AQT90 FLEX brugermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AQT90 FLEX brugermanual"

Transkript

1 AQT90 FLEX brugermanual

2

3 AQT90 FLEX Bruger manual

4

5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion AQT90 FLEX 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX app. 3. Setup 4. Måling af patientprøver 5. Kvalitetskontrol 6. Kalibrerings-justering 7. Installation og vedligeholdelse Brugermanual 8. Disk funktioner 9. Datastyring 10. Nedlukning af apparatet 11. Fejlfinding 12. Prøvetagning 13. Specifikationer 14. Måleprincipper Index Udgivelses-datablad

6 SYSTEMSPECIFIKATIONER Procedurerne der beskrives i denne manual, skal overholdes for at det kan sikres, at systemet kører optimalt og for at undgå fejl. Radiometer kan ikke give eller bekræfte systemets specifikationer, hvis systemet ikke installeres, bruges og vedligeholdes i overensstemmelse med Radiometers procedurer, eller hvis evt. tilbehør ikke overholder de af Radiometer opstillede specifikationer. Radiometer garanterer for, at datamediet, som system-softwaren befinder sig på, er fri for defekter i form af materiale- eller produktionsfejl under normal brug i tre (3) måneder fra leveringsdatoen, som angivet på faktura eller følgeseddel. ANDEN SOFTWARE OG VAREMÆRKER AQT90 FLEX apparaterne indeholder Microsoft Windows Embedded software. Ved at benytte systemet accepteres vilkårene i Software licensaftalen fra leverandørerne af ovenfor nævnte software, som vist i slutbruger licensaftalen som er inkluderet i manualen. Såfremt vilkårene for softwarelicensaftalen ikke kan accepteres, bør det undlades at benytte systemet. Kontakt øjeblikkeligt leverandøren mhp. returnering af systemet og tilbagebetaling af købsprisen. Microsoft og Windows er varemærker registreret af Microsoft Corporation. Sybase SQL Anywhere er et registreret varemærke tilhørende Sybase Incorporated Garantier og ansvarsfraskrivelse Radiometer giver ingen garantier, udtrykte eller underforståede, ud over de udtrykkeligt angivne. Enhver garanti, der udtrykkeligt gives i dette dokument, afhænger af at det installerede system benyttes og vedligeholdes i overensstemmelse med Radiometers procedurer, herunder at kun tilbehør som overholder de af Radiometer angivne specifikationer, benyttes. Radiometer frasiger sig ethvert ansvar for systemets ydelse, hvis systemet ikke installeres, benyttes og vedligeholdes i overensstemmelse med Radiometers procedurer, eller hvis der anvendes tilbehør, som ikke overholder de af Radiometer angivne specifikationer. Derudover frasiger Radiometer sig ethvert ansvar for tab af lagrede data og andre direkte eller indirekte skader, herunder tab af indtjening eller forretning, uanset om et sådant krav baseres på kontrakt, forsømmelighed eller skadevoldende handling (herunder ansvar i snæver betydning), og selv om Radiometer kender til risikoen for, at skaden eller tabet kan finde sted. FORTROLIGHEDSERKLÆRING Indholdet I dette dokument må ikke gengives I nogen form eller kommunikeres til tredje part uden skriftlig tilladelse fra Radiometer Medical ApS. ÆNDRINGER Ret til ændringer i dokumentet forbeholdes uden yderligere varsel. Brugeren opfordres til selv at kontakte Radiometer for at få bekræftet om dokumentet er blevet ændret Trods alle bestræbelser for at sikre, at informationerne i dette dokument er korrekte og opdaterede, påtager Radiometer Medical ApS sig intet ansvar for fejl eller udeladelser, som alligevel måtte forekomme. Radiometer, Radiometer-logoet, ABL, AQT, TCM, RADIANCE, PICO og CLINITUBES er varemærker registreret af Radiometer Medical ApS Radiometer Medical ApS. Alle rettigheder reserveres.

7 Slutbruger-licensaftale for Microsoft Software Du har købt et apparat ("APPARAT"), som indeholder software, som Radiometer Medical ApS (Radiometer) har fået licens til at benytte af Microsoft Licensing Inc. eller dets associerede selskaber ("MS"). De installerede software-produkter fra MS og tilhørende medier, trykte materialer og "online" eller elektronisk dokumentation ("SOFTWARE") er beskyttet af internationale love og traktater om intellektuel ejendomsret. Licensaftalen giver tilladelse til at benytte SOFTWAREN, men SOFTWAREN tilhører MS. Med forbehold af alle rettigheder. HVIS DU IKKE ER ENIG I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE (End-User License Agreement - "EULA"), SKAL DU UNDLADE AT BENYTTE APPARATET ELLER KOPIERE SOFTWAREN. KONTAKT I STEDET ØJEBLIKKELIGT LEVERANDØREN AF APPARATET FOR AT FÅ INSTRUKTION OM, HVORDAN DET(DE) UBRUGTE APPARAT(ER) TILBAGELEVERES OG KØBSPRISEN REFUNDERES. ENHVER BRUG AF SOFTWAREN ELLER APPARATET VIL BLIVE BETRAGTET SOM EN GODKENDELSE AF NÆRVÆRENDE EULA (ELLER STADFÆSTELSE AF EN EVENTUEL TIDLIGERE ACCEPT). BEVILLING AF SOFTWARELICENS. Denne EULA giver brugeren licens til følgende: Du kan benytte SOFTWAREN, men kun på APPARATET. IKKE FEJLTOLERANT. SOFTWAREN ER IKKE FEJLTOLERANT. RADIOMETER HAR ENE OG ALENE BESTEMT, HVORLEDES SOFTWAREN SKAL ANVENDES PÅ APPARATET, OG MS HAR TILLID TIL, AT RADIOMETER HAR UDFØRT DE NØDVENDIGE TEST FOR AT SIKRE, AT SOFTWAREN ER EGNET TIL DEN TILSIGTEDE BRUG. DER ER INGEN GARANTI PÅ SOFTWAREN. SOFTWAREN leveres "SOM BESET" og med alle de fejl, den måtte indeholde. BRUGEREN BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, FUNKTION, PRÆCISION OG PRÆSTATION (HERUNDER FORSØMMELSE). DER GIVES INGEN GARANTI MOD EVENTUELLE GENER FORBUNDET MED BRUGEN AF SOFTWAREN ELLER MOD PATENTKRÆNKELSER. HVIS DU HAR MODTAGET NOGEN GARANTI VEDRØRENDE APPARATET ELLER SOFTWAREN, HIDRØRER DENNE IKKE FRA MS OG ER SÅLEDES IKKE FORPLIGTENDE FOR MS. Bemærkning til Java Support. SOFTWAREN kan indeholde support til programmer skrevet i Java. Java-teknologi er ikke fejltolerant og er ikke designet, fremstillet eller beregnet til brug eller gensalg som online kontroludstyr i farlige omgivelser, som kræver fejlsikker funktion, som f.eks. inden for drift af kernekraftanlæg, fly, navigations- eller kommunikationssystemer, luftfartskontrol, respiratorer eller våbensystemer, hvor en svigtende funktion i Java direkte kunne medføre dødsfald, personskade eller alvorlig fysisk skade eller ødelæggelser på miljøet. Sun Microsystems, Inc. har kontraktligt forpligtet MS til at foretage denne ansvarsfraskrivelse. Intet ansvar for visse skader. MS HAR INTET ANSVAR FOR INDIREKTE, SÆRLIGE OG HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWARENS BRUG ELLER FUNKTION MED UNDTAGELSE AF DET, SOM LOVEN FORESKRIVER. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER, SELV HVIS EVENTUEL AFHJÆLPNING OG REPARATION IKKE VIRKER EFTER HENSIGTEN. MS SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR BELØB PÅ OVER TO HUNDREDE HALVTREDS USD (US$250,00). Begrænsninger ved Reverse Engineering, dekompilering og demontering. SOFTWAREN må ikke dekompileres eller demonteres, undtagen og i det omfang, en sådan aktivitet er udtrykkeligt tilladt efter gældende lov, uanset denne begrænsning. OVERDRAGELSE AF SOFTWARE TILLADT, MEN MED BEGRÆNSNINGER. Rettighederne i denne EULA må kun overdrages permanent i forbindelse med et egentligt salg eller en overdragelse af APPARATET, og kun såfremt modtageren accepterer indholdet i denne EULA. Hvis SOFTWAREN er en opgraderet version, skal enhver overdragelse også omfatte alle tidligere versioner af SOFTWAREN. BEGRÆNSNINGER VED EKSPORT. Du skal anerkende, at SOFTWAREN er af amerikansk oprindelse. Du erklærer dig enig i at overholde alle gældende internationale og nationale love, som finder anvendelse på SOFTWAREN, herunder de amerikanske eksportbestemmelser (US Export Administration Regulations), og de begrænsninger, den amerikanske og andre regeringer har udstedt vedrørende slutbruger, slutanvendelse og destinationsland. Der henvises i øvrigt til for yderligere oplysninger om eksport af SOFTWARE. I tvivlstilfælde er det altid den engelsksprogede version af licensaftalen, der er den gældende (se næste side).

8 End user license agreement for Microsoft Software You have acquired a device ("AQT90 FLEX analyzer") that includes software licensed by Radiometer Medical ApS from Microsoft Licensing Inc. or its affiliates ("MS"). Those installed software products of MS origin, as well as associated media, printed materials, and "online" or electronic documentation ("SOFTWARE") are protected by international intellectual property laws and treaties. The SOFTWARE is licensed, not sold. All rights reserved. IF YOU DO NOT AGREE TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT ("EULA"), DO NOT USE THE DEVICE OR COPY THE SOFTWARE. INSTEAD, PROMPTLY CONTACT Radiometer Medical ApS FOR INSTRUCTIONS ON RETURN OF THE UNUSED DEVICE(S) FOR A REFUND. ANY USE OF THE SOFTWARE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO USE ON THE DEVICE, WILL CONSTITUTE YOUR AGREEMENT TO THIS EULA (OR RATIFICATION OF ANY PREVIOUS CONSENT). GRANT OF SOFTWARE LICENSE. This EULA grants you the following license: You may use the SOFTWARE only on the DEVICE. NOT FAULT TOLERANT. THE SOFTWARE IS NOT FAULT TOLERANT. Radiometer Medical ApS HAS INDEPENDENTLY DETERMINED HOW TO USE THE SOFTWARE IN THE DEVICE, AND MS HAS RELIED UPON Radiometer Medical ApS TO CONDUCT SUFFICIENT TESTING TO DETERMINE THAT THE SOFTWARE IS SUITABLE FOR SUCH USE. NO WARRANTIES FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE is provided "AS IS" and with all faults. THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT (INCLUDING LACK OF NEGLIGENCE) IS WITH YOU. ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. IF YOU HAVE RECEIVED ANY WARRANTIES REGARDING THE DEVICE OR THE SOFTWARE, THOSE WARRANTIES DO NOT ORIGINATE FROM, AND ARE NOT BINDING ON, MS. Note on Java Support. The SOFTWARE may contain support for programs written in Java. Java technology is not fault tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as online control equipment in hazardous environments requiring failsafe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life-support machines, or weapons systems, in which the failure of Java technology could lead directly to death, personal injury, or severe physical or environmental damage. Sun Microsystems, Inc. has contractually obligated MS to make this disclaimer. No Liability for Certain Damages. EXCEPT AS PROHIBITED BY LAW, MS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING FROM OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY EVEN IF ANY REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. IN NO EVENT SHALL MS BE LIABLE FOR ANY AMOUNT IN EXCESS OF U.S. TWO HUNDRED AND FIFTY DOLLARS (USD ). Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation. SOFTWARE TRANSFER ALLOWED BUT WITH RESTRICTIONS. You may permanently transfer rights under this EULA only as part of a permanent sale or transfer of the Device, and only if the recipient agrees to this EULA. If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must also include all prior versions of the SOFTWARE. EXPORT RESTRICTIONS. You acknowledge that the SOFTWARE is of U.S. origin. You are to comply with all applicable international and national laws that apply to the SOFTWARE, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and country destination restrictions issued by U.S. and other governments. For additional information on exporting the SOFTWARE, see

9 Indholdsfortegnelse Introduktion Denne manual beskriver hvordan AQT90 FLEX apparatet betjenes og indeholder følgende kapitler og emner: Indholdsfortegnelse 1 1. Introduktion 1-1 Navne, forventet brug og begrænsninger Symboler brugt på apparatet Symboler brugt i manualen Beskrivelse af AQT90 FLEX 2-1 AQT90 FLEX - forside AQT90 FLEX - bagside Inlet Termoprinter Stregkodelæsere Forbrugsartikler Skærmens elementer Menu-struktur Apparatstatus Vedligeholdelses status Driftstilstande Prøvetæller Setup 3-1 Log på apparatet Udskriv - Setup Brugere og adgangskoder Analyse - Setup Testpaneler Prøveglas-setup Reference-værdier og alarmgrænser Rapporteringsgrænser for parametre Registreringskvitteringer Patientrapport-layout Vedligeholdelse - setup Parametre og brugerdata - Setup Apparat- indstillinger Datakommunikation FLEXLINK setup Indhentning af patientdata

10 Indholdsfortegnelse AQT90 FLEX brugermanuall LIS/HIS-forbindelse setup RADIANCE system forbindelse Automatisk dataforespørgsel Automatisk transmission af data til et DMS Patientsøgning - Setup Remote adgang til apparatet Printere Automatisk udskrivning Installering af printere til brug med apparatet Disk-funktioner - Setup Korrigerende handlinger Diverse Setup Flydende kvalitetskontrol setup Terminologi benyttet i kvalitetskontrol Etabler en opsætning for en LQC opløsning Rediger en LQC opsætning Opsætning af de løbende kvalitetskontrol (LQC) målinger Opsætning af korrigerende LQC handlinger Vis Levey Jennings plot Anvend brugerdefinerede korrektioner på LQC-resultater Opsætning af QC statistik Opsætning af statistik for LQC resultater Westgard-regler Opsætning og brug af Westgard regler for LQC resultater Anvend brugerdefinerede parameter korrektioner på LQC-resultater Måling af patient prøver 1 Før analysering...2 Analysering af blodprøve...3 Analysering af prøver manuel indtastning af patientdata... 5 Analysering af prøver semiautomatisk indtastning af patientdata... 8 Analysering af FLEXLINK-registreret prøve Patient identifikation...14 Patient-resultat...16 Patient-resultat-meddelelser Kvalitetskontrol 5-1 Introduktion QC måleprocedurer LQC måling ved brug af et Radiometer LQC produkt LQC måling ved brug af non-radiometer LQC produkt LQC måleresultater LQC statistik

11 AQT90 FLEX brugermanual Indholdsfortegnelse Indbygget QC Kalibrerings-justering 6-1 Generel information Udførelse af en kalibrerings-justering Udførelse af flere afventende kalibrerings-justeringer Aflæsning af status på kalibrerings-justering Standsning af en kalibrerings-justering Start af en afventende kalibrerings-justering Læsning, udprintning og ugyldiggørelse af kalibrerings-justeringer Installation og vedligeholdelse 7-1 Installation Funktionstest Vedligeholdelse Udskiftning af Reagenspakke Udskiftning af Test kassetter Udskiftning af printerpapir Disk-funktioner 8-1 Programmer under Disk-funktioner Backup af alle data Gendan alle data Eksporter data Importer/eksporter arkiver Gem setup Indlæs setup Gendannelse af setup Datastyring 9-1 Data Patientprofiler Patientresultater Kvalitetskontrol Visning af LQC-resultater i LQC mappen Filtrering og udskrivning af LQC-resultater Visning af LQC-resultattrends Kalibreringsjusteringer Aktiviteter Arkiverede data RADIANCE-system, browser (ekstra) Nedlukning af apparatet 10-1 Nedlukning og genstart Fejlfinding 11-1 Apparat-meddelelser

12 Indholdsfortegnelse AQT90 FLEX brugermanuall Fejlfindings-meddelelser (1-200) Fejlfindings-meddelelser ( ) Fejlfindings-meddelelser ( ) Fejlfindings-meddelelser ( ) Prøvetagning 12-1 Prøvetagningsudstyr og procedurer Årsager til fejl i den præanalytiske fase Referencer Specifikationer 13-1 Produktspecifikationer Specifikationer for omgivelserne Tekniske forudsætninger Godkendelser og patenter Måleprincipper 14-1 Assay og måleteknologi Indeks Udgivelsesdatablad

13 1. Introduktion Indhold Navne, forventet brug og begrænsninger Symboler brugt på apparatet Symboler brugt i manualen

14 1. Introduktion AQT90 FLEX brugermanual Navne, forventet brug og begrænsninger Proprietært navn Amindeligt navn AQT90 FLEX apparat. Fluorometrisk måleapparat Forventet brug Til in vitro diagnostisk brug. AQT90 FLEX apparatet er et immunoassay-instrument, baseret på den kvantitative bestemmelse af time-resolved fluorescens, til bestemmelse af koncentrationerne af kliniske relevante markører, på antikoaguleret fuldblod og plasma prøver. Apparatet er beregnet til brug i point-of-care og i laboratorie miljøer. BEMÆRK: Al information som relaterer til målbare parametre på AQT90 FLEX apparatet, kan findes i de respektive indlægssedler til AQT90 FLEX reagenskits. Krav til brugeren Apparatet bør kun bruges af personale som har modtaget træning i procedurer som omhandler brug af apparater til in vitro diagnostik FORSIGTIG Risiko for skade på apparatet Følg instruktionerne i manualen. Hvis instruktionerne i manualen ikke følges, kan dette resultere i skader på apparatet. Radiometer accepterer ikke garantikrav eller krav om produktansvar hvis de anbefalede procedurer ikke følges. Begrænsninger ved brug Brugeren bør orientere sig om apparatets specifikationer for at sikre sig, at disse opfylder de brugerspecifikke analysekrav. Analyseresultaterne fra ABL80 FLEX skal vurderes omhyggeligt af en kliniker og relateres til patientens kliniske tilstand, før en klinisk beslutning tages på basis af resultaterne. 1-2

15 AQT90 FLEX brugermanual 1. Introduktion Symboler brugt på apparatet Symbol Forklaring Varenr. Lotnr. UL certificering Smittefare Advarsel Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Symbolet indikerer at: Påvirkning af miljøet: Radiometer Medical ApS og deres distributører inden for den Europæiske Union (EU) og tilknyttede lande har taget de nødvendige forholdsregler for at opfylde direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Når apparatets levetid er udløbet, skal apparatet indsamles og genbruges adskilt fra andet affald i henhold til gældende nationale krav. Kontakt Radiometer Danmark for yderligere oplysninger. WEEE indeholder stoffer, som er potentielt miljø- og sundhedsskadelige. Til diagnostisk brug In Vitro Producent Mærke for overensstemmelse med gældende EU Directives Netværk USB Tastatur Mus 1-3

16 1. Introduktion AQT90 FLEX brugermanual VGA (monitor) COM port (skanner/ekstern stregkodelæser) Sluk Tænd 1-4

17 AQT90 FLEX brugermanual 1. Introduktion Symboler brugt i manualen Manualen indeholder advarsler som er vigtige, og som skal læses grundigt inden de relaterede procedurer udførers. Symbol Signalerer Forklaring Fare ADVARSEL Pas på BEMÆRK: Indikerer en umiddelbart farlig situation, som kan forårsage død eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås. Indikerer en umiddelbart farlig situation, som kan forårsage død eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås. Indikerer en umiddelbart farlig situation, som kan forårsage mindre eller moderate skader, eller skader på udstyret. Omhandler praktisk information som ikke relaterer til personskader. Kun til in vitro diagnostisk brug Producent Conformité Européenne (I overenstemmelse med gældende EU direktiver) 1-5

18 1. Introduktion AQT90 FLEX brugermanual 1-6

19 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX Indhold AQT90 FLEX - forside AQT90 FLEX - bagside Inlet Termoprinter Stregkodelæsere Forbrugsartikler Skærmens elementer Menu-struktur Apparatstatus Kalibrerings-justerings status Kvalitetskontrol status Forbrugsvarer status Vedligeholdelses status Driftstilstande Prøvetæller

20 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual AQT90 FLEX - forside Printer (bag berøringsskærmen) 2. Prøveinlet 3. Berøringsskærm i farver 4. Ekstern stregkodelæser 5. Kasette-inlet 6. Reagenspakke 7. USB port 2-2

21 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX - bagside Printer 2. Højttaler 3. Lukket indgang til hukommelseskort 4. Knapper til nulstilling 5. Porte til eksternt tastatur og mus (PS2) 6. Port til ekstern skærm 7. Port (seriel port) til ekstern stregkodelæser (håndholdt) 8. To USB-porte 9. Nætværksport 10. Stik til netkabel 11. Hovedkontakt 12. Hovedsikring 2-3

22 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Inlet Prøveinlet Kassetteinlet 4 5 Reagenspakkeinlet 6 1. Inlethjul 2. Prøveglas 3. Prøveinlet (dækslet åbner i 2 halvdele, som glider til hver sin side fra midten) 4. Kassetteinlet (dækslet åbner fra bunden) 5. Test/KAL-kassette 6. Reagenspakke 2-4

23 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Termoprinter Printerdæksel 2. Fremføringsvalse 3. Låseknap 4. Papirfremfører 5. Holder til printerpapir 6. Sensor (til kontrol af om der er papir i printeren) 2-5

24 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Stregkodelæsere Interne stregkodelæser Der findes to stregkodelæsere indeni apparatet: En ved kassetteopbevaringshjulet, som kan læse stregkoderne på alle AQT90 FLEX Test og KAL kassetter En ved prøveinlettet, som kan læse stregkoderne på prøverør. BEMÆRK: Når en genstand med stregkode sættes ind i apparatet, læses denne automatisk. Ekstern stregkodelæser En ekstern stregkodelæser er monteret i underkanten af berøringsskærmen. Stregkodelæser Understøttede stregkoder Stregkodelæseren kan tyde stregkoder som: har en liniebredde, som er lig med eller større end 0,191 mm. benytter sig af en af de accepterede koder, som er listet i tabellen "Produktspecifikationer" i Kapitel 13. Brug af den Indenfor sundhedsvæsenet benyttes stregkoder til entydig identifikation af: eksterne stregkodelæser medarbejdere patienter patientprøver Hvis arbejdspladsen benytter denne form for identifikation, kan den eksterne stregkodelæser benyttes til at indlæse data fra stregkoderne direkte ind i relevante felter på apparatets berøringsskærm i stedet for at indtaste dem via tastaturet. Dette sparer tid og forebygger fejl. Eksempelvis kan følgende felter udfyldes således på skærmen: "Bruger-ID", "Patient-ID" og "Accessionnummer". Den eksterne stregkodelæser kan også benyttes til at indlæse: stregkoden trykt på papiret med navnet "Fabriksdefinerede kalibreringsdata", som følger med hvert parameterspecifikt Testkit og KAL-kassette. stregkoden på den trykte indlægsseddel, som kommer sammen med hver Radiometer LQC opløsning. 2-6

25 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet For at læse en stregkode Hold stregkoden parallelt med stregkodelæseren i en afstand mindre end 7 cm nedenunder, således at laserstrålen dækker hele stregkoden. Et kort "bip" indikerer, at apparatet har læst stregkoden BEMÆRK: Hvis en procedure kræver at der læses mere end én stregkode, læses først den ene, hvorefter papiret med den læste stregkode trækkes mod højre ud af laserstrålen før den næste stregkode læses. 2-7

26 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Forbrugsartikler Prøveglas Prøveglassene som bruges på AQT90 FLEX apparatet er almindelig brugte prøveglas, som bruges i forbindelse med det lukkede blodtagningssystem. Se kapitel 12, prøvetagningsudstyr, for at se listen over egnede prøveglas til AQT90 FLEX apparatet. Test-kassette AQT90 FLEX apparatet bruger parameter-specifikke test-kassetter. Disse kassetter bruges til at gennemføre testene på patientprøverne. Hver testkassette indeholder 8 eller 16 parameter-specifikke prøvekopper. (Afhængigt af om der kræves fortynding af assayet) KAL-kassette Der er en KAL-kassette i hver kasse med parameter-specifikke test-kassetter. KAL-kassetten bruges til kalibreringsjustering af AQT90 FLEX apparatet, hver gang et nyt lot af test-kassetter tages i brug. Hver KAL-kassette indeholder otte parameter-specifikke blind-prøvekopper og otte prøvekopper med en kendt koncentration af antigen. Stregkoder til parameterspecifikke Test Kits og KAL kassetter Den eksterne stregkodelæser er også i stand til at læse stregkoden, som er trykt på papirdokumentet Fabriksdefinerede kalibreringsdata, som medfølger hvert parameterspecifikt Test Kit og KAL kassette. Denne stregkode indeholder alle relevante kalibreringsdata for det specifikke lotnummer. Se de parameterspecifikke indlægssedler fra kittene til AQT90 FLEX for yderligere detaljer. Stregkoder til LQC opløsninger Den eksterne stregkodelæser er også i stand til at læse stregkoderne på den trykte indlægsseddel, som medfølger hvert kit med Radiometer LQC opløsning. Denne stregkode indeholder alle relevante QC-data. Se indlægssedlen fra LQC opløsnigen for yderligere detaljer. Reagenspakke Reagenspakken indeholder assay buffer og lukkede opbevaringsrum til brugte prøvekopper og væskeaffald. Efter hver analyse skyller apparatet buffer gennem væskekanalerne for at forebygge kontaminering af den næste prøve. Den samme reagenspakke benyttes til alle assays. Printerpapir Printerpapiret i termoprinteren på AQT90 FLEX apparatet bruges til at printe testresultater, kalibreringsjusterings-resultater og QC-resultater, opnået på AQT90 FLEX apparatet. Kassation af forbrugsvarer ADVARSEL Risiko for infektion Alle brugte prøveglas, QC-rør og reagenspakker skal bortskaffes som smittefarligt affald, i overensstemmelse med lokale regulativer. Hvis dette ikke følges, kan det resultere i kontakt med eventuelt smittefarligt materiale. 2-8

27 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Skærmens elementer Hovedskærm Betjeningen af AQT90 FLEX apparatet foregår ved berøring af en tast eller et område på skærmen. Hovedskærmen kan tilpasses efter kundens individuelle behov. Nedenfor ses et eksempel på hvorledes hovedskærmen kan se ud. BEMÆRK: Skærmene vist i brugermanualen er eksempler, og indikerer ikke nødvendigvis parametrene som måles på AQT90 FLEX apparatet Datamapper indeholder mapper/rapporter på al aktivitet på apparatet 2. Apparatstatus viser en samlet status over forbrugsartiklerne på apparatet 3. Indsæt prøve for at starte en test eller kvalitetskontrol (QC) på apparatet 4. Resultat-link viser Tid til resultat og Status på målingen som udføres på apparatet. 5. Parameter-linjen viser en fane for hver parameter, som apparatet er sat op til at analysere. Fanens farve viser status for parameteren. Se Apparatstatus i dette kapitel. 6. Status beskriver aktuel status af apparatet. (f.eks. Klar, Optaget, osv.) Se Apparatstatus i dette kapitel. Når apparatet udfører en opgave fremkommer en tidsbjælke, som indikerer opgavens forløb. 7. Menu bruges til at få adgang til de forskellige funktioner på apparatet 8. Log af benyttes for at tillade den næste bruger at logge ind på apparatet. 9. Aktuel tid og dato 2-9

28 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Knapper og deres funktioner De fleste knapper har både et ikon og et navn. Når de aktiveres, åbner en menu eller et skærmbillede. Knapper: som vises i fuld farve kan aktiveres som vises i svækkede eller grå farver, er midlertidigt inaktive er i manualen vist i bold italic skrift, eks. Menu, Indstillinger, osv I alt 6 knapper kan brugertilpasses til at fremkomme på apparatets hovedskærm som genveje til skærmebilleder eller handlinger. For eksempel en Apparatstatus knap som en genvej til denne skærm eller en Indsæt prøve som genvej til denne handling. Tre af knapperne kan konfigureres til at forekomme i toppen af skærmen og tre i bunden af hovedskærmen. Se Brugere og kodeord i Kapitel 3: Setup. Knapper Funktioner Piletasterne op/ned tillader at udvælge et emne fra en liste ved at markere det. Tasten med dobbelt pilene tillader valg af hhv. det øverste eller nederste emne fra en liste ved at markere det. Knappen med fluebenet bruges til at aktivere/deaktivere funktionaliteter eller værdier på skærmen Tastaturknappen trykkes for at vise alfanumerisk tastatur til manuel indtastning Tilbage bekræfter en indtastning og sender brugeren tilbage til foregående skærmbillede i samme program Luk sender brugeren tilbage til hovedskærmen BEMÆRK: Den første linje/indtastning i tekstboksen er oplyst for at oplyse en anden linje; tryk på den ønskede linje på skærmen, eller brug piletasterne op/ned ved tekstboksen. Teksbokse, navne på kolonner, inputfelter osv. Er markeret med " " i denne manual, f.eks "Bruger". Tastaturknapper Skærm-tastaturer findes på flere forskellige skærmbilleder, hvor brugeren skal indtaste data. Der er to forskellige tastaturer, det ene tillader indtastning af tal, det andet bogstaver. Knapper Funktioner decimaltegn Enter Benyttes til at bekræfte en indtastning og vende tilbage til forrige skærmbillede Backspace Benyttes til at slette karakterer fra højre mod venstre Escape Benyttes til at slette alle ændringer foretaget i den aktive tekstboks, og vender tilbage til forrige skærmbillede Slet Benyttes til at slette en indtastning i den aktive tekstboks 2-10

29 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Shift Benyttes til at indtaste symboler eller store bogstaver Låser tastaturet Benyttes til kun at skriver store bogstaver eller symboler Piletasterne op/ned/venstre/højre bevæger cursoren i det aktive tekstfelt, så teksten kan redigeres 2-11

30 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Menu-struktur Komplet menu Log af Apparatstatus Indsæt prøve Fjern prøveglas Hjælpeprogrammer Prøvetæller Luk ned RADIANCE browser Service-menu Patient-resultater Patient-profiler LQC Kalibreringer Aktiviteter Datamapper Setup: Analyse setup QC setup Vedligehold setup Generel setup Brugere og adgangskoder Print setup Arkiverede data: Patientrapport LQC Kalibreringer Aktiviteter Disk- funktioner: Backup af alle data Gendan alle data Eksporter datamapper Importer/eksporter arkiver Gem Setup Indlæs Setup Gendan setup 2-12

31 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Apparatstatus Apparat-status et hurtigt overblik Under benyttelsen monitorerer apparatet konstant arbejdsbetingelserne for dets fem del-systemer. Hvis der opstår problemer eller fejl i hvilket som helst af dem, vil trafiklys-symbolet i Apparatstatus knappen skifte. Trafiklysets farve Rød Gul Grøn Indikation Apparatets tilstand medfører udelukkelse af enhver form for målinger eller kalibreringsjusteringer. Der er fundet fejl eller advarsler, men de forhindrer ikke at apparatet stadig kan måle og rapportere aktiviteter. Apparatet er OK. Der er ingen advarsler, påmindelser eller systemmeddelelser. BEMÆRK: Status på hele apparatet, delelementerne og parameterne indikeres ved hjælp af lyssignalet i en farve som svarer til ovenstående regler. Overblik over parameterbjælken Fanerne i parameterbjælken i toppen af hovedskærmen viser målestatus for hver enkelt parameter: Parameterfanens farve Indikation Grøn Gul med en tværgående streg Rød med to tværgående streger Apparatet kan måle denne parameter. Der er en eller flere QC-fejl. Det kan også indikere at en planlagt QC-måling er overskredet (hvis apparatet er blevet sat op på denne måde se Opsætning af korrigerende QC-handling for en overskredet planlagt QC i Kapitel 3). En eller flere af de nedenstående betingelser er til stede: apparatet opererer i en funktionstilstand, som ikke tillader måling af parameteren en planlagt QC måling er mere end XX % forsinket (hvis denne korrigerende handling er sat op) der blev fundet en fejl i en QC måling (hvis denne korrigerende handling er sat op) For at se flere detaljer om apparatstatus Fem delelementers status Tryk Apparatstatus på hovedskærmen eller tryk Menu > Apparatstatus. Skærmen Apparatstatus vises. På skærmen Apparatstatus viser de fem knapper til venstre status på følgende fem delelementer: Kalibreringspustering LQC (flydende kvalitetskontrol) Forbrugsvarer Vedligeholdelse 2-13

32 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Systemmeddelelser. De følgende afsnit beskriver hvorledes der kan fås mere detaljerede informationer om hver af disse delelementer. Tolkning af status på delelementerne Apparatstatus sammenfatter status på de fem delelementer. Status på delelementerne vises på hver sit trafiklys. Nedenstående tabel giver flere oplysninger. Delelement Kvalitetsontrol Forbrugsartikler Vedligehold Kalibreringsjustering Systemmeddelelser Farven indikerer Gul: Der findes en eller flere påmindelser om kalibreringsjustering Grøn: Der findes ingen påmindelser om kalibreringsjustering. Gul: Der findes en eller flere QC fejl og/eller der findes påmindelser om kvalitetskontrol. Grøn: Der findes ingen påmindelser om kvalitetskontrol. Rød: En eller flere udskiftninger venter på at blive gennemført. Dette forhindrer målinger og klaibreringsjusteringer. Gul: Der findes advarsler som indikerer, at enten reagenspakken eller en eller flere af test kassetterne, snart skal udskiftes. Grøn: Ingen forbrugsartikler skal udskiftes endnu. Rød: En eller flere påmindelser om vedligehold har overskredet den kritiske tidsgrænse. Gul: Der findes en eller flere påmindelser om vedligehold eller brugeraktivitet. Grøn: Der findes ingen påmindelser om vedligehold eller brugeraktivitet. Rød: En eller flere (kritiske) systemmeddelelser. Apparatet kan hverken male eller udføre kalibreringsjusteringer. Gul: Der findes ingen rode, men mindst en gul (ikke kritisk) systemmeddelelse. Grøn: Ingen systemmeddelelser. 2-14

33 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Kalibrerings-justerings status Kal. Justeringsstatus Status over Kal. Just. viser "Parameter", "Kassette lot" og "Status" over den sidste kalibreringsjustering og tilhørende relevante meddelelser. Følgende knapper er disponible: Knap Aktiv kal. just. Kal. Justeringsstatus Udskriv Luk Funktion Gennemse/udskriv listen med aktive kalibreringsjusteringer. Gennemse/udskriv detaljerne for de valgte kalibreringsjusteringer. Udskriv en kopi af Kal.just.status skærmen. Vender tilbage til hovedskærmen. Gennemse aktive kal.justeringer 1. Tryk Aktive kal.just. for at gennemse de udførte og den nuværende aktive kalibreringsjustering på apparatet. 2. Tryk Kal.just. detaljer på den aktive kal.justeringsskærm, for at gennemse/udskrive detaljerne for kalibreringsjusteringen. BEMÆRK: Tryk meddelelser for at gennemse, lave noter eller udskrive meddelelsen for kalibreringsjustering. 3. Tryk Ugyldig kal.just. for at ugyldiggøre den valgte kalibreringsjustering. Tryk OK eller Slet for at vende tilbage skærmen med aktive kal.justeringer. 4. Tryk Udskriv for at udskrive listen med aktive kalibreringsjusteringer. Se kapitel 6: Kalibreringsjustering for yderligere information. 2-15

34 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Kvalitetskontrol status Aflæsning af QC status 1. Tryk Apparatstatus > Kvalitetskontrol. Skærmen viser status for kvalitetskontrol. 2. Se efter om der findes nogle symboler på venstre side af kolonnen Opløsninger. Se Symboler benyttet i QC delen af apparatstatus skærmen, hvor der findes en liste over de mulige symboler. Symboler benyttet I QC delen af apparatstatus skærmen Symbol Der vises intet symbol Forklaring Der er endnu ikke foretaget en QC måling med denne LQC opløsning. QC målingen var succesfuld.? Der blev opdaget en fejl ved QC målingen. Tiden for den næste planlagte QC måling er overskredet, og den forrige QC måling var succesfuld. Dato og klokkeslæt for disse målinger er vist i kolonnerne "Forrige" and "Næste".? Der blev opdaget en fejl ved den seneste QC måling, og tiden for den næste QC måling er overskredet. Dato og klokkeslæt for disse målinger er vist i kolonnerne "Forrige" and "Næste". Oplåsning af en parameter låst af en ventende QC måling Hvis apparatet er blevet sat op til at låse en parameter hvis tiden for en planlagt QC måling er overskredet med XX % og/eller en QC fejl er opdaget se under Sæt korrigerende QC handlinger i Kapitel 3 vil apparatet gå i status "Låst QC afventes" såfremt en af de ovenstående betingelser er til stede. Udførelse af en succesfuld QC måling med den aktuelle LQC opløsning er den eneste måde at skifte apparatets modus tilbage til "Klar". 2-16

35 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Forbrugsvarer status Status over forbrugsvarer Status over forbrugsvarer viser status over testkassetterne og reagenspakken og de relevante meddelelser. Følgende knapper er disponible: Knap Insæt/udskift Detaljeret indhold Udskriv Luk Funktion Udskift forbrugsvarerne ved at bruge de respektive knapper: Udskift Reagenspakken, indsæt/udskift kassette, udskift printerpapir Se kapitel 7: Installation og vedligehold for yderligere oplysninger omkring vedligeholdelsesprocedurer. På skærmen over Detaljeret indhold kan man se følgende information vedrørende testkassetterne på apparatet: "Parametre", Resterende tests", "Lot information", "Udløbsdato", "Type", "Status" og "kalibreret" (om en kassetter er kalibreret eller ej). Tryk Udskriv for at udskrive informationerne. Udskriv status på forbrugsvarer. Vend tilbage til hovedskærmen. 2-17

36 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Vedligeholdelses status Sådan læses vedligeholdelsesstatus Punkt 1. Tryk Menu > Apparatstatus > Vedligehold. Meddelelser og tidspunktet for hvornår de blev fandt sted, vises i dette skærmbillede. 2. Tryk Detaljeret vedligehold. Status på planlagt vedligehold, tællere over vedligehold og planlagte brugeraktiviteter vises i dette skærmbillede. Der kan udføres nålerens; logges en serviceinspektion eller en brugeraktivitet fra dette skærmbillede. Se Vedligehold i kapitel 7: Installation og vedligehold for yderligere beskrivelse af disse procedurer. 2-18

37 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Driftstilstande Apparattilstand Apparatet kan betjenes i følgende forskellige tilstande: Klar Tilstand Beskrivelse Tilgængelige funktioner Klar til prøveregistrering Klar til prøveregistrering og udskiftning af kassetter Optaget Ude af drift I denne tilstand kan apparatet registrere prøver, udføre kalibreringsjusteringer, udskifte forbrugsvarer, gennemse datafiler og der er adgang til analyseringsenhedens (AU) service funktioner I denne tilstand kan apparatet fortsætte med nye prøveregistreringer, mens prøvehjulet er optaget. I denne tilstand kan apparatet fortsætte med nye prøveregistreringer, og kassetteudskiftninger (kassettehjulet er ledigt). I denne tilstand er apparatets inlet optaget og nye prøver kan ikke registreres. Apparatet indikerer ved nedtælling, hvornår en ny prøve kan registreres. AU kører, men temperaturen i inkubatoren er stadig uden for de acceptable grænser. Registrering af prøve Resultatbehandling Kalibreringsjustering Datamapper Disk- funktioner Gennemse Vedligehold Udskiftning af reagenspakke og kassetter Setup Service programmer Luk ned Registrering af prøve Resultatbehandling Datamapper Gennemse Registrering af prøve Resultatbehandling Kalibreringsjustering Datamapper Gennemse Udskiftning af kassetter Resultatbehandling Datamapper Gennemse Resultatbehandling Datamapper Gennemse Service programmer (Undtagen AU service programmer) 2-19

38 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Tilstand Beskrivelse Tilgængelige funktioner Vedligehold Tekniker Udskiftning Fejl Låst En erindring vedrørende vedligehold overskrider den specificerede kritiske grænse. Alle normale procedurer er afbrudt. Adgang er kun tilladt for autoriseret service tekniker. Der er kun adgang til specifikke AU programmer. Apparatet kan udskifte reagenspakken, test- og Kalkassetterne og printerpapir. Apparatet bliver i dette stadie indtil AU får initialiseret den nye reagenspakke. Apparatet kommer i denne tilstand: Automatisk når reagenspakken ikke længere er tilgængelig Manuelt når brugeren skal udskifte reagenspakken, test- og Kalkassetter eller printerpapir. Alle normale procedurer er afbrudt. En rød systemmeddelelse er detekteret. Følg instruktionerne i manualen, baseret på den viste meddelelse. Når fejlen er løst, genstart apparatet. Påbegyndte analyser færdiggøres men nye prøver kan ikke startes. Apparatet kommer i denne tilstand: Automatisk Når påmindelsen for udskiftninger er overskredet. (Ifølge brugeropsætningen). Manuelt Når brugeren ønsker at låse apparatet. Gennemse Udskiftning AU service programmer Luk ned Ingen, ud over AU service programmer Udskiftninger Gennemse Luk ned Datamapper Parameter aktivere/inaktivere og lås/lås op Resultatbehandling Datamapper Status håndtering Setup Service programmer Luk ned Resultatbehandling Datamapper Gennemse Service programmer Luk ned Lås apparatet op 2-20

39 AQT90 FLEX brugermanual 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet Tilstand Beskrivelse Tilgængelige funktioner Låst afventer QC Apparatet går i denne tilstand hvis tiden for en planlagt QC måling overskrides med XX %. BEMÆRK: "XX" er brugerdefineret i skærmen Korrigerende handlinger Udfør alle afventende QC målinger QC prøveregistrering Fjern prøverør Resultathåndtering Kalibrering Datalog Se status Diskfunktioner Vedligeholdelse Udskiftninger Opsætning Serviceprogrammer Luk ned Opstart Luk ned Udskiftning Apparatet er i denne tilstand når det starter op eller bliver genstartet. Apparatet forbliver i denne tilstand indtil AU starter. Når brugeren vil lukke apparatet ned, eller når apparatet automatisk kommer i denne tilstand. Apparatet går automatisk i denne tilstand når en eller flere af følgende betingelser er opfyldt: Der er ingen tilgængelige Test kassetter De installerede Test kassetter har overskredet udløbsdatoen Der findes ingen kalibreringsjustering for den installerede Test kassette Reagenspakke er ikke installeret eller skal udskiftes Printerpapir er ikke installeret eller skal udskiftes Optionsnøgler er udløbet Apparatet går også i denne tilstand medens en bruger er i gang med udskiftning af hhv. reagenspakke, Test- og/eller KAL kassetter eller printerpapir. Luk ned Ingen Udskiftninger Se status Luk ned Datalog Parameter Accepter/udeluk og Lås/lås op. 2-21

40 2. Beskrivelse af AQT90 FLEX apparatet AQT90 FLEX brugermanual Prøvetæller Prøvetælleren registrerer antallet af prøvemålinger og kalibreringsjusteringer, udført på apparatet. Element "Parameter" og "Antal" Tællere Brugertællere sidst nulstillet: Nulstil tællere Udskriv Luk Funktion Viser en liste over apparatets parametre sammen med det antal gange, de hver især er målt på apparatet. Det viste antal vil være det samme som det totale antal af målinger. Viser antallet af prøver og kalibreringer udført på apparatet. Følgende registreres: Aktiviteter Total/ Gennemførte Afbrudt Bruger Tæller Gennemførte målinger af prøver og kalibreringsjusteringer. Stoppede (af brugeren) eller afbrudte (af apparatet) målinger af prøver tælles ikke. Målinger af prøver og kalibreringsjusteringer som er afbrudt på grund af fejl. Stoppede målinger tælles ikke. Alle gennemførte målinger af prøver og kalibreringsjusteringer udført af brugeren, siden prøvetælleren sidst blev nulstillet. Viser dato for sidste nulstilling af brugertællere. Nulstiller brugertælleren. Starter udskrivning. Vender tilbage til hovedskærmen. 2-22

41 3. Setup Indhold Log på apparatet Udskriv - Setup Brugere og adgangskoder Analyse - Setup Testpaneler Prøveglas-setup Reference-værdier og alarmgrænser Rapporteringsgrænser for parametre Registreringskvitteringer Patientrapport-layout Vedligeholdelse - setup Parametre og brugerdata - Setup Apparat- indstillinger Datakommunikation FLEXLINK setup Indhentning af patientdata LIS/HIS-forbindelse setup RADIANCE system forbindelse Automatisk dataforespørgsel Automatisk transmission af data til et DMS Patientsøgning - Setup Remote adgang til apparatet Printere Automatisk udskrivning Installering af printere til brug med apparatet Disk-funktioner - Setup Korrigerende handlinger Diverse Setup Flydende kvalitetskontrol setup Terminologi benyttet i kvalitetskontrol Etabler en opsætning for en LQC opløsning Etabler en opsætning for en Radiometer LQC opløsning Etabler en opsætning for en Non-Radiometer LQC opløsning Rediger en LQC opsætning Opsætning af de løbende kvalitetskontrol (LQC) målinger Opsætning af korrigerende LQC handlinger

42 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual Opsætning af korrigerende handling for en forsinket LQC Låsning af parametre når der optræder en LQC fejl Vis Levey Jennings plot Anvend brugerdefinerede korrektioner på LQC-resultater Opsætning af QC statistik Opsætning af statistik for LQC resultater Westgard-regler Opsætning og brug af Westgard regler for LQC resultater Anvend brugerdefinerede parameter korrektioner på LQC-resultater

43 AQT90 FLEX brugermanual 3. Setup Log på apparatet Log på apparatet 1. Tryk menu på hovedskærmen. 2. Tryk log på 3. I det øverste felt, tastes Bruger-ID, tryk derefter Enter. BEMÆRK: Der skelnes mellem store og små bogstaver. 4. I det nederste felt tastes kodeord, tryk derefter Enter. BEMÆRK: For information om opsætning af profiler og kodeord for nye brugere: se Brugere og kodeord i dette kapitel. Adgang til setup menuer Det er brugerprofilen, som afgør om den enkelte bruger har adgang til setup menuerne. For at tilgå setup menuerne For at tilgå setup menuerne: Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup. 3-3

44 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual Setup menu Setup Analyse setup: Prøverør setup Patientrapporter Referencegrænser Rapporteringsgrænser Registrering af prøve setup LQC setup: LQC QC statistik Westgard Regler Vedligeholdelse setup: Vedligeholdelses-skemaer Brugeraktiviteter Advarsel om udskiftning Print setup Brugere og adgangskoder Generel setup Apparatindstillinger: Apparat ID Tid/dato Akustisk signal Sprog Parametre og brugerdata: Parametre Enheder Brugerdefinerede patientdata Brugerdefinerede noter Datakommunikation: RADIANCE forbindelse LIS/HIS tilslutning Automatisk datatransmission Automatisk dataforespørgsel Patientsøgning setup Remote support Disk-funktioner setup: Automatisk arkivering Automatisk backup Korrigerende handlinger Printere: Printer setup Automatisk udskrivning Diverse setup 3-4

45 AQT90 FLEX brugermanual 3. Setup Udskriv - Setup Udskriv et setup 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Print setup. Alle setups er valgt som standard. 2. Deaktiver tjekboks knapperne for de setups som du ikke ønsker at udskrive. 3. Tryk Udskriv Der fremkommer et Vælg printer skærmbillede. 4. Vælg den ønskede printer. 5. Tryk Vælg printer. De valgte setups udskrives. 4. Tryk Luk for at komme tilbage til hovedskærmen. 3-5

46 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual Brugere og adgangskoder Tilgang til skærmen Brugere og adgangskoder Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. I denne skærm er det muligt at: oprette adgangskoder tilføje/slette brugere fra brugerlisten tildele og definere adgangsprofiler udpege en anonym bruger, dvs. tillade brug af apparatet uden en adgangskode definere adgang til menuer for hver adgangsprofil vælge konfiguration af seks genvejstaster på hovedskærmen Indstille tid til automatisk log af Standard liste over brugere Brugere Radiometer Leder Adgang Alle menupunkter og programmer (bruger og service) på apparatet. BEMÆRK: Denne bruger kan ikke slettes fra listen over brugere. Alle menupunkter og programmer undtagen serviceprogrammer. BEMÆRK: Denne bruger (med standard adgangskode: ) skal slettes, og andre brugere oprettes med deres egne individuelle kodeord og tildelte profil. 3-6

47 AQT90 FLEX brugermanual 3. Setup Brugere Remote-bruger Adgang Hvis den elektroniske nøgle er installeret. Adgang til alle menupunkter og programmer (bruger og service) kan gives til remote-brugeren. BEMÆRK: Denne bruger bør ikke slettes af listen over brugere. Anonym brug af apparatet Du kan aktivere anonym brug af apparatet dette tillader at alle kan benytte apparatet, uden at de skal logge på først. Opsætning af anonym brug af apparatet 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Aktiver tjekboks knappen under "Generelle indstillinger". 3. Tryk Adgangsprofiler. Skærmbilledet Adgangsprofiler vises. 4. Fra listen "Profilnavne" vælges ved hjælp af op/ned piletasterne, den profil som vil give en anonym bruger adgang til de "tilladte handlinger", "Menuer" og "Knapper" som han/hun behøver. 5. I rammen under listen med "profilnavne", aktiver tjekboks knappen. 6. Tryk Tilbage for at vende tilbage til skærmen med Brugere og adgangskoder. Ret adgangsprofilen for en anonym bruger 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Tryk Adgangsprofiler. Skærmbilledet Adgangsprofiler vises. 3. Fra listen "Profilnavne" vælges ved hjælp af op/ned piletasterne, den profil som vil give en anonym bruger adgang til de "tilladte handlinger", "Menuer" og "Knapper" som han/hun behøver. 4. I rammen under listen med "profilnavne", aktiver tjekboks knappen. 5. Tryk Tilbage for at vende tilbage til skærmen med Brugere og adgangskoder. Tilføj en ny bruger 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Tryk Tilføj bruger. Skærmbilledet Tilføj ny bruger vises. 3. I listen "Bruger-ID" indtastes navnet på den nye bruger ved hjælp af skærmens tastatur. 3-7

48 3. Setup AQT90 FLEX brugermanual 4. I feltet "Kodeord": Enten indtastes kodeordet for den nye bruger ved hjælp af skærmens tastatur, eller, indlæs en adgangskode ved at skanne en stregkode, som identificerer den nye bruger. Se For at læse en stregkode i kapitel 2. BEMÆRK: Adgangskoden skal indeholde mindst 4 karaktere. BEMÆRK: Hvis adgangskoden ikke accepters, vil en meddelelse over parameterlinjen komme til syne. Den vil fortælle hvad der er galt, så korrekt afhjælpning kan foretages. 5. Tryk Tilbage. BEMÆRK: Den nye brugers ID vises i "Brugerlisten" når skærmbilledet Brugere og adgangskoder vises. Fjern en bruger Begrænset adgang til LQC setup 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Fremhæv den bruger som ønskes slettet, fra listen af brugere. 3. Tryk Fjern bruger. ADVARSEL Risiko for unøjagtige QC resultater Radiometer anbefaler, at kun brugere med indgående kendskab til flydende kvalitetssikring, gives en adgangsprofil med adgang til "LQC setup" menuen. Hvis anbefalingen ikke følges, kan dette resultere i unøjagtige LQC resultater. Opsætning af adgangsprofil 1. Tryk Menu > Hjælpe-programmer > Setup > Brugere og adgangskoder. 2. Vælg den ønskede bruger fra den viste liste. 3. Vælg adgangsprofil for den valgte bruger. 4. Tryk Adgangsprofiler. Skærmbilledet Adgangsprofiler vises. 5. Under "Tilladte handlinger", aktiveres de relevante tjekbokse for den valgte brugerprofil. 6. Tryk Menu og taster. Skærmbilledet Konfiguration af menu og taster vises. BEMÆRK: Hvis du vælger profilen "Tekniker" i trin 3 i denne procedure, vil knappen Menu og taster blive inaktiv, da disse taster allerede er konfigureret og ikke kan rettes. Et gråtonet menufelt i skærmbilledet Konfiguration af menu og taster, indikerer at kun nogle af underpunkterne er valgt. 3-8

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Send driver. Administratorvejledning

Send driver. Administratorvejledning Send driver Administratorvejledning Januar 2013 www.lexmark.com Oversigt 2 Oversigt Send driver giver dig mulighed for nemt at hente en printerdriver til en specifik printermodel. Programmet sender dig

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

BeoMedia 1. Kom godt i gang

BeoMedia 1. Kom godt i gang BeoMedia 1 Kom godt i gang CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne

Læs mere

Produktspecifikationer Virtuel Server Version 2.4. Virtuel Server. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Virtuel Server Version 2.4. Virtuel Server. Side 1 af 7 Virtuel Server Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL VIRTUEL SERVER... 3 1.1. ADGANG TIL PLATFORMEN... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 3 2.2.1. Virtuelle servere

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Xerox sikkerhedsbulletin XRX08-009

Xerox sikkerhedsbulletin XRX08-009 Softwareopdatering løsning af problemer med netværkscontroller Baggrund Der er registreret sårbarheder med ESS/netværkscontrolleren, som, hvis de ikke løses, kan lade eksterne uautoriserede brugere at

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning

Genvejscenter. Version 5.1. Administratorvejledning Genvejscenter Version 5.1 Administratorvejledning Juli 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af printerindstillinger...5 Adgang til Embedded Web

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6

Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Hvidovre Hospital vers.1.6 Kl. mikrobiologisk afdeling Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Generelt om WWBakt...3 Brugere...3 Anvendelse af patientoplysninger....3 Adgang til programmet...3 Anbefalet skærmindstilling....3 Log på programmet...4

Læs mere

ZoomText 11 USB. vejledning

ZoomText 11 USB. vejledning ZoomText 11 USB vejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

ZoomText 11. USB installationsvejledning

ZoomText 11. USB installationsvejledning ZoomText 11 USB installationsvejledning Copyright ZoomText Magnifier Copyright 2017, Freedom Scientific, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. ZoomText Magnifier/Reader Copyright 2017, Freedom Scientific,

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420

Brugervejledning. IS frankeringsmaskiner. Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 Brugervejledning IS frankeringsmaskiner Vejledningen gælder for IS 240, IS 280, IS 350, IS 420, IS 440 og IS 480 IS 240/280 IS 350 IS 420 IS 440 IS 480 Indhold Introduktion... 3 Bruger afsnit... 4 Ændring

Læs mere

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning

VENTUS GPS G730 DATA LOGGER. Brugervejledning VENTUS GPS G730 DATA LOGGER Brugervejledning 1 Advarsel Læs før brug: Det globale positionssystem (GPS) administreres af det amerikanske forsvarsministerium og de har det fulde ansvar for dets præcision

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver.

WebReq. Vejledning i rekvirering af mikrobiologiske prøver. Indledning. WebReq Denne vejledning gælder for rekvirering hos Klinisk Mikrobiologisk afdeling på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Vejledningen er et uddrag af WebReq brugermanual, Juni 2011. Manualen

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere