Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Kongsbak Informatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 4.33. Kongsbak Informatik"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr Kongsbak Informatik

2 LOKALPLAN Høje-Taastrup kommune

3 1 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.33 Lokalplanen omfatter et boligområde øst for Charlotteager i Hedehusene mellem Baldersbuen og Charlottegårdsvej Sag: Dok:

4 2 Indhold Redegørelse, lokalplan Indledning...3 Lokalplanens beliggenhed...3 Lokalplanens indhold...3 Historie...5 Forholdet til anden planlægning...5 Tilladelser fra andre myndigheder...5 Miljøvurdering.6 Bæredygtig udvikling...6 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning Beplantning og hegning Ubebyggede arealer og parkering Veje og stier Tekniske forsynings anlæg, renovation og spildevand Grundejerforening Betingelser for ibrugtagning Lokalplanens retsvirkninger...14 Vedtagelsespåtegning:...15 Bilag 1: Bilag 2 Matrikelplan Udstykningsplan jr. nr Dok. nr

5 Redegørelse, lokalplan Indledning Der er stor efterspørgsel på arealer i kommunen til boliger, specielt til parcelhuse. Kommunen har netop udstykket og solgt 14 parcelhusgrunde øst for Charlotteager, nord for Baldersbuen. Med vedtagelse af lokalplan 4.33 vil der blive mulighed for at fortsætte byudviklingen syd for Baldersbuen. Lokalplanens beliggenhed Lokalplanen omfatter et område i Hedehusene, øst for Charlotteager, mellem Baldersbuen og Charlottegårdsvej. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål og udstikker retningslinier for placering og udformning af bebyggelse, fællesarealer, beplantning, adgangsforhold, støjafskærmning med videre. Området skal i princippet udstykkes i overensstemmelse med bebyggelsesplanen vist på bilag 2. Hensynet til ledningsnet og højdeforskelle i terrænet kan dog medføre en vis afvigelse fra bebyggelsesplanen. Lokalplanen udlægger området til åben-lav boligbebyggelse, parcelhuse. Der gives mulighed for udstykning af 27 parcelhusgrunde på m 2. For den enkelte parcelhusgrund må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25, og der kan bygges i 1-1½ etage. Bebyggelsen grupperes omkring et grønt område, der gennemskæres af Høje-Taastrupstien. Høje-Taastrupstien er en overordnet sti, der løber i eget trace og stort set uden vejskæringer fra Taastrup station til Hedehusene station. Bl.a. derfor bliver der to vejadgange til området, en fra Baldersbuen mod nord, og en fra Charlotteager i bebyggelsens sydvestlige hjørne. De interne veje opkaldes efter de gårde, der før hen ejede jorden. Vejen i områdets nordlige del kommer til at hedde Georg Hansens Ager. Vejen i den sydlige del kommer til at hedde Lindegårdsager. De interne veje udlægges i 9 meters bredde. På grund af de ret korte vejstræk vil der ikke blive etableret egentlig hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der bliver gangarealer i begge sider af vejen samt parkeringsmulighed i den ene side. Selve kørebanen bliver forholdsvis smal, men med mulighed for at trække ud til siden. Mod Baldersbuen og Charlotteager udlægges et 10 meter bredt afskærmningsbælte. Mod Baldersbuen etableres en mindre støjvold i afskærmningsbæltet. Mod landzoneområderne syd og øst for bebyggelsen udlægges et 5 meter bredt

6 afskærmningsbælte. Beplantning på fællesarealerne og i afskærmningsbælterne skal ske efter kommunens anvisninger. Der kan indenfor området anlægges et regnvandsbassin, når dette udformes som en lille sø og indpasses omgivelserne. 4 I områdets østlige afgrænsning udlægges et bælte på 8 meter til anlæg af en nord-sydgående sti. Stien er en overordnet forbindelsessti, der samtidig fungerer som en afstandszone til landbrugsarealerne øst for boligbebyggelsen. Stien har mod nord tilslutning til cykelstien på vejbroen over Roskildevej og mod syd tilslutning til Mølleager. Stien giver beboerne både i det nye område og i området omkring Mølleager mulighed for bl.a. at komme til busstoppestederne ved Roskildevej uden at komme i berøring med biltrafik, og cykle til erhvervsområdet ved Baldersbrønde. Stien skal desuden tjene som adgangsvej til landbrugsarealerne i transportkorridoren øst for området. Der skal indenfor området oprettes en grundejerforening, der ejer og vedligeholder veje, stier, beplantningsbælter, fælles arealer, eventuelle antenneanlæg, bredbåndsnet m.v. Byrådet kan bestemme, at grundejerforeningen sammenlægges med bebyggelse i naboområder, og det er hensigten at området skal have fælles grundejerforening med bebyggelsen nord for Baldersbuen omkring Liselundager. De to bebyggelser skal ligeledes have fælles antenneanlæg eller tilsvarende. Lokalplanområdet med Høje-Taastrupstien set fra Charlotteager.

7 5 Historie Den sydlige del af lokalplanområdet ligger, hvor Georg Hansens gård fik sine jorder ved udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Den nordlige del af området har tilhørt Lindegården. Forholdet til anden planlægning Området er i Kommuneplan 2000 udlagt til boligformål. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområder 373 og 381. Det udlægges her til parcelhuse/haveboliger. Ved parcelhusbyggeri med en bebyggelsesprocent på maks. 25 i højst. 1½ etage. Området ligger udenfor det i kommuneplanen afgrænsede stationsnære område. I den hidtidige kommuneplanlægning har der været åbnet mulighed for at forlænge Baldersbuen frem til Charlottegårdsvej. Denne mulighed bortfalder med vedtagelse af lokalplan Området gennemskæres af den regionale hovedsti, Høje- Taastrupstien, i regionplanen betegnet sti nr. 59. Området nord for Høje-Taastrupstien er beliggende i byzone. Området syd for stien ligger i landzone og føres i byzone med vedtagelse af lokalplanen. Stiudlægget i områdets østlige del forbliver i landzone. Der er syd og øst for området private drikkevandsboringer, der oppebærer beskyttelseslinier med virkning indenfor lokalplanområdet jævnfør Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg, DS 441. Fra Baldersbuen løber et rørlagt vandløb ind i lokalplanområdet. Dette skal omlægges i forbindelse med byggemodningen af området. Tilladelser fra andre myndigheder Ejendommene matrikel nr. 4b, 5c, 5ey og 6d Baldersbrønde by er omfattet af landbrugspligt. Det er en forudsætning for planens realisering, at landbrugspligten ophæves på disse ejendomme. Landbrugsministeriet kan jævnfør landbrugslovens 4 ophæve landbrugspligten blandt andet når jorden i nær fremtid kan påregnes inddraget til udbygning af bysamfund og jorden ligger i byzone. Området syd for Høje-Taastrupstien er omfattet af skovbyggelinie. Det er en forudsætning for realisering af lokalplanen, at skovbyggelinien ophæves.

8 Miljøvurdering Jævnfør lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljø-vurdering af planer og programmer 3 stk. 2 Kommunen vurderer ikke, at projektet har et omfang eller en karakter, så det får nogen væsentlig miljømæssig indflydelse på omgivelserne. Der vil derfor ikke blive gennemført en miljøvurdering af lokalplan 4.33 i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der er to potentielle støjkilder i nærheden af lokalplanområdet. Mod nord ligger Baldersbuen, der med sit sving og relativt store hældning kan give anledning til nogen støj fra bilernes opgasning og nedbremsning. Der anlægges i afskærmningsbæltet en støjvold eller tilsvarende i op til to meters højde. Bebyggelsen skal overholde miljøstyrelsens vejledende grænser for trafikstøj i boligområder. Det indendørsstøjniveau må således ikke overstige 30 db(a) og det udendørs støjniveau må ikke overstige 55 db(a) på de primære udendørs opholdsarealer, siddeområder, legepladser m.v. Ca. 200 meter syd for området løber den regionale jernbane, hvilket betyder at støjniveauet for den sydlige del af området vil komme over det af Miljøstyrelsen anbefalede maksimale udendørs støjniveau på 60 db(a) for jernbanestøj. Med henvisning til BaneDanmarks miljøredegørelse må det antages, at dette niveau nås i en afstand på ca. 300 meter fra banen, samtidig med at udviklingen er flere tog med højere hastighed, og dermed en forhøjelse af støjniveauet. Det er derfor en forudsætning for bebyggelse af den sydlige del af lokalplanområdet, at støjbelastningen fra jernbanen reduceres i overensstemmelse med gældende normer. Dette skal i praksis ske ved at den eksisterende støjvold langs jernbanen forlænges mod øst. Grundejeren skal for kommunen fremlægge en dokumenteret vurdering af, hvor høj og hvor lang støjvolden skal være, for at kravene til støjforholdene i lokalplanområdet kan opfyldes. 6 Bæredygtig udvikling Det er Byrådets holdning, at man ved byggeri og udvikling i Høje-Taastrup Kommune skal stræbe efter en udvikling, der både økonomisk og økologisk er bæredygtig. Bygningernes ressourceforbrug skal så vidt muligt begrænses.

9 Der skal tages hensyn til ressourceforbruget både ved opførelse af bebyggelsen og ved den fremtidige drift. Bl.a. skal bygninger fortrinsvis orienteres så den passive solvarme udnyttes bedst muligt 7 Høje-Taastrup Kommune er, efter konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, efter omstændighederne indstillet på positivt at behandle ansøgninger under hensyn til at fremme en bæredygtig udvikling.

10 Lokalplanens bestemmelser 8 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område beliggende i Hedehusene syd for Baldersbuen og øst for Charlotteager. 1. Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at fastlægge rammerne for et attraktivt og åbent parcelhusområde. 2. Lokalplanens område og zonestatus 1. Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikel nummer 5ey og 6eo og dele af matriklerne nummer 4b, 5c, 5e, 5fu, 6d, vejlitra f, vejlitra k, vejlitra s, alle Baldersbrønde by Hedehusene, samt alle matrikler, der efter den 9. maj 2005 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2. Med vedtagelse af lokalplanen overføres hele området undtagen det østlige stiudlæg på otte meter til byzone. 3. Områdets anvendelse 1. Området udlægges til, åben/lav bebyggelse, parcelhuse. 2. På den enkelte ejendom kan der drives sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i private boliger, når virksomheden drives af beboerne i den pågældende bolig og kun optager en mindre del af boligens areal. Virksomheden skal drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af bolig ikke forandres. Der må ikke forekomme udendørs oplag. Virksomheden må ikke foranledige ulemper for de omkringboende eller give anledning til forøget parkeringsbehov i området. 3. Arealer udenfor de udstykkede parceller er fællesarealer for hele bebyggelsen og kan kun benyttes til fællesformål som grønne arealer, leg og spil, parkering o.l.

11 4. Udstykning 1. Området udstykkes omkring et centralt grønt område, gennemskåret af Høje-Taastrupstien, i princippet som vist på kortbilag 2. Det skal ved udstykningen tages hensyn til eksisterende jordledninger med videre. 2. Parcelhusgrunde må ikke udstykkes mindre end 700 m Områdets fællesarealer, stier, adgangsveje, plantebælter/støjvolde med videre sammenlægges til to matrikler opdelt af Høje-Taastrupstien. Det matrikulære udlæg omkring Høje-Taastrupstien, litra S, bibeholdes Bebyggelsens omfang og placering 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelsen kan højst opføres i 1½ etage. 3. Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over gennemsnitskoten for eksisterende terræn under huset. 6. Bebyggelsens ydre fremtræden og udformning 1. Til facader og tage skal anvendes gedigne og velpatinerende materialer så som tegl, beton, træ og lignende. Der må ikke være større facadepartier beklædt med lette materialer som for eksempel fiberplader, spånplader og lignende laminater. 2. Skiltning ved boliger skal begrænses til en navneplade ved indgangen på højst 600 cm 2. Skiltning og reklamering må i øvrigt ikke finde sted i området. 3. Der kan indenfor området etableres et fælles antenneanlæg, når dette tilpasses omgivelserne. (se 10 pkt. 5) 4. Eventuelle individuelle antenner og paraboler skal placeres, så det højeste punkt på installationen ikke er mere end 1,5 meter over terræn. 5. Byrådet kan give tilladelse til opsætning af antenner med videre til radioamatører eller andre beboere, der vurderes at have et særligt behov for individuelle modtagefaciliteter. 6. Det skal ved byggeri indenfor lokalplanområdet ved

12 beregninger dokumenteres, at facader udformes således, at det indendørs støjniveau (angivet som det ækvivalente støjniveau over 24 timer Laeq, 24h) ikke overstiger 30 db (A) Beplantning og hegning 1. Hegn mod vej og sti skal være levende hegn. 2. Hegn i naboskel skal som udgangspunkt være levende, dog kan der efter fælles overenskomst mellem naboer opføres fast hegn. 3. Hegn må ikke være højere end 180 cm, og må ikke placeres nærmere vej- og stiskel end 30 cm. Levende hegn kan suppleres med et skjult trådhegn. 4. Uoverdækkede terrasser kan afskærmes med fast hegn af træmateriale eller levende hegn. 5. Mod Baldersbuen og Charlotteager udlægges et ti meter bredt afskærmningsbælte, og mod lokalplanområdets østlige og sydlige afgrænsning anlægges et fem meter bredt afskærmningsbælte jævnfør kortbilag Fællesarealer og beplantningsbælte skal beplantes efter en af byrådet godkendt overordnet beplantningsplan. 7. Beplantningen i afskærmningsbælterne skal bestå af løvfældende buske og træer samt græs eller anden bundplantning. Beplantningen skal have en højde på mindst en meter over terræn, og skal fremstå vel vedligeholdt.

13 8. Ubebyggede arealer og parkering 1. Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må kun anvendes til have og gårdsplads. Der må ikke være udendørs oplag eller henstilles uindregistrerede biler og lignende. 2. Ubebyggede arealer skal fremtræde ordentlige og velholdte. 3. Der skal på den enkelte ejendom anlægges mindst to parkeringspladser. 4. Befæstede arealer skal udformes, så der opnås størst mulig nedsivning af regnvand. 5. Der må ikke på den enkelte ejendom uden byrådets særlige tilladelse parkeres biler på over 3500 kg totalvægt. 6. I plantebæltet mod Baldersbuen etableres en støjvold eller anden støjafskærmning. Støjafskærmningen kan have en højde på op til to meter. 7. Støjniveauet på udendørs arealer skal overholde Miljøministeriets vejledende normer for udendørs trafikstøj i boligområder, 55 db(a) på de primære udendørs opholdsarealer, siddeområder, legepladser m.v. 8. Midt i bebyggelsen omkring Høje-Taastrupstien udlægges et fælles grønt område som vist på kortbilag På bebyggelsens fællesarealer kan opstilles parkinventar som bænke, legeredskaber, legehus, fodboldmål m.m. Der kan ikke opføres permanente bygninger. 10. Der kan på områdets fællesarealer anlægges et regnvandsbassin, når dette tilpasses det omgivende landskab. Regnvandsbassinet skal være udformet, så det ikke er til fare for legende børn og andre. 11

14 9. Veje og stier 1. Der anlægges veje og stier som vist på kortbilag Kørende adgang til den nordlige del af området sker fra Baldersbuen. Kørende adgang til den sydlige del af området sker fra Charlotteager. 3. Til interne fordelingsveje udlægges ni meter trace. Vejen anlægges efter det på kortbilag 3 viste vejprofil. Den nordlige vej anlægges med parkeringslommerne mod nord og øst. Den sydlige vej anlægges med parkeringslommerne mod syd og øst 4. Veje skal udformes, så der bliver adgang for renovationskørsel og brandslukningskøretøjer til alle boliger. 5. De på bilag 2 viste interne stier udlægges i mindst 4 meters bredde, og udføres med asfalt eller anden fast belægning i mindst to meters bredde. 6. Høje-Taastrupstien er en regional sti, og indgår i kommunens overordnede stistruktur. Til den overordnede sti udlægges et trace i mindst syv meters bredde. Der skal respekteres en byggelinie/friholdelseslinie omkring stien på mindst fem meter. 7. Den nord-sydgående sti i områdets østlige afgrænsning er en overordnet forbindelsessti. Den udlægges i et otte meter bredt bælte, som forbliver i landzone. Stien anlægges med et befæstet (asfalt) areal i minimum 3 meters bredde. 8. Veje og stier belyses, så der ikke er direkte lys i private haver. Til vejbelysning anvendes Louis Poulsen KIPP armaturer eller tilsvarende design og kvalitet Tekniske forsynings anlæg, renovation og spildevand 1. Bebyggelsen tilsluttes kollektiv varmeforsyning, naturgas. Der må ikke benyttes el til rumopvarmning. Disse bestemmelser kan dog fraviges hvor det er hensigtsmæssigt i forbindelse med etablering af vedvarende energi. 2. Bebyggelsen skal tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg og den kommunale vandforsyning,

15 13 3. Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan indenfor området etableres installationer til produktion af vedvarende energi, vandbesparende foranstaltninger, nedsivning af regnvand fra tag med videre. Byrådet skal dog søges om tilladelse, såfremt installationen har betydning for områdets arkitektur og udseende. 4. Boliger skal tilmeldes den kommunale dagrenovationsordning. Der skal afsættes plads til opbevaring af affald og genbrug fra boliger jævnfør kommunens regulativ for husholdningsaffald. Affald og genbrug skal kunne afhentes jævnfør regulativets bestemmelser. Der skal udarbejdes en plan for den påtænkte opbevaring og opsamling af dagrenovation, genbrug og storskrald. 5. Alle boliger indenfor lokalplanområdet skal tilsluttes et fælles antenneanlæg, kabel-tv, bredbåndsnet eller tilsvarende. 6. Der kan indrettes transformerstation indenfor området til områdets egen forsyning. Transformerstationen skal i udtryk og materialer tilpasses den øvrige bebyggelse. 11. Grundejerforening 1. Grundejere indenfor lokalplanområdet skal være tilsluttet en fælles grundejerforening, der omfatter hele lokalplanområdet. 2. Grundejerforeningen skal oprettes når byrådet forlanger det, og vedtægterne skal godkendes af byrådet. 3. Byrådet kan pålægge grundejerforeningen sammenslutning med eller optagelse af grundejerforeninger for nabobebyggelserne. 4. Grundejerforeningen skal blandt andet afholde udgifterne til drift og vedligeholdelse af de fælles friarealer herunder afskærmningsbælterne og støjvolden samt bebyggelsens veje, stier og øvrige fælles anlæg, herunder fællesantenneanlægget.

16 12. Betingelser for ibrugtagning I Miljøstyrelsens vejledning af september 1984 anføres, at støjniveauet på de primære udendørs opholdsarealer, siddepladser, legeområder m.v. ikke overstiger 55 db(a). Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: - Den i 7 pkt. 5 til 7 nævnte beplantning er etableret. - De i 8 pkt. 3 nævnte parkeringspladser er anlagt - Den i 8 pkt. 6 nævnte støjvold er anlagt. - De i 9 nævnte veje og stier er anlagte. - De i 10 nævnte tekniske anlæg for vand- og energiforsyning, spildevandsafledning, renovation samt det fælles antenneanlæg er etablerede. - Den i 11 nævnte grundejerforening er etableret. - Støjen fra jernbanen indenfor lokalplanområdet er nedbragt til under det af Miljøstyrelsen anbefalede maksimale udendørs støjniveau på 60 db(a). - Støjen fra omgivende veje overholder miljøstyrelsens vejledende normer for trafikstøj på primære udendørs opholdsarealer Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanen gælder også for forhold der ikke kræver byggetilladelse, fx opførelse af carporte, skure og lign. samt hegn og beplantning. Byrådet har efter planlovens bestemmelser mulighed for at dispensere fra de bestemmelser der mere detaljeret regulerer bebyggelsens omfang, udformning og placering, med mindre de detaljerede regler netop er udformet for at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. Ved ansøgninger om dispensation foretager Byrådet en konkret vurdering i lyset af lokalplanens formål og den øvrige planlægning for det pågældende område Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må de ejendomme der er omfattet af planen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan (Planlovens 19). Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl., med mindre Byrådet skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 20). 3. I henhold til planlovens 47 har kommunen mulighed for at ekspropriere ejendomme eller rettigheder over ejendomme når ekspropriation vil være af væsentlig betydning for realisering af lokalplanen. 4. I henhold til planlovens 18 fortrænger lokalplanen privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med planen.

17 Vedtagelsespåtegning: I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) vedtages foranstående lokalplan endeligt, og i medfør af lovens 31 begæres lokalplanen tinglyst på de af planen omfattede ejendomme. 15 Således vedtaget af Høje-Taastrup Byråd den 23. august 2005 Sign. Anders Bak borgmester / Jacob Nordby teknisk direktør Tinglysning: Retten i Taastrup, Tinglysningsafdelingen: Tinglyst den under nr Lyst på 5 EY, 6 EO, og hele 4 B, 5 C, 5 E, 5 FU og 6 D Baldersbrønde by, Hedehusene. Sign. Retten i Taastrup den Else Jørgensen

18 5ev 5fb 4b m 5bi 5fl 5fc BALDERSBUEN LILLEAGER 5cd 41b 5cg 5ce 5cf 5eu 5fk 5fi 5fh LISELUNDAGER 5fd 5fe 5ff "k" 5fu 5e 5ck 5ci 5fg m 5cl 42b 5ch 5ez MOSEAGER CHARLOTTEAGER b 5dc 42c 5df 5ex 5c 4b 5dd 5de 4b 23 6bv 6bx 5ey "s" HØJE TAASTRUP STIEN 6bu 6bt 6by 43b 6bz 6ep 6eo 6bs 6bæ 6d SLETTEAGER "f" 6cr 44d 6bø 44h 6ca 6cb 6d 6co 6cd 6cc MØLLEAGER 6cn 6ce 6cf 6r 44a Lokalplangrænse 3 m Sti Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Bilag 1 Geodata Lokal 1282 Lokalplan 4.33 DATO Matrikelplan MÅL ca. 1 : 2500 JOUR.NR

19 Kortet er ikke målfast Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Bilag 2 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 4.33 DATO Udstykningsforslag JOUR.NR

20 Bilag 3 Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2, 2630 Taastrup, Postbox 14 Telefon: Geodata Lokal 1282 Lokalplan 4.33 DATO Vejprofiler JOUR.NR

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej

Varde Kommune. LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej Varde Kommune LOKALPLAN 23.02.L08 Område til boligformål mellem Ringkøbingvej og Frisvadvej VEJLEDNING LOKALPLAN 23.02.L08 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939

Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 Sag. nr. 2009-85491 Dok. nr. 2010-1939 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1109 For et område til boligformål ved Randlevvej i Odder by 21.6.2010 Lokalplan nr. 1109 Lokalplan for et område til boligformål ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold

LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold LOKALPLAN NR. 090 for et parcelhusområde ved Almuevej i Vrold Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 090 REDEGØRELSE Lokalplanområdet...l Lokalplanens baggrund og formål...l Lokalplanens

Læs mere

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby

Enghavevej. Syrenvej. Rønnevej. Grønnegade Jernbane. Østergade LOKALPLAN NR. 160. Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby Syrenvej Enghavevej Rønnevej Grønnegade Jernbane Østergade LOKALPLAN NR. 160 Boligbebyggelse ved Syrenvej/Rønnevej i Nørre Aaby April 2015 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan,

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN

Lokalplan B54.1-1 RETTELSESBLAD. Bilag til sagnr.: 1370-49553 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN Lokalplan B54.1-1 for et område til boliger mellem Digtervejskvarteret og Vestre Ringvej Med Kommuneplantillæg nr. 31 til Næstved Kommuneplan 2001-2012 Forslag vedtaget: 12.12.2006 Offentlig høring: 19.12.2006-06.02.2007

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 Sag nr. 703727 Dok nr. 708096 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5024 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL SYD FOR ESPELUNDEN, HOV BY, TEKNISK AFDELING JUNI 2006 Odder Kommune Lokalplan nr. 5021 Lokalplan for et område

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere