Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Kongsbak Informatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 4.33. Kongsbak Informatik"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Kongsbak Informatik

2 LOKALPLAN Høje-Taastrup kommune

3 1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.33 Lokalplanen omfatter et boligområde øst for Charlotteager i Hedehusene mellem Baldersbuen og Charlottegårdsvej Sag: Dok:

4 2 Indhold Redegørelse, lokalplan Indledning...3 Lokalplanens beliggenhed...3 Lokalplanens indhold...3 Historie...5 Forholdet til anden planlægning...5 Tilladelser fra andre myndigheder...5 Miljøvurdering.6 Bæredygtig udvikling...6 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning Beplantning og hegning Ubebyggede arealer og parkering Veje og stier Tekniske forsynings anlæg, renovation og spildevand Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger...14 Vedtagelsespåtegning:...15 Bilag 1: Bilag 2 Matrikelplan Udstykningsplan jr. nr Dok. nr

5 Redegørelse, lokalplan Indledning Der er stor efterspørgsel på arealer i kommunen til boliger, specielt til parcelhuse. Kommunen har netop udstykket og solgt 14 parcelhusgrunde øst for Charlotteager, nord for Baldersbuen. Med vedtagelse af lokalplan 4.33 vil der blive mulighed for at fortsætte byudviklingen syd for Baldersbuen. Lokalplanens beliggenhed Lokalplanen omfatter et område i Hedehusene, øst for Charlotteager, mellem Baldersbuen og Charlottegårdsvej. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål og udstikker retningslinier for placering og udformning af bebyggelse, fællesarealer, beplantning, adgangsforhold, støjafskærmning med videre. Området skal i princippet udstykkes i overensstemmelse med bebyggelsesplanen vist på bilag 2. Hensynet til ledningsnet og højdeforskelle i terrænet kan dog medføre en vis afvigelse fra bebyggelsesplanen. Lokalplanen udlægger området til åben-lav boligbebyggelse, parcelhuse. Der gives mulighed for udstykning af 27 parcelhusgrunde på m 2. For den enkelte parcelhusgrund må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25, og der kan bygges i 1-1½ etage. Bebyggelsen grupperes omkring et grønt område, der gennemskæres af Høje-Taastrupstien. Høje-Taastrupstien er en overordnet sti, der løber i eget trace og stort set uden vejskæringer fra Taastrup station til Hedehusene station. Bl.a. derfor bliver der to vejadgange til området, en fra Baldersbuen mod nord, og en fra Charlotteager i bebyggelsens sydvestlige hjørne. De interne veje opkaldes efter de gårde, der før hen ejede jorden. Vejen i områdets nordlige del kommer til at hedde Georg Hansens Ager. Vejen i den sydlige del kommer til at hedde Lindegårdsager. De interne veje udlægges i 9 meters bredde. På grund af de ret korte vejstræk vil der ikke blive etableret egentlig hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der bliver gangarealer i begge sider af vejen samt parkeringsmulighed i den ene side. Selve kørebanen bliver forholdsvis smal, men med mulighed for at trække ud til siden. Mod Baldersbuen og Charlotteager udlægges et 10 meter bredt afskærmningsbælte. Mod Baldersbuen etableres en mindre støjvold i afskærmningsbæltet. Mod landzoneområderne syd og øst for bebyggelsen udlægges et 5 meter bredt

6 afskærmningsbælte. Beplantning på fællesarealerne og i afskærmningsbælterne skal ske efter kommunens anvisninger. Der kan indenfor området anlægges et regnvandsbassin, når dette udformes som en lille sø og indpasses omgivelserne. 4 I områdets østlige afgrænsning udlægges et bælte på 8 meter til anlæg af en nord-sydgående sti. Stien er en overordnet forbindelsessti, der samtidig fungerer som en afstandszone til landbrugsarealerne øst for boligbebyggelsen. Stien har mod nord tilslutning til cykelstien på vejbroen over Roskildevej og mod syd tilslutning til Mølleager. Stien giver beboerne både i det nye område og i området omkring Mølleager mulighed for bl.a. at komme til busstoppestederne ved Roskildevej uden at komme i berøring med biltrafik, og cykle til erhvervsområdet ved Baldersbrønde. Stien skal desuden tjene som adgangsvej til landbrugsarealerne i transportkorridoren øst for området. Der skal indenfor området oprettes en grundejerforening, der ejer og vedligeholder veje, stier, beplantningsbælter, fælles arealer, eventuelle antenneanlæg, bredbåndsnet m.v. Byrådet kan bestemme, at grundejerforeningen sammenlægges med bebyggelse i naboområder, og det er hensigten at området skal have fælles grundejerforening med bebyggelsen nord for Baldersbuen omkring Liselundager. De to bebyggelser skal ligeledes have fælles antenneanlæg eller tilsvarende. Lokalplanområdet med Høje-Taastrupstien set fra Charlotteager.

7 5 Historie Den sydlige del af lokalplanområdet ligger, hvor Georg Hansens gård fik sine jorder ved udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Den nordlige del af området har tilhørt Lindegården. Forholdet til anden planlægning Området er i Kommuneplan 2000 udlagt til boligformål. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 373 og 381. Det udlægges her til parcelhuse/haveboliger. Ved parcelhusbyggeri med en bebyggelsesprocent på maks. 25 i højst. 1½ etage. Området ligger udenfor det i kommuneplanen afgrænsede stationsnære område. I den hidtidige kommuneplanlægning har der været åbnet mulighed for at forlænge Baldersbuen frem til Charlottegårdsvej. Denne mulighed bortfalder med vedtagelse af lokalplan Området gennemskæres af den regionale hovedsti, Høje- Taastrupstien, i regionplanen betegnet sti nr. 59. Området nord for Høje-Taastrupstien er beliggende i byzone. Området syd for stien ligger i landzone og føres i byzone med vedtagelse af lokalplanen. Stiudlægget i områdets østlige del forbliver i landzone. Der er syd og øst for området private drikkevandsboringer, der oppebærer beskyttelseslinier med virkning indenfor lokalplanområdet jævnfør Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, DS 441. Fra Baldersbuen løber et rørlagt vandløb ind i lokalplanområdet. Dette skal omlægges i forbindelse med byggemodningen af området. Tilladelser fra andre myndigheder Ejendommene matrikel nr. 4b, 5c, 5ey og 6d Baldersbrønde by er omfattet af landbrugspligt. Det er en forudsætning for planens realisering, at landbrugspligten ophæves på disse ejendomme. Landbrugsministeriet kan jævnfør landbrugslovens 4 ophæve landbrugspligten blandt andet når jorden i nær fremtid kan påregnes inddraget til udbygning af bysamfund og jorden ligger i byzone. Området syd for Høje-Taastrupstien er omfattet af skovbyggelinie. Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at skovbyggelinien ophæves.

8 Miljøvurdering Jævnfør lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljø-vurdering af planer og programmer 3 stk. 2 Kommunen vurderer ikke, at projektet har et omfang eller en karakter, så det får nogen væsentlig miljømæssig indflydelse på omgivelserne. Der vil derfor ikke blive gennemført en miljøvurdering af lokalplan 4.33 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er to potentielle støjkilder i nærheden af lokalplanområdet. Mod nord ligger Baldersbuen, der med sit sving og relativt store hældning kan give anledning til nogen støj fra bilernes opgasning og nedbremsning. Der anlægges i afskærmningsbæltet en støjvold eller tilsvarende i op til to meters højde. Bebyggelsen skal overholde miljøstyrelsens vejledende grænser for trafikstøj i boligområder. Det indendørsstøjniveau må således ikke overstige 30 db(a) og det udendørs støjniveau må ikke overstige 55 db(a) på de primære udendørs opholdsarealer, siddeområder, legepladser m.v. Ca. 200 meter syd for området løber den regionale jernbane, hvilket betyder at støjniveauet for den sydlige del af området vil komme over det af Miljøstyrelsen anbefalede maksimale udendørs støjniveau på 60 db(a) for jernbanestøj. Med henvisning til BaneDanmarks miljøredegørelse må det antages, at dette niveau nås i en afstand på ca. 300 meter fra banen, samtidig med at udviklingen er flere tog med højere hastighed, og dermed en forhøjelse af støjniveauet. Det er derfor en forudsætning for bebyggelse af den sydlige del af lokalplanområdet, at støjbelastningen fra jernbanen reduceres i overensstemmelse med gældende normer. Dette skal i praksis ske ved at den eksisterende støjvold langs jernbanen forlænges mod øst. Grundejeren skal for kommunen fremlægge en dokumenteret vurdering af, hvor høj og hvor lang støjvolden skal være, for at kravene til støjforholdene i lokalplanområdet kan opfyldes. 6 Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning, at man ved byggeri og udvikling i Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling, der både økonomisk og økologisk er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses.

9 Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelse af bebyggelsen og ved den fremtidige drift. Bl.a. skal bygninger fortrinsvis orienteres så den passive solvarme udnyttes bedst muligt 7 Høje-Taastrup Kommune er, efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, efter omstændighederne indstillet på positivt at behandle ansøgninger under hensyn til at fremme en bæredygtig udvikling.

10 Lokalplanens bestemmelser 8 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område beliggende i Hedehusene syd for Baldersbuen og øst for Charlotteager. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge rammerne for et attraktivt og åbent parcelhusområde. 2. Lokalplanens område og zonestatus 1. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nummer 5ey og 6eo og dele af matriklerne nummer 4b, 5c, 5e, 5fu, 6d, vejlitra f, vejlitra k, vejlitra s, alle Baldersbrønde by Hedehusene, samt alle matrikler, der efter den 9. maj 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Med vedtagelse af lokalplanen overføres hele området undtagen det østlige stiudlæg på otte meter til byzone. 3. Områdets anvendelse 1. Området udlægges til, åben/lav bebyggelse, parcelhuse. 2. På den enkelte ejendom kan der drives sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i private boliger, når virksomheden drives af beboerne i den pågældende bolig og kun optager en mindre del af boligens areal. Virksomheden skal drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af bolig ikke forandres. Der må ikke forekomme udendørs oplag. Virksomheden må ikke foranledige ulemper for de omkringboende eller give anledning til forøget parkeringsbehov i området. 3. Arealer udenfor de udstykkede parceller er fællesarealer for hele bebyggelsen og kan kun benyttes til fællesformål som grønne arealer, leg og spil, parkering o.l.

11 4. Udstykning 1. Området udstykkes omkring et centralt grønt område, gennemskåret af Høje-Taastrupstien, i princippet som vist på kortbilag 2. Det skal ved udstykningen tages hensyn til eksisterende jordledninger med videre. 2. Parcelhusgrunde må ikke udstykkes mindre end 700 m Områdets fællesarealer, stier, adgangsveje, plantebælter/støjvolde med videre sammenlægges til to matrikler opdelt af Høje-Taastrupstien. Det matrikulære udlæg omkring Høje-Taastrupstien, litra S, bibeholdes Bebyggelsens omfang og placering 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen kan højst opføres i 1½ etage. 3. Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over gennemsnitskoten for eksisterende terræn under huset. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning 1. Til facader og tage skal anvendes gedigne og velpatinerende materialer så som tegl, beton, træ og lignende. Der må ikke være større facadepartier beklædt med lette materialer som for eksempel fiberplader, spånplader og lignende laminater. 2. Skiltning ved boliger skal begrænses til en navneplade ved indgangen på højst 600 cm 2. Skiltning og reklamering må i øvrigt ikke finde sted i området. 3. Der kan indenfor området etableres et fælles antenneanlæg, når dette tilpasses omgivelserne. (se 10 pkt. 5) 4. Eventuelle individuelle antenner og paraboler skal placeres, så det højeste punkt på installationen ikke er mere end 1,5 meter over terræn. 5. Byrådet kan give tilladelse til opsætning af antenner med videre til radioamatører eller andre beboere, der vurderes at have et særligt behov for individuelle modtagefaciliteter. 6. Det skal ved byggeri indenfor lokalplanområdet ved

12 beregninger dokumenteres, at facader udformes således, at det indendørs støjniveau (angivet som det ækvivalente støjniveau over 24 timer Laeq, 24h) ikke overstiger 30 db (A) Beplantning og hegning 1. Hegn mod vej og sti skal være levende hegn. 2. Hegn i naboskel skal som udgangspunkt være levende, dog kan der efter fælles overenskomst mellem naboer opføres fast hegn. 3. Hegn må ikke være højere end 180 cm, og må ikke placeres nærmere vej- og stiskel end 30 cm. Levende hegn kan suppleres med et skjult trådhegn. 4. Uoverdækkede terrasser kan afskærmes med fast hegn af træmateriale eller levende hegn. 5. Mod Baldersbuen og Charlotteager udlægges et ti meter bredt afskærmningsbælte, og mod lokalplanområdets østlige og sydlige afgrænsning anlægges et fem meter bredt afskærmningsbælte jævnfør kortbilag Fællesarealer og beplantningsbælte skal beplantes efter en af byrådet godkendt overordnet beplantningsplan. 7. Beplantningen i afskærmningsbælterne skal bestå af løvfældende buske og træer samt græs eller anden bundplantning. Beplantningen skal have en højde på mindst en meter over terræn, og skal fremstå vel vedligeholdt.

13 8. Ubebyggede arealer og parkering 1. Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må kun anvendes til have og gårdsplads. Der må ikke være udendørs oplag eller henstilles uindregistrerede biler og lignende. 2. Ubebyggede arealer skal fremtræde ordentlige og velholdte. 3. Der skal på den enkelte ejendom anlægges mindst to parkeringspladser. 4. Befæstede arealer skal udformes, så der opnås størst mulig nedsivning af regnvand. 5. Der må ikke på den enkelte ejendom uden byrådets særlige tilladelse parkeres biler på over 3500 kg totalvægt. 6. I plantebæltet mod Baldersbuen etableres en støjvold eller anden støjafskærmning. Støjafskærmningen kan have en højde på op til to meter. 7. Støjniveauet på udendørs arealer skal overholde Miljøministeriets vejledende normer for udendørs trafikstøj i boligområder, 55 db(a) på de primære udendørs opholdsarealer, siddeområder, legepladser m.v. 8. Midt i bebyggelsen omkring Høje-Taastrupstien udlægges et fælles grønt område som vist på kortbilag På bebyggelsens fællesarealer kan opstilles parkinventar som bænke, legeredskaber, legehus, fodboldmål m.m. Der kan ikke opføres permanente bygninger. 10. Der kan på områdets fællesarealer anlægges et regnvandsbassin, når dette tilpasses det omgivende landskab. Regnvandsbassinet skal være udformet, så det ikke er til fare for legende børn og andre. 11

14 9. Veje og stier 1. Der anlægges veje og stier som vist på kortbilag Kørende adgang til den nordlige del af området sker fra Baldersbuen. Kørende adgang til den sydlige del af området sker fra Charlotteager. 3. Til interne fordelingsveje udlægges ni meter trace. Vejen anlægges efter det på kortbilag 3 viste vejprofil. Den nordlige vej anlægges med parkeringslommerne mod nord og øst. Den sydlige vej anlægges med parkeringslommerne mod syd og øst 4. Veje skal udformes, så der bliver adgang for renovationskørsel og brandslukningskøretøjer til alle boliger. 5. De på bilag 2 viste interne stier udlægges i mindst 4 meters bredde, og udføres med asfalt eller anden fast belægning i mindst to meters bredde. 6. Høje-Taastrupstien er en regional sti, og indgår i kommunens overordnede stistruktur. Til den overordnede sti udlægges et trace i mindst syv meters bredde. Der skal respekteres en byggelinie/friholdelseslinie omkring stien på mindst fem meter. 7. Den nord-sydgående sti i områdets østlige afgrænsning er en overordnet forbindelsessti. Den udlægges i et otte meter bredt bælte, som forbliver i landzone. Stien anlægges med et befæstet (asfalt) areal i minimum 3 meters bredde. 8. Veje og stier belyses, så der ikke er direkte lys i private haver. Til vejbelysning anvendes Louis Poulsen KIPP armaturer eller tilsvarende design og kvalitet Tekniske forsynings anlæg, renovation og spildevand 1. Bebyggelsen tilsluttes kollektiv varmeforsyning, naturgas. Der må ikke benyttes el til rumopvarmning. Disse bestemmelser kan dog fraviges hvor det er hensigtsmæssigt i forbindelse med etablering af vedvarende energi. 2. Bebyggelsen skal tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg og den kommunale vandforsyning,

15 13 3. Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan indenfor området etableres installationer til produktion af vedvarende energi, vandbesparende foranstaltninger, nedsivning af regnvand fra tag med videre. Byrådet skal dog søges om tilladelse, såfremt installationen har betydning for områdets arkitektur og udseende. 4. Boliger skal tilmeldes den kommunale dagrenovationsordning. Der skal afsættes plads til opbevaring af affald og genbrug fra boliger jævnfør kommunens regulativ for husholdningsaffald. Affald og genbrug skal kunne afhentes jævnfør regulativets bestemmelser. Der skal udarbejdes en plan for den påtænkte opbevaring og opsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald. 5. Alle boliger indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes et fælles antenneanlæg, kabel-tv, bredbåndsnet eller tilsvarende. 6. Der kan indrettes transformerstation indenfor området til områdets egen forsyning. Transformerstationen skal i udtryk og materialer tilpasses den øvrige bebyggelse. 11. Grundejerforening 1. Grundejere indenfor lokalplanområdet skal være tilsluttet en fælles grundejerforening, der omfatter hele lokalplanområdet. 2. Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet forlanger det, og vedtægterne skal godkendes af byrådet. 3. Byrådet kan pålægge grundejerforeningen sammenslutning med eller optagelse af grundejerforeninger for nabobebyggelserne. 4. Grundejerforeningen skal blandt andet afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer herunder afskærmningsbælterne og støjvolden samt bebyggelsens veje, stier og øvrige fælles anlæg, herunder fællesantenneanlægget.

16 12. Betingelser for ibrugtagning I Miljøstyrelsens vejledning af september 1984 anføres, at støjniveauet på de primære udendørs opholdsarealer, siddepladser, legeområder m.v. ikke overstiger 55 db(a). Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - Den i 7 pkt. 5 til 7 nævnte beplantning er etableret. - De i 8 pkt. 3 nævnte parkeringspladser er anlagt - Den i 8 pkt. 6 nævnte støjvold er anlagt. - De i 9 nævnte veje og stier er anlagte. - De i 10 nævnte tekniske anlæg for vand- og energiforsyning, spildevandsafledning, renovation samt det fælles antenneanlæg er etablerede. - Den i 11 nævnte grundejerforening er etableret. - Støjen fra jernbanen indenfor lokalplanområdet er nedbragt til under det af Miljøstyrelsen anbefalede maksimale udendørs støjniveau på 60 db(a). - Støjen fra omgivende veje overholder miljøstyrelsens vejledende normer for trafikstøj på primære udendørs opholdsarealer Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning. Byrådet har efter planlovens bestemmelser mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, med mindre de detaljerede regler netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Ved ansøgninger om dispensation foretager Byrådet en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og den øvrige planlægning for det pågældende område Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan (Planlovens 19). Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 20). 3. I henhold til planlovens 47 har kommunen mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.

17 Vedtagelsespåtegning: I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) vedtages foranstående lokalplan endeligt, og i medfør af lovens 31 begæres lokalplanen tinglyst på de af planen omfattede ejendomme. 15 Således vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 23. august 2005 Sign. Anders Bak borgmester / Jacob Nordby teknisk direktør Tinglysning: Retten i Taastrup, Tinglysningsafdelingen: Tinglyst den under nr Lyst på 5 EY, 6 EO, og hele 4 B, 5 C, 5 E, 5 FU og 6 D Baldersbrønde by, Hedehusene. Sign. Retten i Taastrup den Else Jørgensen

18 5ev 5fb 4b m 5bi 5fl 5fc BALDERSBUEN LILLEAGER 5cd 41b 5cg 5ce 5cf 5eu 5fk 5fi 5fh LISELUNDAGER 5fd 5fe 5ff "k" 5fu 5e 5ck 5ci 5fg m 5cl 42b 5ch 5ez MOSEAGER CHARLOTTEAGER b 5dc 42c 5df 5ex 5c 4b 5dd 5de 4b 23 6bv 6bx 5ey "s" HØJE TAASTRUP STIEN 6bu 6bt 6by 43b 6bz 6ep 6eo 6bs 6bæ 6d SLETTEAGER "f" 6cr 44d 6bø 44h 6ca 6cb 6d 6co 6cd 6cc MØLLEAGER 6cn 6ce 6cf 6r 44a Lokalplangrænse 3 m Sti Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Bilag 1 Geodata Lokal 1282 Lokalplan 4.33 DATO Matrikelplan MÅL ca. 1 : 2500 JOUR.NR

19 Kortet er ikke målfast Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Bilag 2 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 4.33 DATO Udstykningsforslag JOUR.NR

20 Bilag 3 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 4.33 DATO Vejprofiler JOUR.NR

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup

Kingosvej DDO, COWI. Lokalplan 1.01.12. Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup Roskildevej DDO, COWI Kingosvej Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.01.12 Fælleshus, forsamlingslokale samt butik i Kingosparken. Taastrup 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.01.12 Indhold: Redegørelse 3 Indledning...3

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget

LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget LOKALPLAN 4-18.1 Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget KØGE KOMMUNE 2003 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-18.1, Støttecenter og bofællesskab ved Søsvinget Indholdsfortegnelse Redegørelse Oversigtskort...6

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 7.28. Kolonihaveområde Solager B. Vridsløsemagle. Kolonihaveformål 13.02.2008. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 7.28 Kolonihaveområde Solager B Vridsløsemagle Kolonihaveformål 13.02.2008 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 7.28 Solager A Solager B Ole Rømers Vej Vridsløsemagle Ole Rømers

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene

Lokalplan 4.16.8. Brandvænget 36 Hedehusene Brandvænget Brandhøjgårdsvej Lokalplan 4.16.8 Brandvænget 36 Hedehusene 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.8 Indhold: 3 Redegørelse Indledning områdets beliggenhed. 3 Områdets beliggenhed 3 Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag

Lokalplan 1.02.2. Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup. Forslag Taastrup Hovedgade Lokalplan 1.02.2 Taastrup Hovedgade 140 A Taastrup Forslag 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.02.2 Indhold: Redegørelse... 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere