UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014"

Transkript

1 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet proces S. 3 Overordnede målsætninger S. 4 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION Proces S. 5 Kriterier S. 6 Aflevering S. 7 Bedømmelse S. 8 FASE 2: KONKURRENCE Proces S. 9 Kriterier S. 10 Aflevering S. 11 Bedømmelse S. 12 FASE 3: TILSAGN Proces S. 13 Kriterier S. 14 Aflevering S. 15 FORMELLE KRAV Familieboliger S. 16 Ungdomsboliger S. 17 SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER S. 18 VEJLEDENDE TIDSPLAN S. 19 BILAG 1: SKABELON TIL IDEOPLÆG BILAG 2: ANSØGNINGSSKEMA, KOMMUNAL GRUNDKAPITAL 1

2 BAGGRUND Budget 2014 På Budget 2014 har Borgerrepræsentationen afsat 200 mio. kr. i 2014 til kommunale grundkapitallån til nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger i Københavns Kommune. Af de afsatte midler i Budget 2014 anvendes 19,5 mio. kr. til at realisere projekter, der er indkommet i forbindelse med udmøntningen af grundkapital i I ALT UDBYDES DER I DENNE RUNDE: 160 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 720 familieboliger). 95,5 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 930 ungdomsboliger). De resterende midler udmøntes i en åben konkurrence (denne udmøntning). Overførselssag I Overførselssagen er der afsat yderligere 75 mio. kr. til almene familie- og ungdomsboliger. De indgår ligeledes i dette udbud. Samlet udmøntning af gundkapital Samlet set udbydes således 255,5 mio. kr., der fordeler sig med 160 mio. kr. til ca. 720 almene familieboliger og 95,5 mio. kr. til ca. 930 almene ungdomsboliger. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: fsb s Dagmargården på Gormsvej. Illustration: KANT Familieboliger Ungdomsboliger I alt Budget mio. kr. 44,5 mio. kr. 180,5 mio. kr. Budget boliger 449 boliger 1071 boliger Overførselssag mio. kr. 51 mio. kr. 75 mio. kr. Overførselssag boliger 485 boliger 585 boliger I alt 160 mio. kr. 95,5 mio. kr. 255,5 mio. kr. I alt 722 boliger 934 boliger 1656 boliger Midler, der udbydes i denne runde 2

3 UDMØNTNINGSFORLØB OVERORDNET PROCES De senere års udbudsform er blevet evalueret i samarbejde med de almene boligorganisationer. På den baggrund er det besluttet, at udmøntningsprocessen skal tilrettelægges ud fra følgende: Dialog mellem boligorganisation og kommune Hurtigere proces med tidligere tilsagn Klare målsætninger, afleveringskrav og bedømmelseskriterier Formålet er at opnå en proces, hvor de potentielle projekter udvikles i et dialogbaseret samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Teknik- og Miljøforvaltningen, og at projekterne kan få tilsagn om Skema A på et tidligere tidspunkt i processen. Udmøntningsforløbet indeholder derfor følgende tre faser: Fase 1: Prækvalifikation Fase 2: Konkurrence Fase 3: Tilsagn Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: AABs Torveporten ved Grønttorvet. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten I det følgende er Københavns Kommunes overordnede samlede målsætninger for udmøntningen, de enkelte faser i udmøntningsprocessen samt bedømmelseskriterier for hver fase beskrevet nærmere. FASE 1: PRÆKVALIFIKATION FASE 2: KONKURRENCE FASE 3: TILSAGN AFLEVERING AF IDÉOPLÆG SENEST 2. JUNI 2014 AFLEVERING AF DISPOSITIONS- FORSLAG SENEST 1. SEPTEMBER AFKLARING AF PROJEKTERINGS- GRUNDLAG Bebyggelsesplan Facader Boligplaner og bolig arealer Materialer på udvendige bygningsdele INDIVIDUELLE DIALOGMØ- DER PRÆKVALIFIKATION/UD- VÆLGELSE UDARBEJDELSE Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter BEDØMMELSE Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling, hvor TMU bemyndiges til at give Skema A SKEMA A AFKLARING Plangrundlag samt anden evt. videre behandling PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA B SKEMA B Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 TMU BR Årshjul for udmøntningsforløbet 3

4 UDMØNTNINGSFORLØB OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER PLACERING OG SAMSPIL MED BYEN SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER ARKITEKTUR OG BOKVALITET SAMLET BOLIGUDGIFT OG ØKONOMI ENERGI OG BÆREDYGTIGHED ARKITEKTUR OG BOKVALITET SAMLET BOLIGUDGIFT OG ØKO- NOMI ENERGI OG BÆREDYGTIGHED PLACERING OG SAMSPIL MED BYEN SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER Politisk målsætning: Boligerne skal have høj bokvalitet og være fleksible. Bygningen skal imødekomme ønsker om fællesskab, have høj arkitektonisk kvalitet samt gode udearealer. Politisk målsætning: Den samlede boligudgift bestående af husleje og forbrugsudgifter skal være lav. Projektets samlede økonomi og den kommende boligafdelings økonomi skal være sund og robust. Politisk målsætning: Projekterne skal så vidt muligt være 2020-byggeri og indeholde miljøtiltag, herunder et materialevalg der er bæredygtigt og har god totaløkonomi. Politisk målsætning: Forslagets boligtyper og boligstørrelser skal være tilpasset det omgivende byområde, og der skal sikres en god sammenhæng med den øvrige by. Forslag til projekter i byudviklingsområder og områder med få almene boliger prioriteres. Politisk målsætning: Forslagene skal indeholde små og mindre boliger, som kan betales af studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper. Konkrete målsætninger: En klar overordnet arkitektonisk intention Tæt forbindelse mellem bygning, bolig, udearealer og byrum, der skaber en særlig identitet Materialevalg der understøtter arkitekturen Videreudvikling af byboligen Direkte adgang til det fri, fx ved altaner eller private haver Adgang til attraktive fællesarealer Gode dagslysforhold Optimerede boliger med god udnyttelse af boligarealet For familieboliger: Fleksible boliger, der fx kan deles af flere studerende og giver flest muligheder for den enkelte beboer For ungdomsboliger: Attraktiv identitet/historie i forhold til målgruppen og den bymæssige kontekst Gode rammer om det nære og det store fællesskab gennem nytænkning af organiseringen, tilbud om fælles faciliteter og ved at udnyttelse af lokale tilbud Konkrete målsætninger: Lav husleje Lave estimerede forbrugsudgifter God samlet økonomi i etableringen af boligafdelingen God økonomi i den fremtidige drift, herunder valg af sikker byggeteknik og holdbare materialer Samlet fordeling af de afsatte midler Eksekverbare projekter foretrækkes (i forhold til fx grundkøbsaftale, lokalplanforhold og lignende ) Konkrete målsætninger: Byggeri der så vidt muligt lever op til 2020-kravene Miljøtiltag og andre bæredygtige tiltag, herunder reduktion af ressourceforbrug og brug af bæredygtige materialer Projekterne overholder kravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 Konkrete målsætninger: Bidrag til udviklingen af København fx ved placering i et byudviklingsområde Varieret og blandet boligudbud tilpasset området Blandede ejerformer og funktioner Understøttelse af stedets topografiske, stedlige og bymæssige kvaliteter (stedets egenart) For ungdomsboliger: God beliggenhed i forhold til at opnå et levende studieog ungdomsmiljø og indgå i samspil med byen og lokalområdet Konkrete målsætninger: Der etableres 10 pct. små billige boliger i projekter i byudviklingsområder med en husleje på maks kr. pr. måned, så de er egnede til boligsocial anvisning Der indgår mindre boliger, som kan betales af studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper De små boliger indgår i social og arkitektonisk sammenhæng med den samlede bebyggelse De små og mindre boliger samt ungdomsboligerne bygges, så de senere kan sammenlægges For ungdomsboliger: Der indgår både etrums- og torumsboliger inden for rammen på maks. 35 m2 i gennemsnit 4

5 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION PROCES Der ønskes et idéoplæg med en kort beskrivelse af et potentielt boligprojekt med forslag til byggegrund eller en egnet erhvervsejendom til ombygning. Oplægget skal rumme oplysninger om koncept (boligtyper og -størrelser), placering, hensigtserklæring om grundkøb samt eventuelle relevante planforhold. Forud for aflevering af idéoplæg opfordres alle interesserede tilbudsgivere til at indlede en dialog med Københavns Kommune om de konkrete idéoplæg. Formålet med dialogen er at afklare eventuelle spørgsmål, der med fordel kan belyses, før idéoplægget indsendes med henblik på at gøre det muligt for Københavns Kommune at tage stilling til oplægget. Kriterier, afleveringskrav til idéoplægget og vilkår for prækvalifikation er beskrevet nærmere på side 6-8. Skabelon til idéoplægget er vedlagt som bilag 1. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: SAB s Vinkelhuset i Valby Idrætspark. Illustration: Mangor og Nagel FASE 1: PRÆKVALIFIKATION AFLEVERING AF IDÉOPLÆG SENEST 2. JUNI 2014 PRÆKVALIFIKATION/UD- VÆLGELSE INDIVIDUELLE DIALOGMØ- DER Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION KRITERIER Prækvalifikation af idéoplæg vil ske på det konceptuelle niveau, og under hensyn til at projekterne samlet set giver en balanceret sammensætning i forhold til placering, boligtyper og økonomisk ramme. Idéoplægget vil i denne fase blive bedømt ud fra fire af de fem overordnede målsætninger, som er beskrevet på side 4: Arkitektur og bokvalitet Samlet boligudgift og økonomi Placering og samspil med byen Små og mindre, billige boliger Herunder uddybes, hvilke kriterier der vægtes set i forhold til målsætningerne. Der er ikke tale om en lige vægtning af kriterierne, men om en helhedsbetragtning. Sidst i pjecen gennemgås desuden særlige formelle krav til henholdsvis familieboliger og ungdomsboliger. Et eksempel på almene familieboliger i København: SAB s Sømærk og Teglværkshavnen (Tegnestuen Vandkunsten) Arkitektur og bokvalitet Videreudvikling af byboligen Samlet boligudgift og økonomi Samlet fordeling af de afsatte midler Eksekverbare projekter foretrækkes (i forhold til fx grundkøbsaftale, lokalplanforhold og lignende ) Placering og samspil med byen Bidrag til udviklingen af København fx ved placering i et byudviklingsområde Varieret og blandet boligudbud tilpasset området Blandede ejerformer og funktioner Små og mindre, billige boliger Der etableres 10 pct. små billige boliger i projekter i byudviklingsområder med en husleje på maks kr. pr. måned, så de er egnede til boligsocial anvisning Der indgår mindre boliger, som kan betales af studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper For ungdomsboliger: Der indgår både etrums- og torumsboliger inden for rammen på maks. 35 m2 i gennemsnit 6

7 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION AFLEVERING Fristen for aflevering af idéoplæg er mandag d. 2. juni kl. 12. Boligorganisationen skal indsende/aflevere 10 eksemplarer af deres idéoplæg i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Almene Boliger Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Ideoplægget skal indeholde følgende materiale: Kort beskrivelse af konceptet (max. én A4-side) Et udfyldt spørgeskema (skabelon vedlagt som bilag 1) Et kort i målestok 1:4000, der viser placeringen i byen En underskrevet hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale fra grundsælger Materiale ud over det nævnte vil ikke blive taget med i bedømmelsen. Materialet skal være Københavns Kommune i hænde senest mandag d. 2. juni kl. 12. KØBENHAVNS KOMMUNE 3. Boligtyper og -størrelser Antal familieboliger Antal ungdomsboliger, heraf ungdomsboliger med husleje på max kr. pr. md. BILAG 1 Prækvalifikation Boligstørrelser - ideoplæg (evt. som vedlagt oversigt) Samlet etageareal og bebyggelsesprocent 4. Økonomi og Miljø Forventet samlet anskaffelsessum kr. Skemaet afleveres Forventet til Byens Udvikling, samlet anskaffelsessum Almene Boliger pr. m² sammen med det øvrige ansøgningsmateriale den 2. juni Evt særlige klokken forhold 12. der forventes at medfø- kr. pr. m 2 re lav boligudgift Skemaet udfyldes kortfattet. Særlige miljøtiltag Proces og betingelser for prækvalifikation er beskrevet nærmere i folderen Udmøntning af grundkapital til familie- og ungdomsboliger Rådgivere Tilknyttede rådgivere (firmanavne samt rådgiveraftalens karakter og rækkevidde) ANSØGNINGSSKEMA (brug tab for at komme til næste felt) 6. Evt. bemærkninger 1. Ansøger Boligorganisation Adresse Telefon nr. Dato: Kontaktperson 2. Grund/ejendom Adresse Ansøgerens Matrikelnummer Underskrift Status for eventuelt grundkøb/ejendomskøb. Hensigtserklæring fra grundejer/bygningsejer skal vedlægges Lokalplanstatus og evt. behov for lokalplanændringer eller kommuneplantillæg Tilladt bebyggelsesprocent (og andre mulige væsentlige bindinger og retningslinjer) Væsentlige karakteristika ved området (fx offentlig transport, institutioner, naturområder el.lign.) stk. stk. stk. Til prækvalifikationen beskrives projektideen i skemaet, der er vedlagt som bilag 1. 7

8 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION BEDØMMELSE De indsendte idéoplæg danner baggrund for prækvalifikationen. Et bedømmelsesudvalg bestående af stadsarkitekten i København, repræsentanter for Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen beslutter, hvilke idéoplæg der prækvalificeres. Bedømmelsesudvalgets meddelelse om prækvalifikation fremsendes til tilbudsgiver d. 27. juni 2014 I forbindelse med prækvalifikationen udarbejdes en kort udtalelse om hvert idéoplæg. Heri peger bedømmelsesudvalget på særlige fokuspunkter i idéoplægget der forventes håndteret i det videre forløb. Ikke-prækvalificerede idéoplæg modtager ligeledes en kort begrundelse for afslaget. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: Domeas Sommerlyst på Holmbladsgade. Illustration: Klar Arkitekter 8

9 FASE 2: KONKURRENCE PROCES På baggrund af bedømmelsesudvalgets udtalelser udvikles de prækvalificerede idéoplæg i denne fase til prissatte dispositionsforslag, der kan danne grundlag for bedømmelse samt tildeling af Skema A-tilsagn. Det er kommunens mål, at flertallet af forslagene ved aflevering har et niveau, hvor de kan modtage Skema A ved indstilling. Dog kan der for enkelte projekter være planforhold og lignende, der skal afklares, inden tilsagnet kan gives. Der vil blive afholdt dialogmøder i to omgange: Første møderunde afholdes i slutningen af juni og giver mulighed for at drøfte bedømmelsesudvalgets tilbagemelding og at sikre overensstemmelse mellem kommunens og boligorganisationernes forventninger til det videre forløb. Anden runde afholdes i midten af august, hvor boligorganisationerne har mulighed for at få feedback på det foreløbige forslag og indarbejde eventuelle ændringer inden aflevering 1. september. Tildeling af Skema A til et potentielt projekt vil ske efter bedømmelsen, hvor hvert forslag vil blive bedømt ud fra de overordnede målsætninger. Kriterier, afleveringskrav samt vilkår for tildeling er beskrevet nærmere på side FASE 2: KONKURRENCE AFLEVERING AF DISPOSITIONS- FORSLAG SENEST 1. SEPTEMBER UDARBEJDELSE Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter BEDØMMELSE Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling, hvor TMU bemyndiges til at give Skema A Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 TMU BR

10 FASE 2: KONKURRENCE KRITERIER I konkurrencefasen vil forslagene blive bedømt på samme kriterier som i prækvalifikationsfasen samt en række supplerende kriterier, der knytter sig til de fem overordnede målsætninger, som er beskrevet på side 4: Små og mindre, billige boliger De små boliger indgår i social og arkitektonisk sammenhæng med den samlede bebyggelse Arkitektur og bokvalitet Boligudgift og økonomi Energi og bæredygtighed Placering og samspil med byen Små og mindre, billige boliger Herunder uddybes, hvilke supplerende kriterier der lægges vægt på. Der er ikke tale om en lige vægtning af kriterierne, men om en helhedsbetragtning. Sidst i pjecen gennemgås desuden særlige formelle krav til henholdsvis familieboliger og ungdomsboliger. Arkitektur og bokvalitet En klar overordnet arkitektonisk intention Tæt forbindelse mellem bygning, bolig, udearealer og byrum, der skaber en særlig identitet Materialevalg der understøtter arkitekturen Direkte adgang til det fri, fx ved altaner eller private haver Adgang til attraktive fællesarealer Gode dagslysforhold For ungdomsboliger Attraktiv identitet/historie i forhold til målgruppen og den bymæssige kontekst Gode rammer om det nære og det store fællesskab gennem nytænkning af organiseringen, tilbud om fælles faciliteter og ved at udnyttelse af lokale tilbud Samlet boligudgift og økonomi Lav husleje Lave estimerede forbrugsudgifter God samlet økonomi i etableringen af boligafdelingen Energi og bæredygtighed Byggeri der så vidt muligt lever op til 2020-kravene Miljøtiltag og andre bæredygtige tiltag, herunder reduktion af ressourceforbrug og brug af bæredygtige materialer Placering og samspil med byen Understøttelse af stedets topografiske, stedlige og bymæssige kvaliteter (stedets egenart) For ungdomsboliger: God beliggenhed i forhold til at opnå et levende studieog ungdomsmiljø og indgå i samspil med byen og lokalområdet Dagslys er en boligkvalitet, der vægtes ved bedømmelsen. 10

11 FASE 2: KONKURRENCE AFLEVERING Det prissatte dispositionsforslag afleveres sammen med Skema A-ansøgningen. Fristen for indlevering af materiale til bedømmelse er mandag d. 1. september kl. 12, hvor bolig-organisationen skal aflevere 10 eksemplarer af materialet i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Almene Boliger Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Københavns Kommune forbeholder sig ret til publicering af de indkomne forslag. Det indleverede materiale skal indeholde følgende: Tegninger og illustrationer Oversigtsplan i målestok 1:4000, som redegør for bebyggelsen og dens relationer til det omgivende område og byrummene, herunder infrastruktur Situationsplan i målestok 1:1000, der viser disponeringen af og sammenhængen mellem bygningernes stueetage, landskab og byrum Målfast facadeopstalt, der viser forslaget i forhold til konteksten Målfaste tegninger eller diagrammer, der viser den overordnede disponering af de forskellige funktioner i forslaget, herunder nogle forskellige lejlighedstyper Maks. 2 rumlige visualiseringer af særlige træk i forslaget samt materialekarakteren Arealoversigt Eventuelle skitser og referencefotos En tidsplan for hele projektforløbet, der også beskriver, hvilke rådgivere der deltager frem til færdiggørelsen Materialet skal være Københavns Kommune i hænde senest mandag d. 1. september 2014 kl. 12. Dokumentation for afholdelse af EU-udbud af rådgiverydelser (evt. rammeudbud) Materiale derudover vil ikke blive medtaget i bedømmelsen. Dog forbeholder Københavns Kommune sig ret til at indhente supplerende oplysninger, hvor det er relevant. Vilkår for tildeling For at et prækvalificeret projekt kan få tildelt grundkapital forudsættes: at det er en almen boligorganisation, der er bygherre på projektet at der foreligger en betinget grundkøbsaftale at bygherren kan stå inde for, at det rådgiverteam, der har udarbejdet ideforslaget også er det rådgiverteam, som gennemfører det faktiske projekt at tilbuddet (herunder grundkøbsaftalen) skal være gældende, indtil støttetilsagn er meddelt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Almene Boliger BILAG 2 Ansøgningsskema Ansøgningsskema ved udbud af kommunal grundkapital til opførelse af almene boliger Der udfyldes ét skema for hvert prækvalificeret projekt, der ønskes tildelt grundkapitalmidler. Skemaet afleveres til Byens Udvikling, Almene Boliger sammen med det øvrige projektmateriale den 1. september 2014 klokken 12. Proces og betingelser for tildeling af grundkapitalmidler er beskrevet nærmere i folderen Udmøntning af grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger Ovennævnte materiale må max. omfatte 12 sider i A3 format. Beskrivelse En kort skriftlig redegørelse, som supplerer tegningerne og som belyser: Forslagets hovedidé, herunder funktionelle, indretningsmæssige og arkitektoniske hovedtræk Materialevalg, herunder en beskrivelse af kvalitetsniveauet og relationerne til de omgivende bebyggelser Udfyldt ansøgningsskema (vedlagt som bilag 2) Skema A Særlige forhold, der forventes at medføre lav boligudgift Underskrevet aftale vedr. betinget køb/salg af grundareal 1. Ansøger Boligorganisation Adresse Telefon nr. Kontaktperson 2. Grundoplysninger Grund/ejendom Adresse Matrikelnummer Status for grundkøb/ejendomskøb. Underskrevet aftale vedrørende betinget køb/salg af grundareal/ejendom skal vedlægges. Lokalplanstatus og evt. behov for lokalplanændringer eller kommuneplantillæg Tilladt bebyggelsesprocent (og andre mulige væsentlige bindinger og retningslinjer) Væsentlige karakteristika ved området (fx offentlig transport, institutioner, naturområder el.lign.) Konkurrenceforslaget afleveres sammen med udfyldt ansøgningsskema, der er vedlagt som bilag 2. 11

12 FASE 2: KONKURRENCE BEDØMMELSE De afleverede, prissatte dispositionsforslag danner grundlag for bedømmelsen. Bedømmelsesudvalget vurderer forslagene og forelægger sin indstilling til godkendelse i Borgerrepræsentationen, som bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at give Skema A-tilsagn. Tilsagn om Skema A meddeles i december 2014 De valgte forslag gives umiddelbart herefter tilsagn om skema A. Herefter kan projektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Det forventes, at de udvalgte dispositionsforslag kan modtage skema A-tilsagn ultimo For de forslag hvor plangrundlaget endnu ikke er på plads eller anden bearbejdning udestår, fortsættes dialogen mellem Københavns Kommune og den almene boligorganisation, indtil Skema A-tilsagn kan tildeles. Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges i forbindelse med indstillingen til Borgerrepræsentationen til at tildele Skema A, når de formelle krav hertil er opfyldt. Friarealerne kan tilbyde særlige rammer for fællesskabet. 12

13 FASE 3: TILSAGN PROCES Efter endt bedømmelse og tilsagn om Skema A videreudvikles projekterne i tæt dialog mellem de almene boligorganisationer, rådgivere og Københavns Kommune. Planforhold, grundkøbsaftaler og lignende søges afklaret for de projekter, hvor de endnu ikke er på plads, hvorefter projekterne kan modtage tilsagn om Skema A og gennemgå den samme proces, som de øvrige projekter frem mod Skema B. Afklaring af projekteringsgrundlaget påbegyndes, når bedømmelsesudvalgets indstilling har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Den samlede proces indebærer reducerede krav til det materiale, der afleveres forud for skema A. Dette vil typisk medføre et behov for, at projekterne gennemgår en nærmere afklaring af projekteringsgrundlaget i dialog mellem boligorganisationen og Teknik- og Miljøforvaltningen med det mål at etablere grundlag for projektering af det fulde hovedprojekt og licitation, som forudsættes ved skema B. Afklaringen af projekteringsgrundlaget kan påbegyndes når projektet er forelagt Teknik- og Miljøudvalget (med forbehold for endelig politisk godkendelse) og afsluttes i begyndelsen af den maks. ni måneder lange periode, som er afsat til at fuldføre projekteringen og bringe projektet frem til Skema B-ansøgning. Kriterier og afleveringskrav er beskrevet nærmere på side FASE 3: TILSAGN AFKLARING AF PROJEKTERINGS- GRUNDLAG Bebyggelsesplan Facader Boligplaner og bolig arealer Materialer på udvendige bygningsdele SKEMA A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA B AFKLARING Plangrundlag samt anden evt. videre behandling SKEMA A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA B Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 TMU BR

14 FASE 3: TILSAGN KRITERIER I tilsagnsfasen vil der være fokus på, hvorvidt projekterne fortsat lever op til kriterierne fra henholdsvis prækvalifikations- og konkurrencefasen. Desuden vil der i tilsagnsfasen være nogle supplerende kriterier, der lige som kriterierne i de foregående faser knytter sig til de overordnede målsætninger, der er beskrevet på side 4: Arkitektur og bokvalitet Boligudgift og økonomi Energi og bæredygtighed Placering og samspil med byen Små og mindre, billige boliger Herunder uddybes de kriterier, der ikke er beskrevet i de foregående faser: Arkitektur og bokvalitet Optimerede boliger med god udnyttelse af boligarealet For familieboliger Fleksible boliger, der fx kan deles af flere studerende og giver flest muligheder for den enkelte beboer Samlet boligudfgift og økonomi God økonomi i den fremtidige drift, herunder valg af sikker byggeteknik og holdbare materialer Energi og bæredygtighed Projekterne overholder kravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 Små og mindre, billige boliger De små og mindre boliger samt ungdomsboligerne bygges, så de senere kan sammenlægges I forbindelse med ansøgning om Skema B-tilsagn vil der desuden blive stillet krav om følgende: Niveaufri adgang til og fra alle etager Overholdelse af diverse lokalplankrav Overholdelse af bygningsreglementets krav, herunder brandredningskrav Krav i henhold til tilsagnsskrivelsen Affaldssortering Elevator 14

15 FASE 3: TILSAGN AFLEVERING Del 1: Afklaring af projekteringsgrundlag Udgangspunktet for afklaring af projekteringsgrundlaget vil være ønsket om et helt projektoverblik hvad angår boligudbud, materialer, og arealanvendelse samt evt. økonomiske konsekvenser heraf. Det afklarede projekteringsgrundlag forventes således at supplere det tidligere indsendte dispositionsforslag med følgende: Tilsagnsfasen strækker sig frem til Tilsagn om Skema B. Tegningsmateriale Færdige hovedtegninger (alle etageplaner, relevante snit og alle facader, evt. revideret situationsplan) Revideret materialebeskrivelse, bestykning mv. (herunder eksempler på møblerede lejlighedsplaner) Revideret (kvalitetssikret) arealoversigt i henhold til ovenstående punkter Hvilket projektindhold der specifikt skal afklares i de enkelte projekter vil være individuelt, men bør tage tage udgangspunkt i ovenstående. Del 2: Ansøgning om Skema B Tilsagnsfasen afsluttes med ansøgning om Skema B-tilsagn. Afleveringskrav til Skema B-ansøgning er i overensstemmelse med normal praksis og omfatter: Hovedprojekt, der indeholder følgende: Arkitektbeskrivelse, evt. ingeniørbeskrivelse Situationsplan Plan af lejligheder med målangivelser Relevante snit med målangivelser Alle facader Detaljetegninger af tagfod, vinduer, døre, værn, ventilation m.v. Tegningsliste Udfyldt Skema B Beskrivelse hvor følgende faktuelle oplysninger indgår: Antal boliger Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Boligbruttoetageareal Bebyggelsesprocent Friareal Antal P-pladser Licitationsresultat Billigste tilbud Totaløkonomisk vurdering Prissat besparelsesforslag Redegørelse for ændringer i forhold til Skema A Økonomiopstilling, der viser sammenhæng mellem billigste tilbud, spareforslag og poster m.m. 15

16 FORMELLE KRAV FAMILIEBOLIGER Der er i alt afsat ca. 160 mio. kr. til opførelse af ca. 720 almene familieboliger. Formelle krav, Kommuneplan 11 Nye familieboliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 (brutto) dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Der kommer ny kommuneplan i Dette kan få betydning for områder, hvor der endnu ikke foreligger en lokalplan Ungdomsboliger indgår ikke i beregningen af det gennemsnitlige boligareal. Nye familieboliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 (brutto) i gennemsnit, og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Ungdomsboliger indgår ikke i beregningen af det gennemsnitlige boligareal. Der er mål om små og mindre, billige boliger, jf. side 18. København vokser med ca borgere om måneden. De nye almene familieboliger skal bidrage til at huse de mange nye borgere. 16

17 FORMELLE KRAV UNGDOMSBOLIGER Der uddeles i alt op til 95,5 mio. kr. til opførelse af ca. 930 almene ungdomsboliger. Midlerne kan udmøntes til nybyggeri eller til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelsen af eksisterende tomme bygninger, fx. tidligere plejehjem. Nybyggeri af ungdomsboliger kan ske i selvstændige ungdomsboligbebyggelser eller som en del af familieboligbebyggelser. Der kommer ny kommuneplan i Dette kan få betydning for områder, hvor der endnu ikke foreligger en lokalplan. Formelle krav, Kommuneplan 11, herunder tillæg nr. 25 Kollegie- og ungdomsboliger Kollegie- og ungdomsboliger kan etableres ved nybyggeri, ved omdannelse samt ved ommærkning af almene boliger. Disse boliger skal - med mindre særlige bygningsmæssige forhold forhindrer det - have en størrelse på mellem 25 og 50 m 2 bruttoetageareal. Dog skal nettoarealet for de enkelte boliger være min. 15 m²* Kollegie- og ungdomsboliger kan alene etableres i B-, C-, S-, O-områder, når den tilladte bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen er mindst 110, samt i de kommuneplanrammer i centrum af byen, som ikke har en bebyggelsesprocent. Derudover også i V-områder, som ikke har en bebyggelsesprocent. Krav til lokalisering kan dog fraviges ved omdannelse af ældre- og plejeboliger. Ommærkning af almene boliger reguleres ikke i kommuneplanen, men i almenboligloven Friarealet til kollegie- og ungdomsboliger skal udgøre mindst 30 pct. af etagearealet, uanset bebyggelsestætheden I forbindelse med tilvejebringelse af kollegie- og ungdomsboliger skal der etableres i størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 300 m² etageareal. Krav til parkeringspladser i tilknytning til kollegie- og ungdomsboliger kan dog fastsættes efter en konkret vurdering på baggrund af ejendommens beliggenhed i forhold til kollektiv trafik og projektets karakteristika m.v. Der skal etableres 4 cykelparkeringspladser pr. 100 m² etageareal. Som udgangspunkt skal mindst 50 pct. af cykelparkeringspladserne etableres med overdækning, enten i skure eller som en integreret del af byggeriet Formelle krav, Budget 2014 samt Overførselssagen Ungdomsboliger skal opføres som små og billige boliger, der er egnede til studerende og borgere med særlig lav betalingsevne Ungdomsboliger skal opføres med en gennemsnitlig størrelse på maks. 35 m² pr. bolig * ekskl. bade- og wc-rum samt køkken og andel af gangog fællesareal. Der er et stort behov for boliger, der kan huse de mange unge københavnere. 17

18 SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER Små og mindre, billige boliger Der bliver fra kommunens side lagt vægt på, at byggeri af nye almene familie- og ungdomsboliger er tilgængelige for alle indkomstgrupper, herunder studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper. På den baggrund har kommunen følgende målsætninger for etableringen af nye almene familie- og ungdomsboliger: Små billige boliger til boligsocial anvisning Kommunen ønsker, at 10 pct. af boligerne (målt ud fra boligantal) i nye familiebebyggelser i byudviklingsområder er små billige boliger målrettet boligsocial anvisning. Boligerne etableres for at være i overensstemmelse med kommuneplanen som ungdomsboliger. De tæller dermed heller ikke med i opgørelsen af gennemsnitsstørrelsen for de øvrige familieboliger i bebyggelsen. Boligerne må højest have en husleje på kr. pr. måned. Huslejen kan eventuelt fastsættes efter principperne om indbyrdes brugsværdi. Det forventes, at der kan bevilges ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud til boligerne. Der er ikke krav til størrelsen af boligerne. De små billige boliger forventes forbeholdt fuldt ud til boligsocial anvisning. Mindre billige boliger til lav- og mellemindkomstgrupper Kommunen ønsker endvidere, at familieboligbebyggelser har en varieret sammensætning af forskellige familieboliger, så der også etableres mindre boliger (inden for de gældende kommune- og lokalplankrav), som kan betales af lavog mellemindkomstgrupper eller studerende. Ungdomsboliger Ungdomsboliger forventes fortrinsvist opført i rene ungdomsboligafdelinger. Ungdomsboliger kan dog også indgå i familieboligbebyggelser, ligesom familieboliger kan indgå i ungdomsboligafdelingerne. Ungdomsboligerne kan opføres som både et- og torumsboliger. Det ønskes som udgangspunkt, at der er varieret boligudbud i de enkelte projekter. Ungdomsboligerne skal opføres med en gennemsnitlig størrelse på maks. 35 m2. Det forventes, at der kan ydes ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud til boligerne. Det gælder generelt, at de små og mindre boliger skal indgå i social og arkitektonisk sammenhæng med den samlede bebyggelse. Det ønskes endvidere, at der bygges med henblik på, at de små og mindre boliger samt ungdomsboligerne senere kan sammenlægges. 18

19 VEJLEDENDE TIDSPLAN VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR DENNE RUNDE 2014 Frist Torsdag 15. maj 2014 Mandag 2. juni 2014 Fredag 27. juni 2014 Mandag 30. juni 2014 Mandag 11. august 2014 Mandag 1. september 2014 Mandag 24. november 2014 Tirsdag 2. december 2014 Torsdag 11. december 2014 Tirsdag 16. december 2014 Handling Kommunen annoncerer udbud af grundkapitallån til nye almene familie og ungdomsboliger Afleveringsfrist for tilbudsgivere Orientering til boligorganisationerne vedrørende valg af prækvalifiserede projekter Tilbagemeldingsmøder/dialogmøder med boligorganisationerne om prækvalifiserede projekter (30. juni til 4. juli) Dialogmøder med boligorganisationerne om tilpasning af projekter (11. august til 22. august) Indsendelse af konkurrenceprojekt Politisk behandling TMU Politisk behandling ØU Politisk behandling BR Byen Udvikling - Almene Boliger forventes at kunne meddele Skema A tilsagn VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR NÆSTE RUNDE 2015, SOM PÅBEGYNDES I OKTOBER 2014 Frist Oktober 2014 November 2014 December 2014 Januar-februar 2015 Marts 2015 April-maj 2015 Maj 2015 Handling Udbud af midler, herunder evt. overskydende midler og midler fra Budget 2015 Aflevering Prækvalifikation Udarbejdelse af forslag Bedømmelse Politisk behandling Skema A tilsagn 19

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL. Oktober 2015

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL. Oktober 2015 1 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE Boliger Oktober 2015 2 udmøntning af grundkapital til almene boliger Indholdsfortegnelse side BAGGRUND 3 Grundkøbslån 3 Forsidefoto: Byggeplads i Ørestad: DOMEAs

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER 2016 2 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE BAGGRUND 3 Grundkøbslån 3 Forsidefoto: Lejerbos almene familieboliger på Retortvej

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE Boliger 2016 OKTOBER 2 udmøntning af grundkapital til almene boliger Indholdsfortegnelse side BAGGRUND 3 Grundkøbslån 3 UDMØNTNING 4 Årets runder 4 Overordnet proces

Læs mere

BILAG 1: SKYTTEHUSENE

BILAG 1: SKYTTEHUSENE BILAG 1: SKYTTEHUSENE ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMS- BOLIGER I KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG 17 INDHOLD: OVERSIGT s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 KVARTERET VED BELLA CENTER - BYGGEFELT 15 OG

Læs mere

supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017

supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017 supplerende bilag: Proces og økonomi november 2017 til UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER 2016 - oktober indhold: kommunal grundkapital november 2017 s. 2 plejeboliger på amager øst s. 3-5 Relevante

Læs mere

BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016

BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016 BILAG 1: PROCES OG ØKONOMI APRIL 2016 TIL UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER - 2016 INDHOLD: UDMØNTNING AF KOMMUNAL GRUNDKAPITAL 2016 S. 2 VEJLEDENDE TIDSPLAN 2016 S. 3 GRUNDKØBSLÅN S. 6 RELEVANTE

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016

bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016 bilag 1: Proces og økonomi oktober 2016 til UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER - 2016 oktober indhold: Udmøntning af kommunal grundkapital 2016 s. 2 udmøntningsrunder 2016 / 2017 s. 3 Vejledende

Læs mere

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN INDHOLD: BAGGRUND S. 2 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009 S. 3 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010 S. 4 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011 S. 5 ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012 S. 6-7

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

bilag 1 nybyggeri af almene boliger

bilag 1 nybyggeri af almene boliger bilag 1 nybyggeri af almene boliger marts 2017 Indhold: OVERSIGT s. 2 baggrund OG ØKonomi s. 3 vestre teglgade s. 4 Ungdomsboliger og små familieboliger AKB v/ KAB Arkitema Architects oversigt Vestre teglgade

Læs mere

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum

Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Udmøntning af grundkapital til almene Ungdomsboliger i Esbjerg Centrum Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 16 17 www.esbjergkommune.dk Indledning... - 3 - Baggrund for konkurrence... - 3 - Konkurrenceparametre...

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

almene boliger på vej i København

almene boliger på vej i København almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 3 Almene boliger i budget 2015 s. 4 Almene boliger i budget 2014 s. 6 Almene boliger i budget 2013 s. 8 Almene boliger i budget 2009-2012 s. 10 april

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

almene boliger på vej i København

almene boliger på vej i København almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 2 Almene boliger i budget 2015 s. 3 Almene boliger i budget 2014 s. 4 Almene boliger i budget 2013 s. 6 Almene boliger i budget 2009-2012 s. 8 august

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 12 SKÆVE BOLIGER NOVEMBER 2017 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 12 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 12 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Domea Rødekro ansøges hermed om skema A godkendelse på ovennævnte bebyggelse.

På vegne af Boligselskabet Domea Rødekro ansøges hermed om skema A godkendelse på ovennævnte bebyggelse. 20.04.2015 Rev. 28.04.2015 Aabenraa Kommune Kultur, Miljø & Erhverv Forvaltningssekretariatet Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Att. Tom Wienke Vedr. Boligselskabet Domea Rødekro, afd. 3819 Cimbria grunden -

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge:

Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab om etablering af almene boliger med følgende koncepter i prioriterede rækkefølge: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Partnerskaber om almene boliger - bedømmelsesudvalgets indstilling Konklusion Bedømmelsesudvalget indstiller, at der indgås partnerskab

Læs mere

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser

Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser 24-02-2015 19-02-2015 Sagsnr. 2014-0176948 Baggrundsnotat til Kommuneplan 2015 Boligbygge- og boligstørrelsesbehov, samt forslag til revision af de gældende boligstørrelsesbestemmelser Dokumentnr. 2014-0176948-1

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD

PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTHERREOOPGAVEN PLEJE- OG REHABILITERINGSCENTER HUMLEBÆK SYD Konkurrencebetingel- ser KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN KONKURRENCE Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge

Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Høringsudkast: Bilag 1 Ansøgningsskema Etablering af startboliger til unge Ansøgning sendes til: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Gammel Mønt 4, 1117 København K. Att.: Kontor for Almene Boliger.

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

Holtegården Opfølgning på boligplanen

Holtegården Opfølgning på boligplanen Holtegården Opfølgning på boligplanen Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering Senest ajourført den 25. februar 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN

VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN VEJLEDNING til udarbejdelse af forslag på skitseniveau til DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Det er kun de kommuner og skoler, som har fået støtte til at udvikle deres visionsforslag, der kan indsende et forslag på

Læs mere

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger

1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05. Billige boliger 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger til en månedlig

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE

BILAG 1 12 SKÆVE HUSE BILAG 1 MARTS 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 s. 4-5 12 skæve huse ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE HUSE 12 Skæve huse ved 3B Projekt Boligselskab

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Dato: Mandag d. 3. februar, kl. 10.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge 3. februar KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen.

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN

KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Allerød Kommune Plejeboliger m.m. på Poppelvej KONKURRENCE OM BYGHERRE- OG DRIFTSHERRE- OPGAVEN Konkurrencebetingelser Dato: A/S Hifab Bygherreombud Version: 1 KONKURRENCE Side: 2 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme.

Læs mere

Ø6 Almene ungdomsboliger

Ø6 Almene ungdomsboliger Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Ø6 Almene ungdomsboliger Baggrund Et voksende antal studerende ønsker at bosætte sig i København. Da København samtidigt oplever en generel befolkningsvækst, der øger presset

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018549 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Annette Jacobsen) 27. marts 2009 K E N D E L S E Ungdomsboliger i Aalborg AB (selv) mod Velfærdsministeriet (selv) I medfør af

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø

Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Åben dagsorden Udbud af byggefelter ved Bassin 7, Nikoline Kochs Plads og X2 på Aarhus Ø 1. Resume Teknik og Miljø foreslår

Læs mere

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger.

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger. Punkt 14. Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 269 almene ungdomsboliger. 2013-51265. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER

BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER BILAG 1 10 SKÆVE BOLIGER DECEMBER 2016 Indhold: OVERSIGT OG PLACERING s. 2 BAGGRUND OG ØKONOMI s. 3 10 SKÆVE BOLIGER s. 4-5 10 skæve boliger ved 3B, Leth og Gori Arkitekter OVERSIGT - PLACERING SKÆVE BOLIGER

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet.

Invitation til anmodning om prækvalifikation. Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Om projektet. Invitation til anmodning om prækvalifikation Fremtidens Demensplejehjem på Tornhøjvej i Aalborg Øst Dato: 26.03 2015 KM6 - KLS Sagsnummer: 14297-01 Aalborg Kommune inviterer hermed boligorganisationer

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

lundhilds tegnestue OMBYGNING

lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue OMBYGNING lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds tegnestue realiserer

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 8. februar 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 36 plejeboliger m.m. i Hasle anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere