Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter"

Transkript

1 Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben Tegning Formål Kontingent Medlemskab Bestyrelsen Budget, regnskab og formueforhold Generalforsamling Udvalg Vedtægtsændringer Klubbens opløsning...7 Klubvedtægterne er opdateret efter bemyndigelse på generalforsamlingen 03. Marts Esbjerg, den Formand Kasserer Sekretær

2 2 / 7 1 Klubben 1 Klubbens navn er DYKKERKLUBBEN ESBJERG 2 Klubben er startet i Dykkerklubben Esbjerg har hjemsted i Esbjerg Kommune 4 Dykkerklubben Esbjerg kontaktes via/på formandens privatadresse 5 Dykkerklubben Esbjerg anerkender dykkercertifikater fra følgende dykkerforbund/ - organisationer: PADI NASE CMAS Uddannet erhvervsdykker 2 Tegning Dykkerklubben Esbjerg tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses frafald af formanden eller kassereren i forening med to bestyrelsesmedle m- mer. 3 Formål 1 Klubben følger foreskrevne foreningsvedtægter 2 Klubben har til formål at sikre uddannelse af dens medlemmer. sikre at ingen forledes, men vejledes til at dykke på en tryg og sikker måde. sikre at der dykkes med gyldigt og af klubben godkendt certifikat og indenfor de rammer, som er fastsat af det enkelte medlems certifikat. arrangere dykkerture og andre aktiviteter. arbejde for at kunne betjene medlemmerne med de ressourcer som dels er nødvendige og dels gør det mere spændende at dykke: ex. Luftpåfyldning, dykkerbåd, lokaler, leje udstyr etc. 3 Aktiviteter i klubregi eller hvor klubben tager del i udgifter skal efterstræbes at gælde for flest mulige klubmedlemmer. 4 Al dykning på klubture der arrangeres som ture med henblik på flaskedykning er mindste krav PADI Open Water Diver (OWD) eller tilsvarende. Max dybde er 40 m. Planlagte dekompressionsdyk er ikke tilladt. 4 Kontingent 1 Klubkontingentet betales pr. medlem og gælder alene for den person, som har tegnet medlemskabet. 2 Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling. 3 Klubkontingentet opkæves helårligt forud og kontingentsåret regnes fra 1. januar til 31. december.

3 3 / 7 4 Nye medlemmer opkræves ved indmeldelse fuldt kontingent, hvis indmeldelse sker før 1. juli og ½ kontingent ved indmeldelse senere på året. 5 Udebliver betalingen rykkes for indbetaling. 1. rykker er gebyrfri. 6 Udebliver betalingen efter første rykker rykkes anden gang med et gebyr på kr. 50 med en betalingsfrist på 10 dage. Overskrides denne indbetalingsfrist anses medlemmet for værende udmeldt pr. denne dato. 7 Et medlemskab som ophører grundet manglende betaling vil ved genindmeldelse blive tillagt det før anførte gebyret på kr Indbetalt medlemskontingent tilbagebetales ikke. 9 Restance udover 3 måneder medfører automatisk tab af medlemskab. 5 Medlemskab 1 Medlemmer har fuld stemmeret efter 3 mdr. medlemskab 2 Dykkerklubben Esbjerg er tiltænkt som værende en dykkerklub og som fø lge deraf er et medlemskab betinget af, at man som medlem er i besiddelse af et af klubben anerkendt certifikat eller er i gang med at erhverve sig et. 3 Det er medlemmets pligt at meddele korrekt navn, adresse, tlf. nr. og fødselsdato til bestyrelsen. 4 Klubbens aktiviteter er med mindre andet udtrykkeligt er defineret kun tiltænkt klubbens medlemmer. 5 Eksklusionsgrundlag: Den der skader sikkerheden eller klubbens omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen forestår eventuel eksklusion. En eksklusion kan kun gennemføres ved at mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for eksklusionen. Vedkommende skal dog have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan, hvis han/hun ønsker det, få sagen afprøvet ved en generelforsamling. 6 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 mand på følgende poster En formand En næstformand En kasserer En sekretær Tre bestyrelsesmedlemmer Den 7 mands store bestyrelse er valgt ud fra følgende grunde Sikre størst mulig fremmøde til bestyrelsesmøder Sikre så stort engagement som muligt Bestyrelsesposter besættes for 2 år ad gangen på følgende måde: Ulige årstal: Formand, sekretær, 2 bestyrelsesmedlemmer Lige årstal: Kassereren, næstformand, 1 bestyrelsesmedlem Samtidig vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

4 4 / 7 For at kunne opstille som kandidat til en af bestyrelsens poster kræves minimum et års sammenhængende medlemskab af dykkerklubben. Medlemmet må ikke være i restance på opstillingstidspsunktet. Forventninger til bestyrelsen og mandater 1 Ved opstilling til valg til bestyrelsen medfølger et ansvar og en accept af, at posten kræver engagement. Et valgt bestyrelsesmedlem forpligter sig således til, at følge klubbens vedtægter og binder sig til den periode og post han/hun vælges for/til. 2 Som bestyrelsesmedlem forpligter man sig til, at arbejde udelukkende i klubbens interesse og tjene flertallets interesser. 3 Som bestyrelsesmedlem forpligter man sig til, at deltage aktivt i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. 4 Bestyrelsesmøder kan indkaldes med minimum halvdelen af bestyrelsesmedlemmernes accept. 5 Forslag frembragt på bestyrelsesmøder kan vedtages med flertalsbeslutning og kræver fremmøde af mindst 3 personer. Er et bestyrelsesmedlem forhindret gøres brug af en af de valgte suppleanter. 6 Der udarbejdes af bestyrelsen efter hvert bestyrelsesmøde og/eller generalforsamling et referat, som udsendes til samtlige medlemmer eller offentliggøres i et nummer af Vra g- gods, som er klubbens officielle klubblad snarest muligt efter bestyrelsesmødet/generalforsamlingen. 7 Klubben har adresse hos et af bestyrelsens medlemmer. 8 Bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt som beskrevet under afsnit Generalforsamling 9 Bestyrelsen har mandat til at nedsætte eller godkende udvalg. Eksempelvis Festudvalg, turudvalg, etc. Ligeledes har bestyrelsen mandat til at nedlægge udvalg igen med mindre det drejer sig om udvalg, som i henhold til gældende regler for generalforsamling er blevet oprettet og vedtaget på en generalforsamling. 10 Bestyrelsen kan godkende udgifter med underskrift fra formand og kasserer. 11 Kassereren har mandat til at ligge inde med en konstant kassebeholdning af en størrelse, som skønnes nødvendig til dækning af små udgifter som for eksempel kontorartikler, porto, byttepenge etc. 12 Bestyrelsen har med samlet accept mandat til at ekskludere medlemmer, som handler i strid med de til en hver tid gældende klubvedtægter. Arbejdsopgaver Formanden: Er klubbens kontaktperson og tegner klubben ud ad til. Kontakt til klubbens forskellige udvalg. Forestår al korrespondance til kommune og andre offentlige instanser. Næstformanden: Skal kunne supplere formanden eller træde i dennes sted, hvis formanden er forhindret i at kunne udføre sin opgave eller være til stede ved arrangementer/møder. Kassereren: Tegner sammen med formanden klubbens ansigt ud ad til. Står for klubbens regnskab, kassebeholdning, konti og andet vedrørende klubbens økonomi som opkrævning af medlemskontingent etc. Fremlæggelse af revideret årsregnskab på generalforsamlingen. Kontakt til revisor/revisionsgruppe.

5 5 / 7 Sekretær: Bestyrelsesmedlemmer Suppleanter: Revision: Aftrædelse: Står for udfærdigelse og renskrivning af referater ved møder og generalforsamling(er). Sikrer at alle i bestyrelsen får tilgang af relevant information. Sikrer at relevant information tilgår blad-, avis- og webudvalg. Sikrer at relevant information tilgår medlemmerne. Indkalder til møder, generalforsamling. Indkalder eventuelt suppleanter og informerer disse. Deltager aktivt på bestyrelsesmøder og eventuelle afstemninger på disse. Træder til ved afstemninger i bestyrelsen, hvis en eller flere bestyrelsesmedlemmer er forhindret i at kunne deltage. Har krav på at blive informeret med alt relevant information som er nødvendig for at kunne afgive deres stemme i en specifik situation. Revisionen vælges på generalforsamlingen og vælges for hvert år. Det er revisionens opgave at gennemgå det samlede regnskab og påse at kassebeholdningen er til stede. Revisionen har ret til at aflægge besøg hos kassereren, hvornår revisionen finder det nødvendigt. Revisionen skal godkende regnskabet før fremlæggelse på generalforsamlingen, og hvis dette ikke er muligt, må revisionen fremlægge begrundelse herfor. Alle afgående bestyrelsesmedlemmer har pligt til at sætte deres efterfølgere ind i arbejdsopgaverne og sørge for at overdrage relevant skriftligt materiale, de måtte ligge inde med. 7 Budget, regnskab og formueforhold Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Tilskudsregnskab skal indsendes til godkendelse i Esbjerg Kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Klubbens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut med undtagelse af den nødvendige kassebeholdning. 8 Generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i februar måned. Indkaldelsen skal ske ved skriftlig meddelelse til klubbens medlemmer via klubblad eller pr. brev herom, med mindst 14 dages varsel. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer med stemmeret (se afsnittet: Medle m- skab) samt hvem bestyrelsen måtte have inviteret.

6 6 / 7 Fast dagsorden for generalforsamling: 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmeoptæller 3 Formandens beretning 4 Revideret regnskab forelægges sammen med revisionens eventuelle kommentar 5 Indkomne forslag 6 Fastsættelse af medlemskontingent 7 Valg af bestyrelse i henhold til hvem der er på valg 8 Valg af 1. og 2. suppleant 9 Valg af revisor/revisionsgruppe 10 Valg af udvalgsmedlemmer 11 Eventuelt Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor disse og andre forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 1. februar. Forslag, problemer, spørgsmål, opstilling af kandidater, indsigelser m.m. som ønskes medtaget på generalforsamlingen kan ikke forventes tilgodeset med mindre de skriftligt er tilgået bestyrelsen senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Afstemning foregår ved håndsoprækning og stemmer tælles af valgte stemmeoptællere. Kun fremmødte medlemmer med gyldigt dykkercertifikat (se afsnittet: Klubben) kan stemme. Der godtages ikke brevstemmer, og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Sekretæren udarbejder referat af generalforsamlingen, der oplæses som sidste punkt på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske herom. Ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage, og der skal tilgå medlemmerne skriftlig meddelelse herom via brev. Referat fra generalforsamlingen offentliggøres ved udsendelse af brev til de enkelte me d- lemmer eller offentliggøres i klubbens blad Vraggods 9 Udvalg Udvalg nedsættes efter behov og vælges på generalforsamling for et år ad gangen. 10 Vedtægtsændringer Klubbens vedtægter kan ændres på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

7 7 / 7 11 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst ½-delen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. På denne generalforsamling skal der samtidig træffes bestemmelse for, hvorledes klubben skal afvikles både rent økonomisk og med hensyn til meddelelse af klubbens ophør relevante steder. Hvis denne ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig som for eksempel som følge af, at der ikke er fremmødt mindst ½-delen af foreningens stemmeberettigede medlemmer indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor stemmeflertallet da afgør om foreningen skal opløses. Ved ophør afhændes klubbens materiel/løsøre til medlemmerne via auktion. Ved opløsning af foreningen skal et eventuelt overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område. Hvilket formål et eventuelt overskud skal anvendes til besluttes ved flertalsafstemning på selv samme generalforsamling, som har besluttet oplø s- ningen.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Sejlklub.

Vedtægter for Aalborg Sejlklub. Vedtægter for Aalborg Sejlklub. Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.). Hjemsted er Aalborg Kommune. Klubbens stander er mørkeblå med gul eller forgyldt A.S. og derunder

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere