Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".251.25.050.00 755.35 Årsrapport 2006 2.270.00 3.225.50 1.250.00 675.75 2.280.00 1.455.55 1.050.00 2.250.00 625.22 1755.35"

Transkript

1 Årsrapport

2 2 Hadsten Banks idégrundlag Hadsten Banks idégrundlag er at virke som et selvstændigt og uafhængigt, seriøst og troværdigt pengeinstitut med et godt renommé for såvel aktionærer som kunder og medarbejdere. Dette udmønter sig i: For aktionærerne: Banken skal kunne tilbyde aktionærerne et tilfredsstillende afkast af den investerede kapital. Banken overvejer løbende at indføre yderligere aktionærydelser, der via synlige og konkrete fordele knytter aktionærerne tættere til banken. For kunderne: Banken skal ved hjælp af konkurrencedygtige produkter og priser, kompetent rådgivning og troværdig og tillidsvækkende betjening, kunne afdække og imødekomme kundernes behov for finansielle ydelser. For medarbejderne: Medarbejderne er bankens vigtigste ressource, og vi vil gennem såvel praktisk som teoretisk uddannelse og udvikling, skabe en udfordrende arbejdsplads for hver enkelt medarbejder.

3 Indholdsfortegnelse 3 Hadsten Banks idégrundlag Indholdsfortegnelse Dagsorden for generalforsamlingen Et godt vækstår Fem år i tal Årsberetning Bankens ledelse Corporate Covernance Politik og risikostyring på markedsområdet Politik og risikostyring på kreditområdet Investor relations Underskrifter & påtegninger Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter (Note 1-) Noter (Note -7) Noter (Note 8-12) Noter (Note 13-1) Noter (Note 16-18) Noter (Note 18) Noter (Note 19-2) Noter (Note 21-22) Noter (Note 23-24) Finansieringsanalyse Nøgletal Repræsentantskab, bestyrelse og direktion Samarbejdspartnere Dagsorden til generalforsamlingen 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. På valg er: Økonomidirektør Anders Balle, Hadsten Ingeniør Sten Ejsing, Højbjerg Entreprenør Carsten Laursen, Langå Gårdejer Gert L. Pedersen, Nr. Galten Redaktionschef Hans Petersen, Mårslet Materialist Gitte Rørbæk-Løcke, Hadsten Fhv. skoleinspektør Peder Storgård, Knebel. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil 1 % af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 1 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøbskurs på Københavns Fondsbørs. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelle indkomne forslag. 8. Eventuelt.

4 4 26 Et godt vækstår For fjerde år i træk kan Hadsten Bank berette om rekord. Overskuddet for regnskabsåret 26 er ikke mindre en 2,2 mio. kr. før skat, hvilket er det største i bankens 99-årige historie. Overskuddet er ca. 24 mio. kr. større end vi havde budgetteret med ved årets start og som har afstedkommet to opjusteringer i løbet af året. Banken har haft en markant kundetilgang og dette kædet sammen med gode konjunkturer tillige med stigende aktiekurser har været udslagsgivende for det gode resultat. Resultatet forrenter bankens egenkapital med 2,3 % før skat. Et absolut tilfredsstillende niveau. Bankens samlede forretningsomfang er steget med 4,1 %. Endvidere udvikler området indenfor pension og formuepleje sig tilfredsstillende. Årets positive kursreguleringer på værdipapirer på 2,3 mio. kr. er også stærkt medvirkende til det gode resultat. I lighed med sidste år er det igen glædeligt at kunne konstatere en god bonitet i bankens udlåns- og garantiportefølje, hvilket har medført, at posten Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udviser en indtægt på, mio. kr. I Hadsten Bank er der også gennem længere tid blevet arbejdet for bedre lokaleforhold. Bankens overvejelser om køb af naboejendommen for derigennem at kunne foretage en tilbygning til hovedsædet er skrinlagt. Med baggrund i lokal modstand mod disse planer undersøges nu alternative muligheder. Vi håber en afklaring er nært forestående. God selskabsledelse, også benævnt som Corporate Governance, har bankens ledelse forholdt sig til og besluttet, at anbefalingerne følges, hvor det er muligt og relevant. Fremover kan aktionærer og andre interessenter detaljeret få kendskab til bankens holdninger på - ligesom væsentlige oplysninger fremgår af årsrapporten. Banken vil fremover offentliggøre kvartalsorienteringer, første gang i maj 27. Med baggrund i bankens strategiplan forventes 27 også at blive et år med høj aktivitet. Årsbudgettet udviser et overskud i størrelsesordenen 3 mio. kr. Tak til aktionærer, kunder, medarbejdere og bankens øvrige samarbejdspartnere for et godt samarbejde i 26. Vi glæder os til samarbejdet i 27. Per Hermansen I årets løb er medarbejderantallet forøget med 13. Det er meget tilfredsstillende, at der fortsat er en betydelig interesse for at blive ansat i banken, hvilket er forudsætningen for, at banken kan realisere sin vækststrategi i årene fremover. Det samlede antal medarbejdere er nu på 8. Banken er særdeles opmærksom på HR-området, og der er gennem de senere år iværksat betydelige bestræbelser på at fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere. Også i 26 har medarbejderne opnået en række fastlagte mål, hvilket har medført, at der kan tildeles medarbejderaktier til en værdi af 16. kr. Medarbejderne skal have en stor tak for en stor indsats i 26. Bankens aktionærer kan også se tilbage på et godt afkast. Hadsten Bank aktien har i 26 givet et samlet afkast på 2,4 % incl. udbetalt udbytte og kursstigningerne er fortsat ind i det nye år. Antallet af aktionærer nærmer sig. I sommeren 26 styrkede banken igen sit kapitalgrundlag ved optagelse af yderligere ansvarlig kapital på 7 mio. kr. Bankens samlede ansvarlige kapital har nu passeret 44 mio. kr. Med baggrund i det voksende antal medarbejdere er bankens lokaler udnyttet til bristepunktet. I Langå har banken erhvervet ejendommen Bredgade 18, hvorfra Langå Bank hidtil er blevet drevet fra lejede lokaler. Der pågår nu overvejelser om igangsætning af en større omog tilbygning på ejendommen, således både kunder og medarbejdere kan få optimale forhold. Banken afventer i øjeblikket vedtagelse af det fornødne plangrundlag.

5 Fem år i tal 1. kr Resultat i sammendrag Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter m.v Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Status i sammendrag AKTIVER Kassebeholdning, tilgodehavender i andre pengeinstitutter Udlån Obligationer, aktier m.v Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld til andre pengeinstitutter Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til dagsværdi Andre passiver m.v Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt EVENTUALFORPLIGTELSER Garantier Andre forpligtelser Eventualforpligtelser i alt Reglerne for udarbejdelse af regnskaber er ændret markant i 2. Med henvisning til Regnskabsbekendtgørelsens 1, stk. 7 er sammenligningstallene for 24 ikke tilrettet den ændrede regnskabspraksis for så vidt angår finansielle aktiver og finansielle forpligtelser. Hovedtallene for 22 og 23 er jf. regnskabsbekendtgørelsens 1, stk. 9 ikke tilpasset den nye praksis.

6 6 Årsberetning Hadsten Bank opnåede i 26 et resultat før skat på 2,2 mio. kr. (2: 48,1 mio. kr.) hvilket er det bedste resultat der er opnået i bankens historie. Egenkapitalen primo året er forrentet med 2,3%. Bankens ledelse betragter resultatet som meget tilfredsstillende. Baggrunden for rekordresultatet er: Udlån og andre tilgodehavender stiger med 88,% til nu 2.49 mio. kr. Garantierne stiger med 19% til nu mio. kr. Indlånene stiger med 27,9% til nu mio. kr. Væksten i det samlede forretningsomfang har baggrund i en stor tilgang af kunder samt bestående kunders øgede forretninger med banken. Kursgevinst på 2,3 mio. kr. på bankens fonds- og valutabeholdninger er igen på et absolut tilfredsstillende niveau. Af den samlede gevinst hidrører 4,2 mio. kr. fra bankens salg af aktier i Totalkredit. Med baggrund i en fortsat positiv udvikling i vore kunders økonomi kan der indtægtsføres, mio. kr. på kontoen for nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Omkostningerne stiger med 24,%, der relaterer sig til et stigende antal medarbejdere og øgede administrationsudgifter. Resultatopgørelsen: Bankens netto rente- og gebyrindtægter udgør 93,1 mio. kr. en stigning på 29,8%, hvilket har baggrund i den betydelige vækst i bankens forretningsomfang. Banken har ikke ændret på gebyr- og provisionssatserne i 26. Banken realiserede en samlet kursgevinst på 2,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til værdireguleringer på aktiebeholdningen. Det samlede resultat betegnes som meget tilfredsstillende. Udgifter til personale og administration: De samlede udgifter stiger med 12,2 mio. kr. svarende til 24,%. I årets løb er der ansat 13 nye medarbejdere (netto), således banken nu i alt beskæftiger 8 medarbejdere. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver: Banken har i årets løb erhvervet ejendommen Bredgade 18, Langå hvorpå der er foretaget en nedskrivning på 2, mio. kr. idet der på ejendommen påtænkes igangsat en betydelig om- og tilbygning. Balancen: Balancen er nu på 2,8 mia. kr. (2: 1,7 mia. kr.) Det samlede forretningsomfang er nu på 4,6 mia. kr. svarende til en stigning på 4,1%. Egenkapital: Årets resultat medfører, at egenkapitalen stiger fra 29 mio. kr. til 21 mio. kr. svarende til en vækst på 19,6%. De efterstillede kapitalindskud andrager 19 mio. kr. fordelt med mio. kr. hybrid kernekapital og 14 mio. kr. ansvarlig kapital. Den samlede ansvarlige kapital andrager herefter 44 mio. kr. (2: 324 mio. kr.) Udbytte: Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der uændret udbetales 12% i udbytte for 26. Hadsten Bank aktien: Kursudviklingen på bankens aktier gennem 26 har givet et samlet afkast på 2,3% incl. det udbetalte udbytte. Bankens solvens: Solvensprocenten er opgjort til 1,9% (2: 12,%) overfor lovens krav på 8%. Kernekapitalprocenten er opgjort til 7,9%. Medarbejderaktier bonusordning incitamentsprogram: Som meddelt i 2 blev der indført en bonusordning for bankens medarbejdere for regnskabsårene 2-27 med udgangspunkt i Ligningslovens 7 a, stk. 1, nr. 2. Bonusordningen har medført, at hver medarbejder for regnskabsåret 26 får tildelt aktier i banken for en kursværdi på 16. kr. gradueret efter arbejdstid og længden af ansættelsen i regnskabsåret. Ordningen fortsætter i 27 og med udgangspunkt i bankens budget for 27, er de nye mål fastsat. Det maksimale beløb i aktier, der kan tildeles hver medarbejder om året hvis samtlige mål opfyldes udgør 21. kr. For at styrke og fastholde bankens ledergruppe og sikre, at de kompetencer og værdier som findes i ledergruppen og som er væsentlige for, at den positive udvikling banken er inde i kan fortsætte, er der med virkning for regnskabsåret 26 tillige indført et incitamentsprogram for ledergruppen, hvor der kan erhverves et antal aktier i banken på markedsvilkår. Ved opstarten af dette incitamentsprogram udgør det samlede beløb, der kan erhverves aktier for ca. 6 mio. kr., der finansieres dels ved egenbetaling samt lånefinansiering. Det er således den fremtidige udvikling i bankens aktiekurs, der afgør, om der kommer afkast til deltagerne i incitamentsprogrammet. I efteråret 26 er der tilbudt ledergruppen en ny beløbsramme på 6 mio. kr. på tilsvarende vilkår. Som et led i aftalen er der indgået gensidige aftaler om forlængede opsigelsesvarsler. Forventninger til 27. Budgettet for 27 tager udgangspunkt i bankens vækststrategi med heraf følgende stigning i det samlede forretningsomfang, selvom væksten i bankens udlån ikke forventes at have samme stigningstakt som i 26. Kursreguleringer på bankens fondsbeholdning indgår i årets budgetterede resultat med 3, mio. kr. Udviklingen på fonds- og valutamarkederne kan således påvirke resultatet såvel positivt som negativt.

7 Årsberetning 7 Omkostningerne bærer også for 27 præg af et budgetteret antal ansættelser af nye medarbejdere samt stigende udgifter til IT-anvendelse. Med en forventelig fortsat god udvikling i den indenlandske økonomi og en fortsat tilfredsstillende bonitet i bankens udlåns- og garantiportefølje - budgetteres der med beskedne tab i 27. Det samlede budget viser herefter et resultat før skat på mio. kr. Der er ikke siden regnskabsafslutningen truffet beslutninger eller indtrådt hændelser, der i væsentligt omfang kan påvirke bankens resultat og økonomiske stilling. God selskabsledelse (Corporate Governance): Bankens ledelse har som led i bankens iagttagelse om god selskabsledelse fulgt med i tilblivelsen af anbefalingerne og vi har siden 21 forholdt os til anbefalingerne. Aktionærer og andre interessenter henvises til Hadsten Banks hjemmeside (om banken/investor) - hvor der kan læses mere om bankens holdning til anbefalingerne. Banken lever op til langt de fleste af anbefalingerne, dog med enkelte undtagelser, som vi ikke finder relevante i forhold til vor virksomheds størrelse. For de anbefalinger, som banken ikke lever op til, er der redegjort nærmere herfor. Offentliggørelse af kvartalsrapporter: Banken ledelse har truffet beslutning om fremover at offentliggøre kvartalsorienteringer i overensstemmelse med god selskabsledelse med virkning fra og med 27. Generalforsamling: Bankens generalforsamling afholdes i Hadsten Hallen tirsdag den 6. marts 27, kl. 17. Finanskalender for 27: 2. februar 27 Årsregnskabsmeddelelse for februar 27 Årsrapport marts 27 Ordinær generalforsamling 1. maj 27 Kvartalsorientering 14. august 27 Halvårsrapport november 27 Kvartalsorientering Koncernforhold Banken ejer den samlede aktiekapital i Center Finansiering A/S. Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, idet datterselskabets balance og resultat, set i forhold til bankens, er ubetydelig. Oversigt over fondsbørsmeddelelser i 26/27: 27. januar 26 Finanskalender for februar 26 Opjustering af forventningerne til årsresultatet for februar 26 Indkaldelse til generalforsamling 21. februar 26 Årsregnskabsmeddelelse for februar 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 27. februar 26 Årsrapport 2 8. marts 26 Forløb af generalforsamling 9. marts 26 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21. marts 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 31. marts 26 Forløb af ekstraordinær generalforsamling samt nye vedtægter 29. maj 26 Nyvalg til bankens bestyrelse 9. juni 26 Hadsten Bank udsteder kapitalbeviser 1. august 26 Halvårsrapport september 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 21. november 26 Hadsten Bank opjusterer igen fortsat stor vækst 29. november 26 Hadsten Bank udnævner to nye underdirektører 21. december 26 Indberetning af bestyrelsens og ledende medarbejderes transaktioner med aktier 31. januar 27 Finanskalender for 27 Den fulde ordlyd af ovennævnte fondsbørsmeddelelser, kan ses på bankens hjemmeside Hadsten Bank

8 8 Bankens ledelse Bestyrelse og Repræsentantskab: Rasmus Juhl Rasmussen Formand for bestyrelse og repræsentantskab Jørn Sørensen Næstformand for bestyrelse og repræsentantskab Esben Hammer Bestyrelse og repræsentantskab Gert Lopdrup Pedersen Bestyrelse og repræsentantskab Per Enevoldsen Bestyrelse (Valgt af medarbejdere) Preben Hansen Bestyrelse (Valgt af medarbejdere) Anders Balle Repræsentantskab Jørgen Balle Repræsentantskab Erik Bredholt Repræsentantskab Hans Jørgen Broge Repræsentantskab Ole Brunsbjerg Repræsentantskab Sten Ejsing Repræsentantskab Gert Elgaard Repræsentantskab Poul Fisker Repræsentantskab Carsten Gadeberg Repræsentantskab Ejvind Jørgensen Repræsentantskab Carsten Laursen Repræsentantskab Hakon Lyngaae Repræsentantskab Hans Petersen Repræsentantskab Gitte Rørbæk-Løcke Repræsentantskab Peder Storgaard Repræsentantskab Bankens ledergruppe: Per Hermansen Bankdirektør Dagmar Bæk Filialbestyrer Bjarne Fries Kreditchef Svend Erik Hansen Landbrugschef Henning Jensen Administrationschef Claus Kjær Filialdirektør Claus Lauenborg Salgs- og marketingchef Ole Lønsmann Underdirektør Lene Nydam Privatkundechef Carsten Stenulm Underdirektør

9 Corporate Governance 9 Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 26 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2. Ledelsen i Hadsten Bank har med interesse fulgt med i tilblivelsen af anbefalingerne om god selskabsledelse, og vi har siden det første sæt anbefalinger i december 21 forholdt os til anbefalingerne i relevant omfang. Vores holdning til anbefalingerne er generelt positiv, for Hadsten Bank og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsætning for Hadsten Banks fortsatte, positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der udover skyldig hensyntagen til aktionærerne også tages hensyn til ønsker hos vores øvrige interessenter. Aktionærer og andre interessenter kan på bankens hjemmeside - læse mere om Hadsten Banks holdning til anbefalingerne. Vi lever op til langt de fleste af anbefalingerne, og for de anbefalinger, som Hadsten Bank ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med anbefalingernes følg eller forklar -princip. Fondsbørsen understreger om følg eller forklar -princippet, at det er gennemsigtigheden om selskabernes forhold, der er det bærende element, og det er op til det enkelte selskab at vurdere i hvilket omfang anbefalingerne følges, eller hvorvidt dette ikke er hensigtsmæssigt eller ønskeligt for det pågældende selskab. Anbefalingerne er opdelt i følgende 8 hovedafsnit: 1. Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet 3. Åbenhed og gennemsigtighed 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Bestyrelsens sammensætning 6. Bestyrelsens og direktionens vederlag 7. Risikostyring 8. Revision Anbefalingerne supplerer de regler, der i øvrigt gælder for børsnoterede selskaber, de regler, der findes i selskabslovgivningen om ledelsen, samt for pengeinstitutterne den finansielle lovgivning - Lov om finansiel virksomhed.

10 1 Politik og risikostyring på markedsområdet For alle bankens forretningsområder gælder, at forretningsmæssig risiko er nøje vurderet og analyseret inden indgåelse. Bankens bestyrelse har via skriftlige instrukser fastlagt rammerne for bl.a. markedsrisici. Opfølgningen på markedsrisici sker via løbende overvågning og rapportering til bestyrelse og direktion, og banken har de seneste år investeret betydelige ressourcer i dette område. Markedsrisiko Bankens deltagelse i kundeforretninger på værdipapir- og valutamarkedet, samt bankens disponering af egen likviditet medfører, at der dagligt ændres på beholdninger og dermed på markedsrisici der følger af bevægelser på obligations- og rentemarkedet, samt ændringer i aktie-, og valutakurser. Beholdningsoversigt Den reelle renterisiko på pantebrevsbeholdningen anser banken for at være væsentligt lavere, da beholdningen er opført til en effektiv rente på ca. 7, % og markedsrenten for sammenlignelige pantebreve pr. 31. december 26 er på ca. 6,7 %. Pantebrevsbeholdningen vil såfremt markedsrenten stiger et procentpoint stadigvæk give en rente der svarer nogenlunde til markedsrenten, og vil derfor som udgangspunkt ikke kræve en negativ kursregulering. Af andre betydende poster uden for handelsbeholdningen kan nævnes bankens forpligtelser på fastrentelån, der giver banken en negativ renterisiko på,8 mio. kr., samt bankens udstedte hybride kernekapital, der giver banken en negativ renterisiko på 4, mio. kr., og finansielle instrumenter der ligeledes giver banken en negativ renterisiko på,2 mio. kr. Såfremt der korrigeres for poster uden for handelsbeholdningen er bankens totale renterisiko på kommercielle obligationer pr. 31. december 26 på 7,2 mio. kr. svarende til 2, % af bankens kernekapital ultimo 26. Danske aktier 17% Udenlandske aktier % Danske obligationer 74% Øvrige obligationer 9% Beholdningsfordeling på værdipapirtyper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december 26. Aktierisiko Banken bruger 1 % som risikoparameter på kommercielle danske aktiebeholdninger, beløbet indgår i bankens interne opgørelser af den samlede markedsrisiko. For kommercielle udenlandske aktiebeholdninger anvendes 2 % som risikoparameter. Bankens samlede aktierisiko på kommercielle beholdninger udgør pr. 31. december 26 6, mio. kr., svarende til 2,1 % af bankens kernekapital ultimo 26. Beholdningsrisiko Renterisiko Bankens positioner på obligations- og rentemarkedet betyder, at banken har en renterisiko. Denne risiko er et udtryk for hvor meget banken taber på en generel rentestigning på et procentpoint. Renterisikoen er afhængig af positionernes varighed, større varighed er ensbetydende med større risiko. Beholdning obligationer Danske aktier 4% Udenlandske aktier 1% Danske obligationer 48% Øvrige obligationer 6% Varighed <=2 (%) Varighed >2 <= (43%) Varighed > (7%) Beholdningsfordeling på varighedsgrupper gældende for kommercielle beholdninger pr. 31. december 26. Bankens totale renterisiko inkl. poster uden for handelsbeholdningen bl.a. pantebreve, opgjort efter Finanstilsynets retningslinier, er pr. 31. december 26 3,4 mio. kr. svarende til 1,2 % af bankens kernekapital ultimo 26. Bankens beholdning af poster uden for handelsbeholdningen består bl.a. af en pantebrevsbeholdning på 19 mio. kr., som belaster den totale renterisiko med 1,2 mio. kr. Valutarisiko Banken bruger % som risikoparameter på valutapositioner opgjort efter en teoretisk valutaindikator 1, dog korrigeres positioner i EUR til 1 % - grundet det beskedne historiske udsvingsbånd. Beløbet udgør pr. 31. december 26,9 mio. kr., svarende til,3 % af bankens kernekapital ultimo 26, hvilket indgår i bankens interne opgørelse af den samlede markedsrisiko. Risikoopgørelse Rammen for bankens samlede markedsrisiko på kommercielle poster var for 26 fastsat til 7 % af bankens kernekapital svarende til 2,1 mio. kr. ultimo 26, tillagt årets kursregulering på kommercielle positioner inden for handelsbeholdningen. Obligationer med en varighed op til 2 indgår ikke risikomæssigt i ovennævnte ramme, hvorfor der kan fradrages 1,8 mio. kr. i renterisikoen inden for handelsbeholdningen. Den samlede markedsrisiko opgjort efter ovennævnte retningslinier er pr. 31. december 26 14,1 mio. kr., svarende til 4,9 % af bankens kernekapital ultimo 26.

11 Politik og risikostyring på kreditområdet 11 Hadsten Banks kreditpolitik tager udgangspunkt i bankens idegrundlag, som bl.a. fremhæver, at vi skal kunne afdække og imødekomme vore kunders behov for finansielle ydelser. Styring af kreditrisici sker via udarbejdede politikker og forretningsgange, hvor bankens bestyrelse har fastlagt rammerne for derved at sikre, at bankens udlånsgivning sker til kunder, der via en god soliditet og indtjening kan tilføre banken en tilfredsstillende rentabilitet. Det er et naturligt led i kreditpolitikken, at banken yder risikovillig kapital til projekter, som vi vurderer som værende bæredygtige, og hvor kunderne besidder den fornødne kompetence, og som i øvrigt kan være med til at sikre en sund og positiv udvikling i vore markedsområder. Banken vurderer hvert kvartal behovet for individuelle nedskrivninger på engagementerne. Nedskrivninger foretages efter indberetning fra den kundeansvarlige medarbejder efter en vurdering af risikoen for tab som følge af ændringer i kundens betalingsevne og / eller betalingsvilje. Der foretages derudover en central vurdering af muligheden for nedskrivninger på nærmere bestemte kundegrupper. Disse nedskrivninger vurderes på baggrund af konjunkturudviklingen indenfor kundegrupperne. Alle nedskrivninger understøtter bankens overordnede målsætning om, at kreditrisiciene er afdækket på betryggende vis, og de samlede nedskrivninger er tilstrækkelige. Generelt ønsker vi en spredning i vores kreditgivning, der sikrer, at vi ikke bliver følsomme på enkelte brancher eller enkeltkunder. Samtidig vurderer vi dog de forretningsmæssige muligheder i kreditgivning til velkonsoliderede kunder i alle kundesegmenter. Opfølgning og overvågning på alle typer engagementer foretages løbende af direktionen og kreditfunktionen. På erhvervskundeområdet er bankens primære målgruppe mindre og mellemstore erhvervskunder inden for udvalgte erhvervssegmenter som produktion, liberale erhverv, håndværk, herunder ejendomsfinansiering, landbrug samt detailhandel. Samtidig med at et engagement afskrives helt eller delvist, fjernes den tilsvarende nedskrivning helt eller delvist fra nedskrivningskontoen. Rentenulstilling af engagementer sker, når det vurderes, at indtægtsføring af renter vil medføre yderligere tab. På engagementer, hvor renteberegningen er standset, nedskrives et beløb svarende til den fulde risiko. Banken foretager løbende opfølgning på de afskrevne fordringer. Kompetent rådgivning og tillidsvækkende samarbejde er ligeledes et naturligt led i vores kreditpolitik, hvor vi ønsker: at yde kreditgivning til sunde virksomheder og privatkunder, hvor lån og kreditter i videst muligt omfang afdækkes med sikkerheder. fuld indsigt i kundernes økonomiske forhold med udgangspunkt i et helkundeforhold, så det nødvendige og kvalificerede beslutningsgrundlag kan fremskaffes. uddelegering af bevillingskompetence til den kundeansvarlige rådgiver, som har kendskabet og samarbejdet med kunden. Større engagementer bevilges af bankens direktion og bestyrelse.

12 12 Investor relations Kursudvikling Hadsten Bank aktien: Hadsten HADS&CS.Last Bank OMXC2&RIX.Last &RX.Last 173,,, Kilde: Reuters. Ovenstående grafik viser den faktiske udvikling i Hadsten Bank aktien fra ultimo 199, sammenholdt med udvikling i OMX C2 aktieindekset (de 2 største selskaber noteret i København) i samme periode. Afkast p.a. incl. udbytte Hadsten Bank aktien: ,% 8,% 27,9% 62,1% 2,4% Afkastet er beregnet inkl. udbetalt udbytte. Aktionærsammensætningen i Hadsten Bank: Aktionærgrupper: Antal aktionærer: Antal aktier:* aktier aktier aktier aktier aktier Over 1. aktier * 97 aktier er ultimo 26 ikke navnenoteret, hvorfor de ikke indgår i ovenstående opgørelse.

13 Underskrifter & påtegninger 13 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Hadsten Bank Aktieselskab for regnskabsåret 26. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav, som Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Hadsten, den 2. februar 27 Direktionen: Per Hermansen Bankdirektør Bestyrelsen: Rasmus Juhl Rasmussen Formand Jørn Sørensen Næstformand Per Enevoldsen Esben Hammer Preben Hansen Gert L. Pedersen Den uafhængige revisors påtegning: Til aktionærerne i Hadsten Bank Aktieselskab Vi har revideret årsrapporten for Hadsten Bank Aktieselskab for regnskabsåret 1. januar 31. december 26, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 26 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 26 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Århus, den 2. februar 27 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Flemming Johannsen Statsaut. revisor Jakob Nyborg Statsaut. revisor

14 Anvendt regnskabspraksis 1.. Årsrapporten for 26 er aflagt i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed og den af Finanstilsynet udstedte bekendtgørelse om aflæggelse af årsrapport samt danske regnskabsvejledninger. Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i 2. I henhold til overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen er sammenligningstallene for i Fem år i tal og Nøgletal ikke tilrettet den ændrede regnskabspraksis. Ændring i anvendt regnskabspraksis Renteindtægter på nedskrevne fordringer, som i tidligere år indtægtsførtes under resultatposten Renteindtægter, fragår nu i resultatposten Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender m.v. Praksisændringen er alene en omklassificering og har ingen beløbsmæssig effekt på hverken resultat eller egenkapital ultimo året. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilfalde banken, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen når de er sandsynlige, og de kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Siden måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Regnskabsmæssige skøn Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn der er væsentlige for regnskabet, foretager vi blandt andet ved at opgøre nedskrivningerne på værdiforringede udlån. De anvendte skøn hviler på forudsætninger som ledelsen anser for forsvarlige, men som i sagens natur er usikre. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for at alle fremtidige betalinger ikke modtages. Hvis vi kan fastslå at vi ikke modtager alle fremtidige betalinger er der også væsentlige skøn forbundet med at fastlægge størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer. For hensættelse til tab på garantier er der også forbundet med usikkerhed, når vi skal fastslå i hvilket omfang garantien vil blive effektiv ved det økonomiske sammenbrud hos garantirekvirenten. Resultatopgørelsen Rente, gebyrer, provisioner m.v. Samtlige renteindtægter og renteudgifter samt løbende provisioner periodiseres inden for regnskabsåret. Gebyr- og provisionsindtægter, som udgør en integreret del af et udlåns effektive forrentning, periodiseres over udlånets forventede løbetid og indtægtsføres under renteindtægter. Øvrige provisioner og gebyrer m.v. indtægtsføres ved forfald og posteres under gebyrer og provisionsindtægter. 7.3 Udbytte af aktier Aktieudbytter indtægtsføres, når de udloddes. Andre driftsindtægter Andre ordinære indtægter består af resultat ved drift af bankens ejendom samt avance ved salg af aktiver Udgifter til personale og administration Udgifter til personale og administration består af lønudgifter, drift af bankens IT-systemer, kontorhold og markedsføring m.v. Der foretages periodisering af udgifterne Pensionsordninger Banken har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med alle medarbejdere. Banken indbetaler faste bidrag til en uafhængig pensionskasse, og banken har ikke forpligtelser til at indbetale yderligere bidrag Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat af kapitalandele udgør det regnskabsmæssige resultat efter skat i bankens dattervirksomhed. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser Banken er sambeskattet med datterselskabet Centerfinansiering A/S. Den aktuelle skat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Balancen Udlån og andre tilgodehavender Udlån indregnes første gang til dagsværdi og måles efterfølgende til amortiseret kostpris inklusive gebyrer og provisioner, som er en integreret del af den effektive rente og som indtægtsføres som en renteindtægt over lånets levetid. Er der indtruffet en objektiv indikation på, at et udlån/tilgodehavende er værdiforringet, og den eller de pågældende begivenheder har en indvirkning på størrelsen af de forventede betalinger fra udlånet, som kan måles pålideligt, foretages en individuel nedskrivning. Nedskrivningen foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Banken gennemgår alle engagementer over 1. kr. Udlån, hvorpå der ikke foreligger objektiv indikation på værdiforringelse, indgår efterfølgende i en porteføljemæssig vurdering af nedskrivningsbehovet. En porteføljemæssig vurdering foretages på grupper af udlån, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko

15 1 Nedskrivninger på udlån føres på en korrektivkonto, som modregnes under udlån. Pantebreve indregnes til anskaffelseskursen. Der foretages nedskrivning til markedsværdien såfremt denne er lavere. Værdipapirer Obligationer, aktier og finansielle instrumenter, der er noteret på Københavns Fondsbørs eller på udenlandsk børs er værdisat til lukkekursen på balancedagen. Unoterede aktier i selskaber, som banken ejer i fællesskab med en række andre pengeinstitutter m.v., er værdisat til dagsværdi. Såfremt der ikke foreligger aktuelle markedsdata, er dagsværdien fastlagt på grundlag af selskabernes senest aflagte og godkendte regnskaber. Øvrige unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelseskursen eller markedsværdien, hvis denne er lavere. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktier i bankens dattervirksomhed optages til den indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene optages til virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Da datterselskabets virksomhed er uvæsentligt i forhold til banken udfærdiges der ikke koncernregnskab. Materielle anlægsaktiver Investeringsejendomme, der alene består af en ferielejlighed til personalebrug, måles efter første indregning til dagsværdi. Domicilejendomme måles efter første indregning til omvurderet værdi. Omvurderingen foretages så hyppigt, at der ikke forekommer væsentlige forskelle til dagsværdien. Stigninger i domicilejendommes omvurderede værdi indregnes under opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Fald i værdien indregnes i resultatopgørelsen, med mindre der er tale om tilbageførsler af tidligere foretagne opskrivninger. Der foretages lineært afskrivninger på domicilejendomme, baseret på ejendommenes forventede scrapværdi over en skønnet brugstid over år. Driftsmidler omfatter IT-udstyr, inventar og biler, der indregnes til anskaffelsesværdi med fradrag af afskrivninger. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes brugstid. Der er anvendt følgende afskrivningsprofiler: IT-udstyr 3 år Inventar 3- år Biler år Udgifter til indretning og ombygning af lejede lokaler afskrives lineært over år. Anskaffelser af mindre enkeltaktiver udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Mellemværende i fremmed valuta Valutatilgodehavender og -gæld omregnes efter Nationalbankens officielle valutakurser ultimo året. Indtægter og udgifter i fremmed valuta er omregnet efter kursen på transaktionstidspunktet. Afledte finansielle instrumenter Terminsforretninger og øvrige finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis passiver. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

16 16 Resultatopgørelse 1. kr. Note 26 2 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter 49 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat FORESLÅET OVERSKUDSFORDELING Anvendt til udbytte Henlagt til nettoopskrivning Henlagt til egenkapital I alt anvendt

17 Balance pr. 31. december kr. Note 26 2 AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER Gæld: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt 891 Efterstillede kapitalindskud: Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overskud ved emission Øvrige reserver Overført af overskud eller underskud Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte Passiver i alt

18 18 Noter 1. kr NOTE 1 Renteindtægter: Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Øvrige renteindtægter 96 6 I alt NOTE 2 Renteudgifter: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter 9 11 I alt NOTE 3 Gebyrer og provisionsindtægter: Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner I alt NOTE 4 Kursreguleringer af: Obligationer Aktier m.v Valuta Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter Øvrige aktiver I alt NOTE Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter I alt udgifter til personale og administration

19 Noter kr Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltidsbeskæftigede 73 6 Revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomheder, som udfører den lovpligtige revision incl. moms Heraf andre ydelser end revision Banken har ingen intern revision. NOTE 6 Nedskrivninger på udlån: Nedskrivninger i årets løb Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt ikke tidligere individuelt nedskrevet 3 98 Indgået på tidligere afskrevne fordringer Renteindtægter på nedskrevne fordringer I alt NOTE 7 Årets skat: Aktuel skat Udskudt skat Efterregulering af tidligere års skat 4-69 Skat på nedskrivningskonto 161 I alt Specificeres således: Skat af årets resultat Skat af egenkapitalbevægelser I alt Effektiv skatteprocent: Selskabsskatteprocent 28,% 28,% Ikke skattepligtige indtægter/udgifter m.v. -,2% -1,3% Tidsmæssige afvigelser 8,8% -2,9% Regulering af udskudt skat -7,7%,2% Regulering af tidligere års beregnet skat,% -,1% Afgift på hensættelser,%,3% Effektiv skatteprocent 23,9% 24,2% Udskudte skatteaktiver og skattepassiver udgør følgende: Immaterielle og materielle anlægsaktiver Værdipapirer Øvrige aktiver og passiver I alt

20 2 Noter 1. kr NOTE 8 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Fordelt efter restløbetid: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over år I alt NOTE 9 Udlån (fordelt efter restløbetid): På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med år Over år I alt NOTE 1 Obligationer til dagsværdi: Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige obligationer I alt NOTE 11 Aktier m.v.: Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på Københavns Fondsbørs Aktier/investeringsforeningsbeviser noteret på andre børser Unoterede aktier optaget til dagsværdi I alt NOTE 12 Kapitalandele i tilknyttedevirksomheder (datterselskaber): Bogført beholdning primo Samlet anskaffelsespris Op- og nedskrivninger primo Resultat Op- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i modervirksomheder Bogført beholdning ultimo

21 Noter kr NOTE 13 Materielle aktiver: Investeringsejendomme: Dagsværdi primo Afgang i årets løb Dagsværdi ultimo Domicilejendomme: Omvurderet værdi primo Tilgang, herunder forbedringer Afskrivning Nedskrivning 2. Omvurderet værdi ultimo Der har ikke medvirket eksterne eksperter ved målingen af investeringsejendomme og domicilejendomme. Driftsmidler. Bogført beholdning primo Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo NOTE 14 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til kreditinstitutter Fordelt efter restløbetid: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med år 3.48 I alt NOTE 1 Indlån og anden gæld: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Fordelt efter restløbetid: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med et år Over et år og til og med år Over år I alt

22 22 Noter 1. kr NOTE 16 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris: Fordelt efter restløbetid: Over et år og til og med år I alt NOTE 17 Efterstillede kapitalindskud: Nominelt 2 mio. DKK supplerende kapital, optaget den 6. juni 23. Rentesats indtil den 6/6-28: CIBOR 6 + 2,6%. Rentesats fra den 7/6-28: CIBOR 6 + 4,%. Udløbsdato: 7/6-211 Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes 2, mio. kr. Nominelt 4 mio. DKK supplerende kapital, optaget den 13. maj 2. Rentesats indtil den 12/-21: CIBOR 3 + 1,2% p.a. Rentesats fra den 13/-21: CIBOR 3 + 2,7%. Udløbsdato: 13/-213 Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes 4, mio. kr. Nominelt 7 mio. DKK supplerende kapital, optaget den 23. juni 26. Rentesats indtil den 1/11-211: CIBOR 3 + 1,1% p.a. Rentesats fra den 2/11-211: CIBOR 3 + 2,6%. Udløbsdato: 1/ Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes 7, mio.kr. Hybrid kernekapital: Nominelt mio. DKK optaget den 1. december 2. Rentesats:,44% Rentesats efter den 1. maj 216: CIBOR 3 + 2,82%. Løbetid: Uendelig Ved opgørelsen af bankens kernekapital efter fradrag medregnes 43,1 mio. kr. Ved opgørelsen af bankens basiskapital efter fradrag medregnes yderligere 6,9 mio. kr. Afholdte omkostninger i regnskabsåret: Etableringsomkostninger Renteudgifter I alt NOTE 18 Egenkapital og solvens Kapitalbevægelser: Aktiekapital primo/ultimo Overkurs ved emission primo/ultimo Andre reserver primo Anden afgang Andre reserver ultimo Overført overskud eller underskud primo Ændring af anvendt regnskabspraksis 3.6 Årets overskud eller underskud Tilgang ved salg af egne kapitalandele Afgang ved køb af egne kapitalandele Udbetalt udbytte Anden tilgang Overført overskud eller underskud ultimo Egenkapital i alt Heraf foreslået udbytte 3. 3.

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vor Ejendomme A/S. Algade Vordingborg. Telefon: Fax: Cvr. nr Årsrapport 2010

Vor Ejendomme A/S. Algade Vordingborg. Telefon: Fax: Cvr. nr Årsrapport 2010 Vor Ejendomme A/S Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Cvr. nr. 25 82 37 29 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Hovedaktivitet... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Vor Ejendomme A/S. Algade 52 4760 Vordingborg. Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Cvr. nr. 25 82 37 29. Årsrapport 2011

Vor Ejendomme A/S. Algade 52 4760 Vordingborg. Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Cvr. nr. 25 82 37 29. Årsrapport 2011 Vor Ejendomme A/S Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Cvr. nr. 25 82 37 29 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Hovedaktivitet... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere