VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid gældende lovgivning at drive naturgasforsyningsvirksomhed og virksomhed med nær tilknytning til naturgasforsyningsvirksomhed samt anden virksomhed, som i henhold til lovgivningen kan varetages af kommunalt ejede naturgasforsyningsvirksomheder. med køb og salg af naturgas og anden energi samt forestå fordeling og distribution heraf. Selskabet kan endvidere drive virksomhed med beslægtede aktiviteter inden for ovennævnte formål Selskabets virksomhed kan helt eller delvist udøves i et eller flere selvstændige selskaber med begrænset ansvar, hvori selskabet via har direkte eller indirekte ejerskab har kontrollerende indflydelseejerandele. 3. Selskabsform 3.1. Selskabet er et interessentskab, for hvis forpligtelser interessenterne hæfter direkte, solidarisk og med hele deres formue I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent for en nærmere aftalt del af selskabets forpligtelser, idet der henvises til bilag A Interessenterne ejer selskabet i samme forhold som de hæfter. 4. Selskabets interessenter 4.1. Som interessenter i selskabet kan optages kommuner i bevillingsområdet for Økonomi- og Erhvervsministeriets bevilling til naturgasdistributionsvirksomhed på Fyn. Interessenter efter sammenlægningen af kommuner den 1. januar 2007 er anført i bilag B.

2 4.2. Efter selskabets stiftelse kan nye interessenter optages på vilkår fastsat i hvert enkelt tilfælde, jfr og En interessent kan tidligst opsige sit medlemskab 4 år efter selskabets stiftelse. Udtræden kan kun ske med mindst 12 måneders skriftligt varsel til en 1. januar En udtrædende interessent har ikke krav på nogen del af selskabets aktiver, jfr. dog En udtrædende interessent vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af selskabets gæld på udtrædelsestidspunktet, indtil denne gæld er afviklet, jfr Økonomiske forhold 5.1. Interessenterne påtager sig ved selskabets stiftelse at betale et indskud, der efter etableringsfasens afslutning forrentes, og hvis samlede størrelse svarer til den egenkapital, der er nødvendig for at sikre lånefinansiering af de planlagte investeringer i fordelingsnettet for selskabet i interessenternes område. Eksisterende gasnet, der indgår i fordelingsnettet, godskrives interessenterne. De nærmere bestemmelser om indskuddene og deres fordeling fremgår af Bilag A Bestyrelsen kan, såfremt forholdene gør det nødvendigt, indstille, at interessenterne foretager yderligere indskud i samme forhold som interessenten hæfter for selskabets forpligtelser, jfr og Bilag A Nye interessenters indskud fastsættes af bestyrelsen, jfr De til opfyldelse af selskabets formål nødvendige midler, som selskabet ikke selv råder over ved indskud, tilslutningsafgifter, driftsoverskud eller anden kapitaltilgang, tilvejebringes ved optagelse af lån eller på anden måde. Et eventuelt overskud kan ikke udbetales til interessenterne, jfr Bestyrelsens sammensætning 6.1. Bestyrelsen består af ni personer, jfr. dog Hver interessent udpeger forlods ét bestyrelsesmedlem, dog udpeger Odense Kommune to bestyrelsesmedlemmer. Som bestyrelsesmedlemmer kan interessenterne udpege personer, som er medlem af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune samt andre personer, såfremt disse er undergivet den pågældende kommunalbestyrelses instruktionsbeføjelse For hvert bestyrelsesmedlem udpeger hver interessent en stedfortræder, der under forfald træder i dennes sted. Et bestyrelsesmedlem kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt Valgperioden for bestyrelsen svarer til den kommunale valgperiode. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges i forbindelse med kommunalbestyrelsernes konstituerende møde. Bestyrelsen fungerer, indtil en ny bestyrelse er konstitueret Bestyrelsen kan bestemme, at medarbejderrepræsentanter, andre selskaber, organisationer, myndigheder og andre kan deltage med observatørstatus i bestyrelsens møder. 6.6 Bestyrelsen i Naturgas Fyn A/S skal med undtagelse af eventuelle medarbejderrepræsentanter til enhver tid være identisk med bestyrelsen i Naturgas Fyn I/S. Ændring heraf kan alene gen-

3 nemføres ved en bestyrelsesbeslutning i Naturgas Fyn I/S med et til vedtægtsændring fornødent flertal. 7. Bestyrelsens funktionsmåde 7.1. Bestyrelsen træder sammen til konstituerende møde umiddelbart efter dens tiltræden som bestyrelse På dette møde vælges bestyrelsens formand og næstformand. Formand og næstformand må ikke repræsentere samme interessent. Næstformanden fungerer ved formandens forfald 7.3 Bestyrelsesmøder indkaldes på formandens foranledning ved brev til hvert enkelt bestyrelsesmedlem med mindst 7 dages varsel Bestyrelsesmøder skal - med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet - indkaldes når formanden finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne begærer det Hvert år afholdes bestyrelsesmøde senest den 1. juni med henblik på godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forudgående regnskabsår, og en orientering om den samlede økonomiske stilling. Der afholdes bestyrelsesmøde i januar eller februar måned i begyndelse af en ny kommunal valgperiode med henblik på valg af revision for en sådan periode Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af de stemmeberettigede er til stede Hver stemmeberettiget har én stemme. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres normalt ved simpelt flertal. Dog kræves til beslutning om vedtægtsændringer sammenslutning (fusion) med andre selskaber selskabets ophør, jfr stiftelse af fællesorgan eventuelt salg af aktier i de aktieselskaber, hvortil den af Naturgas Fyn I/S drevne virksomhed er overdraget at 2/3 af bestyrelsens stemmeberettigede deltager i afstemningen, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der ikke afgivet stemmer med 2/3 af de stemmeberettigede - men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget - indkalder bestyrelsens formand til nyt bestyrelsesmøde, og på dette kan forslaget gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange der deltager i afstemningen. Godkendelse af årsregnskab for Naturgas Fyn A/S kræver godkendelse af Naturgas Fyn I/S' bestyrelse. 7.8 Forud for generalforsamlinger i Naturgas Fyn A/S afholdes bestyrelsesmøde i Naturgas Fyn I/S med henblik på at gennemgå og tage stilling til dagsorden for generalforsamlingen. Beslutning om selskabets stillingtagen til dagsorden og punkter på denne dagsorden træffes af bestyrelsen med det flertal, som ville kræves til at træffe en tilsvarende beslutning i selskabet, jfr Den til enhver tid værende bestyrelse og daglige ledelse i selskabet er pålagt at efterkomme denne bestemmelse, herunder ved at stemme på generalforsamlinger i Naturgas Fyn A/S i overensstemmelse med den af bestyrelsen i selskabet trufne beslutning.

4 7.9. Over bestyrelsens møder føres en beslutningsprotokol, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv - herunder i hvilket omfang den daglige ledelse, revisor og andre kan deltage i møderne. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke diæter og godtgørelse for mistet arbejdsfortjeneste eller anden honorering ved deltagelse i møder i eller for bestyrelsen efter reglerne i den kommunale styrelseslov Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, herunder forretningsudvalg Bestyrelsesmedlemmer er berettigede til at videregive informationer og skriftligt materiale, som de har modtaget i deres egenskab af bestyrelsesmedlem, til den interessent, der har udpeget dem i medfør af 6.2, dog således at der sikres størst mulig fortrolighed om de således videregivne informationer og skriftlige materiale, herunder i lyset af reglerne om offentlighed i forvaltningen. 8. Bestyrelsens kompetence 8.1. Bestyrelsen er selskabets øverste myndighed Bestyrelsen fastlægger størrelsen af interessenternes indskud m.v., jfr Bestyrelsen vælger selskabets daglige ledelse og revision Bestyrelsen godkender årsregnskab for det forløbne regnskabsår Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse af nye interessenter og om vilkår herfor, jfr og 5.3., herunder om repræsentation i bestyrelsen i den løbende valgperiode. Optagelse af nye interessenter og vilkår herfor skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer, oprettelse af, salg af eller deltagelse i selskaber og selskabets eller datterselskabers ophør. Væsentlige vedtægtsændringer, hvorved rammerne for fællesskabet ændres, eksempelvis hvis opgaver, formål og forudsætninger for kommunalbestyrelsernes afgivelse af beføjelser ændres, skal godkendes af interessenternes kommunalbestyrelser Bestyrelsen fører tilsyn med den daglige ledelse og kan meddele denne retningslinier og anvisninger Bestyrelsen kan meddele prokura - enkelt eller kollektivt. 9. Den daglige ledelse 9.1. Bestyrelsen ansætter en daglig ledelse til at varetage selskabets opgaver. 10. Tegningsret Selskabet tegnes af bestyrelsens formand, af bestyrelsens næstformand og af et medlem af den daglige ledelse - mindst 2 i forening.

5 11. Tilsynsmyndigheder Følgende beslutninger kræver tilsynsmyndighedens godkendelse: a) Vedtægtsændringer b) Ind- og udtræden af interessenter, jf og 4.3 c) Opløsning af selskabet, jfr. 13 d) Ansættelse af/afskedigelse af revision, jfr. 8.3 e) Oprettelse af eller deltagelse i selskaber, jfr For låntagning og meddelelse af garantier m.v. finder de regler, der er fastsat af indenrigsministeren i medfør af 58 og 59 i lov om kommunernes styrelse, anvendelse. 12. Regnskab og revision Selskabets regnskabsår er kalenderåret Årsregnskabet, der skal udarbejdes og underskrives af den daglige ledelse og revideres af en af bestyrelsen udpeget revisor, skal forelægges bestyrelsen til godkendelse senest 1. juni i det følgende år. Umiddelbart efter godkendelse i bestyrelsen, jfr indsendes regnskabet til tilsynsmyndigheden Ud over betaling af renter af indskud, jfr. 5.1 og 5.2. kan der ikke betales udbytte til interessenterne. 13. Selskabets opløsning Beslutning om selskabets ophør træffes af bestyrelsen ved kvalificeret flertal, jfr Et eventuelt overskud/underskud ved selskabets opløsning udbetales til/dækkes af interessenterne i forhold til deres hæftelse, jfr og Den kommunale styrelseslovs bestemmelser finder anvendelse ved selskabets opløsning. 14. Voldgift Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller udfyldning eller om forholdet mellem selskabet og en interessent eller mellem interessenterne indbyrdes, afgøres endeligt ved voldgift efter følgende regler: Den part, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den eller de øvrige meddele dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af parterne kan da inden fjorten dage anmode præsidenten for Vestre Landsret om at nedsætte en voldgiftsret til at behandle spørgsmålet. Voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvoraf det ene medlem skal være statsautoriseret revisor, det andet medlem skal være kyndigt i energiforsyningsspørgsmål og det tredje medlem, der er voldgiftsrettens formand, skal være landsdommer Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan fordele sagens omkostninger.

6 14.4. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. 15 Ikrafttræden Selskabet er stiftet den 30/ Vedtægterne er godkendt første gang den 18/ af Tilsynsrådet og den 18/ af repræsentantskabet. Nærværende vedtægter er godkendt på bestyrelsesmødet den Anker Boye, Bestyrelsesformand Hans R. Jørgensen, Næstformand i bestyrelsen Statsforvaltningen Syddanmarks godkendelse:

7 BILAG A: Fordelingsnøgle for interessenternes indskud og hæftelse. Det indbyrdes forhold mellem interessenternes hæftelse er til enhver tid lig med forholdet mellem interessenternes indskud, jf. 3 og 5. Kommune Indskud Assens Nordfyns Faaborg-Midtfyn Kerteminde Middelfart Nyborg Odense Svendborg

8 BILAG B: Interessenter efter sammenlægning af kommuner den 1. januar 2007 Kommune Bestyrelsesmedlemmer pr. kommune Assens 1 Nordfyns 1 Faaborg-Midtfyn 1 Kerteminde 1 Middelfart 1 Nyborg 1 Odense 2 Svendborg 1 Antal bestyrelsesmedlemmer i alt 9

9 BILAG C: Bestemmelser om valg af repræsentantskab og bestyrelse for perioden fra 1. januar 2007 til 31. december I anledning af sammenlægningen af kommuner den 1. januar 2007 og den samtidige ændring af selskabets vedtægter udpeges der for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009 et nyt repræsentantskab bestående af 23 repræsentanter. Det ny repræsentantskab vælger for samme periode en ny bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Dette bilag C gælder indtil den 1. januar 2010, hvor det ophører med at eksistere i forbindelse med implementering af de ændringer, der er besluttet med ændringen af vedtægter for Naturgas Fyn I/S af 28. oktober 2009.

VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S

VEDTÆGTER. for. Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S VEDTÆGTER for Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S JANUAR 2009 Indhold Side Indholdsfortegnelse... 1 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål og opgaver... 2 3. Selskabsform... 3 4. Selskabets interessenter...

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet.

Bilag 5.1. Advokatpartnerselskab 07.10.2014. Jacob Christiansen. Advokat. J.nr. 290133-DJU FOR. Energnist I/S herefter Interessentskabet. Bilag 5.1 07.10.2014 Advokatpartnerselskab Jacob Christiansen Advokat J.nr. 290133-DJU VEDTÆGTER FOR Energnist I/S herefter Interessentskabet Side 64 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Interessentskabets navn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej 20 1875 Frederiksberg C. Denmark CVR- nr. 82 28 90 11 tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1

VEDTÆGTER. for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 VEDTÆGTER for Brenderup Netselskab A.m.b.a. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret

Læs mere

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål

-1- UDKAST. til Vedtægter. for den selvejende institution Kværkeby friskole. Hjemsted og formål -1- UDKAST til Vedtægter for den selvejende institution Kværkeby friskole Hjemsted og formål 1 Kværkeby friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Ringsted kommune. Skolen

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere