Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015"

Transkript

1 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

2 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Fondsmæglers (herefter Formuepleje eller Selskabet) Almindelige Forretningsbetingelser gælder i alle forretningsforhold mellem selskabet og selskabets kunder med mindre andet udtrykkeligt fremgår af en særskilt aftale. Kategorisering af kunder Formuepleje skal kategorisere sine kunder som detailkunder, professionelle kunder eller godkendte modparter. Kategoriseringen sker i henhold til Investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. Detailkunden har det højeste beskyttelsesniveau, professionelle har mindre beskyttelse, og godkendte modparter har som udgangspunkt ingen beskyttelse. Alle Formueplejes kunder er kategoriserede som detailkunder. Omkategorisering Detailkunder kan anmode om at blive kategoriseret som professionel kunde. Da der opnås mindre beskyttelse kan omkategoriseringen kun ske, såfremt kunden opfylder 2 af nedenstående betingelser: Har foretaget omfattende transaktioner på det relevante marked, gennemsnitligt ti gange pr. kvartal de foregående fire kvartaler, Størrelsen af kundens portefølje overstiger euro, Kunden arbejder eller har arbejdet i den finansielle sektor i mindst et år i en stilling, der kræver viden om de påtænkte transaktioner. Formuepleje kan på eget initiativ generelt eller ad-hoc behandle en professionel investor eller godkendt modpart som detailkunde. Formuepleje kan endvidere på kundens anmodning generelt eller ad-hoc behandle en professionel investor som en godkendt modpart eller en godkendt modpart som en professionel investor. Kunden skal informere Formuepleje såfremt der er ændrede forhold, der kan have betydning for kategoriseringen som professionel investor eller godkendt modpart. Investeringsrådgivning Ved investeringsrådgivning forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter. Når Formuepleje udøver investeringsrådgivning indhenter Formuepleje de nødvendige oplysninger om en kundes kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde, samt for kundens finansielle situation og investeringsformål, så Formuepleje kan anbefale kunden den værdipapirhandel, der egner sig for vedkommende. Formuepleje skal på baggrund af ovennævnte oplysninger sørge for, at anbefalingen eller udførelse af en transaktion opfylder følgende kriterier: Kundens investeringsformål, At kunden finansielt er i stand til at bære de med handlen forbundne investeringsrisici, der er i overensstemmelse med den pågældendes investeringsformål, At kunden har den nødvendige erfaring og det nødvendige kendskab til at kunne forstå risiciene ved investeringen, herunder forstå brugen af gearing og dens virkninger, samt risikoen for at miste hele investeringen. Formuepleje yder investeringsrådgivning til kunder, der har en investerbar formue på min. 1 mio. kr. Handel uden rådgivning (execution only) Uden forudgående investeringsrådgivning eller indhentelse af oplysninger om kundens kendskab, erfaring, finansielle situation eller investeringsformål, kan Formuepleje foretage transaktioner uden rådgivning (execution only). Der kan udelukkende foretages handel som execution only såfremt betingelserne herfor er opfyldt jf. Investorbeskyttelsesbekendtgørelsens 19. Såfremt handlen gennemføres som execution only har Formuepleje ikke ydet personlig investeringsrådgivning eller vurderet hensigtsmæssigheden ved investeringen. Kunden nyder derfor ikke godt af det højere investorbeskyttelsesniveau, der ligger i at få foretaget en egnetheds-og hensigtsmæssighedstest. Dette gælder uanset om handlen foretages ved indsendelse af fondsordreblanket fra Formueplejes hjemmeside eller ved personlig fysisk henvendelse.

3 Porteføljepleje Ved porteføljepleje forstås, at kunden giver fuldmagt til Formuepleje til at foretage samt administrere investeringer på kundens vegne. Formuepleje tilbyder porteføljepleje til kunder, der kan investere min. 5 mio. kr. Rapportering Kunder, der har indgået aftale om porteføljepleje med Formuepleje, modtager periodevis en individuel rapport. Rapporten indeholder blandt andet en oversigt over det afkast, kunden har opnået i perioden. Kunden bør gennemgå disse rapporter omhyggeligt og sikre sig, at de angivne oplysninger er korrekte, samt at de forretninger, der eventuelt er indgået, er i overensstemmelse med de aftaler, Formuepleje har indgået med kunden. Giver rapporteringen anledning til spørgsmål eller bemærkninger, skal kunden straks kontakte Formuepleje. Formuepleje er ikke ansvarlig for tab eller skader, som kunne være undgået, såfremt kunden havde kontaktet Formuepleje omgående. Handlen ekspederes via Nordea Bank Danmark A/S, hvortil der opkræves et notagebyr på 250 kr. Herudover opkræver kundens eget pengeinstitut typisk et notagebyr for transaktionen. Ordreudførelsespolitik Formuepleje sikrer kunden det bedst mulige resultat (best execution) i overensstemmelse med ordreudførelsespolitikken. Der henvises til selskabets ordreudførelsespolitik som er tilgængelig på hjemmesiden: formuepleje.dk/ordreudførelsespolitik/. Det er kundens forhold i den konkrete situation, som er afgørende for, hvad der er best execution. Kundens egen afvikling af handler via pengeinstitut/netbank Kundens afvikling af de børsnoterede foreninger kan gennemføres via kundens eget pengeinstitut eller netbank. Personoplysninger Ved etablering af et kundeforhold skal Formuepleje indhente oplysninger i henhold til hvidvaskloven, herunder bl.a. kundens navn, adresse og CPR-nr./CVR nr. I henhold til hvidvaskloven opbevarer Formuepleje legitimationsoplysningerne 5 år efter kundeforholdets ophør. Vilkår for handel med kapital- og investeringsbeviser i Formueplejeforeningerne Formuepleje formidler på kundens vegne køb/salg af kapital- og investeringsbeviser i Formueplejeforeningerne. Yderligere oplysninger om formueplejeforeningerne findes på formuepleje.dk/om-os/formuepleje-gruppen/, samt hjemmesiden i øvrigt. Formuepleje udfører kun ordrer på foranledning af en kunde, når denne har indgået en porteføljeplejeaftale, afgivet investeringsfuldmagt eller kunden har udfyldt og underskrevet en fondsordreblanket. For køb af beviser med rød risikomærkning skal kunden også indsende udfyldt spørgeskema, til brug for Formueplejes vurdering af investeringens hensigtsmæssighed. Læs mere på formuepleje.dk/bliv-investor/koeb-salg-af-beviser/. Kontrol af handelsnotaer I forbindelse med værdipapirhandel får kunden tilsendt en handelsnota fra Nordea Bank Danmark A/S eller fra eget pengeinstitut. Kunden har pligt til at kontrollere om de i notaen angivne oplysninger er korrekte. Hvis notaen ikke er i overensstemmelse med det aftalte skal kunden straks reklamere dette til Formuepleje. Giver handelsnotaen anledning til spørgsmål kan kunden kontakte Formuepleje som kan oplyse om de nærmere detaljer i handelsnotaen. Opbevaring af oplysninger Formuepleje opbevarer dokumentation for gennemførte forretninger, investeringer og handler i 5 år. Videregivelse af oplysninger Formuepleje videregiver oplysninger om kunden, hvis dette er nødvendigt for at kunne opfylde de aftaler, Formuepleje har indgået med kunden. I forbindelse med afvikling af værdipapirhandler videregiver Formuepleje eksempelvis de oplysninger, som skal til for at identificere kunden. Oplysninger videregives ligeledes til offentlige myndigheder, i det omfang dette er foreskrevet i lovgivningen.

4 Ansvar, risiko og force majeure Formuepleje forvaltning af kundens midler sker for kundens egen regning og risiko og kan indebære en risiko for, at kunden lider tab. Formuepleje kan ikke gøres ansvarlig for kursudviklingen på værdipapirer, som Formuepleje har købt på kundens vegne, ligesom Formuepleje ikke er ansvarlig for opnåelse af et bestemt afkast. Det er derfor vigtigt, at kunden selv sætter sig grundigt ind i de risici, der er forbundet med den pågældende investering, idet investeringen kan blive mindre værd eller i værste fald gå tabt som følge af kursændringer. De serviceydelser, Formuepleje leverer, er ikke omfattet af nogen garantiordning, og kunden vil ikke være garanteret et bestemt resultat af en investering. Klager Eventuelle klager kan rettes til Formueplejes administrerende direktør, Henry Høeg, der er selskabets klageansvarlige. Henvendelse skal ske ved brev til Formuepleje adresse eller på e-post til Lovvalg og værneting Retlige tvister med kunden om disse betingelser afgøres ved dansk ret ved danske domstole. Om Formuepleje Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab er et datterselskab til Formuepleje Holding A/S Formuepleje er ikke ansvarlig for tab som følge af force majeure eller forhold, som er uden for Formueplejes kontrol, herunder for tab som følge af krig, krigslignende tilstande, finanskriser, nationale eller internationale uroligheder og naturkatastrofer. Præmiering Præmiering er tilladt i forbindelse med værdipapirhandel og investeringsservice, såfremt formålet er at øge kvaliteten af den investeringsydelse kunden modtager, samt at dette ikke hindrer Formueplejes pligt til at handle i kundens interesse. Formueplejes interessekonfliktspolitik har til formål at minimere eller undgå sådanne konflikter. Formuepleje modtager honorar fra en række samarbejdspartnere som følge af, at selskabet har indgået aftale om investeringsrådgivning med kapital og investeringsforeningsafdelinger i Formueplejegruppen. Aftalen indebærer, at selskabet skal rådgive om placering af afdelingernes formue. På baggrund af investorernes samlede beholdninger i afdelingerne modtager Selskabet løbende honorar. En summarisk oversigt af de til enhver tid gældende vilkår for præmiering kan hentes hos Formuepleje eller på formuepleje.dk/bliv-investor/priser/praemiering. Formuepleje gruppen består af Formuepleje Holding A/S, Formuepleje Fund Management A/S, Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab og Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S, og kan kontaktes på adressen Værkmestergade 25, 8.sal, 8000 Aarhus C, telefon , formuepleje.dk. Kommunikationen sker på dansk medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne. Tilsynsmyndighed Formuepleje er underlagt tilsyn fra: Finanstilsynet A/S Århusgade København Ø Finanstilsynet overvåger, at Formuepleje overholder de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser. Ændring af vilkårene Den til enhver tid gældende version af Formueplejes almindelige forretningsbetingelser vil være tilgængelig på formuepleje.dk. Tavshedspligt Medarbejdere i Formuepleje har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de under deres arbejde for Formuepleje har fået kendskab til. Reglerne om tavshedspligt fremgår af Lov om finansiel virksomhed.

5 FORMUEPLEJE A/S FONDSMÆGLERSELSKAB Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C Telefon , telefax , formuepleje.dk

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv

Almindelige Forretningsbetingelser - Erhverv 1. Om forretningsbetingelserne Disse Almindelige Forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem PFA Bank (Banken) og dens kunder (forbrugere), medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER I SAXO PRIVATBANK A/S De almindelige forretningsbetingelser ( Betingelserne ) for kunder i Saxo Privatbank A/S

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt. Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 337 Offentligt Rapport om Mulighederne for at styrke uvildig rådgivning August 2012 2/38 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resume 1.1.

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A /S's almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Lån & Spar

Læs mere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere

MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere 16-04-2012 MIDDELFART SPAREKASSEs almindelige forretningsbetingelser - forbrugere OVERBLIK De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende

Læs mere