Bilagsfortegnelse. Idriftsatte halm- og træfyrede værker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i Henvendelser til Halm- og flisinformationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsfortegnelse. Idriftsatte halm- og træfyrede værker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1997. Henvendelser til Halm- og flisinformationen"

Transkript

1 Bilagsfortegnelse Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede værker Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1997 Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Henvendelser til Halm- og flisinformationen Videnblade Afholdte foredrag Afholdte møder samt deltagelse i møder, konferencer, følgegrupper m.m. Oversigt over artikler og publikationer Oversigt over udenlandske besøgsgrupper Bilag 9: Økonomioversigt pr. 31. december 1997

2 Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1997 Halm: Flis: Stenballegård (anlæg på gods). Skovsgård (Nyt flisfyr) Sandbjerg (barmarksprojekt) Vivild (Nyt flisfyr inkluderer. Nørager by) Trustrup-Lyngby (barmarksprojektet) Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1997 Tendens iagttaget vedr. igangsætningssager; Udviklingen er præget af reduktion af tilskud fra værkspuljen. Trods opsøgende arbejde og opfølgning af en række lokale initiativer har efterspørgslen efter igangsætningshjælp været vigende. Videncentret deltager i opklarings- og reorganiseringsarbejdet vedrørende Skovsgård og Thorsager, begge selskaber er i økonomiske vanskeligheder. (Skovgård Energiselskab er efterfølgende trådt i likvidation) Videncentret forudser, at der i 1998 vil dukke flere sager op, hvor der er behov for hjælp til genopretning af økonomien. 2.1 Lokaliteter, hvor der er ydet igangsætningshjælp i 1997 Til hver projekt/sag er der knyttet en kode med følgende betydning: 1: bliver måske til noget 2: er næsten besluttet 3: under opførelse eller opført 4: bliver ikke til noget af andre årsager NG: bliver ikke til noget p.g.a. naturgas Lokalitet Kode Opgavens art Skovsgård: (3) Et flisfyret varmeværk er opført og idriftsat i november. Opgaven rekvireret af Energistyrelsen Sandholts Lyndelse (1) Der er udarbejdet forskellige forprojekter, som i øjeblikket vurderes, og der indhentes tilbud fra leverandører. Tilbud om varme fra losseplads gasanlæg overvejes. Skarpsalling (1) Stirling-motorprojekt ved gdr. Poul Munk, Salling. Motoren er installeret og har været i prøvedrift i Efter ombygning er projektet genoptage. Fjernvarmeforsyning af huse forventes i løbet af januar kvartal. Opgaven er rekvireret af Energistyrelsen. Hampen (4) Stillet i bero. For meget modstand, for få tilmeldinger. I Gludsted (130 huse) er der positiv interesse for biomasse fjernvarme, men byen er alt for lille og spredt.

3 Vejen (1) Spånfyr på trævarefabrik med afsætning til fjernvarmenet. Spånproduktion afsættes muligvis i stedet til træpille produktion. Rudkøbing-Tullebølle (4) Thorsager Projekt VE-Ø Forundersøgelse vedr. anlæg af transmissionsledning Rudkøbing-Tullebølle med henblik på samdrift af de to værker. Projektforslag under udarbejdelse. Projektet blev stoppet p.g.a. dårlig selskabsøkonomi. Deltagelse i arbejdsgruppe med henblik på genopretning af Thorsager Varmeværks økonomi. Opgaven rekvireret af Energistyrelsen. Foreløbig evaluering af fem forprojekter med henblik på udvælgelse af projekt-ø. Opgaven rekvireret af Energistyrelsen. 2.2 Mindre sager Lokalitet Kode Opgavens art Brandstrup Skole (1) Brandstrup Skole- og Kulturcenter var besøgt og gennemgået i forbindelse med projektet Biomasse i større bygninger. På basis af gennemgangen henvendte de sig med yderligere spørgsmål om bl.a. valg af kedel. Skolen er sammen med Rødby Kommune ved at sætte aktiviteter i gang omkring indkøb af kedel. Gyrstinge (1) Der har været holdt møder med borgergruppe fra Gyrstinge og Ringsted Kommune samt undersøgt placeringsmuligheder for flisfyringsanlæg. Byen er ganske lille, og vil sandsynligvis kun kunne stille med forbrugere. Trods lille antal forbrugere menes projektet ikke umuligt at realisere, da fyringsanlæg sandsynligvis kan placeres centralt i byen i eksisterende bygninger. En økonomisk vurdering med afgrænsning af forskellige forsyningsområder er udarbejdet til borgergruppen. Hemmeshøj (1) Projektet er kun i opstartsfase. Der udarbejdes i øjeblikket beregninger. Krenkerup (1) Vurdering af ombygning og modernisering af halmanlæg på Krenkerup gods, samt vejledning om tilskudsmuligheder.

4 Løndal (2) Etablering af flisfyring på Løndal gods. Rathlousdal (1) Afsluttet. Ingen underretning om nuværende status. Stenballegård (3) Afsluttet med etablering af kedel og net til hovedbygning og seks boliger. Ørslev Kloster (4) Træpilleanlæg. Afsluttet. Ingen underretning om nuværende status.

5 2.3 Status december 1997 for igangsætningssager fra tidligere år. Lokalitet Kode Opgavens art Assens (3) På grundlag af det udarbejdede projektforslag er der givet tilsagn om tilskud. Anlægsarbejdet er udbudt i licitation og er påbegyndt efteråret Dyngby (4) Afsluttet med brev fra Energistyrelsen, der beskriver hvordan resterende midler i værkspuljen er disponeret. Videncentret har anbefalet arbejdsgruppen at se på individuelle biobrændselskedler, der kan opnå tilskud. Dyreborg (1) Efter indledende kontakter med lokale initiativtagere er sagen foreløbig stillet i bero, bl.a. p.g.a. usikkerhed omkring tilskudsforhold. Hinnerup (2) Kravet om omstilling til kraftvarmeproduktioner udskudt, men der planlægges en udvidelse af værkets varmekapacitet på flis. Lundeborg (NG) Projektet opgivet til fordel for individuel naturgasopvarmning. Lyne (4) Projektet er sat i bero, bl.a. p.g.a. manglende tilskudsmuligheder. Initiativgruppen er delvis opløst. Søndbjerg (3) Flisfyret kedelanlæg er etableret. Tirstrup (2) Projektforslag vedr. flisanlæg under udarbejdelse ved ARKE. Trustrup-Lyngby (3) 4MW flisværk med forsyning til 380 forbrugere Vivild (3) Udbygning af det eksisterende flisvarmeanlæg på Vivild Bogtryk. Transmissionsledning og gadenet i Nørager er etableret.

6 Bilag 3: Henvendelser til Halm- og Flisinformationen Der er i 1997 registreret i alt 1138 henvendelser fordelt på: Kategori Brændselsleverandører Varmeværker Små fyringsanlæg El-producenter Fabrikanter Rådgivende ingeniører Myndigheder (amter, komm., m.fl.) Presse under andre Udd.institutioner/studerende under andre Videncentre og organisationer under andre Udlandet under andre Energiafgrøder Andre I alt Den særlige indsats "Fyr bare løs" fra 1996 har også i 1997 givet anledning til mange forespørgsler, der imidlertid ikke er medtaget i opgørelsen. Endvidere er den tilsvarende film vist daglig i en uge i juni i Danmark kanal 4. Ligesom tidligere dækker henvendelserne til Videncentret over et meget bredt spekter, hvor dog især emner vedrørende brændsler, brandsikring, miljøforhold, kraftvarme og affaldsbekendtgørelsen har været de hyppigst forekommende. 3.1 Andre henvendelser 1. Sjællandske Kraftværker (rådgivning vedr. flishugning af store, syge elmetræer).videncenterhjælpen bestod i udviklingshjælp til en kløvemaskine (Megakløveren), som er bygget af et entreprenørfirma, der nu kløver elmekævler op til 1 meter tykke og derefter flishugger de udkløvede stykker. 2. Videncentret har ydet bistand til Vejle Kommune, der ønskede en nyindretning af deres brændeplads med ændring af produktionsgang. 3. Videncentret har rådgivet store og små flisentreprenører vedrørende anskaffelse af flishugningsudstyr og bedømmelse af produktionsmuligheder. De mindre entreprenører ønsker typisk rådgivning vedrørende ombygning af en landbrugstraktor med kran og flishugger, mens de store ønsker økonomisk vejledning. Begge grupper ønsker bedømmelse af, om de kan påregne et arbejdsgrundlag, der kan dække investeringen.

7 4. I samarbejde med Frederiksborg Skovdistrikt er der foretaget en undersøgelse af mulighederne for at hugge friskfældede løvtræer til flis. Flisen har et vandindhold på 45% af totalvægten og er leveret til Græsted Varmeværk. Bistanden har medført, at skovdistriktet fremover leverer frisk løvtræsflis. 5. Videncentret har afholdt to møder vedrørende udnyttelse af søsediment fra Arresø, som gødning for energipil og besvaret en række spørgsmål i den forbindelse. 6. I forbindelse med anlæg af juletræskulturer kan det komme på tale at rydde støddene med henblik på en senere mekanisk renholdelse af bevoksninger. Videncentret har ydet bistand til Frisenborg Skovdistrikt til en vurdering af mulighederne for at sønderdele støddene til grovflis og sælge dem. Oparbejdningsomkostningerne er imidlertid store (ca. 80 kr. pr. rummeter grovflis). Bilag 4: Videnblade Udsendt i 1997 Nr. Udsendt dato 109 Øget tilslutning af erhvervskunder til fjernvarme Skorstene til fastbrændselskedler Energikorn (sammenligning af hvede, rug og triticale) Anvendelse af fast biomasseaffald Miljøforhold ved fyring med biomasserestprodukter Dyrkning af energipil Gødskning af energipil med slam Måleenheder for varmeproduktion Finansierings- og regnskabsforhold (afskrivning, henlæggelser mv.) Brandsikring af halmoplag i det fri Er flis brandfarlig? Leverandører af træpille- og briketteringsanlæg

8 Antallet af abonnenter pr. 31. december 1997 Kategori Brændselsleverandører (halm, flis og piller) Halmvarmeværker Flisvarmeværker Elselskaber og KV-værker Fabrikanter af fyringsanlæg, fjernvarmerør m.v Offentlige myndigheder, herunder styrelser, amter og kommuner Rådgivende ingeniørfirmaer Videncentre, organisationer Presse og "andre" (8+19) Abonnenter i alt* *) 380 abonnenter, heraf 14 udenfor Danmark. Bilag 5: Afholdte foredrag Energiskove. Foredrag for Andelsamfundet i Hjortshøj ved K. Hauge- Nielsen, FSL Halmkontrakter og prisdannelse. Foredrag for Århusegnens Halmleverandørforening ved Mogens G. Larsen, DTI Øget tilslutning af industrikunder. Foredrag for DFF s Flis- og brændselspillegruppens -ERFA-gruppe møde i Galten ved Birgitte Holm Christensen, dk-teknik Pileavl og spildevandsrensning. Foredrag for Økologisk Besøgscenter i Ny Ryumgaard ved K. Hauge- Nielsen, FSL Temadag om slamgødede pileplantager. SKANDERBORGHUS Økonomien i piledyrkning med tilførsel af spildevand og spildevandsslam ved H. Rosenquist, FLS Biomassens rolle i energiforsyningen ved Lars Nikolajsen, DTI Udviklingsprogrammet for produktion og anvendelse af energiafgrøder ved Lars Nikolajsen, DTI Danish Straw market opportunities and environmental aspects på konferencen Implementation of Solid Biofuels for Carbon Dioxide Mitigation i Uppsala ved Birgitte Holm Christensen, dk-teknik Kursus. De Samvirkende Energi- og Miljøkontorer BYGGECENTRUM

9 Anvendelse af biobrændsler ved Lars Nikolajsen, DTI

10 Nordisk Bioenergikonference. Oslo oktober Nye forgasningsteknologier til kraftvarme i Danmark ved Søren Houmøller, dk-teknik Biologisk afbalanceret anvendelse af skovene som energikilde ved Niels Heding, FLS Nye forretningsideer. Strategier og organisationsmodeller for salg af bioenergi ved Anders Evald, dk-teknik Biomasse til energi - kan det forenes med et bæredygtigt land- og skovbrug? Biomasse som energikilde. Politiske målsætninger i Energi-21 ved Anders Evald, dk-teknik

11 Bilag 6: Afholdte møder samt deltagelse i møder, konferencer, følgegrupper m.m. 1. Deltagelse i møde på Christiansborg om "Gennemførelse af biomassehandlingsplanen den 19. februar 2. Deltagelse i årsmøde i Sammenslutningen af Energi- og Miljøkontorer (SEK) i Odense den 10.marts 3. Arrangement af og deltagelse i møde og afholdt orienterende studier af flishugning af skærmtræer på Klosterheden Skovdistrikt den 19. marts 4. Deltagelse i møde vedr. slambortskaffelse i Aalborg den 17. april 5. Deltagelse i DFF-ERFA halmgruppe i Nykøbing Falster den 30. april 6. Møde med Hedeselskabets Maskinstation på Sjælland vedrørende problemer med kvaliteten af brændselsflis af hugstaffald den 6. maj 7. Besøg på Løkken Varmeværk og gårdejer Aage Bak og Hvidsted Energiskov den 15. maj 8. Deltagelse i møde hos Novo Nordisk Agenda 21 "Fem år efter Riokonferencen. Tager Danmark Agenda 21 alvorligt" afholdt i maj 9. Videncentret var den juni 1997 repræsenteret på en studietur til Sverige. Anvendelse af bio-masseaske i skoven v/pieter Kofmann, FLS og Michael Stenholm, dk-teknik. Notat foreligger 10. Møde med Miljøstyrelsen omkring askebekendtgørelsen i maj 11.Deltagelse i møder på DTU og Tisvilde Skovdistrikt den 17. juni med henblik på anvendelse af forurenet søsediment til pileavl 12.Deltagelse i møde hos Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum vedrørende økonomien i dyrkning af en og flerårige energiafgrøder den 11. august 13.Deltagelse i The 3rd. Biomass Conference of America, Montreal, Canada den august 14.Møde hos ELSAM, Fredericia, "Harvesting, Storage and Utilization of Biomass from Short Rotation Forestry" den 13. august 15.Arrangeret temadag om slamgødede pileplantager med 50 deltagere i Skanderborg den 4. september (se også bilag 5) 16.Informationsmøde om el og fjernvarme fra biobrændsler. Information om SH's nye halmfyrede blok og Hjordkær Kraftvarmeværk den 10. september

12 17.Deltagelse i arbejdsgruppe vedr. Thorsager Fjernvarme 18.Deltagelse i 4 møder i Fastbrændselsgruppen 19.Deltagelse i 4 møder i Biomasseudvalget 20.Deltagelse i 2 møder i Non-Food udvalget 21.Deltagelse i møder med Energistyrelsen omkring statestik 22.Arrangement af møde og rundvisning på Rødkilde Højskole af danske potentielle værksejere. Afledt af rapporten Biomasse i større bygninger, fase 2 23.Deltagelse i årsmøde. DFF s Flis- og Brændselspillegruppe. Åbenrå 21. oktober 24.Biomasse til energi. Kan det forenes med Bæredygtigt Land- og Skovbrug? Seminar på Eigtveds Pakhus den 3. december

13 Bilag 7: Oversigt over rapporter, artikler m.m. 1. Biomasse i store bygninger, fase 2 - Skitsteprojektering og bygningsbesøg, udgivet januar Slamgødede pileplantager, Dansk BioEnergi nr Affald eller biomasse, Dansk BioEnergi nr Fornuftig varmepris fra nyt flisværk, Dansk BioEnergi nr Energitræ i skove og plantager, Dansk BioEnergi nr Udbytter fra pileplantager, Dansk Bioenergi nr Biomassebaserede restprodukter, Fjernvarmen nr.8 8. Energiproduktion fra slamgødsket pil. Jord og Viden 8: 9. Energitræ: Status og visioner, Skov og Landskabskonferencen Målrettet initiativer fra Videncenter for Halm- og Flisfyring. VE-information april Recommendations for the establishment of Short Rotation Copice (SRC) based on practical experiences of harvesting trials in Denmark and Italy. Association of Applied Biologists:Biomass and Energy Crops 6-8 April 12.Supply of Wood Fuel for Combustion from Forest or Field. VDI Tagung: Thermische Biomassenutzung, Salzburg, Austria April 13.Are Forest Fuel Chips a Threat to the Forest or the Industry? LIGMA messe 9-10 maj i Hannover, Germany 14.Er flis brandfarlig? Videnblade Skovbrug nr Stødrydning. Pyntegrøntserien nr Træ på lossepladsen. Dansk Bioenergi Energi i skove og plantager. Dansk Bioenergi Intet tyder på høje udbytter. Dansk Bioenergi Biomasse til energi - kan det forenes med et bæredygtigt land- og skovbrug? Samling af overheads fra seminaret den 3. december 1997 Endvidere er der foretaget en opdatering af Videncenter for Halm- og Flisfyrings litteraturliste.

14

15 Bilag 8: Oversigt over udenlandske besøgsgrupper Besøg af to forskere fra Strichtcting Bos en Hout fra Holland Besøg af tre østrigske forskere fra Johanneum Research Rundvisning af østrigere på Masnedø samt møde om dansk energipolitik og de tiltag der er på området Besøg af slovakisk delegation med henblik på information om forbrændingsteknologi for biomasse i Danmark Besøg af kedelproducentgruppe fra Tjekkiet, arrangeret af Czech Center Denmark

16 Bilag 9: Økonomioversigt, regnskab 1997 Videncenter i alt Aktivitet Løn Udlæg I alt Igangsætningsbistand Videnformidling Videnindsamling Tværgående aktiviteter dk-teknik Igangsætningsbistand Videnformidling Videnindsamling Tværgående aktiviteter Aktivitet Løn Udlæg I alt Dansk Teknologisk Institut Igangsætningsbistand Videnformidling Videnindsamling Tværgående aktiviteter Aktivitet Løn Udlæg I alt Forskningscentret for Skov & Landskab Igangsætningsbistand Videnformidling Videnindsamling Tværgående aktiviteter Aktivitet Løn Udlæg I alt Forskningscenter Bygholm Igangsætningsbistand Videnformidling Videnindsamling Tværgående aktiviteter Aktivitet Løn Udlæg I alt

17

Rapport over aktiviteterne. i 1995

Rapport over aktiviteterne. i 1995 Rapport over aktiviteterne i 1995 Videncenter for Halm- og Flisfyring Indholdsfortegnelse 1. Generely om arbejdet i 1995 1 1.1 Indledning 1 1.2 Vurdering af de opnåede resultater 1 2. Beskrivelse af aktiviteterne

Læs mere

Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1995.

Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1995. Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker i 1995. Halm Horreby Flis Vesløs Bækmarksbro Græsted Gilleleje Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1995. Til hver projekt/sag er der knyttet en kode med

Læs mere

Læsø Varmeværk (FSL) Indledende diskussion af muligheder for udvidelse. Oplysninger om flispotentiale og langtidsopbevaring

Læsø Varmeværk (FSL) Indledende diskussion af muligheder for udvidelse. Oplysninger om flispotentiale og langtidsopbevaring Bilag 2 Eksempler på igangsætningssager Eksempel 1: Sager i 1998 Som eksempel er der i dette afsnit en kortfattet beskrivelse af igangsætningssagerne gennemført af de tre parter i 1998. Forskningscenter

Læs mere

Hillerød Bioforgasning P/S

Hillerød Bioforgasning P/S Hillerød Bioforgasning P/S 22. Juni 2011 Henrik Houmann Jakobsen Direktør BioSynergi Proces ApS www.biosynergi.dk 22. juni 2011 BioSynergi Proces ApS 1 CV - Henrik Houmann Jakobsen BioSynergi Proces ApS.

Læs mere

Bilag 3. Videnblade - Indholdsfortegnelse. Videncenter for Halm- og Flisfyring Afsluttende rapport

Bilag 3. Videnblade - Indholdsfortegnelse. Videncenter for Halm- og Flisfyring Afsluttende rapport Videncenter for Halm- og Flisfyring 1986-2002 Afsluttende rapport Bilag 3 Videnblade - Indholdsfortegnelse Nr. Emne Dato 0-12 (udgået) 13 Årsvirkningsgrad ved fyring med halm 17.05.89 14 (udgået) 15 Varighedskurver

Læs mere

BILAGSFORTEGNELSE. Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1996

BILAGSFORTEGNELSE. Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker. Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1996 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Idriftsatte halm- og træfyrede varmeværker Bilag 2: Igangsætningshjælp ydet i 1996 Bilag 3: Henvendelser til Halm- og Flisinformationen Bilag 4: Videnblade Bilag 5: 9th European

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

Bæredygtig Biomasseproduktion

Bæredygtig Biomasseproduktion 1. annoncering NordGen Skog inviterer i samarbejde med Danske Planteskoler og Naturstyrelsen til konference / inspirationsdage. Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu H.C. Andersen, Odense 13-14. september

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi Træ til energiformål er udarbejdet i 1999 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.videncenter.dk). Publikationen findes på adressen: www.ens.dk. Den trykte udgave kan fås ved henvendelse

Læs mere

Halm til energiformål er udarbejdet i 1998 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.sh.dk/~cbt). Publikationen findes på

Halm til energiformål er udarbejdet i 1998 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.sh.dk/~cbt). Publikationen findes på Halm til energiformål er udarbejdet i 1998 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.sh.dk/~cbt). Publikationen findes på adressen: www.ens.dk. Den trykte udgave kan fås ved henvendelse

Læs mere

Stort potentiale i dansk produceret flis

Stort potentiale i dansk produceret flis Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljø- og Planlægningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 EPU alm. del

Læs mere

Rapport over aktiviteterne. 2001 og 2002. Videncenter for Halm- og Flisfyring

Rapport over aktiviteterne. 2001 og 2002. Videncenter for Halm- og Flisfyring Rapport over aktiviteterne 2001 og 2002 Videncenter for Halm- og Flisfyring INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STATUS FOR VIDENCENTRETS ARBEJDE...3 1.1 Organisationen - Danmarks stærkeste videnbase om bioenergi...3

Læs mere

Rapport over aktiviteterne. i 1999. Videncenter for Halm- og Flisfyring

Rapport over aktiviteterne. i 1999. Videncenter for Halm- og Flisfyring Rapport over aktiviteterne i 1999 Videncenter for Halm- og Flisfyring INDHOLDSFORTEGNELSE 1. STATUS FOR VIDENCENTRETS ARBEJDE...4 Om denne rapport...4 Organisation...4 Generelle tendenser...4 Anden finansiering

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Bæredygtighedskriterier & certificering Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Indhold Biomassetyper Bæredygtig skovdrift Eksempler på særlige fokusområder Bæredygtig bioenergi EU kriterier for flydende

Læs mere

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014

Teknologiske udfordringer for større operatører. Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Teknologiske udfordringer for større operatører Peter Markussen, DONG Energy Thermal Power 30. januar 2014 Anvendelse af biomasse til energi er tæt integreret med de danske energiselskaber DONG Energy

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE.

GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME OG HAARBY KRAFTVARME. VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE. GLAMSBJERG FJERNVARME, HAARBY KRAFTVARME. Andelsselskaber med begrænset ansvar. 2 Generalforsamlinger. 2 Bestyrelser. 2 Formænd.

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015

Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Ulbjerg Kraftvarme 29. sep. 2015 Beretning til Generalforsamling varmeåret 2014/15 1. Valg af dirigent ** Kurt Johansen blev valgt 2. Beretning til generalforsamling - varmeåret 2014/15 Afslutning af varmeår

Læs mere

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk

Vedr. Kommentar til partshøring vedrørende projektforslag for 30 MW biomassefyret fjernvarmeværk Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Danmarksvej 15 8660 Skanderborg Att.: Torkild Kjærsgaard Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7.

GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 7. GRØN ENERGI FJERNVARMESEKTOREN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 7. februar 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren gennemgår en markant grøn

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid

Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Den danske biomasse ressource opgørelse og fremtid Henrik Hauggaard-Nielsen og Steffen Bertelsen Blume Risø DTU, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet Disposition 1.

Læs mere

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål

Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Markedsintroduktion af alternative biomasser til energiformål Forskningscenter Foulum 21. September 2011 Lars Nikolaisen Center for Vedvarende Energi & Transport, Teknologisk Institut Projektets formål

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Asger Janfelt Advokat Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 43 J.nr. 11953 aj@energiogmiljo.dk

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

BWE - En Global Aktør

BWE - En Global Aktør BWE - En Global Aktør 28. februar 2011 Nicholas Kristensen Group Burmeister & Wain Energy A/S Lundtoftegaardsvej 93A DK-2800 Lyngby Denmark Tel/fax +45 39 45 20 00/+45 39 45 20 05 info@bwe.dk Det vil jeg

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT

Fjernvarme Fyn - i korte træk. Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Fjernvarme Fyn - i korte træk Ved: Torben Rosager, Chef SRO og Teknisk IT Hvem er Fjernvarme Fyn Hvem er Fjernvarme Fyn Fjernvarme Fyn A/S er et aktieselskab ejet af Odense Kommune (97%) og Nordfyns Kommune

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen

Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen Indledning Den undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark, som DFF netop har gennemført, viser ikke overraskende, at der er en meget stor

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

De igangværende initiativer

De igangværende initiativer De igangværende initiativer Agenda: Lidt om Dansk Energi Energiaftalen og biomasse Forbrug af biomasse Bæredygtighed Regulering og bæredygtighed Den danske brancheaftale Energiaftale af 2012 50% vind

Læs mere

FJERNVARME PÅ BIOMASSE

FJERNVARME PÅ BIOMASSE HALMENS DAG 2016 FJERNVARME PÅ BIOMASSE HVILKEN ROLLE FÅR HALM? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 25. april 2016 INDHOLD Fjernvarmeanalysen fra 2014 Fjernvarmen er kommet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 31-03-2009 rev. B 13-05-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg.

Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Temadag om etablering af 1 MW biomasseanlæg. Den 2., 3. og 4. februar 2015 v/direktør Per Hougaard Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) Præsentation DFP DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

Kold Fjernvarme. House of Energy ERFA-møde - Torsdag den 21. september 2017 Søren Junge Bak Silkeborg Forsyning A/S

Kold Fjernvarme. House of Energy ERFA-møde - Torsdag den 21. september 2017 Søren Junge Bak Silkeborg Forsyning A/S Kold Fjernvarme House of Energy ERFA-møde - Torsdag den 21. september 2017 Søren Junge Bak Silkeborg Forsyning A/S Agenda Præsentation af Silkeborg Varme A/S, herunder aktuelle projekter Fjernvarmeforsyning

Læs mere

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed

Biomasse på kraftvarmeværkerne - ressourcer, marked og bæredygtighed Juni 2010 Biomasse på kraftvarmeværkerne Biomasse og affald (PJ) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Mere biomasse til kraftvarme I flere af de store danske byer vil kraftvarmeværkerne i de kommende

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

VE direktivet vs.2. Dialogmøde Brancheaftale Bæredygtig Biomasse

VE direktivet vs.2. Dialogmøde Brancheaftale Bæredygtig Biomasse VE direktivet vs.2 Dialogmøde Brancheaftale Bæredygtig Biomasse Forhandlingsforløb for VE direktivet (biomasse) RÅDET 30. nov. 2016 CION præsenterer forslag til revision af VEdirektivet 1. kvartal Tekniske

Læs mere

Piller af landbrugsafgrøder og anden biomasse Fremstilling, egenskaber, økonomi

Piller af landbrugsafgrøder og anden biomasse Fremstilling, egenskaber, økonomi Piller af landbrugsafgrøder og anden biomasse Fremstilling, egenskaber, økonomi Dansk Træpillekonference 9. maj 2012 Lars Nikolaisen Center for Vedvarende Energi & Transport, Teknologisk Institut IEE projektets

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING DANSK BETONFORENING BETONREPARATION OG RENOVERING 2016, 2. FEBRUAR SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING - UDBYGNING AF SKÆRBÆKVÆRKET TIL BIOMASSEPRODUCERET FJERNVARME OMSTILLING AF VARMEFORSYNINGEN I TREKANTSOMRÅDET

Læs mere

Markedet for flis. Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark & repræsentant for Træ til energi.

Markedet for flis. Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark & repræsentant for Træ til energi. Markedet for flis Divisionsdirektør Steen Riber, HedeDanmark & repræsentant for Træ til energi. HedeDanmark vurdering af forventet flisforbrug. woodchip consumption in Denmark 99 98 97 96 95 94 93 92 91

Læs mere

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Få den fulde værdi af jeres næste projekt. DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma Få den fulde værdi af jeres næste projekt DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma I sikrer hverdagens drift. Vi giver råd om fremtiden Overvejer I, hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

Energi i Gullev. Rapport

Energi i Gullev. Rapport Energi i Gullev Rapport Den 1. maj 2015. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projektet er gennemført i regi af LAG-Viborg

Læs mere

"v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki

v3 m ::_j;-~tl:^'-!r.:' :>' - wi/a - iki 5-JAN-99 ONS lå: 14 VIBORG. ENERGI. OG. MILJØ FAX NR. 87252165 0* ""V. Samvirkende ISnorgl- og Miljøkontoror (

Læs mere

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter

Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Rejsehold og muligheder for tilskud til varmepumpeprojekter Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Den grønne omstilling i DK Udfasning af fossile

Læs mere

-en forsyningsfamilie fuld af energi

-en forsyningsfamilie fuld af energi -en forsyningsfamilie fuld af energi 1 Borgermøde den 20. maj 2015 Aftenens program 19.00 19.10 Velkommen v/ Søren Mikkelsen, direktør Vordingborg Forsyning 19.10 19.25 Hvem er vi v/ Søren Mikkelsen 19.25

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Varmepumper i kombination med biomassekedler. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.

Varmepumper i kombination med biomassekedler. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf. Varmepumper i kombination med biomassekedler Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Rejsehold for store varmepumper Jørgen Risom Daglig leder Tidligere

Læs mere

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer

Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Analyse af muligheder for sammenkobling af systemer Regionalt forum, VPH3, 5. september 2013 Jesper Werling, Ea Energianalyse Indhold Analysens formål Udvikling i de overordnede rammer og modelværktøj

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Biomasseanvendelse i Danmark: Mål og virkemidler i «ENERGI 21»

Biomasseanvendelse i Danmark: Mål og virkemidler i «ENERGI 21» O/e Odgaard, Energistyrelsen, Danmark Biomasseanvendelse i Danmark: Mål og virkemidler i «ENERGI 21» Vedvarende energi og herunder biomasse spiller en stadig større rolle i den danske energipolitik. Affaldsforbrænding

Læs mere

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi

Træ til energiformål. Teknik - Miljø - Økonomi Træ til energiformål Teknik - Miljø - Økonomi Videncenter for Halm- og Flisfyring 1999 2. udgave Træ til energiformål er udarbejdet i 1999 for Energistyrelsen af Videncenter for Halm- og Flisfyring (www.videncenter.dk).

Læs mere

Nordisk Fjernvarmesymposium i Ålesund d. 12 15. juni 2004. Småskala biomasse v/ Viktor Jensen, DFF

Nordisk Fjernvarmesymposium i Ålesund d. 12 15. juni 2004. Småskala biomasse v/ Viktor Jensen, DFF Nordisk Fjernvarmesymposium i Ålesund d. 12 15. juni 2004 Småskala biomasse v/ Viktor Jensen, DFF Småskala biomasse Småskala biomasse i fjernvarmen i Danmark I alt ca. 150 værker med biomasse som hovedbrændsel

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand)

Referat. Deltagere: 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF. joda@ringsted.dk. (formand) Referat 20. oktober 2014, kl. 19.45 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF Deltagere: Ringsted Byråd Johnny Dahlgaard (formand) Per Nørhave joda@ringsted.dk hjpen@ringsted.dk Andelsboligforeningen af Solveig Christiansen

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Erfaring med forbedret økonomi i 35 barmarksværker Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme tirsdag den 11. juni 2013 Comwell Rebild Bakker v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab Præsentation

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse

Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Termisk forgasning i Danmark og internationalt - teknologier og udbredelse Seminar om termisk forgasning i Danmark Brøndby, Danmark, 17. november 2015 Morten Tony Hansen Senior projektleder FORCE Technology

Læs mere

Varmepumperejseholdet - indsats og resultater. Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper

Varmepumperejseholdet - indsats og resultater. Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper Varmepumperejseholdet - indsats og resultater Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk 29.09.2016 Tilskudsordningen 2015 - Oversigt over ansøgninger 22 ansøgninger

Læs mere

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED DAGSORDEN Hvorfor er store varmepumper til

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere