Transportministeriet, Danmark. IC4/IC2 Review. Oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportministeriet, Danmark. IC4/IC2 Review. Oktober 2011"

Transkript

1 Transportministeriet, Danmark IC4/IC2 Review Oktober 2011

2 JOB NUMMER: DOKUMENT REF: /001 Version Beskrivlse Udarbejdet Review Godkendelse Dato 1 Første udgave Nick Brown Keith Paling Paul Finnegan Jon Elphick Helge Bay John O Flynn Johan Stranddorf 19/

3 Overordnede konklusioner og anbefalinger (1) IC4 kontrakten bør ikke ophæves projektet er for langt fremskredet og der er ikke nogen levedygtig alternativ strategi for at levere den krævede kapacitet Det overordnede IC4 program er ikke følsomt for leveringen fra AB pga. omfanget af efterfølgende tekniske ændringer, der gennemføres af DSB Sandsynlig leveringsdato for sidste togsæt fra AB er maj 2013, og DSB's sandsynlige færdiggørelsesdato for Pack 2 implementering er september 2013 IC4 bør indsættes i landsdelstrafikken som oprindeligt planlagt, men DSB skal og kan tage de nødvendige skridt for at opgradere togene to at opfylde de operationelle mål Selv når der tages højde for de nødvendige supplerende omkostninger for at opnå dette vil IC4 togene fortsat repræsentere value for money De basale komponenter og systemer i IC4 togsættene er fundamentalt sunde og har ikke væsentlige tekniske problemer de fleste tekniske problemer er typiske for nykonstrueret rullende materiel Der er ikke dokumentation for at forhold påpeget ved inspektioner væsentlig effekt på driftspålideligheden af IC4 togsættene Systemet til kobling af togsæt er for komplekst til at levere den nødvendige grad af pålidelighed og bør - så hurtigt som muligt modificeres til at fungere på en måde svarende til IC3 togsættene For at IC4 skal opfylde de operationelle krav er det nødvendigt med et stærkt drive for at forbedre IC4s pålidelighed et dedikeret "Team til øget pålidelighed" bør etableres til at drive dette Mange af de eksisterende tekniske problemer vil blive håndteret ved planlagte modifikationer og vedligeholdelsesforbedringer, men en væsentlig og vedvarende indsats vil fremadrettet være krævet for at levere en acceptabel grad af pålidelighed 3

4 Overordnede konklusioner og anbefalinger (2) IC2 projektet er ikke nået så langt som IC4 Der er risiko for at IC2 leverancen vil have en ugunstig indflydelse på IC4 programmet pga. afledning af ledelsesfokus kombineret med konkurrerende behov for ressourcer og teknisk ekspertise Fra et teknisk perspektiv kan argumenteres for at IC2 programmet bør standses. Imidlertid er vi klar over at der kan være sunde legale, kommercielle og operationelle årsager til at fortsætte projektet. Fremdriftsreviews DSB s fremdrift med at bringe IC4 flåden op til en acceptabelt standard af performance og implementere af denne rapports anbefalinger bør blive regelmæssigt vurderet Vi foreslår, at et "high-level review" gennemføres af en uafhængig part med 3-måneders intervaller over det næste år og med passende intervaller derefter, indtil alle togsæt er i passagerdrift og fungerer tilfredsstillende 4

5 Kommissorium Kommissorium fastlagt i notat fra TRM af 26. maj 2011 i sammenfattet form: Kortlægge status for IC4 og IC2 leverancer Kortlægge alle de væsentligste tekniske problemer med IC4-togene med betydning for kundeoplevelsen (mekaniske dele, sammenkobling, computer systemer, operatørbetjening etc.) Afdække alle yderligere væsentlige problemstillinger Undersøge muligheder for at afhjælpe identificerede problemer, herunder tidsperspektiv og økonomiske konsekvenser Vurdere om IC4-togene kan bringes i anvendelse i landsdelstrafikken som forudsat Vurdere den aktuelle organisering af IC4 projektet Supplerende opgaver aftalt efter præsentation af foreløbige resultater d. 30. aug 2011: Pålidelighedsforbedring vurdere nuværende arbejde med pålidelighed, udarbejd plan for Team for øget pålidelighed, udarbejd prognose for fremtidig pålidelighed Yderligere undersøge tekniske problemer på nøgleområder (kobling, bremsesystem, døre, HVAC) samt verificere status af nuværende undersøgelser og tiltag på andre områder Identificere andre tekniske forhold med potentielt væsentlig indflydelse på pålideligheden 5

6 Fremgangsmåde Påbegyndt d. 29. juni 2011 og review er gennemført ved forløb, der har omfattet: 55 møder og interviews med repræsentanter fra AnsaldoBreda (AB), DSB og Trafikstyrelsen (TS) 5 besøg på DSB og AB produktionsfaciliteter i Pistoia, Randers og Århus Indsamling og gennemgang af dokumentation fra AB, DSB og TS (282 dokumenter) Review er et snapshot af projektstatus pr. 31. august

7 Levering af IC4/IC2 tidsforløb IC4 kontraktindgåelse, december x 4-vogns togsæt IC2 kontraktindgåelse, november x 2-vogns togsæt IC4 oprindeligt planlagt leveringsdato for første togsæt, april 2003 ikke opnået blev 4 IC4 togsæt sendt til Danmark og anvendt i regional trafik men aldrig overdraget til DSB. Alvorlige tekniske problemer drift blev suspenderet af DSB i februar 2008 Maj 2008 udstedte DSB et ultimatum til AB: Kontrakten vil blive ophævet hvis ikke AB leverer 2 togsæt pr. august 2008 og yderligere 12 pr. maj 2009 (alle godkendt til enkeltkørende togsæt til drift mellem landsdelene, NT-tog) plus 1 togsæt godkendt til kobling af flere togsæt (MPTO-tog) Maj 2009 AB opfylder betingelser i ultimatum og Settlement Agreement indgås med DSB: Den oprindelige kontrakt modificeres på væsentlige områder, fx. AB garantiforpligtelser Togsæt 22 (MPTO tog) blev design-/kvalitetsstandard for fremtidige leverancer fra AB og de 14 NT-togsæt skal opgraderes til samme standard på AB's regning (- dette arbejde har DSB Vedligeholdelse senere overtaget som underleverandør) Ny leveranceplan aftalt AB accepterer at betale kompensation og rabat svarende til 40% af den oprindelige kontraktpris DSB accepterer at togsæt ikke opfylder den oprindelige specifikation og overtager ansvar for opgradering af togene for at opfylde operationelle krav for landsdelstrafik December 2010 yderligere ændringer til leverance tidsplanen bliver aftalt 7

8 Status for IC4-tog leverance (1) AB performance (pr. 31. august 2011): 71 % af produktionstrin "efter Settlement" er afsluttet af AB 42% af MPTO togsættene er overtaget af DSB (35 ud af 83) 78% af betalingerne er gennemført fra DSB til AB Vurdering af AB's program for leverance af togsæt: Kriterium Ifølge Settlement Agreement/Revideret tidsplan (af 16. dec. 10) Færdiggørelsestidspunkt Juli 2012 BEDSTE udfald September 2012 SANDSYNLIGT udfald Maj 2013 VÆRSTE udfald Februar 2014 Alle forudbetalinger betalt mod udstedelse af forudbetalingsgaranti 8

9 Status for IC4-tog leverance (2) DSB er ansvarlig for at opgradere MPTO-tog leveret fra AB for at de opfylder de operationelle krav til at indgå i landsdelstrafikken. Opgraderingsprogrammet er opdelt i Pakker betegnet Pack 1, 2 og 3 IC4 Projekt Team (IC4PT) identificerede 750 tekniske forhold fra driftserfaring og disse reduceredes til 50 konstruktionsforhold og 440 TCMS (togcomputer) forhold, der skulle adresseres i Pack 1, 2 og 3 Pack 2D består af et antal højt prioriterede modifikationer vedrørende pålidelighed og vinter forberedelse og skal implementeres på MPTO Pack 1 tog okt/nov 2011 DSB performance (pr 31. august 2011): 8 % af Pack produktionstrin er gennemført af DSB 42% af MPTO togsættene er overtaget af DSB (35 ud af 83) 19% af MPTO togsættene er monteret med Pack 1 og godkendt til passagertrafik (16 ud af 83) 0% af togsættene er monteret med Pack 2 eller Pack 3 MPTO Pack 1 er grundlag for godkendelse for drift med 2 togsæt koblet MPTO Pack 2 er grundlag for godkendelse for drift med 3 togsæt koblet MPTO Pack 3 er grundlag for godkendelse for drift med 4 togsæt koblet MPTO Pack 3 implementering er endnu ikke planlagt 9

10 Status for IC4-tog leverance (3) Fremskrivning af færdiggørelsesdatoer for montering af Pack 1 og Pack 2 på IC4: Kriterium Færdiggørelsesdato BEDSTE udfald Juli 2013 SANDSYNLIGT udfald September 2013 VÆRSTE udfald April

11 Status for IC4-tog leverance (4) Kommentarer vedr. DSB's performance: IC4PT har ene-ansvar for at bringe togsættene i drift IC4PT skal varetage alle en togleverandørs "efterleveringsopgaver" Det overordnede IC4 program er ikke følsomt for AB's leveringsydelse MPTO P1 togsæt er ikke i drift med to sæt koblet Pack 1 er monteret på 17 togsæt (plus 3 togsæt, der sideløbende gennemgår Pack 2 montering før de genindsættes i drift) Packs 1+2 er monteret på 2 togsæt for at gennemgå tests som grundlag for typegodkendelse Vækst i pålidelighed bør være det primære fokusområde for IC4PT IC4PT bør være ansvarlig for overvågning og analyse af pålidelighed IC4 togsættene bør blive indsat i landsdelstrafikken som planlagt 11

12 Status for IC2-tog leverance (1) AB performance (pr. 31. august 2011): 30 % af produktionstrin "efter Settlement" er afsluttet af AB 0% af MPTO togsættene er overtaget af DSB (0 ud af 23) 60% af betalingerne er gennemført fra DSB til AB Høj andel af betalinger sammenlignet med afsluttet produktion (2:1) Fremskrevet færdiggørelse af MPTO leverance (IC4 inkluderet for sammenligning): Kriterium IC2 færdiggørelsesdato IC4 færdiggørelsesdato Settlement Agreement September 2012 Juli 2012 BEDSTE udfald November 2012 September 2012 SANDSYNLIGT udfald Februar 2013 Maj 2013 VÆRSTE udfald Oktober 2013 Februar 2014 Alle forudbetalinger betalt mod udstedelse af forudbetalingsgaranti 12

13 Status for IC2-tog leverance (2) DSB Performance: Ingen togsæt er overtaget af DSB Montering af Pack modifikationer ved DSB er delvis planlagt fysisk placering af opgaven skal fortsat bekræftes Bedste / Sandsynlige / Værste udfald for leverance fra DSB er derfor ikke fremskrevet af Atkins DSB planlægger at vedligeholde IC2 tog i Fredericia dette vil muligvis ikke være en hensigtsmæssigt placering på lang sigt. Yderligere undersøgelse heraf er påkrævet 13

14 Leverancekvalitet (1) DSB var bekymret over kvaliteten af de første leverede IC4-togsæt handlinger: Øget DSB-inspektion af togsæt på AB produktionssteder Introduktion af en Opmand (Interfleet Technology) efter Settlement Agreement til at afklare inspektionsresultater mellem AB / DSB Oprindeligt foreslået, at Opmanden skulle lede inspektioner, bevidne tests og tage stilling til uenighed mellem AB og DSB Ved opstarten af aftalen om opmand (Jan 2010) var begge parter overbevist om at kunne løse forhold fra inspektioner uden at inddrage Opmanden, så rollen blev suspenderet. Opmanden blev dog kaldt ind ved en række lejligheder af begge parter I marts 2011 førte lav pålidelighed af MPTO P1 togsæt og øget antal forhold identificeret af DSB's inspektører til: DSB øger inspektion i hele produktionsforløbet på AB sites DSB forøger simuleringskørsel inden passagerservice til km (fra km) De deraf følgende forsinkelser i produktionen førte til at AB genindførte Opmanden 14

15 Leverancekvalitet (2) Opfattelsen i Danmark er, at dårlige driftsresultater for IC4 skyldes dårlig kvalitet i design og fremstilling. AB opfattelsen er, at dårlige driftsresultater skyldes, at togene bliver henstillet og afventer modifikation af IC4PT samt forkert vedligeholdelse af IC4OT Der har været håndværksmæssige problemer, der kunne have forårsaget nedbrud i trafikken, men denne type fejl er generelt nemt at finde og løse og gentagne forekomster er sjældne. Der er stadig en betydelig række problemer fra inspektionerne, som Opmanden har måttet træffe afgørelse på, men dokumentation peger på, at disse er relativt små defekter Forhold fra inspektioner har ikke har bidraget væsentligt til dårlig driftspålidelighed af IC4 Den nuværende inspektionsordning og opmandsrolle bør fortsætte, men med fokus på problemer med en negativ indvirkning på: 1. Sikkerhed 2. Pålidelighed 3. Vedligeholdelsesforhold 4. Interaktion med driftspersonale og passagerer 5. Passagerernes opfattelse 15

16 Godkendelser Offentlig opfattelse er, at TS har forsinket typegodkendelse af IC4-togene hvilket ikke er usædvanligt Men ansøgeren er ansvarlig for at opfylde kravene i godkendelsesprocessen og fremlægge nødvendig dokumentation, hvilket er et velkendt princip i hele Europa. Forud for 2008, synes AB at have haft problemer med at overholde TS's proces- og dokumentationskrav En gennemgang af typegodkendelsesprocessen siden Settlement (maj 2009) viser, at godkendelse af 'acceptable' afleveringer er behandlet af TS inden for en rimelig tidsramme (fra 2 til 5 uger). Der har været bekymring om, at TS har forsinket udstedelse af tilladelser til testkørsler (RTR), men TS har vist, at deres respons tid er mellem 1 og 5 dage 'Generisk' tilladelse til testkørsel som dækker hele flåden, snarere end de enkelte togsæt, vil mindske risikoen for forsinkelser i leverings programmet. Vi forstår at en sådan nu er udarbejdet IC4PT har udtrykt bekymring om forsinkelsen med at få tilladelser til at indgå i passager service og har bedt om en generisk flåde tilladelse. Dette er ikke tilladt i henhold til godkendelsesprocessen og det er risikabelt på grund af det store antal forskellige designkonfigurationer inden for IC4 flåden Godkendelsesprocessen for ændringer (CFG'er) er grundig og streng, men bør anvendes på en mere fleksibel måde for at muliggøre pålidelighedsforbedrings ændringer, der skal gennemføres hurtigt 16

17 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (1) Introduktion Tekniske problemer er ikke usædvanlige for nye flåder af passagertog De grundlæggende komponenter og systemer af IC4 togsæt har ikke har væsentlige tekniske problemer Det primære system brugt af DSB til overvågning af driftspålidelighed er DTO DTO registrerer forsinkelser på grund af tekniske fejl, og kategoriserer dem som: "forsinkelser" < 5 minutter "hændelser" dvs. forsinkelser 5 minutter "nedbrud" dvs. tekniske fejl der resulterer i at toget skal tages ud af drift Månedlige rapporter produceret fra DTO-data, hvor KPI'er er 'km pr hændelser' og 'km pr nedbrud' Til denne rapport har vi vurderet månedlige DTO indberetninger fra marts til juli 2011 for MPTO P1 togsæt for at identificere og rangordne tekniske problemer efter alvorlighed. Vi har også brugt IC4OT's (Operations Team) analyse af performance på 6 MPTO P1 togsæt fra februar til august 2011 Rangordningsprocessen er afhængig af fejlenes rapportering, undersøgelse af fejlene og identificering af årsagerne for at sikre en effektiv afhjælpning (se "pålidelighed" nedenfor) 17

18 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (2) Top 8 Tekniske Problemer Pålideligheds rangordning System/komponent Hændelse per million km 1 Koblings system 29 2 Udvendig fodtrin Bremse system 98 4 Train Computer Management System (TCMS) 5 HVAC 22 6 Powerpacks 20 7 Batteri opladere 17 8 Aksel vendegear(arg) 15 Note: Koblings system rangordnet som nr. 1 på grund af forventede antal ulykker, hvis kobling/frakobling skulle udføres i normal service 54 Ovenstående tabel viser 481 ud af en total på 544 hændelser/million km Fejltype er ikke blevet klart fastlagt for de resterende 63 hændelser for at muliggøre optagelse i denne tabel 18

19 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (3) Øvrige tekniske problemer Nedenstående er alle blevet rapporteret i DTO som tekniske problemer, men der er ingen data til rådighed for at kunne klassificere dem i forhold til hændelse/mio. km: Død mands pedal (DMP) Låste toiletter Jordfejl Dørsystemer Togførers sædelås Støj og vibrationer Hjulsæt Passager Informations System (PIS) 19

20 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (4) Kobling af togsæt (1) Hyppig til- og frakobling ved passagertrafik er påkrævet som for IC3 Et meget udfordrende operationelt krav enestående i Europa Selve koblingen er et standard komponent, der anvendes på mange tog i Europa Der er ikke noget problem med selve koblingen Designkrav til kobling / frakobling er kompleks: Sammenkoblingsprocessen kan betjenes af én lokofører fra det ene førerrum Trådløs kommunikation fra førerrum til førerrum Frontlåge der glider til siderne og trækkes ind i køretøjet Koblingen der kan skydes frem og trækkes tilbage for at frontlågen kan lukke til En mellemliggende bælg som lukker af når koblingen er skudt frem Sikkerhedslåse, -kontakter og sensorer på alle stadier af kobling / frakobling processen 20

21 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (5) Kobling af togsæt (2) Upålidelighed af koblingsproces har forhindret DSB i at anvende koblede togsæt i drift - kobling og frakobling i passagertrafik er ikke forsøgt endnu IC4PT har for nylig oprettet en taskforce til at undersøge og afhjælpe koblingsproblemer kun én ændring er planlagt på nuværende tidspunkt (mindre ændring af frontlåge lås) Koblingsproces demonstreret for Atkins den 28. juli 2011 resultatet ikke opmuntrende (stort antal fejl, forskellig årsager) Vi anbefaler at: Pålidelighedsniveau for IC3-koblingsproces skal opnås af IC4 IC4-systemet er for komplekst til at den nødvendige pålidelighed nogensinde vil blive nået Systemet anbefales at fungere på en måde, der er sammenlignelig med IC3 Ressourcer anvendt på koblingens pålidelighed i det eksisterende design ville være bedre anvendt på andre områder Koblingen skal være låst i den fremskudte position Frontlågerne og den mellemliggende bælg bør fjernes Styremekanismer for frontlåger og bælg samt låsekontakter bør fjernes Trådløs kommunikation førerrum til førerrum bør fjernes Et nyt fast frontdæksel til at forsegle togets frontende bør designes 21

22 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (6) Kobling af togsæt (3) Fælles workshop med Atkins, IC4PT og IC4OT blev afholdt for at definere de nødvendige skridt for at opnå en fast kobling. En række tekniske forhold blev identificeret for yderligere undersøgelse af IC4PT i samarbejde med AB og Dellner Det vurderes, at en ændring kan være designet og godkendt inden for 6 måneder med montering inden for de følgende 6 måneder for at sikre pålidelig kobling fra oktober Vi anerkender, at dette er udfordrende, men løsning af koblingsproblemet er af altafgørende betydning hvis IC4 flåden skal indsættes i landsdelstrafikken 22

23 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (7) Udvendige fodtrin Disse genererer det højeste antal hændelser problemer er: Fodtrin skydes ikke korrekt ud Fodtrin skydes ud, men dørene åbner ikke Fodtrin skyder gentagne gange ind og ud Fodtrin hænger på perronkant DSB har drøftet problemerne med fabrikanten (IFE) og i fællesskab udviklet en pakke af forbedrede vedligeholdelsesforanstaltninger og modifikationer, der skal implementeres med Pack 2D Vi mener, at disse foranstaltninger fuldt ud adresserer problemerne, men yderligere arbejde er nødvendigt med IFE for at sikre problemfri drift på længere sigt 23

24 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (8) Bremse system Bremse systemfejl er spredt over en række komponenter og tekniske årsager: Gentagne hændelser, der forårsages af den samme fejl samt mange fejlrapporter fra 3 specifikke togsæt Parkeringsbremse på grund af en sensor monteret i bremsecylinder Trykindstillinger for bremsetest Sensorer for hjulslipsbeskyttelse giver forkerte værdier Kontakter for bremseledningstryk Bremse computer Foreløbig analyse foretaget af IC4OT Teknisk Team har konstateret, at: Problem med parkeringsbremsesensor er vanskeligt at diagnosticere forbedringer planlagt i diagnostisk system og kontrolsoftware for at identificere defekte sensorer og undertrykke falske fejl rapporter Bremsetryk indstillinger, der skal justeres (vedligeholdelse aktivitet) samt nogle software ændringer i Pack 2D Tekniske årsager bag problemet med sensorer for hjulslipsbeskyttelse kræver yderligere undersøgelse Bremse computer kan være et spirende problem yderligere analyse af fejl rapporter er påkrævet 24

25 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (9) Computere TCMS består af Vogncomputer (RIO) én i hver vogn Togcomputer (CCU) én i hver motorvogn Diagnoseenhed (Driver s Integrated Diagnostic Unit - IDU) én i hvert førerrum Computere interagerer med hinanden og med sub-systemer via en databus. Denne forbindes via en Gateway enhed til togets databus, som er forbundet med andre togsæt gennem koblingen Offentlighedens opfattelsen er, at TCMS er årsagen til koblings- og andre problemer, men vi finder ikke at det er tilfældet. TCMS designet har den ønskede funktionalitet De aktuelle problemer med TCMS svarer til dem erfaret hos andre togproducenter Problemer bliver løst under TCMS opgraderingskontrakten Software-filter til installering i IDU (allerede gjort i Norge af AB) IC4PT/AB TCMS arbejdsgruppe vedr. opgradering synes at forløbe godt 25

26 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (10) HVAC Uafhængige systemer i førerrum og passager afsnit Varme forsyning sker ved at genbruge overskudsvarmen fra motorerne, suppleret med oliefyrede varmeenheder (Webasto) Kulde/træk i førerrum har krævet installation af ekstra isolering, bedre forsegling af kabelgennemføringer og ekstra varmeenheder Andre problemer vedrører Webasto varmeenheder og kontrol af varmesystemet. 9 ændringer for at løse disse skal gennemføres i Pack 2D Nogle software modifikationer skal foretages efter Pack 2 26

27 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (11) Powerpacks Fejl er næsten udelukkende på grund af kompressorproblemer sporet tilbage til 2 årsager: Energibesparende ventil (beregnet til at lufte overskydende komprimeret luft ind i motorens udstødningssystem) bliver lukket på grund af kulstof forurening fra udstødningssystemet og resulterer i mekanisk svigt af kompressor. Montering af sikkerhedsventil har forhindret kompressor beskadigelse, men problemet fortsætter yderligere modifikation planlagt for at forhindre kompressorolie i at komme i udstødning Kompressor lukker ned på grund af fejl i tørretårne for trykluften undersøges af IC4PT 27

28 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (12) Batteriladere Svigt på grund af: Kondensatorer i strømforsyningens elektronik - negativt påvirket af længere tids opbevaring/parkering. De skal erstattes med nye komponenter Overophedning - temperaturer i dele af undervogn er højere end forventet. Modifikation foreslået ved at installere en termisk barriere mellem batterioplader og køler for trykluft og forbedre ventilation. Er i øjeblikket ved at blive testet for at vurdere effektiviteten Dårlig montering af batteri temperaturføler resulterer i misvisende målinger modifikation til forbedring er foreslået Luftindtag filtre blive forurenet hurtigt, hyppig udskiftning påkrævet - montering af ekstra filtre for at forhindre at batterioplader bliver snavset Nye problemer med en printplade i batteriladeren er stadig under undersøgelse, men er relateret til tidlig ældning 28

29 Større tekniske problemer og deres afhjælpning (13) Aksel vendegear (ARG) Indeholder kobling til at aktivere frem eller bakgear og en 'neutral' position - når lokoføreren ønsker at skifte retning, undlader ARG koblingen nogle gange at "gå i gear", hvilket resulterer i at ingen trækkraft er til rådighed fra den berørte power pack. Dette forhindrer drift gennem Storebælts tunnelen, hvis mindre end 75% trækkraft er tilgængelig Modifikation har tilladt at ARG gearvalg forsøges 3 gange før rapportering af en fejl reducerer fejlrate til ca. 1 % Modifikation er udviklet for at muliggøre rotation af træksystem og gentage tilkobling (er allerede gjort med IC3). Sikkerhedsgodkendelse forventes oktober 2011 implementering planlægges afsluttet inden december 2011 Disse ændringer forventes at eliminere de kendte problemer 29

30 Operatør håndtering af togene Anekdote baserede informationer om, at IC4-togsæt håndteres forkert af førerne især i fejltilstande hvilket bidrager til lav pålidelighed Lokoførerproblemstillinger er ikke usædvanlige, når nye tog tages i brug Ingen beviser for, at lokoførerforhold er en væsentlig faktor i de nuværende niveauer af IC4-pålidelighed Forhold kan løses ved: Lokofører udvælgelse baseret på kompetence test Ekstra eller udvidet uddannelse 30

31 Andre vigtige problemforhold (1) Driftsstrategi DSB s oprindelige plan for IC4 var at afløse IC3 på fjerntogsbetjeningen og med tilgængelige IC3 og IR4 tog at øge togfrekvensen og tillade de ældste tog at blive taget ud af drift Det er forstået, at der pågår et review af driftsstrategi for fjerntrafik. 31

32 Andre vigtige problemforhold (2) Ingeniørressourcer IC4PT har alle en togleverandørs ansvarsområder Teamet er vokset i størrelse siden maj 2009 for at leve op til dette ansvar, men vi mener, at teamet er underbemandet mere udførligt vurderet i ' IC4 Projektorganisation herunder Vedligeholdelsesressourcer Højt niveau for ikke-planlagt korrektiv vedligeholdelse. IC4DT rapporterer at dette udgør 50% of deres arbejdsbyrde, mens et niveau på 10% er normal forudsætning ved planlægning af værksteder. Niveauet afspejler den store fejlmængde og er ikke holdbart som normal vedligeholdsaktivitet Overordnet vurdering af værksteder afsat til IC4 (Århus og Kastrup) tyder på, at den forventede vedligeholdelseskapacitet (værksted) vil være i underkanten for en vognpark bestående af 83 tog Økonomi 40 % kompensation af den oprindelige kontraktpris aftaltes ved Settlement, men DSB må afholde betydelige påløbne omkostninger til IC4PT og videreudvikling af togsæt, hvilket vil stige over de næste 2-3 år drøftet nærmere under Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer herunder 32

33 Andre vigtige problemforhold (3) Pålidelighed Pålideligheden er efter enhver standard meget dårlig (gennemsnit ca km/hændelse), og der er behov for forbedringstiltag omgående. Det første mål bør være km/hændelse med en senere stabil tilstand på km/hændelse. Tiltag til opnåelse heraf er beskrevet nærmere i Pålidelighed herunder Leverancekæde Betydelige mangler i materialeleverance hos AB (specielt pga. vogne der har stået opmagasineret i lang tid). Deloitte udførte en due diligence af AB s forsyningskæde. Anbefalingerne herfra er implementeret og problemerne ser nu ud til at være under kontrol. IC4PT har også gennemgået leverancekæden for reservedele til leverede togsæt i henhold til Settlement Agreement kan DSB købe reservedele fra alle Finmeccanica-ejede selskaber med 50 % rabat indenfor en grænse for totalt køb og tid. DSB har også købt reservedele direkte fra andre underleverandører for at klare større midlertidige materialemangler. Styring af bestilling og oplagring af reservedele sker med SAP, der er et veletableret og afprøvet system. Lagerfaciliteterne og styringen på lageret i Århus blev gennemgået og der blev ikke fundet nogle forhold, der skulle tages aktion på. 33

34 Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer (1) Tekniske muligheder Er behandlet ovenfor. Vi mener, at listen over tekniske problemer er fyldestgørende og der ses ikke yderligere betydelige tekniske problemer De grundlæggende årsager til fejlene står ikke klart Prioritering af grundlæggende årsager til afhjælpende foranstaltninger hæmmes af ressourcemangel (databehandlingskapacitet og personer) Vi vurderer, at der er behov for et dedikeret "Team for øget pålidelighed" hvilket er nærmere drøftet under Pålidelighed nedenfor. Tidsperspektiv tidsplaner til forbedring af operationel performance drøftes under Pålidelighed nedenfor 34

35 Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer (2) Økonomiske konsekvenser (1) Totalværdien af de oprindelige IC4, IC2 og TCMS opgraderingskontrakter er sammenlignelig med benchmarks for tilsvarende europæisk materiel. Hvis togene var blevet leveret til tiden og i acceptabel stand, så ville de være "value for money" Den aktuelle kontraktværdi udgør ca. 80% af benchmark for tilsvarende tog men DSB har (ved Settlement Agreement) opnået rabatter og kompensation på næsten 40 % af den oprindelige kontraktværdi Den aktuelle kontraktværdi er under hensyntagen til rabatter og kompensation ca. 50% af benchmark udgiften til sammenlignelige tog DSB afholder derpå betydelige påløbne omkostninger til ændringer af togsæt og TCMS opgradering Der er behov for flere ressourcer (personer/værkstedskapacitet) og materialer. Vi anslår, at årsbudgettet for IC4PT skal øges med ca. 50 % de næste 3-5 år 35

36 Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer (3) Økonomiske konsekvenser (2) Det udgiftsniveau, der bliver resultatet, øger den samlede udgift pr. vogn til ca % af benchmark udgiften for tilsvarende tog Der er dog ingen europæisk fabrikant, der til fulde opfylder DSB's krav Baseret på en kvalificeret vurdering og de foreliggende data vurderes det, at IC4 giver 'value for money', forudsat at de bringes til at opfylde DSB's operationelle krav. 36

37 Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer (4) Planlagt idriftsættelse i landsdelstrafik - IC4 IC4 projektet er for langt fremskredet til for ophævelse af kontrakten Der er ikke nogen levedygtig alternativ strategi for fjerntrafik medmindre strækningerne elektrificeres Dette taget i betragtning sammen med vores undersøgelse af de nuværende problemer og mulighederne for deres afhjælpning konkluderes det, at IC4 bør indgå i landsdelstrafik som planlagt MEN IC4PT skal tage alle nødvendige skridt til at det bliver muligt at opfylde den operationelle målsætning for IC4 IC4PT skal tildeles de nødvendige ressourcer så dette kan lykkes Der skal udvises et stærkt drive for at forbedre IC4s pålidelighed Vi har forstået, at et review af driftsstrategi for fjerntrafik pågår vi forstår, at det her vil blive overvejet hvordan IC4 tog bedst kan integreres i togdriftsmønsteret, idet der tages højde for koblingens nuværende lave pålidelighed og mulighederne for afhjælpning Når review af driftsstrategien er afsluttet bør den danne grundlag for et review af en vedligeholdsstrategi 37

38 Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer (5) Planlagt idriftsættelse af IC2 IC2 projektet er ikke nået så langt som IC4. Ingen togsæt er blevet overdraget til DSB forventes først tidligt i Fysisk fremdrift af efter-settlement trin er begrænset (30% for AB, 0% for DSB) DSB er ikke kommet langt i planlægning af IC2 ændringsprogrammet Der er risiko for at IC2 leverancen vil have en ugunstig indflydelse på IC4 programmet pga. afledning af ledelsesfokus kombineret med konkurrerende behov for ressourcer og teknisk ekspertise Fra et teknisk perspektiv kan argumenteres for at IC2 programmet bør standses. Imidlertid er vi klar over at der kan være gode legale, kommercielle og operationelle årsager til at fortsætte projektet 38

39 Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer (6) IC4 Projektorganisation (1) Efter Settlement Agreement i 2009 ændredes IC4PT s rolle fra at være en indkøbsorganisation til at være en organisation med konstruktion, leverandørstyring og leverance, og teamet blev større for at afspejle dette. Maj 2011 blev et nyt IC4 driftsteam oprettet nye organisationsstrukturer for projekt- og driftsteams vises herunder: IC4 Projekt-team organisation IC4 Drifts-team organisation 39

40 Muligheder for at afhjælpe IC4 problemer (7) IC4 Projektorganisation (2) Vi fandt, at medlemmerne af IC4 projekt- og driftsteam var engagerede, entusiastiske, motiverede, yderst kompetente og professionelle men der er behov fore flere ressourcer, hvis man skal nå den krævede vækst i pålidelighed. IC4DT er klar over dette og planlægger at rekruttere flere folk dette bør fremskyndes. Vi ser ikke noget behov for at ændre den organisatoriske struktur for IC4DT bortset fra overførsel af teknikteamet til det foreslåede Team for øget pålidelighed (jf. nedenfor) Vi vurderer dog, at for mange refererer direkte til IC4 projektleder og teknikchef, specielt med oprettelsen af RIT. Vi foreslår denne alternative struktur: 40

41 Øget pålidelighed (1) IC4 togenes pålidelighed er dårlig (gennemsnit for MPTO P1 tog er km/hændelse for perioden januar juli 2011) men dette er ikke usædvanligt det første år i drift for nye tog i nyt design. (Litra OTU kørte km/hændelse i første år i drift og i dag km/hændelse) IC4PT forventede, at ændringer fra NT til MPTO designkonfiguration ville øge pålideligheden men performance er ikke blevet bedre. Vores undersøgelse af ændringerne viser, at kun få var rettet mod at øge pålideligheden og forventningen var således urealistisk. IC3 flåden er oppe på at køre ca km/hændelse hvilket bør være benchmark for IC4 Vi har ikke set nogen fejltype, der er enestående for IC4 de grundlæggende systemer er sunde og fungerer pålideligt Data fra eksisterende fejlanalyser er begrænset men de antyder, at de mange hændelser skyldes gentagelse af fejl, falske/uhensigtsmæssige alarmer, forkert kategorisering af hændelser og mangel på en metode til at fastlægge 'grundlæggende årsager'. IC4 pålideligheden skal øges væsentligt og så hurtigt som muligt. Det må være højeste prioritet for IC4PT og IC4DT Til at håndtere denne udfordring foreslår vi, at IC4PT opretter et dedikeret "Team til øget pålidelighed" (RIT) 41

42 Øget pålidelighed (2) På baggrund af de begrænsede data, der er til rådighed, har vi gransket IC4DT's fremskrivning af øget pålidelighed i forbindelse med at der foretages ændringer på MPTO togene: Modifikationerne i Pack 2D omfatter bl.a. tiltag til forbedring af udendørs trin, hvilket vurderes at forbedre pålideligheden til km/hændelse Pack 2.1 omfatter bl.a. forhold ved bremsesystem, kobling, HVAC, gearkasse og luftsystem, hvilket vurderes at øge pålideligheden til km/hændelse Omfanget af Pack 2.2 er endnu ikke fuldt defineret vil behandle problemer med udendørs trin, bremsesystem, HVAC, koblingselement, togkontrolsystem og powerpack, hvilket vurderes at øge pålideligheden til km/hændelse Alle disse estimater vurderer vi til at have en nøjagtighed på +10% til -30% 42

43 Øget pålidelighed (3) Målsætning for pålidelighed og opstilling af mål (1): Et "War Room" koncept foreslås, ligesom det bruges af større togproducenter Sammenlignelige dieseltog i UK kører > km/hændelse det betragtes som et realistisk mål for IC4 Baseret på vores granskning med IC4DT foreslår vi, at der opstilles følgende mål for øget pålidelighed: Target for Increase in km/casualty RIT TEAM IN PLACE IN IN 12 MONTHS IMPACT OF MOST ROOT CAUSES TO km/casualty LIKELY COMPLETION OF PROJECT INVOLVEMENT - JULY 2015 LIKELY COMPLETION OF FLEET DELIVERY - JULY Years from Now 43

44 Øget pålidelighed(4) Målsætning for pålidelighed og opstilling af mål (2): Teamet for øget pålidelighed (RIT) og War Room' bør oprettes snarest muligt Denne proces vil indebære rekruttering af supplerende personale og forbedring af data behandling og lagring (nuværende databehandling og analysemetoder af fejl er alt for afhængige af menneskelig indblanding og vil ikke levere den krævede forbedring af performance). IC4PT bør inddrage en ekstern teknisk rådgiver med erfaring indenfor vækst i pålidelighed, databehandling/analyse af fejl og "War Room" i det mindste i opbygningsperioden Identificering af grundlæggende årsager til fejlene er kritisk for vækst i pålidelighed Individuelle mål for pålidelighed bør opstilles for hver grundlæggende årsag dette er et vigtigt nøgletal Andre nøgletal der bør ses på er f.eks.: Antal nye grundlæggende årsager der dukker op Summen af Ingen fejl fundet hændelser og deres indvirkning på den generelle pålidelighed Summen af ikke-tekniske fejl og deres indvirkning på pålidelighed % af kendte grundlæggende årsager for så vidt angår alle tekniske fejl Tiden der medgår fra identificering af den grundlæggende årsag til løsning implementeres 44

45 Øget pålidelighed(5) Teamet (RIT) bør have ansvar for: at drive et konsekvent, hurtigt program for øget pålidelighed kontinuerlig vurdering af togdrift, pålidelighed og tekniske data grænseflader til DTO og produktion af DTO rapporter kontinuerlig fejlovervågningsproces kontinuerlig fejlanalyseproces med henblik på at finde grundlæggende årsager at yde front line teknisk support til drifts- og vedligeholdspersonale kontinuerlig rangering af grundlæggende årsager med henblik på beslutninger om prioritering af ressourcer til udvikling og implementering af aktioner til afhjælpning kontinuerlig overvågning af implementering af afhjælpende foranstaltninger kontinuerlig måling af afhjælpningens indvirkning på pålideligheden at forudsige væksten i pålidelighed og sætte mål for pålidelighedsløft for IC4PT and IC4DT at udarbejde månedlige rapporter om forbedret pålidelighed 45

46 Øget pålidelighed (6) Krav til bemanding af RIT Togfabrikanter leverer typisk et lokalt support team, herunder personale der har til opgave at øge pålideligheden RIT vil udfylde denne rolle. Der foreslås følgende bemandingsniveau: Funktion Startbemanding Fremtidig bemanding Team Leader 1 1 Teknisk support (undersøgelse af grundlæggende årsag og front-line teknisk support til IC4DT og operatører) 3 2 Databehandling og analyse 2 1 Forudsigelse af øget pålidelighed og opstilling af mål 1 1 DTO 1 1 Total bemanding

47 Konklusioner og anbefalinger (1) Status for IC4 tog leverancen Sandsynlig leveringsdato for sidste togsæt fra AB er maj 2013 og sandsynlig færdiggørelsesdato for Pack 2 implementering er september Det overordnede IC4 leverance program er ikke følsom for ændringer i leveringsdatoer fra AB pga. omfanget af efterfølgende tekniske ændringer, der gennemføres af DSB IC4 programmet har passeret det punkt, hvor det kunne være rationelt at ophæve kontrakten. Hvis det sker er der ingen simple mulighed for at skaffe alternativt rullende materiel til DSB s landsdelstrafikken IC4PT må få IC4 flåden op på acceptable niveauer for performance, pålidelighed og passagerkomfort for landsdelstrafikken For at opnå dette må IC4PT budgettet for de næste 3 5 år øges mindst 50% (bør vurderes yderligere) Selv med et sådant øget forbrug er det totale økonomiske omkostning på IC4 fortsat mindre end omkostningen ved at indkøbe sammenlignelige tog fra en europæisk leverandør 47

48 Konklusioner og anbefalinger (2) Status for IC2 tog leverancen Sandsynligt tidsspænd for leveringsdato for endelige togsæt fra AB er november 2012 oktober 2013 Fredericia vil muligvis ikke være en optimal langsigtet placering for vedligeholdelse af IC2 flåden yderligere undersøgelse er påkrævet Leverance kvalitet Der er ikke dokumentation for at forhold fra inspektionerne har bidraget væsentligt til den dårlige driftspålidelighed af IC4 Den nuværende varetagelse af inspektioner og den uafhængige opmands rolle er robust, men der bør fokuseres på forhold med potentiel indflydelse på sikkerhed, pålidelighed og vedligeholdelsesforhold såvel som kosmetiske mangler Myndighedsgodkendelse Typegodkendelsesprocessen er gennemskuelig og gennemførelse af leverancer ved godkendelser har været rettidig Processen for godkendelse af ændringer er grundig og streng men bør anvendes på en mere fleksibel måde for at fremme gennemførelse af forbedringer af betydning for pålideligheden 48

49 Konklusioner og anbefalinger (3) Væsentlige tekniske problemer og løsning heraf De grundlæggende komponenter og systemer i IC4 togsættene har ikke væsentlige tekniske problemer. Dog må peges på følgende: Systemet til kobling af togsæt er for komplekst til at den nødvendige pålidelighed nogensinde vil blive opnået og det bør modificeres til at fungere på en måde svarende til IC3. Vi vurderer, at nødvendige modifikationer kan designes og godkendes indenfor 6 måneder og muliggøre pålidelig til- og frakobling i passagerdrift fra oktober Vi anerkender at dette er udfordrende, men løsning af koblingsproblemet er af altafgørende betydning, hvis IC4 flåden skal indsættes i landsdelstrafikken De nuværende problemer ved udvendige dørtrin vil blive fuldt håndteret ved de foreslåede modifikationer Bremsesystemets problemer vil blive delvis håndteret ved de foreslåede modifikationer, men yderligere arbejde er krævet på flere områder HVAC (varme og ventilation) forhold vedr. styring og kontrol forventes i vid udstrækning håndteret ved foreslåede hardware og software modifikationer Togcomputeren (TCMS)) har det nødvendige funktionsniveau opgraderingsprogrammet vil håndtere problemee med mange uønskede alarmer Power pack problemer (relateret til kompressoren) er fortsat under undersøgelse Modifikationer til at håndtere batteri lader problemer med er fortsat under undersøgelse Aksel vende gear forhold forventes at blive løst ved de foreslåede modifikationer 49

50 Konklusioner og anbefalinger (4) Betjening af toget Der er ikke dokumentation for at dette er en væsentlig årsag til den dårlige pålidelighed af IC4 togsæt Andre væsentlige problemfelter Det er forstået, at der pågår et review af driftsstrategi for fjerntrafik. IC4 Projektet og Driftsorganisationen har for få ressourcer - se Organisation nedenfor Den forventede vedligeholdelseskapacitet (værksted) vurderes til at være i underkanten et review af vedligeholdelsesstrategien for fjerntrafikken bør gennemføres når review af den operationelle strategi er afsluttet 50

51 Konklusioner og anbefalinger (5) Muligheder for udbedring af IC4 problemer (1) De grundlæggende årsager til fejlene står ikke klart Prioritering af grundlæggende årsager til afhjælpende foranstaltninger hæmmes af ressourcemangel (databehandlingskapacitet og personer) Det nødvendigt med et stærkt drive for at forbedre IC4s pålidelighed et dedikeret "Team til øget pålidelighed" (Se Pålidelighed nedenfor) Økonomiske konsekvenser når der tages hensyn til den oprindelig kontraktuelle pris, "Settlement Agreement", kompensationen og de supplerende konstruktions- /udviklingsomkostninger, da er den overordnede anskaffelsespris pr. vogn for IC4 ca % af benchmark for tilsvarende europæisk byggede tog. IC4 kan derfor anses for at repræsentere "value for money", under forudsætning af at togsættene kan opgraderes til at opfylde DSB s operationelle krav 51

52 Konklusioner og anbefalinger (6) Muligheder for udbedring af IC4 problemer (2) IC4 projektet er for langt fremskredet til at en ophævelse af kontrakten kan retfærdiggøres Der er ingen levedygtig alternativ strategi for landsdelstrafikken før elektrificering af hovedbanerne øges Det konkluderes derfor at IC4 bør indsættes i landsdelstrafikken som planlagt afhængigt af IC4 Projektets gennemførelse af alle nødvendige skridt opfyldelse af de operationelle mål for IC4 52

53 Konklusioner og anbefalinger (7) Muligheder for udbedring af IC2 problemer (3) IC2 projektet er ikke nået så langt som IC4 projektet Der er risiko for at IC2 leverancen vil have en ugunstig indflydelse på IC4 programmet pga. afledning af ledelsesfokus kombineret med konkurrerende behov for ressourcer og teknisk ekspertise Fra et teknisk perspektiv kan argumenteres for at IC2 programmet bør standses. Imidlertid er vi klar over at der kan være gode legale, kommercielle og operationelle årsager til at fortsætte projektet IC4 projekt organisationen IC4 projektleder og teknikchef har for mange direkte referencer, og det er foreslået at den eksisterende flade struktur opdeles i 3 teams hver med en Teamleder: Leverance, Engineering og Pålidelighedsforbedring, 53

54 Konklusioner og anbefalinger (8) Øget pålidelighed IC4's pålidelighed er dårlig og må øges betydeligt og så hurtigt som muligt km/hændelse indenfor 4 år og en øgning til km/ hændelse efter 6,5 år er et passende mål for IC4. På lang sigt bør IC3's pålidelighed på km/ hændelse være målet. (En "hændelse" er her en hændelse, der medfører forsinkelse på > 5 min. pga. en teknisk fejl.) Et "Team for øget pålidelighed" (RIT: Reliability Improvement Team) bør etableres snarest muligt Eksisterende metoder til behandling og analyse af fejldata er alt for afhængige af menneskelig indblanding og bør strømlines En War Room tilgang til øget pålidelighed kombineret med etablering at RIT anbefales Identifikation af grundlæggende årsager til fejl bør have top prioritet Reviews af fremdrift DSB s fremdrift med at bringe IC4 flåden op til en acceptabelt standard af performance og implementering af denne rapports anbefalinger bør blive regelmæssigt vurderet Vi foreslår, at et "high-level review" gennemføres af en uafhængig part med 3-måneders intervaller over det næste år og med passende intervaller derefter, indtil alle togsæt er i passagerdrift og fungerer tilfredsstillende 54

IC4/IC2 Review. Transportministeriet, Danmark. Præsentation for Transportudvalget 09.02.2012

IC4/IC2 Review. Transportministeriet, Danmark. Præsentation for Transportudvalget 09.02.2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 220 Offentligt Transportministeriet, Danmark IC4/IC2 Review Præsentation for Transportudvalget 09.02.2012 Kort om Atkins Atkins er en af verdens førende ingeniør-

Læs mere

IC4 og IC2. Pressemøde, Sonnesgade, Århus v/frank Olesen, koncerndirektør, DSB 27. oktober 2011

IC4 og IC2. Pressemøde, Sonnesgade, Århus v/frank Olesen, koncerndirektør, DSB 27. oktober 2011 IC4 og IC2 Pressemøde, Sonnesgade, Århus v/frank Olesen, koncerndirektør, DSB 27. oktober 2011 Agenda Centrale budskaber Ekstern vurdering af IC4 og IC2, gennemført af Atkins Juridisk vurdering af IC4

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. april 2014 Rapportperiode: April 2014

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. april 2014 Rapportperiode: April 2014 1. Overordnet status Drift IC4 kørte i april med en rettidighed på 9,9 % og en pålidelighed på 9,8 %. Antallet af IC4 togsæt godkendt til passagerdrift er blevet forøget med 1 togsæt og ligger med udgangen

Læs mere

IC4 den tekniske udfordring. Den Danske Banekonference 09. Maj 2012

IC4 den tekniske udfordring. Den Danske Banekonference 09. Maj 2012 IC4 den tekniske udfordring Torben Kronstam Torben Kronstam Den Danske Banekonference 09. Maj 2012 Disposition 1 2 DSB s rolle efter forlig med AnsaldoBreda i 2009 Er IC4 en god idé?- Ja, siger Atkins

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. maj 2014 Rapportperiode: Maj 2014

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. maj 2014 Rapportperiode: Maj 2014 . Overordnet status Drift IC4 kørte i maj med en rettidighed på 4,8 % og en pålidelighed på,4 %. Rettidigheden er dermed forbedret i forhold til april måned, pålideligheden er faldet. Antallet af IC4 togsæt

Læs mere

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne Notat Orientering til Pressen DSB Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne 20. maj 2009 Nedenfor gennemgås status for opfyldelsen af DSB's ultimatum til AnsaldoBreda og DSB's beslutning om det

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. november 2014 Rapportperiode: November 2014. Drift

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. november 2014 Rapportperiode: November 2014. Drift 1. Overordnet status Drift IC4 kørte i november med en rettidighed på 90,8% og en pålidelighed på 89,0%, hvilket er en forbedring i forhold til oktober måned. Antallet af km mellem hændelser er med 15.626

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. august 2014 Rapportperiode: August 2014

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. august 2014 Rapportperiode: August 2014 1. Overordnet status Drift IC4 kørte i august med en rettidighed på 94,5% og en pålidelighed på 91,5%, hvilket er en forbedring i forhold til juli måned og viser en stabilisering af IC4 leverancen. Antallet

Læs mere

Transportministeriet, Danmark. IC4/IC2 Review 09.02.2012

Transportministeriet, Danmark. IC4/IC2 Review 09.02.2012 Transportministeriet, Danmark IC4/IC2 Review Præsentation for Transportudvalget 09.02.2012 Kort om Atkins Atkins er en af verdens førende ingeniør- og designfirmaer og vi har bredden og dybden af teknisk

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Februar 2016

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Februar 2016 Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Februar 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan

Læs mere

Statusrapport IC4/IC2

Statusrapport IC4/IC2 1. Overordnet status Der indgår dagligt 36 togsæt i driftspuljen, hvoraf driftsreserven i november var på 13 tog. Togene anvendes til regionaltrafikken i Jylland og på Sjælland samt i fjerntrafikken mellem

Læs mere

Statusrapport IC4/IC2

Statusrapport IC4/IC2 1. Overordnet status Der indgår dagligt 36 togsæt i driftspuljen, hvoraf driftsreserven i oktober var på 13 tog. Togene anvendes til regionaltrafikken i Jylland og på Sjælland samt i fjerntrafikken mellem

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 92 Offentligt Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Oktober 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1.

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juli Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juli Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juli 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan DSB

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Juni 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan DSB

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April Direktionssekretariatet Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: April 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Marts 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Marts 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Marts 2017 1. Nuværende indsættelsesplan (december 2016) DSB planlagde i marts med en driftspulje på 45 IC4 togsæt, heraf 38 togsæt til indsættelse

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Januar 2016

Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Januar 2016 Månedlig Driftsstatusrapport IC4/IC2 Rapporteringsperiode: Januar 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Driftsafvikling IC4/IC2 1. Nuværende indsættelsesplan DSB

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Februar 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Februar 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Februar 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan (december 2016) DSB

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 1. Nuværende indsættelsesplan DSB planlagde

Læs mere

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget

Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 289 Offentligt Møde mellem DSB og Transportog Bygningsudvalget 1 Dagsorden, Møde mellem DSB og Transport- og Bygningsudvalget DAGSORDEN 1. Status

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2016 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1. Nuværende

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. juni 2014 Rapportperiode: Juni 2014

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 30. juni 2014 Rapportperiode: Juni 2014 1. Overordnet status Drift IC4 kørte i juni med en rettidighed på 9,7% og en pålidelighed på 86,9%. Antallet af IC4 togsæt godkendt til passagerdrift er blevet forøget med 1 togsæt og ligger med udgangen

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DSB s anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog Oktober 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Maj 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Maj 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Maj 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 29. juni 2017 1. Nuværende indsættelsesplan DSB planlagde

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December Direktionssekretariatet. Driftsafvikling IC4 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: December 2016 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Driftsafvikling IC4 Direktionssekretariatet 1.

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 440 Offentligt. Statusrapport for IC4 programmet

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 440 Offentligt. Statusrapport for IC4 programmet Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 440 Offentligt Statusrapport for IC4 programmet Status pr. 31. juli 2012 Indhold 1. Program overordnet...3 1.1. Siden sidst...3 1.2. Overordnet status IC2...4

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 158 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 158 Offentligt Transportudvalget 014-15 TRU Alm.del Bilag 158 Offentligt Statusrapport IC4/ 1. Overordnet status Drift IC4 kørte i december med en rettidighed på 94,0% og en materielpålidelighed på 87,4%, hvilket er

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 365 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 365 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 365 Offentligt Notat Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K IC4 status 1. halvår 2016 Direktionssekretariatet

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juni 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 15. august 2017 1. Nuværende indsættelsesplan Af IC4

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser - Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: September 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 26. oktober 2017

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. juli 2014 Rapportperiode: Juli 2014

Statusrapport IC4/2. 1. Overordnet status. Status pr. 31. juli 2014 Rapportperiode: Juli 2014 1. Overordnet status Drift IC4 kørte i juli med en rettidighed på 94,2% og en pålidelighed på 89,9%, hvilket er en forbedring i forhold til juni måned. Antallet af IC4 togsæt godkendt til passagerdrift

Læs mere

Statusrapport for IC4 & IC2

Statusrapport for IC4 & IC2 Transportudvalget 201-14 TRU Alm.del Bilag 7 Offentligt Statusrapport for IC4 & IC2 Status pr. 1. oktober 201 Rapportperiode: Oktober 201 Indhold 1. Program overordnet... 1.1. Siden sidst... 1.2. Største

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: November 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 19. december 2017

Læs mere

Ændring af kommercielle, juridiske krav og tekniske krav

Ændring af kommercielle, juridiske krav og tekniske krav Ændring af kommercielle, juridiske krav og tekniske krav 11. januar 2018 Tabel 1: Ændring af kommercielle og juridiske krav Kontrakt TS Ændring Leverandøren skal stille sikkerhed for opfyldelse af sine

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K. Redegørelse til statsrevisorerne vedr. beretning 3/06 om anskaffelse af IC4-tog Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 1. marts 2007 J. nr. 013-000041 Deres ref. Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55 Redegørelse til statsrevisorerne

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: April 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: April 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: April 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 6. juni 2017 1. Nuværende indsættelsesplan DSB planlagde

Læs mere

/2017. Oktober Rigsrevisionens beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

/2017. Oktober Rigsrevisionens beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige 1/2017 Rigsrevisionens beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 Oktober 2017 114.6 22.480 908 1 / 2017

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige

Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Rigsrevisionens notat om beretning om DSB s indsats for at bygge IC4-togene færdige Januar 2018 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 349 Offentligt Redegørelse Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Direkte 7226 7075 Fax 3338 1439 lfu@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Vurdering

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer

Projektlederens roller og kompetencer. Cases til Projektlederens roller og kompetencer Cases til Projektlederens roller og kompetencer Palle Ragn 1/9 Bibliografiske oplysninger Kursus: Lokalitet: Afgangsprojekt, Diplom uddannelsen i ledelse JCVU, Århus, Danmark Forfatter: Palle Ragn, 160364

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: August 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan 19. september 2017

Læs mere

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem

Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem 7511752 JKA/jka Notat om SKATs anvendelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) m.v. 1. Skatteministeriet har bedt mig vurdere, om de foreliggende undersøgelser af fordringsmassen og funktionerne i systemet

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017

Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Månedlig Driftsstatusrapport IC4 Rapporteringsperiode: Juli 2017 Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 1. Nuværende indsættelsesplan Den 25. juni 2017 trådte

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 233 Offentligt Notat Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Orientering til TRU vedr. IC4-situationen

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata

Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata Godkendt af Afløser - Adresse Amerika Plads 15 2100 København Ø Tegning: 1. udgave Seneste udgave Mål Tegningsnavn Dato og initialer Signatur - Konstrueret

Læs mere

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION

BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION BILAG 7 SAMARBEJDSORGANISATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Kontraktansvarlig... 5 3. Styregruppe... 5 3.1 Styregruppens etablering... 5 3.2 Styregruppens ansvar... 5 3.3 Møder i styregruppen...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale

Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale Havmølleparken Rødsand 2 Figurbilag til udbudsmateriale 1. Ejersnitflade mellem Energinet.dk og koncessionshaver 2. 6 figurer af platformen, herunder areal til koncessionshavers lavspændingsanlæg 3. Kort

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer.

At Sikre en samlet og koordineret styring af porteføljen af sundheds-it på tværs af sektorer. Kommissorium for It-porteføljestyregruppe. Baggrund Digitalisering og Sundheds-it går i højere grad på tværs af sektorer og stiller i højere grad krav til samarbejdet på tværs. I sundhedsaftalen er det

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar.

Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG. ProSolar A/S CVR: 34579504. 4600 Køge salg@prosolar. Optimal ydelse, bedre afkast. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE SOLCELLEANLÆG Dit behov for sikker drift. Vi sørger for dit anlæg altid er i drift, og vedligeholder det løbende! Maksimalt udbytte ved optimal drift:

Læs mere

Funktionskontrakter for ITS

Funktionskontrakter for ITS Funktionskontrakter for ITS Jørgen Birk, jbi@cowi.dk COWI A/S Abstrakt Midttrafik har med assistance fra COWI gennemført udbud og indgået kontrakt med en leverandør for tælling af passagerer i Aarhus bybusser

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Proces for Major Incident Management

Proces for Major Incident Management Udarbejdet af: Service Management Proces for Major Incident Management Version: 0.1.0 Igangsat den: 18/08 2011 Indledning Major Incident Management er den proces (arbejdsgang), som behandler alle Major

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets håndtering af kontrakten med ARRIVA April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Dato J. nr. 3. april 2017 2017-1012 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 41 71 27 00 Vedr. Statsrevisorernes

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012

Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10. - Trafikdage på AAU 2012 Erfaringer fra det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland 2003-10 - Trafikdage på AAU 2012 Hvordan gik det med Arriva kontrakten? - Det første udbud af togtrafik i Midt- og Vestjylland har, på

Læs mere

Statusrapport for IC4

Statusrapport for IC4 Transportudvalget 201-14 TRU Alm.del Bilag 60 Offentligt Statusrapport for IC4 Status pr. 0. september 201 Rapportperiode: September 201 Indhold 1. Program overordnet... 1.1. Siden sidst... 1.2. Største

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL UDFASNING AF KMD SOCIAL PENSION Mellem Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium

Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Offentlig-Private Partnerskaber en genvej til nye anlæg? Investeringer i kollektiv trafik 10. oktober 2008 www.ey.com/dk/opp Uddrag af infrastrukturkommissionens kommissorium Det gælder spørgsmålet om

Læs mere

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E

Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland. Samrådsspørgsmål E Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt TALEMANUSKRIPT Talepapir - besvarelse af samrådsspørgsmål E om genudbud i Midt- og Vestjylland Side 1 af 12

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere