Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S"

Transkript

1 Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, herunder en gennemgang af nærværende regler, er du naturligvis velkommen til at kontakte Banken. Handel med værdipapirer er underlagt lov om værdipapirhandel, bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, bekendtgørelse om værdipapirhandleres udførelse af ordrer samt OMX Den Nordiske Børs Københavns medlemsregler og børsetiske regler. Banken er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende regler med virkning for fremtidige værdipapirhandler. 2. Generelle vilkår Efter indgåelse af en handel modtager du handelsbekræftelse i form af en fondssnota. Du modtager denne med almindelig post eller via webbank/e-boks. Du bør altid sikre dig, at indholdet af notaen stemmer overens med den aftalte handel. For så vidt angår vilkår for opbevaring i depot, henvises til Bankens til enhver tid gældende Opbevaring af værdipapirer i depot i Banken, som kan rekvireres i Banken, og som også er udleveret i forbindelse med oprettelse af dit depot Ekspedition af ordrer Efter at Banken har modtaget din ordre, sikrer vi os, at ordren indeholder tilstrækkelige oplysninger til korrekt behandling, og desuden om fuldmagtsforhold m.v. er opfyldt. Vi udfører ordrer så hurtigt som muligt, og i den rækkefølge vi modtager dem. Ordrer modtaget telefonisk eller ved personlig henvendelse søges ekspederet straks. Ordrer modtaget med brevpost, via telefax eller til mailboks før kl. 16:00 søges ekspederet samme dag. Ordrer der sendes til medarbejderes personlige mailbokse, kan normalt ikke påregnes gennemført. Banken forbeholder sig ret til at optage telefonsamtaler på bånd. Optagelserne kan efterfølgende tjene som dokumentation for, hvad der er aftalt. For flere detaljer: Se Bankens politik for ordreudførelse, som kan fås i banken eller på Ekstraordinære markedsforhold Såfremt der måtte indtræde ekstraordinære markedsforhold, kan Banken vælge at fravige nedennævnte principper for håndtering af ordrer om køb eller salg af værdipapirer. Banken er berettiget til at udsætte effektueringen af din ordre eller helt at undlade at effektuere ordren, såfremt det ikke er muligt at tilvejebringe eller afhænde værdipapiret i markedet under iagttagelse af kurs, mængde og handelsvilkår i øvrigt, eller såfremt der foreligger en særlig markedssituation. Hvis din ordre ikke gennemføres, vil du blive informeret. 3. Vejledning og rådgivning Banken skelner i overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel mellem generel vejledning og investeringsrådgivning Generel vejledning Når Banken anbefaler dig at placere din formue i 60 % obligationer og 40 % aktier, så er det en generel anbefaling, som ikke går ind under begrebet investeringsrådgivning. Der er også tale om generel vejledning, når Banken giver dig produkt-, udsteder- eller markedsinformation skriftligt eller mundtligt. Generel vejledning og anbefaling til en række kunder er ikke investeringsrådgivning, fordi der ikke er tale om en personlig anbefaling Investeringsrådgivning Når Banken yder investeringsrådgivning, forstås det som en personlig anbefaling til dig om at investere i eller sælge et specifikt værdipapir. Som hvis Banken eksempelvis anbefaler dig at købe 100 stk. XX aktier Egnethedstest til investeringsrådgivning og porteføljepleje Når Banken giver investeringsrådgivning rettet mod dig personligt med henblik på transaktioner i specifikke værdipapirer eller yder porteføljepleje for dig, så foretager vi en egnethedstest. Ved hjælp af den vurderer Banken om den pågældende transaktion passer til din investeringsprofil, dvs. om transaktionen stemmer overens med dit kendskab til og erfaring med værdipapirtypen, din finansielle situation og dit investeringsformål. Vi inddeler vores kunder i kategorierne godkendte modparter, professionelle kunder og detailkunder. Detailkunder er oftest privatkunder og modtager den største grad af beskyttelse. Professionelle kunder handler i højere grad under eget ansvar og godkendte modparter, som for eksempel banker, forsikringsselskaber m.v. handler helt under eget ansvar på grund Side 1 af 5

2 af deres store erfaring med og kendskab til handel med værdipapirer. Hvor mange oplysninger banken vil indhente fra dig som privatkunde, afhænger af hvor kompleks værdipapirtypen er, og af om du er professionel kunde eller detailkunde eller transaktionerne foretages for en mindre del af din formue eller portefølje. Banken indhenter for eksempel færre oplysninger, hvis du køber aktier for et mindre beløb, eller hvis du får varetaget porteføljepleje af banken. Oplysningerne danner grundlag for Bankens fremtidige anbefalinger til dig. Hvis Banken ikke får de fornødne oplysninger fra dig, må Banken ikke anbefale det specifikke værdipapir til dig. Banken kan derimod anbefale et alternativt produkt, som stemmer overens med de oplysninger, banken har fået fra dig tidligere. Såfremt du ønsker at udføre en transaktion, som Banken ikke har fået tilstrækkeligt med informationer til at kunne rådgive dig om, så kan transaktionen ske på følgende måde: Du er detailkunde og opfylder de nedenfor beskrevne betingelser for hensigtsmæssighedstesten. Du kan indgå en aftale om execution only, som er ordreudførelse uden rådgivning. Hvis Banken har tilstrækkelige oplysninger fra dig, har du desuden mulighed for at få en ordre udført, selvom Banken har frarådet et værdipapir, hvis du selv påtager dig ansvaret for transaktionen Værdipapirhandel uden rådgivning: Hensigtmæssighedstest Når Banken foretager handler for dig som detailkunde, uden at du modtager investeringsrådgivning eller porteføljepleje, foretager banken en hensigtsmæssighedstest. Det vil sige, at banken vurderer, om det pågældende værdipapir er hensigtsmæssigt for dig set i forhold til dit kendskab til og erfaring med det pågældende værdipapir. Hvis du er professionel kunde, vurderer Banken ikke om en værdipapirtype er hensigtsmæssigt for dig. Hvis du er detailkunde, og Banken en gang har vurderet, at en tjenesteydelse eller en værdipapirtype er hensigtsmæssig for dig, så gælder den vurdering også fremover for den pågældende værdipapirtype eller den pågældende tjenesteydelse. Hvis Banken ud fra oplysningerne om dig vurderer, at en værdipapirtype ikke er hensigtsmæssigt for dig, skal banken oplyse dig om det, men hvis du ønsker det, kan Banken gennemføre din ordre. Banken skal oplyse dig om, at banken ikke kan afgøre, om et produkt eller en tjenesteydelse er hensigtsmæssig, hvis vi ikke har tilstrækkelige oplysninger fra dig. Dette udløser ikke et handelsforbud Execution only På dit initiativ kan ekspeditionen af ikke-komplekse produkter som aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser altid udføres som execution only, det vil sige ordreudførelse uden rådgivning. Det betyder, at ekspeditionen sker uden at Banken vurderer, om et værdipapir er egnet eller hensigtsmæssigt for dig. Du er derfor ikke omfattet af det højere beskyttelsesniveau fra bankens side. Execution only kan anvendes over webbank, gennem handel ved personlig fysisk henvendelse til Banken eller ved ordreafgivelse over telefonen. Hvis du ønsker investeringsrådgivning om en konkret transaktion, anbefaler Banken, at du henvender dig til din rådgiver. 3.6 Risikomærkning I forbindelse med rådgivning om værdipapirer vil de anbefalede papirers risikomærkning blive oplyst. I nogle tilfælde vil rådgivningen blive betragtet som led i en løbende rådgivning. I disse situationer vil der ikke blive foretaget en gennemgang af risikomærkningen forud for hver enkelt handel. Kunden kan også læse mere om risikomærkning på Bankens hjemmeside Central investorinformation Central investorinformation for investeringsforeninger indeholder oplysninger om den enkelte afdeling, såsom målsætning og investeringspolitik, risiko- og afkastprofil og omkostninger. Central investorinformation kan læses under den enkelte investeringsafdelings hjemmeside eller på Investeringsforeningsrådets hjemmeside under punktet: investeringsforeninger i Danmark: Banken vil tilbyde dokumentet for de afdelinger, som banken rådgiver om eller samarbejder med, før afgivelser af orde om køb, hvis kunden ønsker det. 4. Handelsformer Når du handler værdipapirer, skal du altid vælge, hvilken handelsform Banken skal anvende ved afregning af din ordre om køb eller salg af værdipapiret. Du kan vælge mellem 3 handelsformer: - Markedsordre straks (strakshandel) - Markedsordre - Limiteret ordre Side 2 af 5

3 - Gennemsnitskursordre Det er ikke muligt at anbefale en bestemt handelsform valget afhænger af den aktuelle situation, herunder hvilket værdipapir, der ønskes handlet, hvor hurtigt, der ønskes handlet m.v. Nogle handelsformer retter sig mod handel direkte på OMX Den Nordiske Børs København, andre afregnes med Banken som modpart. Nedenfor beskrives de enkelte handelsformer. Hvis det i forbindelse med afgivelse af din ordre ikke er aftalt eller i øvrigt er uklart for Banken hvilken handelsform, du har ønsket, vil Banken afregne din ordre som en markedsordre. Såfremt handlen vedrører et unoteret værdipapir eller et værdipapir, der ikke handles løbende, eller som på handelstidspunktet ikke er kursfastsat på OMX Den Nordiske Børs København, fastsættes afregningskursen således, at den afspejler de bedst mulige betingelser, bl.a. under hensyntagen til rente- og kursudvikling, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, for obligationer kursen på evt. tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt Markedsordre straks En markedsordre straks er kendetegnet ved, at du får oplyst afregningskursen i forbindelse med afgivelsen af ordren. Du kender således afregningskursen, inden du accepterer at gennemføre handlen. Markedsordre straks indgås i overensstemmelse med Nordic Member Rules og strakskursen ligger indenfor kursspændet på OMX Den Nordiske Børs København. Banken tilbyder markedsordre straks i en lang række værdipapirer, og du kan få oplyst de aktuelle strakskurser ved personlig eller telefonisk henvendelse. Det afhænger af det enkelte værdipapirs omsættelighed, hvor stort et beløb det er muligt at handle for til strakskurs. Banken tilbyder ikke markedsordre straks i alle værdipapirer. Såfremt der ikke er mulighed for at anvende handelsformen markedsordre straks, kan vi tilbyde at afregne ordren på anden vis. Markedsordre straks tilbydes i OMX Den Nordiske Børs Københavns åbningstid. Markedsordre straks er praktisk, når du eksempelvis ønsker at omlægge din beholdning, fordi du kan afslutte både salgs- og købsordrerne med det samme og med præcis viden om hvilke kurser, du har handlet til. Ved handel med danske værdipapirer noteret på OMX Den Nordiske Børs København vil kursen på en markedsordre straks altid svare til det bedste bud/udbud for hele handelsposter på OMX Den Nordiske Børs København eller være mere fordelagtig for dig. Kurserne på OMX Den Nordiske Børs København ændrer sig i dagens løb i takt med, at der indløber nationale og internationale nyheder, der har relevans for kursudviklingen på værdipapirmarkederne. Såfremt handlen vedrører et værdipapir, der ikke handles løbende, eller som på handelstidspunktet slet ikke er kursfastsat på OMX Den Nordiske Børs København, fastsættes strakskursen således, at den afspejler de bedst mulige betingelser, blandt andet under hensyntagen til rente- og kursudvikling, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, for obligationer kursen på eventuelle tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Hvis du anvender handelsformen markedsordre straks, afregnes din ordre altid med Banken som modpart Markedsordre Handelsformen markedsordre anvendes ved handel på et reguleret marked. Når du anvender handelsformen markedsordre til handel med aktier eller investeringsforeningsbeviser, handler du altid til den aktuelle kurs i markedet. Såfremt din ordre i sin helhed eller resten af en delhandlet ordre udgør en mængde, der er mindre end handelspoststørrelsen på OMX Den Nordiske Børs København, er der særlig stor risiko for, at denne del af ordren ikke kan handles, da omsætteligheden for den slags små ordrer er meget ringe på OMX Den Nordiske Børs København. Såfremt du ønsker at anvende handelsformen markedsordre, bør du derfor sørge for at handle i hele handelsposter. Du kan få oplyst handelspoststørrelsen ved henvendelse til Banken. Når du aftaler en markedsordre, er ordren taget i kommission i Banken, men Banken kan vælge at selvindtræde i ordren. I så fald vil det fremgå af din fondsnota, at der er handlet med Banken som modpart. Det har ingen betydning for afregningskursen Limiterede ordrer Når du afgiver en ordre som markedsordre, kan du i forbindelse med afgivelsen af ordren angive en limiteret pris og en gyldighedsperiode maksimalt 30 kalenderdage. Indlæggelse af en limiteret ordre udløser et gebyr, der hæves på din konto, uanset om ordren fører til handel eller ej. Størrelsen af gebyret kan ses i Banken og på Det kan være en fordel at vælge handelsformen limiteret ordre, hvis der er stor forskel på den aktuelle købs- og Side 3 af 5

4 salgskurs i det værdipapir, der ønskes handlet, eller hvis der slet ikke er noteret nogen kurs på OMX Den Nordiske Børs København. Når der handles aktier eller investeringsforeningsbeviser på OMX Den Nordiske Børs København, handles de i den rækkefølge, ordrerne er indlagt. Det kan altså forekomme, at der handles på OMX Den Nordiske Børs København til den kurs, du har betinget dig, uden at der sker handel af din konkrete ordre du er i disse tilfælde for langt nede i køen. Limiteret ordre rummer risiko for, at din ordre delafregnes, dvs. at du kun får købt eller solgt en del af den mængde værdipapirer, du ønsker. Delafregning af ordrer kan medføre øgede kurtageomkostninger, fordi der beregnes kurtage pr. dag for den del af din ordre, der er handlet på OMX Den Nordiske Børs København inden for den pågældende dag. Når den periode, som du har valgt at lade din ordre gælde, er udløbet, slettes den ikke-handlede del af ordren, og du skal selv sørge for at etablere en ny ordre, hvis du fortsat ønsker at handle værdipapiret. Du kan tillige risikere, at din ordre slet ikke bliver handlet, fordi der på OMX Den Nordiske Børs København ikke findes modparter, der ønsker at handle det pågældende papir, eller fordi det aktuelle kursniveau har bevæget sig væk fra den kurs, du har betinget dig. Limiteret ordre med obligationer er forbundet med visse ulemper i forhold til limiteret ordre med aktier, fordi handel med obligationer direkte på OMX Den Nordiske Børs København foregår efter principper, der gør det vanskeligt for ikke-børsmæglere at få handlet ordrer. Modparter på OMX Den Nordiske Børs København vælger helt frit, hvem de vil handle med, uanset hvem der tilbyder den bedste kurs det er derfor langt fra sikkert, at du kan få handlet din ordre, selvom der rent faktisk sker handel på den kurs, du har betinget dig i din ordre. Ved handel med obligationer fraråder Banken generelt at anvende limiteret ordre Gennemsnitskursordre Anvendes ved handel med aktier, når du ønsker afregning til en gennemsnitskurs Handel med udenlandske værdipapirer Ved handel med udenlandske værdipapirer er det sædvanligvis mest hensigtsmæssigt at anvende ordretypen markedsordre og aftale at limitere ordren. Ordrer om køb eller salg af et udenlandsk værdipapir videregives af Banken til en ekstern værdipapir-mægler. Banken handler i sådanne tilfælde i eget navn, men for din regning, og der er derfor tale om en kommissionshandel. Banken vælger, hvilken værdipapirmægler/markedsplads, der skal udføre ordren ud fra vores politik for ordreudførelse for at opnå best execution. For flere detaljer kan du rekvirere vores politik for ordreudførelse i banken eller på Ordrer gennemføres kun i det omfang, det er muligt at afsætte eller tilvejebringe det pågældende værdipapir, og du kan risikere, at der sker delafregning af din ordre, eller at ordren afregnes på baggrund af opsamlede ordrer. Ordrer gennemføres samme dag, som Banken modtager ordren, hvis dette sker på et tidspunkt, der gør det muligt at handle værdipapiret på det udenlandske marked. Ellers søges ordren handlet på førstkommende børsdag. Ordrer om køb eller salg af udenlandske værdipapirer bortfalder i det omfang, de ikke er handlet ved udløbet af den handelsdag, hvor ordren er forsøgt handlet. Såfremt ordren er afgivet som limiteret, kan den opretholdes, indtil den aftalte periode udløber. Såfremt der i forbindelse med indgåelse af en værdipapirhandel i et udenlandsk værdipapir skal handles valuta, fastsættes valutakursen som hovedregel samtidig med værdipapirhandelen. Hvis værdipapirhandelen indgås efter kl. 16:00, handles valutaen dog næste børsdag. Banken beregner et tillæg/fradrag ved handel med valuta, der for hovedvalutaernes vedkommende fremgår af Bankens prisbog, og for mere eksotiske valutaers vedkommende oplyses efter anmodning. 5. Omkostninger Handel med værdipapirer er forbundet med omkostninger, der fremstår forskelligt alt efter handelsform og værdipapirtype. Eksempler på omkostninger er navnlig kurtage og gebyrer til eksterne mæglere som f.eks. udenlandske værdipapirhandlere Kurtage I forbindelse med indgåelse af handler i værdipapirer betales kurtage til Banken. Kurtagen beregnes som en procentdel af kursværdien der beregnes dog typisk en minimumskurtage ved handel for små beløb. Ved køb tillægges kurtagen afregningsbeløbet og ved salg fratrækkes kurtagen afregningsbeløbet. Bankens kurtagesatser er afhængige af, hvilket værdipapir der handles (for eksempel aktier/obligationer, dansk/ udenlandsk), samt hvor stor din handel er. Kurtagesatserne fremgår til enhver tid af Bankens prisbbog, som kan ses i Banken og på Øvrige omkostninger I forbindelse med værdipapirhandler kan der forekomme yderligere omkostninger for dig. Det drejer sig Side 4 af 5

5 eksempelvis om depotomkostninger, herunder omkostninger til Værdipapircentralen, udenlandske omkostninger, herunder skat i forbindelse med handel med visse udenlandske værdipapirer, gebyr for indlæggelse af limiterede ordrer med videre. 6. Obligationshandel i forbindelse med optagelse, indfrielse eller omprioritering af gæld i fast ejendom Såfremt du køber eller sælger obligationer i forbindelse med optagelse, indfrielse eller omprioritering af gæld i fast ejendom, og handlen har en valørdato, der ligger mere end 3 børsdage frem i tiden (terminshandel), kan Banken foretage et tillæg/fradrag i den fastsatte afregningskurs. Dette tillæg/fradrag tager udgangspunkt i forholdet mellem obligationsrenten og pengemarkedsrenten i forretningens løbetid. Afregning af denne form for obligationsordrer kan ske til strakskurs eller til børskurs, og afregningskursen fastsættes i overensstemmelse med, hvad der er angivet i beskrivelsen af disse handelsformer. 7. Afvikling Når din værdipapirhandel afvikles, betyder dette, at der sker levering af og betaling for det værdipapir, som handlen vedrører. For danske værdipapirer sker der afvikling 3 børsdag efter at handlen er gennemført. Handel med udenlandske værdipapirer kan være underlagt afvigende regler for så vidt angår afviklingstidspunkt m.v. Når du køber værdipapirer er levering/ubetinget ejendomsret betinget af, at endelig betaling af afregningsbeløbet modtages senest ved afviklingsdagens begyndelse. Når du sælger værdipapirer via Banken, er betaling betinget af, at Banken får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne ved afviklingsdagens begyndelse. Du er forpligtet til at afholde de omkostninger, der måtte være forbundet med, at afvikling ikke kan finde sted på grund af manglende levering/betaling. Dette gælder tillige, såfremt manglende levering af obligationer skyldes udtrækning, der er publiceret mellem ordre-afgivelsestidspunktet og afviklingsdagen. Du kan altid få yderligere oplysninger om de enkelte omkostningselementer ved henvendelse til Banken. 9. Skatteforbehold Handel med værdipapirer behandles skattemæssigt forskelligt afhængigt af, hvilket regi du investerer i (fri formue/pensionsordning/virksomhedsordningen eller selskab mv.), typen af værdipapir, ejertid mv. Du bør søge rådgivning om de skattemæssige konsekvenser, som handel med værdipapirer indebærer. Banken er uden ansvar for de skattemæssige konsekvenser, som handel med værdipapirer kan have for dig. 10. Systemnedbrud Banken er ikke ansvarlig for skade eller tab som følge af manglende eller forsinket udførelse af dine ordrer om køb eller salg af værdipapirer, hvis dette skyldes nedbrud eller forstyrrelse i driften af edb-systemer hos Banken, Bankens edb-central, en fondsbørs eller hos Bankens samarbejdspartnere i øvrigt, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for Banken. 11. Force majeure Banken er ikke ansvarlig for skade eller tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofe, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om Banken eller Bankens edb-central er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af Banken eller edbcentralens funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for Banken. Revideret 20. december 2012 Du er velkommen til at henvende dig i Banken, hvis du har spørgsmål om afvikling af udenlandske værdipapirer. 8. Afregningsnota Når Banken har udført en ordre på dine vegne, vil vi hurtigst muligt give dig de væsentligste oplysninger om udførelsen. Banken forbeholder sig ret til at give oplysningerne ved brug af standardkoder. Du vil modtage en afregningsnota senest den første hverdag efter udførelsen, hvis du bruger e-boks, og anden hverdag efter udførelsen, hvis du modtager afregningsnotaen pr. almindelig post. Side 5 af 5

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts 2009. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober 2008. 1. Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Gælder fra den 1. november 2007 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder for handel med værdipapirer.

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Sparekassens regler for handel med værdipapirer

Sparekassens regler for handel med værdipapirer Sparekassens regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.06.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer Skjern Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere