Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]."

Transkript

1 [ ] Jord & Affald J.nr. 335/ Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220 Tisvildeleje, matr. nr. [ ] 1. Klage til Miljøstyrelsen Helsinge Kommune har pr. brev af den 6. oktober 2005 fremsendt klage af den 19. september 2005 fra Advokat [ ] på vegne af [ ], herefter kaldet [ ] og dennes ansvarsforsikringsselskab [ ], herefter kaldet [ ]. Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Helsinge Kommunes påbud som følge af kommunens passivitet. 3. Baggrund for sagen I november 1999 installerer autoriseret VVS installatør Børge Jacobsen s Sønner Helsinge ApS en ny olietank i kælderen på ejendommen beliggende [ ], Tisvildeleje, herefter kaldet ejendommen. I anmeldelsen af opsætning af kældertanken oplyser Børge Jacobsen s Sønner Helsinge ApS, at jordtanken bundsuges og afproppes. Ultimo oktober 2002 er afpropning imidlertid endnu ikke sket. [ ] har i en årrække leveret olie på ejendommen. Efter installationen af kældertanken retter [ ] henvendelse til Helsinge Kommunes Tekniske Forvaltning. [ ] oplyser i den forbindelse Teknisk Forvaltning om, at han har en formodning om, at den nedgravede tank kan være utæt. [ ] finder det mistænkeligt, at brugen af en lovlig tank ophører uden anledning. [ ] stiller sig tvivlende overfor ejendommens ejer, [ ]s forklaring om, at der var sket tyveri af olie fra tanken, og at det er baggrunden for opsætningen af kældertanken. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Drift)

2 [ ] oplyser senere i brev til [ ] af den 2. december 2002, at der tidligere er forsvundet olie fra tanken omkring 1985 og at det formodede tyveri i 1999 hverken er meldt til politiet eller [ ]s forsikringsselskab på grund af mistro fra forsikringsselskabets side i Den 25. oktober 2002 leverer [ ] ved en fejl 1200 liter olie på ovennævnte ejendom i den nedgravede men ikke korrekt afblændede jordtank af mærket AJVA med et rumindhold på 4000 liter. Chaufføren har tidligere leveret olie i jordtanken, men har ikke leveret olie på ejendommen siden opsætningen af kældertanken. Chaufføren var således ikke bekendt med, at jordtanken var taget ud af brug. [ ] oplyser i brev af den 8. februar 2005 til Helsinge Kommune, at [ ]s hustru hilser på chaufføren fra huset uden at forsøge at stoppe ham fra at fylde olie i den forkerte tank. [ ] kontakter samme dag [ ] og meddeler, at der ikke er leveret olie i kældertanken. [ ] oplyser, at [ ] straks vil foranledige olien pumpet over i den rigtige tank. [ ] ringer tilbage kort efter og fortæller, at jordtanken allerede er tom. Helsinge Kommune bliver mandag den 28. oktober 2002 orienteret om hændelsen. Tirsdag den 29. oktober 2002 besigtiger Helsinge Kommune forholdene omkring jordtanken. Det konstateres, at jordtanken ikke er afblændet, og at der ikke kan konstateres synlige spor efter olieforureningen. Senere samme dag kontakter Helsinge Kommune [ ] og forlanger at toppen af jordtanken bliver gravet fri, og at jordtanken bliver åbnet, så tanken kan inspiceres. Onsdag den 30. oktober 2002 er toppen af jordtanken gravet fri, og tanken er åbnet for inspektion. Det konstateres, at tanken er revnet i bunden. Den 8. november 2002 varsler Helsinge Kommune et tålepåbud til [ ] vedrørende forundersøgelser og fjernelse af forureningen på ejendommen. Samme dag varsler Helsinge Kommunen et undersøgelsespåbud til [ ]. På baggrund af det varslede undersøgelsespåbud tilbyder [ ] pr. brev af den 22. november 2002, at forestå en orienterende undersøgelse på ejendommen. Det fremhæves, at tilbuddet er uden præjudice, og at det fremsættes i forbindelse med en indsigelse mod det varslede påbud. Niras, Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S foretager herefter undersøgelser på ejendommen og udfærdiger en rapport herom af den 11. februar Det konkluderes i rapporten, at forureningen ikke udgør en uacceptabel risiko for mennesker eller miljø, ligesom forureningen ikke udgør en risiko for arealanvendelsen eller vandindvindingen i området. På den baggrund vurderer Niras, Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S, at det er forsvarligt at efterlade restforureningen, og at man, hvis dette skete, bør overveje at etablere en eller flere boringer til monitering af forureningens udbredelse i grundvandet. 2

3 Kort efter fremsendelsen af rapporten til Helsinge Kommune den 11. februar 2003 drøfter [ ] ved [ ] og [ ], Helsinge Kommune mulige løsninger på sagen uden, at der bliver opnået enighed om en løsning. Ved brev af den 4. oktober 2004 udbeder Helsinge Kommune sig en tilkendegivelse fra [ ] om, at et oplæg til overvågningsboringer er under udarbejdelse. I modsat fald vil Helsinge Kommune varsle et påbud om udarbejdelse af oplæg til overvågningsboringer. Den 8. februar 2005 skriver [ ] til Helsinge Kommune. I brevet skriver [ ], at olieforureningen ikke var sket, hvis [ ], Helsinge Kommune havde reageret på [ ]s oplysninger om jordtankens tæthed i Den 8. april 2005 varsler Helsinge Kommune på ny et påbud om undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger i form af etablering af overvågningsboringer mellem den konstaterede forurening og Tisvildeleje Vandværks indvindingsboringer. Den 14. april 2005 gentager [ ] pr. telefon til Helsinge Kommune sine synspunkter i sagen. Helsinge Kommune oplyser i brev af den 24. juni 2005, at udstedelse af påbud i sagen skal behandles af kommunens Plan- og Miljøudvalg den 15. august Den 23. august 2005 udsteder Helsinge Kommune påbud om undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger efter jordforureningslovens 40, stk. 1, 41, stk. 1 og 44, stk. 1. Advokat [ ] påklager med brev af den 19. september 2005 påbuddet. 4. Påbudets indhold Helsinge Kommunes påbud af har følgende ordlyd: Vi giver hermed dig og dit firma påbud om, at lade udarbejde et oplæg til etablering af overvågningsboringer mellem den konstaterede forurening på [ ] og Tisvildeleje Vændværks indvindingsboringer på [ ], Tisvildeleje boring 5, DGU-nr , og boring 7, DGU-nr Påbuddet har hjemmel i jordforureningslovens 40, stk. 1, 41, stk. 1 og 44, stk. 1. Oplægget skal indeholde et forslag til: - antal, placering, dimension og udformning af overvågningsboringerne - plan og hyppighed for prøve- og analyseprogram herunder analyseparametre og - mulighed for brug af overvågningsboringerne til afværgepumpning. Oplægget skal indsendes i 2 eksemplarer til Helsinge Kommune for godkendelse. 3

4 Vi giver samtidig dig og dit firma påbud om at etablere overvågningsboringer i overensstemmelse med oplægget, når vi har godkendt det. Endelig giver vi dig og dit firma påbud om at retablere de ejendomme, som måtte blive berørt af undersøgelser og anlægsarbejder eller på anden måde i forbindelse med at efterkommelse af dette påbud. Vi gør opmærksom på Tisvildeleje vandværks gamle boring, som måske vil kunne indgå i projektet. Kontakt eventuelt Tisvildeleje Vandværk herom på tlf.nr Klagens indhold Advokat [ ] gør i sin klage to hovedbegrundelser gældende for klagen passivitet og påbudets adressat. Vedrørende passivitet gøres det gældende, at der forløb 19 måneder fra Niras, Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S fremsender rapporten om de miljøtekniske undersøgelser på ejendommen den 11. februar 2003 til Helsinge Kommune på ny varsler påbud i sagen den 4. oktober Advokat [ ] henviser i den forbindelse til Peter Pagh Jordforureningsloven med kommentarer, p. 270, om passivitet fra myndighedernes side og til bemærkningerne til jordforureningslovens 41. Af bemærkningerne fremgår det, at: Er der omvendt tale om en forurening, hvor både behovet for foranstaltninger er klarlagt, og en mulig påbudsadressat har været inddraget i sagen, tilsiger hensynet til påbudsadressaten, at sagen inden for et forholdsvist kortere tidsrum skal følges op af et påbud. Advokat [ ] anfører, at rapporten fra Niras og den 19 måneder lange tavshed fra Helsinge Kommune betyder, at [ ] har en berettiget forventning om, at Helsinge Kommune ikke ønsker at foretage sig yderligere i sagen. Et efterfølgende varslet påbud efter 19 måneder synes med andre ord ikke at være indenfor rimelig tid. Det gøres gældende, at rapporten fra Niras på dækkende vis klarlægger situationen. Da Helsinge Kommune fra starten har kendskab til kredsen af mulige forurenere tilsiger indrettelsessynspunktet i forhold til klagerne, at Helsinge Kommune har udvist retsfortabende passivitet. Vedrørende påbudets adressat gør Advokat [ ] gældende, at forureningen på ejendommen er opstået som følge af at [ ] har fyldt olie på en ikke korrekt afblændet tank, som i øvrigt er utæt. [ ] kendte til den manglende afpropning og har orienteret Helsinge Kommune herom. Advokat [ ] gør videre gældende, at forureningen ikke hidrører fra tankbilen, men fra det forhold, at den tank, som olien er fyldt på, er utæt. Der er 4

5 ikke sket overfyldning eller andre forhold, som indikerer, at forureningen er sket fra anlæg, som [ ] har ansvar for. Derfor kan [ ] ikke anses som forurener. Videre anfører Advokat [ ], at grundejeren har udvist uforsvarlig adfærd i forbindelse med afblændingen af tanken, og at grundejeren derfor kan anses som forurener i medfør af jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Påbuddet skulle således være udstedt til grundejeren, [ ]. Hvis [ ] alligevel må anses som forurener betyder det, at påbuddet burde have været udstedt til 1) [ ] eller 2) [ ] i forening. På den baggrund gør Advokat [ ] gældende, at påbuddet er ugyldigt. 6. Parternes yderligere bemærkninger 6.1 Helsinge Kommune Helsinge Kommune har i brev af den 6. oktober 2005 kommenteret klagen til Miljøstyrelsen. Helsinge Kommune oplyser, at [ ] ved anmeldelsen bad kommunen vente én dag med at kontakte grundejeren, [ ], idet [ ] er hans kunde. Helsinge Kommune bemærker, at kommunen ikke bedømte den eventuelle forurening til at være culpøs set i forhold til grundejeren, idet Helsinge Kommune vurderer, at AJVA-tanken er lovlig, da alle lovpligtige oplysninger om sløjfning er modtaget, og da der i stedet er opstillet en kældertank. Yderligere anfører Helsinge Kommune, at [ ] ved [ ] i februar 2003 foreslår, at Helsinge Kommune undlader at kræve flere undersøgelser og fjernelse af forureningen, men i stedet accepterer, at [ ] etablerer overvågningsboringer imellem olietanken og Tisvildeleje Vandværks boring. Det er således dette forslag, som er formaliseret i påbuddet. Til slut anfører Helsinge Kommune, at kommunen har været aktive i sagen i form af juridiske overvejelser, drøftelser med andre kommuner, drøftelser med Frederiksborg Amt og kommunens advokat. Aktiviteten har ikke været synlig udad til. 6.2 Advokat [ ] I forhold til [ ]s anmodning om ikke at kontakte [ ] straks, gør Advokat [ ] gældende, at anmodningen ikke binder Helsinge Kommune i forhold til at undersøge sagen. Hertil kommer, at anmeldelsen er fra en fagkyndig, hvilket burde have fået kommunen til at handle. Vedrørende drøftelsen mellem [ ],[ ] og Helsinge Kommune anfører Advokat [ ], at der var tale om forskellige muligheder for en frivillig afslutning af miljøsagen, men at drøftelserne ikke mundede ud i en aftale eller en for- 5

6 mel tilkendegivelse fra [ ]. Drøftelsen legitimerer derfor ikke påbuddets indhold eller påbudets adressat. 7. Regelgrundlag Af bemærkningerne til jordforureningsloven fremgår det om påbudsmyndighedens passivitet, at: Den 5-årige forældelsesfrist, der gælder for erstatningsretlige forhold, er således uden betydning for, om der kan meddeles påbud efter loven. Derimod gælder almindelige forvaltningsretlige regler, hvorefter miljømyndighederne efter passivitetsbetragtninger og indrettelsessynspunkter kan være afskåret fra at meddele påbud. Miljømyndighederne skal således reagere inden for en rimelig tid, når de får kendskab til en forurening, der kunne påbydes opryddet. Der vil være tale om en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder. Afgørende for vurderingen er således ikke alene, hvornår forureningen konstateres. Miljømyndighederne skal således have mulighed for, hvor dette ikke umiddelbart er klart, at undersøge, hvorfra kilden stammer, dvs. hvem der er forurener, og om der er behov for nærmere undersøgelser eller oprydninger. Sådanne undersøgelser og vurderinger må indpasses i myndighedernes øvrige ressourceanvendelse. Er der omvendt tale om en forurening, hvor både behovet for foranstaltninger er klarlagt, og en mulig påbudsadressat har været inddraget i sagen, tilsiger hensynet til påbudsadressaten, at sagen inden for et forholdsvist kortere tidsrum skal følges op af et påbud. Af bemærkningerne til jordforureningsloven følger det således, at såfremt behovet for foranstaltninger er klarlagt og en mulig påbudsadressat har været inddraget i sagen, så skal sagen inden for et forholdsvist kortere tidsrum følges op af et påbud. Hvis det ikke sker, vil påbudsmyndigheden kunne mødes med passivitetsbetragtninger og indrettelsessynspunktet i forhold til påbudsadressaten. 6

7 8. Miljøstyrelsens bemærkninger Advokat [ ] bestrider, at der er indgået en aftale mellem [ ] og Helsinge Kommune vedrørende overvågningsboringer. Miljøstyrelsen skal bemærke, at Helsinge Kommune ikke har fremlagt dokumentation for en sådan aftale heller ikke i form af telefonnotat om samtalen. Det faktum, at Helsinge Kommune varsler et påbud i oktober 2004 bestyrker, at der ikke er indgået en aftale om en frivillig afslutning af sagen ved, at [ ] lader overvågningsboringer etablere. Miljøstyrelsen lægger herefter til grund, at der ikke er indgået en aftale mellem [ ] og Helsinge Kommune vedrørende overvågningsboringer. Helsinge Kommune drøftede ikke sagen med eller rettede henvendelse til [ ] eller [ ] i perioden fra februar 2003 til 4. oktober Helsinge Kommune har oplyst, at kommunen i tidsrummet fra februar 2003 til 4. oktober 2004 drøftede sagen med andre kommuner, Frederiksborg Amt og kommunens advokat. I forhold til en vurdering af kommunens passivitet overfor hensynet til påbudsadressaten finder Miljøstyrelsen ikke, at disse drøftelser kan tillægges vægt. [ ] er allerede på et tidligt tidspunkt inddraget i sagen. Forureningen er anmeldt at [ ], og [ ] har bekostet undersøgelserne. I februar 2003 udarbejdede Niras ovennævnte rapport med den konklusion, at det er forsvarligt at efterlade restforureningen, og at man, hvis dette sker, bør overveje at etablere en eller flere boringer til monitering af forureningens udbredelse i grundvandet. Efterfølgende i februar 2003 drøfter [ ] og Helsinge Kommune etableringen af boringer til monitering af forureningens udbredelse i grundvandet. Drøftelserne fører ikke til en aftale mellem Helsinge Kommune og [ ] om monitering, og drøftelserne bliver ikke fortsat. Helsinge Kommune drager på intet tidspunkt tvivl om konklusionen i Niras rapport. Miljøstyrelsen lægger herefter til grund, at sagen for Helsinge Kommune var tilstækkelig oplyst, til at kommune kunne afgøre om der var grundlag for at udstede påbud om yderligere undersøgelser eller afhjælpende foranstaltninger. På den baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at [ ]/[ ] efter det 19 måneder lange forløb uden drøftelser eller varsling af påbud el.lign. fra Helsinge Kommune har en berettiget forventning om, at Helsinge Kommune har henlagt sagen. Da Helsinge Kommune ej heller løbende holder [ ]/[ ] orienteret om Helsinge Kommunes overvejelser, har [ ]/[ ] god grund til at mene, at sagen er afsluttet, og at Helsinge Kommune ikke agter at foretage sig mere i sagen. 7

8 I øvrigt skal Miljøstyrelsen bemærke, at AJVA-tanken på ejendommen var lovlig på tidspunktet for sløjfningen, men at tanken ikke var korrekt sløjfet jf. den dagældende olietankbekendtgørelsens 14, stk. 4 1, idet påfyldningsstudsen ikke var afmonteret og tanken afblændet, så påfyldning ikke kunne finde sted. 9. Miljøstyrelsens afgørelse Helsinge Kommunes påbud ophæves således allerede som følge af Helsinge Kommunes passivitet. 10. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5, herunder blandt andet 40. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Klageberettiget er afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, Frederiksborg Amt samt Helsinge Kommune, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf. 82. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85, stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. Klagefristen udløber i denne sag således den 21. februar 2005 En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. Dette betyder, at såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet skal påbuddet ikke efterkommes førend Miljøklagenævnet har afgjort sagen eller har afgjort, at klagen ikke tillægges opsættende virkning. Et søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens 87, stk. 1. Med venlig hilsen Palle Boeck 1 Bekendtgørelse nr. 386 af 21. august

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere