Trampoliner og visse andre hopperedskaber (hoppepuder og hoppeborge) i dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trampoliner og visse andre hopperedskaber (hoppepuder og hoppeborge) i dagtilbud"

Transkript

1 Trampoliner og visse andre hopperedskaber (hoppepuder og hoppeborge) i dagtilbud ANBEFALING Sundhedsstyrelsen fraråder anvendelse af stortrampolin, minitrampolin (trampet), havetrampolin, hoppepuder og hoppeborge både indendørs og udendørs i dagtilbud til de 0-7 årige. I de tilfælde, hvor minitrampoliner anvendes til motorisk handikappede eller sent udviklede børn, forventes det, at barnet overvåges meget nøje, måske endda bliver holdt i hånden af en voksen, og at det under ingen omstændigheder foretager sig andet end spring med landing på fødderne. De pædagoger mv., der bruger minitrampolin i specialundervisningen, og som igennem deres uddannelse har lært om anvendelse af minitrampolin i praksis, kan efter Sundhedsstyrelsens opfattelse fritages for de kursuskrav, der gælder for folkeskolen. BAGGRUND Anledning I 1981 anbefalede Sundhedsstyrelsen Undervisningsministeriet at indføre et forbud mod trampolin, herunder minitrampolin i folkeskolen, gymnasiet, HF, efterskoler, ungdomsskoler, daginstitutioner og dagplejehjem mv på baggrund af nogle alvorlige skader efter anvendelse af trampolinredskaber, og fordi omstændighederne omkring ulykkerne talte for, at disse ikke kunne forebygges. Undervisningsministeriet bad i 1982 skolerne om at ophøre med brugen af minitrampoliner/trampetter. Anbefalingen blev fastholdt efter revurderinger i 1988 og i 1993, men er siden efter en forsøgsperiode i blevet afløst af en ny anbefaling om, at minitrampolin/trampet kan genindføres i skoleundervisningen under forudsætning af forskellige restriktioner gældende springtyper, krav til udstyr og specialuddannelse af idrætslærerne. Undervisningsministeriet har desuden meddelt, at brug af trampolin og trampet i idrætsundervisningen inden for de gymnasiale uddannelser på lige fod med al anden undervisning er omfattet af rektors pædagogiske og sikkerhedsmæssige ansvar. Sundhedsstyrelsen skrev d. 2. oktober 2002 til BUPL, Århus Kommune, at Sundhedsstyrelsen fortsat frarådede anvendelsen af trampoliner og trampetter i daginstitutioner. 1

2 Antallet af ulykker knyttet til hopperedskaber for børn og unge, herunder trampoliner, minitrampoliner (trampetter), hoppeborge og hoppepuder, er steget betydeligt i de senere år. Sundhedsstyrelsen har bemærket, at stigningen især rammer de 0-6-årige, herunder børn i daginstitutioner 1. Samtidig er kendskabet til ulykkesmekanismerne øget. Styrelsen har derfor fundet det hensigtsmæssigt at udsende et særligt rådgivningsnotat herom til de kommunale sundhedstjenester. PROBLEMSTILLING Trampoliner og andre hopperedskaber er generelt gode til at udvikle motorik og træne balance. Børn, der har et begrænset bevægelsesrepertoire fx på grund af overvægt har ofte succesoplevelser på trampolin, bl.a. fordi de oplever, at de kan svæve. Trampoliner, hoppepuder og hoppeborge er populære blandt de fleste børn, fordi børnene kan komme højt til vejrs, når de hopper. Hopperedskaber har således en række positive egenskaber, men samtidig kommer mange børn galt af sted, også i daginstitutionerne. Fra slutningen af 1990 erne er der registreret en betydelig stigning af ulykker, herunder også meget alvorlige ulykker, som skyldes børns og unges brug af trampoliner og andre hopperedskaber. De hidtidige erfaringer underbygger påstanden om, at de 0-6-årige har en særlig høj risiko for skader ved brug af trampoliner. Den samme risiko ser ud til at knytte sig til brugen af hoppepuder og hoppeborge. Hensigten med dette notat er at redegøre for udviklingen af skader, der opstår på grund af brug af trampoliner, og for de til grund liggende skadesmekanismer, som er blevet bedre belyst igennem de senere år. Samtidig oplyses om baggrunden for, at anvendelse af trampolin og visse andre hopperedskaber frarådes i daginstitutioner og dagpleje. Definitioner Ved hopperedskaber forstås i dette notat trampoliner, hoppepuder og hoppeborge, og er baseret på, at de sundhedsfaglige problemstillinger ser ud til at være nogenlunde parallelle ud fra en ulykkesanalytisk synsvinkel. En trampolin består af en metalramme, hvorpå der er opspændt en spring-dug. Trampoliner omfatter en række forskellige produkter og konstruktioner, herunder stortrampoliner, havetrampoliner, springoliner, hvor spring-dugen er spændt ud med elastikker eller mindre fjedre, børneminitrampoliner, der er relativt lavbenede, samt konkurrence-minitrampoliner, der er skråtstillede og relativt højbenede. 1 Ref. Bjarne Laursen CUF 2

3 Hopperedskaber og ulykker Der markedsføres mange forskellige typer og størrelser af hopperedskaber. Nye konstruktioner kan frembyde større eller mindre ændringer i forhold til hidtil solgte produkter. Producenterne reklamerer ofte med en stor grad af sikkerhed, der dog som hovedregel ikke er tilstrækkeligt dokumenteret. En af årsagerne er, at registrering af skadesmekanismer og skadestyper foregår på forskellig måde, og at udviklingen af nye produkter på markedet går så hurtigt, at det kan være svært at oversætte skader fra den ene type hopperedskab til den anden. Det er imidlertid en kendsgerning, at ulykker og skader på børn som følge af brug af trampoliner og andre hopperedskaber i de senere år er steget med en foruroligende hast. Antallet af årligt registrerede tilskadekomne var 60 i 1998, og blev mere end fordoblet i perioden til 2.200, var over i 2007 og ca i Det skal bemærkes, at antallet af ulykker formentlig er statistisk undervurderet, fordi registreringen ikke omfatter alle skadestuer og lægeklinikker. Særlige forhold vedrørende de 0-6-årige Der er en række forhold, som tyder på, at aldersgruppen 0-6 år har en særlig risiko for ulykker og skader ved anvendelse af hopperedskaber: De fleste børn i den alder er ikke så motorisk udviklede, at de mestrer springteknikken med fornøden sikkerhed og præcision, og kan ikke med tilstrækkelig sikkerhed lære de nødvendige grund hop og holde sig fra de farlige kolbøtter. Hovedet udgør en så forholdsvis stor og tung en del af kroppen, at tendensen til at lande med hovedet nedad er væsentligt større for de mindre børn. Det er formentlig baggrunden for, at børn under 7 år har en særlig høj risiko for skader i hoved/hals området, herunder hjernerystelser, forvridninger i nakkehvirvlerne, brud på nakkehvirvler og skader på nervesystemet. Børnenes opmærksomhedsniveau og fokus på en sikker landing er desuden ikke tilstrækkeligt veludviklet. Mindre børn er i særlig grad udsat for afværgeskader i knoglernes vækstzoner (epifyse løsning), der ofte kombineres med knoglebrud. Sådanne skader kan medføre varige vækstforstyrrelser. Børn, som ikke vejer så meget kan i leg på trampoliner og hoppepuder med større børn, blive sendt til vejrs med betydelig kraft (rebound effect) og dermed blive sat ud af kontrol med deres egen situation. 3

4 Ulykkesanalyse (skadesmekanismer, skadestyper og skadesteder) Skader på trampoliner og andre hopperedskaber er i stigende grad dokumenteret igennem de seneste 20 år. De fleste skader skyldes tilsyneladende, at børnene slår sig, når de falder/lander enten på selve spring-dugen, på kanten eller uden for hopperedskabet, at trampoliner ikke er placeret eller polstret hensigtsmæssigt, og at trampolinernes omgivelser ikke er hensigtsmæssigt udformet, at børnene hopper flere sammen, og derved hopper ind i hinanden, at børnene slår salto, eller laver andre risikable øvelser eller tricks, som fører til de mest alvorlige skader med brud på nakke / ryg og til nervelæsioner, at børnene ikke er under et tilstrækkeligt erfaringsbaseret og trænet opsyn, idet en stor del af ulykker og skader tilsyneladende er sket, selvom børnene var under opsyn. Ulykker forekommer i tilknytning til brug af alle slags trampoliner med en diameter på fra 1 til 10 meter. Mindre trampoliner indebærer således ikke en mindre risiko. Skaderne omfatter især knoglebrud (overarm, underarm, lårben og underben), ledbåndsskader, forvridninger og ledskred, samt flænger, hjernerystelser, slagskader og tryklæsioner. Styrelsen er især bekymret over ulykker, der giver mén for resten af livet. De meget alvorlige neurologiske skadestilfælde, herunder paraplegi og kvadriplegi, er dog indtil videre kun set i få tilfælde, og der er set enkelte dødsfald. De fleste trampolinulykker for året 2005 i aldersgruppen op til 7 år skete hjemme, hvor anvendelsen af trampolinerne sker på forældrenes ansvar. Således skete ca. 2/3 af skaderne på trampoliner i private haver. Springtyper, afsætsredskab mv. Det er vanskeligt at skaffe evidens for skadesfrekvens set i relation til springtype, afsætredskab, kompetenceniveau og eksponeringsgrad, fordi den tilgængelige videnskabelige faglitteratur enten ikke omtaler disse aspekter, eller fordi de nævnes i forskellig grad eller på forskellig måde, eller måske slet ikke registreres. Hovedparten af ulykkerne ser ud til at ske under landing midt på spring-dugen, og optimering af sikkerhedsforanstaltningerne vil derfor vanskeligt kunne forhindre disse ulykker. 4

5 De alvorligste skader opstår især ved spring med et rotationsmoment omkring en horisontal akse, fx saltomortaler. Derimod kan der ikke i faglitteraturen findes holdepunkter for, at benspring uden rotation, eller med rotation omkring en vertikal akse, under forudsætning af kvalificeret modtagning, indebærer risiko for skade på nervesystemet. Tilstedeværelse af modtagere ser ud til ikke at kunne forhindre, at der opstår skader. Skadesmønstret for de små minitrampoliner (trampetter) f ølger i det væsentlige mønstret for store trampoliner. Sikkerhedsguidelines Sikkerhedsguidelines drøftes hyppigt i den videnskabelige litteratur. Konklusionen er ofte, at trampoliner bør bruges som træningsredskaber, og ikke som legetøj. Ofte er både advarsler og sikkerhedsforanstaltninger fundet at være utilstrækkelige, og nogle forfattere anbefaler direkte et forbud mod børns brug af trampoliner. Forebyggelse af ulykker på trampoliner og hopperedskaber De hidtidige erfaringer med trampoliner tyder på, at en reduktion af skadesantal og af antal af alvorlige ulykker kan reduceres: Hvis brug af hopperedskaber udskydes til skolealderen. Hvis brug af trampoliner indskrænkes til anvendelse som træningsredskaber. Hvis der er erfarne og særligt uddannede voksne tilstede både som instruktører og iagttagere, når trampolinerne er i brug. Hvis det sikres, at trampoliner ikke kan bruges, når de ikke overvåges. Hvis der ikke bruges trampoliner i hjemmet som legetøj, hverken indendørs eller udendørs. Hvis der ikke bruges trampoliner på legepladser. Hvis trampolinerne, deres design og udformning og deres umiddelbare omgivelser i højere grad konstrueres og indrettes hensigtsmæssigt ud fra de hidtidige erfaringer. Det er påfaldende, at en betydelig del af ulykkerne sker, selvom der er voksne tilstede, hvilket tyder på, at de voksne, der skal træne, overvåge og tage imod børnene, skal have særlige forudsætninger, for at det er forsvarligt at bruge trampoliner. Overvågning og modtagning sker formentlig bedst af voksne, der har personlig erfaring med brug af trampoliner, fordi det 5

6 gør det lettere for dem at lære børnene den rigtige springteknik, og at forudse konsekvenserne af fejlspring. De ulykker og skader, der optræder ved brug af hoppepuder og hoppeborge, ligner de ulykker og skader, der optræder ved brugen af trampoliner. Handikappede og motorisk sent udviklede børn Styrelsen er opmærksom på, at minitrampoliner bruges til træning af visse grupper af motorisk handikappede eller motorisk sent udviklede børn. Sundhedsstyrelsen er enig med Undervisningsministeriet i, at de lærere og pædagoger mv., der bruger minitrampolin i specialundervisningen, og som igennem deres uddannelse har lært om anvendelse af minitrampolin i specialundervisningen, kan fritages for de kursuskrav, der tidligere blev foreslået af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen. Produkt- og forbrugersikkerhed Sikkerhedsstyrelsen administrerer spørgsmål vedrørende den generelle produktsikkerhed efter produktsikkerhedsloven. Forbrugerstyrelsen, der henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, administrerer en række love vedrørende beskyttelse af forbrugernes interesser som f.eks.forbrugerforum, forbrugerklager, mærkning og skiltning med pris m.v., samt markedsføring. VEJLEDNINGER, ANBEFALINGER, RAPPORTER, NOTATER MV. Hygiejne i daginstitutioner. Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn vedrørende hygiejne, miljø og sikkerhed. 3. Udgave, Sundhedsstyrelsen, Trampolin-skader; Springer sikkerheden over. BØRN OG UNGE nr. 26, Indstilling til Undervisningsministeriet vedr. brug af springredskaber i folkeskolen m.m. d. 23. april 2007 (SSt.j.nr /1/SKP). Sundhedsstyrelsens skrivelse til Undervisningsministeriet af 31. marts 2006 om ophævelse af de restriktioner og cirkulærer, der siden 1981 har defineret brug af trampoliner i gymnasieskolen. Værd at vide om børnesikkerhed. 2. Udgave. Komiteen for Sundhedsoplysning,

7 Sundhedsstyrelsens skrivelse af 2. oktober 2002 til BUPL, Århus Kommune vedrørende trampoliner og hoppepuder i daginstitutioner (jr. nr /1/OM). Sundhedsstyrelsens skrivelse af 26. november 1981 til Direktoratet for Folkeskolen, Folkeoplysning, seminarier mv. vedrørende farligheden af trampolin- og trampetspring HJEMMESIDER Undervisningsministeriet Velfærdsministeriet Sundhedsstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen Ulykkesregistret Ulykkesstatistikker VIDENSKABELIGE NØGLEARTIKLER MV. Havetrampoliner fortsætter himmelflugten. Ulykkestendenser Uge 17. Center for Ulykkesforebyggelse, Statens Institut for Folkesundhed, Trampoline use in homes and playgrounds. A joint statement with the Canadian Academy of Sport medicine. Pediatrics & Child Health 2007;12 (6): Hurson C, Browne K, Calklender O, O Donnell T, O Neill A, Moore DP, Fogarty EE & Dowling FE: Pediatric trampoline Injuries. Journal of Pediatric Orthopedics 2007;27 (7): Færre hovedskader i cykelulykker havetrampoliner fortsætter himmelflugten. Ulykkestendenser Uge 17. Center for Ulykkesforebyggelse. Statens Institut for Folkesundhed, Stor stigning i ulykker på trampoliner stort fald i ulykker på rulleskøjter. Ulykkestrends Uge 17. Center for Ulykkesforskning. Statens Institut for Folkesundhed, Nysted M & Drogset JO: Trampoline injuries. British Journal of Sports Medicine 2006; 40:

8 Wamberg C, Elbæk L, Schmidt S, Nissen N: Unauthorised use of backyard trampoline is associated with orthopaedic injuries. EFFORT, maj Shields BJ, Fernandez SA & Smith GA: Comparison of minitrampoline- and full-sized Trampoline-Related Injuries in the United States Pediatrics 2005;116 (1): Trampolines at Home, School, and Recreational Centers. Committee of Injury and Poison Prevention and Committee of Sports Medicine and Fitness. Pediatrics 1999;103: Paulev, P.-E. Trampolinstop. Ugeskrift for Læger 143/28: , Schwartzbach, A.-L., Hammer, A. & Paulev, P.-E. Orientering vedr. trampolinspring. Ugeskrift for Læger 143: , Sundhedsstyrelsen: Ugeskrift for Læger158/8 19 februar, 1996 p Ulykkestendenser 2008, Ugens tal uge 25, 2009, Statens Institut for Folkesundhed, 2009 UDVALGT LOVGIVNING Ingen Dato

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM. Børnesikkerhed 0-15 år

VÆRD AT VIDE OM. Børnesikkerhed 0-15 år VÆRD AT VIDE OM Børnesikkerhed 0-15 år VÆRD AT VIDE OM Børnesikkerhed 0-15 år Komiteen for Sundhedsoplysning 2. udgave, 1. oplag, 2006 ISBN 13: 978-87-91321-32-0 ISBN 10: 87-91321-32-8 Manus og redaktion

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Børneulykker i Danmark

Børneulykker i Danmark Børneulykker i Danmark En registerbaseret analyse Ulykker er et af de alvorligste folkesundhedsproblemer hos børn. Hvert år kommer 17. børn i alderen -14 år på skadestuen og 5 børn i samme alder mister

Læs mere

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU

Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Arbejdsulykker inden for BAR-SOSU Report 1.2012 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Januar 2012 1 2 Forord Denne rapport er udarbejdet til BAR SOSU, som har formuleret følgende opgave: 1. At få

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre.

Børn. n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. Børn 3 n De fleste børn og unge trives, udvikler sig alderssvarende og har fortrolig kontakt med kammerater og forældre. n Det gennemgående billede er, at piger trives bedre end drenge frem til kort før

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT

FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT FOREBYGGELSESPAKKE OVERVÆGT INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA 4 FOREKOMST 8 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF OVERVÆGT 10 BRUG AF SUNDHEDSVÆSENET OG UDGIFTER FORBUNDET MED OVERVÆGT 10 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 11 KOMMUNALE

Læs mere

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER

HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn inden for hygiejne, miljø og sikkerhed 2009 HYGIEJNE I DAGINSTITUTIONER Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Børn med defekte eller manglende dele af arme og/eller ben. Vejledning til forældre og fagfolk omkring barnet

Børn med defekte eller manglende dele af arme og/eller ben. Vejledning til forældre og fagfolk omkring barnet Børn med defekte eller manglende dele af arme og/eller ben Vejledning til forældre og fagfolk omkring barnet Forord Mange forældre bliver chokerede og psykisk berørte, når de får et barn med defekter/mangler

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Aldersgrænser for knallertkørsel

Aldersgrænser for knallertkørsel Aldersgrænser for knallertkørsel - og anden lovgivning i relation til knallertkørsel Søren Underlien Jensen August 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning...5 1.

Læs mere

Ulykkesforskning forebyggelse

Ulykkesforskning forebyggelse & nyhedsbrev om Maj 2010 Ulykkesforskning forebyggelse nr. 32 maj 2010 11. årgang ISSN 1600-3373 i dette nummer: [ side 2-3] Sverige har fået en plan for børnesikkerhed 14 myndigheder står bag planen.

Læs mere

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006

Unges RYGNING VENNER ALKOHOL HELBRED STOFFER MULD-RAPPORT NR 6. livsstil og dagligdag 2006 Unges livsstil og dagligdag 26 STOFFER KROP LIVSSTIL ALKOHOL VENNERRYGNING HELBRED MULD-RAPPORT NR 6 LIVSSTIL KROP HELBRED ALKOHOL RYGNING VENNER FRITID STOFFER Unges livsstil og dagligdag 26 Forfattere:

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Graviditet og alkohol

Graviditet og alkohol STOF nr. 16, 2010 Graviditet og alkohol For fosteret er alkohol suverænt det farligste af alle rusmidler. Sikrer man at alle gravide spørges til deres alkoholvaner, kan kvinder med alkoholproblemer lettere

Læs mere

Idékatalog med sjove lege

Idékatalog med sjove lege indhold Idékatalog med sjove lege Til inspiration... 5 Øvelser med baby til nybagte mødre 31 FORORD 7 0-2 år: Baby og tumling 37 Store danske sportsfolk og deres børn 8 Aktiviteter med babyer Aktiviteter

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet.

Det er alene de væsentligste punkter fra høringssvarene, der er medtaget i notatet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Høringsnotat om 10 bekendtgørelser

Læs mere