EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget København S. Den 16. marts Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011. Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00"

Transkript

1 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget København S. Den 16. marts 2011 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 afsundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag den 31. marts 2011 klo i festlokaleme Høstgildevej 79, 2300 København S. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Årsregnskab for 2010 (vedlagt denne indkaldelse) 5. Indkommende forslag a. Forslag fra bestyrelsen om at betale varslet ekstraordinær udgift fra vejvedligeholdelse (op til kr ) på tilstødende veje med penge fra foreningens Grundfond. (Dette forslag kræver kvalificeret flertal, så brug eventuelt fuldmagt hvis i er forhindret i at deltage) 6. Revideret budget for 2011 samt budget og kontingent for 2012 (vedlagt denne indkaldelse) 7. Valg af bestyrelse a. Formand b. 2 bestyrelsesmedlemmer c. 2 suppleanter 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 9. Nedsættelse af udvalg 10. Eventuelt Bestyrelsen

2 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Kasserer: Niels M. Knudsen Fælleddiget Fælleddiget 37,2300 København S tlf København S e-post: Den 15. februar 2011 Resultatopgørelse for 2010 Budget O O Indtægter: Kontingent ,00 Renter 5.152,29 Kursregulering af depot ,94 ~den indtægt 5.250, ,35 Faste udgifter: Renova tion ,00 Vand 696,58 El 7.551,38 Forsikring ,35 --Yejvedligeholdelse , , ,04 Variable udgifter: Administration 4.958,48 Renholdelse 7.991,19 Vedligeholdelse 5.751,01 Nyanskaffelser, redskaber 6.058,95 Legeplads ,65 Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder 8.896,10 Fællesarbejde 7.595,00 Gebyrer 647,14 Diverse 2.168, ,42 ~ts resultat ,62... /2

3 2 Balance pr. 31. december 2010 Aktiver Passiver Bank ,78 Egenkapital primo ,81 Depot l ,00 Arets resultat , ,43 Kasse 1.070,00 Ikke indløste checks 2.475,00 Festudvalgets formue 4.461,35 Periodeafgrænsningsposter , , ,78 Note l: 500 stk. Jyske Invest Korte Obligationer å 98, stk. Nordea Invest Mellemlange Obligationer å 169, stk. Danske Invest Dannebrog Note 2: Overføres til Grundfond i :., "... ',I :.. i (:_, Larsuick Emil Frøding næstformand formand (.. Undertegnede har ved en revision af foreningens regnskab konstateret, at alle bilag og beholdninger var til stede. København, den 1.3 / ~011.. /" I. ' /, ~. l ' " { - 1''7.: ~. \. j _. ~ qj ~---.~., ~ "~'y u..-. revisor

4 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Kasserer: Niels M, Knudsen Fælleddiget FæHeddiget 37,2300 København S tlf København S e-post: Grundfond Den 4. januar 2011 Resultatopgørelse for 2010 Indtægter: Renter og udbytte ,10 Kursregulering , ,09 Udgifter: ~mkostninger 209,04 Ordinært resultat ,05 Overført fra ordinært regnskab ,99 Årets resultat ,04 Balance pr. 31. december 2010 Aktiver Passiver Nordea Bank 336,22 Egenkapital primo ,48 Depot l ,30 Årets resultat , , ,52 Note l: stk. SparInvest Danske Obligationer a kr. 113, stk. Nordea Invest Mellemlange Obligationer Privat a kr. 101, stk. Nordea Invest Lange Obligationer Privat a kr. 103, stk. Danske Invest Dannebrog a kr. 100,14, " I l J, ' Lars ljic'k ' næstformand ~ :...". (.', c. Emil Frøding formand " t.' ' Undertegnede har ved en revision af grundfondens regnskab konstateret, at alle bilag og beholdninger var til stede. København, den 'C' -:-.1 I ; ",~ " :.,( /. : ' -{- ' Revisor,/._.:-:--... ~ revlsorsupple.ant

5 Ejerforeningen Sundby Overdrev Fælleddiget København S Ordinær generalforsamling 2011 Forslag til korrigeret budget for 2011 og budget for 2012 Korrigeret Regnskab Kontin~ent Renteindtægter Anden indtægt Kursregulering O O O O Renovation Vand El Forsikringer Vejvedligehold og grundfond Kontorhold Renholdelse Vedligeholdelse Redskaber/nyanskaffelser Gen.fors. best.møder Fællesarbejde Legeplads O Gebyrer O O O Diverse retsomkostninger O O O Diverse Overført fra Grundfond O O O O Resultat O O Det foreslås, at ekstraordinære vejvedligeholdelser i 2011 dækkes af grundfonden, og at ekstraordinære udgifter til redskaber (fejemaskine) og retsomkostninger dækkes af et træk på foreningens ejenkapital gennem et underskud på driftsregnskabet. Kontingent for 2012 foreslås til kr , der opkræves via Betalingsservice med kr. 700 pr. måned.

6 Ejerforeningen Sundby Overdrev 4. april Fælleddiget København S 1/1 Referat af generalforsamlingen den 31. marts 2011 Dagsorden: l Valg af dirigent 2 Valg afreferent 3 Formandens beretning 4 Årsregnskab 20 l O(vedlagt denne indkaldelse) 5 Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om at betale en varslet ekstraordinær udgift til vejvedligeholdelse (op til kr.) på tilstødende veje med penge fra foreningens grundfond. (Dette forslag kræver kvalificeret flertal, så brug eventuelt fuldmagt hvis i er forhindret i at deltage) 6 Revideret budget for 20 Il, samt budget og kontingent for 2012 (vedlagt denne indkaldelse) 7 Valg af bestyrelse: Formand 2 bestyrelsesmedlernrner 2 suppleanter 8 Valg af l revisor og l revisorsuppleant 9 Nedsættelse af udvalg 10 Eventuelt l Kjeld nr. 29 blev valgt til dirigent, og han erklærede generalforsamlingen var lovlig. Der var mødt 19 husstande og 8 fuldmagter i alt 27 sternrner. Dirigenten konstaterede at forsamlingen var beslutningsdygtig ud fra vedtægterne.(2/3). 2 Annie nr. 23 valgt til referent. 3 Formandens beretning blev taget til efterretning (vedlagt) - spørgsmål til vej vedligeholdelse blev henvist til punkt 5. 4 Niels nr. 37 gennemgik regnskab - og regnskab for grundfond - begge regnskaber blev herefter godkendt. 5 Forslag fra bestyrelsen: Formanden forklarede nærmere om aftalen omkring vej vedligeholdelse med naboforeningen, herunder at betale 1/3 afudgifterne (se Overdrev News nr. 2 af27. marts 2011) Beløbet op ti/ kr. er taget ud fra det første tilbud nabo foreningen har fået. Formanden forklarede også Københavns Kornrnunes pålæg om vej vedligeholdelse. F orslaget blev ensternrnigt vedtaget.

7 2/ Revideret Budget 2011 (vedlagt denne indkaldelse) Niels orienterede om punktet diverse retsomkostninger - da bestyrelsen vil m en advokat til at se nærmere på vore vedtægter og hvordan ordningen med pantebrevene kan ændres. Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. Valg af bestyrelse: Formand: Emil Frøding nr. 41 blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer; Niels Knudsen nr. 37 og Lars Stampe Dick nr. 43 blev valgt 2 suppleanter: John Pedersen nr. 71 og Pernille Koefoed nr. 39 blev valgt. Valg af revisor og revisorsuppleant: Tove Jensen nr. 57 og Kjeld Nielsen nr. 29 blev valgt. Nedsættelse af udvalg: Festudvalg børn; Katja nr. 69, Nilgun nr. 83 og Katrine nr. 43. Festudvalg voksne: ingen meldte sig Flagudvalg: Lars nr. 43, Emil nr. 41, Tommi nr. 23 og Niels nr. 37. Legepladsudvalg: Katrine nr. 43, Rene nr. 91, Preben nr. 39, Emek nr. 83, Tommi nr. 23 og Svend nr. 27. Eventuelt: Lars nr. 35- gav stor ros til bestyrelsen for det materiale vi alle har met om vejvedligeholdelse. Tommi nr snerydningen på vore naboveje kunne ønskes bedre. Inge nr takkede for modtagelsen i foreningen. Georg nr.53 - spurgte til lampe på gavlen ved legepladsen (den runde) da der er meget mørkt: Hastigheden ved kørsel på området, er stadig for høj - Le Mans : Mange brønddæksler er for høje og bør repareres af professionelle. Henning nr Lamperne på vore skure bør skiftes - evt. på næste års budget. Inge nr. 75 -lampen på vendepladsen (Fælleddiget) er ikke repareret, der er også mørkt R 98 sørger for reparationen(betaler) meget snart. Henry nr. 79: Borde og stole - HUSK at reservere hos Henry - ikke bare hente Annie nr spurgte til forsikringen omkring kørsel med fejemaskine og andet fælles, bestyrelsen vil sikre at forsikringsforholdene er i orden. Henry nr. 79. Foreslog at der bestilles en container til afhentning af sten, fliser bag skuret og jernbanesvellerne fra sandkassen Georg nr Der kommer nye låse på skuret hvem rar nøgler? Bestyrelsen og "udvalgte" personer. Rene nr Vil undersøge nærmere om nye lamper på skurene - og priser på disse. Henry nr Den nye fejemaskine der skal købes, må gerne være "pensionistvenlig". Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden Referent

8 FORMANDENS BERETNING Generalforsamlingen 20 Il På generalforsamlingen sidste år blev det vedtaget at afsætte penge på dette års budget til at opfriske den lille legeplads, da det gamle skib ikke længere yar i forsvarlig stand. Det er lykkedes at sløjfe det meste af skibet så der nu er plads til de nye legeredskaber således at vi igen kan få en fin lille legeplads af lige så høj standard som den store legeplads. I løbet af året har bestyrelsen haft flere møder med foreningens advokat med henblik på at få ændret foreningens vedtægter, så de vil være mere tidssvarende. Den største ændring bliver, at der i vedtægterne foreslås indføjet en såkaldt "pantstiftende deklaration" som foreningens sikkerhed overfor det enkelte medlem i stedet for de nuværende 38 ejerpantebreve, som foreslås aflyst. Dette har desværre vist sig endog meget kompliceret hvorfor bestyrelsen har opgivet at opdatere vedtægterne for denne gang. Det er dog fortsat den afgående bestyrelses holdning at en opdatering af vedtægter samt ej erpantebreve samlet set vil kunne være til fordel for foreningen og det er den afgående bestyrelses ønske at dette arbejde vil fortsætte for den kommende bestyrelse. Foreningens parkerings pladser er sidste sommer blevet malet op af foreningens 2 "gårdmænd" og fremstår nu tydeligt hvilket gør at folk nu kan parkere i båsene og ikke hulter til bulter. Der er i henhold til det vedtaget forslag på sidste års generalforsamling uddelt parkeringskort til samtlige husstande som let kan monteres i forruden. Sidstnævnte har efter bestyrelsens opfattelse haft en god effekt på uvedkommende s uretmæssige parkering. Vinteren 2010/2011 vil om end ikke andet så gå over i historien som en af de hårdeste og mest langvarige vintre i nyere tid. Allerede i december satte de første snebyger ind og det resulterede i at vores affaldsbeholdere ikke blev tømt den ene uge. Bestyrelsen prøvede at råde bod på dette ved efterfølgende uge at hasteindkalde til et ekstra "snekrigs" fællesarbejde tirsdag aften, således at der var pænt ryddet for den følgende dags afhentning af skrald. Den hårde vinter har været dyr på flere fronter, dels har foreningen indkøbt store mængder salt til glatførebekæmpelse og dels er foreningens fejemaskine endeligt udåndet efter adskillige succesfulde genoplivninger. Den afgående bestyrelse har i et revideret budget for i år foreslået at foreningen indkøber en ny fejemaskine, da denne er en nødvendighed i strenge vintre som den netop overstået. Endelig vil bestyrelsen gerne sige en særlig tak til alle dem der hjalp ved det ekstra indkaldte fællesarbejde samt dem der gjorde en ekstra indsats i løbet af vinteren ved at salte, køre med fejemaskinen, skrabe fællesarealer osv. Denne vinter har den ekstra fælles indsats virkelig været af en afgørende betydning. Stor tak. Bestyrelsen blev i løbet af året gjort opmærksom på at Københavns kommune har påbudt større renovering afvejene der leder ned til foreningens område. Da vi har indgået en vej overenskomst angående vedligeholdelse af disse veje vil en del af udgifterne for denne udbedring blive pålagt foreningen indenfor nærmeste fremtid. Der har desværre været lidt problemer med udlån af værktøj samt borde og stole fra fællesskuret i det forløbende år. Dels glemmer folk at booke borde og stole samt skrive op hvad de låner, dels er der ikke et klart overblik over hvem der har nøgler til fælleskuret og da vi desuden har haft en hel del fraflytninger, har bestyrelsen indkøbt nye låse samt nøgler til fællesskuret. Den afgående bestyrelse foreslår at de nye nøgler indehaves af bestyrelsen samt nogle andre med særlige behov, der selvfølgeligt tilgodeser at det altid skal være muligt at låne en nøgle til skuret. I løbet af året har der været afholdt fællesarbejde 6 gange samt en ekstra fælles snekrig og Overdrev News er udkommet 8 gange. Til sidst vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til alle der har hjulpet og gjort en indsats for at ejerlejlighedsforeningen Sundby Overdrev stadig er et godt hyggeligt og rart sted at bo. Så en stor tak til alle dem der gaven hånd ved vores fællesarbejder samt dem der hjælper med diverse andet, festudvalget, lopperne, plantning afhæk ved Kjelds Corner, vores tro gartnere, rejseholdet, samt selvfølgelig også de andre udvalg. Endelig vil jeg takke min bestyrelse for et godt samarbejde i det forgangne år. Emil Frøding formand

9 Ejerforeningen Sundby Overdrev Fælleddiget København S Ordinær generalforsamling 2011 Korrigeret budget for 2011 og budget for 2012 Korrigeret Regnskab Kontingent Renteindtægter Anden indtægt Kursregulering O O O O Renovation Vand El Forsikringer Vejvedligehold og grundfond Kontorhold Renholdelse Vedligeholdelse Redskaber/nyanskaffelser Gen.fors., besl.møder Fællesarbejde Legeplads O Gebyrer O O O Diverse retsomkostninger O O O Diverse Overført fra Grundfond O O O O Resultat O O Ekstraordinære vejvedligeholdelser i 2011 dækkes af grundfonden, og ekstraordinære udgifter til redskaber (fejemaskine) og retsomkostninger dækkes af et træk på foreningens ejenkapital gennem et underskud på driftsregnskabet. Kontingent for 2012 er kr , der opkræves via Betalingsservice med kr. 700 pr. måned.

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Advokatfirmaet Ternstrøm

Advokatfirmaet Ternstrøm Advokatfirmaet Ternstrøm Møderet for højesteret Hovedgaden 423 il> Pos!box 19 * 26-1-0 Hedehusene e Tlf 46 56 00 65 ~ Fax 46 59 00 66,. E-mail advokaterne'{dtemstrom_dk Uno Ternstrøm advokat (H) Mette

Læs mere

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere