Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm"

Transkript

1 Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

2 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark A/S CVR nr Jagtvej 169 B, 2. sal DK-2100 København Ø Aftalen træder i kraft fra den 1.2 KUNDENS KONTAKTOPLYSNINGER Navn: Adresse: DK- Telefon: 1.3 MODSTRØM DANMARK A/S KONTAKTOPLYSNINGER Adresse: Modstrøm Danmark A/S Jagtvej 169 B, 2. sal DK-2100 København Ø CVR. nr.: Telefon: Fax: SPECIFIKATION AF YDELSER OG LEVERINGSADRESSER Aftalen omfatter levering af disse produkter og ydelser til din leveringsadresse. Produkt: ideel Pris: Kl Timeafregnet spotpris nordpool + 12,5 øre Kl ,00 øre ved årligt forbrug op til KWh, herefter er prisen timeafregnet spotpris nordpool + 12,5 øre Abonnement 12,50 kr. pr måned Gratis strøm mellem kl forudsætter at Modstrøm modtager valide timeserier. Modtager Modstrøm ikke valide timerserier pga. forhold som Modstrøm ikke har kontrol over, er prisen den samme som i perioden mellem kl Overstiger det årlige forbrug KWh forbeholder Modstrøm sig retten til at fakturer fuld pris for perioden kl på det forbrug der overstiger KWh årligt. 1.5 ÆNDRING AF LEVERINGSADRESSE Skifter du bopæl og/eller leveringsadresse, skal du huske at oplyse os om det skriftligt og med 2 måneders varsel. Skifte af bopæl og/eller leveringsadresse er ikke gyldig grund til opsigelse af leveranceaftalen. Flytter du til en adresse hvor Modstrøm ikke kan levere elektricitet, kan du opsige aftalen uden at Modstrøm vil opkræve gebyr for utidig opsigelse af aftale. 1.6 BINDINGSPERIODE OG OPSIGELSE Leveringsaftalen har en bindingsperiode på 6 måneder. Dette betyder at aftalen efter forbrugeraftaleloven, er uopsigelig i 5 måneder fra aftalens indgåelse, og at den herefter kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Denne aftale kan således tidligst opsiges med 1 måneds varsel den til udgangen af en måned. 1.7 AFREGNING Produktet ideel afregnes månedligt bagud jf. Modstrøms almindelige betingelser. Det er en forudsætning for at få leveret ideel, at du enten via dit netselskab kan levere timeaflæsninger af dit elforbrug, eller at du har købt Modstrøms El-aflæser. Det dit ansvar at Modstrøms El-aflæser er monteres korrekt, herunder at den er tilsluttet internettet, at den er i funktionsduelig stand og at den er tilsluttet Modstrøms systemer. Hvis du oplever problemer med brugen af din El-aflæser, kan du rette henvendelse til Modstrøm Kundeservice, der vil hjælpe dig med at afhjælpe problemet. Modstrøm opgør dagligt den forbrugte mængde strøm. Hvis aflæsninger fra det lokale netselskab eller fra Modstrøms El-aflæser ikke er tilgængelige pga. driftsudfald eller fejl, fastsættes forbruget på følgende måde: 1. Er der ingen timeaflæsninger over hele døgnet fordeles forbruget pr. time på baggrund af det af netselskabet estimerede årsforbrug og det af Modstrøm fastsatte timebaserede forbrugsmønster, hvor hver time repræsenterer en andel af det årlige forbrug. 2. Kendes dagens sidste aflæsning (aflæses mellem kl og 24.00) gælder følgende: a. Hvis der mangler mindre end 4 efter hinanden følgende timeaflæsninger, vil Modstrøm fastsætte forbruget pr. time ved at fordele forbruget mellem de aflæste målerstande iht. det af Modstrøm fastsatte timebaserede forbrugsmønster. Leveringsadresse: Første leverancedag: b. Hvis der mangler mere end 4 efter hinanden følgende timeaflæsninger, vil du modtage en systemmeddelelse om at aflæsninger ikke modtages. Du skal herefter rette fejlen eller kontakte Modstrøm kundeservice for assistance til fejlretning. Indtil fejlretning er udført vil forbruget ikke blive fastsat. Modstrøm vil på faktureringstidspunktet fastsætte forbruget på bag-

3 1 Aftale om leverance af produktet ideel - fortsat grund af det af netselskabet estimerede årsforbrug og det af Modstrøm fastsatte timebaserede forbrugsmønster. 3. Kendes dagens sidste aflæsning ikke (aflæses mellem kl og 24.00) gælder følgende: a. Modstrøm vil på faktureringstidspunktet fastsætte forbruget på baggrund af det af netselskabet estimerede årsforbrug og det af Modstrøm fastsatte timebaserede forbrugsmønster. Hvis Modstrøms El-aflæser i 7 på hinanden følgende dage, pga. forhold som Modstrøm ikke har kontrol over, ikke har produceret timeaflæsninger, vil forbruget mellem kl og blive afregnet på baggrund af det af netselskabet estimerede årsforbrug og det af Modstrøm fastsatte timebaserede forbrugsmønster. Hvis Modstrøms El-aflæser i 7 på hinanden følgende dage, pga. forhold som Modstrøm har kontrol over, ikke har produceret time-aflæsninger, skal Modstrøm tilbyde dig et andet produkt og refundere dine omkostninger til Modstrøms El-aflæser, alternativ tilbyde at udskifte udstyret. 1.8 PRISREGULERINGER Modstrøm varsler væsentlige ændringer, efter gældende dansk lov. 1.9 ÅRS- OG SLUTOPGØRELSE Hvert år vil dit netselskab bede dig udføre en aflæsning af din elmåler. I den forbindelse vil Modstrøm fra netselskabet modtage en opgørelse over dit årsforbrug. Herefter vil Modstrøm senest 3 måneder efter modtagelsen af årsforbruget fremsende en årsopgørelse UDSTYR Omfatter dit valg af produkt udstyr fra Modstrøm, vil der til denne aftale være vedlagt en tillægsaftale som regulerer dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb og anvendelse af udstyret FORTRYDELSESRET Du kan uden omkostninger fortryde denne aftale indtil 14 dage fra aftaledatoen. Det gør du ved at skrive til os, inden fortrydelsesfristen udløber. Herefter kan aftalen først opsiges til aftaleperiodens udløb ERKLÆRING I Modstrøms almindelige betingelser for levering af elektricitet (vedhæftet) kan du læse mere om dine rettigheder og forpligtelser. Med din accept af aftalen giver du os samtidig ret til at indhente aftagenummer og årsforbrug fra dit nuværende netselskab HJÆLPEN ER NÆR! Ring til vores kundeservice på , hvis du har spørgsmål. Vi sidder klar til at hjælpe dig! Som kunde hos Modstrøm, har du din egen side på vores hjemmeside www. Vi kalder den Min side, og her finder du svar på de fleste spørgsmål. Det er også på Min side, du kan se dine kundeoplysninger, ændre betalingsmetode og følge dit forbrug. Timer der tidligere er afregnet iht. aflæsninger modtaget fra Modstrøms El-aflæser eller på baggrund af timeaflæsninger som Modstrøm har modtaget fra dit netselskab, vil ikke blive ændret i forbindelse med årsopgørelsen. Timer der tidligere er afregnet på baggrund af dit tidligere estimerede årsforbrug vil blive opgjort på baggrund af det af netselskabet faktiske årsforbrug og det af Modstrøm fastsatte timebaserede forbrugsmønster. I tilfælde hvor der er forskel på aflæsninger foretaget ved anvendelse af Modstrøms El-aflæser og netselskabets opgørelse, vil netselskabets aflæsning iht. markedsreglerne for el-markedet have præcedens. Afvigelser mindre end 5 % i forhold til årsforbruget vil ikke blive reguleret. En eventuel difference vil herefter blive opkrævet eller udbetalt til din bankkonto. Årsopgørelser vil blive gjort tilgængelige på din Min side på www. Flytte- og slutopgørelser vil senest 6 uger efter skifte, blive gjort tilgængelige på din Min side på www.

4 2 Almindelige privatbetingelser for aftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Danmark A/S 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER Disse leveringsbetingelser gælder for alle private el-leverancer fra Modstrøm, med mindre du skriftligt har aftalt andet med os. Modstrøm sørger for alt det praktiske ved dit leverandørskifte. Hvis det bliver nødvendigt for os at indhente supplerende oplysninger vil vi kontakte dig. 2.2 LEVERING Modstrøm leverer elektricitet som aftalt, så du til enhver tid har adgang til den elektricitet, du har brug for. Transport til forbrugsstedet varetages af dit lokale netselskab, hvor din el-installation er tilsluttet. 2.3 FORSKUDSBETALING Ved kontraktindgåelse fastsætter vi en forskudsbetaling for vores levering af elektricitet. Forskudsbetalingen er på 66,25 øre inklusiv moms pr. kwh og bliver beregnet ud fra dit anslåede eller oplyste årsforbrug og svarer til tre måneders forbrug (eksklusiv leveringsomkostninger, offentlige forpligtelser, samt skatter og afgifter). Forskudsbetalingen forfalder en måned før vi begynder at levere elektricitet til dig og er eksklusiv leveringsomkostninger, offentlige forpligtelser, samt skatter og afgifter med mindre andet er aftalt. Når du ophører med at være kunde hos Modstrøm vil forskudsbetalingen blive returneret til dig. Såfremt Modstrøm har et tilgodehavende, vil dette blive modregnet forskudsbetalingen inden tilbagebetaling sker til dig. 2.4 FORBRUGSOPGØRELSE OG AFREGNING Som kunde hos Modstrøm kan du opgøre dit månedlige forbrug på to forskellige måder: 1. Lad Modstrøm estimere dit månedlige forbrug ud fra det anslåede årsforbrug. Estimatet udføres ved anvendelse af det anslåede årsforbrug og det af Modstrøm fastsatte timebaserede forbrugsmønster 2. Køb Modstrøms El-aflæser, der viser dit forbrug time for time, og som giver os mulighed for at afregne dig dit faktiske forbrug. Hvis dit produkt er baseret på det estimerede årsforbrug og forventede forbrugskurve, jf. pkt ovenfor, vil du til enhver tid kunne finde den benyttede forbrugskurve på Min side på www. De til afregningen benyttede el-priser pr. time fremgår tilsvarende af Min side på www. Afregning sker altid månedsvis bagud for den i produktspecifikationen afregningsperiode. 2.5 PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Alle priser er i danske kroner inklusiv moms og med mindre andet aftalt, er priserne eksklusiv betaling til netselskabet, herunder netbetaling og afgifter til staten, som du afregner direkte med netselskabet. Når vi har modtaget din aflæsning, modtager du hver måned en besked pr. om at en opgørelse over dit forbrug og hvor meget du skal betale, er placeret på Min side på www. Modstrøm opkræver et gebyr for visse typer af betaling se Modstrøms prisblad på for yderligere information. Det er dit ansvar at sikre, at vi altid har de korrekte betalingsoplysninger, herunder at ændre dem, hvis du f.eks. får nyt kreditkort, skifter bank eller ved en fejl har fået afmeldt PBS/Nets. Betalingsbetingelserne er løbende måned. Betaler du ikke rettidigt kan dit udestående blive pålagt et rykkergebyr og renter i henhold til renteloven. Du kan læse mere om vores gebyrer i prisbladet på vores hjemmeside www. 2.6 EL-MÅLER Netselskabet er ansvarlig for dit måleudstyr (el-måleren), herunder at den måler korrekt. Det kan ske, at en eller flere målinger bliver korrigeret, hvis el-måleren er defekt. Det betyder, at også tidligere betalinger kan blive reguleret. Hvis du har mistanke om, at dine målinger er misvisende, bør du hurtigst muligt henvende dig til netselskabet. Modstrøm kan også vælge at henvende sig til netselskabet, men naturligvis først efter vi har informeret dig om det. Hvis der mangler målerdata - eller hvis de er fejlbehæftede - er det kun muligt at afregne ud fra et skønnet forbrug. Forbruget bliver i så fald typisk baseret på dit tidligere forbrug. 2.7 MISLIGHOLDELSE Modstrøm kan vælge at opsige en aftale, hvis du som kunde på væsentlig vis misligholder dine forpligtelser. Ved væsentlig misligholdelse forstås blandt andet: Betalingsmisligholdelse Fraflytning uden varsel Opsigelse som følge af misligholdelse vil være forbundet med et gebyr på 450 kr. + 3 måneders strømforbrug. 2.8 LEVERINGSHINDRINGER OG FORCE MAJEURE Modstrøm er ikke ansvarlig for: Skade eller tab ved fejl eller afbrydelser i nettet Nettekniske forhold og leverancens tekniske kvalitet, herunder spændingsniveau, frekvens og støjforhold Skade og tab som følge af begrænsninger pålagt af netselskaber, den systemansvarlige eller den nordiske elbørs, Nord Pool Power Exchange. Modstrøm kan heller ikke drages til ansvar ved force majeure eller lignende situation - herunder krig, ildsvåde, strejke af mere generel karakter, lockout og usædvanlige naturbegivenheder. 2.9 ERSTATNINGSANSVAR Parterne er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler dog ikke for indirekte tab. Tvister afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.

5 2.10 OPSIGELSE OG OVERDRAGELSE Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til Modstrøm. Det er omkostningsfrit at skifte el-handelsvirksomhed. Hvis du skulle ønske at ophæve din aftale før udløb af bindingsperioden, vil det være forbundet med et gebyr på 450 kr. + 3 måneders strømforbrug. På finder du yderligere vilkår og aktuelle priser for opsigelse før endt bindingsperiode. Du må som kunde hverken helt eller delvist overdrage rettigheder eller forpligtelser ifølge aftale, uden Modstrøms forudgående skriftlige samtykke. Modstrøm må uden dit samtykke overdrage sine forpligtelser og rettigheder i henhold til denne aftale til tredjemand 2.11 INDSIGELSER OG KLAGER Indsigelser og klager skal sendes skriftligt til Modstrøm på mail eller ved at aflevere den på Modstrøms kontor Jagtvej 169 B, 2. sal 2100 København Ø v

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden.

Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR nr. 3917 0418, herefter kaldet OK) til Kunden. Naturgas fra OK El betingelser kommer i forlængelse af Naturgas betingelserne 1. Produktspecifikke betingelser Generelt Disse leveringsbetingelser gælder for levering af OK Naturgas fra OK a.m.b.a. (CVR

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2

Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Standard Betingelser Betingelser for Moderne Fastnet Snak løs hos Onfone... 2 Betingelser for Moderne Fastnet Fastpris hos Onfone... 7 Betingelser for Moderne Fastnet Udland hos Onfone... 12 Betingelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten.

Call me registrerer opkalds- og faktureringsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af mobiltjenesten. Abonnementsbetingelser for Call me Mobil (version 5.04) Disse abonnementsbetingelser gælder for alle kundeaftaler om oprettelse af mobiltelefoniabonnementer både på postpaid og prepaid (herefter Call me

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011

Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkår Businesskunder - September 2011 Abonnementsvilkårene, som beskrives i denne tekst, fastsætter vilkårene for aftalen mellem Virksomheden som Businesskunde og Hi3G Denmark ApS, kendt under

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere