Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen."

Transkript

1 [ ] Jord & Affald J.nr. 335/ Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 6200 Aabenraa 1. Klage til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen modtog den 6.maj 2002 [ ] klage af 1. maj 2002 over Lundtoft Kommunes påbud af 4.april 2002 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ], 6200 Aabenraa. Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] er repræsenteret ved adv. [ ].[ ] varetager den obligatoriske forsikringsordning for villaolietanke og samarbejder med Oliebranchens Miljøpulje (OM) om undersøgelses- og oprensningsaktiviteter. Som miljørådgiver for OM har Rambøll A/S forestået undersøgelser og afværgeforanstaltninger. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ændrer Lundtoft Kommunes afgørelse af 4. april 2002, således at tidligere grundejer, [ ], påbydes at foranledige udførelse af undersøgelse med henblik på en nærmere afgrænsning af restforureningen under boligen, samt kontrolanalyser af grundvandet. Om nødvendigt udarbejdes fornyet risikovurdering og eventuelt forslag til afhjælpende foranstaltninger som kan sikre miljø og sundhed. Der henvises til afsnittene 7 og 8 for en nærmere redegørelse. Vejledning om eventuel klage over Miljøstyrelsens afgørelse findes i afsnit 9. Situationsplan er vedlagt som bilag til afgørelsen. 3. Baggrund for sagen Den 21. marts 2002 anmeldte grundejer [ ] en olieforurening til Lundtoft kommune. Grundejer oplyste, at han konstaterede forureningen efter at have fjernet en olietank på ejendommen, og at forureningen stammer fra en utæt bundprop i den fjernede tank. Tanken var en liters olietank placeret nord for beboelsen. Olieledningen var ført gennem fundamentet til fyr i beboelsen. Ejendommen har egen drikkevandsboring, der er placeret ca. 10 meter vest for skadestedet. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Drift)

2 Kommunen udstedte den 4. april et påbud om afhjælpende foranstaltninger til grundejeren. Den 8. april 2002 besigtigede Rambøll lokaliteten sammen med grundejer. I området hvor tanken havde været opstillet, kunne der konstateres olielugt. Rambøll konstaterede ved besigtigelsen, at bundproppen var utæt. Med brev af 8. april 2002 anmodede [ ] kommunen om at bekræfte at kommunen ikke vil kræve afværgeforanstaltninger overfor den konstaterede forurening, der ikke er miljø- og sundhedsmæssigt begrundet og som ikke er i overensstemmelse med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Kommunen svarede samme dag [ ], at man ikke på det foreliggende grundlag kunne tage stilling til, om der kunne efterlades en restforurening. Med brev af 1. maj 2002 meddelte [ ] kommunen, at de forstod kommunens brev af 8. april 2002 som om, kommunen ville kræve fuldstændig oprensning og de anmodede endnu en gang kommunen om at bekræfte [ ] brev af 8. april Forureningsundersøgelsens resultater Rambøll har i april 2002 foretaget forureningsundersøgelser på ejendommen. Rapporten er dateret maj Af rapporten fremgår blandt andet følgende: Jordforurening Der er konstateret en gasolieforurening i jorden under den tidligere tank. Jordforureningen vurderes at dække 10 m². For hovedparten af arealet forekommer jordforureningen i dybden ned til 2,5 3,0 meter. Mængden af olie i jorden svarer til ca. 60 kg. fyringsolie. Vandforurening Der er ikke påvist kulbrinter i drikkevand fra drikkevandsboringen som er beliggende ca. 7 m sydvest for olietanken. Der er påvist kraftig forurening af det terrænære grundvand i området tæt på olietanken (boring B1, totalkulbrinter: μg/l). Denne forurening vurderes primært at udgøre en risiko overfor ejendommens drikkevandsindvinding, der er placeret 10 meter nedstrøms. Forureningen vurderes i mindre grad at udgøre en risiko overfor det primære grundvandsmagasin. Indeklima Benzenforureningen målt under betongulvet i boligen vurderes ikke at udgøre en risiko for indeklimaet. Anbefalinger Det anbefales at så meget som muligt af den forurenede jord fjernes. Af bygnings- og gravetekniske årsager er det nødvendigt at efterlade en mindre restforurening under beboelsens nordlige del. Restforureningen vurderes at omfatte ca. 9 tons jord, hvori den samlede mængde olie estimeres til at være under 8 kg. Det er muligt at fjerne hovedparten af forureningen uden for bygningen ved at sikre fundamentet med støbte Ø60 cm betonpiller langs fundamentet. Herefter kan den resterende forurening graves og bores op. Rambøll vurderer, at der skal opgraves ca. 60 tons olieforurenet jord. 2

3 Der anbefales afværgeforanstaltninger overfor grundvandsforureningen. Der foreslås etableret en 4 meter dyb Ø425 mm pumpebrønd ved hot spot til oppumpning af forurenet grundvand. 3.2 Klagens opsættende virkning Med brev af 23. maj 2002 anmodede Lundtoft Kommune Miljøstyrelsen om svar på følgende spørgsmål: Idet der henvises til Lov om forurenet jord 79 ønsker Lundtoft Kommune oplyst, om klagemyndigheden kan ophæve den opsættende virkning påbudet har, således at Lundtoft Kommune kan kræve de af Rambøll skitserede afværgetiltag iværksat. Den 31. maj 2002 svarede Miljøstyrelsen, at anken ikke havde opsættende virkning for påbudet, på følgende vilkår: Ophævelsen af den opsættende virkning gælder alene for den del af oprydningen, der vedrører de af Rambøll i sin rapport af maj 2002 side 5 anbefalede afværgeforanstaltninger overfor grundvandsforureningen, som har følgende ordlyd: Der anbefales afværgeforanstaltninger overfor grundvandsforureningen. Der foreslås etableret en 4 meter dyb Ø425 mm pumpebrønd ved hot spot til oppumpning af forurenet grundvand. Afhængig af forureningsgrad og vandmængde kan det oppumpede grundvand ledes til lagertank eller gennem et kulfilter. Ophævelsen af den opsættende virkning sker uden præjudice for Miljøstyrelsens efterfølgende behandling af sagen. 3.3 Oplæg til midlertidige afhjælpende foranstaltninger Med brev af 26. juni 2002 fremsendte adv. [ ] et notat fra Rambøll af 17. juni 2002 indeholdende oplæg til midlertidige afværgetiltag over for grundvandsforureningen på ejendommen. Adv. [ ] opfordrede samtidig Lundtoft Kommune og Miljøstyrelsen til at kommentere notatets indhold. Miljøstyrelsen svarede den 3. juli 2002 adv. [ ], at: Miljøstyrelsen bemærker, at de i Rambølls notat foreslåede afværgetiltag overfor grundvandsforureningen er udvidet i forhold til det oprindelige forslag i Rambølls rapport fra maj Styrelsen finder imidlertid, at de i notatet foreslåede afværgetiltag overfor grundvandsforureningen overholder vilkåret i styrelsens afgørelse af 31. maj 2002, i hvilken klagen ikke tillægges opsættende virkning i et nærmere defineret omfang. 3

4 4. Påbudets indhold Lundtoft Kommunes påbud af 4. april 2002 har følgende ordlyd: "På baggrund af ovenstående påbydes du hermed i henhold til 48, stk. 1 i lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord at: Fjerne det oliefourenede jord og genoprette den hidtidige tilstand i forureningsområdet, hvilket skal kunne dokumenteres. 5. Klagens indhold Med henvisning til 82 stk. 1 i Lov om forurenet jord fremsatte [ ] den 1. maj 2002 en klage over påbudet fra Lundtoft Kommune. [ ] finder, at kommunens påbud må anses for ugyldigt, idet: Et påbud ifølge jordforureningslovens 48, stk. 1 forudsætter, at forureningen indebærer en miljø- eller sundhedsrisiko. Et påbud er ikke gyldigt, såfremt påbuddet ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, det vil sige de økonomiske konsekvenser af påbuddet skal stå i rimeligt forhold til den miljø- eller sundhedsrisiko, der skal imødegås ved påbuddet. I nærværende sag indeholder Lundtoft Kommunes påbud imidlertid ingen oplysninger omkring hvorvidt forureningen udgør en miljø- eller sundhedsrisiko, eller at der i påbuddet skal tages hensyn til proportionalitetsprincippet. 6. Parternes yderligere bemærkninger 6.1 Bemærkninger fra [ ] Med brev af 29. august 2002 anmodede adv. [ ] Lundtoft Kommune om at træffe afgørelse om, hvorvidt de af Rambøll i rapporten af maj 2002 foreslåede afhjælpende foranstaltninger var tilstrækkelige til at opfylde kommunens påbud. Hvis dette ikke var tilfældet, ønskede adv. [ ] oplyst, hvilke yderligere foranstaltninger kommunen stillede krav om. 6.2 Bemærkninger fra Lundtoft Kommune Med brev af 4. september 2002 gav kommunen adv. [ ] følgende svar: For den del der gælder afværgeforanstaltninger uden for bygningen kan Lundtoft Kommune godkende de af Rambøll i rapporten af maj 2002 forslåede anbefalinger. De anbefalede foranstaltninger kan dog ikke opfylde kommunens påbud om oprensning fordi de ikke sikrer indeklimaet og nedbrydning af den benzen der er under beboelsen. Kommunen anmoder om, at der udarbejdes forslag til, hvordan en aktiv indsats kan sikre indeklimaet og en nedbrydning af den benzen der er under bygningen, ud fra nedenstående argumentation: I luftprøven (P1) udtaget i isoleringen under beboelsens betongulv, er der påvist 77 mikrogram benzen/m3. 4

5 Rambøll skriver i rapporten, at Miljøstyrelsen anser en fortyndingsfaktor på 100 som et konservativt skøn over reduktion af poreluftskoncentrationens transportbidrag gennem et betongulv til indekoncentrationen, og at det derfor vurderes, at det ikke udgør nogen fare for indeklimaet. Sønderjyllands Amt har oplyst kommunen om, at reduktionen kan variere fra 5 til 1.000, hvorfor der kan være fare for alvorlige indeklimaproblemer, idet benzen er kræftfremkaldende. Amtet mener derfor, at Rambøll skal komme med forslag til hvordan man aktivt kan sikre indeklimaet og nedbrydning af den benzen der er under beboelsen. Der kan evt.etableres beluftningsdræn. Den 27. august 2002 ringede kommunen til Rambøll og informerede om Amtets oplysninger. Rambøll svarede, at reduktionen i poreluftskoncentrationen holdt stik, fordi det er et nyt betongulv med dampspærre. Rambøll kunne ikke oplyse hvilken type dampspærre der var anvendt. Kommunen kan derfor ikke udelukke, at benzendampe vil kunne opløse dampspærren og dermed øge risikoen for indeklimaproblemer. Rambøll skriver bl.a. i notat dateret den 28. august 2002, at de vurderer, at etablering af passiv ventilation ikke vil have synlig effekt på nedbrydning af forureningen under beboelsen. Rambøll foreslår, at der etableres en permanent løsning til sikring af øget luftskifte opad gavlvæggen ved etablering af 2 ventilationsriste i fundamentet. 6.3 Yderligere bemærkninger fra [ ] Med brev af 20. september 2002 fremkom adv. [ ] med bemærkninger til kommunens breve af henholdsvis 23. maj 2002 og 4. september 2002 samt sagen i øvrigt. Af brevet fremgår blandt andet: Lundtoft Kommune anfører i skrivelsen af 23. maj 2002, at kommunen ikke på det foreliggende grundlag kan tage stilling til, om kommunen kan acceptere, at der efter oprensningen efterlades en restforurening. Når Lundtoft Kommune efterfølgende ikke har kunnet tage stilling til, om kommunen kan acceptere en restforurening, kan påbudet alene forstås således, at der er tale om et påbud om fuldstændig oprensning. I denne sammenhæng skal det i øvrigt fremhæves, at det ville være i strid med det forvaltningsretlige krav om klarhed, såfremt påbudet alene blev fortolket som et påbud om delvis oprensning, og såfremt kommunen efter en delvis oprensning af forureningen skulle kunne udstede et påbud om yderligere oprensning på selvsamme grundlag som det første påbud. Lundtoft Kommune har efterfølgende ved skrivelsen af 4. september 2002 meddelt følgende: For den del, der gælder afværgeforanstaltninger uden for bygningen, kan Lundtoft Kommune godkende de af Rambøll i rapporten af maj 2002 foreslåede anbefalinger. Kommunen har altså frafaldet kravet/påbudet om fuldstændig oprensning, således at kommunen nu blandt andet tiltræder Rambølls anbefalinger om, at så meget så muligt af den forurenede jord fjernes, og at det af bygnings- og gra- 5

6 vetekniske årsager er nødvendigt at efterlade en mindre restforurening under bygningens nordlige del. Det skal fremhæves, at der i relation til jordforureningslovens 48 ikke er forskel på, om påbudet vedrører hel eller delvis oprensning eller alternative foranstaltninger, idet det i alle tilfælde er en betingelse for udstedelse af påbudet, at påbudet skal afhjælpe påviste miljø- og sundhedsmæssige risici. Med brev af 11. december 2002 fremsendte Rambøll to notater til kommunen som opfølgning på kommunens brev af 4. september Høring af udkast til afgørelse Miljøstyrelsen sendte den 11. januar 2006 et udkast til afgørelse i høring hos sagens parter samt amtet og embedslægen. Høringsfristen var fastsat til den 3. februar Ved høringsfristens udløb har Miljøstyrelsen modtaget tilbagemeldinger fra Lundtoft Kommune, Sønderjyllands Amt, samt adv. [ ]. Kommunen og amtet har ingen kommentarer til udkastet. Adv. [ ] bemærker, at [ ] og OM vil kunne acceptere en afgørelse som varslet. 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 7.1 Regelgrundlaget Jordforureningslovens påbudsbestemmelser, herunder 48, bygger på genopretningsprincippet. Genopretningsprincippet indebærer, at forurening som udgangspunkt skal fjernes svarende til situationen før forureningen indtraf, medmindre der foreligger en høj grad af sikkerhed for, en efterladt forurening (restforurening) hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Det er i denne sammenhæng Miljøstyrelsens opfattelse at risiko for miljø og sundhed skal være velundersøgt således, at der kan ske genopretning eller tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, der imødegår eventuelle risici for miljø og sundhed. Samtidig er det vigtigt, at fordele og ulemper, herunder omkostningerne, forbundet med de mulige tilsvarende foranstaltninger belyses, således at indsatsen kan fastlægges i overensstemmelse med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Ved vurderingen af om der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at en efterladt forurening hverken aktuelt eller i fremtiden vil udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal der tages højde for en eventuel mere følsom arealanvendelse på et senere tidspunkt. Det kan således ikke uden videre lægges til grund, at de fysiske forhold på ejendommen, det vil sige eksisterende befæstelser og bygninger med videre, opretholdes uændrede. Ved en efterfølgende afgørelse af om en given indsats skal iværksættes for at imødegå konsekvenserne af forureningen eller risiko for forurening, indgår imidlertid en vurdering af eksisterende fysiske forhold på ejendommen, herunder i hvilket omfang bygninger mv. er af permanent karakter. Som udgangspunkt anses f.eks. huse og offentlige veje for permanente, hvorimod f.eks. garager, carporte, udestuer og redskabsskure ikke kan karakteriseres som permanente. 6

7 7.2 Det tekniske grundlag - forureningsforholdene På Miljøstyrelsens forespørgsel har Rambøll udarbejdet en statusrapport, dateret november 2005, med beskrivelse af bl.a. de udførte afhjælpende foranstaltninger, supplerende analyser af grundvand og poreluft, samt risikovurderinger som følger: Afværgeforanstaltninger Total bortgravning af forurenet jord er i sommeren 2003 gennemført inden for et felt på ca. 21m 2 på det areal, hvor olietanken tidligere stod Restforurening i jord Rambøll vurderer, at restforurening kun er efterladt i et felt på ca. 3 m 2 under boligens nordlige del, dels under fundament, og dels under betongulv (støbt i 2002) i boligen. Restoliemængden vurderes til ca. 8 kg. Højeste koncentration af totalkulbrinter i restforureningen er målt til mg/kg TS (under fundamentet). I den vandrette boring B8 er der under boligen og 0,5 m fra facaden (i dybden 1,3 m u terræn) målt en totalkulbrintekoncentration på 960 mg/kg TS, samt 180 mg/kg TS og 100 mg/kg TS i en afstand af hhv. 1 m og 2 m fra facaden. Den nærliggende skråboring B7 indikerer, at der ikke findes forurening i en dybde af ca. 3 m under terræn, idet PID-måling af alle jordprøver ligger på lavt niveau (< 5). Indeklima Ved poreluftmålinger under gulv i badeværelse (over restforurenet areal) er bl.a. målt benzen i koncentrationer på hhv. 77 μg/m 3 (år 2002) og 0,46 μg/m 3 (år 2003), samt totalkulbrinter i koncentrationer på hhv og μg/m 3. Ved kontrolmåling under gulv i stue (fjernest fra forureningen) er i 2003 målt benzen (0,40 μg/m 3 ), totalkulbrinter (3.100 μg/m 3 ) og C 9 C 10 aromater (101 μg/m 3 ). Baseret på beregninger med JAGG-modellen konkluderer Rambøll, at restforureningen ikke medfører risiko for uacceptabel påvirkning af indeklima i boligen. Grundvandsforurening Der er konstateret hhv. et sekundært, hængende vandspejl i ca. 1,5 m under terræn, og et dybereliggende, primært vandspejl i ca. 2,8 m under terræn. I prøve fra terrænnært grundvand i B1 (umiddelbart ved olietanken) blev i 2002 konstateret oliekomponenter i koncentrationer som meget stærkt overskred grundvandskvalitetskriterierne. Forureningen i dette område blev bortgravet i Inden bortgravningen blev der udført kontrolanalyser (juni/juli 2003) af vand fra det primære grundvandsmagasin (B5 og B10), hvorved der ikke blev påvist oliekomponenter. Rambøll konkluderer på denne baggrund, at restforureningen er uden risiko for den lokale drikkevandsindvinding, det primære grundvandsmagasin og uden risiko for recipienter. 7.3 Det tekniske grundlag - undersøgelses- og oprydningsomfanget Omfanget af undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger er nærmere beskrevet i Rambølls notat af november Med baggrund i de supplerende undersøgelser finder Miljøstyrelsen sammenfattende, at forureningens udbredelse og karakter er forholdsvis godt belyst. Dog er udbredelsen af restforureningen under boligen ikke afgrænset i østlig retning. 7

8 Al forurening i jorden er bortgravet på et areal nordvest for boligen. Der er gravet til ca. 3,5 m under terræn inden for et felt på ca. 21 m 2, hvorved der er fjernet ca. 139 tons forurenet jord. Analyse af jordprøver fra udgravningens sider og bund dokumenterer, at al olieforurening er bortgravet. Der resterer således kun restforurening under boligen. Denne restforurening er af Rambøll anslået til ca. 9 tons jord med et totalt olieindhold på i alt ca. 8 kg. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at forureningens udbredelse ikke er afgrænset i østlig retning, hvorfor Rambølls vurdering af restforureningens udbredelse og mængde kan være underestimeret. 7.4 Det tekniske grundlag afhjælpende foranstaltninger Forurening uden for boligen Miljøstyrelsen kan konstatere, at der er enighed mellem Lundtoft Kommune og [ ] /Rambøll omkring oprensning af forurening uden for boligen. Det er endvidere Miljøstyrelsens opfattelse, at denne oprensning lever op til jordforureningslovens krav om genopretning, og at det foreliggende dokumentationsgrundlag er tilstrækkeligt. Restforurening under boligen På det tidspunkt (maj 2002), hvor [ ] klagede over Lundtoft Kommunes påbud om oprensning, forelå kun én måling (P1) af poreluften under boligen. Lundtoft Kommunen fandt på det grundlag, at afværgeforanstaltninger var nødvendige for den forurening som fandtes under boligen, hvis der skulle opnås en tilstrækkelig sikkerhed for sundhed og miljø. Der er efterfølgende (juli 2003) foretaget supplerende poreluftanalyser som viser, dels at koncentrationen af benzen i poreluft under badeværelset (P2) nu er betydeligt lavere end ved målingen i april 2002 (P1), og dels at koncentrationen af oliestoffer i poreluft under badeværelset er på niveau med poreluften i en prøve (P3), udtaget under gulvet i stuen. Miljøstyrelsen skal bemærke, at koncentrationen af totalkulbrinter (THC) er usædvanligt høj i samtlige poreluftmålinger, og at koncentrationen er steget ved målingerne i juli Rambøll har ikke kommenteret dette forhold nærmere, og det fremgår f.eks. ikke, om Rambøll tilskriver det høje THC-niveau bidrag fra andre kilder udover olieforureningen. Med udgangspunkt i P2 har Rambøll udarbejdet en fornyet risikovurdering af indeklima i boligen. På baggrund af de supplerende undersøgelser og fornyet risikovurdering finder Miljøstyrelsen det er sandsynliggjort, at der ikke er risiko for uacceptabel påvirkning af indeklima. Miljøstyrelsen kan endvidere tilslutte sig Rambølls forslag (af 28. august 2002 og 11. december 2002) om at etablere 2 stk. ventilationsriste i fundamentet (ved gavlvæggen). Da forureningens udbredelse mod øst ikke er nærmere afgrænset, finder Miljøstyrelsen imidlertid, at Rambølls vurdering af restforureningens mængde og udbredelse er behæftet med nogen usikkerhed. Forurening vil eventuelt kunne mobiliseres og transporteres til den nærliggende drikkevandsboring. Miljøstyrelsen finder derfor, at en nærmere afgrænsning af restforureningens udbredelse i østlig retning er nødvendig for at bedømme, om der er risiko for grundvandet. Fornyet analyse af vandprøver fra boring B5, B10 og fra drikkevandsbrønden kan medvirke til at belyse denne risiko. 8

9 8. Miljøstyrelsens afgørelse Lundtoft Kommune har ved sin afgørelse af 4. april 2002 lagt til grund, at der skal ske en genopretning af den hidtidige tilstand. Med hensyn til forurening under boligen har kommunen den 4. september 2002 præciseret, at der skal ske en aktiv indsats som kan sikre indeklima og nedbrydning af benzen under beboelsen, idet det ikke kan udelukkes, at den eksisterende dampspærre i betongulvet kan opløses af benzendampe og dermed øge risiko for indeklimaproblemer. På det tidspunkt, hvor Lundtoft Kommunes påbud blev fremsat, var forureningens karakter og udbredelse ukendt, ligesom der ikke forelå et grundlag for vurdering af afværgeforanstaltninger og omkostninger forbundet dermed. Lundtoft Kommune havde dermed ikke grundlag for at foretage en konkret afvejning af forholdet mellem oprensningsomkostninger og miljø- og sundhedsrisiko. Miljøstyrelsen finder dog, at det efter udførelsen af de supplerende undersøgelser og risikovurdering mv. er sandsynliggjort, dels at oprensning nordvest for boligen opfylder jordforureningslovens krav om sikkerhed for miljø og sundhed, og dels, at restforureningen under boligen ikke udgør en risiko for uacceptabel påvirkning af indeklima. Omvendt kan det ikke afvises, at restforureningen kan udgøre en risiko for påvirkning af grundvandet. Hvis en afgrænsende undersøgelse kan eftervise, at restforureningens udbredelse, koncentration og mængde omtrentligt modsvarer Rambølls vurdering finder Miljøstyrelsen, at der ikke er behov for yderligere afhjælpende foranstaltninger i relation til restforureningen under boligen. Det forudsættes dog, at fornyede kontrolanalyser nedstrøms kildeområdet kan bekræfte, at det primære grundvand ikke er påvirket med oliekomponenter i koncentrationer som overstiger Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Hvis det derimod konstateres, at restforureningen har en udbredelse, koncentration og/eller mængde som afviger væsentligt fra Rambølls foreliggende vurderinger, og/eller hvis vandanalyser viser at Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for grundvandet er overskredet, så er der behov for fornyet risikovurdering og i givet fald forslag til foranstaltninger som kan tilvejebringe den fornødne sikkerhed for sundhed og miljø På ovenstående grundlag ændrer Miljøstyrelsen Lundtoft Kommunes afgørelse af 4. april 2002 til følgende undersøgelsespåbud: 1. Der udarbejdes forslag inkl. budget og tidsplan til nærmere afgrænsning af restforureningens udbredelse mod øst (og i dybden). Undersøgelsen baseres på minimum én boring gennem gulv (øst for B8), eller alternativt 1 stk. skråboring til mindst 3 m under terræn, og med startpunkt ved boligens facade mod nordøst. Fra boringen udvælges mindst 3 prøver til kemisk analyse for indhold af BTEX og totalkulbrinter. 2. Den afgrænsende undersøgelse gennemføres efter, at forslag er godkendt af Lundtoft Kommune. 9

10 3. Sideløbende med den afgrænsende undersøgelse udtages vandprøver fra boring B5, B10 og drikkevandsbrønden. Vandprøverne analyseres for indhold af BTEX og totalkulbrinter. 4. Der skal redegøres for det usædvanligt høje THC-niveau i poreluft under gulve i huset. Risikovurdering udarbejdes for grundvandet i tilfælde af, at restforureningen jf. punkt 1) afviger væsentligt fra Rambølls tidligere vurdering, og/eller hvis der konstateres forurening i vandprøver fra B5, B10 og drikkevandsbrønden. 5. På baggrund af punkt 4) udarbejdes, om nødvendigt, forslag til afværgeforanstaltninger, inkl. budget og tidsplan, der kan sikre sundhed og miljø. For tilrettelæggelse og udførelse af undersøgelser, risikovurdering og afværgeforanstaltninger henvises til Miljøstyrelsens vejledninger (1998) nr. 6, 7, 11 og 13. Med hensyn til risikovurdering og afværgeforanstaltninger skal det fremhæves, at der skal tages hensyn til både aktuel arealanvendelse og til en eventuel mere følsom arealanvendelse i fremtiden. Forslag til undersøgelser skal være Lundtoft Kommune i hænde senest 6 uger efter dato for denne afgørelse. Hvis Lundtoft Kommune finder, at der jf. påbudets punkt 4) og 5) er behov for supplerende undersøgelser og/eller afhjælpende foranstaltninger, skal kommunen fastsætte vilkår derom i et nyt påbud. Eventuelle afværgeforanstaltninger skal fjerne miljø- og sundhedsrisiko ved hel eller delvis fjernelse af forurening jf. Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Ved delvis fjernelse af forurening tages udgangspunkt i løsninger som ikke indebærer længerevarende drift og monitering. Ved efterladelse af eventuel restforurening skal det tilstræbes, at vilkår for udvaskning og naturlig nedbrydning ikke forringes. Klage over Lundtoft Kommunes afgørelse kan indbringes for Miljøstyrelsen. 9. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5, herunder blandt andet 48. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Klageberettiget er afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt den myndighed, der har truffet afgørelsen i 1. instans, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf

11 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85, stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber i denne sag således den 23. marts En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. Dette betyder, at såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet skal påbuddet ikke efterkommes førend Miljøklagenævnet har afgjort sagen. Miljøklagenævnet har følgende adresse: Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15, København K Et søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens 87, stk. 1. Med venlig hilsen Palle Boeck Kontorchef Ulla Lund Kopi af denne afgørelse er sendt pr. post til: [ ], 6200 Aabenraa [ ], 6360 Tinglev Kopi af denne afgørelse er sendt pr. mail til: Lundtoft Kommune, Gråstenvej 1, Felsted, 6200 Aabenraa, att. [ ] Sønderjyllands Amt, Amtsgården, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, att. [ ] Embedslægeinstitutionen for Sønderjyllands Amt, Storetorv 10, 2.,6200 Aabenraa 11

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Team Industri DSV Road A/S Grimsbyvej 2 6700 Esbjerg Att. Henrik Pape, E-post: Henrik.pape@dk.dsv.com 08-02-2012 Sags id.: 12/1907 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen Varsel om påbud

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam Virksomheder J.nr. MST-1272-01473 Ref. Hecla/perbe Den 15. april 2016 Sendt digitalt: 67145313 Undersøgelsespåbud ved

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg [A] Jord & Affald J.nr. 335/05-0043 Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1.

Læs mere

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ] [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0006 Ref.: PBR/ Den 15. december 2004 Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ].

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ]. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0035 Ref. Bente Jensen Den 3. maj 2006 Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, [ ] Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage jord i råstofgrav på matr. 983 Kollund, Bov, Aabenraa Kommune. Side 1 / 5 Jacobsen Sten og Grus ApS CVR-nr. 31745861 Skovglimt 8 6340 Kruså Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Lone Bech E-mail: Lone.Bech@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 2920 1936 / 76 63 1936

Læs mere

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby

Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende [ ], 5672 Broby [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0011 Ref.: PBR/jeg Den 5. april 2005 Klage over Broby Kommunes påbud af 20. juni 2002 om yderligere oprensning på ejendommen matr.

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 1017 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. MST-781-00099 Ref. jeaab Den 7. oktober 2010 Redegørelse over de 13 kortlagte grunde, hvorpå

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ].

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0036 Ref. LIHAN/OKI Den 28. juni 2006 Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. 1. Klage til

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav.

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Porsheden Vognmandsforretning Porshedevej 33 9240 Nibe porsheden@post.tele.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u-forurenet jord til Ellidshøj Grusgrav. Region Nordjylland, Kontoret

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0035 Ref. PBR/jeg/ulu Den 28. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Stenlille Kommunes afgørelse om afhjælpende foranstaltninger på adressen [ ], 4296 Nyrup

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage ren jord i råstofgrav på matr.nr. 272 Hønning, Arrild, Tønder Kommune.

Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage ren jord i råstofgrav på matr.nr. 272 Hønning, Arrild, Tønder Kommune. Niels-Kristian Nissen Sønderhedevej 56 6780 Skærbæk Jordforureningsafdelingen Kontaktperson: Curt Kyhn E-mail: curt.kyhn@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.: 76 63 19 22 Dato: 24. november 2010 Journal nr.:

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 016997-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning

Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan 2001-2012: Etablering af Even Statsskov og naturgenopretning Næstved Kommune Miljø- og Planafdelingen Brogade 2 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-200-00023 Ref. kaape Den 25. marts 2008 Udstedelse af kommuneplantillæg til Næstved Kommunes Kommuneplan

Læs mere

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev.

TILLADELSE. Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile, 7870 Roslev. Hans Kurt Brandhøj Høgedal Gl. Åstedvej 52 Nøreng 7870 Roslev 16. september 2015 TILLADELSE Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af landbrugsafgrøder på Vile Vestergårdvej 34D, Vile,

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 19-01-2015 Sags id.: 14/11848 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Baggrunden for problemstillingen Ubetinget påbudsgrundlag 1) Virksomheder - Sket (helt eller i det væsentligste) efter 1. januar 2001 og ikke brand/hærværk

Læs mere

3. Baggrund for sagen Konstatering af olieforurening og påbud om undersøgelse og afhjælpende foranstaltninger

3. Baggrund for sagen Konstatering af olieforurening og påbud om undersøgelse og afhjælpende foranstaltninger [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0004 Ref. OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Sorø Kommunes afgørelse om, at kommunens oprensningspåbud efter olieforurening på ejendommen

Læs mere

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen

Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik Aagaard Jørgensen DONG Energy A/S, Skærbækværket Klippehagevej 22, Skærbæk 7000 Fredericia Att. Solveig F. Jørgensen, e-post: sofjo@dongenergy.dk 23-10-2014 Sags id.: 14/10213 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen KS: Henrik

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True

Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Kristian Rytter A/S Jellingvej 19 9230 Svenstrup kr@kristianrytter.dk eso@kristianrytter.dk Dispensation efter jordforureningsloven 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven i True Region

Læs mere

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune

INDGÅET 18 DEC. 2013 STATSFORVALTNINGEN. Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring. Rebild Kommune 2013-12-18 09 46 STATSFORVALTNINGEN Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring INDGÅET 18 DEC. 2013 Rebild Kommune 12 12 2013 Vi har skrevet til Jætte-Byg A/S, Skelhøjsvej 8, Suldrup, vedrørende

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K. Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i Horsens Regionshuset Horsens Miljøstyrelsen Strandgade 29 1002 København K Jord og Råstoffer Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5199 www.jordmidt.dk Vedr. supplerende spørgsmål ang. Collstrop i

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42

28-03-2014 12/28314 KS: aann. EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 28-03-2014 12/28314 KS: aann EUC Syd Hilmar Finsens Gade 18 6400 Sønderborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 Sønderborg Kommune meddeler påbud til EUC Syd, CVR-nr. 35891013, som driver virksomhed

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ]. [Advokat for A] Jord & Affald J.nr. MST-834-00005 Ref. ULU/AHE/OKI Den 30. oktober 2006 Dianalund Kommunes påbud af 1. juni 2004 om afhjælpende foranstaltninger efter olieforurening på ejendommen [ ].

Læs mere

Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten

Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten Gråsten Landbrugsskole Fiskbækvej 15 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opstille en container til omklædning på Gråsten Landbrugsskole, matr.nr. 58b Gråsten Gods, der ligger på Fiskbækvej 15, 6300

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0037 Ref. ULU/OKI Den 9. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over påbud om undersøgelser efter olieforurening på ejendommen [ ], 6070 Christiansfeld 1. Klage til

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg, Langagervej 32, 7171 Uldum Arly Gadstrøm Birthe Christensen Langagervej 32 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 09.08.26-P19-11-15 30.4.2015 Tilladelse

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke.

Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke. Miljøstyrelsen Dok.nr: 47091 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk 2. september 2009 Mailet til Leni Juul Nielsen på lejni@mst.dk samt mst@mst.dk Høringssvar til udkast til Vejledning om Undersøgelse og

Læs mere

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m²

Opførelse af garage og værksted/kontor samlet areal 245 m² SCANTIX CONSTRUCTION ApS Vester Lindetvej 15 6510 Gram Haderslev Kommune Teknik og Miljø Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1. sal, 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 plan@haderslev.dk www.haderslev.dk 10. juni

Læs mere

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted

Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Billund Vand A/S (Billund Bio Refinery) Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 65.000 m³ grundvand 4. august 2014 Billund Kommune meddeler hermed Billund

Læs mere

Kortlægning af forurenet jord

Kortlægning af forurenet jord Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Kortlægning af forurenet jord Matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse Beliggende: Mosekæret 11, 3660 Stenløse Lokalitetsnummer:

Læs mere

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen.

Oprensningen efter afgravning udenfor tanken, herunder oprydningsresultater fra prøvetagning og analyse samt fotodokumentation fra afgravningen. A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. ANJJO/ ANMSO/JAFLO Den 1. juni 2017 Påbud om oprensning af forurening ved tank 20 Miljøstyrelsen giver hermed A/S Dansk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr.

Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. DAN GØDNING A/S Møllebugtvej 9 7000 Fredericia E-post: info@dangodning.dk 22-02-2016 Sags id.: 16/1265 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Inger Pabst Varsel af påbud til Dan Gødning A/S, CVR. Nr. 13495173,

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af et vandhul på 1200 m² på matr. nre. 11c og 22b Albøge By, Albøge Kaj Haakon Sørensen l Svenstrupvej 2 Svenstrup 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 21.09.2012 Reference: Annette Jessen Direkte telefon: 8959 4001 E-mail: anje@norddjurs.dk Journalnr.: 12/15824 Tilladelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.: Steen Hansen steen.hansen@stenarecyling.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01245 Ref. JLH/ams Den 31. juli 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Assens Kommune Kim Walsted Knudsen kiwak@assens.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-420-00089 Ref: mackj Den 19. september 2014 Dispensation til at foretage sandfodring af badestrand inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk. 14. april 2016

Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk. 14. april 2016 Dan Color Salten Skovvej 8 8653 Them SV@dan-color.dk 14. april 2016 Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for processerne for horisontal afdelingen og kemilageret (matr. nr 13i og 13 l) hos

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og opførelse af et stuehus til landbrugsejendommen Havvejen 241, 9690 Fjerritslev.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og opførelse af et stuehus til landbrugsejendommen Havvejen 241, 9690 Fjerritslev. Kirsten Hvelplund Hårbyvej 19 Stjær 8464 Galten Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 14-01-2008

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg.

Miljøstyrelsen har den 11. december 2014 modtaget anmeldelse fra Sun Chemical A/S om udskiftning af naturgasfyrede dampkedelanlæg. SUN Chemical Københavnsvej 112 4600 Køge Att.: Niels-Jørgen Trandum Virksomheder J.nr. MST-1270-01457 Ref. major/hechr Den 28. april 2015 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af dampkedelanlæg på

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse

Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning. Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage. NB. Dette er ikke en byggetilladelse Karsten Nielsen Søvejen 7 8362 Hørning Landzonetilladelse efter planlovens 35 til opførelse af dobbelt garage NB. Dette er ikke en byggetilladelse Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej 64, 4140 Borup.

Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej 64, 4140 Borup. Morten Albrektsen Snekkerupvej 64 4140 Borup Sendt på mail: albrektsenmorten@gmail.com Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 4c Snekkerup By, Vigersted, beliggende Snekkerupvej

Læs mere

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt:

Påbydes hermed at vilkår 4 og 5 i afgørelse af 29. august 1997 ophæves og erstattes af nyt: DENEX A/S Tuenvej 120 9900 Frederikshavn CVR nr. 31346959 Virksomheder J.nr. MST-1270-00380 Ref. KATAM/ANTKR Den 12. januar 2015 Påbud ændret egenkontrol iht. ansøgning af 10. december 2010 for DENEX A/S

Læs mere

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177

Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Tim Kirkevej 8 6980 Tim Usikkerhed ved Reflab 4 analyse Tlf: 9734 1177 Mob: 2337 1277 www. kogsgaard.dk CVR: 30600355 Indhold af biogene kulbrinter koster grundejere mange penge, når overskudsjord skal

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Strandvejen 3, Hvalpsund, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Strandvejen 3, Hvalpsund, 9640 Farsø Marianne Holt & Ivan Dinesen Strandvejen 3 Hvalpsund 9640 Farsø ivan@oegaard.dk Dato: 10. marts 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-6208 Dokumentnr.:

Læs mere

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE

LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Urhøj Smedje ApS Krogvejen 40 4281 Gørlev Att: Heidi Daggaard Johansen Sendt til: heidi@urhoj.dk 3. JULI 2013 LANDZONETILLADELSE - HUSSTANDSVINDMØLLE Matr. Nr. 42m, Grænge By, Toreby, Majbøllevej 166,

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Dansence Kallerup Bakkevej 5 4400 Kalundborg Att.: SørenJensen Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 11. marts 2016 på Assens Kommunes Høringsportal Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 11. marts 2016 på Assens Kommunes Høringsportal Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur LIFA A/S Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg 10. marts 2016 Sags id: 16/2327 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til ændret anvendelse af areal i forbindelse med mageskifte

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere