SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log"

Transkript

1 -Konsulenternes Ydelseskata log

2 Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn og unge til og med 17 år. Derudover tilbydes rådgivning til tredjepersoner i det felt, hvor de unge lever og opholder sig, eksempelvis forældre, lærere, pædagoger, foreninger, venner og kærester. Forebyggelse er i denne sammenhæng forebyggelse af mistrivsel, kriminalitet og misbrug samt hvad der direkte eller indirekte relaterer sig i den tidlige indsats overfor børn & unge i henhold til forskellige former for risikoadfærd. Den samlede indsats omfatter desuden opsøgende arbejde på gadeplan, i skole, særlige boligkvarterer, samt kontakt til foreninger, klubber, arrangementer og ungegrupperinger. -konsulenterne er et koordinerende, netværksdannende bindeled mellem skole, social myndighed og politi. Herudover koordineres og samarbejdes med en lang række andre samarbejdspartnere i formelle som uformelle netværk. -konsulenterne arbejder forebyggende med en bred proaktiv indsats rettet mod alle børn og unge i kommunen. Den reaktive indsats mod enkelte børn og unge ligger hovedsageligt hos andre myndigheder, eksempelvis politi eller sociale myndigheder. -konsulenterne lægger stor vægt på, at forebyggelsesarbejdet føres helt ud i de yderste led blandt samarbejds- og netværkspartnere, eksempelvis lærere, pædagoger, øvrige fagpersoner, klubmedarbejdere, frivillige forenings- og klubmedarbejdere, forældre samt børn og unge i øvrigt. Det tilstræbes, at forebyggelsesarbejdet herved indgår som en helt naturlig og selvfølgelig del af det at være barn og ung i afsættet mod et sundt og velfungerende voksenliv. Et nøgleord i hele -konsulenternes arbejde er synlighed og relationer, da langt den overvejende del af -konsulenternes arbejdsopgaver forudsætter netop at være tilstede, være tillidsskabende, give tryghed og danne relationer. -konsulenterne er forankret under Ringsted kommunale Ungdomsskole og den enkelte konsulent er tilknyttet en række skoler i kommunen. Læs mere på under. 2

3 Overordnet oversigt over ydelser: -konsulenterne opdeler indsatsen i tre overordnede niveauer: Den generelle forebyggende indsats er en bred indsats over for alle børn og unge. Selvom målgruppen ikke har vist tegn på bekymrende adfærd med hensyn til kriminalitet og/eller misbrug, er den generelle indsats vigtig. Den specifikke indsats, som hjælper børn og unge, der er i fare for at komme i berøring med kriminalitet og/eller misbrug. Den specifikke indsats sættes ind over for grupper af børn og unge, som har været på kant med loven eller som eksperimenterer med kriminalitet og/eller misbrug. Den individorienterede indsats, der er rettet mod den enkelte unge, som har udviklet et kriminelt mønster og/eller et misbrugsmønster. Indsatsen er individuel og skal forebygge, at den unge fortsætter et kriminelt mønster og/eller et misbrugsmønster. 15 % 25 % 60 % Figuren illustrerer den prioriterede tyngde i -konsulenternes forebyggende arbejde og evalueres løbende under hensyntagen til det dynamiske samfund. Indsatsen tager udgangspunkt i Ringsted kommunes Børn- og unge politik, Kredsrådets 1 indsatsområder og Lokalrådets2 handleplaner under hensyntagen til seneste anbefalinger fra kommissioner og forskningsresultater indenfor forebyggende arbejde og tidlig indsats overfor alle børn & unge. 1 Kredsrådet er det centrale overordnede samarbejdsforum for politi og kommuner i de enkelte politikredse. Kredsrådet består og politidirektøren og borgmestrene fra kommunerne i politikredsen. 2 Lokalrådet er samarbejdet i den enkelte kommune. Lokalrådet består af repræsentanter for politiet, repræsentanter for den enkelte kommune og repræsentanter for det øvrige lokalsamfund. 3

4 Undervisningstilbud til kommunens skoler til elever og forældre -konsulenterne leverer undervisningstilbud til alle skoleniveauer indskoling, mellemtrin, udskoling - og forældre på alle skoler, inklusive privatskoler, indenfor følgende overordnede emner: Indskoling: Forældrerolle og forældreansvar, sparring til opbygning af forældrenetværk (lærer/forældre) Mellemtrin: Forældrerolle og forældreansvar, teenageproblematikker, fester, sund livsstil, rygning, alkohol, sms/chat - mobning og trusler, sociale overdrivelser, som handler om, at vi gør ting, fordi vi tror, at alle andre gør det (forældre/elever) Udskolingen: Alkohol, misbrug, ansvar, konsekvens af adfærd, flertalsmisforståelser (elever) Alle undervisningstilbud aftales og koordineres med den enkelte skole ved enten skoleleder, -kontaktperson, klasselærer eller øvrige relevante medarbejdere. -konsulenternes tilbud koordineres med skolens egne undervisningstilbud og evt. andre tilbud fra fx Sundhedsafdelingen og politiet, så der sikres en helhedsorienteret indsats, hvor -konsulenterne bidrager med netop det relevante inden for deres område. Foredrag, oplæg og dialogmøder I forbindelse med undervisningstilbud, foredrag, oplæg og dialogmøder uanset om de er henvendt til børn/unge eller forældre/fagpersoner, tager konsulenterne udgangspunkt i nødvendig information og relevant viden om en lang række kriminalitetsforebyggende tiltag samt relevante emner til debat/dialog inden for forældreinvolvering, unge i det offentlige rum, god social adfærd, sundhed og trivsel, og det overordnede budskab er altid forebyggelse. -konsulenterne efterkommer derudover institutioners eller gruppers ønsker om oplæg eller indsatser i forhold til særlige problematikker. Mæglerkorps i Ringsted kommune. i Ringsted tilbyder mægling i konflikter, hvor mindst en af de involverede parter er under 18 år. Der henvises til separat folder vedr. konfliktmægling. Netværk. En meget vigtig del af -konsulenternes løsning af opgaver er funderet i formelle som uformelle netværk med deltagelse af skoler, politi, sociale myndigheder, Kriminalforsorgen, 4

5 -kontaktpersoner, medarbejdere i boligforeninger, samt øvrige relevante deltagere. Et af disse formelle netværk holder ugentlige møder med repræsentanter fra politi, social myndighed ved repræsentanter fra Børn- og familieafdelingen, unge-enheden og Skole- og familiehuset, samt Ringsted kommunale Ungdomsskole og -konsulenterne. Dette netværk er handledygtigt i forhold til at koordinere og fordele opgaver. Et lokalt formelt netværk dannes med den enkelte skole som omdrejningspunkt og kan blandt andre består af skoleleder, psykolog, lærer, -konsulent, pædagog samt eventuelt øvrige relevante deltagere. Det er den lokale skoleleder, der har ansvar for at indkalde til møder, med henblik på håndtering og løsning af problematikker på individ- eller gruppeplan, hvor de implicerede har tilknytning til skolen. -konsulenterne har ingen beslutningskompetence i formelle netværk og vil typisk kunne bidrage med viden, koordinering, sparring på handleplaner og metoder, indsats og rådgivning på gruppe- og individplan til såvel børn/unge som forældre og lærere indenfor s eget forebyggelsesområde. Endvidere vil -konsulenterne typisk søge at omsætte viden og erfaring fra den reaktive indsats til proaktiv fremadrettet forebyggelse. De metoder, handleplaner og løsningsmodeller, som -konsulenterne bruger, understøtter de metoder som i forvejen anvendes af myndighed, skole eller institution. Konsulenterne kan også bidrage med sparring på handleplaner eller løsningsmodeller, som har vist sig nyttige og virkningsfulde i forbindelse med lignende problematikker andre steder. I rent forebyggende sammenhæng vil -konsulenten endvidere kunne tilføre netværket viden om signaler på bekymrende adfærd i forhold til kriminalitet og misbrug. Netværksarbejde i almennyttige boligselskaber På lige fod med arbejdet i lokale netværk omkring skolerne, arbejder -konsulenterne med netværksarbejde i kommunens almennyttige boligselskaber. Hér etableres netværk, typisk bestående af repræsentant for boligselskab, beboerbestyrelse, styregruppe, aktivitetsmedarbejder eller koordinator, nærpolitibetjent samt eventuelt øvrige relevante deltagere. Arbejdet i disse netværk består blandt andet i deltagelse ved styregruppemøder, møder vedrørende øvrige boligsociale indsatser, koordinering med øvrige kommunale indsatser, koordinering til foreninger og sportsklubber med videre samt varetagelse af opsøgende arbejde i området. Ved problematikker på individ- eller gruppeplan, indkaldes som på skolerne til netværksmøde, hvor problematikkerne søges håndteret og løst. vil ofte her have et større ansvar for gennemførelse af netværksmøderne og for at relevante deltagere indkaldes hvilket aftales løbende. 5

6 Netværksarbejde på ungdomsuddannelser -konsulenterne etablerer og arbejder ad hoc i netværk på ungdomsuddannelserne. Øvrigt netværksarbejde Ud over det ovenfor anførte netværksarbejde, etablerer -konsulenterne en lang række uformelle netværk, som tjener en lange række større eller mindre formål. Det kan til eksempel være netværk med foreninger, erhvervsliv, forældre, øvrige privatpersoner etc. og som hver især eller i forbindelse med hinanden tjener som afsæt for forebyggelsesarbejde. Opsøgende arbejde samt opsøgende arbejde på gadeplan: Opsøgende arbejde kan dels være opsøgende arbejde på gadeplan i klassisk forstand, hvor -konsulenten møder og tager kontakt til de unge, hvor de måtte træffes, dels kontakt som ikke på forhånd er planlagt eller har kunnet planlægges eller tilfælde hvor den unge opsøger -konsulenterne. -konsulenterne finder det vigtigt at betone, at de primære funktioner i det opsøgende arbejde er følgende: Relationsskabende arbejde som gennemgående metode for derigennem at være synlige og virke tryghedsskabende for alle borgere. At møde brugerne inden for målgruppen i de miljøer, hvor de færdes. At fokusere på god social adfærd, ansvar, konsekvens, tolerance og gensidig respekt. At koordinere det opsøgende arbejde på gadeplan i forhold til samarbejdspartnere, netværk, viden samt aktuelle begivenheder. At sammentænke den generelle forebyggelse med arbejdet på gadeplan og skabe sammenhæng i de forskellige indsatser anvende erfaringerne fra arbejdet på gadeplan i den generelle forebyggelse og omvendt. At indgå naturligt i normalbilledet af vores samfund. At agere i forhold til nye eller ændrede strømninger og tendenser i børn og unges hverdag. På gadeplan at kunne være til rådighed for brugere og borgere, yde råd, vejledning og sparring uden at dette behøver at være formaliseret. Indsatser/forebyggelse ved særlige begivenheder -konsulenterne deltager ved en lang række særlige begivenheder med synligt opsøgende arbejde, eventuelt i samarbejde med samarbejds- og netværkspartnere. Generelt er formålet med tilstedeværelsen at udøve forebyggelse, være tryghedsskabende, kunne råde og vejlede efter behov, indgå som et naturligt element i begivenheden, etablere relationer med børn og unge samt øvrige relevante personer. Det kan være til begivenheder som fx: 6

7 Lions byfest i Ringsted Ringsted Festival Ringstednatten Sidste skoledag Ungdomsklubbernes alkoholfrie fester Øvrige særlige begivenheder Indsatser/kampagner m.v. -konsulenterne ser det som en vigtig opgave, til stadighed at være på forkant med udviklingen i samfundet generelt og særligt indenfor børn- og ungeområdet. -konsulenterne indsamler og dokumenterer hele tiden viden fra egen opgaveløsning samt viden indhentet af andre myndigheder, instanser, aktører med videre, ligesom generelle tendenser og strømninger indenfor børn- og ungeområdet følges tæt. Denne til stadighed opdaterede viden, afføder med mellemrum behov for gennemførelse af kampagner og indsatser i forhold til -konsulenternes arbejdsfelt. Det betyder, at der reageres på trends og tendenser og ageres herefter. Desuden understøttes kampagner med snitflader til -konsulenternes opgaver. Ligesom der ydes økonomisk tilskud til forebyggende projekter efter ansøgning. -konsulenterne deltager endvidere i planlægning og gennemførelse af projekter, som fx: Sommersjov i Ringsted 112-dagen Cyklistprøver Rat & Risiko Individuel rådgivning, rådgivning til skoler, institutioner, forældre mv. Den individuelle rådgivning består af en række tilbud til børn, unge, forældre samt fagpersoner, som har behov for rådgivning. Problematikken kan være specifik, eksempelvis misbrug eller kriminalitet, men er typisk ikke afgrænset og kan omfatte problemer med venner, familie, selvværd, skolegang, seksualitet, chat eller andet. Den enkelte -konsulent har kompetencer til at rådgive inden for misbrug og kriminalitet samt problematikker, der direkte eller indirekte relaterer sig hertil. Konsulenterne har desuden kendskab til snitflader til øvrige myndigheder, instanser og samarbejdspartnere. Ofte omhandler henvendelser spørgsmål, som ikke sorterer under -konsulenternes arbejdsområde. Opgaven vil derfor være en form for visitering til rette instans. Vi lægger vægt på, at der ved mødet med den unge skabes en god og tillidsskabende relation med udgangspunkt i den unges situation her og nu. Skabelsen af den gode relation ses af -konsulenterne som helt nødvendig og naturlig for det eventuelt videre arbejde med den unge. Rådgivningen gives hvor de unge træffes: i hjemmet, i skolen, i klub eller forening, hos -konsulenterne eller eventuelt andre steder. Også her lægges vægt på, at rådgivningen 7

8 sker i omgivelser som er trygheds- og tillidsskabende for den unge, samt at tiltag foretages i overensstemmelse med forældremyndighedsindehaver. Rådgivningen kan efter ønske gives anonymt således at identiteten forbliver ukendt for øvrige myndigheder og instanser. Dog er det vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at der ved anonym rådgivning kan fremkomme oplysninger som -konsulenterne skal og bør reagere på eller viderebringe til anden myndighed eller instans (under henvisning til -konsulentens skærpede underretningspligt). Hvis sådanne oplysninger fremkommer under en rådgivning, vil konsulenten gøre den unge opmærksom på det. -konsulenterne kan give information om hvilke personfølsomme oplysninger/private oplysninger der kan udveksles i hvilke sammenhænge og i hvilke tilfælde tavshedspligten kan eller skal tilsidesættes. Dette spørgsmål er altid vigtigt i forbindelse med tværfagligt samarbejde. Individuel rådgivning kan i enkelte, særlige tilfælde omfatte mere end én samtale med den unge eller tredjeperson i forhold til denne. I løbet af samtalen/samtalerne, finder konsulenterne ud af, om rådgivningen kan afsluttes hos -konsulenterne eller overdrages til anden afdeling, myndighed eller instans. Det kan altid forventes, at andre inddrages i rådgivningen, hvis dette skønnes nødvendigt. -konsulenterne vil altid have fokus på årsagssammenhænge og ikke alene fokusere på den enkelte problematik, som er årsagen til rådgivningen. Indikatorer på risikoadfærd. -konsulenterne i Ringsted arbejder helhedsorienteret og proaktivt i forebyggelsen af kriminalitet og misbrug. Der lægges stor vægt på at spotte og identificere indikatorer på risikoadfærd og direkte mistrivsel. Nedennævnte illustration er udarbejdet på evidensbaseret forskning inden for forebyggelsesområderne sundhed, socialisering, velfærd (trivsel) og er en videreudvikling af WHO -s forebyggelsestrekant. 8

9 Kilde: Århus kommune reagerer i den tidlige indsats på indikatorer på risikoadfærd og mistrivsel, indledningsvis i formelle og uformelle netværk omkring den unge (forældre, skole og fritid), herefter qua den skærpede underretningspligt i målrettede interventioner omkring den unge i samarbejde med Børn- og familieafdelingen og Ungeenheden i Ringsted Kommune. yder rådgivning og varetager myndighedsopgaver til unge/forældre ved 1. gangs-kriminalitet. -konsulenternes samarbejde med politiet betyder bl.a., at -konsulenterne altid orienteres i tilfælde af 1. gangs-kriminalitet begået af et barn eller en ung til og med 17 år, dog med undtagelse af mindre færdselsforseelser. -konsulenterne tager kontakt til hjemmet og tilbyder i den forbindelse rådgivning eller samtale til såvel den unge som forældre/værger. Ved gentagen kriminalitet, vurderes fra sag til sag, hvorledes tilbud om samtaler og rådgivning kan gennemføres. Ofte vil problematikken omkring den unge i sådanne tilfælde være overdraget til anden myndighed eller instans og eventuel samtale/ rådgivning vil ske efter aftale med pågældende myndighed eller instans. 9

10 Information om emner, som -konsulenterne kommer ind på i undervisning, foredrag, oplæg og dialogmøder. Kriminalitet generelt: Vold og trusler: Hvad er kriminalitet? Kriminel lavalder betydning i teori og praksis Typiske veje mod kriminalitet og faresignaler Konsekvenser, straffe og sanktioner ved begået kriminalitet, herunder betydning for straffeattest Følgevirkninger for ens øvrige liv, familie, venner med videre Hvad gør man som offer for kriminalitet? Erstatningskrav offer/gerningsmand Hvor går grænsen mellem drilleri/mobning/trusler? Konsekvenser, straffe og sanktioner ved begået vold eller trusler Hvad gør man som offer for vold eller trusler? Trusler og trusler om vold på sms, chat og lignende? Hvad er berigelse og hvor går grænsen for berigelse? Konsekvenser, straffe og sanktioner ved begået tyveri Hvad gør man som offer for tyveri? Berigelse: Bedrageri, personelfalsk med videre: 10

11 Hvad er bedrageri og personelfalsk? Konsekvenser, straffe og sanktioner Hærværk/graffiti: Hvad er hærværk og graffiti? Konsekvenser, straffe og sanktioner, herunder særligt erstatningskrav Snak om baggrund og motiv for at ødelægge andres ejendom Seksuelle krænkelser og forbrydelser: Hvor går grænsen mellem legal seksuel adfærd og seksuelt krænkende adfærd? Seksuel lavalder betydning i teori og praksis Seksuel adfærd/forbindelse ung/ung ung/voksen ung/voksen i skole eller undervisningssammenhæng Seksuel normalitet snak om normalitetsbegreber Hvad gør man som offer for seksuelle krænkelser? Seksuelle krænkelser med afsæt på kontakt på internettet via f.eks. chat-rooms. Hvad er en bande, bandelignende gruppering, kriminelt netværk definitioner og forskelle? Rekruttering til bandemiljø hvordan foregår det? Konsekvenser af tilknytning til bandemiljø Bandemiljø: Anden kriminalitet og færdsel: Våbenlovsovertrædelser Alvorlige og farlige færdselslovsovertrædelser Konsekvens, straffe og sanktioner, herunder særligt erstatningskrav og konsekvenser for liv og førlighed eget/andres Hvad er misbrug og hvornår er der tale om misbrug? Fakta om legale rusmidler (alkohol, receptpligtig medicin med videre) Fakta om illegale rusmidler Konsekvenser og følgevirkninger for ens øvrige liv, familie, venner m. fl. Faresignaler Kriminalitet som følgevirkning Hvad gør man hvis man er i eller på vej ud i misbrug? Hvad gør man som tredjeperson, hvis man har viden om at en ung er på vej ud i misbrug? Muligheder for hjælp og rådgivning Misbrug: Natte- og festliv blandt unge: God social adfærd i natte- og festliv Farer i natte- og festlivet, eksempelvis euforiserende stoffer, overdreven alkoholindtag, vold og trusler, seksuelle krænkelser, færdselslov ved ud- og hjemkørsel Partycrashing som fænomen Hvad kan vi bruge forældrene til i natte- og festlivet? Ansvar/praktisk? 11

12 Lovgivning eksempelvis restaurationslov mv. Sundhed, alkohol, rygning, kost og motion: Snak om det sunde liv i øvrigt rygning, alkohol og motion. Adfærd i chat-rooms, på sms med videre: God social adfærd i chat-rooms, på sms med videre Mobning, chikaneri, trusler med videre ved færden i disse medier Hvad gør man som offer for mobning, chikaneri, trusler med videre? Forældreroller forældreansvar: Hvad forventes af den gode og ansvarlige forældre? Hvad kan og bør børn og unge forvente af sine forældre? Er der harmoni i børn/unge/forældres gensidige forventninger til hinanden? Hvornår er det legalt at træde i karakter som forældre og hvornår ikke? Viden om de børn og unges liv ved forældrene nok om dette og hvordan skaffer man sig denne viden uden at overskride børnenes/de unges grænser? Hvordan håndteres teenageproblematikker? Er der forskel på kontrol og omsorg? Forældreaftaler hvornår er sådanne relevante? Forventninger til samarbejds-, netværkspartnere og borgere i øvrigt -konsulenterne giver følgende service til borgerne: Alle borgere, relevante institutioner har mulighed for at gøre sig bekendt med -konsulenternes ydelser Alle borgere har mulighed for kontakt med en -konsulent tilbyder forældremøder og undervisning til alle skoler Alle 1. gangs kriminelle og deres forældre/værger kontaktes af en -konsulent Alle henvendelser til -konsulenterne besvares hurtigt, evt. ved iværksættelse af yderligere undersøgelser og/eller inddragelse af andre parter -konsulenterne har den nødvendige viden om udveksling af fortrolige, personfølsomme/private oplysninger indenfor tværfagligt arbejde -konsulenterne har den nødvendige viden om snit- og samarbejdsflader til øvrige aktører inden for forebyggelsesarbejdet og agerer hensigtsmæssigt i forhold til disse -konsulenterne har følgende forventninger til folkeskolerne: Alle skolerne deltager aktivt i det fælles ansvar at arbejde forebyggende og synliggør dette overfor elever og forældre 12

13 Alle folkeskoler udpeger en kontaktperson til Alle folkeskoler benytter de undervisningstilbud udbyder -konsulenterne har følgende forventninger til forældre: Alle møder -konsulenterne i åben dialog Alle deltager i relevante forældremøder og arrangementer Alle forældre søger at opnå en forståelse for det fælles ansvar at arbejde forebyggende Alle forældre påtager sig ansvaret for den unge og indgår i et samarbejde for barnets trivsel Opfølgning på ydelser Årsrapport og løbende evaluering efter gældende praksis i Ringsted Kommune -konsulenterne i Ringsted Korsevænget Ringsted Tlf: Mark Sauer Christiansen BenløseVigersted-distriktet Gunnar Valdemar-distriktet 13

14 Jonas Helgesen Dagmar-distriktet Peter Øhlers Sdr. Park-distriktet Forebyggelse nytter! 14

15 15

16 16

Ydelseskatalog SSP-team Holbæk 2010/2011

Ydelseskatalog SSP-team Holbæk 2010/2011 SSP TEAM HOLBÆK Ydelseskatalog SSP-team Holbæk 2010/2011 Forebyggelse virker! Oversigt over SSP-team Holbæks ydelser og service til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Udf. med afsæt i servicekvalitet

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Vision formål strategi og Service strategi 2010/14 for SSP samarbejdet August 2010

Vision formål strategi og Service strategi 2010/14 for SSP samarbejdet August 2010 Vision formål strategi og Service strategi 2010/14 for SSP samarbejdet August 2010 Indhold SSP samarbejdet i Lolland kommune---------------------------------------2 SSP samarbejdet -------------------------------------------------------------4

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Ringsted kommune Årsrapport 2012

Ringsted kommune Årsrapport 2012 Ringsted kommune Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 20 Side 21 Indledning med hovedtendenser Ungdomskriminaliteten

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

SSP/Opsøgende Team. Side 1

SSP/Opsøgende Team. Side 1 SSP/Opsøgende Team Side 1 Indholdsfortegnelse SSP/Opsøgende Team Baggrund for SSP/Opsøgende Teams arbejde Hvad gør vi og hvad kan du bruge os til? Trivselshåndbogen Social pejling Forældremøder...10 Rådgivning

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde

Fællesskaber og forebyggelse. Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde Fællesskaber og forebyggelse Skovvangskolen 2015-16 Det forebyggende samarbejde 1 Visionen er, at vi skal være en skole, der har fokus på både individet og fællesskabet, da kriminalitet i bred forstand

Læs mere

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014

SSP læseplan. Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 SSP læseplan Kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning 2014 Forord: I løbet af 2012 og 2013 har vi i Norddjurs kommune udarbejdet en ny sammenhængende Børnepolitik, en politik for inklusion og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Årsberetning 2015 fra SSP

Årsberetning 2015 fra SSP Årsberetning 2015 fra SSP Indledning 2015 har været præget af, at flere centrale unge fra den tidligere problematiske ungegruppe fra 2013 er vendt tilbage til Struer fra deres opholdssteder. De er på forskellige

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen.

Det er arbejdsgruppens vurdering at tværfaglige grupper væsentlig kan bidrage til at styrke den forebyggende og tidlige indsats over for målgruppen. Forslag 11 Organisering af det tværfaglige samarbejde Beskrivelse Som led i formulering af delpolitikken for børn og unge med særlige behov, har en arbejdsgruppe på tværs af direktørområderne Børn og Unge

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vesterbro 20-9-2013 KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN SSP. Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterbro 20-9-2013 SSP KRIMINALPRÆVENTIV LÆSEPLAN Distrikt Vesterbro Børne- og Ungdomsforvaltningen 2 Forslag til læseplan for Kriminalpræventiv undervisning i 0. - 10. klasse på Vesterbro Afsnit Side

Læs mere

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet

Plan for indsats imod ungdomskriminalitet Plan for indsats imod ungdomskriminalitet lndledning Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014

SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 SSP LÆSEPLAN KRIMINALITETS- OG MISBRUGSFOREBYGGENDE UNDERVISNING 2014 INDHOLD: Forord... 3 Baggrund... 3 Anvendelse af læseplanen... 4 Bh. Klasse... 6 1. Klasse... 7 2. Klasse... 8 3. Klasse... 9 4.. Klasse...10

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune

HANDLEPLAN 2015. for. SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune HANDLEPLAN 2015 for SSP Lokalrådet i Syddjurs Kommune Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud

Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Kriminalitetsforebyggende undervisningstilbud Mød os lokalt! - og på Facebook Mike Bell tlf. 51 27 48 84 mike.bell@kalundborg.dk Brian Larsen tlf. 20 31 06 31 brian.larsen@kalundborg.dk Lotte Houlind tlf.

Læs mere

SSP-samarbejdets organisering

SSP-samarbejdets organisering SSP står for samarbejdet mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Formålet med SSPsamarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn og unge; Herunder også den

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015

Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 Greve Kommune Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015 KFI læseplan 2 Indhold Kriminalitetsforbyggende undervisningsforløb for 3.-10. klasse. Identitet og handlekompetence... 3 Formål med indsatsen...

Læs mere

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune

Organisering af SSP i Silkeborg Kommune SSP-model 2011 15. marts 2011 Organisering af SSP i Silkeborg Kommune Indhold: Organisering af SSP i Silkeborg Kommune...1 Mission...1 Vision...1 Værdier...1 Formålet med SSP-samarbejdet...2 På forebyggelsesniveau...2

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Fælles Mål for SSP-samarbejdet i Holbæk Kommune

Fælles Mål for SSP-samarbejdet i Holbæk Kommune Fælles Mål for SSP-samarbejdet i Holbæk Kommune Oversigt over SSP-teamets koordinering af Fælles Mål for SSP-samarbejdet indenfor forebyggelse af kriminalitet og misbrug samt understøttelse af inklusion

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser

SSPK overblik over organisering og forebyggende indsatser Bilag 3. Center for Børn Unge og Familier Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. - Mob. 25313350 ksk07@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Kristine Skyhøj SSPK overblik over organisering og forebyggende

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Udlændinge, integrations og boligministeriet

Udlændinge, integrations og boligministeriet 1 Overblik over organisering af SSP-området i Assens Kommune Justitsministeriet Udlændinge, integrations og boligministeriet Ministerie for børn, undervisning og ligestilling NFC nationalt forebyggels

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde

SSP. SSP-politik for Aabenraa Kommune. SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde SSP SSP-politik for Aabenraa Kommune SSP samarbejdets rammer/rolle i det kriminalpræventive arbejde Forord Gennem en aktiv kriminalpræventiv indsats ønsker vi i SSP-regi at bidrage til, at Aabenraa kommune

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI

SYDØSTJYLLANDS POLITI SYDØSTJYLLANDS POLITI Organisering af det kriminalitetsforebyggende arbejde i Sydøstjyllands Politi Indledning Forebyggelse af kriminalitet og især forebyggelse af ungdomskriminalitet er en af de væsentligste

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune Ny SSP-struktur i Kolding Kommune SSP-ledergruppen Politimesteren Vicepolitimesteren Børne- og uddannelsesdirektøren Skolechefen Social- og beskæftigelsesdirektøren Områdechefen for rådgivningsafsnittet

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN. Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED NÅR FORÆLDRE AKTIVT TAGER MEDANSVAR FOR TRIVSLEN PÅ SKOLEN Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Sammen mod mobning Indledning Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter trivselserklæringen.

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere