Deres j. nr. N Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]."

Transkript

1 [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/ Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. 1. Klage til Miljøstyrelsen Advokat [for A] har pr. brev af 24. august 2004 påklaget Nordborg Kommunes påbud om undersøgelse af jordforurening på ejendommen [ ] (herefter kaldet ejendommen). Klagen er fremsat på vegne af [A], som er påbuddets adressat, og som var ejer af ejendommen på [ ] i perioden ca foråret Nuværende ejer af ejendommen er [ ]. Påbudet blev udfærdiget på brevpapir fra Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S (SOM), og underskrevet af den tekniske chef i Nordborg Kommune. Miljøstyrelsen anser påbuddet for at være meddelt af Nordborg Kommune jf. nedenfor pkt. 8. SOM fremsendte den 29. september 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Nordborg Kommunes påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling i Nordborg Kommune, allerede fordi undersøgelsespåbuddet ikke har den fornødne klarhed. 3. Baggrund for sagen 3.1 Tilsyn fund af losseplads Den 2. marts 2004 foretog SOM tilsyn på ejendommen, og kunne konstatere, at et areal bag boligen havde været anvendt som losseplads for husholdningsaffald, herunder bildæk, bildele, plastpotter, plastdunke, tæpper osv. I forbindelse med tilsynet blev depotet fotograferet. 3.2 Indskærpelse om fjernelse af affald Den 8. marts 2004 sendte SOM en indskærpelse til den tidligere grundejer, [A], om at bortskaffe affaldet til kontrolleret deponi i Skodbøl senest den 31. marts Deponeringen blev af SOM anset for ulovlig, og en overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloves 33 og 45. Var affaldet ikke bortskaffet inden den 31. marts 2004, ville SOM foretage politianmeldelse. SOM skulle endvidere kontaktes når affaldet var fjernet, hvorefter SOM agtede at udtage jordprøver på deponeringsarealet. Jordprøverne skulle benyttes til at vurdere, om der var grundlag for påbud om undersøgelse efter jordforureningsloven. 3.3 Varsel om undersøgelsespåbud Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Drift)

2 Den 15. april 2004 sendte SOM varsel om påbud til den tidligere grundejer, [A]. Varslet meddeles med hjemmel i jordforureningslovens 40. I varslet anføres at: SOM var ikke blevet underrettet om fjernelse af affaldet, som krævet i indskærpelsen. SOM blev den 10. marts 2004 underrettet af ASA (I/S Alssund Affald), som havde modtaget jordblandet affald fra ejendommen. SOM konstaterede ved fornyet tilsyn, at der kun resterede en mindre bunke affald på arealet. Ved fornyet tilsyn udtog SOM jordprøver fra 2 hotspots nær affaldsbunken. Ved analyse af jordprøverne kunne der konstateres tungmetalforurening, svarende til klasse 3 og 4. På baggrund af art og udseende af emballager vurderede SOM, at deponeringen var af nyere dato, og at den var fortsat efter 1. januar På denne baggrund blev det overvejet at meddele [A] påbud om undersøgelse. SOM anførte, at påbudet kunne opfyldes ved: at der bliver foretaget en undersøgelse, som kortlægger forureningens omfang ud fra jordprøver og analyser udført af et rådgivende firma. Når forureningens omfang er kortlagt, vil det blive vurderet om der er behov for at meddele påbud om oprydning. Da hovedparten af forureningen formentlig er foregået før januar 2001, vil et eventuelt påbud om oprydning blive udstedt efter Miljøbeskyttelseslovens Indsigelse fra Advokat [for A] af den 28. april 2004 På vegne af [A] gjorde [A] s advokat den 28. april 2004 indsigelse overfor det varslede undersøgelsespåbud. I indsigelsen gøres det gældende at: Der er usikkerhed forbundet med tidspunkt for ophør af deponeringen. [A] købte ejendommen i 1948, og i mange år derefter var det naturligt at smide husholdningsaffald i baghaven. [A] har altid afleveret farlige stoffer mv. på losseplads. [A] er i en høj alder og er ved svigtende helbred. Det er usikkert, hvornår der er sket deponering af affald af betydning for evt. forurening. De på stedet fundne mælkekartoner kan ikke resultere i den konstaterede forurening. [A] har ikke handlet forsætligt eller culpøst, da han ikke har haft kendskab til den gældende regulering. En undersøgelse vil være dyr og vil ikke stå mål med omfanget og arten af forureningen. Der er tale om forurening i et meget begrænset område i 2 hotspots, hvorfra der ikke sker en fortløbende emission. Der er ikke tale om arealanvendelse til børneinstitution, men om landbrugsdrift og det findes ikke godtgjort, at de 2 hotspots skulle kunne have skadelig virkning på grundvandet eller den menneskelige sundhed 2

3 3.5 Nyt varsel om undersøgelsespåbud Som følge af indsigelsen fra Advokat [for A] trak SOM den 18. juni 2004 det tidligere varslede påbud tilbage. SOM bemærkede følgende i forhold til indsigelserne fra [A] s advokat: Med baggrund i fotodokumentation vurderes deponeringen at være fortsat efter Allerede i 1992 var der etableret husstandsindsamling af husholdningsaffald som borgerne var forpligtede til at benytte sig af. [A] har ved fortsat deponering af affald handlet uforsvarligt og har overtrådt Miljøbeskyttelseslovens 19 om udlægning af affald på jorden. SOM tilføjede, at området forventedes udlagt til sommerhusbebyggelse, hvilket karakteriseres som følsom arealanvendelse. Samtidig varslede SOM et nyt, begrænset, påbud om undersøgelse efter jordforureningslovens 40: påbudet tænkes opfyldt ved, at der i samråd med miljøcentret bliver udtaget et begrænset antal prøver som supplement til de orienterende prøver miljøcentret tidligere har udtaget. Prøvetagning og analyse skal udføres af et rådgivende firma med kompetence på området. Prøverne skal danne grundlag for en vurdering af, om der er proportionalitet i at udstede yderligere undersøgelsespåbud, som kan kortlægge forureningens omfang. 3.6 Indsigelse fra Advokat [for A] af den 1. juli 2004 På vegne af [A] gjorde A s advokat, den 1. juli 2004, indsigelse overfor det (ny) varslede undersøgelsespåbud. Den tidligere indsigelse blev fastholdt og yderligere gøres det gældende at: SOM har udtaget prøver inden oprydningen var tilendebragt. Den nuværende ejer har forestået oprydningen og er af den opfattelse, at der ikke er forurening på ejendommen. Ejendommen har været brugt til landbrugsdrift med deraf eventuel begrænset forurening til følge. En forurening som alle landbrugsejendomme vil lide under, idet der kan ske spild af olie og benzin fra landbrugsmaskiner. Det er tvivlsomt, om en undersøgelse og en eventuel oprydning ikke allerede har mistet sin begrundelse og virkning, idet den nye ejer (..) allerede har taget ejendomme i brug med deraf risiko for spild af olie mv. En eventuel fremtidig sommerhusbebyggelse på ejendommen kan ikke begrunde et undersøgelsespåbud Der er tale om et meget begrænset område, hvor der har ligget affald. Området ligger endvidere tæt på stuehuset, hvilket betyder, at såfremt der skal bygges sommerhuse skal stuehuset også nedrives. 4. Påbudets indhold Med brev af 16. august 2004 meddelte Nordborg Kommune et påbud til [A] om undersøgelser på ejendommen med følgende ordlyd: Fremtidsplanerne for området er at bygge sommerhuse. Sommerhusbebyggelse er karakteriseret som følsom anvendelse. Det er derfor vigtigt, at 3

4 en eventuel forurening bliver undersøgt. Nordborg Kommune meddeler derfor, jf. varslingsskrivelse af 18. juni 2004, dig som tidligere ejer af ejendommen [ ], et begrænset påbud efter jordforureningsloven 40 jf. 41, stk. 3 nr. 2 og 44 (Lov nr. 370 af 2. juni 1999). Påbud efter lovens 40 påkræver, at der foretages prøveudtagning, analyser og måling af stoffer og lignende med henblik på at klarlægge forureningens art, omfang og virkninger samt, hvordan evt. følger kan afhjælpes eller forebygges. 5. Klagens indhold I brev af 24. august 2004 klagede Advokat [for A] over Nordborg Kommunes påbud af 16. august I klagen gentog Advokat [for A] de argumenter, som blev gjort gældende i indsigelserne af 28. april 2004 og 1. juli Parternes yderligere bemærkninger 6.1 Nordborg Kommunes (SOM s) bemærkninger SOM fremsendte pr. brev af den 29. september 2004 klagen til Miljøstyrelsen. I fremsendelsesbrevet bemærkede SOM følgende: [A] har handlet forsætligt, idet man har pligt til at kende lovgivningen [A] helbred er sagen uvedkommende Forureningen er dateret på baggrund af emner, der ikke afgiver forurening, herunder har blandt andet en plastdunk fra mælk dannet grundlag for vurderingen af, at udsmidning af affald er fortsat efter Billeder fra tilsyn samt billeder taget af den nuværende ejer viser, at affaldet på ejendommen f.eks. bestod af malerbøtter, diverse bildele, forskellige dunke m.v. Der er taget hensyn til proportionaliteten af påbuddet, idet påbuddet er givet som et begrænset undersøgelsespåbud. Der kan i samråd med SOM udtages nogle prøver som supplement til de prøver, SOM allerede har udtaget. Efter vurdering af analyseresultaterne af de nye prøver vil Nordborg Kommune overveje, om der skal udstedes et uddybende undersøgelsespåbud. Det er hensigten, at området bag huset på ejendommen skal anvendes til sommerhusbebyggelse. Hertil kommer, at huset på ejendommen er lejet ud til beboelse, hvilket er en meget følsom arealanvendelse. Der kan være en sundhedsmæssig risiko ved at dyrke/anvende den forurenede jord. Det er derfor vigtigt, at jorden bliver undersøgt, så der enten kan blive ryddet op eller der kan tages højde for forureningen ved efterfølgende anvendelse. At en ny ejer kan risikere at forurene en ejendom bør ikke bevirke, at en tidligere ejere kan have forurenet uden, at det får følger som f.eks. et påbud om undersøgelse. 4

5 6.2 Klagers bemærkninger Advokat [for A] fremsatte i brev af den 16. november 2004 følgende bemærkninger til SOM s brev af den 29. september 2004: Det bestrides, at [A] har handlet forsætligt Der er fortsat ikke ført bevis for forureningens ophør. Konklusionerne herom er baseret på et meget usikkert grundlag. Påbuddet er ikke proportionalt. Der er ikke konkrete planer om at udstykke ejendommen til sommerhuse, og det område der overvejes udstykket ligger langt fra huset på ejendommen. Det betvivles at huset på ejendommen er udlejet til beboelse, idet huset var i meget dårlig stand, og idet der efter [A] oplysning skal være revet noget af huset på ejendommen ned. Der er derfor ikke tale om et følsomt område. Pr. brev af den 5. april 2005 oplyste [A] s advokat, at der ikke skal ske udstykning af ejendommen til sommerhuse. Denne begrundelse for påbuddet har således ikke længere relevans. Yderligere anfører [A] s advokat, at den tid, der er gået siden overdragelsen af ejendommen til en ny ejer og dennes anvendelse af ejendommen til opbevaring af entreprenørmaskiner og entreprenørmaterialer betyder, at påbuddet har mistet sin begrundelse. 6.3 Nordborg Kommunes (SOM s) bemærkninger SOM har pr. brev af den 28. april 2005 fremsendt følgende bemærkninger til sagen: Den nuværende ejer har renoveret en lejlighed i ejendommen, som siden overtagelsen primo 2004 har været udlejet til en enlig mor med et barn. Siden har der været husstandsindsamling af dagrenovation. Indtil 2005 har det været kutyme at husstandsomdele nye regulativer for husholdningsaffald. Da [A], selvom han ikke har kunnet undgå at vide, hvordan affald skal bortskaffes korrekt, alligevel har smidt sit affald i baghaven, har han handlet forsætligt. Det er korrekt, at planerne om udstykning til sommerhuse er annulleret, men at det ikke har betydning for påbuddet, idet Miljøloven er overtrådt af den tidligere ejer med eventuel forurening til følge. 7. Miljøstyrelsens bemærkninger Hjemmel Jordforureningslovens 40 giver hjemmel til, at miljømyndighederne kan påbyde en forurener at iværksætte forureningsundersøgelser. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 40. Miljømyndigheden, jf. 39, kan påbyde en forurener, jf. 41, stk. 3 nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af 5

6 stoffer og lign. Med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt inden den 1. januar Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog 41, stk. 3, nr. 2. Proportionalitet i undersøgelsespåbud egnethedskravet Det følger af såvel ordlyd som af det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip, at miljømyndigheden ikke kan påbyde undersøgelser, der ikke forventes at være nødvendige for at tage stilling til afhjælpende foranstaltninger. Dette indebærer, at miljømyndigheden ofte vil opdele undersøgelsespåbud således, at der først påbydes en indledende undersøgelse, hvorefter miljømyndigheden tager stilling til, hvilke yderligere undersøgelser der er behov for. Der er hverken i loven eller i forarbejderne indført et loft for de samlede udgifter til undersøgelser. Af forarbejderne fremgår, at en indledende undersøgelse kan udføres for ca kr., men at udsving kan forekomme. 8. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen finder ikke, at påbuddet opfylder de almindelige forvaltningsretlige krav til afgørelsers klarhed og bestemthed, idet Nordborg Kommune hverken har beskrevet hvilke undersøgelser, der skal udføres, eller har bedt om et oplæg til undersøgelser, som kommunen skal godkende inden undersøgelserne påbegyndes. Miljøstyrelsen ophæver allerede derfor Nordborg Kommunes påbud og hjemviser sagen til behandling i Nordborg Kommune. Miljøstyrelsen finder desuden anledning til vejledende at fremkomme med følgende generelle bemærkninger om retstilstanden på området: Arealanvendelse Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at i forhold til påbud efter jordforureningsloven 40 er arealanvendelsen uden betydning. Det er først, når man taler om afhjælpende foranstaltninger efter jordforureningsloven 41 og 48, at arealanvendelsen får en betydning. Jordforureningsloven 41 og 48 bygger på genopretningsprincippet. Forudsætningen for at udstede et påbud om afhjælpende foranstaltninger er, at forureningen vurderes at udgøre en risiko for sundhed eller miljø. I vurderingen af, om der foreligger en risiko for sundhed eller miljø indgår arealanvendelsen. Påbud om undersøgelser efter jordforureningsloven 40 udstedes efter ordlyden med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges. 6

7 Forsæt Advokat [for A] gør gældende, at [A] ikke har handlet forsætligt eller culpøst, da han ikke har været klar over problemstillingen, som så mange andre landmænd på hans tid. Hertil skal Miljøstyrelsen bemærke, at påbud efter jordforureningsloven 40 kan udstedes til en ikke erhvervsmæssig forurener, der har handlet uforsvarligt, jf. jordforureningslovens 41, stk. 3, nr. 2. Ukendskab til reglerne på området fritager ikke en forurener for et eventuelt ansvar. Forureningens ophør Advokat [for A] gør gældende, at det er usikkert, hvornår der er sket deponering af affald af betydning for forureningen på ejendommen, og at mælkekartoner ikke kan resultere i den konstaterede forurening. Miljøstyrelsen skal bemærke, at det er Nordborg Kommune, som skal godtgøre, at deponeringen af affald med overvejende sandsynlighed har forårsaget den konstaterede forurening, samt at godtgøre, at det er overvejende sandsynligt, at de forurenende aktiviteter ikke er ophørt før 1. januar 1992, jf. jordforureningsloven 40, stk. 2, 1. pkt. Proportionalitet Advokat [for A] gør i klagen over Nordborg Kommunes påbud gældende, at der ikke er tvivl om, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at få foretaget en undersøgelse af jorden af et rådgivende firma omkostninger, der ikke kan stå mål med omfanget og arten af en eventuel forurening. Miljøstyrelsen skal i den anledning bemærke, at der for Miljøstyrelsen ikke foreligger oplysninger, som klarlægger omfanget og arten af forureningen. Miljøstyrelsen er således af den opfattelse, at der ikke er belæg for at vurdere omfanget og arten af forureningen på ejendommen. Påbuddets uklarhed betyder, at det ikke er muligt at vurdere proportionaliteten af påbuddet. Påbudsadressatens helbred [A] s advokat gør i klagen over Nordborg Kommunes påbud gældende, at [A] er en ældre herre på 82 år, der i mange år har beboet ejendommen alene og som de seneste år har haft problemer med helbreddet, herunder en begyndende senil demens. Det var også en af grundene til, at han solgte ejendommen i 2004, da han ikke længere kunne holde ejendommen forsvarligt ved lige. Miljøstyrelsen skal hertil bemærke, at en påbudsadressats alder og helbred ikke har betydning for muligheden for udstedelse af påbud efter jordforureningsloven 40. Nordborg Kommunes påbud på SOM s brevpapir I henhold til vedtægterne for SOM af den 11. april 2002 med bilag 1 af den 17. oktober 2001, pkt. 4 er SOM bemyndiget til at sagsbehandle jordforureningssager. Omfanget af sagsbehandlingen er beskrevet i bilag 1 til vedtægterne, pkt. 2.2.b. 7

8 Udstedelse af påbud er så vidt Miljøstyrelsen kan vurdere ikke omfattet af vedtægterne for SOM. Nordborg Kommunes tekniske chef har underskrevet påbuddet på SOM s brevpapir. På den baggrund anser Miljøstyrelsen påbuddet for at være udstedt af Nordborg Kommune. 9. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningslovens 83 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser efter Jordforureningslovens kapitel 5, herunder blandt andet 40. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet, jf. jordforureningslovens 84, stk. 1. Miljøklagenævnet har følgende adresse: Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15, København K Klageberettiget er afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, Sønderjyllands Amt samt Nordborg Kommune, jf. jordforureningslovens 84, stk. 2, jf. 82. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. jordforureningslovens 85, stk. 1, jf. 81, stk. 1 og 2. En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre nævnet træffer afgørelse om andet, jf. jordforureningslovens 85, stk. 2. Dette betyder, at såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet, skal påbuddet ikke efterkommes før, Miljøklagenævnet har afgjort sagen. Et søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. jordforureningslovens 87, stk. 1. Med venlig hilsen Palle Boeck Kontorchef Line Hansen Fuldmægtig Kopi af denne afgørelse er sendt til: [Ejendommens nuværende ejer] Nordborg Kommune Embedslægeinstitutionen for Sønderjyllands Amt Sønderjyllands Amt 8

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter jordforureningslovens 40. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. februar 2013 J.nr.: NMK-11-00005 (tidl. MKN-113-00006) Ref.: LITEL/JNA/POSPE AFGØRELSE i sagen om et påbud om undersøgelse

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. april 2014 Sag 120/2012 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod A og B (advokat Mogens Moe, beskikket for begge) og Sag 158/2012

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom

Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom 31-03- 2011 TILSYNET Støjulemper fra vognmandsvirksomhed på naboejendom Du har den 28. februar 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland. Din henvendelse er siden fulgt op af en række

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej

AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S Dansk Shell, Hjortespringvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. oktober 2011 J.nr.: NMK-10-00393 Ref.: LJE AFGØRELSE i sag om genoptagelse af sag om tilslutning af spildevand fra A/S

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. april 2014 J.nr.: NMK-33-02209 Ref.: NAHAU-NMKN AFGØRELSE i sag om Københavns Kommunes påbud om at ophøre med at anvende

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE

PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE PÅBUDSSAGER I RELATION TIL VILLAOLIETANKE Advokat (H) Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 RESUMÈ Det er nu mere end 8

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere