P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E"

Transkript

1 P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne )

2 FormueFyn Fondsmæglerselskab a/s Langesøvej Morud Tel.: CVR-nr.: indgås nærværende aftale, hvori FormueFyn påtager sig bedst muligt for kunden at rådgive om og forvalte følgende: midler i depot nr. med kontant konto nr. i kundens pengeinstitut, (herefter kundens pengeinstitut ). Ved forvaltning forstås i nærværende aftale, at FormueFyn, på de i denne aftale specificerede vilkår, kan nyplacere og omplacere kundens formue på eget initiativ og uden forudgående accept fra kunden. 1. Aftalens formål Formålet med denne aftale er, at kunden skal opnå størst muligt afkast. FormueFyn garanterer ikke noget minimumsafkast, ligesom afkastet kan blive negativt. Afkastet søges opnået ved, at formuen placeres bedst muligt med særligt henblik på at drage fordel af markedernes kort- /mellemsigtede kursbevægelser. Afkastet skal indgå på de til depoterne tilhørende kontant konti og skal geninvesteres bedst muligt af FormueFyn. 2. Risikoprofil og investeringsafgrænsning Omfanget af denne aftale er bestemt ud fra en behovsgennemgang foretaget i samarbejde med kunden. Behovsafdækningen afdækker bl.a. kundens risikovillighed, investeringshorisont, formål med investering, og kundens erfaring med investering, jf. bilag 1 for kundens risikoprofil og kundegruppe. På baggrund af behovsafdækningen er der foretaget en investeringsafgrænsning, jf. bilag 2. Formuen kan alene placeres efter disse retningslinjer. 3. Rapportering Alle afregninger på indgåede handler samt kontoudtog m.v. fremsendes af kundens pengeinstitut direkte til kunden.

3 FormueFyn udarbejder senest 7 dage efter hver kalendermåneds afslutning en handelsoversigt og en statusopgørelse, som fremsendes pr. mail eller post til kunden. Værdipapirerne er værdiansat til aktuel børskurs. 4. Begrænsning af tab FormueFyn kontakter kunden med henblik på at drøfte, hvorvidt investeringen skal omlægges, hvis kursværdien af hvert depot på noget tidspunkt falder med mere end 10% siden sidste månedlige opgørelse. 5. Skat FormueFyn tilstræber i sin rådgivning at inddrage relevante skatteregler, men påtager sig ikke at yde kunden hverken generelt eller specifik skattemæssig rådgivning. Kunden henvises til at søge anden rådgiver til afklaring af skattemæssige forhold, herunder de skattemæssige konsekvenser som følger af investeringerne under denne aftale. 6. Gebyrer Der tilfalder FormueFyn en andel i kundens pengeinstituts handelskurtage i følge særskilt aftale mellem FormueFyn og kundens pengeinstitut. Kurtagen beregnes ud fra gældende standardsatser. FormueFyn modtager i visse tilfælde også andel i Tegningsprovisioner, mv. FormueFyn beregner sig et fast årligt gebyr på xx % af depotets eller depoternes værdi ultimo december i henhold til handelsoversigt og statusopgørelse. Gebyret beregnes første gang af værdien ultimo december i det år porteføljemanagementaftalen er indgået. Gebyret forfalder til betaling 8 dage efter, at FormueFyn har fremsendt særskilt faktura herom til kunden. Kunden afholder i øvrigt omkostninger som fondshandlerkurtage, aktieafgift, børsafgift og evt. andre offentlige afgifter mv. 7. Kundens risici Kunden erklærer ved sin underskrift på nærværende aftale at være oplyst om og indforstået med: a) at handel med værdipapir kan være forbundet med betydelige risici. b) at investeringer i værdipapirer indebærer en risiko for tab. c) at investeringer i udenlandsk valuta er forbundet med en valutarisiko, hvorved kunden kan risikere at få et kurstab. d) at tab, der måtte opstå som følge af FormueFyns dispositioner, alene påhviler kunden.

4 8. Erstatningsansvar Kundens pengeinstitut er at betragte som ekspeditionssted, hvor FormueFyn på kundens vegne foretager de ekspeditioner, der er et nødvendigt led i den rådgivning og formueforvaltning som FormueFyn yder kunden, jfr. nærværende porteføljemanagementaftale. Kunden erklærer ved sin underskrift på nærværende aftale at være oplyst om og indforstået med, at kundens pengeinstitut ikke påtager sig at yde nogen rådgivning i forbindelse med gennemførelsen af de transaktioner, der via kundens pengeinstitut beordres gennemført af FormueFyn på kundens vegne, hvad enten transaktioner beordres telefonisk, skriftligt, via telefax, eller på anden måde. Kunden er samtidig bekendt med, at kundens pengeinstitut ikke kan påtage sig nogen pligt til at fraråde gennemførelsen af nogen transaktion, som FormueFyn foretager i forlængelse af denne aftale. Kunden fraskriver sig derfor samtidig muligheden for at gøre et hvilket som helst rådgivningsansvar gældende over for kundens pengeinstitut, herunder ansvar i forlængelse af, at kundens pengeinstitut måtte opsige samarbejdet med FormueFyn eller kunden. Kundens pengeinstitut er dog fortsat ansvarlig for eventuelle tab, der direkte kan henføres til kundens pengeinstitut. 9. Opsigelse Nærværende aftale kan af begge parter opsiges med omgående virkning. Når opsigelsen er modtaget vil der ikke blive aftalt flere handler, hvorimod afvikling af allerede indgåede handler vil blive gennemført. I tilfælde af opsigelse fortsætter kundens kontoforhold med kundens pengeinstitut uændret indtil der måtte blive truffet anden særskilt aftale. Kunden er bekendt med, at kundens pengeinstitut kan opsige den mellem banken og FormueFyn indgåede kurtagefordelingsaftale. I dette tilfælde fortsætter kundens kontoforhold med kundens pengeinstitut ligeledes indtil anden særskilt aftale måtte blive indgået. 10. Personoplysninger Kunden giver sit samtykke til, at FormueFyn kan indsamle, bruge og videregive personlige oplysninger om kunden, som beskrevet i FormueFyns Behandling af kundeoplysninger. Kunden kan til en hver tid over for FormueFyn tilbagekalde sit samtykke skriftligt eller elektronisk. 11. Øvrige bestemmelser I øvrigt gælder FormueFyns Almindelige forretningsbetingelser, Interessekonfliktpolitik, Behandling af kundeoplysninger som kunden ved sin underskrift erklærer at have modtaget eller gjort sig bekendt med på Ændringer af nærværende aftale kan alene ske skriftligt. Ændring af de i pkt. 6 nævnte omkostninger skal ske i overensstemmelse med FormueFyns almindelige forretningsbetingelser.

5 For FormueFyn A/S, den For kunden, den Bilag 1 - Kundens risikoprofil pr. 1. Kundens generelle risikovillighed kan bedst beskrives som (sæt kryds): Høj: Går efter topafkast og kan acceptere, at kursværdien svinger meget, og at der i perioder kan være negativt afkast af investeringerne. Går efter et afkast over renten på korte danske Mellem: statsobligationer, og kan acceptere, at kursværdien kan svinge en del. Ønsker først og fremmest en stabil kursudvikling, Lav: og er tilfreds med, at afkastet kun er lidt over renten på korte danske statsobligationer. 2. Kundens investeringshorisont kan bedst beskrives som (sæt kryds): Mindre end to år: 2-5 år: 5-10 år: Mere end 10 år: 3. Kundens formål med investeringen (sæt kryds): Generel opsparing: Pensionsopsparing: Opsparing til større formuegode: Andet, hvilket: 4. Kundens erfaring med investering kan bedst beskrives som (sæt kryds): Stor: Nogen erfaring: Lille:

6 5. Hvilken betydning har resultatet af investeringen for kundens samlede økonomi/formue (sæt kryds): Stor: Nogen: Begrænset: 6. Parterne er på baggrund af ovenstående enige om kundegruppe (se bilag 3 for definition) (sæt kryds): A B C S U Bilag 2 Investeringsafgrænsning pr. Aktivklasser Formuen må placeres i danske og udenlandske aktier samt i danske og udenlandske realkredit- og statsobligationer indenfor følgende retningslinjer: Danske/udenlandske enkeltaktier købstidspunktet Danske/udenlandske obligationer Optioner på aktier/obligationer Særlig risikofyldte investeringer individuel rådgivning Max. 20% i enkeltpapir på Ubegrænset Kun efter yderligere aftale Kun efter yderligere aftale og Eventuel investering i erhvervsobligationer tæller risikomæssigt som investering i aktier. Investeringsforeningsbeviser tæller med som deres underliggende aktiv. Bilag 3 Definition af risiko profiler A. Kunder med depot fra DKK Kunden blander sig efter aftale aldrig, ønsker et stabilt og fornuftigt afkast med en rimelig spredning. Udenlandske aktier kan anvendes. Risikoprofil: forsigtig og kun lidt risikovillig Benchmark: 50% OMX C20 / OMX CPH, 50% obligationer

7 B. Kunder med aktiedepot fra DKK DKK Kunden blander sig principielt aldrig, ønsker et højere afkast end gruppe A, dog med en rimelig spredning. Udenlandske aktier kan anvendes i større omfang end gruppe A. Risikoprofil: en vis forsigtighed, dog med større risikovillighed end A. Benchmark: 40% OMX C20 / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI **** C. Kunder med aktiedepot fra DKK Kunden følger aktivt med, men blander sig sjældent. Ønsker et vist afkast, dog samtidig en vis spredning af risikoen. Udenlandske aktier kan anvendes efter skøn. Risikoprofil: ønske om et pænt langsigtet afkast med tilhørende risikoforståelse og tålmodighed. Benchmark: 40% OMX C20 / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI **** S. Kunder med depot fra DKK Kunden er aktiv i sin opfølgning og benchmarking af vor performance. Afkastønske og håndtering ligger på grænsen af gruppe 0. Risikoprofil: aggressiv i ønsket om afkast, - fleksibel i sin definition af risikovillighed. Benchmark: 30% OMX C20 / OMX CPH, 30% EUROSTOXX**, 40% MSWI **** U. Kunder med aktiedepot fra DKK (Udbyttetema) Kunden blander sig efter aftale aldrig, ønsker et stabilt og fornuftigt afkast med en rimelig spredning via europæiske udbyttebetalende selskaber. Udenlandske aktier kan anvendes. Risikoprofil: mellem. Benchmark: 100 % MSCI Eurostoxx Total Return Indeks **EUROSTOXX = DJ index over 50 af Europas største virksomheder **** MSWI = Morgan Stanley World Index

8 Bilag 4 Handelsfuldmagt Kunden Cpr/cvr : meddeler herved (FormueFyn) fuldmagt til udenlandske aktier Bull udenlandske obligationer og udenlandske optioner, optioner pengeinstituts online Banking via kundens og/eller FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Langesøvej Morud ( ): at foretage handel med danske og ( ): at foretage handel i XACT Bear og ( ): at foretage handel med danske og ( ): at foretage ethvert køb af danske samt salg/lukning af købte ( ): at forespørge via kundens ( ): at vælge handelsform konto nr. depot nr. i kundens pengeinstitut Samtidig bemyndigedes FormueFyn til at modtage enhver oplysning om engagementet. Kurtage Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg er gjort bekendt med, at FormueFyn modtager en andel af kurtagen ved handler på vegne af undertegnede. Opsigelse Fuldmagten er gældende indtil FormueFyn og kunden har modtaget skriftlig tilbagekaldelse heraf. Til orientering oplyses, at kundens pengeinstitut opbevarer en kopi af nærværende fuldmagt. For kunden, den

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder Side 1 af 9 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Danske Andelskassers Bank A/S og jer, medmindre der udtrykkeligt er

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere