpligtelser Eventualforpligtelser i alt Reglerne for udarbejdelse af regnskaber er ændret markant i 2. Med henvisning til Regnskabsbekendtgørelsens 1, stk. 7 er sammenligningstallene for 24 ikke tilrettet den ændrede regnskabspraksis for så vidt angår finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Hovedtallene for 22 og 23 er jf. regnskabsbekendtgørelsens 1, stk. 9 ikke tilpasset den nye praksis.

6 6 Årsberetning Hadsten Bank opnåede i 26 et resultat før skat på 2,2 mio. kr. (2: 48,1 mio. kr.) hvilket er det bedste resultat der er opnået i bankens historie. Egenkapitalen primo året er forrentet med 2,3%. Bankens ledelse betragter resultatet som meget tilfredsstillende. Baggrunden for rekordresultatet er: Udlån og andre tilgodehavender stiger med 88,% til nu 2.49 mio. kr. Garantierne stiger med 19% til nu mio. kr. Indlånene stiger med 27,9% til nu mio. kr. Væksten i det samlede forretningsomfang har baggrund i en stor tilgang af kunder samt bestående kunders øgede forretninger med banken. Kursgevinst på 2,3 mio. kr. på bankens fonds- og valutabeholdninger er igen på et absolut tilfredsstillende niveau. Af den samlede gevinst hidrører 4,2 mio. kr. fra bankens salg af aktier i Totalkredit. Med baggrund i en fortsat positiv udvikling i vore kunders økonomi kan der indtægtsføres, mio. kr. på kontoen for nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Omkostningerne stiger med 24,%, der relaterer sig til et stigende antal medarbejdere og øgede administrationsudgifter. Resultatopgørelsen: Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 93,1 mio. kr. en stigning på 29,8%, hvilket har baggrund i den betydelige vækst i bankens forretningsomfang. Banken har ikke ændret på gebyr- og provisionssatserne i 26. Banken realiserede en samlet kursgevinst på 2,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til værdireguleringer på aktiebeholdningen. Det samlede resultat betegnes som meget tilfredsstillende. Udgifter til personale og administration: De samlede udgifter stiger med 12,2 mio. kr. svarende til 24,%. I årets løb er der ansat 13 nye medarbejdere (netto), således banken nu i alt beskæftiger 8 medarbejdere. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver: Banken har i årets løb erhvervet ejendommen Bredgade 18, Langå hvorpå der er foretaget en nedskrivning på 2, mio. kr. idet der på ejendommen påtænkes igangsat en betydelig om- og tilbygning. Balancen: Balancen er nu på 2,8 mia. kr. (2: 1,7 mia. kr.) Det samlede forretningsomfang er nu på 4,6 mia. kr. svarende til en stigning på 4,1%. Egenkapital: Årets resultat medfører, at egenkapitalen stiger fra 29 mio. kr. til 21 mio. kr. svarende til en vækst på 19,6%. De efterstillede kapitalindskud andrager 19 mio. kr. fordelt med mio. kr. hybrid kernekapital og 14 mio. kr. ansvarlig kapital. Den samlede ansvarlige kapital andrager herefter 44 mio. kr. (2: 324 mio. kr.) Udbytte: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der uændret udbetales 12% i udbytte for 26. Hadsten Bank aktien: Kursudviklingen på bankens aktier gennem 26 har givet et samlet afkast på 2,3% incl. det udbetalte udbytte. Bankens solvens: Solvensprocenten er opgjort til 1,9% (2: 12,%) overfor lovens krav på 8%. Kernekapitalprocenten er opgjort til 7,9%. Medarbejderaktier bonusordning incitamentsprogram: Som meddelt i 2 blev der indført en bonusordning for bankens medarbejdere for regnskabsårene 2-27 med udgangspunkt i Ligningslovens 7 a, stk. 1, nr. 2. Bonusordningen har medført, at hver medarbejder for regnskabsåret 26 får tildelt aktier i banken for en kursværdi på 16. kr. gradueret efter arbejdstid og længden af ansættelsen i regnskabsåret. Ordningen fortsætter i 27 og med udgangspunkt i bankens budget for 27, er de nye mål fastsat. Det maksimale beløb i aktier, der kan tildeles hver medarbejder om året hvis samtlige mål opfyldes udgør 21. kr. For at styrke og fastholde bankens ledergruppe og sikre, at de kompetencer og værdier som findes i ledergruppen og som er væsentlige for, at den positive udvikling banken er inde i kan fortsætte, er der med virkning for regnskabsåret 26 tillige indført et incitamentsprogram for ledergruppen, hvor der kan erhverves et antal aktier i banken på markedsvilkår. Ved opstarten af dette incitamentsprogram udgør det samlede beløb, der kan erhverves aktier for ca. 6 mio. kr., der finansieres dels ved egenbetaling samt lånefinansiering. Det er således den fremtidige udvikling i bankens aktiekurs, der afgør, om der kommer afkast til deltagerne i incitamentsprogrammet. I efteråret 26 er der tilbudt ledergruppen en ny beløbsramme på 6 mio. kr. på tilsvarende vilkår. Som et led i aftalen er der indgået gensidige aftaler om forlængede opsigelsesvarsler. Forventninger til 27. Budgettet for 27 tager udgangspunkt i bankens vækststrategi med heraf følgende stigning i det samlede forretningsomfang, selvom væksten i bankens udlån ikke forventes at have samme stigningstakt som i 26. Kursreguleringer på bankens fondsbeholdning indgår i årets budgetterede resultat med 3, mio. kr. Udviklingen på fonds- og valutamarkederne kan således påvirke resultatet såvel positivt som negativt.

7 Årsberetning 7 Omkostningerne bærer også for 27 præg af et budgetteret antal ansættelser af nye medarbejdere samt stigende udgifter til IT-anvendelse. Med en forventelig fortsat god udvikling i den indenlandske økonomi og en fortsat tilfredsstillende bonitet i bankens udlåns- og garantiportefølje - budgetteres der med beskedne tab i 27. Det samlede budget viser herefter et resultat før skat på mio. kr. Der er ikke siden regnskabsafslutningen truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. God selskabsledelse (Corporate Governance): Bankens ledelse har som led i bankens iagttagelse om god selskabsledelse fulgt med i tilblivelsen af anbefalingerne og vi har siden 21 forholdt os til anbefalingerne. Aktionærer og andre interessenter henvises til Hadsten Banks hjemmeside (om banken/investor) - hvor der kan læses mere om bankens holdning til anbefalingerne. Banken lever op til langt de fleste af anbefalingerne, dog med enkelte undtagelser, som vi ikke finder relevante i forhold til vor virksomheds størrelse. For de anbefalinger, som banken ikke lever op til, er der redegjort nærmere herfor. Offentliggørelse af kvartalsrapporter: Banken ledelse har truffet beslutning om fremover at offentliggøre kvartalsorienteringer i overensstemmelse med god selskabsledelse med virkning fra og med 27. Generalforsamling: Bankens generalforsamling afholdes i Hadsten Hallen tirsdag den 6. marts 27, kl. 17. Finanskalender for 27: 2. februar 27 Årsregnskabsmeddelelse for februar 27 Årsrapport marts 27 Ordinær generalforsamling 1. maj 27 Kvartalsorientering 14. august 27 Halvårsrapport november 27 Kvartalsorientering Koncernforhold Banken ejer den samlede aktiekapital i Center Finansiering A/S. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Oversigt over fondsbørsmeddelelser i 26/27: 27. januar 26 Finanskalender for februar 26 Opjustering af forventningerne til årsresultatet for februar 26 Indkaldelse til generalforsamling 21. februar 26 Årsregnskabsmeddelelse for februar 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 27. februar 26 Årsrapport 2 8. marts 26 Forløb af generalforsamling 9. marts 26 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21. marts 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 31. marts 26 Forløb af ekstraordinær generalforsamling samt nye vedtægter 29. maj 26 Nyvalg til bankens bestyrelse 9. juni 26 Hadsten Bank udsteder kapitalbeviser 1. august 26 Halvårsrapport september 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 21. november 26 Hadsten Bank opjusterer igen fortsat stor vækst 29. november 26 Hadsten Bank udnævner to nye underdirektører 21. december 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 31. januar 27 Finanskalender for 27 Den fulde ordlyd af ovennævnte fondsbørsmeddelelser, kan ses på bankens hjemmeside Hadsten Bank

8 8 Bankens ledelse Bestyrelse og Repræsentantskab: Rasmus Juhl Rasmussen Formand for bestyrelse og repræsentantskab Jørn Sørensen Næstformand for bestyrelse og repræsentantskab Esben Hammer Bestyrelse og repræsentantskab Gert Lopdrup Pedersen Bestyrelse og repræsentantskab Per Enevoldsen Bestyrelse (Valgt af medarbejdere) Preben Hansen Bestyrelse (Valgt af medarbejdere) Anders Balle Repræsentantskab Jørgen Balle Repræsentantskab Erik Bredholt Repræsentantskab Hans Jørgen Broge Repræsentantskab Ole Brunsbjerg Repræsentantskab Sten Ejsing Repræsentantskab Gert Elgaard Repræsentantskab Poul Fisker Repræsentantskab Carsten Gadeberg Repræsentantskab Ejvind Jørgensen Repræsentantskab Carsten Laursen Repræsentantskab Hakon Lyngaae Repræsentantskab Hans Petersen Repræsentantskab Gitte Rørbæk-Løcke Repræsentantskab Peder Storgaard Repræsentantskab Bankens ledergruppe: Per Hermansen Bankdirektør Dagmar Bæk Filialbestyrer Bjarne Fries Kreditchef Svend Erik Hansen Landbrugschef Henning Jensen Administrationschef Claus Kjær Filialdirektør Claus Lauenborg Salgs- og marketingchef Ole Lønsmann Underdirektør Lene Nydam Privatkundechef Carsten Stenulm Underdirektør

9 Corporate Governance 9 Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 26 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2. Ledelsen i Hadsten Bank har med interesse fulgt med i tilblivelsen af anbefalingerne om god selskabsledelse, og vi har siden det første sæt anbefalinger i december 21 forholdt os til anbefalingerne i relevant omfang. Vores holdning til anbefalingerne er generelt positiv, for Hadsten Bank og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsætning for Hadsten Banks fortsatte, positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vores øvrige interessenter. Aktionærer og andre interessenter kan på bankens hjemmeside - læse mere om Hadsten Banks holdning til anbefalingerne. Vi lever op til langt de fleste af anbefalingerne, og for de anbefalinger, som Hadsten Bank ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med anbefalingernes følg eller forklar -princip. Fondsbørsen understreger om følg eller forklar -princippet, at det er gennemsigtigheden om selskabernes forhold, der er det bærende element, og det er op til det enkelte selskab at vurdere i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt for det pågældende selskab. Anbefalingerne er opdelt i følgende 8 hovedafsnit: 1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 3. Åbenhed og gennemsigtighed 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsens sammensætning 6. Bestyrelsens og direktionens vederlag 7. Risikostyring 8. Revision Anbefalingerne supplerer de regler, der i øvrigt gælder for børsnoterede selskaber, de regler, der findes i selskabslovgivningen om ledelsen, samt for pengeinstitutterne den finansielle lovgivning - Lov om finansiel virksomhed.

10 1 Politik og risikostyring på markedsområdet For alle bankens forretningsområder gælder, at forretningsmæssig risiko er nøje vurderet og analyseret inden indgåelse. Bankens bestyrelse har via skriftlige instrukser fastlagt rammerne for bl.a. markedsrisici. Opfølgningen på markedsrisici sker via løbende overvågning og rapportering til bestyrelse og direktion, og banken har de seneste år investeret betydelige ressourcer i dette område. Markedsrisiko Bankens deltagelse i kundeforretninger på værdipapir- og valutamarkedet, samt bankens disponering af egen likviditet medfører, at der dagligt ændres på beholdninger og dermed på markedsrisici der følger af bevægelser på obligations- og rentemarkedet, samt ændringer i aktie-, og valutakurser. Beholdningsoversigt Den reelle renterisiko på pantebrevsbeholdningen anser banken for at være væsentligt lavere, da beholdningen er opført til en effektiv rente på ca. 7, % og markedsrenten for sammenlignelige pantebreve pr. 31. december 26 er på ca. 6,7 %. Pantebrevsbeholdningen vil såfremt markedsrenten stiger et procentpoint stadigvæk give en rente der svarer nogenlunde til markedsrenten, og vil derfor som udgangspunkt ikke kræve en negativ kursregulering. Af andre betydende poster uden for handelsbeholdningen kan nævnes bankens forpligtelser på fastrentelån, der giver banken en negativ renterisiko på,8 mio. kr., samt bankens udstedte hybride kernekapital, der giver banken en negativ renterisiko på 4, mio. kr., og finansielle instrumenter der ligeledes giver banken en negativ renterisiko på,2 mio. kr. Såfremt der korrigeres for poster uden for handelsbeholdningen er bankens totale renterisiko på kommercielle obligationer pr. 31. december 26 på 7,2 mio. kr. svarende til 2, % af bankens kernekapital ultimo 26. Danske aktier 17% Udenlandske aktier % Danske obligationer 74% Øvrige obligationer 9% Beholdningsfordeling på værdipapirtyper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december 26. Aktierisiko Banken bruger 1 % som risikoparameter på kommercielle danske aktiebeholdninger, beløbet indgår i bankens interne opgørelser af den samlede markedsrisiko. For kommercielle udenlandske aktiebeholdninger anvendes 2 % som risikoparameter. Bankens samlede aktierisiko på kommercielle beholdninger udgør pr. 31. december 26 6, mio. kr., svarende til 2,1 % af bankens kernekapital ultimo 26. Beholdningsrisiko Renterisiko Bankens positioner på obligations- og rentemarkedet betyder, at banken har en renterisiko. Denne risiko er et udtryk for hvor meget banken taber på en generel rentestigning på et procentpoint. Renterisikoen er afhængig af positionernes varighed, større varighed er ensbetydende med større risiko. Beholdning obligationer Danske aktier 4% Udenlandske aktier 1% Danske obligationer 48% Øvrige obligationer 6% Varighed <=2 (%) Varighed >2 <= (43%) Varighed > (7%) Beholdningsfordeling på varighedsgrupper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december 26. Bankens totale renterisiko inkl. poster uden for handelsbeholdningen bl.a. pantebreve, opgjort efter Finanstilsynets retningslinier, er pr. 31. december 26 3,4 mio. kr. svarende til 1,2 % af bankens kernekapital ultimo 26. Bankens beholdning af poster uden for handelsbeholdningen består bl.a. af en pantebrevsbeholdning på 19 mio. kr., som belaster den totale renterisiko med 1,2 mio. kr. Valutarisiko Banken bruger % som risikoparameter på valutapositioner opgjort efter en teoretisk valutaindikator 1, dog korrigeres positioner i EUR til 1 % - grundet det beskedne historiske udsvingsbånd. Beløbet udgør pr. 31. december 26,9 mio. kr., svarende til,3 % af bankens kernekapital ultimo 26, hvilket indgår i bankens interne opgørelse af den samlede markedsrisiko. Risikoopgørelse Rammen for bankens samlede markedsrisiko på kommercielle poster var for 26 fastsat til 7 % af bankens kernekapital svarende til 2,1 mio. kr. ultimo 26, tillagt årets kursregulering på kommercielle positioner inden for handelsbeholdningen. Obligationer med en varighed op til 2 indgår ikke risikomæssigt i ovennævnte ramme, hvorfor der kan fradrages 1,8 mio. kr. i renterisikoen inden for handelsbeholdningen. Den samlede markedsrisiko opgjort efter ovennævnte retningslinier er pr. 31. december 26 14,1 mio. kr., svarende til 4,9 % af bankens kernekapital ultimo 26.

11 Politik og risikostyring på kreditområdet 11 Hadsten Banks kreditpolitik tager udgangspunkt i bankens idegrundlag, som bl.a. fremhæver, at vi skal kunne afdække og imødekomme vore kunders behov for finansielle ydelser. Styring af kreditrisici sker via udarbejdede politikker og forretningsgange, hvor bankens bestyrelse har fastlagt rammerne for derved at sikre, at bankens udlånsgivning sker til kunder, der via en god soliditet og indtjening kan tilføre banken en tilfredsstillende rentabilitet. Det er et naturligt led i kreditpolitikken, at banken yder risikovillig kapital til projekter, som vi vurderer som værende bæredygtige, og hvor kunderne besidder den fornødne kompetence, og som i øvrigt kan være med til at sikre en sund og positiv udvikling i vore markedsområder. Banken vurderer hvert kvartal behovet for individuelle nedskrivninger på engagementerne. Nedskrivninger foretages efter indberetning fra den kundeansvarlige medarbejder efter en vurdering af risikoen for tab som følge af ændringer i kundens betalingsevne og / eller betalingsvilje. Der foretages derudover en central vurdering af muligheden for nedskrivninger på nærmere bestemte kundegrupper. Disse nedskrivninger vurderes på baggrund af konjunkturudviklingen indenfor kundegrupperne. Alle nedskrivninger understøtter bankens overordnede målsætning om, at kreditrisiciene er afdækket på betryggende vis, og de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige. Generelt ønsker vi en spredning i vores kreditgivning, der sikrer, at vi ikke bliver følsomme på enkelte brancher eller enkeltkunder. Samtidig vurderer vi dog de forretningsmæssige muligheder i kreditgivning til velkonsoliderede kunder i alle kundesegmenter. Opfølgning og overvågning på alle typer engagementer foretages løbende af direktionen og kreditfunktionen. På erhvervskundeområdet er bankens primære målgruppe mindre og mellemstore erhvervskunder inden for udvalgte erhvervssegmenter som produktion, liberale erhverv, håndværk, herunder ejendomsfinansiering, landbrug samt detailhandel. Samtidig med at et engagement afskrives helt eller delvist, fjernes den tilsvarende nedskrivning helt eller delvist fra nedskrivningskontoen. Rentenulstilling af engagementer sker, når det vurderes, at indtægtsføring af renter vil medføre yderligere tab. På engagementer, hvor renteberegningen er standset, nedskrives et beløb svarende til den fulde risiko. Banken foretager løbende opfølgning på de afskrevne fordringer. Kompetent rådgivning og tillidsvækkende samarbejde er ligeledes et naturligt led i vores kreditpolitik, hvor vi ønsker: at yde kreditgivning til sunde virksomheder og privatkunder, hvor lån og kreditter i videst muligt omfang afdækkes med sikkerheder. fuld indsigt i kundernes økonomiske forhold med udgangspunkt i et helkundeforhold, så det nødvendige og kvalificerede beslutningsgrundlag kan fremskaffes. uddelegering af bevillingskompetence til den kundeansvarlige rådgiver, som har kendskabet og samarbejdet med kunden. Større engagementer bevilges af bankens direktion og bestyrelse.

12 12 Investor relations Kursudvikling Hadsten Bank aktien: Hadsten HADS&CS.Last Bank OMXC2&RIX.Last &RX.Last 173,,, Kilde: Reuters. Ovenstående grafik viser den faktiske udvikling i Hadsten Bank aktien fra ultimo 199, sammenholdt med udvikling i OMX C2 aktieindekset (de 2 største selskaber noteret i København) i samme periode. Afkast p.a. incl. udbytte Hadsten Bank aktien: ,% 8,% 27,9% 62,1% 2,4% Afkastet er beregnet inkl. udbetalt udbytte. Aktionærsammensætningen i Hadsten Bank: Aktionærgrupper: Antal aktionærer: Antal aktier:* aktier aktier aktier aktier aktier Over 1. aktier * 97 aktier er ultimo 26 ikke navnenoteret, hvorfor de ikke indgår i ovenstående opgørelse.

13 Underskrifter & påtegninger 13 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Hadsten Bank Aktieselskab for regnskabsåret 26. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav, som Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Hadsten, den 2. februar 27 Direktionen: Per Hermansen Bankdirektør Bestyrelsen: Rasmus Juhl Rasmussen Formand Jørn Sørensen Næstformand Per Enevoldsen Esben Hammer Preben Hansen Gert L. Pedersen Den uafhængige revisors påtegning: Til aktionærerne i Hadsten Bank Aktieselskab Vi har revideret årsrapporten for Hadsten Bank Aktieselskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 26, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 26 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 26 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Århus, den 2. februar 27 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Flemming Johannsen Statsaut. revisor Jakob Nyborg Statsaut. revisor

14 Anvendt regnskabspraksis 1.. Årsrapporten for 26 er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og den af Finanstilsynet udstedte bekendtgørelse om aflæggelse af årsrapport samt danske regnskabsvejledninger. Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i 2. I henhold til overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen er sammenligningstallene for i Fem år i tal og Nøgletal ikke tilrettet den ændrede regnskabspraksis. Ændring i anvendt regnskabspraksis Renteindtægter på nedskrevne fordringer, som i tidligere år indtægtsførtes under resultatposten Renteindtægter, fragår nu i resultatposten Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Praksisændringen er alene en omklassificering og har ingen beløbsmæssig effekt på hverken resultat eller egenkapital ultimo året. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Siden måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn der er væsentlige for regnskabet, foretager vi blandt andet ved at opgøre nedskrivningerne på værdiforringede udlån. De anvendte skøn hviler på forudsætninger som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Hvis vi kan fastslå at vi ikke modtager alle fremtidige betalinger er der også væsentlige skøn forbundet med at fastlægge størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer. For hensættelse til tab på garantier er der også forbundet med usikkerhed, når vi skal fastslå i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved det økonomiske sammenbrud hos garantirekvirenten. Resultatopgørelsen Rente, gebyrer, provisioner m.v. Samtlige renteindtægter og renteudgifter samt løbende provisioner periodiseres inden for regnskabsåret. Gebyr- og provisionsindtægter, som udgør en integreret del af et udlåns effektive forrentning, periodiseres over udlånets forventede løbetid og indtægtsføres under renteindtægter. Øvrige provisioner og gebyrer m.v. indtægtsføres ved forfald og posteres under gebyrer og provisionsindtægter. 7.3 Udbytte af aktier Aktieudbytter indtægtsføres, når de udloddes. Andre driftsindtægter Andre ordinære indtægter består af resultat ved drift af bankens ejendom samt avance ved salg af aktiver Udgifter til personale og administration Udgifter til personale og administration består af lønudgifter, drift af bankens IT-systemer, kontorhold og markedsføring m.v. Der foretages periodisering af udgifterne Pensionsordninger Banken har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med alle medarbejdere. Banken indbetaler faste bidrag til en uafhængig pensionskasse, og banken har ikke forpligtelser til at indbetale yderligere bidrag Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele udgør det regnskabsmæssige resultat efter skat i bankens dattervirksomhed. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser Banken er sambeskattet med datterselskabet Centerfinansiering A/S. Den aktuelle skat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Balancen Udlån og andre tilgodehavender Udlån indregnes første gang til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris inklusive gebyrer og provisioner, som er en integreret del af den effektive rente og som indtægtsføres som en renteindtægt over lånets levetid. Er der indtruffet en objektiv indikation på, at et udlån/tilgodehavende er værdiforringet, og den eller de pågældende begivenheder har en indvirkning på størrelsen af de forventede betalinger fra udlånet, som kan måles pålideligt, foretages en individuel nedskrivning. Nedskrivningen foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Banken gennemgår alle engagementer over 1. kr. Udlån, hvorpå der ikke foreligger objektiv indikation på værdiforringelse, indgår efterfølgende i en porteføljemæssig vurdering af nedskrivningsbehovet. En porteføljemæssig vurdering foretages på grupper af udlån, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko

15 1 Nedskrivninger på udlån føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån. Pantebreve indregnes til anskaffelseskursen. Der foretages nedskrivning til markedsværdien såfremt denne er lavere. Værdipapirer Obligationer, aktier og finansielle instrumenter, der er noteret på Københavns Fondsbørs eller på udenlandsk børs er værdisat til lukkekursen på balancedagen. Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter m.v., er værdisat til dagsværdi. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes senest aflagte og godkendte regnskaber. Øvrige unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelseskursen eller markedsværdien, hvis denne er lavere. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktier i bankens dattervirksomhed optages til den indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene optages til virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Da datterselskabets virksomhed er uvæsentligt i forhold til banken udfærdiges der ikke koncernregnskab. Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme, der alene består af en ferielejlighed til personalebrug, måles efter første indregning til dagsværdi. Domicilejendomme måles efter første indregning til omvurderet værdi. Omvurderingen foretages så hyppigt, at der ikke forekommer væsentlige forskelle til dagsværdien. Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen, med mindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. Der foretages lineært afskrivninger på domicilejendomme, baseret på ejendommenes forventede scrapværdi over en skønnet brugstid over år. Driftsmidler omfatter IT-udstyr, inventar og biler, der indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningsprofiler: IT-udstyr 3 år Inventar 3- år Biler år Udgifter til indretning og ombygning af lejede lokaler afskrives lineært over år. Anskaffelser af mindre enkeltaktiver udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Mellemværende i fremmed valuta Valutatilgodehavender og -gæld omregnes efter Nationalbankens officielle valutakurser ultimo året. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet efter kursen på transaktionstidspunktet. Afledte finansielle instrumenter Terminsforretninger og øvrige finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis passiver. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

16 16 Resultatopgørelse 1. kr. Note 26 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter 49 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat FORESLÅET OVERSKUDSFORDELING Anvendt til udbytte Henlagt til nettoopskrivning Henlagt til egenkapital I alt anvendt

17 Balance pr. 31. december kr. Note 26 2 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt 891 Efterstillede kapitalindskud: Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overskud ved emission Øvrige reserver Overført af overskud eller underskud Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte Passiver i alt

18 18 Noter 1. kr NOTE 1 Renteindtægter: Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter 96 6 I alt NOTE 2 Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 9 11 I alt NOTE 3 Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt NOTE 4 Kursreguleringer af: Obligationer Aktier m.v Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver I alt NOTE Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration

19 Noter kr Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 73 6 Revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, som udfører den lovpligtige revision incl. moms Heraf andre ydelser end revision Banken har ingen intern revision. NOTE 6 Nedskrivninger på udlån: Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet 3 98 Indgået på tidligere afskrevne fordringer Renteindtægter på nedskrevne fordringer I alt NOTE 7 Årets skat: Aktuel skat Udskudt skat Efterregulering af tidligere års skat 4-69 Skat på nedskrivningskonto 161 I alt Specificeres således: Skat af årets resultat Skat af egenkapitalbevægelser I alt Effektiv skatteprocent: Selskabsskatteprocent 28,% 28,% Ikke skattepligtige indtægter/udgifter m.v. -,2% -1,3% Tidsmæssige afvigelser 8,8% -2,9% Regulering af udskudt skat -7,7%,2% Regulering af tidligere års beregnet skat,% -,1% Afgift på hensættelser,%,3% Effektiv skatteprocent 23,9% 24,2% Udskudte skatteaktiver og skattepassiver udgør følgende: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Værdipapirer Øvrige aktiver og passiver I alt

20 2 Noter 1. kr NOTE 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over år I alt NOTE 9 Udlån (fordelt efter restløbetid): På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med år Over år I alt NOTE 1 Obligationer til dagsværdi: Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer I alt NOTE 11 Aktier m.v.: Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Københavns Fondsbørs Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi I alt NOTE 12 Kapitalandele i tilknyttedevirksomheder (datterselskaber): Bogført beholdning primo Samlet anskaffelsespris Op- og nedskrivninger primo Resultat Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder Bogført beholdning ultimo

21 Noter kr NOTE 13 Materielle aktiver: Investeringsejendomme: Dagsværdi primo Afgang i årets løb Dagsværdi ultimo Domicilejendomme: Omvurderet værdi primo Tilgang, herunder forbedringer Afskrivning Nedskrivning 2. Omvurderet værdi ultimo Der har ikke medvirket eksterne eksperter ved målingen af investeringsejendomme og domicilejendomme. Driftsmidler. Bogført beholdning primo Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo NOTE 14 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til kreditinstitutter Fordelt efter restløbetid: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med år 3.48 I alt NOTE 1 Indlån og anden gæld: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Fordelt efter restløbetid: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med år Over år I alt

22 22 Noter 1. kr NOTE 16 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris: Fordelt efter restløbetid: Over et år og til og med år I alt NOTE 17 Efterstillede kapitalindskud: Nominelt 2 mio. DKK supplerende kapital, optaget den 6. juni 23. Rentesats indtil den 6/6-28: CIBOR 6 + 2,6%. Rentesats fra den 7/6-28: CIBOR 6 + 4,%. Udløbsdato: 7/6-211 Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes 2, mio. kr. Nominelt 4 mio. DKK supplerende kapital, optaget den 13. maj 2. Rentesats indtil den 12/-21: CIBOR 3 + 1,2% p.a. Rentesats fra den 13/-21: CIBOR 3 + 2,7%. Udløbsdato: 13/-213 Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes 4, mio. kr. Nominelt 7 mio. DKK supplerende kapital, optaget den 23. juni 26. Rentesats indtil den 1/11-211: CIBOR 3 + 1,1% p.a. Rentesats fra den 2/11-211: CIBOR 3 + 2,6%. Udløbsdato: 1/ Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes 7, mio.kr. Hybrid kernekapital: Nominelt mio. DKK optaget den 1. december 2. Rentesats:,44% Rentesats efter den 1. maj 216: CIBOR 3 + 2,82%. Løbetid: Uendelig Ved opgørelsen af bankens kernekapital efter fradrag medregnes 43,1 mio. kr. Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes yderligere 6,9 mio. kr. Afholdte omkostninger i regnskabsåret: Etableringsomkostninger Renteudgifter I alt NOTE 18 Egenkapital og solvens Kapitalbevægelser: Aktiekapital primo/ultimo Overkurs ved emission primo/ultimo Andre reserver primo Anden afgang Andre reserver ultimo Overført overskud eller underskud primo Ændring af anvendt regnskabspraksis 3.6 Årets overskud eller underskud Tilgang ved salg af egne kapitalandele Afgang ved køb af egne kapitalandele Udbetalt udbytte Anden tilgang Overført overskud eller underskud ultimo Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte 3. 3.

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28 Årsrapport 2006 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse

Kære Andelshaver i Faster Andelskasse Årsrapport 2013 Indhold: Indledning side 3 Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 10 De uafhængige revisorers erklæringer side 11 Resultatopgørelse side 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010

Årsrapport 2009. Cvr-nr. 5894 3010 Årsrapport 2009 Cvr-nr. 5894 3010 w w w. dro n s p ar. d k Oplysninger om pengeinstituttet Dronninglund Sparekasse Slotsgade 42 9330 Dronninglund CVR-nr.: 58 94 30 10 Hjemsted: Dronninglund, Brønderslev

Læs mere

Årsrapport. Sparekassen Faaborg. CVR-nr. 13255504. S p a r e k a s s e n F a a b o r g e n l e v e n d e d e l a f F y n

Årsrapport. Sparekassen Faaborg. CVR-nr. 13255504. S p a r e k a s s e n F a a b o r g e n l e v e n d e d e l a f F y n Årsrapport 2006 Sparekassen Faaborg. CVR-nr. 13255504 S p a r e k a s s e n F a a b o r g e n l e v e n d e d e l a f F y n Sparekassen Faaborg - en levende del af Fyn Året i overskrifter Indhold * Resultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 SENESTE SKUD PÅ STAMMEN I SPAREKASSEN FAABORG. FILIALEN I SEDEN SYD, ODENSE, ÅBNEDE

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081

Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 Søby-Skader-Halling Spare-og Laanekasse Cvr. nr. 24256081 ÅRSRAPPORT 2010 139. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning.. 5 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2012 CVR-nr. 67 05 18 15 141. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere