SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log"

Transkript

1 -Konsulenternes Ydelseskata log

2 Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn og unge til og med 17 år. Derudover tilbydes rådgivning til tredjepersoner i det felt, hvor de unge lever og opholder sig, eksempelvis forældre, lærere, pædagoger, foreninger, venner og kærester. Forebyggelse er i denne sammenhæng forebyggelse af mistrivsel, kriminalitet og misbrug samt hvad der direkte eller indirekte relaterer sig i den tidlige indsats overfor børn & unge i henhold til forskellige former for risikoadfærd. Den samlede indsats omfatter desuden opsøgende arbejde på gadeplan, i skole, særlige boligkvarterer, samt kontakt til foreninger, klubber, arrangementer og ungegrupperinger. -konsulenterne er et koordinerende, netværksdannende bindeled mellem skole, social myndighed og politi. Herudover koordineres og samarbejdes med en lang række andre samarbejdspartnere i formelle som uformelle netværk. -konsulenterne arbejder forebyggende med en bred proaktiv indsats rettet mod alle børn og unge i kommunen. Den reaktive indsats mod enkelte børn og unge ligger hovedsageligt hos andre myndigheder, eksempelvis politi eller sociale myndigheder. -konsulenterne lægger stor vægt på, at forebyggelsesarbejdet føres helt ud i de yderste led blandt samarbejds- og netværkspartnere, eksempelvis lærere, pædagoger, øvrige fagpersoner, klubmedarbejdere, frivillige forenings- og klubmedarbejdere, forældre samt børn og unge i øvrigt. Det tilstræbes, at forebyggelsesarbejdet herved indgår som en helt naturlig og selvfølgelig del af det at være barn og ung i afsættet mod et sundt og velfungerende voksenliv. Et nøgleord i hele -konsulenternes arbejde er synlighed og relationer, da langt den overvejende del af -konsulenternes arbejdsopgaver forudsætter netop at være tilstede, være tillidsskabende, give tryghed og danne relationer. -konsulenterne er forankret under Ringsted kommunale Ungdomsskole og den enkelte konsulent er tilknyttet en række skoler i kommunen. Læs mere på under. 2

3 Overordnet oversigt over ydelser: -konsulenterne opdeler indsatsen i tre overordnede niveauer: Den generelle forebyggende indsats er en bred indsats over for alle børn og unge. Selvom målgruppen ikke har vist tegn på bekymrende adfærd med hensyn til kriminalitet og/eller misbrug, er den generelle indsats vigtig. Den specifikke indsats, som hjælper børn og unge, der er i fare for at komme i berøring med kriminalitet og/eller misbrug. Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven eller som eksperimenterer med kriminalitet og/eller misbrug. Den individorienterede indsats, der er rettet mod den enkelte unge, som har udviklet et kriminelt mønster og/eller et misbrugsmønster. Indsatsen er individuel og skal forebygge, at den unge fortsætter et kriminelt mønster og/eller et misbrugsmønster. 15 % 25 % 60 % Figuren illustrerer den prioriterede tyngde i -konsulenternes forebyggende arbejde og evalueres løbende under hensyntagen til det dynamiske samfund. Indsatsen tager udgangspunkt i Ringsted kommunes Børn- og unge politik, Kredsrådets 1 indsatsområder og Lokalrådets2 handleplaner under hensyntagen til seneste anbefalinger fra kommissioner og forskningsresultater indenfor forebyggende arbejde og tidlig indsats overfor alle børn & unge. 1 Kredsrådet er det centrale overordnede samarbejdsforum for politi og kommuner i de enkelte politikredse. Kredsrådet består og politidirektøren og borgmestrene fra kommunerne i politikredsen. 2 Lokalrådet er samarbejdet i den enkelte kommune. Lokalrådet består af repræsentanter for politiet, repræsentanter for den enkelte kommune og repræsentanter for det øvrige lokalsamfund. 3

4 Undervisningstilbud til kommunens skoler til elever og forældre -konsulenterne leverer undervisningstilbud til alle skoleniveauer indskoling, mellemtrin, udskoling - og forældre på alle skoler, inklusive privatskoler, indenfor følgende overordnede emner: Indskoling: Forældrerolle og forældreansvar, sparring til opbygning af forældrenetværk (lærer/forældre) Mellemtrin: Forældrerolle og forældreansvar, teenageproblematikker, fester, sund livsstil, rygning, alkohol, sms/chat - mobning og trusler, sociale overdrivelser, som handler om, at vi gør ting, fordi vi tror, at alle andre gør det (forældre/elever) Udskolingen: Alkohol, misbrug, ansvar, konsekvens af adfærd, flertalsmisforståelser (elever) Alle undervisningstilbud aftales og koordineres med den enkelte skole ved enten skoleleder, -kontaktperson, klasselærer eller øvrige relevante medarbejdere. -konsulenternes tilbud koordineres med skolens egne undervisningstilbud og evt. andre tilbud fra fx Sundhedsafdelingen og politiet, så der sikres en helhedsorienteret indsats, hvor -konsulenterne bidrager med netop det relevante inden for deres område. Foredrag, oplæg og dialogmøder I forbindelse med undervisningstilbud, foredrag, oplæg og dialogmøder uanset om de er henvendt til børn/unge eller forældre/fagpersoner, tager konsulenterne udgangspunkt i nødvendig information og relevant viden om en lang række kriminalitetsforebyggende tiltag samt relevante emner til debat/dialog inden for forældreinvolvering, unge i det offentlige rum, god social adfærd, sundhed og trivsel, og det overordnede budskab er altid forebyggelse. -konsulenterne efterkommer derudover institutioners eller gruppers ønsker om oplæg eller indsatser i forhold til særlige problematikker. Mæglerkorps i Ringsted kommune. i Ringsted tilbyder mægling i konflikter, hvor mindst en af de involverede parter er under 18 år. Der henvises til separat folder vedr. konfliktmægling. Netværk. En meget vigtig del af -konsulenternes løsning af opgaver er funderet i formelle som uformelle netværk med deltagelse af skoler, politi, sociale myndigheder, Kriminalforsorgen, 4

5 -kontaktpersoner, medarbejdere i boligforeninger, samt øvrige relevante deltagere. Et af disse formelle netværk holder ugentlige møder med repræsentanter fra politi, social myndighed ved repræsentanter fra Børn- og familieafdelingen, unge-enheden og Skole- og familiehuset, samt Ringsted kommunale Ungdomsskole og -konsulenterne. Dette netværk er handledygtigt i forhold til at koordinere og fordele opgaver. Et lokalt formelt netværk dannes med den enkelte skole som omdrejningspunkt og kan blandt andre består af skoleleder, psykolog, lærer, -konsulent, pædagog samt eventuelt øvrige relevante deltagere. Det er den lokale skoleleder, der har ansvar for at indkalde til møder, med henblik på håndtering og løsning af problematikker på individ- eller gruppeplan, hvor de implicerede har tilknytning til skolen. -konsulenterne har ingen beslutningskompetence i formelle netværk og vil typisk kunne bidrage med viden, koordinering, sparring på handleplaner og metoder, indsats og rådgivning på gruppe- og individplan til såvel børn/unge som forældre og lærere indenfor s eget forebyggelsesområde. Endvidere vil -konsulenterne typisk søge at omsætte viden og erfaring fra den reaktive indsats til proaktiv fremadrettet forebyggelse. De metoder, handleplaner og løsningsmodeller, som -konsulenterne bruger, understøtter de metoder som i forvejen anvendes af myndighed, skole eller institution. Konsulenterne kan også bidrage med sparring på handleplaner eller løsningsmodeller, som har vist sig nyttige og virkningsfulde i forbindelse med lignende problematikker andre steder. I rent forebyggende sammenhæng vil -konsulenten endvidere kunne tilføre netværket viden om signaler på bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet og misbrug. Netværksarbejde i almennyttige boligselskaber På lige fod med arbejdet i lokale netværk omkring skolerne, arbejder -konsulenterne med netværksarbejde i kommunens almennyttige boligselskaber. Hér etableres netværk, typisk bestående af repræsentant for boligselskab, beboerbestyrelse, styregruppe, aktivitetsmedarbejder eller koordinator, nærpolitibetjent samt eventuelt øvrige relevante deltagere. Arbejdet i disse netværk består blandt andet i deltagelse ved styregruppemøder, møder vedrørende øvrige boligsociale indsatser, koordinering med øvrige kommunale indsatser, koordinering til foreninger og sportsklubber med videre samt varetagelse af opsøgende arbejde i området. Ved problematikker på individ- eller gruppeplan, indkaldes som på skolerne til netværksmøde, hvor problematikkerne søges håndteret og løst. vil ofte her have et større ansvar for gennemførelse af netværksmøderne og for at relevante deltagere indkaldes hvilket aftales løbende. 5

6 Netværksarbejde på ungdomsuddannelser -konsulenterne etablerer og arbejder ad hoc i netværk på ungdomsuddannelserne. Øvrigt netværksarbejde Ud over det ovenfor anførte netværksarbejde, etablerer -konsulenterne en lang række uformelle netværk, som tjener en lange række større eller mindre formål. Det kan til eksempel være netværk med foreninger, erhvervsliv, forældre, øvrige privatpersoner etc. og som hver især eller i forbindelse med hinanden tjener som afsæt for forebyggelsesarbejde. Opsøgende arbejde samt opsøgende arbejde på gadeplan: Opsøgende arbejde kan dels være opsøgende arbejde på gadeplan i klassisk forstand, hvor -konsulenten møder og tager kontakt til de unge, hvor de måtte træffes, dels kontakt som ikke på forhånd er planlagt eller har kunnet planlægges eller tilfælde hvor den unge opsøger -konsulenterne. -konsulenterne finder det vigtigt at betone, at de primære funktioner i det opsøgende arbejde er følgende: Relationsskabende arbejde som gennemgående metode for derigennem at være synlige og virke tryghedsskabende for alle borgere. At møde brugerne inden for målgruppen i de miljøer, hvor de færdes. At fokusere på god social adfærd, ansvar, konsekvens, tolerance og gensidig respekt. At koordinere det opsøgende arbejde på gadeplan i forhold til samarbejdspartnere, netværk, viden samt aktuelle begivenheder. At sammentænke den generelle forebyggelse med arbejdet på gadeplan og skabe sammenhæng i de forskellige indsatser anvende erfaringerne fra arbejdet på gadeplan i den generelle forebyggelse og omvendt. At indgå naturligt i normalbilledet af vores samfund. At agere i forhold til nye eller ændrede strømninger og tendenser i børn og unges hverdag. På gadeplan at kunne være til rådighed for brugere og borgere, yde råd, vejledning og sparring uden at dette behøver at være formaliseret. Indsatser/forebyggelse ved særlige begivenheder -konsulenterne deltager ved en lang række særlige begivenheder med synligt opsøgende arbejde, eventuelt i samarbejde med samarbejds- og netværkspartnere. Generelt er formålet med tilstedeværelsen at udøve forebyggelse, være tryghedsskabende, kunne råde og vejlede efter behov, indgå som et naturligt element i begivenheden, etablere relationer med børn og unge samt øvrige relevante personer. Det kan være til begivenheder som fx: 6

7 Lions byfest i Ringsted Ringsted Festival Ringstednatten Sidste skoledag Ungdomsklubbernes alkoholfrie fester Øvrige særlige begivenheder Indsatser/kampagner m.v. -konsulenterne ser det som en vigtig opgave, til stadighed at være på forkant med udviklingen i samfundet generelt og særligt indenfor børn- og ungeområdet. -konsulenterne indsamler og dokumenterer hele tiden viden fra egen opgaveløsning samt viden indhentet af andre myndigheder, instanser, aktører med videre, ligesom generelle tendenser og strømninger indenfor børn- og ungeområdet følges tæt. Denne til stadighed opdaterede viden, afføder med mellemrum behov for gennemførelse af kampagner og indsatser i forhold til -konsulenternes arbejdsfelt. Det betyder, at der reageres på trends og tendenser og ageres herefter. Desuden understøttes kampagner med snitflader til -konsulenternes opgaver. Ligesom der ydes økonomisk tilskud til forebyggende projekter efter ansøgning. -konsulenterne deltager endvidere i planlægning og gennemførelse af projekter, som fx: Sommersjov i Ringsted 112-dagen Cyklistprøver Rat & Risiko Individuel rådgivning, rådgivning til skoler, institutioner, forældre mv. Den individuelle rådgivning består af en række tilbud til børn, unge, forældre samt fagpersoner, som har behov for rådgivning. Problematikken kan være specifik, eksempelvis misbrug eller kriminalitet, men er typisk ikke afgrænset og kan omfatte problemer med venner, familie, selvværd, skolegang, seksualitet, chat eller andet. Den enkelte -konsulent har kompetencer til at rådgive inden for misbrug og kriminalitet samt problematikker, der direkte eller indirekte relaterer sig hertil. Konsulenterne har desuden kendskab til snitflader til øvrige myndigheder, instanser og samarbejdspartnere. Ofte omhandler henvendelser spørgsmål, som ikke sorterer under -konsulenternes arbejdsområde. Opgaven vil derfor være en form for visitering til rette instans. Vi lægger vægt på, at der ved mødet med den unge skabes en god og tillidsskabende relation med udgangspunkt i den unges situation her og nu. Skabelsen af den gode relation ses af -konsulenterne som helt nødvendig og naturlig for det eventuelt videre arbejde med den unge. Rådgivningen gives hvor de unge træffes: i hjemmet, i skolen, i klub eller forening, hos -konsulenterne eller eventuelt andre steder. Også her lægges vægt på, at rådgivningen 7

8 sker i omgivelser som er trygheds- og tillidsskabende for den unge, samt at tiltag foretages i overensstemmelse med forældremyndighedsindehaver. Rådgivningen kan efter ønske gives anonymt således at identiteten forbliver ukendt for øvrige myndigheder og instanser. Dog er det vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at der ved anonym rådgivning kan fremkomme oplysninger som -konsulenterne skal og bør reagere på eller viderebringe til anden myndighed eller instans (under henvisning til -konsulentens skærpede underretningspligt). Hvis sådanne oplysninger fremkommer under en rådgivning, vil konsulenten gøre den unge opmærksom på det. -konsulenterne kan give information om hvilke personfølsomme oplysninger/private oplysninger der kan udveksles i hvilke sammenhænge og i hvilke tilfælde tavshedspligten kan eller skal tilsidesættes. Dette spørgsmål er altid vigtigt i forbindelse med tværfagligt samarbejde. Individuel rådgivning kan i enkelte, særlige tilfælde omfatte mere end én samtale med den unge eller tredjeperson i forhold til denne. I løbet af samtalen/samtalerne, finder konsulenterne ud af, om rådgivningen kan afsluttes hos -konsulenterne eller overdrages til anden afdeling, myndighed eller instans. Det kan altid forventes, at andre inddrages i rådgivningen, hvis dette skønnes nødvendigt. -konsulenterne vil altid have fokus på årsagssammenhænge og ikke alene fokusere på den enkelte problematik, som er årsagen til rådgivningen. Indikatorer på risikoadfærd. -konsulenterne i Ringsted arbejder helhedsorienteret og proaktivt i forebyggelsen af kriminalitet og misbrug. Der lægges stor vægt på at spotte og identificere indikatorer på risikoadfærd og direkte mistrivsel. Nedennævnte illustration er udarbejdet på evidensbaseret forskning inden for forebyggelsesområderne sundhed, socialisering, velfærd (trivsel) og er en videreudvikling af WHO -s forebyggelsestrekant. 8

9 Kilde: Århus kommune reagerer i den tidlige indsats på indikatorer på risikoadfærd og mistrivsel, indledningsvis i formelle og uformelle netværk omkring den unge (forældre, skole og fritid), herefter qua den skærpede underretningspligt i målrettede interventioner omkring den unge i samarbejde med Børn- og familieafdelingen og Ungeenheden i Ringsted Kommune. yder rådgivning og varetager myndighedsopgaver til unge/forældre ved 1. gangs-kriminalitet. -konsulenternes samarbejde med politiet betyder bl.a., at -konsulenterne altid orienteres i tilfælde af 1. gangs-kriminalitet begået af et barn eller en ung til og med 17 år, dog med undtagelse af mindre færdselsforseelser. -konsulenterne tager kontakt til hjemmet og tilbyder i den forbindelse rådgivning eller samtale til såvel den unge som forældre/værger. Ved gentagen kriminalitet, vurderes fra sag til sag, hvorledes tilbud om samtaler og rådgivning kan gennemføres. Ofte vil problematikken omkring den unge i sådanne tilfælde være overdraget til anden myndighed eller instans og eventuel samtale/ rådgivning vil ske efter aftale med pågældende myndighed eller instans. 9

10 Information om emner, som -konsulenterne kommer ind på i undervisning, foredrag, oplæg og dialogmøder. Kriminalitet generelt: Vold og trusler: Hvad er kriminalitet? Kriminel lavalder betydning i teori og praksis Typiske veje mod kriminalitet og faresignaler Konsekvenser, straffe og sanktioner ved begået kriminalitet, herunder betydning for straffeattest Følgevirkninger for ens øvrige liv, familie, venner med videre Hvad gør man som offer for kriminalitet? Erstatningskrav offer/gerningsmand Hvor går grænsen mellem drilleri/mobning/trusler? Konsekvenser, straffe og sanktioner ved begået vold eller trusler Hvad gør man som offer for vold eller trusler? Trusler og trusler om vold på sms, chat og lignende? Hvad er berigelse og hvor går grænsen for berigelse? Konsekvenser, straffe og sanktioner ved begået tyveri Hvad gør man som offer for tyveri? Berigelse: Bedrageri, personelfalsk med videre: 10

11 Hvad er bedrageri og personelfalsk? Konsekvenser, straffe og sanktioner Hærværk/graffiti: Hvad er hærværk og graffiti? Konsekvenser, straffe og sanktioner, herunder særligt erstatningskrav Snak om baggrund og motiv for at ødelægge andres ejendom Seksuelle krænkelser og forbrydelser: Hvor går grænsen mellem legal seksuel adfærd og seksuelt krænkende adfærd? Seksuel lavalder betydning i teori og praksis Seksuel adfærd/forbindelse ung/ung ung/voksen ung/voksen i skole eller undervisningssammenhæng Seksuel normalitet snak om normalitetsbegreber Hvad gør man som offer for seksuelle krænkelser? Seksuelle krænkelser med afsæt på kontakt på internettet via f.eks. chat-rooms. Hvad er en bande, bandelignende gruppering, kriminelt netværk definitioner og forskelle? Rekruttering til bandemiljø hvordan foregår det? Konsekvenser af tilknytning til bandemiljø Bandemiljø: Anden kriminalitet og færdsel: Våbenlovsovertrædelser Alvorlige og farlige færdselslovsovertrædelser Konsekvens, straffe og sanktioner, herunder særligt erstatningskrav og konsekvenser for liv og førlighed eget/andres Hvad er misbrug og hvornår er der tale om misbrug? Fakta om legale rusmidler (alkohol, receptpligtig medicin med videre) Fakta om illegale rusmidler Konsekvenser og følgevirkninger for ens øvrige liv, familie, venner m. fl. Faresignaler Kriminalitet som følgevirkning Hvad gør man hvis man er i eller på vej ud i misbrug? Hvad gør man som tredjeperson, hvis man har viden om at en ung er på vej ud i misbrug? Muligheder for hjælp og rådgivning Misbrug: Natte- og festliv blandt unge: God social adfærd i natte- og festliv Farer i natte- og festlivet, eksempelvis euforiserende stoffer, overdreven alkoholindtag, vold og trusler, seksuelle krænkelser, færdselslov ved ud- og hjemkørsel Partycrashing som fænomen Hvad kan vi bruge forældrene til i natte- og festlivet? Ansvar/praktisk? 11

12 Lovgivning eksempelvis restaurationslov mv. Sundhed, alkohol, rygning, kost og motion: Snak om det sunde liv i øvrigt rygning, alkohol og motion. Adfærd i chat-rooms, på sms med videre: God social adfærd i chat-rooms, på sms med videre Mobning, chikaneri, trusler med videre ved færden i disse medier Hvad gør man som offer for mobning, chikaneri, trusler med videre? Forældreroller forældreansvar: Hvad forventes af den gode og ansvarlige forældre? Hvad kan og bør børn og unge forvente af sine forældre? Er der harmoni i børn/unge/forældres gensidige forventninger til hinanden? Hvornår er det legalt at træde i karakter som forældre og hvornår ikke? Viden om de børn og unges liv ved forældrene nok om dette og hvordan skaffer man sig denne viden uden at overskride børnenes/de unges grænser? Hvordan håndteres teenageproblematikker? Er der forskel på kontrol og omsorg? Forældreaftaler hvornår er sådanne relevante? Forventninger til samarbejds-, netværkspartnere og borgere i øvrigt -konsulenterne giver følgende service til borgerne: Alle borgere, relevante institutioner har mulighed for at gøre sig bekendt med -konsulenternes ydelser Alle borgere har mulighed for kontakt med en -konsulent tilbyder forældremøder og undervisning til alle skoler Alle 1. gangs kriminelle og deres forældre/værger kontaktes af en -konsulent Alle henvendelser til -konsulenterne besvares hurtigt, evt. ved iværksættelse af yderligere undersøgelser og/eller inddragelse af andre parter -konsulenterne har den nødvendige viden om udveksling af fortrolige, personfølsomme/private oplysninger indenfor tværfagligt arbejde -konsulenterne har den nødvendige viden om snit- og samarbejdsflader til øvrige aktører inden for forebyggelsesarbejdet og agerer hensigtsmæssigt i forhold til disse -konsulenterne har følgende forventninger til folkeskolerne: Alle skolerne deltager aktivt i det fælles ansvar at arbejde forebyggende og synliggør dette overfor elever og forældre 12

13 Alle folkeskoler udpeger en kontaktperson til Alle folkeskoler benytter de undervisningstilbud udbyder -konsulenterne har følgende forventninger til forældre: Alle møder -konsulenterne i åben dialog Alle deltager i relevante forældremøder og arrangementer Alle forældre søger at opnå en forståelse for det fælles ansvar at arbejde forebyggende Alle forældre påtager sig ansvaret for den unge og indgår i et samarbejde for barnets trivsel Opfølgning på ydelser Årsrapport og løbende evaluering efter gældende praksis i Ringsted Kommune -konsulenterne i Ringsted Korsevænget Ringsted Tlf: Mark Sauer Christiansen BenløseVigersted-distriktet Gunnar Valdemar-distriktet 13

14 Jonas Helgesen Dagmar-distriktet Peter Øhlers Sdr. Park-distriktet Forebyggelse nytter! 14

15 15

16 16

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Unge og hash i Viby Syd

Unge og hash i Viby Syd Unge og hash i Viby Syd Kortlægning og samarbejde på tværs HKH-rapport udarbejdet i et samarbejde mellem: Sundhedscaféerne, Det Boligsociale Fællessekretariat SSP HotSpot Folkesundhed Aarhus og Ungdomscentret,

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune 2012

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune 2012 Jill Mehlbye, Ulf Hjelmar & Nichlas Permin Berger Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Ishøj Kommune 2012 En evaluering af organisering og indsatser Publikationen Det kriminalitetsforebyggende arbejde

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik Den Sammenhængende Børnepolitik Forebyggende indsats for sårbare børn og unge Børne- & Kulturområdet April 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Faglig bekymring for barnet/familien... 3 4.

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere