UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014"

Transkript

1 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet proces S. 3 Overordnede målsætninger S. 4 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION Proces S. 5 Kriterier S. 6 Aflevering S. 7 Bedømmelse S. 8 FASE 2: KONKURRENCE Proces S. 9 Kriterier S. 10 Aflevering S. 11 Bedømmelse S. 12 FASE 3: TILSAGN Proces S. 13 Kriterier S. 14 Aflevering S. 15 FORMELLE KRAV Familieboliger S. 16 Ungdomsboliger S. 17 SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER S. 18 VEJLEDENDE TIDSPLAN S. 19 BILAG 1: SKABELON TIL IDEOPLÆG BILAG 2: ANSØGNINGSSKEMA, KOMMUNAL GRUNDKAPITAL 1

2 BAGGRUND Budget 2014 På Budget 2014 har Borgerrepræsentationen afsat 200 mio. kr. i 2014 til kommunale grundkapitallån til nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger i Københavns Kommune. Af de afsatte midler i Budget 2014 anvendes 19,5 mio. kr. til at realisere projekter, der er indkommet i forbindelse med udmøntningen af grundkapital i I ALT UDBYDES DER I DENNE RUNDE: 160 mio. kr. til almene familieboliger (ca. 720 familieboliger). 95,5 mio. kr. til almene ungdomsboliger (ca. 930 ungdomsboliger). De resterende midler udmøntes i en åben konkurrence (denne udmøntning). Overførselssag I Overførselssagen er der afsat yderligere 75 mio. kr. til almene familie- og ungdomsboliger. De indgår ligeledes i dette udbud. Samlet udmøntning af gundkapital Samlet set udbydes således 255,5 mio. kr., der fordeler sig med 160 mio. kr. til ca. 720 almene familieboliger og 95,5 mio. kr. til ca. 930 almene ungdomsboliger. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: fsb s Dagmargården på Gormsvej. Illustration: KANT Familieboliger Ungdomsboliger I alt Budget mio. kr. 44,5 mio. kr. 180,5 mio. kr. Budget boliger 449 boliger 1071 boliger Overførselssag mio. kr. 51 mio. kr. 75 mio. kr. Overførselssag boliger 485 boliger 585 boliger I alt 160 mio. kr. 95,5 mio. kr. 255,5 mio. kr. I alt 722 boliger 934 boliger 1656 boliger Midler, der udbydes i denne runde 2

3 UDMØNTNINGSFORLØB OVERORDNET PROCES De senere års udbudsform er blevet evalueret i samarbejde med de almene boligorganisationer. På den baggrund er det besluttet, at udmøntningsprocessen skal tilrettelægges ud fra følgende: Dialog mellem boligorganisation og kommune Hurtigere proces med tidligere tilsagn Klare målsætninger, afleveringskrav og bedømmelseskriterier Formålet er at opnå en proces, hvor de potentielle projekter udvikles i et dialogbaseret samarbejde mellem de almene boligorganisationer og Teknik- og Miljøforvaltningen, og at projekterne kan få tilsagn om Skema A på et tidligere tidspunkt i processen. Udmøntningsforløbet indeholder derfor følgende tre faser: Fase 1: Prækvalifikation Fase 2: Konkurrence Fase 3: Tilsagn Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: AABs Torveporten ved Grønttorvet. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten I det følgende er Københavns Kommunes overordnede samlede målsætninger for udmøntningen, de enkelte faser i udmøntningsprocessen samt bedømmelseskriterier for hver fase beskrevet nærmere. FASE 1: PRÆKVALIFIKATION FASE 2: KONKURRENCE FASE 3: TILSAGN AFLEVERING AF IDÉOPLÆG SENEST 2. JUNI 2014 AFLEVERING AF DISPOSITIONS- FORSLAG SENEST 1. SEPTEMBER AFKLARING AF PROJEKTERINGS- GRUNDLAG Bebyggelsesplan Facader Boligplaner og bolig arealer Materialer på udvendige bygningsdele INDIVIDUELLE DIALOGMØ- DER PRÆKVALIFIKATION/UD- VÆLGELSE UDARBEJDELSE Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter BEDØMMELSE Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling, hvor TMU bemyndiges til at give Skema A SKEMA A AFKLARING Plangrundlag samt anden evt. videre behandling PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA B SKEMA B Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 TMU BR Årshjul for udmøntningsforløbet 3

4 UDMØNTNINGSFORLØB OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER PLACERING OG SAMSPIL MED BYEN SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER ARKITEKTUR OG BOKVALITET SAMLET BOLIGUDGIFT OG ØKONOMI ENERGI OG BÆREDYGTIGHED ARKITEKTUR OG BOKVALITET SAMLET BOLIGUDGIFT OG ØKO- NOMI ENERGI OG BÆREDYGTIGHED PLACERING OG SAMSPIL MED BYEN SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER Politisk målsætning: Boligerne skal have høj bokvalitet og være fleksible. Bygningen skal imødekomme ønsker om fællesskab, have høj arkitektonisk kvalitet samt gode udearealer. Politisk målsætning: Den samlede boligudgift bestående af husleje og forbrugsudgifter skal være lav. Projektets samlede økonomi og den kommende boligafdelings økonomi skal være sund og robust. Politisk målsætning: Projekterne skal så vidt muligt være 2020-byggeri og indeholde miljøtiltag, herunder et materialevalg der er bæredygtigt og har god totaløkonomi. Politisk målsætning: Forslagets boligtyper og boligstørrelser skal være tilpasset det omgivende byområde, og der skal sikres en god sammenhæng med den øvrige by. Forslag til projekter i byudviklingsområder og områder med få almene boliger prioriteres. Politisk målsætning: Forslagene skal indeholde små og mindre boliger, som kan betales af studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper. Konkrete målsætninger: En klar overordnet arkitektonisk intention Tæt forbindelse mellem bygning, bolig, udearealer og byrum, der skaber en særlig identitet Materialevalg der understøtter arkitekturen Videreudvikling af byboligen Direkte adgang til det fri, fx ved altaner eller private haver Adgang til attraktive fællesarealer Gode dagslysforhold Optimerede boliger med god udnyttelse af boligarealet For familieboliger: Fleksible boliger, der fx kan deles af flere studerende og giver flest muligheder for den enkelte beboer For ungdomsboliger: Attraktiv identitet/historie i forhold til målgruppen og den bymæssige kontekst Gode rammer om det nære og det store fællesskab gennem nytænkning af organiseringen, tilbud om fælles faciliteter og ved at udnyttelse af lokale tilbud Konkrete målsætninger: Lav husleje Lave estimerede forbrugsudgifter God samlet økonomi i etableringen af boligafdelingen God økonomi i den fremtidige drift, herunder valg af sikker byggeteknik og holdbare materialer Samlet fordeling af de afsatte midler Eksekverbare projekter foretrækkes (i forhold til fx grundkøbsaftale, lokalplanforhold og lignende ) Konkrete målsætninger: Byggeri der så vidt muligt lever op til 2020-kravene Miljøtiltag og andre bæredygtige tiltag, herunder reduktion af ressourceforbrug og brug af bæredygtige materialer Projekterne overholder kravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 Konkrete målsætninger: Bidrag til udviklingen af København fx ved placering i et byudviklingsområde Varieret og blandet boligudbud tilpasset området Blandede ejerformer og funktioner Understøttelse af stedets topografiske, stedlige og bymæssige kvaliteter (stedets egenart) For ungdomsboliger: God beliggenhed i forhold til at opnå et levende studieog ungdomsmiljø og indgå i samspil med byen og lokalområdet Konkrete målsætninger: Der etableres 10 pct. små billige boliger i projekter i byudviklingsområder med en husleje på maks kr. pr. måned, så de er egnede til boligsocial anvisning Der indgår mindre boliger, som kan betales af studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper De små boliger indgår i social og arkitektonisk sammenhæng med den samlede bebyggelse De små og mindre boliger samt ungdomsboligerne bygges, så de senere kan sammenlægges For ungdomsboliger: Der indgår både etrums- og torumsboliger inden for rammen på maks. 35 m2 i gennemsnit 4

5 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION PROCES Der ønskes et idéoplæg med en kort beskrivelse af et potentielt boligprojekt med forslag til byggegrund eller en egnet erhvervsejendom til ombygning. Oplægget skal rumme oplysninger om koncept (boligtyper og -størrelser), placering, hensigtserklæring om grundkøb samt eventuelle relevante planforhold. Forud for aflevering af idéoplæg opfordres alle interesserede tilbudsgivere til at indlede en dialog med Københavns Kommune om de konkrete idéoplæg. Formålet med dialogen er at afklare eventuelle spørgsmål, der med fordel kan belyses, før idéoplægget indsendes med henblik på at gøre det muligt for Københavns Kommune at tage stilling til oplægget. Kriterier, afleveringskrav til idéoplægget og vilkår for prækvalifikation er beskrevet nærmere på side 6-8. Skabelon til idéoplægget er vedlagt som bilag 1. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: SAB s Vinkelhuset i Valby Idrætspark. Illustration: Mangor og Nagel FASE 1: PRÆKVALIFIKATION AFLEVERING AF IDÉOPLÆG SENEST 2. JUNI 2014 PRÆKVALIFIKATION/UD- VÆLGELSE INDIVIDUELLE DIALOGMØ- DER Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION KRITERIER Prækvalifikation af idéoplæg vil ske på det konceptuelle niveau, og under hensyn til at projekterne samlet set giver en balanceret sammensætning i forhold til placering, boligtyper og økonomisk ramme. Idéoplægget vil i denne fase blive bedømt ud fra fire af de fem overordnede målsætninger, som er beskrevet på side 4: Arkitektur og bokvalitet Samlet boligudgift og økonomi Placering og samspil med byen Små og mindre, billige boliger Herunder uddybes, hvilke kriterier der vægtes set i forhold til målsætningerne. Der er ikke tale om en lige vægtning af kriterierne, men om en helhedsbetragtning. Sidst i pjecen gennemgås desuden særlige formelle krav til henholdsvis familieboliger og ungdomsboliger. Et eksempel på almene familieboliger i København: SAB s Sømærk og Teglværkshavnen (Tegnestuen Vandkunsten) Arkitektur og bokvalitet Videreudvikling af byboligen Samlet boligudgift og økonomi Samlet fordeling af de afsatte midler Eksekverbare projekter foretrækkes (i forhold til fx grundkøbsaftale, lokalplanforhold og lignende ) Placering og samspil med byen Bidrag til udviklingen af København fx ved placering i et byudviklingsområde Varieret og blandet boligudbud tilpasset området Blandede ejerformer og funktioner Små og mindre, billige boliger Der etableres 10 pct. små billige boliger i projekter i byudviklingsområder med en husleje på maks kr. pr. måned, så de er egnede til boligsocial anvisning Der indgår mindre boliger, som kan betales af studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper For ungdomsboliger: Der indgår både etrums- og torumsboliger inden for rammen på maks. 35 m2 i gennemsnit 6

7 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION AFLEVERING Fristen for aflevering af idéoplæg er mandag d. 2. juni kl. 12. Boligorganisationen skal indsende/aflevere 10 eksemplarer af deres idéoplæg i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Almene Boliger Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Ideoplægget skal indeholde følgende materiale: Kort beskrivelse af konceptet (max. én A4-side) Et udfyldt spørgeskema (skabelon vedlagt som bilag 1) Et kort i målestok 1:4000, der viser placeringen i byen En underskrevet hensigtserklæring om indgåelse af grundkøbsaftale fra grundsælger Materiale ud over det nævnte vil ikke blive taget med i bedømmelsen. Materialet skal være Københavns Kommune i hænde senest mandag d. 2. juni kl. 12. KØBENHAVNS KOMMUNE 3. Boligtyper og -størrelser Antal familieboliger Antal ungdomsboliger, heraf ungdomsboliger med husleje på max kr. pr. md. BILAG 1 Prækvalifikation Boligstørrelser - ideoplæg (evt. som vedlagt oversigt) Samlet etageareal og bebyggelsesprocent 4. Økonomi og Miljø Forventet samlet anskaffelsessum kr. Skemaet afleveres Forventet til Byens Udvikling, samlet anskaffelsessum Almene Boliger pr. m² sammen med det øvrige ansøgningsmateriale den 2. juni Evt særlige klokken forhold 12. der forventes at medfø- kr. pr. m 2 re lav boligudgift Skemaet udfyldes kortfattet. Særlige miljøtiltag Proces og betingelser for prækvalifikation er beskrevet nærmere i folderen Udmøntning af grundkapital til familie- og ungdomsboliger Rådgivere Tilknyttede rådgivere (firmanavne samt rådgiveraftalens karakter og rækkevidde) ANSØGNINGSSKEMA (brug tab for at komme til næste felt) 6. Evt. bemærkninger 1. Ansøger Boligorganisation Adresse Telefon nr. Dato: Kontaktperson 2. Grund/ejendom Adresse Ansøgerens Matrikelnummer Underskrift Status for eventuelt grundkøb/ejendomskøb. Hensigtserklæring fra grundejer/bygningsejer skal vedlægges Lokalplanstatus og evt. behov for lokalplanændringer eller kommuneplantillæg Tilladt bebyggelsesprocent (og andre mulige væsentlige bindinger og retningslinjer) Væsentlige karakteristika ved området (fx offentlig transport, institutioner, naturområder el.lign.) stk. stk. stk. Til prækvalifikationen beskrives projektideen i skemaet, der er vedlagt som bilag 1. 7

8 FASE 1: PRÆKVALIFIKATION BEDØMMELSE De indsendte idéoplæg danner baggrund for prækvalifikationen. Et bedømmelsesudvalg bestående af stadsarkitekten i København, repræsentanter for Teknik- og Miljøforvaltningen samt Økonomiforvaltningen beslutter, hvilke idéoplæg der prækvalificeres. Bedømmelsesudvalgets meddelelse om prækvalifikation fremsendes til tilbudsgiver d. 27. juni 2014 I forbindelse med prækvalifikationen udarbejdes en kort udtalelse om hvert idéoplæg. Heri peger bedømmelsesudvalget på særlige fokuspunkter i idéoplægget der forventes håndteret i det videre forløb. Ikke-prækvalificerede idéoplæg modtager ligeledes en kort begrundelse for afslaget. Et eksempel på et af de boligbyggerier, der fik tildelt grundkapital i 2013: Domeas Sommerlyst på Holmbladsgade. Illustration: Klar Arkitekter 8

9 FASE 2: KONKURRENCE PROCES På baggrund af bedømmelsesudvalgets udtalelser udvikles de prækvalificerede idéoplæg i denne fase til prissatte dispositionsforslag, der kan danne grundlag for bedømmelse samt tildeling af Skema A-tilsagn. Det er kommunens mål, at flertallet af forslagene ved aflevering har et niveau, hvor de kan modtage Skema A ved indstilling. Dog kan der for enkelte projekter være planforhold og lignende, der skal afklares, inden tilsagnet kan gives. Der vil blive afholdt dialogmøder i to omgange: Første møderunde afholdes i slutningen af juni og giver mulighed for at drøfte bedømmelsesudvalgets tilbagemelding og at sikre overensstemmelse mellem kommunens og boligorganisationernes forventninger til det videre forløb. Anden runde afholdes i midten af august, hvor boligorganisationerne har mulighed for at få feedback på det foreløbige forslag og indarbejde eventuelle ændringer inden aflevering 1. september. Tildeling af Skema A til et potentielt projekt vil ske efter bedømmelsen, hvor hvert forslag vil blive bedømt ud fra de overordnede målsætninger. Kriterier, afleveringskrav samt vilkår for tildeling er beskrevet nærmere på side FASE 2: KONKURRENCE AFLEVERING AF DISPOSITIONS- FORSLAG SENEST 1. SEPTEMBER UDARBEJDELSE Individuelle dialogmøder om projekter Grundkøbsaftale Udvikling af projekter BEDØMMELSE Bedømmelse Indstilling til BR Politisk behandling, hvor TMU bemyndiges til at give Skema A Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 TMU BR

10 FASE 2: KONKURRENCE KRITERIER I konkurrencefasen vil forslagene blive bedømt på samme kriterier som i prækvalifikationsfasen samt en række supplerende kriterier, der knytter sig til de fem overordnede målsætninger, som er beskrevet på side 4: Små og mindre, billige boliger De små boliger indgår i social og arkitektonisk sammenhæng med den samlede bebyggelse Arkitektur og bokvalitet Boligudgift og økonomi Energi og bæredygtighed Placering og samspil med byen Små og mindre, billige boliger Herunder uddybes, hvilke supplerende kriterier der lægges vægt på. Der er ikke tale om en lige vægtning af kriterierne, men om en helhedsbetragtning. Sidst i pjecen gennemgås desuden særlige formelle krav til henholdsvis familieboliger og ungdomsboliger. Arkitektur og bokvalitet En klar overordnet arkitektonisk intention Tæt forbindelse mellem bygning, bolig, udearealer og byrum, der skaber en særlig identitet Materialevalg der understøtter arkitekturen Direkte adgang til det fri, fx ved altaner eller private haver Adgang til attraktive fællesarealer Gode dagslysforhold For ungdomsboliger Attraktiv identitet/historie i forhold til målgruppen og den bymæssige kontekst Gode rammer om det nære og det store fællesskab gennem nytænkning af organiseringen, tilbud om fælles faciliteter og ved at udnyttelse af lokale tilbud Samlet boligudgift og økonomi Lav husleje Lave estimerede forbrugsudgifter God samlet økonomi i etableringen af boligafdelingen Energi og bæredygtighed Byggeri der så vidt muligt lever op til 2020-kravene Miljøtiltag og andre bæredygtige tiltag, herunder reduktion af ressourceforbrug og brug af bæredygtige materialer Placering og samspil med byen Understøttelse af stedets topografiske, stedlige og bymæssige kvaliteter (stedets egenart) For ungdomsboliger: God beliggenhed i forhold til at opnå et levende studieog ungdomsmiljø og indgå i samspil med byen og lokalområdet Dagslys er en boligkvalitet, der vægtes ved bedømmelsen. 10

11 FASE 2: KONKURRENCE AFLEVERING Det prissatte dispositionsforslag afleveres sammen med Skema A-ansøgningen. Fristen for indlevering af materiale til bedømmelse er mandag d. 1. september kl. 12, hvor bolig-organisationen skal aflevere 10 eksemplarer af materialet i papirudgave til: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Almene Boliger Njalsgade København S Derudover skal der sendes en digital udgave som pdf-fil eller word-fil på et mobilt lagermedie eller pr. mail til: Københavns Kommune forbeholder sig ret til publicering af de indkomne forslag. Det indleverede materiale skal indeholde følgende: Tegninger og illustrationer Oversigtsplan i målestok 1:4000, som redegør for bebyggelsen og dens relationer til det omgivende område og byrummene, herunder infrastruktur Situationsplan i målestok 1:1000, der viser disponeringen af og sammenhængen mellem bygningernes stueetage, landskab og byrum Målfast facadeopstalt, der viser forslaget i forhold til konteksten Målfaste tegninger eller diagrammer, der viser den overordnede disponering af de forskellige funktioner i forslaget, herunder nogle forskellige lejlighedstyper Maks. 2 rumlige visualiseringer af særlige træk i forslaget samt materialekarakteren Arealoversigt Eventuelle skitser og referencefotos En tidsplan for hele projektforløbet, der også beskriver, hvilke rådgivere der deltager frem til færdiggørelsen Materialet skal være Københavns Kommune i hænde senest mandag d. 1. september 2014 kl. 12. Dokumentation for afholdelse af EU-udbud af rådgiverydelser (evt. rammeudbud) Materiale derudover vil ikke blive medtaget i bedømmelsen. Dog forbeholder Københavns Kommune sig ret til at indhente supplerende oplysninger, hvor det er relevant. Vilkår for tildeling For at et prækvalificeret projekt kan få tildelt grundkapital forudsættes: at det er en almen boligorganisation, der er bygherre på projektet at der foreligger en betinget grundkøbsaftale at bygherren kan stå inde for, at det rådgiverteam, der har udarbejdet ideforslaget også er det rådgiverteam, som gennemfører det faktiske projekt at tilbuddet (herunder grundkøbsaftalen) skal være gældende, indtil støttetilsagn er meddelt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling, Almene Boliger BILAG 2 Ansøgningsskema Ansøgningsskema ved udbud af kommunal grundkapital til opførelse af almene boliger Der udfyldes ét skema for hvert prækvalificeret projekt, der ønskes tildelt grundkapitalmidler. Skemaet afleveres til Byens Udvikling, Almene Boliger sammen med det øvrige projektmateriale den 1. september 2014 klokken 12. Proces og betingelser for tildeling af grundkapitalmidler er beskrevet nærmere i folderen Udmøntning af grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger Ovennævnte materiale må max. omfatte 12 sider i A3 format. Beskrivelse En kort skriftlig redegørelse, som supplerer tegningerne og som belyser: Forslagets hovedidé, herunder funktionelle, indretningsmæssige og arkitektoniske hovedtræk Materialevalg, herunder en beskrivelse af kvalitetsniveauet og relationerne til de omgivende bebyggelser Udfyldt ansøgningsskema (vedlagt som bilag 2) Skema A Særlige forhold, der forventes at medføre lav boligudgift Underskrevet aftale vedr. betinget køb/salg af grundareal 1. Ansøger Boligorganisation Adresse Telefon nr. Kontaktperson 2. Grundoplysninger Grund/ejendom Adresse Matrikelnummer Status for grundkøb/ejendomskøb. Underskrevet aftale vedrørende betinget køb/salg af grundareal/ejendom skal vedlægges. Lokalplanstatus og evt. behov for lokalplanændringer eller kommuneplantillæg Tilladt bebyggelsesprocent (og andre mulige væsentlige bindinger og retningslinjer) Væsentlige karakteristika ved området (fx offentlig transport, institutioner, naturområder el.lign.) Konkurrenceforslaget afleveres sammen med udfyldt ansøgningsskema, der er vedlagt som bilag 2. 11

12 FASE 2: KONKURRENCE BEDØMMELSE De afleverede, prissatte dispositionsforslag danner grundlag for bedømmelsen. Bedømmelsesudvalget vurderer forslagene og forelægger sin indstilling til godkendelse i Borgerrepræsentationen, som bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at give Skema A-tilsagn. Tilsagn om Skema A meddeles i december 2014 De valgte forslag gives umiddelbart herefter tilsagn om skema A. Herefter kan projektering, myndighedsbehandling og udbud i licitation finde sted. Det forventes, at de udvalgte dispositionsforslag kan modtage skema A-tilsagn ultimo For de forslag hvor plangrundlaget endnu ikke er på plads eller anden bearbejdning udestår, fortsættes dialogen mellem Københavns Kommune og den almene boligorganisation, indtil Skema A-tilsagn kan tildeles. Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges i forbindelse med indstillingen til Borgerrepræsentationen til at tildele Skema A, når de formelle krav hertil er opfyldt. Friarealerne kan tilbyde særlige rammer for fællesskabet. 12

13 FASE 3: TILSAGN PROCES Efter endt bedømmelse og tilsagn om Skema A videreudvikles projekterne i tæt dialog mellem de almene boligorganisationer, rådgivere og Københavns Kommune. Planforhold, grundkøbsaftaler og lignende søges afklaret for de projekter, hvor de endnu ikke er på plads, hvorefter projekterne kan modtage tilsagn om Skema A og gennemgå den samme proces, som de øvrige projekter frem mod Skema B. Afklaring af projekteringsgrundlaget påbegyndes, når bedømmelsesudvalgets indstilling har været behandlet i Teknik- og Miljøudvalget. Den samlede proces indebærer reducerede krav til det materiale, der afleveres forud for skema A. Dette vil typisk medføre et behov for, at projekterne gennemgår en nærmere afklaring af projekteringsgrundlaget i dialog mellem boligorganisationen og Teknik- og Miljøforvaltningen med det mål at etablere grundlag for projektering af det fulde hovedprojekt og licitation, som forudsættes ved skema B. Afklaringen af projekteringsgrundlaget kan påbegyndes når projektet er forelagt Teknik- og Miljøudvalget (med forbehold for endelig politisk godkendelse) og afsluttes i begyndelsen af den maks. ni måneder lange periode, som er afsat til at fuldføre projekteringen og bringe projektet frem til Skema B-ansøgning. Kriterier og afleveringskrav er beskrevet nærmere på side FASE 3: TILSAGN AFKLARING AF PROJEKTERINGS- GRUNDLAG Bebyggelsesplan Facader Boligplaner og bolig arealer Materialer på udvendige bygningsdele SKEMA A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA B AFKLARING Plangrundlag samt anden evt. videre behandling SKEMA A PROJEKTUDVIKLING Projektering Myndighedsbehandling Licitation SKEMA B Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2014 TMU BR

14 FASE 3: TILSAGN KRITERIER I tilsagnsfasen vil der være fokus på, hvorvidt projekterne fortsat lever op til kriterierne fra henholdsvis prækvalifikations- og konkurrencefasen. Desuden vil der i tilsagnsfasen være nogle supplerende kriterier, der lige som kriterierne i de foregående faser knytter sig til de overordnede målsætninger, der er beskrevet på side 4: Arkitektur og bokvalitet Boligudgift og økonomi Energi og bæredygtighed Placering og samspil med byen Små og mindre, billige boliger Herunder uddybes de kriterier, der ikke er beskrevet i de foregående faser: Arkitektur og bokvalitet Optimerede boliger med god udnyttelse af boligarealet For familieboliger Fleksible boliger, der fx kan deles af flere studerende og giver flest muligheder for den enkelte beboer Samlet boligudfgift og økonomi God økonomi i den fremtidige drift, herunder valg af sikker byggeteknik og holdbare materialer Energi og bæredygtighed Projekterne overholder kravene i Miljø i Byggeri og Anlæg 2010 Små og mindre, billige boliger De små og mindre boliger samt ungdomsboligerne bygges, så de senere kan sammenlægges I forbindelse med ansøgning om Skema B-tilsagn vil der desuden blive stillet krav om følgende: Niveaufri adgang til og fra alle etager Overholdelse af diverse lokalplankrav Overholdelse af bygningsreglementets krav, herunder brandredningskrav Krav i henhold til tilsagnsskrivelsen Affaldssortering Elevator 14

15 FASE 3: TILSAGN AFLEVERING Del 1: Afklaring af projekteringsgrundlag Udgangspunktet for afklaring af projekteringsgrundlaget vil være ønsket om et helt projektoverblik hvad angår boligudbud, materialer, og arealanvendelse samt evt. økonomiske konsekvenser heraf. Det afklarede projekteringsgrundlag forventes således at supplere det tidligere indsendte dispositionsforslag med følgende: Tilsagnsfasen strækker sig frem til Tilsagn om Skema B. Tegningsmateriale Færdige hovedtegninger (alle etageplaner, relevante snit og alle facader, evt. revideret situationsplan) Revideret materialebeskrivelse, bestykning mv. (herunder eksempler på møblerede lejlighedsplaner) Revideret (kvalitetssikret) arealoversigt i henhold til ovenstående punkter Hvilket projektindhold der specifikt skal afklares i de enkelte projekter vil være individuelt, men bør tage tage udgangspunkt i ovenstående. Del 2: Ansøgning om Skema B Tilsagnsfasen afsluttes med ansøgning om Skema B-tilsagn. Afleveringskrav til Skema B-ansøgning er i overensstemmelse med normal praksis og omfatter: Hovedprojekt, der indeholder følgende: Arkitektbeskrivelse, evt. ingeniørbeskrivelse Situationsplan Plan af lejligheder med målangivelser Relevante snit med målangivelser Alle facader Detaljetegninger af tagfod, vinduer, døre, værn, ventilation m.v. Tegningsliste Udfyldt Skema B Beskrivelse hvor følgende faktuelle oplysninger indgår: Antal boliger Grundareal Bebygget areal Bruttoetageareal Boligbruttoetageareal Bebyggelsesprocent Friareal Antal P-pladser Licitationsresultat Billigste tilbud Totaløkonomisk vurdering Prissat besparelsesforslag Redegørelse for ændringer i forhold til Skema A Økonomiopstilling, der viser sammenhæng mellem billigste tilbud, spareforslag og poster m.m. 15

16 FORMELLE KRAV FAMILIEBOLIGER Der er i alt afsat ca. 160 mio. kr. til opførelse af ca. 720 almene familieboliger. Formelle krav, Kommuneplan 11 Nye familieboliger i eksisterende byområder skal være mindst 95 m 2 bruttoetagereal i gennemsnit, og ingen boliger, herunder boliger, der fremkommer ved opdeling af eksisterende boliger, må være mindre end 65 m 2 bruttoetagereal med mindre: Der i lokalplan fastlægges andre krav til boligstørrelser, idet boliger under 65 m 2 (brutto) dog normalt ikke må udgøre mere end 10 % af boligerne i lokalplaner til boligformål i B-, C- og S-områder Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette Der er tale om erstatningsbyggeri for boliger på samme ejendom Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Der kommer ny kommuneplan i Dette kan få betydning for områder, hvor der endnu ikke foreligger en lokalplan Ungdomsboliger indgår ikke i beregningen af det gennemsnitlige boligareal. Nye familieboliger i byudviklingsområder skal være mindst 95 m 2 (brutto) i gennemsnit, og mindst 20 % af boligerne skal være mellem 50 m 2 og 70 m 2 (brutto) med mindre: Særlige bygningsmæssige forhold hindrer dette Der er tale om boliger og botilbud tilvejebragt efter lovgivningen om social service (fx for udsatte grupper) Ungdomsboliger indgår ikke i beregningen af det gennemsnitlige boligareal. Der er mål om små og mindre, billige boliger, jf. side 18. København vokser med ca borgere om måneden. De nye almene familieboliger skal bidrage til at huse de mange nye borgere. 16

17 FORMELLE KRAV UNGDOMSBOLIGER Der uddeles i alt op til 95,5 mio. kr. til opførelse af ca. 930 almene ungdomsboliger. Midlerne kan udmøntes til nybyggeri eller til etablering af almene ungdomsboliger gennem omdannelsen af eksisterende tomme bygninger, fx. tidligere plejehjem. Nybyggeri af ungdomsboliger kan ske i selvstændige ungdomsboligbebyggelser eller som en del af familieboligbebyggelser. Der kommer ny kommuneplan i Dette kan få betydning for områder, hvor der endnu ikke foreligger en lokalplan. Formelle krav, Kommuneplan 11, herunder tillæg nr. 25 Kollegie- og ungdomsboliger Kollegie- og ungdomsboliger kan etableres ved nybyggeri, ved omdannelse samt ved ommærkning af almene boliger. Disse boliger skal - med mindre særlige bygningsmæssige forhold forhindrer det - have en størrelse på mellem 25 og 50 m 2 bruttoetageareal. Dog skal nettoarealet for de enkelte boliger være min. 15 m²* Kollegie- og ungdomsboliger kan alene etableres i B-, C-, S-, O-områder, når den tilladte bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen er mindst 110, samt i de kommuneplanrammer i centrum af byen, som ikke har en bebyggelsesprocent. Derudover også i V-områder, som ikke har en bebyggelsesprocent. Krav til lokalisering kan dog fraviges ved omdannelse af ældre- og plejeboliger. Ommærkning af almene boliger reguleres ikke i kommuneplanen, men i almenboligloven Friarealet til kollegie- og ungdomsboliger skal udgøre mindst 30 pct. af etagearealet, uanset bebyggelsestætheden I forbindelse med tilvejebringelse af kollegie- og ungdomsboliger skal der etableres i størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 300 m² etageareal. Krav til parkeringspladser i tilknytning til kollegie- og ungdomsboliger kan dog fastsættes efter en konkret vurdering på baggrund af ejendommens beliggenhed i forhold til kollektiv trafik og projektets karakteristika m.v. Der skal etableres 4 cykelparkeringspladser pr. 100 m² etageareal. Som udgangspunkt skal mindst 50 pct. af cykelparkeringspladserne etableres med overdækning, enten i skure eller som en integreret del af byggeriet Formelle krav, Budget 2014 samt Overførselssagen Ungdomsboliger skal opføres som små og billige boliger, der er egnede til studerende og borgere med særlig lav betalingsevne Ungdomsboliger skal opføres med en gennemsnitlig størrelse på maks. 35 m² pr. bolig * ekskl. bade- og wc-rum samt køkken og andel af gangog fællesareal. Der er et stort behov for boliger, der kan huse de mange unge københavnere. 17

18 SMÅ OG MINDRE, BILLIGE BOLIGER Små og mindre, billige boliger Der bliver fra kommunens side lagt vægt på, at byggeri af nye almene familie- og ungdomsboliger er tilgængelige for alle indkomstgrupper, herunder studerende samt lav- og mellemindkomstgrupper. På den baggrund har kommunen følgende målsætninger for etableringen af nye almene familie- og ungdomsboliger: Små billige boliger til boligsocial anvisning Kommunen ønsker, at 10 pct. af boligerne (målt ud fra boligantal) i nye familiebebyggelser i byudviklingsområder er små billige boliger målrettet boligsocial anvisning. Boligerne etableres for at være i overensstemmelse med kommuneplanen som ungdomsboliger. De tæller dermed heller ikke med i opgørelsen af gennemsnitsstørrelsen for de øvrige familieboliger i bebyggelsen. Boligerne må højest have en husleje på kr. pr. måned. Huslejen kan eventuelt fastsættes efter principperne om indbyrdes brugsværdi. Det forventes, at der kan bevilges ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud til boligerne. Der er ikke krav til størrelsen af boligerne. De små billige boliger forventes forbeholdt fuldt ud til boligsocial anvisning. Mindre billige boliger til lav- og mellemindkomstgrupper Kommunen ønsker endvidere, at familieboligbebyggelser har en varieret sammensætning af forskellige familieboliger, så der også etableres mindre boliger (inden for de gældende kommune- og lokalplankrav), som kan betales af lavog mellemindkomstgrupper eller studerende. Ungdomsboliger Ungdomsboliger forventes fortrinsvist opført i rene ungdomsboligafdelinger. Ungdomsboliger kan dog også indgå i familieboligbebyggelser, ligesom familieboliger kan indgå i ungdomsboligafdelingerne. Ungdomsboligerne kan opføres som både et- og torumsboliger. Det ønskes som udgangspunkt, at der er varieret boligudbud i de enkelte projekter. Ungdomsboligerne skal opføres med en gennemsnitlig størrelse på maks. 35 m2. Det forventes, at der kan ydes ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud til boligerne. Det gælder generelt, at de små og mindre boliger skal indgå i social og arkitektonisk sammenhæng med den samlede bebyggelse. Det ønskes endvidere, at der bygges med henblik på, at de små og mindre boliger samt ungdomsboligerne senere kan sammenlægges. 18

19 VEJLEDENDE TIDSPLAN VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR DENNE RUNDE 2014 Frist Torsdag 15. maj 2014 Mandag 2. juni 2014 Fredag 27. juni 2014 Mandag 30. juni 2014 Mandag 11. august 2014 Mandag 1. september 2014 Mandag 24. november 2014 Tirsdag 2. december 2014 Torsdag 11. december 2014 Tirsdag 16. december 2014 Handling Kommunen annoncerer udbud af grundkapitallån til nye almene familie og ungdomsboliger Afleveringsfrist for tilbudsgivere Orientering til boligorganisationerne vedrørende valg af prækvalifiserede projekter Tilbagemeldingsmøder/dialogmøder med boligorganisationerne om prækvalifiserede projekter (30. juni til 4. juli) Dialogmøder med boligorganisationerne om tilpasning af projekter (11. august til 22. august) Indsendelse af konkurrenceprojekt Politisk behandling TMU Politisk behandling ØU Politisk behandling BR Byen Udvikling - Almene Boliger forventes at kunne meddele Skema A tilsagn VEJLEDENDE TIDSPLAN FOR NÆSTE RUNDE 2015, SOM PÅBEGYNDES I OKTOBER 2014 Frist Oktober 2014 November 2014 December 2014 Januar-februar 2015 Marts 2015 April-maj 2015 Maj 2015 Handling Udbud af midler, herunder evt. overskydende midler og midler fra Budget 2015 Aflevering Prækvalifikation Udarbejdelse af forslag Bedømmelse Politisk behandling Skema A tilsagn 19

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL CA. 735 ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER JUNI 2013 INDHOLD: 1. BAGGRUND S.2 2. TRE SPOR FOR UDMØNTINGEN GENERELLE FORHOLD S. 3 DIALOGBASERET UDBUDSPROCES S. 4 FAST TRACK

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI

V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI V A L G AF BYGHERRE TIL NYT A L M ENT BYGGERI Den 3. juni 2003 med rettelser januar 2009 Ref JEG jeg@kl.dk Dir 3370 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371 www.kl.dk

Læs mere

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER

BYGINORD. Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation. Brugere. Kommune TEMAGRUPPER BYGINORD TEMAGRUPPER Leveranceteam (Entreprenører, arkitekter, rådgivere, håndværkere mv.) Bygherre/ Boligorganisation Brugere Kommune BYGINORD TEMAGRUPPER BYGiNORD - 3 BYGiNORD - 4 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 03-12-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen, Jørgen

Læs mere

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012 Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM SAB, KAB & Københavns Kommune 3. April 2012 1 Program udarbejdet af: SAB KAB Københavns Kommune Grontmij Force4 2 Indbydelse Det er med stor glæde, at vi indbyder

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER...

SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER... BYFORNYELSEN I KØBENHAVN budgetanalyse Maj 2002 2 FORORD 3 I et møde den 23. februar 2001 besluttede økonomichefkredsen at iværksætte et antal budgetanalyser, derunder en analyse af byfornyelsen. Der blev

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby.

Skema A Boligforeningen 3B, afd. Kløverbladsgade, 2500 Valby. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Boligforeningen 3B Kronprinsesse 14 1306 København K 18-12-2013 Sagsnr. 2013-0195229 Dokumentnr. 2013-0195229-2 Skema A Boligforeningen

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering

Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag til indstilling om støtte til opførelse af 88 almene familieboliger i Ørestad City Nord Redegørelse for planlægning, arkitektur, økonomi og finansiering Bilag AAB har som byg- og driftsherre fremsendt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-134.550 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 13. januar 2004 K E N D E L S E E. Pihl og Søn A/S (advokat Thomas Ryhl, København) mod Hadsund Kommune (advokat

Læs mere

Boliger og befolkning 2007-2018

Boliger og befolkning 2007-2018 Boliger og befolkning 2007-2018 Ny Roskilde Kommune - April 2006 1. OM BOLIGUDBYGNINGSPLANEN...3 2. RESUMÉ - FORSLAG TIL BESLUTNINGER...4 3. PORTRÆT AF ROSKILDE SOM BOSÆTNINGSKOMMUNE...6 4. UDBYGNINGSSTRATEGI...8

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. DAGSORDEN for mødet den 10.11.2014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 10.11.014, kl. 15:00 i Rådhuset, 1. sal, værelse 51 8. Forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 46 "Grønttorvsområdet" (014-018699) 1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere