Grundejerforeningen Lille Grundet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Lille Grundet"

Transkript

1 Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard bød velkommen. Jens Flensborg blev valgt som dirigent. John Lind blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt 2. Bestyrelsens beretning Finn Lindgaard nævnte de vigtigste punkter, og henviste i øvrigt til beretningen der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Knud Andersen, Lønnestræde: Hundelortene er med hver gang. Det er de samme få folk der fortsat ignorerer reglerne. Snerydning. De overser et stykke fortov ved Lønnestræde. Giver problemer for biler. Problem med cykling på fortove. Mest børn. Dårligt udsyn pga. hække/huse giver situationer hvor cyklerne er ved at køre ind i folk. Svar fra bestyrelsen: Vedrørende snerydningen følger bestyrelsen op herpå så godt den kan. Entreprenøren er gjort opmærksom på den glemte fortovsstrækning ved Lønnestræde. Hans Jespersen, Tjørnestræde: Hvordan foregår valget af bestyrelsesmedlemmer til antenneforeningen? Svar fra bestyrelsen: De enkelte grundejerforeninger indstiller nogle personer. Bestyrelsen vælger nogen hvis man vil have indflydelse kan man henvende sig til bestyrelsen. Den nuværende ordning er ret uformel og er begrundet i, at det ved udpegning af medlemmer til den første bestyrelse i antenneforeningen var svært at finde interesserede på samme måde som, når der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen i grundejerforeningen. Forslag fra Hans Jespersen: Kunne være fast punkt på årets generalforsamling Svar fra bestyrelsen: Man kan også tage det med som et forslag til generalforsamlingen. Hvis der er ønske herom, må de som ønsker det så fremsætte forslag herom forud for generalforsamlingen på sædvanlig vis. Formandens beretning blev godkendt. 3. Regnskab 2005 Kasserer Marianne Larsen gennemgik regnskabet. Der henvises til Bestyrelsens bemærkninger til årsregnskabet der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. Hans Jespersen, Tjørnestræde: Hvordan kan foreningen have kr. 100 til gode i kontingent? Det er jo langt under hvad et hus betaler. Svar fra bestyrelsen: Indbetaleren så forkert på regningen og overførte derfor det forkerte beløb. Pengene er blevet betalt nu Regnskabet blev godkendt.

2 4. Behandling af indkomne forslag 4.1 Forslag om ændring af vedtægter Ændringen er godkendt af kommunen. Dirigenten konstaterede at der er ikke nok til stede på generalforsamling til at godkende forslagene endeligt, da det kræver 50 % fremmøde. Hvis forslagene får flertal på generalforsamlingen, vil disse skulle vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, og der vil i givet fald snart bliver indkaldt hertil. Behandling af punkt stk. 1-3 Forslag til ændringer i bestyrelsens sammensætning Ingen Afstemning: Imod: 2 stemmer For: Massiv tilslutning Forslaget fik mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer og sendes videre til ekstraordinær generalforsamling. Behandling af punkt stk. 3 Forslag om at kassereren kan udbetale penge uden formandens underskrift. Ingen Afstemning: Imod: 0 stemmer For: Stort set alle. Forslaget fik mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer og sendes videre til ekstraordinær generalforsamling. 4.2 Legepladser Claus Ildstein fra bestyrelsen præsenterede bestyrelsens forslag, bilag 4 Bilag vedrørende afstemning om legepladser og bilag 7 Behovsanalyse af legepladser. Jeppe Buk, Hasselstræde 11: Godt med noget statistik, men det lave antal besvarelser betyder at metoden ikke fungerede. Kan ikke konkludere noget ud fra svarene. Godt med fokus på hvad pengene bruges til. Lidt bekymret over at forslaget kun går på sløjfning af en af legepladserne. Forslaget burde dække mere og være mere konkret, f.eks. forholde sig til hvilken legeplads skal sløjfes, hvad skal der ske med den anden legeplads.

3 Hvad har større børn brug for? Skateboard bane (problem med sikkerhed og støj gener). Tvivlsomt at der kan laves noget teenagere ville bruge. Hvis man sløjfer en legeplads, kan det betyde at børnene leger i skoven, hvilket er mindst lige så usikkert som legepladserne. Svar fra bestyrelsen: Meget positivt hvis der kunne komme et legepladsudvalg. Det kræver en aktiv indsats med udbedringer mm. for at få legepladserne tilbage i acceptabel, og det er godt, hvis et legepladsudvalg kan undersøge mulighederne herfor og være initiativtager til det videre fornødne. Niels Ole, Askestræde 9: God ide hvis brugerne (dvs. deres forældre) selv påtager sig at vedligeholde (og opdatere) legepladserne. Ide: Beachvolley bane til større børn Knud Andersen, Lønnestræde: Folk skal huske at der også er børnebørn det er ikke kun de fastboende børn der bruger legepladserne. I starten var der en høj grad af selv-vedligeholdelse af legepladserne. Det stoppede for 2-3 år siden Ole Mikkelsen, Lindestræde: 2 legepladser til samme aldersgruppe er rigeligt. Der er adskillige legepladser i nærheden på skoler mm. Med de penge vi bruger på græsslåning og snerydning, må der også være penge til mindst en legeplads Jeppe Buk, Hasselstræde: Med den aldersgruppe legepladserne henvender sig til, er det en fordel at de er meget tæt på. Går ind for ideen med beachvolley bane. Let at etablere, let at bruge, let at afvikle hvis den ikke bruges. Ole Mikkelsen, Lindestræde: Husk at hvis et barn kommer til skade på en legeplads, og legepladsen ikke er i orden, så bliver det dyrt for ejerforeningen. Niels Ole, Askestræde 9. Kan man ikke starte med at stemme om der skal være 1 eller 2, og om hvorvidt der skal være et legepladsudvalg? Michael Kunst, Mirabelstræde Er der brug for en tænkepause, hvor forslaget kan blive mere konkret? Jeppe Buk, Hasselstræde Ja tak vil gerne have et konkret forslag, f.eks. til den ekstraordinære generalforsamling? Bestyrelsen: Pga. kravet om at forslag skal være hos bestyrelsen senest 14 dage før den ekstra ordinære generalforsamling, giver det kun 14 dage til at lave et mere konkret legeplads forslag. Det er for lidt tid. Jeppe Buk, Hasselstræde: Det er for tidligt at tage stilling til om hvad der skal ske med legepladserne. Det er vigtigere at få et mere konkret forslag først. Niels Ole, Askestræde 9: Mener at generalforsamlingen skal tage stilling til 1 eller 2 spørgsmålet i dag. Så ved legeplads udvalget hvad de har at arbejde videre med.

4 Jeppe Buk, Hasselstræde: Bedre hvis udvalget har mere fri hænder. Michael Kunst, Mirabelstræde Vi har kunnet leve med legepladserne indtil nu, så vi kan vel også tage os tid til at overveje hvad der skal ske. Frivillige til legepladsudvalget: Jeppe Buk, Hasselstræde Anne Tulstrup, Hægestræde Brian Jokumsen Kirsebærstræde Jane Bjørnson, Hasselstræde Jes Clausen, Hasselstræde: Forslag om at stemme nej, da begge legepladser bruges endnu Det har været kendt længe at der er behov, og der må også være penge. Bør være tid og penge til at støtte legepladsudvalget. Jeppe Buk, Hasselstræde Appellerer til at der ikke stemmes principielt for nedlægning af den ene legeplads. Hans Jespersen, Tjørnestræde Må legepladserne overhovedet benyttes når de ikke er lovlige? Bestyrelsen: Nej. Men det er ikke entydigt, da legepladserne er fra før den norm som rapporten tager udgangspunkt i, og de derfor ikke er dækket af den norm. Bestyrelsen: Nu har vi et udvalg. Der er penge i budgettet, så der skal under alle omstændigheder laves noget vedligeholdelse, uanset om vi sløjfer den ene legeplads eller ej. Altid mulighed for endnu en ekstraordinær generalforsamling, så der ikke går et helt år før foreningen forholder sig til forslagene fra udvalget. Afstemning om nedlæggelse af en legeplads: For nedlæggelse: 6 stemmer Imod nedlæggelse: Markant mange Forslaget er faldet. 5. Forslag til budget 2006 Der er brug for en kontingentforhøjelse fra kr til kr for at få budgettet til at hænge sammen. Der refereres til bilaget Budget Kamilla Jokumsen, Kirsebærstræde: Hvad er den generelle holdning til at foreningen har en formue? Svar fra bestyrelsen: En del er afsat til vedligeholdelse af veje. En del er en nødvendig buffer til større udgifter. Foreningen har intet ønske om at egenkapitalen vokser.

5 Afstemning om budgettet Budgettet blev godkendt med den foreslåede kontingentstigning. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Nuværende bestyrelsesmedlemmer der er på valg: Karin Martinsen, vil gerne gå ud Marianne Larsen, modtager genvalg Margit Lange, modtager genvalg Jeppe Buk stiller op til bestyrelsen, så han erstatter Karin Martinsen. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Bruno Andersen blev genvalgt som revisor Revisorsuppleant var ikke på valg i år. 8. Eventuelt Jes Clausen, Hasselstræde: Angående udgifterne vil snerydning. Vi bør være meget opmærksom på hvor mange penge der bruges til dette. De har været meget hurtigt ude fint, men dyrt. Der er ikke mange penge tilbage til snerydning sidst på året. Der vil nok komme en budgetoverskridelse hvis den nuværende praksis beholdes. Kan man ikke bare smide grus frem for at rydde? Hvor mange cm sne skal der ligge før der ryddes? Skal snerydderen selv komme eller skal der ringes efter ham? Svar fra bestyrelsen: Enig. Bestyrelsen har også observeret situationer hvor det ikke har været nødvendigt at rydde. Bestyrelsen vil tage det op med leverandøren. Der findes nok ikke nogen rigtig god løsning. Niels Ole, Askestræde I februar 2006 afholdt Grundet Idræts- og Aktivitetsforening et halbal i Nørremarkshallen. Festen var kun for beboere på Store og Lille Grundet. GIA havde stillet en garanti på kr til dette halbal. Grundejerforeningerne ville ikke give et økonomisk tilskud til festen Det foreslås at grundejerforening kunne give kr til et fast årligt halbal. Dette var indsendt som officielt forslag til generalforsamlingen, men kom for sent til at kunne nå at komme med. Det kom med under Eventuelt i stedet for. Svar fra bestyrelsen: Vedtægterne tillader ikke at bestyrelsen kan yde et sådan bidrag, så det vil kræve en godkendelse på en generalforsamling. Bestyrelsen er ikke uvillig, det kræver bare en officiel godkendelse. Vejledende afstemning: Ingen imod.

6 Niels Ole, Askestræde Brug cykelstien ikke vejen. Bestyrelsen bør prøve at få kommunen til at sætte nogle skilte op. Hans Jespersen, Tjørnestræde Der er mange fodgængere på cykelstien Michael Kunst, Mirabelstræde Gangstien er uheldigt placeret, hvilket gør at mange ikke benytter den. Der mangler en gangsti tættere på vejen. Dorit Andersen, Lønnestræde Hvem styrer lyset? Der er masser af lys midt om natten. Da bestyrelsen fortalte at det ikke er ejerforeningen der betaler for gadelys blev bekymringen trukket tilbage. ooooooooooo Da der ikke var flere, som ønskede ordet under eventuelt takkede Finn Lindgaard for fremmødet og afsluttede herefter årets generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere