Struer Kommune fremsendte med brev af 7. januar 2003 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune fremsendte med brev af 7. januar 2003 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen."

Transkript

1 [A] [ ] Jord & Affald J.nr. 335/ Ref. BEJ/ULU/JEG/DBH Den 1. juni 2006 Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende jordforurening, [ ] 1. Klage til Miljøstyrelsen Ved brev af 15. oktober 2002 har Ringkjøbing Amt klaget over Struer Kommunes afgørelse af 23. september 2002 om ikke at meddele påbud om yderligere undersøgelser eller afhjælpende foranstaltninger efter jordforurening på ejendommen [ ]. Struer Kommune fremsendte med brev af 7. januar 2003 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen beklager den lange sagsbehandlingstid. 2. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ændrer Struer Kommunes afgørelse til et påbud til [A] om yderligere undersøgelse af forureningen. Påbudet udstedes på grundlag af jordforureningslovens 40 med følgende indhold: Med henblik på at afgrænse forureningen; at tilvejebringe et uddybet grundlag for risikovurdering for grundvand og arealanvendelse; samt at udarbejde forslag til afhjælpende foranstaltninger, skal [A] foretage følgende supplerende undersøgelser: Pejlinger Som indledning til undersøgelserne skal der foretages en pejling i de 3 eksisterende filtersatte boringer. Forureningsundersøgelser Forureningens udbredelse i jord og grundvand skal afgrænses nærmere. Til dette formål skal der udføres: - Mindst 3 boringer ved tank 4. Heraf placeres én boring nedstrøms forureningen og filtersættes til belysning af forureningens kildestyrke. - Mindst 2 boringer ved stander 3. Heraf placeres en boring nedstrøms forureningen og filtersættes til belysning af forureningens kildestyrke. Den anden placeres umiddelbart øst for butikken. Boringerne skal føres til bund af forureningen, dog mindst til 9 m.u.t. Fra hver boring skal der udtages mindst 2 jordprøver, som analyseres for totalkulbrinter og BTEX. Alle nye boringer nivelleres. Fra de herefter 5 filtersatte boringer på grunden skal der udtages grundvandsprøver til analyse for totalkulbrinter, BTEX og MTBE. I forbindelse med grundvandsprøvetagningen skal boringerne pejles. Miljøstyrelsen Strandgade København K Tlf Fax CVR EAN (Drift)

2 Risikovurdering Ud fra den foreliggende viden om forureningen udarbejdes risikovurdering for grundvand og arealanvendelse for de to forureninger på grunden. Forslag til afhjælpende foranstaltninger, herunder grundvandsmonitering Der skal udarbejdes forslag til afhjælpende foranstaltninger med sigte på at genoprette den hidtidige tilstand eller på anden måde fjerne risikoen for miljø og sundhed. Ud fra det eller de opstillede forslag skal udarbejdes forslag til program(mer) for monitering af forureningens udvikling i grundvandet. Generelt Forslag til undersøgelsesprogram skal forelægges Struer Kommune senest 8 uger fra modtagelse af afgørelsen. Rapport over undersøgelserne skal foreligge senest 8 uger efter kommunens godkendelse af undersøgelsesprogrammet. Med hensyn til tilrettelæggelse af undersøgelserne henvises til Miljøstyrelsens vejledninger (1998) nr. 6, 7, 11 og Baggrund for sagen 3.1 Undersøgelsesrapport af juni 2001 I forbindelse med renovering af installationer på benzinstationen blev der i 2001 konstateret benzinlugt i jorden, dels ved tank 4 og dels ved stander 3. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll A/S (herefter Rambøll) udarbejdede en undersøgelsesrapport af 27. juni Rapporten sammenfattede foreløbige undersøgelser (rapport af 17. maj 2001) og yderligere efterfølgende undersøgelser af jord og grundvand: Geologien består af ler / fyld til 4,5 m.u.t., herefter sand. Der er grundvand 9 m.u.t., og magasinet vurderes at have en stor ydelse. Det nedre (primære) grundvand strømmer mod NØ og det øvre (sekundære) mod N-NV. Arealet ligger i indvindingsoplandet for et vandværk, men ligger 50 m uden for grænsen til område med særlige drikkevandsinteresser. Der er tale om to separate forureninger, ved henholdsvis tank 4 og ved stander 3. Ved tank 4 er der forurenet med benzin inklusiv MTBE. Forureningen vurderes at være afgrænset horisontalt. Vertikalt vurderes udbredelsen at standse omkring vandspejl for det sekundære grundvand, ca. 9 m.u.t. Grundvandet er forurenet. Rambøll vurderer, at forureningen kan stamme fra utætheder i kloak og fra spild ved påfyldningsplads. Tank 4 blev nedgravet i På dette tidspunkt forelå ingen oplysninger om forurening. Forureningen antages derfor at være sket efter Ved stander 3 er der forurening både med benzin og med gasolie. Der er flygtige stoffer i flere af prøverne. Forureningen er afgrænset horisontalt, og den er afgrænset vertikalt ca. 10 m.u.t. Det vurderes, at forureningen kan stamme fra en utæt 2

3 fleksibel samling, som blev fundet ved undersøgelsen, samt fra spild på standerpladsen. Rapporten indeholder følgende risikovurdering: Forureningen ved tank 4 udgør ikke risiko for arealanvendelse eller indeklima. Forurening ved stander 3 er formentlig udbredt under bygningen. Den kan udgøre en risiko for indeklimaet, men lerlaget yder antagelig en vis beskyttelse. Grundvandet under pladsen er forurenet med totalkulbrinter og MTBE i koncentrationer over kvalitetskriteriet. Forureningen kan tænkes at spredes, nedbrydes og fortyndes. 3.2 Notat om supplerende undersøgelser, september 2001 I et notat af 21. september 2001 afrapporterede Rambøll supplerende undersøgelser af jord, grundvand og luft. Poreluftmålinger og beregninger viste, at belastningen af indeklimaet i butikslokalet ikke overskred kvalitetskriteriet for beboelse. To af de tre analyserede grundvandsprøver viste et indhold af totalkulbrinter under 0,05 mg/l. Rambøll konkluderede på denne baggrund, at grundvandsforureningen var afgrænset til 2 områder ved henholdsvis tank 4 og stander Udtalelse fra Ringkjøbing Amt 12. oktober 2001 I brev af 12. oktober 2001 kom Ringkjøbing Amt med en udtalelse på baggrund af rapporten af 21. september Amtet vurderede, at poreluftmålingerne viste, at benzinforureningen ikke udgjorde et indeklimaproblem. Amtet oplyste samtidig, at Struer Vandforsynings kildeplads ligger ca. 1,5 km nedstrøms benzinstationen og indvinder m.u.t. Risiko for forurening af dette nedre magasin blev vurderet som lille. Derimod var der en betydelig risiko for forurening af det øvre magasin. 3.4 Struer Kommunes undersøgelser inden afgørelsen af 23. september 2002 Struer Kommune gennemgik herefter mulige årsager til forureningen. [A]s data for lagerkontrol blev gennemgået. Der var foretaget en tæthedskontrol af virksomhedens olie- og benzinudskillere, men ikke af det tilhørende rørsystem. Der foreligger ingen oplysninger om reparationer, udskiftninger eller omlægninger af kloaksystemet. Der lå oprindeligt SF-sten på arealet. Nogle steder er disse udskiftet, og nogle steder er de tildækket. I 2002 lå der asfalt, beton eller densiphalt på de følsomme arealer. 3

4 Rambøll vurderede i notat af 18. januar 2002, at tidspunktet for forureningen næppe kunne indkredses yderligere ved hjælp af kemiske analyser, idet nedbrydning af olieprodukter i jorden er afhængig af iltforhold, geologi, grundvand, tilstedeværelse af næringsstoffer som N og P osv. Det kunne alene konkluderes, at der er sket forurening efter midten af 1980'erne, hvor tilsætning af MTBE til benzin startede. Struer Kommune oplyste i brev af 8. oktober 2002 til Ringkjøbing Amt, at benzinstationen blev anlagt i Struer Kommunes afgørelse Struer Kommune meddelte i brev af 23. september 2002 [A], at kommunen på baggrund af en juridisk vurdering af mulighederne for udstedelse af påbud, havde besluttet ikke at udstede påbud om afhjælpende foranstaltninger over for forureningerne på benzinstationen. 5. Klagen Efter at have modtaget en uddybning fra Struer Kommune af grundlaget for kommunens beslutning klagede Ringkjøbing Amt over kommunens afgørelse i breve af 15. oktober og 19. december 2002 til Miljøstyrelsen. Klagen blev fremsendt med henvisning til 91 i miljøbeskyttelsesloven og 77 i jordforureningsloven. 6 Parternes yderligere bemærkninger 6.1 Bemærkninger fra Ringkjøbing Amt Adv. [B] uddybede amtets klage i brev af 13. januar Adv. [B] vedlagde flere nye sagsakter, herunder Rambølls første undersøgelsesrapport af maj 2001 og et notat af 21. august 2001 om en overfyldningshændelse samme dag (21. august 2001). Adv. [B] gjorde gældende, at Struer Kommune eller Miljøstyrelsen i første omgang bør udstede et påbud om yderligere undersøgelser efter jordforureningslovens 40. Målet skal være at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til at foretage en tilstrækkelig risikovurdering. Herunder kan undersøgelsespåbudet medføre en detaljeret vurdering af, hvilken art og i hvilket omfang eventuelle afhjælpende foranstaltninger er nødvendige. Niras vurdering og forslag Adv. [B] fremsendte endvidere en rapport, udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Niras for Ringkjøbing Amt den 12. december Rapporten sammenfattede de hidtidige undersøgelser således: Jordforurening ved tank 4 Under tankgraven ses tydelig vertikal og horisontal forureningsbudbredelse. De høje forureningsniveauer inden for de øverste 6-7 m.u.t. er rimeligt afgrænset mod nord, sydvest og syd. Forureningen i det dybere niveau (4,5-9 m.u.t.) er ikke afgrænset mod nordøst, mod øst og mod sydøst. 4

5 Jordforurening ved stander 3 Forureningen udgøres af benzin og gasolie, formentlig af en væsentlig del benzin. Det er usikkert, hvorvidt forureningen ved B15 skyldes spredning fra området ved B6 eller en særskilt kilde. Overordnet vurderes der at være en markant forurening fra nær terræn til minimum toppen af grundvandszonen. Den væsentlige jordforurening vurderes afgrænset i retningerne sydvest, nord, nordnordøst, nordøst, sydøst og syd for kildeområdet. Forureningen anses ikke for afgrænset mod nordvest samt mod øst og østsydøst. Forurening i grundvand Det ses godtgjort, at der i og umiddelbart nedstrøms området ved stander 3 er en markant grundvandsforurening med olieprodukter. Grundvandsforureningen udbredes i nordvestlig retning, og afgrænsningen af forureningen i og på tværs af strømningsretningen samt niveauet af MTBE i fanen er ikke belyst. En eventuel grundvandsforurening i og nedstrøms kildeområdet ved tank 4 er ikke undersøgt. En prøve sideværts for kildeområdet viser lave indhold af oliekomponenter og en moderat overskridelse af grundvandskriteriet for MTBE. En eventuel grundvandsforurenings udbredelse nedstrøms kildeområdet er ikke belyst. Forurening i poreluft Under gulv i butikken er der påvist niveauer af olieprodukter, som ikke vurderes at udgøre en risiko for indeklimaet. Det forventes, at der i den umættede zone er et betydeligt indhold af oliekomponenter i poreluften. Dette vurderes kun at være problematisk for følsom arealanvendelse i områder med fravær af det terrænnære lerlag. Niras foretog et estimat af forureningsmængderne: Cirka 445 kg totalkulbrinter ved tank 4 og cirka 1382 kg totalkulbrinter ved stander 3. Niras konklusioner og forslag Niras konkluderede i rapporten, at de gennemførte undersøgelser ikke giver tilstrækkelig viden, hverken til at udarbejde en tilstrækkelig sikker risikovurdering for forureningen eller til at foretages vurderinger med hensyn til art og omfang af eventuelle afhjælpende foranstaltninger. Der bør foretages yderligere undersøgelser med henblik på at belyse: - Forureningens udbredelse og koncentration i de terrænnære jordlag. - Mængden og beliggenheden af jordforureningen i grundvandszonen. - Koncentrationsniveau og udbredelse af grundvandsforurening med BTEX er og MTBE. - Hvorvidt grundvandsforureningen er under udvikling. - Niveauet af poreluftforurening under boliger beliggende over en eventuel kraftig forureningsfane i grundvandet. 5

6 Niras foreslog et undersøgelsesprogram i 3 faser til at belyse dette. Niras vurderede ifølge Adv. [B], at udgiften til de foreslåede undersøgelser ville være i størrelsesordnen kr. excl. moms. Endelig gav Niras en kort gennemgang inkl. prisoverslag af 6 afværgemetoder, som firmaet anser for teknisk og økonomisk realistiske at anvende på lokaliteten. 6.2 Bemærkninger fra Struer Kommune Ved brev af 28. januar 2005 fremkom Adv. [C] blandt andet med følgende bemærkninger: - Struer Kommunes beslutning om, ikke at udstede påbud, kan ikke påklages til Miljøministeren, hverken efter jordforureningsloven eller miljøbeskyttelsesloven. - Struer Kommune har i det konkrete tilfælde ikke pligt til at udstede påbud. Struer Kommune fandt, at yderligere undersøgelsespåbud vil kunne bidrage positivt til yderligere at fastlægge virkningerne af forureningerne, jf. Niras' rapport fremlagt af Ringkjøbing Amt. Kommunen fandt det imidlertid tvivlsomt, om det vil være proportionalt at påføre Haahr så store omkostninger, når virkningerne af forureningen efter kommunens vurderinger er tilstrækkeligt kortlagte til at vurdere de væsentligste virkninger på mennesker og miljø. Desuden vurderede kommunen, at man ved udstedelsen af et undersøgelsespåbud risikerede at overskride de grænser, der muligvis kan være for størrelsen af det beløb, som man med hjemmel i 40 kan pålægge forureneren at afholde. Kommunen gjorde endelig gældende, at der som en del af det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip gælder et egnethedskrav. Det var i den sammenhæng kommunens vurdering, at yderligere undersøgelser ikke ville frembringe yderligere brugbare oplysninger vedrørende ansvarsgrundlaget og mulighederne for efterfølgende at meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger. Derfor kunne der efter kommunens opfattelse stilles spørgsmålstegn ved egnetheden af yderligere undersøgelsespåbud. Med breve af 25. august 2005 og 7. oktober 2005 fremsendte Struer Kommune endvidere: - plan for rørføring, plan for rørføring m.m., På vegne af Struer Kommune fremsendte adv. [C] med brev af 8. februar 2006 bl.a. følgende bemærkninger til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse af 18. januar 2006: Udkastet til afgørelse indeholder i nr. 2 Miljøstyrelsens afgørelse gående ud på, at Struer Kommunes afgørelse ændres og der udstedes et påbud til [A] om yderligere undersøgelse af forureningen ( ) Det kan således af udkastet til afgørelse konstateres, at det er Miljøstyrelsen der udsteder påbuddet til [A]. På side 2 i afgørelsen under generelle betragtninger er det anført, at forslaget til undersøgelsesprogram skal foreligges Struer Kommune senest 8 6

7 uger fra modtagelsen af afgørelsen, og at rapport over undersøgelserne skal foreligge senest 8 uger efter kommunens godkendelse af undersøgelsesprogrammet. Struer Kommune opfatter det således, at Struer Kommune herefter skal være den udøvende myndighed i relation til udformning og godkendelse af undersøgelsesprogrammet. Dette kan kun give anledning til forvirring om ansvaret og myndighedsfordelingen og er uheldigt. Miljøstyrelsen opfordres derfor til alene at være udøvende forvaltningsmyndighed, og således ud over at afgive et eventuelt påbud også godkende forslag til undersøgelsesprogram og den rapport der følger herefter. Såfremt Miljøstyrelsen ikke vil påtage sig at godkende undersøgelsesprogrammet og den derpå følgende rapport, opfordres Miljøstyrelsen til at fremkomme med langt mere præcise retningslinier for undersøgelsesprogrammets indhold og den senere godkendelse, altså en langt mere præcis oplistning af, hvilke ønsker og krav Miljøstyrelsen måtte stille. 6.3 Bemærkninger fra [A] Med brev af 29. august 2005 fremsendte [A] ved [ ] følgende bemærkninger til Miljøstyrelsen: Da der blev konstateret forurening to steder på grunden ved stationens renovering anmodede kommunen os om at komme med et forslag til undersøgelse af forureningens omfang. Vi udfærdigede et forslag til undersøgelse, som efter justeringer med ønsker og krav fra kommunen, blev godkendt af denne og arbejdet blev herefter udført. Vi er af den opfattelse at de foretagne arbejder er fuldt tilstrækkelige til at vurdere såvel udbredelse som virkninger af forureningen. Det skal herunder bemærkes at de undersøgelser som af os er foretaget har medført udgifter på ikke under kr ,- excl. moms. Vi har besvaret alle spørgsmål, som kommunen stillede i forbindelse med undersøgelsen, således at kommunen har haft al ønsket materiale for at kunne træffe afgørelse i sagens videre forløb. Denne afgørelse blev meddelt os i skrivelse fra Struer Kommune af 23. september 2002 og vi er i øvrigt af den opfattelse, at denne afgørelse ikke kan påklages til højere administrative myndigheder. Vi kan i det hele erklære os enige i skrivelse til Miljøstyrelsen fra advokatfirmaet [ ] vedrørende dette spørgsmål. Med brev af 28. marts 2006 fremkom Adv. [A], på vegne af [A], blandt andet med følgende yderligere bemærkninger til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse af 18. februar 2006: "[A]s tekniske rådgiver, Rambøll, har udarbejdet følgende overslag over, hvad det vil koste at udføre de yderligere undersøgelser som påtænkt af Miljøstyrelsen: ( ) Samlet pris (ex. moms) ( ) Med henblik på en yderligere afgrænsning af grundvandsforureningen er min klient enig i ( ) De økonomiske konsekvenser af de yderligere undersøgelser af grundvandsforureningen er som følger: ( ) Samlet pris (ex. moms) " 7

8 "Min klient finder, at det ikke vil være miljø- og sundhedsmæssigt begrundet at udføre tre yderligere boringer ved både prøvestander 3 og tank 4 med henblik på at afgrænse jordforureningen. Det er min klients opfattelse, at sådanne yderligere boringer kun i yderst begrænset omfang vil ændre den afgrænsning af jordforureningen på ejendommen, der allerede er foretaget". 6.4 Bemærkninger fra Ringkjøbing Amt, Med brev af 12. september 2005 udtalte Ringkjøbing Amt sig om grundvandsressourcen. Det fremgår heraf, at der er amtets vurdering, at der kun er en lille eller minimal beskyttelse af ler lokalt ved tankstationen, og at der under lerlaget er et sammenhængende sandmagasin af stor udbredelse under hele Struerområdet. De hydrauliske egenskaber vurderes som værende gode til indvinding. Amtet oplyste om en række indvindere, som udnytter det berørte øvre sandmagasin, alle beliggende mellem 1,2 og 1,6 km fra ejendommen. 7. Miljøstyrelsens bemærkninger 7.1 Regelgrundlaget Klageadgang Spørgsmålet om klageadgang efter jordforureningsloven reguleres af lovens 77, som har følgende ordlyd: Kommunalbestyrelsens og amtsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af denne lov kan påklages til miljø- og energiministeren, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser. Ministerens beføjelser er med bekendtgørelse nr af 17. december 1999 delegeret til Miljøstyrelsen, som herefter er klagemyndighed Blandt de afgørelser, der kan påklages efter 77, hører påbud om undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger efter og 48. Dette gælder også afgørelser om, at myndigheden ikke finder grundlag for at anvende lovens indgrebsbestemmelser. Denne anskuelse svarer i øvrigt til Miljøklagenævnets praksis efter miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrelsens praksis i sager efter jordforureningsloven. Hjemmel Efter jordforureningslovens 40 kan miljømyndighederne påbyde en forurener at iværksætte forureningsundersøgelser. Bestemmelsen har følgende ordlyd: Miljømyndigheden, jf. 39, kan påbyde en forurener, jf. 41, stk. 3 nr. 1, 1. pkt., og nr. 2, at give de oplysninger, som har betydning for vurderingen af afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger vedrørende en eventuel forurening. Forureneren kan herunder påbydes at 1) foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og lign. Med henblik på at klarlægge årsagerne til eller virkningerne af en stedfunden forurening samt forureningens art og omfang og 8

9 2) klarlægge, hvordan følgerne af forurening afhjælpes eller forebygges. Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset hvornår en mulig forurening er sket, dog ikke hvis den mulige udledning fra en forureners virksomhed eller anlæg er ophørt inden den 1. januar Påbud efter stk. 1 kan endvidere meddeles, uanset hvordan en mulig forurening er sket, jf. dog 41, stk. 3, nr. 2. Proportionalitet i undersøgelsespåbud egnethedskravet Det følger af bemærkningerne til Lovforslag L 183, 40, at påbud om, at forureneren for egen regning skal foretage undersøgelser, skal anvendes for, at oplysninger om forureningens omfang og karakter, grundvandsforhold o. lign kan blive belyst med henblik på stillingtagen til omfanget af den nødvendige oprydning eller andre afhjælpende foranstaltninger 1. Dette indebærer, at miljømyndigheden ofte vil opdele undersøgelsespåbud således, at der først påbydes en indledende undersøgelse, hvorefter miljømyndigheden tager stilling til, hvilke yderligere undersøgelser der er behov for. Der er hverken i jordforureningsloven eller i forarbejderne til loven indført et loft for de samlede udgifter til undersøgelser. Af forarbejderne fremgår, at en indledende undersøgelse kan udføres for ca kr., men at udsving kan forekomme. Struer Kommune som udøvende forvaltningsmyndighed Miljøstyrelsen skal bemærke, at Miljøstyrelsen har truffet afgørelse i sagen som klageinstans. Miljøstyrelsens afgørelse indeholder en ændring af Struer Kommunes afgørelse om ikke at udstede påbud i forbindelse med den konstaterede jordforurening. Det er herefter Struer Kommunes opgave som tilsynsmyndighed at sikre at afgørelsen bliver efterkommet, ligesom kommunen i øvrigt skal varetage det videre sagsforløb. 7.2 Teknisk vurdering Forureningens alder ved tank 4 Miljøstyrelsen finder, at Rambøll med de foretagne undersøgelser har godtgjort, at forureningen ved tank 4 er sket efter hvor tanken blev lagt i jord - og inden 2001, hvor forureningen blev opdaget. Rambøll har vurderet, at forureningen stammer fra utætheder i kloaksystemet ved påfyldningspladsen og fra spild ved påfyldningspladsen. Forureningen ved tank 4 består alene af benzin. Ledningsplanen fra 1986 viser, at der fra 1986 håndteredes olie, men ikke benzin, på de arealer omkring og nordvest for tank 4, som blev afvandet via kloakledningen ved tank 4. I 1997 blev der anlagt benzinstandere, som automatstandere, i nordenden af grunden. Spild fra påfyldningspladsen vil blive bortledt via kloakledningen ved tank 4. Miljøstyrelsen finder derfor, at hvis forureningen skyldes utæthed i kloakledningen, er den mest sandsynligt sket i årene mellem 1997 og Jf. Folketings Tidende, Tillæg A, s f. 9

10 På denne baggrund lægger Miljøstyrelsen til grund, at forureningen er sket eller fortsat efter 1. januar Forureningens alder ved stander 3 Ved arbejdet med renovering af benzinstationen i 2001 blev der konstateret en utæt fleksibel samling under stander 3. Rambøll vurderer, at en del af forureningen ved stander 3 stammer fra denne utætte samling. Miljøstyrelsen lægger derfor til grund, at forureningen er fortsat indtil reparationen, som skete i 2001, og altså efter 1. januar Grundlag for udstedelsen af påbud om yderligere undersøgelser Miljøstyrelsen lægger til grund, at de konstaterede forureninger ved henholdsvis tank 4 og stander 3 begge er sket og/eller fortsat efter 1. januar Miljømyndighederne kan herefter meddele påbud om yderligere nødvendige undersøgelser. I Niras' rapport af 12. december 2002 er der redegjort for, at de foretagne undersøgelser ikke er tilstrækkelige. Adv. [C] har på vegne af Struer Kommune anerkendt, at de af Niras foreslåede yderligere undersøgelser vil bidrage til at fastlægge konsekvenserne af forureningen. Rambøll oplyser, at benzinstationen ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Miljøstyrelsen skal tilføje, at benzinstationen ligger i et område med drikkevandsinteresser (altså ikke i et område med begrænsede drikkevandsinteresser). Ringkjøbing Amt oplyser, at der er et betydeligt øvre grundvandsmagasin i området. Selv om disse grundvandsressourcer på nuværende tidspunkt kun udnyttes i begrænset omfang, må de alligevel beskyttes mod forurening. Hvis forureningen efterlades på grunden, vil der være risiko for et betydeligt øvre grundvandsmagasin, som udnyttes til vandforsyningsformål. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de hidtil foretagne undersøgelser er utilstrækkelige til at fastlægge, hvilke afhjælpende foranstaltninger der vil være nødvendige og tilstrækkelige. Jordforureningen er ikke tilstrækkeligt afgrænset. Derfor finder Miljøstyrelsen, at der skal udføres yderligere boringer til afgrænsning af jordforureningen. Antallet kan dog nedsættes fra de af adv. [A] nævnte 3 hvert sted til 2 ved tank 4, den ene cirka nord for B7 og uden for det forurenede område, den anden cirka syd eller lidt SSV for B7. Ved stander 3 finder Miljøstyrelsen det nødvendigt med én boring, placeret lige øst for butikken og cirka stik øst for B14 eller B20. Miljøstyrelsen finder samlet, at omkostningerne ved de yderligere undersøgelser, som Miljøstyrelsen vurderer til ca. kr ekskl. moms, står i rimeligt forhold til den risiko for miljø og sundhed, som forureningen på grunden udgør. 10

11 8. Klagevejledning Miljøstyrelsens afgørelse kan efter jordforureningsloven 2 påklages til Miljøklagenævnet. Miljøklagenævnet er klagemyndighed for større eller principielle afgørelser 3. Miljøklagenævnet afgør selv, om sagen er større eller principiel. Hvis De ønsker at klage, skal klagen indsendes til Miljøklagenævnet 4. Miljøklagenævnet har følgende adresse: Miljøklagenævnet Frederiksborggade 15, København K De er klageberettiget som afgørelsens adressat. Det er herudover også enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald. Afgørelsen kan endvidere påklages af embedslægeinstitutionen, amtsrådet samt Struer Kommune, der har truffet afgørelsen i 1. instans 5. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag 6. Klagefristen udløber i denne sag således den 30. juni En klage over et påbud har opsættende virkning, medmindre Miljøklagenævnet træffer afgørelse om andet 7. Dette betyder, at afgørelsen såfremt afgørelsen påklages til Miljøklagenævnet skal afgørelsen ikke efterkommes førend nævnet har taget stilling til sagen eller medmindre nævnet beslutter det modsatte. Et retssag til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 12 måneder efter at afgørelsen er meddelt 8. Med venlig hilsen Palle Boeck Kontorchef Bente Jensen Civilingeniør 2 Jævnfør 83 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 3 Afgørelser efter kapitel 5 i Lov om forurenet jord, herunder blandt andet 48 4 Jævnfør 84, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 5 Jævnfør 84, stk. 2, jævnfør 82 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 6 Jævnfør 85, stk. 1, jævnfør 81, stk. 1 og 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 7 Jævnfør 85, stk. 2 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 8 Jævnfør 87, stk. 1 i Lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord 11

12 Kopi af denne afgørelse er sendt pr. post til: - [Advokat B] - [ ] - [ ] - [Advokat A] Kopi af denne afgørelse er sendt pr. mail til: - Ringkjøbing Amt, Østergade 41, 6950 Ringkøbing: - Struer Kommune, Østergade 11-21, 7600 Struer: - Embedslægerne, Nørreport 9, Postboks 130, 6950 Ringkøbing: - Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K: 12

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Miljøstyrelsen ophæver Miljøkontrollens påbud og hjemviser sagen til fornyet behandling. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0053 Ref. LIHAN Den 5. april 2006 Deres J.nr. 11462. Miljøstyrelsens afgørelse af [A] klage over København Kommunes påbud/afgørelse af 26. januar 2006 om afhjælpende foranstaltninger

Læs mere

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen.

Undersøgelserne skal sikre det nødvendige grundlag for at kunne beslutte afværge af forureningen. Haldor Topsøe A/S Linderupvej 2 3600 Frederikssund Roskilde J.nr. MST-1272-00754 Ref. bebha/damoe/perje Den 19. august 2011 Påbud om færdiggørelse af undersøgelsesfasen for jord- og grundvandsforureningen

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ].

Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0036 Ref. LIHAN/OKI Den 28. juni 2006 Klage over Nørager Kommunes påbud af den 21. september 2004 om oprensning efter oliespild på ejendommen beliggende [ ]. 1. Klage til

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten

Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ], matr. nr. [ ], 8370 Hadsten [ ] Jord & Affald Journalnr. Bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0026 Ref.: ulu/oki/dbh Den 4. november 2005 Miljøstyrelsens afgørelse i sag om olieforurening efter AJVA-tank på ejendommen [ ],

Læs mere

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Helsingør Kommune fremsendte den 8. juni 2004 klagen og sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0032 Ref. BEJ/ULU Den 31. marts 2006 Miljøstyrelsen udsteder undersøgelsespåbud vedrørende jordforurening 1. Klage til Miljøstyrelsen Den 2. marts 2004 meddelte

Læs mere

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ].

Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts påbud om undersøgelser af jordforurening på [ ]. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0035 Ref. Bente Jensen Den 3. maj 2006 Miljøstyrelsens afgørelse - forureningsundersøgelser, [ ] Den 29. juli 2004 modtog Miljøstyrelsen klage fra [A] over Storstrøms Amts

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ].

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen [ ], 6230 Rødekro. Matr. nr. [ ]. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0055 Ref.: ulu/ Den 9. december 2005 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Rødekro Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse]

[XXX] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] [XXX] Dato Sagsbehandler J.nr. 2012 saril [xxxxxx-xxxx] Forvarsel af påbud om oprensning af olieforurening, [Adresse] Den 3. januar 2011 meddelte Frederikssund Kommune påbud om undersøgelser af olieforureningen

Læs mere

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057

Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 I/S KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Virksomheder J.nr. MST-1272-00702 Ref. suand/loped Den 13. januar 2015 Påbud om forsat afværgepumpning og monitering af DGU nr. 206.1057 Miljøstyrelsen giver

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg [A] Jord & Affald J.nr. 335/05-0043 Ref. ULU/OKI Den 28. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Gentofte Kommunes påbud om genopretning efter olieforurening på ejendommen [ ] Klampenborg 1.

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev

Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej Roslev. 10. februar Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Jens Kristian Skyldal Gl Skivevej 24 7870 Roslev 10. februar 2017 Afgørelse i sag om forurening med hydraulikolie på Gl Skivevej 24, 7870 Roslev Skive Kommune meddeles hermed afgørelse om, at der ikke

Læs mere

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven.

Nyere afgørelser efter jordforureningsloven. Nyere afgørelser efter jordforureningsloven https://naevneneshus.dk/ ORGANISATION Miljø- og fødevareklagenævnet er et uafhængigt klagenævn. Nævnenes Hus er en styrelse under erhvervsministeriet, som fungerer

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ].

Miljøstyrelsen anser ikke [ ] for at være klageberettiget i sagen, idet det ikke er oplyst, at [ ] er mandatar for [ ]. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0048 Ref. LIHAN Den 24. januar 2006 Afgørelse af klage over Helsinge Kommunes påbud om at udføre undersøgelser og afhjælpende foranstaltninger for forureningen på [ ], 3220

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud:

Miljøstyrelsen meddeler hermed A/S Dansk Shell, beliggende på Egeskovvej 265 i Fredericia, følgende påbud: A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01709 Ref. tiska/jaflo Den 26. august 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved tank 20 på A/S Dansk Shell raffinaderiet

Læs mere

Envina 10. april 2014 Case

Envina 10. april 2014 Case Envina 10. april 2014 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001

Læs mere

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby

BACH GRUPPEN A/S Industrivej Viborg. Att: Brian Sønderby Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk BACH GRUPPEN A/S Industrivej 22 8800 Viborg Att: Brian Sønderby Afslag på ansøgning om dispensation til

Læs mere

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen.

Leca skal foretage yderligere undersøgelse af jordforurening ved dieselstanderen. Leca, Saint-Gobain Denmark A/S Randersvej 75 8940 Randers SV Virksomheder J.nr. MST-1272-01701 Ref. Tisch/cllch Den 10. feb. 2017 Att. Anne Mette Nielsen Påbud om undersøgelse af jordforurening ved dieselstander

Læs mere

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.

Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag. DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Dongenergy@dongenergy.dk Odense J.nr. MST-1272-00967 Ref. hecla og rukso Den 14. december 2011 Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket DONG

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning

Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Regionshuset Holstebro Kollund Sand og Grus Aps Gunnar Vestergaard Okkelsvej 21 Kollund 7400 Herning Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på dispensation til

Læs mere

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40.

Hovedgaden, Solrød. Tankstation, 40. Historik: Tankstation siden 1970érne 2003 DK Benzin. Miljøsikring af alle installationer. OK overtager tankstation og drift i 2007. NIRAS udfører orienterende forureningsundersøgelse af potentielle kilder.

Læs mere

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse

MKN : Olieforurening på Gannebro 4, 4640 Fakse MILJØKLAGENÆVNET Advokat Vivi Bruhn Knudsen Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den

Læs mere

Natur- og Miljøkonference maj 2013

Natur- og Miljøkonference maj 2013 Natur- og Miljøkonference maj 2013 Påbud vedrørende olieudskillere og kloakker Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Emnet som vil blive gennemgået: 72 i Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup

Miljø og Natur. VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej Tommerup VESTFYNS EFTERSKOLE Nørremarksvej 21 5690 Tommerup 19. maj 2017 Sags id: 16/19474 Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg Vestfyns Efterskole har den 26. september 2016 søgt

Læs mere

Envina 16. maj 2013 Case

Envina 16. maj 2013 Case Envina 16. maj 2013 Case Jord- og grundvandsforurening på en benzinstation Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes miljøafdeling Gladsaxe startede med at undersøge benzinstationer i 2001 Havde

Læs mere

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm

Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej Thyholm Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Christian Gadegaard Søndbjerg Strandvej 24 7790 Thyholm Afslag på ansøgning om dispensation til at tilfører

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Ole Madsen Axeltorv 12 4700 Næstved Den 8. december 2005 J.nr. 12-42 GM/FB/EA Som advokat for Hastrup

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr.

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. Rosenholm Kommune Tingvej 17 8543 Hornslet Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 16. oktober 2006 8-76-5-733-79-06 Inge Broberg Kristiansen 89446698 Lokalitetsnr.: 733-0174 boal Bedes oplyst ved henvendelse

Læs mere

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ]

Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr. nr. [ ] [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0006 Ref.: PBR/ Den 15. december 2004 Klage over Kolding Kommunes påbud af 21. marts 2001 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

Jordkvalitetskriterium mg/kg

Jordkvalitetskriterium mg/kg Foreningen Danske Olieberedskabslagre Tingskovvej 3 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01188 Ref. sidpe/perbe/tiska 10. juli 2014 Påbud om oprydning af olieforurening FDO-2010-03 Miljøstyrelsen

Læs mere

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november

Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november Inger Kirsten Bang Kroer Askedalsvej 2 Bjødstrup 8410 Rønde Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 21. november 2006 8-76-5-739-75-06 Keld Juhl Knudsen 89446104 Lokalitetsnr.: 739-0120 Anna Marie Sørensen

Læs mere

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by

Forslag til handleplan 2 for forureningerne i Grindsted by Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Christophersen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.Christophersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/7173 Telefon: 76631939 Dato: 9. august 2011 Forslag

Læs mere

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser.

Miljøstyrelsen oplyste på tilsynsmødet, at der kan blive tale om at oprense/ bortgrave forurenet jord afhængig af hvad resultaterne viser. Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1272-00847 Ref. Anbri/amgha Den 7. marts 2014 v/ Kim Crillesen, KC@vestfor.dk og Henrik Ørnebjerg, hoe@vestfor.dk Påbud om undersøgelse

Læs mere

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres.

Afgørelse. 1. Eventuelle samlinger af slangerne skal etableres i samlebrønde og kunne inspiceres. MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 7254 1100 Telefax: 7254 1101 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 22. september 2009 J.nr. MKN-100-00428 Afgørelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø

Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Natur & Miljøkonference Advokat Mads Kobberø Baggrunden for problemstillingen Ubetinget påbudsgrundlag 1) Virksomheder - Sket (helt eller i det væsentligste) efter 1. januar 2001 og ikke brand/hærværk

Læs mere

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2 Dansk Miljørådgivning Ved: Hans-Henrik Clausen Vejlevej 163 6000 Kolding Plan og Miljø Dato: 31. marts 2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-35-14 Sagsbeh.: Gitte Gro Poulsen Lokaltlf.: 9945 5501 Ny Rådhusplads 1

Læs mere

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen.

Den 17. august 2001 besigtigede Dansk Miljørådgivning og Oliebranchens Miljøpulje ejendommen. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0015 Ref.: OKI/ULU Den 12. januar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Viborg Kommunes påbud af 20. august 2001 om afværgeforanstaltninger

Læs mere

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K. Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1279-00168 Ref. sidpe/subjo Den 27. juni 2014 Afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning eller monitering

Læs mere

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation)

Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade 24, 7470 Karup (OK tankstation) Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 OK A.M.B.A. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J ag3@viborg.dk www.viborg.dk Påbud om oprensning af konstateret forurening på Bredgade

Læs mere

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene

Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride kvalitetskravene PARTSHØRING Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 13-12-2017 Reference: Peter Thastum Tlf.: 89594006 E-mail: pet@norddjurs.dk Journalnr.: 17/18835 Dolmer Kildeplads - dispensation i tre år til at overskride

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade 69-73 7430 Ikast e-mail: bo@marius-christensen.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax:

MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade København K Telefon: Telefax: MILJØKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon: 33 95 57 70 Telefax: 33 95 57 84 Advokat Knud O. Christensen Interlex Advokater Strandvejen 94 Postboks 161 8100 Århus C. Den 30. marts 2006

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum

Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade Uldum Regionshuset Horsens Vilh. Bech Dortheasminde A/S Nørregade 87 7171 Uldum Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at modtage

Læs mere

Grønning Mørtelværk Aps Vils Entreprenørforretning A/S Nørrealle Vils

Grønning Mørtelværk Aps Vils Entreprenørforretning A/S Nørrealle Vils Regionshuset Holstebro Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Grønning Mørtelværk Aps Vils Entreprenørforretning A/S Nørrealle 21 7980 Vils Afslag på ansøgning om

Læs mere

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ]

[A] Jord & Affald. Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr. 335/03-0009 Ref.: LHA/15 Den 3. december 2004 Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ] [A] har den 9. september 2003

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S

Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaflo Den 4. december A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej København S A/S Dansk Shell Rued Langgaards Vej 6-8 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1272-01734 Ref. anmso/jaflo Den 4. december 2015 Påbud om undersøgelse af jordforurening ved cykelskur Miljøstyrelsen meddeler

Læs mere

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Hvorfor stemmer virkeligheden ikke overens med teorien? SØREN DYREBORG NIRAS Maria Heisterberg Hansen og Charlotte Riis, NIRAS

Læs mere

Gesager Jorddepot Bjerrevej Hornsyld. Att: Flemming Jeppesen

Gesager Jorddepot Bjerrevej Hornsyld. Att: Flemming Jeppesen Regionshuset Horsens Gesager Jorddepot Bjerrevej 282 8783 Hornsyld Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att: Flemming Jeppesen e-mail: hs.entrep@mail.dk Dispensation

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup Regionshuset Horsens COLAS Danmark Fabriksparken 40 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre jord til

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jordforurening

Påbud om undersøgelse af jordforurening Novozymes A/S Hallas Alle 1 4400 Kalundborg Att.: Tommy Skullerud Rasmussen, TMRS@novozymes.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01738 Ref. jamul/suand Den 27. januar 2016 Fremsendt med Digital Post til CVR

Læs mere

Henning Bodilsen Durupvej 27 Glyngøre 7870 Roslev

Henning Bodilsen Durupvej 27 Glyngøre 7870 Roslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Henning Bodilsen Durupvej 27 Glyngøre 7870 Roslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dato 3.

Læs mere

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune

Påbud. Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Påbud Grundkursus i jordforurening Tina Rømer, Glostrup Kommune Hvad skal vi igennem? Lovgrundlag Opbygning af påbud hvad skal med? Hvad er rimelige krav at stille? Hvornår er et påbud opfyldt? Håndhævelse

Læs mere

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast

Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen, Nørregade Ikast Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Marius Christensen & Sønner A/S v./ Bo Marius Christensen,

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund,

NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej Glostrup. Att.: Nanna Swane Lund, Regionshuset Horsens NCC Roads A/S Råstoffer Ejby Industrivej 8 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att.: Nanna Swane Lund, nlu@ncc.dk Afslag på

Læs mere

Jorden kommer fra jordarbejder i landzone og byzone, hvor der er behov for bortkørsel af overskudsjord i form af muld og intaktjord.

Jorden kommer fra jordarbejder i landzone og byzone, hvor der er behov for bortkørsel af overskudsjord i form af muld og intaktjord. Jørn Krogh Fyrbakken 5 9500 Hobro Dispensation efter jordforureningslovens 52 til tilførsel af u- forurenet jord til råstofgraven Ø. Doense, Bredmosevej 5, Hobro, matr. nr. del af 5c og 6m Ø. Doense By,

Læs mere

Notat vedr. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL s Råstofgrav efter i jordforureningsloven samt lovliggørelse af ulovlige forhold.

Notat vedr. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL s Råstofgrav efter i jordforureningsloven samt lovliggørelse af ulovlige forhold. Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E mail: Telefon: Regional Udvikling Jordforurening 08/4284 22. november 2010 Jytte Høimark Jytte.hoeimark@regionsyddanmark.dk 76631944 Notat vedr. Tilsyn

Læs mere

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i

Jordlagene i området er primært sand og grus med indslag af moræneler. Det primære grundvand findes m under den oprindelige terrænoverflade i Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup

Midlertidig tilslutningstilladelse til offentlig spildevandsledning i forbindelse med afledning af oppumpet grundvand Hadsundvej 32, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø IF Nedbrydning A/S Savannevej 2 9220 Aalborg Ø Mail: hri@ifgroup.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-5-14 Ref.:

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup

UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening ved tidligere stander på Erhvervsvej 1, 2600 Glostrup Keolis Bus A/S Naverland 20 2600 Glostrup Center for Miljø og Teknik Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk miljo.teknik@glostrup.dk Tlf: 4323 6365 UDKAST - Påbud om yderligere undersøgelser af jordforurening

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014

Virksomheder J.nr. MST-1272-01398 Ref. nijol/ Den 21. maj 2014 AVV I/S Mandøgade 4 9800 Hjørring (sendt elektronisk til: affald@avv.dk) Att.: Thomas Thomsen (tt@avv.dk), Niels Jørgen Kræmmergård (njk@avv.dk) og Niels Larsen (nl@avv.dk) Virksomheder J.nr. MST-1272-01398

Læs mere

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet

Påbud om undersøgelse af jord-og grundvandsforurening ved brønd I, II og III ved vej 4/9 på Raffinaderiet A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Sendt pr. mail til Jesper.SchmidtHansen@shell.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01831 Ref. Anjro/amnso Den 23. januar 2017 Påbud om undersøgelse af jord-og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01949 Ref. anmso/jaffo/yvkor Den 30. juni 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved Tank 35

Læs mere

Dispensationen udløb den 3. december 1999 og har ikke været udnyttet siden 16. juli 1998.

Dispensationen udløb den 3. december 1999 og har ikke været udnyttet siden 16. juli 1998. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0001 Ref.: KAJ/ Den 27. januar 2006 Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], Roskilde Amt [ ] har den 25.

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Kortlægning af forurenet jord

Kortlægning af forurenet jord Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Kortlægning af forurenet jord Matr.nr. 40as Stenløse By, Stenløse Beliggende: Mosekæret 11, 3660 Stenløse Lokalitetsnummer:

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring af spildevandsslam med tilføjelse

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring af spildevandsslam med tilføjelse [A] Jord & Affald J.nr. MST-840-00003 Ref. trile/siho Den 20. december 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring af spildevandsslam med tilføjelse 1. Klage til

Læs mere

Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018

Juridiske udfordringer i jordforureningsloven. oktober 2018 Juridiske udfordringer i jordforureningsloven oktober 2018 Disposition 2 Er forureneren betaler-princippet under pres? Er samspillet mellem jordforurenings-, bygge- og byfornyelsesloven hensigtsmæssig?

Læs mere

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej 19 8600 Silkeborg

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Haslev Fjernvarme Energivej 35 4690 Haslev Sendt på mail til Benn Erik Grav beg@ramboll.dk 0 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af solfangeranlæg ved Haslev

Læs mere

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank

Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Komplekst myndighedsforløb - omfattende olieforurening fra en ulovlig villaolietank Fredensborg Kommune v. Susanne Prior Drønen ATV vintermøde, Vingsted 2012 Villaejer i Humlebæk kontakter Fredensborg

Læs mere

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam

DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen Vejlbyvej 28 7000 Fredericia Att. Marianne Rydam Virksomheder J.nr. MST-1272-01473 Ref. Hecla/perbe Den 15. april 2016 Sendt digitalt: 67145313 Undersøgelsespåbud ved

Læs mere