AQT90 FLEX brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQT90 FLEX brugermanual"

Transkript

1 AQT90 FLEX brugermanual

2

3 AQT90 FLEX Bruger manual

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion AQT90 FLEX 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX app. 3. Setup 4. Måling af patientprøver 5. Kvalitetskontrol 6. Kalibrerings-justering 7. Installation og vedligeholdelse Brugermanual 8. Disk funktioner 9. Datastyring 10. Nedlukning af apparatet 11. Fejlfinding 12. Prøvetagning 13. Specifikationer 14. Måleprincipper Index Udgivelses-datablad

6 SYSTEMSPECIFIKATIONER Procedurerne der beskrives i denne manual, skal overholdes for at det kan sikres, at systemet kører optimalt og for at undgå fejl. Radiometer kan ikke give eller bekræfte systemets specifikationer, hvis systemet ikke installeres, bruges og vedligeholdes i overensstemmelse med Radiometers procedurer, eller hvis evt. tilbehør ikke overholder de af Radiometer opstillede specifikationer. Radiometer garanterer for, at datamediet, som system-softwaren befinder sig på, er fri for defekter i form af materiale- eller produktionsfejl under normal brug i tre (3) måneder fra leveringsdatoen, som angivet på faktura eller følgeseddel. ANDEN SOFTWARE OG VAREMÆRKER AQT90 FLEX apparaterne indeholder Microsoft Windows Embedded software. Ved at benytte systemet accepteres vilkårene i Software licensaftalen fra leverandørerne af ovenfor nævnte software, som vist i slutbruger licensaftalen som er inkluderet i manualen. Såfremt vilkårene for softwarelicensaftalen ikke kan accepteres, bør det undlades at benytte systemet. Kontakt øjeblikkeligt leverandøren mhp. returnering af systemet og tilbagebetaling af købsprisen. Microsoft og Windows er varemærker registreret af Microsoft Corporation. Sybase SQL Anywhere er et registreret varemærke tilhørende Sybase Incorporated Garantier og ansvarsfraskrivelse Radiometer giver ingen garantier, udtrykte eller underforståede, ud over de udtrykkeligt angivne. Enhver garanti, der udtrykkeligt gives i dette dokument, afhænger af at det installerede system benyttes og vedligeholdes i overensstemmelse med Radiometers procedurer, herunder at kun tilbehør som overholder de af Radiometer angivne specifikationer, benyttes. Radiometer frasiger sig ethvert ansvar for systemets ydelse, hvis systemet ikke installeres, benyttes og vedligeholdes i overensstemmelse med Radiometers procedurer, eller hvis der anvendes tilbehør, som ikke overholder de af Radiometer angivne specifikationer. Derudover frasiger Radiometer sig ethvert ansvar for tab af lagrede data og andre direkte eller indirekte skader, herunder tab af indtjening eller forretning, uanset om et sådant krav baseres på kontrakt, forsømmelighed eller skadevoldende handling (herunder ansvar i snæver betydning), og selv om Radiometer kender til risikoen for, at skaden eller tabet kan finde sted. FORTROLIGHEDSERKLÆRING Indholdet I dette dokument må ikke gengives I nogen form eller kommunikeres til tredje part uden skriftlig tilladelse fra Radiometer Medical ApS. ÆNDRINGER Ret til ændringer i dokumentet forbeholdes uden yderligere varsel. Brugeren opfordres til selv at kontakte Radiometer for at få bekræftet om dokumentet er blevet ændret Trods alle bestræbelser for at sikre, at informationerne i dette dokument er korrekte og opdaterede, påtager Radiometer Medical ApS sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, som alligevel måtte forekomme. Radiometer, Radiometer-logoet, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, PICO og CLINITUBES er varemærker registreret af Radiometer Medical ApS Radiometer Medical ApS. Alle rettigheder reserveres.

7 Slutbruger-licensaftale for Microsoft Software Du har købt et apparat ("APPARAT"), som indeholder software, som Radiometer Medical ApS (Radiometer) har fået licens til at benytte af Microsoft Licensing Inc. eller dets associerede selskaber ("MS"). De installerede software-produkter fra MS og tilhørende medier, trykte materialer og "online" eller elektronisk dokumentation ("SOFTWARE") er beskyttet af internationale love og traktater om intellektuel ejendomsret. Licensaftalen giver tilladelse til at benytte SOFTWAREN, men SOFTWAREN tilhører MS. Med forbehold af alle rettigheder. HVIS DU IKKE ER ENIG I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (End-User License Agreement - "EULA"), SKAL DU UNDLADE AT BENYTTE APPARATET ELLER KOPIERE SOFTWAREN. KONTAKT I STEDET ØJEBLIKKELIGT LEVERANDØREN AF APPARATET FOR AT FÅ INSTRUKTION OM, HVORDAN DET(DE) UBRUGTE APPARAT(ER) TILBAGELEVERES OG KØBSPRISEN REFUNDERES. ENHVER BRUG AF SOFTWAREN ELLER APPARATET VIL BLIVE BETRAGTET SOM EN GODKENDELSE AF NÆRVÆRENDE EULA (ELLER STADFÆSTELSE AF EN EVENTUEL TIDLIGERE ACCEPT). BEVILLING AF SOFTWARELICENS. Denne EULA giver brugeren licens til følgende: Du kan benytte SOFTWAREN, men kun på APPARATET. IKKE FEJLTOLERANT. SOFTWAREN ER IKKE FEJLTOLERANT. RADIOMETER HAR ENE OG ALENE BESTEMT, HVORLEDES SOFTWAREN SKAL ANVENDES PÅ APPARATET, OG MS HAR TILLID TIL, AT RADIOMETER HAR UDFØRT DE NØDVENDIGE TEST FOR AT SIKRE, AT SOFTWAREN ER EGNET TIL DEN TILSIGTEDE BRUG. DER ER INGEN GARANTI PÅ SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres "SOM BESET" og med alle de fejl, den måtte indeholde. BRUGEREN BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, FUNKTION, PRÆCISION OG PRÆSTATION (HERUNDER FORSØMMELSE). DER GIVES INGEN GARANTI MOD EVENTUELLE GENER FORBUNDET MED BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER MOD PATENTKRÆNKELSER. HVIS DU HAR MODTAGET NOGEN GARANTI VEDRØRENDE APPARATET ELLER SOFTWAREN, HIDRØRER DENNE IKKE FRA MS OG ER SÅLEDES IKKE FORPLIGTENDE FOR MS. Bemærkning til Java Support. SOFTWAREN kan indeholde support til programmer skrevet i Java. Java-teknologi er ikke fejltolerant og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug eller gensalg som online kontroludstyr i farlige omgivelser, som kræver fejlsikker funktion, som f.eks. inden for drift af kernekraftanlæg, fly, navigations- eller kommunikationssystemer, luftfartskontrol, respiratorer eller våbensystemer, hvor en svigtende funktion i Java direkte kunne medføre dødsfald, personskade eller alvorlig fysisk skade eller ødelæggelser på miljøet. Sun Microsystems, Inc. har kontraktligt forpligtet MS til at foretage denne ansvarsfraskrivelse. Intet ansvar for visse skader. MS HAR INTET ANSVAR FOR INDIREKTE, SÆRLIGE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWARENS BRUG ELLER FUNKTION MED UNDTAGELSE AF DET, SOM LOVEN FORESKRIVER. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELV HVIS EVENTUEL AFHJÆLPNING OG REPARATION IKKE VIRKER EFTER HENSIGTEN. MS SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR BELØB PÅ OVER TO HUNDREDE HALVTREDS USD (US$250,00). Begrænsninger ved Reverse Engineering, dekompilering og demontering. SOFTWAREN må ikke dekompileres eller demonteres, undtagen og i det omfang, en sådan aktivitet er udtrykkeligt tilladt efter gældende lov, uanset denne begrænsning. OVERDRAGELSE AF SOFTWARE TILLADT, MEN MED BEGRÆNSNINGER. Rettighederne i denne EULA må kun overdrages permanent i forbindelse med et egentligt salg eller en overdragelse af APPARATET, og kun såfremt modtageren accepterer indholdet i denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgraderet version, skal enhver overdragelse også omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREN. BEGRÆNSNINGER VED EKSPORT. Du skal anerkende, at SOFTWAREN er af amerikansk oprindelse. Du erklærer dig enig i at overholde alle gældende internationale og nationale love, som finder anvendelse på SOFTWAREN, herunder de amerikanske eksportbestemmelser (US Export Administration Regulations), og de begrænsninger, den amerikanske og andre regeringer har udstedt vedrørende slutbruger, slutanvendelse og destinationsland. Der henvises i øvrigt til for yderligere oplysninger om eksport af SOFTWARE. I tvivlstilfælde er det altid den engelsksprogede version af licensaftalen, der er den gældende (se næste side).

8 End user license agreement for Microsoft Software You have acquired a device ("AQT90 FLEX analyzer") that includes software licensed by Radiometer Medical ApS from Microsoft Licensing Inc. or its affiliates ("MS"). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT Radiometer Medical ApS FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. Radiometer Medical ApS HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON Radiometer Medical ApS TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE. NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. Note on Java Support. The SOFTWARE may contain support for programs written in Java. Java technology is not fault tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as online control equipment in hazardous environments requiring failsafe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life-support machines, or weapons systems, in which the failure of Java technology could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage. Sun Microsystems, Inc. has contractually obligated MS to make this disclaimer. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED AND FIFTY DOLLARS (USD ). Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that the SOFTWARE is of U.S. origin. You are to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and country destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information on exporting the SOFTWARE, see

9 Indholdsfortegnelse Introduktion Denne manual beskriver hvordan AQT90 FLEX apparatet betjenes og indeholder følgende kapitler og emner: Indholdsfortegnelse 1 1. Introduktion 1-1 Navne, forventet brug og begrænsninger Symboler brugt på apparatet Symboler brugt i manualen Beskrivelse af AQT90 FLEX 2-1 AQT90 FLEX - forside AQT90 FLEX - bagside Inlet Termoprinter Stregkodelæsere Forbrugsartikler Skærmens elementer Menu-struktur Apparatstatus Vedligeholdelses status Driftstilstande Prøvetæller Setup 3-1 Log på apparatet Udskriv - Setup Brugere og adgangskoder Analyse - Setup Testpaneler Prøveglas-setup Reference-værdier og alarmgrænser Rapporteringsgrænser for parametre Registreringskvitteringer Patientrapport-layout Vedligeholdelse - setup Parametre og brugerdata - Setup Apparat- indstillinger Datakommunikation FLEXLINK setup Indhentning af patientdata

10 Indholdsfortegnelse AQT90 FLEX brugermanuall LIS/HIS-forbindelse setup RADIANCE system forbindelse Automatisk dataforespørgsel Automatisk transmission af data til et DMS Patientsøgning - Setup Remote adgang til apparatet Printere Automatisk udskrivning Installering af printere til brug med apparatet Disk-funktioner - Setup Korrigerende handlinger Diverse Setup Flydende kvalitetskontrol setup Terminologi benyttet i kvalitetskontrol Etabler en opsætning for en LQC opløsning Rediger en LQC opsætning Opsætning af de løbende kvalitetskontrol (LQC) målinger Opsætning af korrigerende LQC handlinger Vis Levey Jennings plot Anvend brugerdefinerede korrektioner på LQC-resultater Opsætning af QC statistik Opsætning af statistik for LQC resultater Westgard-regler Opsætning og brug af Westgard regler for LQC resultater Anvend brugerdefinerede parameter korrektioner på LQC-resultater Måling af patient prøver 1 Før analysering...2 Analysering af blodprøve...3 Analysering af prøver manuel indtastning af patientdata... 5 Analysering af prøver semiautomatisk indtastning af patientdata... 8 Analysering af FLEXLINK-registreret prøve Patient identifikation...14 Patient-resultat...16 Patient-resultat-meddelelser Kvalitetskontrol 5-1 Introduktion QC måleprocedurer LQC måling ved brug af et Radiometer LQC produkt LQC måling ved brug af non-radiometer LQC produkt LQC måleresultater LQC statistik

11 AQT90 FLEX brugermanual Indholdsfortegnelse Indbygget QC Kalibrerings-justering 6-1 Generel information Udførelse af en kalibrerings-justering Udførelse af flere afventende kalibrerings-justeringer Aflæsning af status på kalibrerings-justering Standsning af en kalibrerings-justering Start af en afventende kalibrerings-justering Læsning, udprintning og ugyldiggørelse af kalibrerings-justeringer Installation og vedligeholdelse 7-1 Installation Funktionstest Vedligeholdelse Udskiftning af Reagenspakke Udskiftning af Test kassetter Udskiftning af printerpapir Disk-funktioner 8-1 Programmer under Disk-funktioner Backup af alle data Gendan alle data Eksporter data Importer/eksporter arkiver Gem setup Indlæs setup Gendannelse af setup Datastyring 9-1 Data Patientprofiler Patientresultater Kvalitetskontrol Visning af LQC-resultater i LQC mappen Filtrering og udskrivning af LQC-resultater Visning af LQC-resultattrends Kalibreringsjusteringer Aktiviteter Arkiverede data RADIANCE-system, browser (ekstra) Nedlukning af apparatet 10-1 Nedlukning og genstart Fejlfinding 11-1 Apparat-meddelelser

12 Indholdsfortegnelse AQT90 FLEX brugermanuall Fejlfindings-meddelelser (1-200) Fejlfindings-meddelelser ( ) Fejlfindings-meddelelser ( ) Fejlfindings-meddelelser ( ) Prøvetagning 12-1 Prøvetagningsudstyr og procedurer Årsager til fejl i den præanalytiske fase Referencer Specifikationer 13-1 Produktspecifikationer Specifikationer for omgivelserne Tekniske forudsætninger Godkendelser og patenter Måleprincipper 14-1 Assay og måleteknologi Indeks Udgivelsesdatablad

13 1. Introduktion Indhold Navne, forventet brug og begrænsninger Symboler brugt på apparatet Symboler brugt i manualen

14 1. Introduktion AQT90 FLEX brugermanual Navne, forventet brug og begrænsninger Proprietært navn Amindeligt navn AQT90 FLEX apparat. Fluorometrisk måleapparat Forventet brug Til in vitro diagnostisk brug. AQT90 FLEX apparatet er et immunoassay-instrument, baseret på den kvantitative bestemmelse af time-resolved fluorescens, til bestemmelse af koncentrationerne af kliniske relevante markører, på antikoaguleret fuldblod og plasma prøver. Apparatet er beregnet til brug i point-of-care og i laboratorie miljøer. BEMÆRK: Al information som relaterer til målbare parametre på AQT90 FLEX apparatet, kan findes i de respektive indlægssedler til AQT90 FLEX reagenskits. Krav til brugeren Apparatet bør kun bruges af personale som har modtaget træning i procedurer som omhandler brug af apparater til in vitro diagnostik FORSIGTIG Risiko for skade på apparatet Følg instruktionerne i manualen. Hvis instruktionerne i manualen ikke følges, kan dette resultere i skader på apparatet. Radiometer accepterer ikke garantikrav eller krav om produktansvar hvis de anbefalede procedurer ikke følges. Begrænsninger ved brug Brugeren bør orientere sig om apparatets specifikationer for at sikre sig, at disse opfylder de brugerspecifikke analysekrav. Analyseresultaterne fra ABL80 FLEX skal vurderes omhyggeligt af en kliniker og relateres til patientens kliniske tilstand, før en klinisk beslutning tages på basis af resultaterne. 1-2

15 AQT90 FLEX brugermanual 1. Introduktion Symboler brugt på apparatet Symbol Forklaring Varenr. Lotnr. UL certificering Smittefare Advarsel Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Symbolet indikerer at: Påvirkning af miljøet: Radiometer Medical ApS og deres distributører inden for den Europæiske Union (EU) og tilknyttede lande har taget de nødvendige forholdsregler for at opfylde direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når apparatets levetid er udløbet, skal apparatet indsamles og genbruges adskilt fra andet affald i henhold til gældende nationale krav. Kontakt Radiometer Danmark for yderligere oplysninger. WEEE indeholder stoffer, som er potentielt miljø- og sundhedsskadelige. Til diagnostisk brug In Vitro Producent Mærke for overensstemmelse med gældende EU Directives Netværk USB Tastatur Mus 1-3

16 1. Introduktion AQT90 FLEX brugermanual VGA (monitor) COM port (skanner/ekstern stregkodelæser) Sluk Tænd 1-4

17 AQT90 FLEX brugermanual 1. Introduktion Symboler brugt i manualen Manualen indeholder advarsler som er vigtige, og som skal læses grundigt inden de relaterede procedurer udførers. Symbol Signalerer Forklaring Fare ADVARSEL Pas på BEMÆRK: Indikerer en umiddelbart farlig situation, som kan forårsage død eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås. Indikerer en umiddelbart farlig situation, som kan forårsage død eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås. Indikerer en umiddelbart farlig situation, som kan forårsage mindre eller moderate skader, eller skader på udstyret. Omhandler praktisk information som ikke relaterer til personskader. Kun til in vitro diagnostisk brug Producent Conformité Européenne (I overenstemmelse med gældende EU direktiver) 1-5

18 1. Introduktion AQT90 FLEX brugermanual 1-6

19 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX Indhold AQT90 FLEX - forside AQT90 FLEX - bagside Inlet Termoprinter Stregkodelæsere Forbrugsartikler Skærmens elementer Menu-struktur Apparatstatus Kalibrerings-justerings status Kvalitetskontrol status Forbrugsvarer status Vedligeholdelses status Driftstilstande Prøvetæller

20 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual AQT90 FLEX - forside Printer (bag berøringsskærmen) 2. Prøveinlet 3. Berøringsskærm i farver 4. Ekstern stregkodelæser 5. Kasette-inlet 6. Reagenspakke 7. USB port 2-2

21 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX - bagside Printer 2. Højttaler 3. Lukket indgang til hukommelseskort 4. Knapper til nulstilling 5. Porte til eksternt tastatur og mus (PS2) 6. Port til ekstern skærm 7. Port (seriel port) til ekstern stregkodelæser (håndholdt) 8. To USB-porte 9. Nætværksport 10. Stik til netkabel 11. Hovedkontakt 12. Hovedsikring 2-3

22 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Inlet Prøveinlet Kassetteinlet 4 5 Reagenspakkeinlet 6 1. Inlethjul 2. Prøveglas 3. Prøveinlet (dækslet åbner i 2 halvdele, som glider til hver sin side fra midten) 4. Kassetteinlet (dækslet åbner fra bunden) 5. Test/KAL-kassette 6. Reagenspakke 2-4

23 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Termoprinter Printerdæksel 2. Fremføringsvalse 3. Låseknap 4. Papirfremfører 5. Holder til printerpapir 6. Sensor (til kontrol af om der er papir i printeren) 2-5

24 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Stregkodelæsere Interne stregkodelæser Der findes to stregkodelæsere indeni apparatet: En ved kassetteopbevaringshjulet, som kan læse stregkoderne på alle AQT90 FLEX Test og KAL kassetter En ved prøveinlettet, som kan læse stregkoderne på prøverør. BEMÆRK: Når en genstand med stregkode sættes ind i apparatet, læses denne automatisk. Ekstern stregkodelæser En ekstern stregkodelæser er monteret i underkanten af berøringsskærmen. Stregkodelæser Understøttede stregkoder Stregkodelæseren kan tyde stregkoder som: har en liniebredde, som er lig med eller større end 0,191 mm. benytter sig af en af de accepterede koder, som er listet i tabellen "Produktspecifikationer" i Kapitel 13. Brug af den Indenfor sundhedsvæsenet benyttes stregkoder til entydig identifikation af: eksterne stregkodelæser medarbejdere patienter patientprøver Hvis arbejdspladsen benytter denne form for identifikation, kan den eksterne stregkodelæser benyttes til at indlæse data fra stregkoderne direkte ind i relevante felter på apparatets berøringsskærm i stedet for at indtaste dem via tastaturet. Dette sparer tid og forebygger fejl. Eksempelvis kan følgende felter udfyldes således på skærmen: "Bruger-ID", "Patient-ID" og "Accessionnummer". Den eksterne stregkodelæser kan også benyttes til at indlæse: stregkoden trykt på papiret med navnet "Fabriksdefinerede kalibreringsdata", som følger med hvert parameterspecifikt Testkit og KAL-kassette. stregkoden på den trykte indlægsseddel, som kommer sammen med hver Radiometer LQC opløsning. 2-6

25 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet For at læse en stregkode Hold stregkoden parallelt med stregkodelæseren i en afstand mindre end 7 cm nedenunder, således at laserstrålen dækker hele stregkoden. Et kort "bip" indikerer, at apparatet har læst stregkoden BEMÆRK: Hvis en procedure kræver at der læses mere end én stregkode, læses først den ene, hvorefter papiret med den læste stregkode trækkes mod højre ud af laserstrålen før den næste stregkode læses. 2-7

26 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Forbrugsartikler Prøveglas Prøveglassene som bruges på AQT90 FLEX apparatet er almindelig brugte prøveglas, som bruges i forbindelse med det lukkede blodtagningssystem. Se kapitel 12, prøvetagningsudstyr, for at se listen over egnede prøveglas til AQT90 FLEX apparatet. Test-kassette AQT90 FLEX apparatet bruger parameter-specifikke test-kassetter. Disse kassetter bruges til at gennemføre testene på patientprøverne. Hver testkassette indeholder 8 eller 16 parameter-specifikke prøvekopper. (Afhængigt af om der kræves fortynding af assayet) KAL-kassette Der er en KAL-kassette i hver kasse med parameter-specifikke test-kassetter. KAL-kassetten bruges til kalibreringsjustering af AQT90 FLEX apparatet, hver gang et nyt lot af test-kassetter tages i brug. Hver KAL-kassette indeholder otte parameter-specifikke blind-prøvekopper og otte prøvekopper med en kendt koncentration af antigen. Stregkoder til parameterspecifikke Test Kits og KAL kassetter Den eksterne stregkodelæser er også i stand til at læse stregkoden, som er trykt på papirdokumentet Fabriksdefinerede kalibreringsdata, som medfølger hvert parameterspecifikt Test Kit og KAL kassette. Denne stregkode indeholder alle relevante kalibreringsdata for det specifikke lotnummer. Se de parameterspecifikke indlægssedler fra kittene til AQT90 FLEX for yderligere detaljer. Stregkoder til LQC opløsninger Den eksterne stregkodelæser er også i stand til at læse stregkoderne på den trykte indlægsseddel, som medfølger hvert kit med Radiometer LQC opløsning. Denne stregkode indeholder alle relevante QC-data. Se indlægssedlen fra LQC opløsnigen for yderligere detaljer. Reagenspakke Reagenspakken indeholder assay buffer og lukkede opbevaringsrum til brugte prøvekopper og væskeaffald. Efter hver analyse skyller apparatet buffer gennem væskekanalerne for at forebygge kontaminering af den næste prøve. Den samme reagenspakke benyttes til alle assays. Printerpapir Printerpapiret i termoprinteren på AQT90 FLEX apparatet bruges til at printe testresultater, kalibreringsjusterings-resultater og QC-resultater, opnået på AQT90 FLEX apparatet. Kassation af forbrugsvarer ADVARSEL Risiko for infektion Alle brugte prøveglas, QC-rør og reagenspakker skal bortskaffes som smittefarligt affald, i overensstemmelse med lokale regulativer. Hvis dette ikke følges, kan det resultere i kontakt med eventuelt smittefarligt materiale. 2-8

27 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Skærmens elementer Hovedskærm Betjeningen af AQT90 FLEX apparatet foregår ved berøring af en tast eller et område på skærmen. Hovedskærmen kan tilpasses efter kundens individuelle behov. Nedenfor ses et eksempel på hvorledes hovedskærmen kan se ud. BEMÆRK: Skærmene vist i brugermanualen er eksempler, og indikerer ikke nødvendigvis parametrene som måles på AQT90 FLEX apparatet Datamapper indeholder mapper/rapporter på al aktivitet på apparatet 2. Apparatstatus viser en samlet status over forbrugsartiklerne på apparatet 3. Indsæt prøve for at starte en test eller kvalitetskontrol (QC) på apparatet 4. Resultat-link viser Tid til resultat og Status på målingen som udføres på apparatet. 5. Parameter-linjen viser en fane for hver parameter, som apparatet er sat op til at analysere. Fanens farve viser status for parameteren. Se Apparatstatus i dette kapitel. 6. Status beskriver aktuel status af apparatet. (f.eks. Klar, Optaget, osv.) Se Apparatstatus i dette kapitel. Når apparatet udfører en opgave fremkommer en tidsbjælke, som indikerer opgavens forløb. 7. Menu bruges til at få adgang til de forskellige funktioner på apparatet 8. Log af benyttes for at tillade den næste bruger at logge ind på apparatet. 9. Aktuel tid og dato 2-9

28 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Knapper og deres funktioner De fleste knapper har både et ikon og et navn. Når de aktiveres, åbner en menu eller et skærmbillede. Knapper: som vises i fuld farve kan aktiveres som vises i svækkede eller grå farver, er midlertidigt inaktive er i manualen vist i bold italic skrift, eks. Menu, Indstillinger, osv I alt 6 knapper kan brugertilpasses til at fremkomme på apparatets hovedskærm som genveje til skærmebilleder eller handlinger. For eksempel en Apparatstatus knap som en genvej til denne skærm eller en Indsæt prøve som genvej til denne handling. Tre af knapperne kan konfigureres til at forekomme i toppen af skærmen og tre i bunden af hovedskærmen. Se Brugere og kodeord i Kapitel 3: Setup. Knapper Funktioner Piletasterne op/ned tillader at udvælge et emne fra en liste ved at markere det. Tasten med dobbelt pilene tillader valg af hhv. det øverste eller nederste emne fra en liste ved at markere det. Knappen med fluebenet bruges til at aktivere/deaktivere funktionaliteter eller værdier på skærmen Tastaturknappen trykkes for at vise alfanumerisk tastatur til manuel indtastning Tilbage bekræfter en indtastning og sender brugeren tilbage til foregående skærmbillede i samme program Luk sender brugeren tilbage til hovedskærmen BEMÆRK: Den første linje/indtastning i tekstboksen er oplyst for at oplyse en anden linje; tryk på den ønskede linje på skærmen, eller brug piletasterne op/ned ved tekstboksen. Teksbokse, navne på kolonner, inputfelter osv. Er markeret med " " i denne manual, f.eks "Bruger". Tastaturknapper Skærm-tastaturer findes på flere forskellige skærmbilleder, hvor brugeren skal indtaste data. Der er to forskellige tastaturer, det ene tillader indtastning af tal, det andet bogstaver. Knapper Funktioner decimaltegn Enter Benyttes til at bekræfte en indtastning og vende tilbage til forrige skærmbillede Backspace Benyttes til at slette karakterer fra højre mod venstre Escape Benyttes til at slette alle ændringer foretaget i den aktive tekstboks, og vender tilbage til forrige skærmbillede Slet Benyttes til at slette en indtastning i den aktive tekstboks 2-10

29 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Shift Benyttes til at indtaste symboler eller store bogstaver Låser tastaturet Benyttes til kun at skriver store bogstaver eller symboler Piletasterne op/ned/venstre/højre bevæger cursoren i det aktive tekstfelt, så teksten kan redigeres 2-11

30 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Menu-struktur Komplet menu Log af Apparatstatus Indsæt prøve Fjern prøveglas Hjælpeprogrammer Prøvetæller Luk ned RADIANCE browser Service-menu Patient-resultater Patient-profiler LQC Kalibreringer Aktiviteter Datamapper Setup: Analyse setup QC setup Vedligehold setup Generel setup Brugere og adgangskoder Print setup Arkiverede data: Patientrapport LQC Kalibreringer Aktiviteter Disk- funktioner: Backup af alle data Gendan alle data Eksporter datamapper Importer/eksporter arkiver Gem Setup Indlæs Setup Gendan setup 2-12

31 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Apparatstatus Apparat-status et hurtigt overblik Under benyttelsen monitorerer apparatet konstant arbejdsbetingelserne for dets fem del-systemer. Hvis der opstår problemer eller fejl i hvilket som helst af dem, vil trafiklys-symbolet i Apparatstatus knappen skifte. Trafiklysets farve Rød Gul Grøn Indikation Apparatets tilstand medfører udelukkelse af enhver form for målinger eller kalibreringsjusteringer. Der er fundet fejl eller advarsler, men de forhindrer ikke at apparatet stadig kan måle og rapportere aktiviteter. Apparatet er OK. Der er ingen advarsler, påmindelser eller systemmeddelelser. BEMÆRK: Status på hele apparatet, delelementerne og parameterne indikeres ved hjælp af lyssignalet i en farve som svarer til ovenstående regler. Overblik over parameterbjælken Fanerne i parameterbjælken i toppen af hovedskærmen viser målestatus for hver enkelt parameter: Parameterfanens farve Indikation Grøn Gul med en tværgående streg Rød med to tværgående streger Apparatet kan måle denne parameter. Der er en eller flere QC-fejl. Det kan også indikere at en planlagt QC-måling er overskredet (hvis apparatet er blevet sat op på denne måde se Opsætning af korrigerende QC-handling for en overskredet planlagt QC i Kapitel 3). En eller flere af de nedenstående betingelser er til stede: apparatet opererer i en funktionstilstand, som ikke tillader måling af parameteren en planlagt QC måling er mere end XX % forsinket (hvis denne korrigerende handling er sat op) der blev fundet en fejl i en QC måling (hvis denne korrigerende handling er sat op) For at se flere detaljer om apparatstatus Fem delelementers status Tryk Apparatstatus på hovedskærmen eller tryk Menu > Apparatstatus. Skærmen Apparatstatus vises. På skærmen Apparatstatus viser de fem knapper til venstre status på følgende fem delelementer: Kalibreringspustering LQC (flydende kvalitetskontrol) Forbrugsvarer Vedligeholdelse 2-13

32 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Systemmeddelelser. De følgende afsnit beskriver hvorledes der kan fås mere detaljerede informationer om hver af disse delelementer. Tolkning af status på delelementerne Apparatstatus sammenfatter status på de fem delelementer. Status på delelementerne vises på hver sit trafiklys. Nedenstående tabel giver flere oplysninger. Delelement Kvalitetsontrol Forbrugsartikler Vedligehold Kalibreringsjustering Systemmeddelelser Farven indikerer Gul: Der findes en eller flere påmindelser om kalibreringsjustering Grøn: Der findes ingen påmindelser om kalibreringsjustering. Gul: Der findes en eller flere QC fejl og/eller der findes påmindelser om kvalitetskontrol. Grøn: Der findes ingen påmindelser om kvalitetskontrol. Rød: En eller flere udskiftninger venter på at blive gennemført. Dette forhindrer målinger og klaibreringsjusteringer. Gul: Der findes advarsler som indikerer, at enten reagenspakken eller en eller flere af test kassetterne, snart skal udskiftes. Grøn: Ingen forbrugsartikler skal udskiftes endnu. Rød: En eller flere påmindelser om vedligehold har overskredet den kritiske tidsgrænse. Gul: Der findes en eller flere påmindelser om vedligehold eller brugeraktivitet. Grøn: Der findes ingen påmindelser om vedligehold eller brugeraktivitet. Rød: En eller flere (kritiske) systemmeddelelser. Apparatet kan hverken male eller udføre kalibreringsjusteringer. Gul: Der findes ingen rode, men mindst en gul (ikke kritisk) systemmeddelelse. Grøn: Ingen systemmeddelelser. 2-14

33 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Kalibrerings-justerings status Kal. Justeringsstatus Status over Kal. Just. viser "Parameter", "Kassette lot" og "Status" over den sidste kalibreringsjustering og tilhørende relevante meddelelser. Følgende knapper er disponible: Knap Aktiv kal. just. Kal. Justeringsstatus Udskriv Luk Funktion Gennemse/udskriv listen med aktive kalibreringsjusteringer. Gennemse/udskriv detaljerne for de valgte kalibreringsjusteringer. Udskriv en kopi af Kal.just.status skærmen. Vender tilbage til hovedskærmen. Gennemse aktive kal.justeringer 1. Tryk Aktive kal.just. for at gennemse de udførte og den nuværende aktive kalibreringsjustering på apparatet. 2. Tryk Kal.just. detaljer på den aktive kal.justeringsskærm, for at gennemse/udskrive detaljerne for kalibreringsjusteringen. BEMÆRK: Tryk meddelelser for at gennemse, lave noter eller udskrive meddelelsen for kalibreringsjustering. 3. Tryk Ugyldig kal.just. for at ugyldiggøre den valgte kalibreringsjustering. Tryk OK eller Slet for at vende tilbage skærmen med aktive kal.justeringer. 4. Tryk Udskriv for at udskrive listen med aktive kalibreringsjusteringer. Se kapitel 6: Kalibreringsjustering for yderligere information. 2-15

34 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Kvalitetskontrol status Aflæsning af QC status 1. Tryk Apparatstatus > Kvalitetskontrol. Skærmen viser status for kvalitetskontrol. 2. Se efter om der findes nogle symboler på venstre side af kolonnen Opløsninger. Se Symboler benyttet i QC delen af apparatstatus skærmen, hvor der findes en liste over de mulige symboler. Symboler benyttet I QC delen af apparatstatus skærmen Symbol Der vises intet symbol Forklaring Der er endnu ikke foretaget en QC måling med denne LQC opløsning. QC målingen var succesfuld.? Der blev opdaget en fejl ved QC målingen. Tiden for den næste planlagte QC måling er overskredet, og den forrige QC måling var succesfuld. Dato og klokkeslæt for disse målinger er vist i kolonnerne "Forrige" and "Næste".? Der blev opdaget en fejl ved den seneste QC måling, og tiden for den næste QC måling er overskredet. Dato og klokkeslæt for disse målinger er vist i kolonnerne "Forrige" and "Næste". Oplåsning af en parameter låst af en ventende QC måling Hvis apparatet er blevet sat op til at låse en parameter hvis tiden for en planlagt QC måling er overskredet med XX % og/eller en QC fejl er opdaget se under Sæt korrigerende QC handlinger i Kapitel 3 vil apparatet gå i status "Låst QC afventes" såfremt en af de ovenstående betingelser er til stede. Udførelse af en succesfuld QC måling med den aktuelle LQC opløsning er den eneste måde at skifte apparatets modus tilbage til "Klar". 2-16

35 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Forbrugsvarer status Status over forbrugsvarer Status over forbrugsvarer viser status over testkassetterne og reagenspakken og de relevante meddelelser. Følgende knapper er disponible: Knap Insæt/udskift Detaljeret indhold Udskriv Luk Funktion Udskift forbrugsvarerne ved at bruge de respektive knapper: Udskift Reagenspakken, indsæt/udskift kassette, udskift printerpapir Se kapitel 7: Installation og vedligehold for yderligere oplysninger omkring vedligeholdelsesprocedurer. På skærmen over Detaljeret indhold kan man se følgende information vedrørende testkassetterne på apparatet: "Parametre", Resterende tests", "Lot information", "Udløbsdato", "Type", "Status" og "kalibreret" (om en kassetter er kalibreret eller ej). Tryk Udskriv for at udskrive informationerne. Udskriv status på forbrugsvarer. Vend tilbage til hovedskærmen. 2-17

36 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Vedligeholdelses status Sådan læses vedligeholdelsesstatus Punkt 1. Tryk Menu > Apparatstatus > Vedligehold. Meddelelser og tidspunktet for hvornår de blev fandt sted, vises i dette skærmbillede. 2. Tryk Detaljeret vedligehold. Status på planlagt vedligehold, tællere over vedligehold og planlagte brugeraktiviteter vises i dette skærmbillede. Der kan udføres nålerens; logges en serviceinspektion eller en brugeraktivitet fra dette skærmbillede. Se Vedligehold i kapitel 7: Installation og vedligehold for yderligere beskrivelse af disse procedurer. 2-18

37 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Driftstilstande Apparattilstand Apparatet kan betjenes i følgende forskellige tilstande: Klar Tilstand Beskrivelse Tilgængelige funktioner Klar til prøveregistrering Klar til prøveregistrering og udskiftning af kassetter Optaget Ude af drift I denne tilstand kan apparatet registrere prøver, udføre kalibreringsjusteringer, udskifte forbrugsvarer, gennemse datafiler og der er adgang til analyseringsenhedens (AU) service funktioner I denne tilstand kan apparatet fortsætte med nye prøveregistreringer, mens prøvehjulet er optaget. I denne tilstand kan apparatet fortsætte med nye prøveregistreringer, og kassetteudskiftninger (kassettehjulet er ledigt). I denne tilstand er apparatets inlet optaget og nye prøver kan ikke registreres. Apparatet indikerer ved nedtælling, hvornår en ny prøve kan registreres. AU kører, men temperaturen i inkubatoren er stadig uden for de acceptable grænser. Registrering af prøve Resultatbehandling Kalibreringsjustering Datamapper Disk- funktioner Gennemse Vedligehold Udskiftning af reagenspakke og kassetter Setup Service programmer Luk ned Registrering af prøve Resultatbehandling Datamapper Gennemse Registrering af prøve Resultatbehandling Kalibreringsjustering Datamapper Gennemse Udskiftning af kassetter Resultatbehandling Datamapper Gennemse Resultatbehandling Datamapper Gennemse Service programmer (Undtagen AU service programmer) 2-19

38 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Tilstand Beskrivelse Tilgængelige funktioner Vedligehold Tekniker Udskiftning Fejl Låst En erindring vedrørende vedligehold overskrider den specificerede kritiske grænse. Alle normale procedurer er afbrudt. Adgang er kun tilladt for autoriseret service tekniker. Der er kun adgang til specifikke AU programmer. Apparatet kan udskifte reagenspakken, test- og Kalkassetterne og printerpapir. Apparatet bliver i dette stadie indtil AU får initialiseret den nye reagenspakke. Apparatet kommer i denne tilstand: Automatisk når reagenspakken ikke længere er tilgængelig Manuelt når brugeren skal udskifte reagenspakken, test- og Kalkassetter eller printerpapir. Alle normale procedurer er afbrudt. En rød systemmeddelelse er detekteret. Følg instruktionerne i manualen, baseret på den viste meddelelse. Når fejlen er løst, genstart apparatet. Påbegyndte analyser færdiggøres men nye prøver kan ikke startes. Apparatet kommer i denne tilstand: Automatisk Når påmindelsen for udskiftninger er overskredet. (Ifølge brugeropsætningen). Manuelt Når brugeren ønsker at låse apparatet. Gennemse Udskiftning AU service programmer Luk ned Ingen, ud over AU service programmer Udskiftninger Gennemse Luk ned Datamapper Parameter aktivere/inaktivere og lås/lås op Resultatbehandling Datamapper Status håndtering Setup Service programmer Luk ned Resultatbehandling Datamapper Gennemse Service programmer Luk ned Lås apparatet op 2-20

39 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Tilstand Beskrivelse Tilgængelige funktioner Låst afventer QC Apparatet går i denne tilstand hvis tiden for en planlagt QC måling overskrides med XX %. BEMÆRK: "XX" er brugerdefineret i skærmen Korrigerende handlinger Udfør alle afventende QC målinger QC prøveregistrering Fjern prøverør Resultathåndtering Kalibrering Datalog Se status Diskfunktioner Vedligeholdelse Udskiftninger Opsætning Serviceprogrammer Luk ned Opstart Luk ned Udskiftning Apparatet er i denne tilstand når det starter op eller bliver genstartet. Apparatet forbliver i denne tilstand indtil AU starter. Når brugeren vil lukke apparatet ned, eller når apparatet automatisk kommer i denne tilstand. Apparatet går automatisk i denne tilstand når en eller flere af følgende betingelser er opfyldt: Der er ingen tilgængelige Test kassetter De installerede Test kassetter har overskredet udløbsdatoen Der findes ingen kalibreringsjustering for den installerede Test kassette Reagenspakke er ikke installeret eller skal udskiftes Printerpapir er ikke installeret eller skal udskiftes Optionsnøgler er udløbet Apparatet går også i denne tilstand medens en bruger er i gang med udskiftning af hhv. reagenspakke, Test- og/eller KAL kassetter eller printerpapir. Luk ned Ingen Udskiftninger Se status Luk ned Datalog Parameter Accepter/udeluk og Lås/lås op. 2-21

40 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Prøvetæller Prøvetælleren registrerer antallet af prøvemålinger og kalibreringsjusteringer, udført på apparatet. Element "Parameter" og "Antal" Tællere Brugertællere sidst nulstillet: Nulstil tællere Udskriv Luk Funktion Viser en liste over apparatets parametre sammen med det antal gange, de hver især er målt på apparatet. Det viste antal vil være det samme som det totale antal af målinger. Viser antallet af prøver og kalibreringer udført på apparatet. Følgende registreres: Aktiviteter Total/ Gennemførte Afbrudt Bruger Tæller Gennemførte målinger af prøver og kalibreringsjusteringer. Stoppede (af brugeren) eller afbrudte (af apparatet) målinger af prøver tælles ikke. Målinger af prøver og kalibreringsjusteringer som er afbrudt på grund af fejl. Stoppede målinger tælles ikke. Alle gennemførte målinger af prøver og kalibreringsjusteringer udført af brugeren, siden prøvetælleren sidst blev nulstillet. Viser dato for sidste nulstilling af brugertællere. Nulstiller brugertælleren. Starter udskrivning. Vender tilbage til hovedskærmen. 2-22

41 3. Setup Indhold Log på apparatet Udskriv - Setup Brugere og adgangskoder Analyse - Setup Testpaneler Prøveglas-setup Reference-værdier og alarmgrænser Rapporteringsgrænser for parametre Registreringskvitteringer Patientrapport-layout Vedligeholdelse - setup Parametre og brugerdata - Setup Apparat- indstillinger Datakommunikation FLEXLINK setup Indhentning af patientdata LIS/HIS-forbindelse setup RADIANCE system forbindelse Automatisk dataforespørgsel Automatisk transmission af data til et DMS Patientsøgning - Setup Remote adgang til apparatet Printere Automatisk udskrivning Installering af printere til brug med apparatet Disk-funktioner - Setup Korrigerende handlinger Diverse Setup Flydende kvalitetskontrol setup Terminologi benyttet i kvalitetskontrol Etabler en opsætning for en LQC opløsning Etabler en opsætning for en Radiometer LQC opløsning Etabler en opsætning for en Non-Radiometer LQC opløsning Rediger en LQC opsætning Opsætning af de løbende kvalitetskontrol (LQC) målinger Opsætning af korrigerende LQC handlinger

42 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual Opsætning af korrigerende handling for en forsinket LQC Låsning af parametre når der optræder en LQC fejl Vis Levey Jennings plot Anvend brugerdefinerede korrektioner på LQC-resultater Opsætning af QC statistik Opsætning af statistik for LQC resultater Westgard-regler Opsætning og brug af Westgard regler for LQC resultater Anvend brugerdefinerede parameter korrektioner på LQC-resultater

43 AQT90 FLEX brugermanual 3. Setup Log på apparatet Log på apparatet 1. Tryk menu på hovedskærmen. 2. Tryk log på 3. I det øverste felt, tastes Bruger-ID, tryk derefter Enter. BEMÆRK: Der skelnes mellem store og små bogstaver. 4. I det nederste felt tastes kodeord, tryk derefter Enter. BEMÆRK: For information om opsætning af profiler og kodeord for nye brugere: se Brugere og kodeord i dette kapitel. Adgang til setup menuer Det er brugerprofilen, som afgør om den enkelte bruger har adgang til setup menuerne. For at tilgå setup menuerne For at tilgå setup menuerne: Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup. 3-3

44 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual Setup menu Setup Analyse setup: Prøverør setup Patientrapporter Referencegrænser Rapporteringsgrænser Registrering af prøve setup LQC setup: LQC QC statistik Westgard Regler Vedligeholdelse setup: Vedligeholdelses-skemaer Brugeraktiviteter Advarsel om udskiftning Print setup Brugere og adgangskoder Generel setup Apparatindstillinger: Apparat ID Tid/dato Akustisk signal Sprog Parametre og brugerdata: Parametre Enheder Brugerdefinerede patientdata Brugerdefinerede noter Datakommunikation: RADIANCE forbindelse LIS/HIS tilslutning Automatisk datatransmission Automatisk dataforespørgsel Patientsøgning setup Remote support Disk-funktioner setup: Automatisk arkivering Automatisk backup Korrigerende handlinger Printere: Printer setup Automatisk udskrivning Diverse setup 3-4

45 AQT90 FLEX brugermanual 3. Setup Udskriv - Setup Udskriv et setup 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Print setup. Alle setups er valgt som standard. 2. Deaktiver tjekboks knapperne for de setups som du ikke ønsker at udskrive. 3. Tryk Udskriv Der fremkommer et Vælg printer skærmbillede. 4. Vælg den ønskede printer. 5. Tryk Vælg printer. De valgte setups udskrives. 4. Tryk Luk for at komme tilbage til hovedskærmen. 3-5

46 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual Brugere og adgangskoder Tilgang til skærmen Brugere og adgangskoder Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. I denne skærm er det muligt at: oprette adgangskoder tilføje/slette brugere fra brugerlisten tildele og definere adgangsprofiler udpege en anonym bruger, dvs. tillade brug af apparatet uden en adgangskode definere adgang til menuer for hver adgangsprofil vælge konfiguration af seks genvejstaster på hovedskærmen Indstille tid til automatisk log af Standard liste over brugere Brugere Radiometer Leder Adgang Alle menupunkter og programmer (bruger og service) på apparatet. BEMÆRK: Denne bruger kan ikke slettes fra listen over brugere. Alle menupunkter og programmer undtagen serviceprogrammer. BEMÆRK: Denne bruger (med standard adgangskode: ) skal slettes, og andre brugere oprettes med deres egne individuelle kodeord og tildelte profil. 3-6

47 AQT90 FLEX brugermanual 3. Setup Brugere Remote-bruger Adgang Hvis den elektroniske nøgle er installeret. Adgang til alle menupunkter og programmer (bruger og service) kan gives til remote-brugeren. BEMÆRK: Denne bruger bør ikke slettes af listen over brugere. Anonym brug af apparatet Du kan aktivere anonym brug af apparatet dette tillader at alle kan benytte apparatet, uden at de skal logge på først. Opsætning af anonym brug af apparatet 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Aktiver tjekboks knappen under "Generelle indstillinger". 3. Tryk Adgangsprofiler. Skærmbilledet Adgangsprofiler vises. 4. Fra listen "Profilnavne" vælges ved hjælp af op/ned piletasterne, den profil som vil give en anonym bruger adgang til de "tilladte handlinger", "Menuer" og "Knapper" som han/hun behøver. 5. I rammen under listen med "profilnavne", aktiver tjekboks knappen. 6. Tryk Tilbage for at vende tilbage til skærmen med Brugere og adgangskoder. Ret adgangsprofilen for en anonym bruger 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Tryk Adgangsprofiler. Skærmbilledet Adgangsprofiler vises. 3. Fra listen "Profilnavne" vælges ved hjælp af op/ned piletasterne, den profil som vil give en anonym bruger adgang til de "tilladte handlinger", "Menuer" og "Knapper" som han/hun behøver. 4. I rammen under listen med "profilnavne", aktiver tjekboks knappen. 5. Tryk Tilbage for at vende tilbage til skærmen med Brugere og adgangskoder. Tilføj en ny bruger 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Tryk Tilføj bruger. Skærmbilledet Tilføj ny bruger vises. 3. I listen "Bruger-ID" indtastes navnet på den nye bruger ved hjælp af skærmens tastatur. 3-7

48 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual 4. I feltet "Kodeord": Enten indtastes kodeordet for den nye bruger ved hjælp af skærmens tastatur, eller, indlæs en adgangskode ved at skanne en stregkode, som identificerer den nye bruger. Se For at læse en stregkode i kapitel 2. BEMÆRK: Adgangskoden skal indeholde mindst 4 karaktere. BEMÆRK: Hvis adgangskoden ikke accepters, vil en meddelelse over parameterlinjen komme til syne. Den vil fortælle hvad der er galt, så korrekt afhjælpning kan foretages. 5. Tryk Tilbage. BEMÆRK: Den nye brugers ID vises i "Brugerlisten" når skærmbilledet Brugere og adgangskoder vises. Fjern en bruger Begrænset adgang til LQC setup 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Fremhæv den bruger som ønskes slettet, fra listen af brugere. 3. Tryk Fjern bruger. ADVARSEL Risiko for unøjagtige QC resultater Radiometer anbefaler, at kun brugere med indgående kendskab til flydende kvalitetssikring, gives en adgangsprofil med adgang til "LQC setup" menuen. Hvis anbefalingen ikke følges, kan dette resultere i unøjagtige LQC resultater. Opsætning af adgangsprofil 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Vælg den ønskede bruger fra den viste liste. 3. Vælg adgangsprofil for den valgte bruger. 4. Tryk Adgangsprofiler. Skærmbilledet Adgangsprofiler vises. 5. Under "Tilladte handlinger", aktiveres de relevante tjekbokse for den valgte brugerprofil. 6. Tryk Menu og taster. Skærmbilledet Konfiguration af menu og taster vises. BEMÆRK: Hvis du vælger profilen "Tekniker" i trin 3 i denne procedure, vil knappen Menu og taster blive inaktiv, da disse taster allerede er konfigureret og ikke kan rettes. Et gråtonet menufelt i skærmbilledet Konfiguration af menu og taster, indikerer at kun nogle af underpunkterne er valgt. 3-8

Betjeningsvejledning Flir K-serien

Betjeningsvejledning Flir K-serien Betjeningsvejledning Flir K-serien Betjeningsvejledning Flir K-serien #T559811; r. B/ 6894/6894; da-dk iii Indholdsfortegnelse 1 Ansvarsfraskrivelse...1 1.1 Ansvarsfraskrivelse...1 1.2 Anvendelsesstatistik...1

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Synology DiskStation DS411+ Hurtig installationsvejledning

Synology DiskStation DS411+ Hurtig installationsvejledning Synology DiskStation DS411+ Hurtig installationsvejledning Synology_QIG_4BayCL_201000608 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du starter Pakkens indhold... 3 Sikkerhedsvejledning... 4 Kapitel 2: Hardwareopsætning

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning. 9357228 Issue 4

Brugervejledning. 9357228 Issue 4 9357228 Issue 4 Brugervejledning Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Læs mere

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning

FS-C5400DN. Betjeningsvejledning FS-C5400DN Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning, inden du tager maskinen i brug. Opbevar den i nærheden af maskinen, så du hurtigt kan slå op i den. Indholdsfortegnelse Juridiske og sikkerhedsmæssige

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157

Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning

Indledning. PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning PowerManage Version 3.0 Brugervejledning Indledning Ophavsret og garanti Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Vejledning. www.apple.com/dk/support

Vejledning. www.apple.com/dk/support 1 Vejledning www.apple.com/dk/support Installer Leopard Hvis du vil opdatere til Mac OS X Leopard, skal du indsætte installeringsdisken og dobbeltklikke på Installer Mac OS X. Klik derefter på Start igen.

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning GB Hereby, Nokia declares that this digital receiver, Mediamaster 220 S, is in conformity with essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This Terminal

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed. Følgende liste indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning

LASER FACSIMILE. Betjeningsvejledning TELEFONI LASER FACSIMILE Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt, før du anvender maskinen, og opbevar den i nærheden af maskinen, hvis du senere skulle få brug for at læse i den. For at sikre

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID

Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Brugervejledning til Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide_VS240HD_20140702 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Introduktion Kapitel 2: Kom i gang med Synology VisualStation Konfiguration af VisualStation...

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265

Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning

OPTAC Flådestyrings System. Betjeningsvejledning OPTAC Flådestyrings System Betjeningsvejledning Stoneridge Limited Claverhouse Industrial Park Dundee DD4 9UB Stoneridge Hotline tlf. nr.: +44 0870 887 9256 E-Mail: optacdk@stoneridge.com Dokument version

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere