Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

2 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2009 Bidragyder: Miljøkontoret Fotograf(er): Gadegaard Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Formålet med tilskudsordningen...3 Eksempler på vådområdeprojekter...4 Prioritering...4 Tilskudsberettigede udgifter...5 Tilladelser fra offentlige myndigheder...6 Forpligtigelse til information...6 Tinglysning af servitutter...6 Udbetaling af tilskud...7 Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter...7 Projektrapport...7 Ændring...8 Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud...8 Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder...8 Husdyrtryk... 9 Jordfordeling og erstatningsjord...9 Lovhjemmel...9 Ansøgning...9 Sagsgang...10 Udbudsbetingelser...11 Brug af data i ansøgningsskemaet...11 Udfyldelse af ansøgningsskema...13 A. Oplysning om ansøgeren og projektnavn...13 B. Beskrivelse af projektet, dets formål og projektområdet...13 C.1. Beskrivelse af projektområdets placering i forhold til SFL-områder og arealer, der i medfør af planlægningsloven er udpeget som potentielt egnede vådområder...13 C.2. Godtgør, at projektet vil medføre en nettofjernelse på mindst 100 kg kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet...14 C.3. Godtgør, at projektet vil bidrage til en reduktion i fosforudledningen til vandmiljøet...14 C.4. Godtgør, at projektet vil få en positiv effekt på plante- og dyreliv i projektområdet...15 C.5. Godtgør, at projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrologiske processer...15 C.6. Godtgør, at projektet ikke vil medføre en nettoudvaskning af okker fra projektområdet...15 D. Redegør for, hvilke forundersøgelser der er gennemført og for eventuelle yderligere behov...16 E. Tilladelser fra offentlige myndigheder...16 F. Arkæologiske interesser i området...16 G. En redegørelse for forventningerne til behovet for erstatningsjord og behovet for en jordfordeling...16 H.1. Anlægsomkostninger...17 H.2. Tilsagnsramme til fastholdelse og pleje

4 I. Tidsplan for projektets gennemførelse...18 J. Erklæring og underskrift...18 Bilag Problemstilling vedrørende permanent sødannelse langs vandløb...19 Retsgrundlaget...20 Adresser og telefonnumre

5 Formålet med tilskudsordningen Som led i realisering af Vandmiljøplan III (VMP III) skal ordningen bidrage til at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturforholdene ved at reducere kvælstof- og fosforudledning til vandmiljøet og reducere brugen af plantebeskyttelsesmidler. Målet er en reduktion af kvælstofudledningen med 400 tons/år inden udgangen af 2009 ved genetablering af vådområder. Vådområdeprojekterne skal som nævnt bidrage til at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturforholdene og skal ud over at reducere kvælstof- og fosforudledningen og brugen af plantebeskyttelsesmidler også bidrage til at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed. Vådområder, der bliver etableret under denne ordning, skal varigt henligge som vådområde. Dette sikres ved, at der pålægges deklaration om vådområde på arealerne. Du skal opfylde en række betingelser for at få tilskud: 1. Projektområdet skal på ansøgningstidspunktet ligge inden for SFL-områder. Dog kan en mindre del af projektområdet være beliggende uden for, når særlige forhold taler for det. 2. Du skal godtgøre, at projektet vil medføre, at der netto fjernes mindst 100 kg kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet, beregnet som den gennemsnitlige forøgede denitrifikation 1 pr. ha inden for projektområdet plus den reduktion i kvælstofudvaskningen fra projektområdet, der følger af, at den jordbrugsmæssige anvendelse ændres eller ophører. 3. Du skal godtgøre, at projektet bidrager til at reducere fosfortilførslen til vandmiljøet. 4. Du skal godtgøre, at projektet vil få en positiv effekt på det vilde plante- og dyreliv i projektområdet. 5. Du skal godtgøre, at projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrologiske processer Du skal godtgøre, at projektet ikke medfører en nettoudvaskning af okker fra projektområdet. Tilskud til anlæg af vådområder kan omfatte projekter, hvor et eller flere af kriterierne fra punkt 2-5 ikke er opfyldt, når FødevareErhverv vurderer, at de øvrige kriterier opvejer projektets effekt i forhold hertil. Bemærk dog, at et projekt skal medføre kvælstoffjernelse og ikke må have negativ effekt i forhold til fosforudledning. Projektets samlede effekt på det vilde plante- og dyreliv må heller ikke være negativ. 1 Bakteriel omdannelse af nitrat (NO 3- ) til en kvælstofform, hvor slutproduktet er frit kvælstof (N 2 ). 2 Ved naturlige hydrologiske processer menes, at vandet løber frit, og at der ikke indgår tekniske foranstaltninger som pumper eller lignende. 3

6 Eksempler på vådområdeprojekter Som eksempler på projekttyper som kan støttes i forbindelse med Vandmiljøplan III kan nævnes: - etablering af vådområder og søer (ikke vandhuller) - ekstensivering og midlertidig oversvømmelse af ådale - overrisling af enge med drænvand - etablering af sedimentationsdamme 3 til brug for tilbageholdelse af fosfor Projekterne kan f.eks. indeholde: - afskæring af dræn og grøfter - etablering af sedimentationsdamme - hævning af vandløbsbunden - ændring af slusepraksis - ændret vedligeholdelse af vandløb - genslyngning - digebrud - standsning af pumper Prioritering FødevareErhverv har for 2009 fastlagt 3 ansøgningsrunder, så ansøgninger indsendt forud for en ansøgningsfrist kan prioriteres indbyrdes om nødvendigt. Årets bevilling fordeles i 3 rater til brug for de 3 ansøgningsrunder. Projekter, beliggende indenfor områder, som i medfør af planlægningsloven er udpeget som potentielt egnede vådområder, bliver prioriteret højest. FødevareErhverv kan vælge at fremrykke brugen af midler fra 2. eller 3. ansøgningsrunde til 1. eller 2. ansøgningsrunde, hvis og kun hvis de ansøgte projekter er beliggende indenfor disse områder. Større projekter eller projekter, som skaber sammenhæng mellem eksisterende projekter eller naturområder, vil ligeledes blive prioriteret højt og vil derfor blive prioriteret forud for mindre projekter. Prioritering mellem de indkomne ansøgninger foregår i øvrigt ud fra følgende parametre: Kvælstoffjernelse pr. ha Pris pr. kg fjernet kvælstof Mængden af tilbageholdt fosfor Projektets naturforbedrende effekt Den modtagende recipients følsomhed Bidrag til opfyldelse af vandrammedirektivet Bidrag til opfyldelse af habitatdirektivet Landskabelige hensyn Bidrag til at løse verserende interessekonflikter, fx mellem landbrug, vandløb og natur 3 Sedimentationsdamme er lavvande søer, hvor vandet har en stor opholdstid, og hvor faste partikler vil bundfældes. 4

7 FødevareErhverv vil i nødvendigt omfang gøre brug af eksterne eksperter ved vurdering af ansøgningerne. Tilskudsberettigede udgifter Tilsagn om tilskud kan gives med op til 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. De tilskudsberettigede udgifter kan kun omfatte udgifter, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Tilsagn om tilskud kan dog maksimalt udgøre kr. pr. ha inden for projektområdet. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde fastsætte et højere tilsagnsbeløb. Tilsagnsbeløbet fastsættes i tilsagnet om tilskud. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Forundersøgelser. Arkæologiske undersøgelser. Køb af varer og af serviceydelser til brug for projektering og for anlægsarbejder, herunder konsulentbistand og maskinstationsydelser. Indirekte udgifter ved brug af egne maskiner. Der ydes et tilskud, der svarer til de lokale maskinstationers og entreprenørers takster. Beløbene skal godkendes af FødevareErhverv. Løn til personale, der er beskæftiget med projektet. Løn til tilsagnshaver for eget arbejde (max. 175 kr. pr. time). Leje af udstyr, der er direkte relateret til projektet. Rydning af bevoksninger på arealerne. Tinglysning og matrikulær berigtigelse. Projektrapportering. Revision. I forbindelse med udgifter til Køb af varer og serviceydelser, herunder konsulentbistand kan der alene ydes tilskud til konsulentbistand, der ikke er udført af tilsagnshaver selv eller af ansatte i tilsagnshavers egen virksomhed. Bemærk ligeledes at udgifter, der er anført under Løn til personale, der er beskæftiget med projektet, alene kan omfatte tilskud til den direkte timeløn inklusiv feriepenge, pensionsordning og sociale tillæg og ikke generel overhead. Generelt gives der ikke tilskud til udgifter, som er betalt enten inden tilsagnet er underskrevet eller inden FødevareErhverv i forbindelse med kvittering for modtagelse af ansøgningen har givet tilladelse til at iværksætte projektet, medmindre det er udgifter til forundersøgelser, som er nødvendige for at projektansøgningen kan vurderes. Der er desuden en række tilfælde, hvor udgifter ikke er tilskudsberettigede. Det drejer sig for eksempel om udgifter vedrørende projekter, som man er forpligtet til at afholde efter anden lovgivning, eller udgifter hvortil der ydes støtte efter anden lovgivning. 5

8 Der gives heller ikke tilskud til udgifter, som f.eks. fugletårne, tavler, stier, hegning mv. da disse udgifter ikke knytter sig til anlægget, og derfor ikke er nødvendige for etablering af vådområdet. Tilladelser fra offentlige myndigheder Tilsagn om tilskud er betinget af, at de nødvendige tilladelser fra andre offentlige myndigheder indhentes. Anlægsarbejde som følge af projektet må således ikke gå i gang, før alle de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger. Forpligtigelse til information I tilsagnet fastsætter FødevareErhverv betingelser om, tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til i øvrigt at offentliggøre oplysninger om projektet i relevante dagblade, tidsskrifter og lignende eller f.eks. på tilsagnshavers hjemmeside på Internettet. For så vidt angår publikationer som brochurer, foldere og nyhedsbreve samt ved elektronisk formidling i form af websider skal der på titelbladet være en klar angivelse af, at Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, FødevareErhverv har deltaget i finansieringen af projektet. Hvis de samlede projektomkostninger hvortil der er ydet tilskud, udgør mere end kr. skal tilsagnshaver opsætte et oplysningsskilt ved vådområdet udstyret med EU logoet efter nærmere retningslinier herom på FødevareErhvervs hjemmeside Tinglysning af servitutter Tilsagn om tilskud er betinget af, at du tinglyser en servitut om projektarealets fremtidige anvendelsesmuligheder og restriktioner samt kontrolmyndighedens adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol. Det er et krav, at servitutten bliver tinglyst på alle ejendomme inden for projektområdet, og FødevareErhverv udbetaler først tilskuddet, når der foreligger dokumentation herfor. Restriktioner mv. for arealerne inden for projektområdet er nærmere beskrevet i 9 og 10 i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder. For arealerne gælder bl.a. at de permanent skal henligge som vådområde og fastholdes som græs- og naturarealer. Arealerne må bl.a. ikke omlægges, tilføres gødning, jordforbedringsmidler og plantebeskyttelsesmidler. FødevareErhverv kan dog i særlige tilfælde dispensere fra forbudet mod brug af plantebeskyttelsesmidler eksempelvis ved bekæmpelse af bjørneklo. FødevareErhverv har udarbejdet en standarddeklaration til brug ved tinglysning, som kan rekvireres. 6

9 Udbetaling af tilskud FødevareErhverv udbetaler tilskuddet på grundlag af tilsagnshavers opgørelse over de betalte tilskudsberettigede projektudgifter. Udgifterne skal kunne dokumenteres. Tilsagnshaver anmoder om at få tilskuddet udbetalt på et særligt skema, som fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside. Det er en betingelse for udbetaling, at de nødvendige tilladelser foreligger (skal dog ikke foreligge for udbetaling af tilskud, der vedrører udgifter afholdt før anlægsarbejdet iværksættes) der er tinglyst en servitut på de deltagende ejendomme i projektet jævnfør forrige afsnit der foreligger erklæring vedrørende projektomkostningerne fra en statsautoriseret eller registreret revisor eller fra Kommunernes Revisionsafdeling. Formular til erklæring fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kun gives støtte til projekter, der gennemføres. Eventuelle rateudbetalinger skal således tilbagebetales, hvis et projekt ikke gennemføres. Udbetaling af tilskud er beskrevet i 17 og 18 i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder. Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter Såfremt der i udbetalingsanmodningen anføres udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, fratrækker FødevareErhverv disse udgifter ved beregningen af tilskuddet. Det kan være udgifter, der samlet udgør et større beløb end tilsagnsbeløbet, jf. det godkendte budget, eller udgifter, der ikke er tilskudsberettigede (f.eks. moms eller opgaver, der ikke er indeholdt i den godkendte projektbeskrivelse). Såfremt det samlede beløb på udbetalingsanmodningen (jf. tidligere afsnit) overstiger det tilskudsberettigede beløb med mere end 3 pct., nedsættes udbetalingen efter EUreglerne med forskellen mellem de to beløb. Vær opmærksom på, at 3 pct.-afvigelsen udregnes på baggrund af det samlede beløb på udbetalingsanmodningen og ikke på baggrund af de enkelte budgetposter. Projektrapport Når projektet er afsluttet og tilsagnshaver anmoder om slutudbetaling skal der samtidig indsendes en projektrapport, der redegør for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet (herunder information), samt redegør for resultatet og de effekter, 7

10 som projektet forventes at få. Projektrapporten kan bl.a. indeholde billeddokumentation, som viser arealet før og efter projektets gennemførelse. Ændring FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om tilskud ændres. Det er en betingelse, at FødevareErhverv vurderer, at ændringen er i overensstemmelse med ordningens formål, og at ændringen ikke iværksættes før der er meddelt skriftlig tilladelse hertil. En ændring af tilsagn om tilskud kan ikke omfatte en forhøjelse af tilsagnsbeløbet, men en ændring kan omfatte en omfordeling af de forskellige udgifter angivet i projektbudgettet. FødevareErhverv kan efter ansøgning også tillade, at en anden, som lovligt kan være tilsagnshaver, indtræder i tilsagnet. Den nye tilsagnshaver indtræder herefter i rettigheder og forpligtelser i henhold til tilsagnet. Ansøgning herom skal indgives på særligt skema, som fås ved henvendelse til FødevareErhverv eller via FødevareErhvervs hjemmeside. Se nærmere i 8, 14 og 15 i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder. Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Vær opmærksom på, at FødevareErhverv i en række tilfælde kan stille krav om, at du skal betale tilskud tilbage. FødevareErhverv kan også bestemme, at du ikke kan få udbetalt dit tilskud i henhold til tilsagnet. Det kan forekomme, hvis du ikke overholder kravene i tilsagnet eller i tilfælde, hvor du har givet forkerte eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger, som har betydning for sagen. For en mere uddybende gennemgang henviser vi til i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at udbetalt tilskud skal tilbagebetales, hvis et projekt ikke gennemføres. Det betyder, at afholdte udgifter i så fald ikke vil blive dækket. Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Du kan søge om tilskud til fastholdelse, der kompenserer for indkomsttab og for de restriktioner, som permanent kommer til at hvile på arealerne. Derudover er det muligt at søge om tilskud til pleje. Tilskuddet til kompensationen for de varige restriktioner gives i form af en 20-årig aftale om fastholdelse. Tilskuddets størrelse afhænger af arealernes forhistorie, - varierende fra 300 kr./ha til kr./ha. Tilskud til pleje gives for en forpligtigelse til afgræsning, afgræsning/slæt eller afpudsning/udtagning. Tilskuddet gives i 5 år og varierer fra 200 kr./ha til kr./ha. I forbindelse med ansøgning om tilskud til anlæg af vådområde skal du oplyse, om det forventede behov for tilskud til fastholdelse og pleje af vådområdet. FødevareErhverv 8

11 reserverer midler til dette. De enkelte lodsejere skal efterfølgende søge om dette tilskud hos FødevareErhverv, der udfærdiger et tilsagn. Husdyrtryk Det er en betingelse for at få tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder, at man som følge af vådområdeprojektet ikke påbegynder at gøre brug af undtagelsesreglen i nitratdirektivet. Hvis man allerede gør brug af undtagelsesbestemmelsen, er det en betingelse for at få tilskud, at projektet ikke medfører en stigning af husdyrgødningsmængden på bedriftens øvrige arealer. (Undtagelsesreglen i nitratdirektivet betyder bl.a. at landbrugsbedrifter med et husdyrhold bestående af mindst 2/3 kvæg under visse forhold må udbringe husdyrgødning op til 2,3 dyreenheder/ha.) Det betyder i praksis, at hvis man ikke gør brug af undtagelsesreglen, er dette heller ikke muligt i de tre første tilsagnsår, og ligeledes hvis man gør brug af undtagelsesreglen, så må man ikke øge mængden af udbragt husdyrgødning/ha på bedriften i de tre første tilsagnsår. Se eventuelt bekendtgørelsen på retsinformation under https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Jordfordeling og erstatningsjord Jordfordeling har været et aktivt værktøj i forbindelse med gennemførelse af en række naturgenopretningsprojekter og VMP II-projekter. Hvis det er nødvendigt med en jordfordeling for at få gennemført VMP III-projektet, kan FødevareErhverv hjælpe hermed og med at opkøbe erstatningsjord. FødevareErhverv har afsat midler hertil. Lovhjemmel Denne tilskudsordning har hjemmel i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven). Tilskud til anlæg af vådområder er reguleret ved: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=8713 med senere ændringer. Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder er reguleret ved: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=8714 med senere ændringer. Se i øvrigt bilag om retsgrundlaget. Ansøgning Når du vil ansøge om tilskud til anlæg af vådområde samt fastholdelse og evt. pleje af vådområde, bør du som det første sætte dig ind i bekendtgørelsen om tilskud til anlæg af vådområder og bekendtgørelsen om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. For at kunne udfylde ansøgningen fyldestgørende kan du få brug for professionel rådgivning. Det drejer sig specielt om spørgsmålene vedr. kriteriekravene (Cspørgsmålene i ansøgningsskemaet). Der kan dog være hjælp at hente i de kogebøger, som blev produceret i forbindelse med VMP II. Bøgerne kan findes på Internettet på nedenstående link: 9

12 Se vejledning om genopretning af vådområder, VMP II - rammer og lovgivning på: Se vejledning om genopretning af vådområder, VMP II - hydrologi, stofomsætning og opmåling på: Se vejledning om genopretning af vådområder, VMP II projektforløb på: De 3 vejledninger kan også findes på følgende side: eller på I forbindelse med udfyldelse af ansøgningen er der en række oplysninger, som er nødvendige. Det gælder bl.a. udpegninger og retslige bindinger. Disse informationer vil ofte kunne findes på din kommunes hjemmeside eller evt. på Danmarks Miljøportal med kortinformationer I forbindelse med et projekt skal man være opmærksom på, at der kan være behov for en række tilladelser og dispensation og anden myndighedsbehandling. Det kan eksempelvis dreje sig om vandløbsretlige spørgsmål, fredninger, okker eller dispensation i forhold til naturbeskyttelsesloven. Sagsgang Efter modtagelse af en ansøgning vurderer FødevareErhverv, om ansøgningen overholder kriterierne for tildeling af tilskud. FødevareErhverv kan have brug for flere oplysninger om projektet. Hvis der i en ansøgningsrunde er ansøgt om flere penge, end der er til rådighed, vil FødevareErhverv foretage en prioritering, og alle ansøgninger kan i så tilfælde ikke imødekommes. Såfremt FødevareErhverv godkender projektet, fremsendes et tilsagn med specificerede krav til projektet, herunder krav om tidsfrister og fremtidig drift. Ansøgeren har så 4 uger til at acceptere tilsagnet. Fremgår det af ansøgningen, at der er behov for jordfordeling og erstatningsjord, vil FødevareErhverv afsætte ressourcer hertil, og det nærmere forløb vil blive aftalt. Samtidig med at FødevareErhverv udsender tilsagnet om anlægsmidler, vil vi reservere midler til de nødvendige aftaler om tilskud til fastholdelse og pleje på basis af oplysningerne i ansøgningen. I forbindelse med modtagelsen af tilsagnet om tilskud til anlæg af vådområde vil du som udgangspunkt blive oplyst om ansøgningsfristen for tilskud til fastholdelse og pleje af vådområdet. 10

13 Udbudsbetingelser Anlæg af vådområde efter denne ordning er et offentligt støttet projekt. Projekter som modtager støtte er derfor underlagt reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december Efter reglerne i ovenstående lov kan et offentligt støttet anlægsprojekt udbydes enten ved offentligt udbud, ved begrænset offentligt udbud eller som underhåndsbud. Såfremt et offentligt støttet projekts samlede anlægsudgifter overstiger 3 mio. kr. eksklusiv moms skal projektet udbydes ved offentligt udbud eller begrænset offentligt udbud. Reglerne om underhåndsbud gælder, når projektets samlede anlægsudgift overstiger kr. men ikke overstiger 3 mio. kr. eksklusive moms. Projekter med en samlet anlægsudgift på under kr. eksklusive moms kan derfor gennemføres med kun et tilbud. Det er ikke et krav, at der på ansøgningstidspunktet er indhentet flere konkurrerende tilbud. Ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder kan derfor udfærdiges enten på baggrund af et konkret tilbud, på baggrund af et overslag eller på grundlag af erfaringsbaserede prisvurderinger. Lovens regler om indhentning af tilbud skal således først efterleves i forbindelse med, at projektets anlægsarbejder påbegyndes. Det skal af revisorerklæringen ved projektets afslutning fremgå, at reglerne i lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, jf. lovbekendtgørelse nr.1410 af 7. december 2007 er overholdt. Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af FødevareErhverv til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af FødevareErhverv og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. På baggrund af ansøgers CVRnr. eller CPR-nr. overføres eventuelle udbetalinger direkte til ansøgers NemKonto i bank eller pengeinstitut. I medfør af Persondatalovens 28, stk. 1, skal FødevareErhverv i forbindelse med offentliggørelse på Internettet gøre opmærksom på, at FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig, at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med afgørelse om udbetaling af tilskud fra FødevareErhvervs støtteordninger under EAGF og EAFRD, at der i 2008 forventes vedtaget en EU-forordning i medfør af Rådsforordning (EF) nr. 1437/2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 efter hvilken det kræves, at oplysninger i ansøgningsskemaet om fornavn, efternavn, evt. firmanavn, den fulde adresse samt størrelse af det modtagne tilskudsbeløb bliver offentliggjort på Internettet. Oplysningerne kan, udover den ovenfor nævnte be- 11

14 handling om afgørelse om udbetaling af tilskud, også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser, at ansøgeren har mulighed for, i medfør af Persondatalovens 31, at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om ansøgeren, at ansøgeren i medfør af Persondatalovens 37, på begæring, har krav på at få slettet, berigtiget eller blokeret oplysninger, som viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen. Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til FødevareErhverv, Juridisk Enhed. 12

15 Udfyldelse af ansøgningsskema A. Oplysning om ansøgeren og projektnavn Samtlige rubrikker udfyldes så vidt muligt. Bemærk, at ansøgeren ikke nødvendigvis skal være lodsejer i projektet, men er ansvarlig for projektets gennemførelse og skal stå til ansvar over for FødevareErhverv. Det er vigtigt at være opmærksom på, at angivelse af tilsagnshaver har afgørende betydning for tilskud til projektudgifter vedrørende arbejde. Der er forskel på tilskuddets størrelse, afhængig af om arbejdet er udført af ansøger, ansøgers personale eller af en person, der ikke er ansat i ansøgers egen virksomhed. Ansøger bedes give et forslag til projektnavn, da det i flere sammenhænge er praktisk f.eks. ved henvendelse til FødevareErhverv eller ved omtale af projektet i f.eks. aviser eller andre medier. Projektnavnet må gerne indeholde et stednavn, som kan være med til at placere projektet geografisk. B. Beskrivelse af projektet, dets formål og projektområdet Du skal gøre rede for projektet og dets formål og herunder projektets størrelse i hektar og antallet af lodsejere. Det skal godtgøres, at der har været kontakt til lodsejerne, og at de er informeret om projektet og dets mål. Det skal også godtgøres, at der er en positiv tilkendegivelse blandt lodsejerne. Du skal desuden gøre rede for områdets landbrugsmæssige struktur, arealanvendelse og status. Der vil i forbindelse med et tilsagn blive stillet krav om en mere deltaljeret beskrivelse af projektarealet til brug ved evaluering af projektet. Du skal vedlægge kortbilag, der angiver projektområdet og dets afgrænsning. Kortet skal udarbejdes i et passende målforhold, således at det er muligt både at se projektområdet og det område hvori projektet etableres. For at FødevareErhverv kan vurdere konsekvenserne af projektet, skal du desuden vedlægge kortbilag, som viser den forventede situation efter projektets gennemførelse med angivelse af de fysiske grænser for sø, våd eng, tør eng mv. Det vil desuden blive vægtet positivt, såfremt gennemførelse af projektet vil kunne tilgodese andre interesser, som fx friluftsinteresser, og hvis det i øvrigt kan løse lokale interessekonflikter mellem f.eks. landbrug og natur og miljø. C.1. Beskrivelse af projektområdets placering i forhold til SFL-områder og arealer, der i medfør af planlægningsloven er udpeget som potentielt egnede vådområder Du skal beskrive projektets placering i forhold til særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder). Derudover skal du beskrive, om arealet ligger inden for de arealer, der i medfør af planlægningsloven er udpeget som potentielt egnede vådområder, da pro- 13

16 jekter på disse arealer vil blive prioriteret forud for øvrige projekter. På internetadressen kan du finde information om projektarealets beliggenhed i forhold til disse udpegninger. C.2. Godtgør, at projektet vil medføre en nettofjernelse på mindst 100 kg kvælstof pr. ha pr. år inden for projektområdet Til beregning af kvælstoffjernelsen, kan du anvende en model fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) eller tilsvarende beregningsmetode. Modellen fra DMU blev brugt i forbindelse med etablering af vådområder under VMP II. Der er udarbejdet et skema til brug for beregning af kvælstoffjernelsen. Dette skema kan du finde på nedenstående link. For at kunne foretage beregningen skal du bl.a. bruge en oplysning om nettonedbør. Til det formål har vi lagt et kort fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tilgængeligt herunder. Du kan finde et hjælpeskema til beregning af kvælstoffjernelse på siden: Oplysninger om nettonedbør kan du finde samme side: Vejledningen til beregning af kvælstoffjernelsen kan findes på nedenstående link: (pdf) eller på hvor man også finder de 3 kogebøger, der tidligere er omtalt i denne vejledning i afsnittet om ansøgning. C.3. Godtgør, at projektet vil bidrage til en reduktion i fosforudledningen til vandmiljøet Det er en del af VMP III-aftalen, at fosforudledningen til vandmiljøet skal reduceres. VMP III-vådområder skal medvirke til dette, og som minimum må projektet ikke medføre en nettoudvaskning af fosfor. Evnen til at tilbageholde fosfor er meget afhængig af projekttypen, - alt efter, om projektet drejer sig om nedlæggelse af pumpelag, overrisling af ådale ved ødelæggelse af dræn og grøfter og forlægning af vandløb eller foranstaltninger, som medfører periodisk oversvømmelse. Fosfor er problematisk, men som inspirationskilde kan der eksempelvis henvises til hvor man kan finde en række artikler, som beskriver muligheder for fosforfjernelse, og nogle af de faldgruber man skal være opmærksom på. Som minimum skal de eksisterende forhold beskrives. Beskrivelsen skal omfatte jordbunden, den hidtidige dyrkningspraksis og udbringningen af husdyrgødning samt en risikovurdering ud fra disse forhold. Der kan derfor være behov for jordprøver, som skal analyseres for jordens fosforfraktioner med hensyn til let tilgængelig (vandopløselig) fosfor, fosfor bundet til reducerbart jern samt den totale mængde af fosfor. 14

17 Ved analyse af fosfor bundet til jern kan der anbefales ekstraktion ved bicarbonatditionit, hvor analysen giver kendskab til både fosfor og jern og deres indbyrdes forhold. Analyseresultaterne skal fremlægges tolket og dermed bidrage til en vurdering af sandsynligheden for en øget tilbageholdelse af fosfor. Vær opmærksom på, at en vandstandshævning på drænede jorder i områder med højt okkerpotentiale, kan medføre frigivelse af fosfor i visse situationer. Til belysning af fosforproblematikken henvises der i øvrigt til kogebog bind 2 vedrørende hydrologi, stofomsætning og opmåling eller på C.4. Godtgør, at projektet vil få en positiv effekt på plante- og dyreliv i projektområdet Du skal dels redegøre for de nuværende naturværdier, og dels skal du beskrive, hvordan du forventer, at projektet vil påvirke plante- og dyreliv i såvel positiv som negativ retning, og for en eventuel virkning på fisk (se i øvrigt bilag om problemstilling vedrørende permanent sødannelse langs vandløb). Projektets beliggenhed skal beskrives i forhold til relevante udpegninger i medfør af planlægningsloven og Natura 2000 (habitat- og fuglebeskyttelsesområder), samt registrering iht. 3 i naturbeskyttelsesloven. Redegørelsen har betydning for prioriteringen mellem de ansøgte projekter. FødevareErhverv lægger vægt på projekter, som vil medvirke til, at der skabes økologisk forbindelse mellem eksisterende naturarealer. C.5. Godtgør, at projektet gennemføres ved etablering af naturlige hydrologiske processer I forbindelse med anlæg af projektet, må der ikke installeres pumper eller lignende tekniske foranstaltninger for at opfylde kriterierne. Projektet skal gennemføres ved brug af naturlige hydrologiske processer, hvor vandet løber af sig selv (tyngdekraften). C.6. Godtgør, at projektet ikke vil medføre en nettoudvaskning af okker fra projektområdet Du skal angive, om arealet er klassificeret med hensyn til okker og i så fald i hvilken klasse. Information herom kan findes på Indebærer projektet en stigning i grundvandstanden, vil det kun sjældent medføre en øget okkerudledning, men derimod fastholde eller reducere udledningen. Vil projektet derimod medføre en sænkning af minimumsgrundvandstanden vil man kunne risikere en okkerudledning. Er projektarealet klassificeret som okkerpotentielt område (klasserne I, II eller III), skal du søge om tilladelse til anlægsarbejdet hos kommunen i henhold til okkerloven. 15

18 D. Redegør for, hvilke forundersøgelser der er gennemført og for eventuelle yderligere behov Du skal gøre rede for, hvilke forundersøgelser, der er gennemført. Der er som minimum behov for en konsekvensvurdering, hvorved man kan fastlægge omfanget af det påvirkede areal. Det vil ofte kræve, at der udføres et nivellement af projektområdet. Det er ligeledes nødvendigt, at undersøge forekomsten af ledninger (el, gas, vand, kloak mm.), og du skal finde drænkort frem, så du kan blive bekendt med områdets afvandingstilstand. Det kan desuden være nødvendigt at undersøge påvirkningen af disse installationer samt evt. påvirkning af veje, master mm. Bemærk, at det er dig som ansøger, der er ansvarlig for, at projektgrænsen afsættes korrekt, så arealer uden for projektområdet ikke bliver påvirket, og at ejerne af anlæg mm. som bliver påvirket, er indforstået med projektet. E. Tilladelser fra offentlige myndigheder Du skal i ansøgningen redegøre for projektet i forholdet til anden lovgivning og behovet for ansøgninger i forhold til denne. Du skal sandsynliggøre, at nødvendige tilladelser, godkendelser og dispensationer kan opnås. F. Arkæologiske interesser i området Hvis projektet medfører gravearbejde, bør du kontakte det lokale museum for at indhente en udtalelse. Museet vil vurdere risikoen for at støde på arkæologiske fund, herunder et skøn over evt. udgifter forbundet med en forundersøgelse (4-6 ugers svarfrist). Hvis museet anbefaler en forundersøgelse, kan dette indregnes i projektet. Forundersøgelse ved mindre projekter vil dog som regel blive betalt af museet (mindre end 0,5 ha). En forundersøgelse kan medføre et krav om udgravning, hvor museet vil afgive et bindende maksimumbeløb på denne udgift. Ved krav om arkæologisk udgravning bør du dog overveje at ændre eller opgive projektet med henvisning til de arkæologiske interesser. Har du ikke undersøgt risikoen for at støde på arkæologiske værdier, kan du risikere at skulle afholde en række uforudsete udgifter til udgravning mm., som FødevareErhverv ikke vil dække. G. En redegørelse for forventningerne til behovet for erstatningsjord og behovet for en jordfordeling Erfaringer fra tidligere gennemførte vådområdeprojekter viser, at der kan være behov for at skaffe erstatningsjord til lodsejere, der bliver påvirket af projektet, og der kan være behov for at gennemføre jordfordeling. FødevareErhverv kan rekvireres til at opkøbe jord og gennemføre jordfordeling, som led i gennemførelsen af projektet. Du skal derfor i forbindelse med ansøgningen redegøre for behovet for erstatningsjord og omfanget af en eventuel jordfordeling, men også for hvor store chancerne er for projektrealisering. Det kan blive nødvendigt at opgive et projekt, hvis der ikke kan findes en løsning i en jordfordeling. 16

19 Fødevareministeriet har en bevilling til opkøb af erstatningsjord og gennemførelse af jordfordeling, og omkostninger hertil påhviler derfor ikke ansøger. H.1. Anlægsomkostninger Du skal beskrive de enkelte anlægsudgifter, og hvilke formål de skal opfylde. Til beskrivelsen hører også detailprojektering, udbud og tilsyn. I forbindelse med ansøgningen skal du lægge et budget for de forventede udgifter, hvilket skal anføres i det anførte skema. Såfremt projektbudgettet indeholder udgifter til køb af varer og serviceydelser, herunder konsulentbistand og entreprenørydelser, løn til personale eller løn til tilsagnshavers eget arbejde skal budgettet indeholde en oversigt over timer og de til timerne knyttede timesatser. FødevareErhverv kan godkende andre udgifter end dem, der er nævnt i denne vejledning (jf. 12, stk. 3, i bekendtgørelse om tilskud til anlæg af vådområder), hvis de er væsentlige for gennemførelsen af projektet. Når tilsagnet om tilskud er givet, vil tilskuddets størrelse ikke kunne øges. H.2. Tilsagnsramme til fastholdelse og pleje I forbindelse med ansøgningen om tilskud til anlæg af vådområde skal der foreligge en opgørelse over det forventede behov for tilskud til fastholdelse og pleje på arealerne efter projektet er gennemført. FødevareErhverv vil ud fra opgørelsen reservere en økonomisk ramme til formålet. Ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområdet skal foretages af den enkelte lodsejer og skal indsendes til FødevareErhverv. Ansøgningsfristen vil som udgangspunkt fremgå af tilsagnet om tilskud til anlæg af vådområde og vil typisk være et par måneder efter tilsagnet. Tilsagnet om tilskud til fastholdelse og pleje træder i kraft den førstkommende 1. september efter projektets færdiggørelse. Efter projektets gennemførelse skal arealer indenfor projektområdet permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- og naturarealer. Tilskuddet til fastholdelse af vådområdet afhænger af arealernes hidtidige anvendelse. Derfor skal du angive en fordeling af arealerne i forhold hertil. Det fremgår af ansøgningsskemaet, at arealerne skal fordeles indenfor følgende fire kategorier: Arealer med en MVJ-aftale om ændrede afvandingsforhold. Omdriftsarealer/brakarealer. Omfatter dog ikke arealer, der i mindst 5 år har været udlagt som græsarealer. Varige græsarealer Naturarealer. Her er der tale om arealer, der ikke er omfattet af de foregående tre kategorier. Der gives dog ikke tilskud til skov. For en nærmere beskrivelse af de fire kategorier henvises til bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder ( 27). For at opnå tilskud til en af de tre første 17

20 kategorier, skal der foreligge fyldestgørende dokumentation for arealanvendelsen. Derudover er det en betingelse for tilskud, at dyrkning af den pågældende afgrøde ikke har været i modstrid med naturbeskyttelsesloven og museumsloven mv. Tilskuddet til pleje af vådområdet afhænger af, hvilken forpligtelse du vælger. Forpligtelse til afgræsning udløser kr. pr. ha pr. år. Dog kr. pr. ha pr. år, for arealer som er udpeget som særligt værdifulde og svært tilgængelige (naturperler). Forpligtelse til afgræsning eller slæt udløser 800 kr. pr. ha pr. år. Forpligtelse til afpudsning og udtagning udløser 200 kr. pr. ha pr. år. Du skal angive det forventede antal hektar inden for de enkelte forpligtigelser. Sidste skema udfyldes blot ved at overføre beløbene vedrørende anlæg, fastholdelse og pleje fra de foregående skemaer. I. Tidsplan for projektets gennemførelse Tidsforløbet og tidsforbruget skal angives så godt som muligt, men kan selvfølgelig være meget afhængig af behovet for jordkøb og jordfordeling. I forbindelse med fastlæggelse af tidsforbruget bør der afsættes tid til Forundersøgelser Planlægning, herunder indhentning af de diverse tilladelser fra offentlige myndigheder og evt. jordkøb og jordfordeling Detailprojekt, udbud og tilsyn Anlæg Tinglysning af servitutter FødevareErhverv vil i tilsagnet fastsætte en dato for, hvornår projektet seneste skal være afsluttet. J. Erklæring og underskrift Ansøger skal datere og underskrive ansøgningen. Ansøger erklærer med sin underskrift, at oplysningerne i ansøgningsskemaet er i overensstemmelse med de faktiske forhold og er angivet uden forbehold. 18

21 Bilag Problemstilling vedrørende permanent sødannelse langs vandløb I forbindelse med projekter, hvor der opstår permanent sødannelse langs vandløb, kan der opstå problemer med prædation 4 af smolt 5 (dvs. rovfisk som f.eks. gedder der vil æde af den ørredyngel, som er på vej nedstrøms). Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) er i forbindelse med gennemførelse af VMPIIprojekter kommet med en række anbefalinger om, hvorledes man kan foregribe nogle af disse problemer. Det anbefales, at man ved projekter, hvor der opstår permanent sødannelse langs vandløb, tager højde for disse anbefalinger: 1. Undgå så vidt muligt permanent sødannelse. Det vil sige, at vandet efter en evt. oversvømmelse af engene omkring et vandløb, naturligt trækker væk fra engene som i en typisk ådal. 2. Kan permanent sødannelse ikke undgås, anbefales det, at så lille en del af vandføringen fra vandløbet som muligt ledes gennem søområdet (under hensyntagen til beregninger af kvælstoffjernelse). Det oprindelige vandløb bør altid bevares, som en direkte forbindelsesvej udenom den dannede sø. 3. Permanent vandindstrømning fra vandløb ind i søområdet bør så vidt muligt undgås. 4. Hvis det ikke kan undgås, bør vandet fra vandløbet ledes ind i søområdet over så lang strækning som muligt, for at opnå lav vandhastighed og vandhøjde i indløbet og derved begrænse antallet af smolt, som bevæger sig ind i søen. Indløbet kunne f.eks. være udformet som en levee 6, der kun oversvømmes ved høje vandføringer. Det ideelle er, at vandet sies inden det løber ind i søområdet. Dette kan f.eks. ske ved, at der udlægges granris eller faskiner i indløbet, indtil en naturlig vegetation er etableret på leveen mellem sø og å. 5. Hvis det ikke kan undgås, at alt vandet ledes gennem søen, er det vigtigt, at der findes en defineret og afgrænset strømrende i søen, som smoltene har mulighed for at følge fra ind- til udløb, eksempelvis kan strømrende skabes ved gravning eller anlæg af undervandsleveer. Det er især vigtigt, at strømrenden er klart defineret omkring åens ind- og udløb, idet prædationsriskoen er størst her. Endelig bør ind- og udløb være placeret så nær hinanden som muligt. 4 Prædation er det forhold, at én art lever af at æde en anden. 5 Ørredyngel 6 Et lavt dige 19

22 Retsgrundlaget De væsentligste retsregler for tilskud til anlæg af vådområder og tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder fremgår af: Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 14. juni 2007 om tilskud til anlæg af vådområder. Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 605 af 14. juni 2007 om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 171 af 10. marts 2008 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 889 af 5. september 2008 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder. Lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven). Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EUFUL). Kommissionens forordning (EF) nr. 1320/2006 af 5. september 2006 om regler for overgangen til den ordning for støtte til udvikling af landdistrikterne, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005. Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Kommissionens forordning (EF) nr. 1975/2006 af 7. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 for så vidt angår kontrol og krydsoverensstemmelse i forbindelse med støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedr. krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltningsog kontrolsystem som omhandlet i Rådsforordning (EF) 1789/

23 Adresser og telefonnumre FødevareErhverv Miljøkontoret Pionér Allé Tønder Tlf.: / Hjemmeside: Plantedirektoratet Skovbrynet Kgs. Lyngby Tlf.: Hjemmeside: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Økologi Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N Tlf.: Hjemmeside: Dansk Landbrugsrådgivning kan eventuelt henvise til nærmeste rådgiver. 21

24 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til anlæg af vådområder samt reservation af midler til fastholdelse og pleje 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fød evar

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.:

Servitut. Ejendom: Matrikelnummer: Matrikelnummer: Ejer: Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Cvr-nr.: Servitut Ejendom: Matrikelnummer: 0065c Matrikelnummer: 0085 Ejer: Påtaleberettiget: Myndighed: Anmoder: Arealanvendelse: Anvendelsesforhold Servitut tekst: Vådområde Haverslev Mølleå Vådområdedeklaration

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 23.06.2017-1008782358 Servitut: Dokument type: Servitut Senest påtegnet: 23.06.2017 14:47:07 Ejendom: Adresse: Krogshedevej 9A 7650 Bøvlingbjerg 0006h

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Serup Tinghøjvej 1 8632 Lemming 0001ac 0012ad 0001k 0012a Adresse: Serup Tinghøjvej 18 8632 Lemming 0006z 0008p 0006a Adresse:

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Til høringsparterne på vedlagt liste Sagsnr.: 16-8156-000001 Dato: 13. april 2016 BENTHO/TIJU Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder

Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder 13. december 2017 Julie Rose Bang, EU & Erhverv Agnete Suhr, Kunder & Kommunikation Landbrugsstyrelsens guide til entreprenører Om minivådområdeordningen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning #split# Ansøgning om tilskud fra Grøn Ordning Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk Ansøgningsskemaet

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med. Karstoft Å. Natur- og Miljøprojekt Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med Karstoft Å Natur- og Miljøprojekt 1 Karstoft Å EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE I forbindelse med udarbejdelsen af planlægningsprojektet omkring Karstoft

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere