Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk provsti Bygaden 40 B Søborg 3250 Gilleleje Tlf. 48 39 15 99 Frederiksvaerk.provsti@km.dk"

Transkript

1 Vedtægt for samarbejde mellem menighedsråd i i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 611 af om menighedsråd 43 1 om Folkekirkens skoletjeneste i Menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup, Frederiksværk Vinderød, Gilleleje, Græsted, Helsinge, Kregme, Melby, Mårum, Ramløse,, Tibirke, Torup, Valby, Vejby, Villingerød og Ølsted i Frederiksværk Provsti, Helsingør Stift har vedtaget at oprette og drive en folkekirkelig skoletjeneste. Hjemsted og formål 1 Skoletjenestens hjemsted er, som på stiftelsestidspunktet omfatter Halsnæs og Gribskov kommuner. 2 Folkekirkens skoletjeneste i har til formål at fremme samarbejdet mellem skoler og folkekirken i. Skoletjenestens primære mål er at styrke samarbejdet mellem skolerne og de lokale kirker gennem tværfaglige projektforløb, kortere og længere undervisningsforløb, fællesarrangementer for provstiets skoler m.v. Skoletjenesten kan afholde kurser for skolernes lærere, folkekirkens præster og kateketer / sognemedhjælpere. Endvidere kan skoletjenesten etablere og vedligeholde undervisningsmaterialer og virke som idébank for kristendoms- og religionsfaget i skolen. Samarbejdet sker på grundlag af og i respekt for folkeskoleloven og de til enhver tid gældende formålsbestemmelser og undervisningsvejledninger for de fag, der samarbejdes med Ud over de i 42a nævnte tilfælde kan to eller flere menighedsråd indgå aftale om samarbejde, der kræver dispensation fra reglerne i kapitel 1-7 og kapitel 9 i denne lov samt regler i lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. Samarbejdet skal vedrøre løsning af folkekirkelige anliggender. Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet, herunder om tilsyn, optages i en vedtægt, der skal godkendes af kirkeministeren. Stk. 3. Når en vedtægt er godkendt, bekendtgøres der på Kirkeministeriets hjemmeside på internettet en meddelelse herom. I meddelelsen gives der oplysning om, hvor de berørte sognes eller kirkedistrikters beboere kan gøre sig bekendt med vedtægten. Stk.4. Aftaler i medfør af stk. 1 kan ophæves, hvis deltagerne er enige herom. Ophævelse kan endvidere ske efter en deltagers anmodning, når Kirkeministeren finder rimelig grund dertil. Stk.5. Kirkeministeren godkender vilkårene for ophævelse af en aftale og træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem deltagerne. Stk. 6. Kirkeministeren kan efter ansøgning fra et menighedsråd tillade de i stk. 1, nævnte fravigelser, hvis det er ønskeligt af hensyn til løsningen af folkekirkelige opgaver i sognet eller kirkedistriktet.

2 Samarbejdets form 3 Folkekirkens skoletjeneste i er en forening, hvor provstiets menighedsråd kan optages som medlemmer. Menighedsrådene hæfter i forhold til folkekirkemedlemmerne i de enkelte sogne. Medlemmers ejendomsret til skoletjenestens aktiver deles på samme måde som hæftelsen. 4 Skoletjenestens medlemmer var ved stiftelsen menighedsrådene i Annisse, Blistrup, Esbønderup, Frederiksværk Vinderød, Gilleleje, Græsted, Helsinge, Kregme, Melby, Mårum, Ramløse,, Tibirke, Torup, Valby, Vejby, Villingerød og Ølsted sogne. 5 Medlemskab gælder for et menighedsråds valgperiode. Opsigelsesvarsel er 12 måneder. Dog kan et medlem udtræde af skoletjenesten med kortere varsel, såfremt alle de øvrige medlemmer samtykker heri. I særlige tilfælde kan kirkeministeriet give tilladelse til, at et medlem udtræder uden de øvrige medlemmers samtykke - jf. Menighedsrådslovens 43, stk Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel i skoletjenestens aktiver - jf. dog 31 vedr. skoletjenestens opløsning. 7 Et udtrædende medlem vedbliver at hæfte for sin forholdsmæssige andel af skoletjenestens økonomiske forpligtelser på udtrædelsestidspunktet, indtil denne forpligtelse er afviklet. 8 Provstiudvalget vil ved budgetbehandlingen behandle Skoletjenestens kasse som en selvstændig kasse uafhængig af kirkekasserne. Budgetbeløbet fra ligningsmidlerne finansierer sammen med evt. andre indtægter skoletjenestens aktiviteter, lønomkostninger og øvrige drift. Repræsentantskab 9 Repræsentantskabet er skoletjenestens øverste myndighed. Repræsentantskabets møder er offentlige. 10 De menighedsråd, der er medlemmer, vælger inden 1. marts i året efter, der er afholdt menighedsrådsvalg, medlemmer til repræsentantskabet. Hvert menighedsråd vælger to medlemmer - et valgt medlem og en præst. I flersognspastorater med kun en præst kan de menighedsråd, hvor der ikke kan vælges en præst, vælge to valgte medlemmer. 2 For hvert medlem af repræsentantskabet vælges en stedfortræder, der deltager i repræsentantskabets møder ved forfald. 2 Alle menighedsråd vil således have to medlemmer af repræsentantskabet.

3 I de tilfælde, hvor en præst ikke kan vælges som stedforstæder, kan et valgt medlem vælges. Valgene gælder for menighedsrådenes valgperiode. Provsten for er født medlem af bestyrelsen uden stemmeret. 11 Hvert repræsentantskabsmedlem har én stemme. Et repræsentantskabsmedlem kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt. 12 Til at varetage skoletjenestens daglige arbejde vælges på første ordinære repræsentantskabsmøde, efter at der er afholdt menighedsrådsvalg, en bestyrelse bestående af syv medlemmer, hvoraf mindst tre er valgte menighedsrådsmedlemmer og mindst tre er præster. 13 Valg til bestyrelsen foregår i to omgange. I første omgang vælges tre valgte menighedsrådsmedlemmer og tre præster. I anden omgang vælges et medlem blandt de opstillede kandidater, der ikke blev valgt i første omgang. De i anden omgang ikke valgte er stedfortrædere. Antallet af opnåede stemmer afgør rækkefølgen. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 14 Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to medlemmer Der afholdes mindst et årligt ordinært repræsentantskabsmøde. Det afholdes inden 1. maj. Ordinære repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt med mindst to måneders varsel. 16 Der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer eller mindst fem medlemmer af repræsentantskabet ønsker det. Indkaldelsen skal udsendes højst to uger efter ønsket er fremsat, og mødet skal afholdes højst fire uger og senest seks uger efter ønsket er fremsat. 17 Dagsordenen for det første årlige ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning om skoletjenestens virksomhed i det forløbne år. 3. Godkendelse af revideret regnskab for det afsluttede kalenderår. 4. Orientering om regnskab og budget for igangværende kalenderår. 5. Godkendelse af budget for det følgende kalenderår, herunder fastsættelse af medlemmernes medlemsbidrag. 6. Aktivitetsplan for det kommende år. 7. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være repræsentantskabets formand i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 8. Eventuelt 3 Det giver mulighed for, at bestyrelsen kan supplere sig med f. eks. skolefolk eller andre med særlig ekspertise, der kan være vigtig for bestyrelsens arbejde.

4 På det første ordinære repræsentantskabsmøde efter et menighedsrådsvalg optages desuden følgende punkter på dagsordenen: 1. Valg af bestyrelsen. 2. Valg af statsautoriseret revisor. 18 Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over repræsentantskabets beslutninger. 19 Repræsentantskabet fastlægger hovedprincipperne for skoletjenestens drift i overensstemmelse med formålsparagraffen jf Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede. 21 Repræsentantskabet træffer beslutning ved simpelt flertal. Bestyrelsen 22 Bestyrelsen fungerer i samme periode som repræsentantskabet dog altid indtil en ny bestyrelse er valgt. 23 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Møder indkaldes af formanden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Møderne indkaldes med mindst en måneds varsel. 24 Tegningsberettigede for Folkekirkens skoletjeneste i er formanden og næstformanden i forening. Budget, regnskab og revision 25 Budget- og regnskabsåret er kalenderåret. 26 Bestyrelsen udarbejder sammen med foreningens kasserer et budgetforslag for det følgende kalenderår. Budgetforslaget skal være repræsentantskabets medlemmer i hænde senest 1. marts det forudgående år og godkendes på det ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes inden 1. maj. 27 Årsregnskabet, der udarbejdes af foreningens kasserer, underskrives af bestyrelsen og revideres af en statsautoriseret revisor. Det reviderede regnskab godkendes på det første årlige ordinære repræsentantskabsmøde inden 1. maj.

5 Tilsyn 28 Kirkeministeriets godkendelse kræves til vedtægtsændringer, ind- og udtræden af medlemmer - jf. 4 og 5, opløsning af foreningen - jf. 31 og menighedsrådslovens 43 stk. 4 og Låntagning, pantsætning og anden garantistillelse samt køb og salg af fast ejendom skal godkendes af provstiudvalget. Vedtægtsændringer og opløsning 30 Vedtægterne kan ændres på repræsentantskabsmøder, hvor mindst 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne er til stede, og beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 31 Opløsning af Folkekirkens skoletjeneste i kan ske på et repræsentantskabsmøde, hvor alle stemmer for opløsningen, og hvor mindst ¾ af repræsentantskabets medlemmer er tilstede. Såfremt ikke alle stemmer for opløsningen, kan der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med 14 dages varsel. Beslutning om foreningens opløsning kan træffes på dette møde ved simpelt flertal. Vilkårene for opløsning godkendes af Kirkeministeriet. 32 Et eventuelt overskud/underskud ved skoletjenestens opløsning udbetales til/dækkes af medlemmerne i forhold til deres hæftelse - jf. 3. Tvister 33 Enhver tvist om nærværende vedtægters forståelse, fortolkning eller om forholdet mellem skoletjenesten og et medlem eller medlemmerne indbyrdes afgøres endeligt af Kirkeministeriet. Ikrafttræden 34 Disse vedtægter træder i kraft den xx.xx.2008.

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Midtfyns Elforsyning A.m.b.A. Side 1. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted. 2. Selskabets formål. 3. Andelshavere. 4. Andelshavernes økonomiske ansvar. 5. Ejendomsret til

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a.

Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. Vedtægter for SYD ENERGI a.m.b.a. 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets navn er Syd Energi a.mb.a.. Selskabet har følgende binavne: Energiselskabet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere