Anvendelse af trampolin på efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvendelse af trampolin på efterskole"

Transkript

1 Anvendelse af trampolin på efterskole Vejledning om minimumsforskrifter for at sikre at anvendelse af trampolin i efterskolen foregår så betryggende som muligt. Målgruppen for denne vejledning er skolens overordnede og daglige ledelse samt de medarbejdere, der er ansvarlige for brug af trampoliner i undervisningen.

2 Anvendelse af trampolin på efterskole Regler om brug af trampolin... 3 Skolens ansvar... 4 Forsikringsmæssige krav... 4 Forældretilsagn... 4 Krav til instruktører/undervisere... 4 Uddannelseskrav... 4 Tilsyn... 4 Krav til udstyr... 4 Dokumentation... 5 Checkliste... 5 Bilag 1 Anbefalede retningslinier for basis-kompetenceniveau... 6 Bilag 2 Anbefalede retningslinier for udvidet kompetenceniveau skoler med gymnastik og /eller idrætsprofil... 8 Bilag 3 Forsikring, ansvar, erstatning Erstatningsret Eksempler på retspraksis Forebyggelse: Ansvarsforsikring Skadesanmeldelse

3 Regler om brug af trampolin Der er ikke længere et generelt forbud mod anvendelse af trampoliner i undervisningen, men aktiviteten er omfattet af skærpede tilsynskrav krav til instruktørernes uddannelsesmæssige forudsætninger særlige forsikringsbestemmelser behov for forældretilsagn Hvis efterskolen kun har minitrampolin/trampet, kan skolen følge de retningslinjer, der udarbejdes for brug heraf i folkeskolen i det følgende betegnet basis-kompetenceniveau. Anvender efterskolen stortrampolin, er det vigtigt, at skolen følger de skærpede retningslinjer i det følgende betegnet udvidet kompetenceniveau der gennemgås nedenfor, og at skolen sørger for certificering af underviserne, når certificering formentlig fra 2010 bliver muligt. Skolens skærpede ansvar og tilsynsforpligtelse gælder i såvel undervisningstid som fritid. Skolens ansvar og tilsynsforpligtelse er den samme, uanset om elevernes anvendelse af trampolin foregår på skolen eller i en forening. Basis kompetenceniveau er relevant for de efterskoler, der ønsker at anvende minitrampolin / trampet i forbindelse med nogle spring, men som ikke har udstyr og kvalificerede undervisere til mere avanceret brug af trampolin. Disse skoler henvises til folkeskolens retningslinjer. Udvidet kompetenceniveau lægges til grund, hvis man har udstyr stortrampolin og kvalificerede undervisere. Disse skoler opfordres til at leve op til de krav, der gennemgås i denne vejledning og til at deltage i de kompetencegivende undervisningsforløb, Efterskoleforeningen, DGI og DGF udbyder i efteråret 2009, og de certificerende forløb, der ventes udbudt i Indstilling fra en tværministeriel arbejdsgruppe om kravene til de to niveauer er gennemgået i bilag 1 og 2 til denne vejledning. 3

4 Skolens ansvar Brug af trampolin skal beskrives som en aktivitet, forbundet med skærpet tilsyn og dermed også skærpet ansvar. Ledelsens ansvar er, at kompetencer hos instruktører/undervisere og udstyr er i orden Instruktørens/underviserens ansvar er at udøve skøn om den enkelte elevs forudsætninger, niveau og kvalifikationer Forsikringsmæssige krav Skolen skal sikre sig, at skolens ansvarsforsikring dækker erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting under udøvelse af særlige aktiviteter med skærpet ansvar (se bilag 3 om forsikring). Bemærk i den forbindelse, at forsikringen kun dækker, hvis relevant sikkerhedsudstyr anvendes, og hvis forældrene har accepteret, at deres barn deltager i aktiviteten. Forældretilsagn Skolen skal sikre sig, at forældre giver skriftlig tilladelse til, at eleven må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment, hvad enten det er kajaksejlads, klatring eller brug af trampolin. Skolerne opfordres desuden til at anbefale forældre, at eleven er omfattet af en ulykkesforsikring. Krav til instruktører/undervisere Uddannelseskrav DGI og DGF er gået sammen om at udarbejde kursusforløb med henblik på at certificere instruktører. Disse kursusforløb forventes første gang udbudt i Det anbefales, at efterskolen sikrer en certificering af undervisere. På mange efterskoler er der instruktører, der gennem praksis og deltagelse i diverse kurser, har erhvervet sig realkompetence til at forestå sikker brug af trampolin. Det er skolens ledelse, der vurderer, om de nødvendige realkompetencer er til stede, og om deltagelse i suppleringskurser giver de nødvendige forudsætninger. Skolens ledelse har ansvaret for at foretage en sådan vurdering, uanset om man lægger basis- eller udvidet kompetenceniveau til grund for sin undervisning. Tilsyn Det er en tilsynsforpligtelse, at brug af trampolin kun kan finde sted, når der er en ansvarlig voksen til stede. Krav til udstyr Skolen har ansvaret for jævnligt eftersyn, minimum hvert andet år. Eftersyn kan foretages af leverandør eller skolen. Det anbefales, at producentens anbefalinger er tilgængelige. Skolen anbefales at udforme et regelsæt for sikkert brug af udstyret. 4

5 Dokumentation Det anbefales, at der i indholdsplanen er et trampolinspecifikt afsnit. Hvis skolen følger basis-kompetenceniveauet kan der henvises til folkeskolens regler, men ellers vil der mulighed for at henvise til anbefalingerne fra gymnastikorganisationerne, når disse foreligger. Endvidere er det muligt at henvise til, at skolen følger indeværende vejledning. Checkliste Har eleverne adgang til minitrampolin/trampet? ja nej Hvis ja opfylder skolen krav til basis kompetenceniveau? ja nej Har eleverne adgang til brug af stortrampolin? ja nej Hvis ja opfylder skolen krav til udvidet kompetenceniveau? ja nej Dækker skolens ansvarsforsikring særlige aktiviteter? ja nej Har skolen indhentet forældrenes skriftlige tilladelse til, at deres barn må deltage i aktiviteter, forbundet med forhøjet faremoment? ja nej Har skolen opfordret forældrene til at have en ulykkesforsikring? ja nej Har skolen sikret sig, at trampoliner kun kan benyttes, når der er en trampolin-ansvarlig lærer til stede? ja nej Har skolen en procedure for jævnligt eftersyn af trampolinudstyret? ja nej Indgår skolens brug af trampolin som et særligt afsnit i skolens indholdsplan på nettet? ja nej 5

6 Bilag 1 Anbefalede retningslinier for basis-kompetenceniveau Kompetenceniveau hos faglærer Liniefagsuddannelse i idræt, som svarer til kompetenceprofil defineret nedenfor. Arbejdsgruppen fastholder, at hvis liniefagsuddannede læreres uddannelse ikke har tilgodeset kompetencer svarende til dem, der er defineret nedenfor, skal idrætslæreren erhverve sig tilsvarende viden og kompetencer for at kunne anvende minitrampolinen i undervisningen Afsætsredskaber Forbudet mod brug af stor trampolin fastholdes Alle andre afsætsredskaber tillades Springtyper Alle springtyper tillades dog må eleven maksimalt foretage én rotation omkring horisontal akse Ved horisontale saltorotationer skal der anvendes forhøjet landingsflade, som minimum flugter med afsætsredskabets højeste kant Horisontale saltorotationer med afsæt fra minitrampolin må kun ske uden forudgående tilløb Liniefagslærerens basis-kompetenceprofil vedrørende fjedrende afsætsredskaber - med særligt henblik på anvendelse af minitrampolin på skoleområdet: Vedrørende retningslinier for anvendelse af minitrampolin: Kunne orientere om, hvad der er tilladt og ikke tilladt ved brug af minitrampolin. Kunne begrunde ovenstående med udgangspunkt i de empiriske undersøgelser. Vedrørende materiel Kunne vurdere afsætsredskaber, landingsmåtter og redskabsopstillinger i forhold til de fastlagte krav og i forhold til sikkerhed generelt. Vedrørende metodik Kunne vurdere, udvælge og anvende forskellige redskabsopstillinger med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, de sikkerhedsmæssige forhold og de fastsatte mål med henblik på at fremme elevernes læring. Kunne vurdere, udvælge og anvende en hensigtsmæssig progression i opbygningen til forskellige spring med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, de sikkerhedsmæssige aspekter og læringsmålene. Vedrørende modtagning Kunne vurdere, udvælge og anvende den modtagningsteknik, der er mest hensigtsmæssig i relation til elevens forudsætninger, det valgte spring og den valgte springopstilling. Dette først og fremmest med henblik på at sikre, at eleven ikke kommer til skade, men også med henblik på at fremme elevens læringsmuligheder. 6

7 I tilfælde hvor en elev ikke springer som forventet, skal læreren kunne reflektere i handling og anvende den teknik, der bedst muligt sikrer eleven mod uheld. Vedrørende indberetning Kunne registrere og beskrive eventuelle uheld på indberetningsskema til sundhedsstyrelsen. 7

8 Bilag 2 Anbefalede retningslinier for udvidet kompetenceniveau skoler med gymnastik og /eller idrætsprofil Kompetenceniveau hos faglærer Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes et kompetencegivende kursusforløb, hvor der fordres et niveau, der ligger væsentligt over det, der gælder for liniefagsuddannelsen i idræt, og som bl.a. kvalificerer underviserne til at undervise i horisontale rotationer i minitrampolin med tilløb, og i stor trampolin. Afsætsredskaber Alle afsætsredskaber tillades Springtyper Alle springtyper tillades dog anbefales det, at eleven maksimalt foretager dobbeltrotationer omkring den horisontale akse. Ved horisontale rotationer anbefales det at anvende forhøjet landingsflade, som minimum flugter med afsætsredskabets laveste kant Underviserens udvidede kompetenceprofil vedrørende fjedrende afsætsredskaber - med særligt henblik på anvendelse af disse redskaber på skoler med specifik gymnastik- og idrætsprofil Optagelseskriterier for udvidet kompetenceniveau 1. linjefagsuddannelse i idræt eller realkompetence på et tilsvarende niveau opnået gennem specialkurser fra primært idrætsforbundene ( DGI & DGF ) og fra idrætshøjskolerne 2. minimum 3 års erfaring i springundervisning 3. at man er fyldt 20 år ved kursusstart. Omfang og prøvekrav Arbejdsgruppen vurderer, at et kursus af minimum 40 timers varighed vil være tilstrækkeligt for at sikre fornødne kompetencer hos underviseren. Kurset afsluttes med en praktisk / teoretisk prøve, der forudsættes bestået, før man er kvalificeret til at undervise under de vilkår, som er defineret i udvidet kompetenceniveau. Prøvens sværhedsgrad skal afspejle, at der fordres stor ansvarlighed og vidtgående kompetencer for underviserne på udvidet kompetenceniveau. Kompetencekrav for undervisere Vedrørende retningslinier for anvendelse af fjedrende afsætsredskaber: Kunne orientere om, hvad der er tilladt og ikke tilladt samt hensigtsmæssigt ved brug af fjedrende afsætsredskaber. Kunne begrunde ovenstående med udgangspunkt i de empiriske undersøgelser. Vedrørende materiel Kunne vurdere afsætsredskaber, landingsmåtter og redskabsopstillinger i forhold til de fastlagte krav og i forhold til sikkerhed generelt. 8

9 Vedrørende metodik Kunne vurdere, udvælge og anvende forskellige redskabsopstillinger med udgangspunkt i elevernes forudsætninger og i de fastsatte mål - med henblik på såvel det sikkerhedsmæssige som for at fremme elevernes læring. Kunne vurdere, udvælge og anvende en hensigtsmæssig progression i opbygningen til forskellige spring med inddragelse af såvel sikkerhedsmæssige og biomekaniske aspekter som elevernes forudsætninger og de opstillede læringsmål. Vedrørende modtagning Kunne vurdere modtagningsforhold samt udvælge og anvende modtagningsteknikker ved anvendelse af minitrampolin, stor trampolin og andre fjedrende afsætsredskaber ved spring tilladte på udvidet kompetenceniveau. Kunne vurdere, udvælge og anvende den modtagningsteknik, der er mest hensigtsmæssig i relation til elevens forudsætninger, det valgte spring og den valgte springopstilling. Dette først og fremmest for at sikre, at eleven ikke kommer til skade, men også for at fremme elevens læringsmuligheder. I tilfælde hvor en elev ikke springer som forventet, skal læreren kunne reflektere i handling og anvende den teknik, der bedst muligt sikrer eleven mod uheld. Vedrørende etiske forhold Kunne vurdere etiske forhold med hensyn til ansvar og risici ved anvendelse af fjedrende afsætsredskaber. Kunne informere forældre og indgå i dialog med dem før undervisningsforløb og i tilfælde af skader efter forløbet. De etiske forhold kan andrage juridiske og forsikringsmæssige forhold, skolens ansvar, underviserens ansvar osv. Vedrørende indberetning Kunne registrere og beskrive eventuelle uheld på indberetningsskema til sundhedsstyrelsen. Vedrørende evaluering af kompetenceniveauet hos underviserne Forudsætningen for at deltage i kurset er liniefagsuddannelse i idræt eller tilsvarende realkompetencer. Der skal aflægges skriftlig eller mundtlig prøve i de teoretiske kompetencer og etiske aspekter og praktisk prøve i de modtagningsmæssige kompetencer, der knytter sig til udvidet kompetenceniveau. 9

10 Bilag 3 Forsikring, ansvar, erstatning Bilaget er udformet af Kurt Henriksen, Willis. Alle fremhævelser og overskrifter er Efterskoleforeningens: Erstatningsret Erstatningsretten er en samlebetegnelse for de retsregler, der fastlægger betingelserne for, at nogen kan drages til ansvar for en indtrådt skade på en sådan måde, at vedkommende bliver forpligtet til at betale erstatning til den, som skaden har ramt, samt hvordan erstatningen for den pågældende skade i så fald skal udmåles. Krav, der skyldes en skadevoldende handling eller undladelse, kaldes erstatningskrav. Før en person eller en virksomhed/skole m.fl. kan pålægges et erstatningsansvar, skal der være et ansvarsgrundlag. Dvs. at der skal foreligge omstændigheder, der medfører, at skadevolderen kan pålægges et ansvar. Der findes 2 primære ansvarsgrundlag, culpaansvar og objektivt ansvar. Culpaansvaret defineres som; den handling eller undladelse, som foreligger til bedømmelse, afviger fra et på handlingens/undladelsens tidspunkt anerkendt adfærdsmønster, altså en objektiv bedømmelse af love, retspraksis og sædvaner samt forholdets natur - man er ansvarlig for den skade, der kan tilregnes én som forsætlig eller uagtsom. Det er skadelidte (eleven/forældrene), der har bevisbyrden for, at skadevolder (skolen) har handlet culpøst. Der kan dog foreligge en ansvarsfrihedsgrund, som gør, at man ikke vil kunne gøre ansvar gældende. I relation til sportsudøvelse kan det være, at man har givet samtykke til skaden (eks. En bokser der kommer til skade), har accepteret risikoen (eks. Gymnast som lander forkert og kommer til skade) eller man selv er skyld i den skete skade. Det objektive ansvar er det lovregulerede ansvar, eksempelvis motoransvar i henhold til færdselsloven, produktansvar m.fl.. Hvis man bliver gjort erstatningsansvarlig er det Lov om erstatningsansvar, der definerer, hvilke erstatningsmuligheder, man som skadelidte (elev/forældre) har. 1. erstatning for tabt arbejdsfortjeneste 2. godtgørelse for svie og smerte 3. godtgørelse for varigt mèn 4. erstatning for tab af erhvervsevnen 5. erstatning for rimelige begravelsesudgifter og forsørgertab 6. erstatning for tab af forsørger 7. forsørgertabserstatning til børn Det er omvendt, de krav at I som forening/skole kan blive mødt med af skadelidte (elev/forældre). 10

11 Det er derfor meget vigtigt, at man som forening/skole har tegnet en ansvarsforsikring, som netop dækker sikredes (skolens) erstatningsansvar for skade tilføjet personer og ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed. Forsikringen dækker dog ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt. Når man taler om ansvar i forbindelse med, at en forening eller en skole benytter trampoliner i forbindelse med aktiviteten eller undervisningen, er ansvarsgrundlaget fortrinsvist culpa, dog objektivt ansvar i forbindelse med produktansvaret. Man kan forestille sig følgende ansvars-scenarier: 1. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at der er en defekt ved trampolinen, som kan henføres til produktionen deraf. Her foreligger der således et produktansvar, som skal anmeldes overfor producenten. Producenten må antages at have tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som går ind i sagen ved en anmeldelse deraf. 2. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at foreningen/skolen ikke har vedligeholdt trampolinen ordentligt eller pga. andre omstændigheder, som kan henføres til foreningen/skolen - culpaansvar. Foreningen/skolen vil ud fra en konkret vurdering formentlig blive fundet ansvarlig for den skete skade. Skaden anmeldes til foreningens/skolens erhvervsansvarsforsikring til dennes behandling. 3. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at en instruktør/lærer har instrueret forkert - culpaansvar. Foreningen/skolen, som følge af arbejdsgiveransvaret, vil ud fra en konkret vurdering formentlig blive fundet ansvarlig for den skete skade. Skaden anmeldes til foreningens/skolens erhvervsansvarsforsikring til dennes behandling. 4. En gymnast/elev kommer til skade som følge af, at den pågældende er uheldig eller har udført en handling, som vedkommende ikke måtte. Er gymnasten/eleven blot uheldig at komme til skade (accept af risiko), foreligger der ikke noget ansvarsgrundlag, og har eleven tillige gjort noget denne ikke måtte, (egen skyld) og igen ingen at gøre ansvarlig for den skete skade. Eksempler på retspraksis Østre Landsret af 11. oktober 2005: Et sommerland blev dømt til at anerkende at være erstatningsansvarlig i forbindelse med en ulykke på en trampolin. Da en gæst forsøgte at komme rundt i en salto, fik hans ene ben fat i et elastisk kantreb, som holdt ham fast, således at han faldt ned på trampolinen hårdt og hurtigt. Han fik nogle skavanker som følge deraf. Før åbningen af sommerlandet blev alle forlystelserne gennemgået af bl.a. politiet og Teknologisk Institut. Der var daglige gennemgange af forlystelserne, og udfyldt checklister i forbindelse dermed (var dog ikke blevet gemt for den pågældende dag). Afhængig af antallet af gæster blev der i løbet af dagen yderligere foretaget en visuel gennemgang af forlystelserne. Landsrettens begrundelse og resultat: Der blev fremlagt nogle fotos, der viser eksempler på slidte og ukorrekt fastgjorte gummistropper. Sommerlandet kunne ikke bevise, at den anvendte trampolin ved parkens åbning på ulykkesdagen var korrekt indrettet. Skadelidtes udførte spring var ikke i særlig grad risikobetonet. 11

12 Østre Landsret af 30. juni 1995 Efterskole ikke ansvarlig for, at elev kom til skade ved styrt under motorcross-kørsel. Elev havde sagsøgt skolen til at anerkende, at skolen var erstatningsansvarlig. Elev kommer til skade ved et styrt under motorcross-kørsel. Sagsøger har gjort gældende, at skolen er erstatningsansvarlig som følge af culpa, ved at skolens ledelse har tilladt banen anvendt til kørsel (var ikke godkendt af Dansk Motor Union, hvilket heller ikke var et krav). Sagsøger har desuden gjort gældende, at lærer har udvist culpa ved mangelfuld instruktion og tilsyn arbejdsgiveransvar. Sagsøger havde faktisk ikke overholdt instrukserne, hvilket man klandrede læreren for!!! Landsrettens udtaler: Sagsøgeren har ikke påvist, at banens indretning har været således, at skolens ledelse ikke burde have tilladt den benyttet af skolens elever banen har været benyttet i mange år uden alvorlige uheld. Lærerens instruktion til eleverne fandtes ikke mangelfuld. Forebyggelse På baggrund af ovennævnte gennemgang samt de nævnte domme, er det således yderst vigtigt for at undgå at blive erstatningsansvarlig, at både instruktørerne/lærerne har de fornødne kompetencer til undervisningen, og at materiellet bliver anvendt korrekt og bliver ordentligt vedligeholdt. Jo større formelle krav til uddannelse, udstyr, vedligeholdelse og eftersyn jo færre skader. Men jo større er risikoen for at ifalde et ansvar også, idet det i så tilfælde vil være disse normer/anvisninger som skadevolder vil blive bedømt på baggrund af. Overholdes disse ikke og har dette været medvirkende til den skete skade, vil der være en høj sandsynlighed for at der foreligger et erstatningsansvar. Ansvarsforsikring Særlige aktiviteter, herunder trampoliner, er omfattet af det ansvarsforsikringsprogram, skoler der benytter Willis og Alm.Brand har. Særlige aktiviteter. Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes ansvar i forbindelse med følgende aktiviteter: Dykning med særligt udstyr (iltflaske) max. 15 personer pr. hold Rapelling/udendørs klatrevæg max 15 personer pr. hold Motorløb på bane (motoriserede go-carts og lign.) max. 15 personer pr. hold Motorlære kørsel på mark med bil/mc 1 ad gangen Riverrafting og lign. Dykning med snorkel Indendørs klatrevæg Klatring/rapelling på/fra træer Ski-, fjeld- og vandreture samt ekskursioner i øvrigt Skydebane herunder hardball-bane Brug af hoppepuder, airtracks mv. Her kommer trampolin også ind. 12

13 Sikkerhedsudstyr m.v.: I forbindelse med risikobetonet sport er det en forudsætning for forsikringens dækning, at relevant sikkerhedsudstyr anvendes. For elever under 18 år er det endvidere en betingelse for forsikringens dækning, at forældre/værge er orienteret om sådanne aktiviteter og har accepteret elevens deltagelse heri. Skadesanmeldelse Forsikringsrådgiver Willis anbefaler, at man under ingen omstændigheder tilkendegiver overfor en eventuel skadelidt, at man er ansvarlig i den skete skade. Der imod bør man sige, at man anmelder skaden til sit forsikringsselskab til deres bedømmelse. 13

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven

Nordisk Forsikringstidskrift 1/2014. Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie. Tilbagekaldelse af spanske oliven Tilbagekaldelse af produkter et skrækscenarie Tilbagekaldelse af spanske oliven I forbindelse med produktionen af nogle sorte oliven i Spanien sker der en fejl i produktionsprocessen. Fejlen indebærer,

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

MiFID. Årsag og Virkning. Martin Hoffmann Pedersen. CPR.nr.: Afleveringsdato: 12. november, 2009. Antal anslag: 152.357.

MiFID. Årsag og Virkning. Martin Hoffmann Pedersen. CPR.nr.: Afleveringsdato: 12. november, 2009. Antal anslag: 152.357. MiFID - Årsag og Virkning Forfatter: CPR.nr.: Studium: Martin Hoffmann Pedersen x Cand.merc.(jur). Afleveringsdato: 12. november, 2009 Juridisk vejleder: Økonomisk vejleder: Kim Østergaard Torben Juul

Læs mere

uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN

uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN LEGEPLADS- LEGEPLADS- REDSKABER REDSKABER OG OG SIKKERHED PÅ SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN uderum BUPL og PMF Indhold Legepladsredskaber og sikkerhed s. 2 Legepladsstandarderne s. 4 generelle sikkerhedskrav,

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes...?

Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes...? 206 HENRIK BACHE Bør erstatning udenfor kontraktforhold kunne nedsættes....? Højesteretssagfører Henrik Bache (D): Jeg kan slutte mig til den fremkomne tak til indlederen, det er et meget fortjenstfuldt

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5

Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004... 5 Årsberetning 2004 Indhold INDHOLD Dansk tandlægeforenings Patientskadeforsikrings administration pr. 1. januar 2004.......... 5 Forord.............................................................................

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere