for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore"

Transkript

1 VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund eller kat fra Danmark til Singapore/ for export of dog or cat from Denmark to Singapore Certifikatnummer (1) :/ AVA Importtilladelsesnummer:/ AVA Import licence number: Eksportland:/ Exporting country: DANMARK/ DENMARK I IDENTIFIKATION AF HUNDEN/KATTEN / IDENTIFICATION OF THE DOG/CAT Art:/ Species: Race (2) :/ Breed (2) : Køn (sæt ring):/ Han/ Neutraliseret han/ Hun/ Neutraliseret hun/ Sex (please circle): Male Neutered male Female Neutered female Dyrets navn:/ Name of animal: Alder eller fødselsdato:/ Age or Date of birth: (dyret skal være mindst 12 uger gammelt på eksporttidspunktet/ animal must be at least 12 weeks of age at the time of export) Farve:/ Colour: Mikrochip nummer:/ Microchip number: Dyret er blevet skannet den (dag/måned/år) forud for eksporten og fundet at være implanteret med en mikrochip med mikrochip nummeret ovenfor, som også fremgår af dyrets vaccinationsattest./ The animal has been scanned on (day/month/year) prior to export and found to be implanted with a microchip bearing the above microchip number, which is also reflected on the animal s vaccination certificate. La 23, Page 1 of 6 Singapore

2 II OPRINDELSE AF HUNDEN/KATTEN / ORIGIN OF THE DOG/CAT Efter behøring undersøgelse er jeg overbevist om, at hunden/katten (3) identificeret i dette certifikat:/ After due enquiry I am satisfied that the dog/cat (3) identified in this certificate has been: (a) kontinuerligt har opholdt sig i eksportlandet siden fødslen, eller (3) / continuously resident in the country of export since birth, or (3) kontinuerligt har opholdt sig i eksportlandet eller i andre lande listet i Kategori A eller Kategori B (3) / continuously resident in the country of export or in other countries listed in Category A or Category B (3) (b) siden dyret er blevet importeret direkte fra Singapore den (dag/måned/år), eller (3) / since being imported directly from Singapore on (day/month/year), or (3) (c) i en periode på mindst 6 måneder før eksporten og ikke er under karantæne restriktioner på eksporttidspunktet (3)./ for a minimum period of 6 months prior to export, and is not under quarantine restriction at the time of export (3). III SUNDHEDSOPLYSNINGER / SANITARY INFORMATION Jeg,/I, (navn med blokbogstaver/ name in block letters), undertegnede dyrlæge, som er authoriseret dyrlæge/embedsdyrlæge (3) i Danmark attesterer herved vedrørende ovennævnte hund/kat (3), at:/ the undersigned veterinarian, being a Government approved veterinarian/official government veterinarian (3) of Denmark, hereby certify in respect of the dog/cat (3) described above that: Generelle vaccinationer / General vaccinations Hunden er blevet vaccineret mod hundesyge, infektiøs hunde hepatitis, parvovirus hos hund i overensstemmelse med vaccineproducentens anbefalinger og mindst 14 dage forud for eksporten (3)./ The dog was vaccinated against Canine Distemper, Canine Infectious Hepatitis, Canine Parvovirus according to the vaccine manufacturer s recommendations and at least 14 days prior to export (3). Vaccinationsdatoer: / Date of vaccinations : Canine Distemper: (day/month/year) Canine Infectious Hepatitis: (day/month/year) Canine Parvovirus: (day/month/year) La 23, Page 2 of 6 Singapore

3 Katten er blevet vaccineret mod calicivirus hos kat, felin rhinotracheitis virus, feline panleukopenia virus i overensstemmelse med vaccineproducentens anbefalinger og mindst 14 dage forud for eksporten (3)./ The cat was vaccinated against Feline Calicivirus, Feline Rhinotracheitis Virus, Feline Panleukopenia Virus, according to the vaccine manufacturer s recommendations and at least 14 days prior to export (3). Vaccinationsdatoer:/ Date of vaccinations : Feline Calicivirus: (day/month/year) Feline Rhinotracheitis Virus: (day/month/year) Feline Panleukopenia Virus: (day/month/year) Rabiesvaccination og serologisk undersøgelse / Rabies Vaccinations and Serological Testing Hunden/katten er vaccineret mod rabies mindst 1 måned forud for eksporten med brug af en inaktiveret vaccine eller recombinant vaccine, der er acceptabel for AVA. Vaccinen skal være godkendt til brug i eksportlandet.vaccinationen skal være en gyldig primær vaccination eller en gyldig booster vaccination i overensstemmelse med vaccineproducentens anbefalinger./ The dog/cat was vaccinated against rabies using inactivated vaccine or recombinant vaccine acceptable to AVA at least 1 month prior to export. The rabies vaccine must be approved for use the country of export. The vaccination must be a valid primary vaccination or a valid booster vaccination according to the vaccine manufacturer s recommendations. Dato for rabies vaccination:/ Date of rabies vaccination: (day/month/year) Mindst 1 måned (30 dage) efter datoen for denne vaccination blev en blodprøve taget fra hunden/katten og undersøgt med en OIE-beskrevet test (4), som viste en rabies neutralisering antistof titer på 0,5 IE/ml eller højere. En gyldig testrapport skal ledsage denne certificering./ At least 1 month (30 days) following the date of this vaccination, a blood sample was taken from the dog/cat and tested with an OIE-prescribed test (4) showing a rabies neutralising antibody titre equal to or greater than 0.5 IU/ml. A valid test report must accompany this certification. Dato for bloprøve:/ Date of blood sampling: (day/month/year) Rabies neutralisering antistof titer:/ Rabies neutralisring antibody titre: IU/ml Derefter har hunden/katten opretholdt up-to-date vaccination mod rabies i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Testrapporten anses kun for gyldig, hvis up-to-date vaccination mod rabies opretholdes./ Thereafter, the dog/cat has maintained up-to-date vaccination against rabies, according to manufacturer s recommendations. The test report is only deemed valid if up-to-date vaccination against rabies is maintained. La 23, Page 3 of 6 Singapore

4 Datoer for rabies vaccination efter datoen for blodprøven til rabies neutralisering antistof testen (hvis relevant) (3) :/ Dates of rabies vaccinations following the date of blood sampling for the rabies neutralizing antibody test (if applicable) (3) : 1. (day/month/year) 2. (day/month/year) 3. (day/month/year) 4. (day/month/year) 5. (day/month/year) 6. (day/month/year) Ektoparasit behandling / External Parasite Treatment Hunden/katten er blevet behandlet med et produkt, der er effektivt mod ektoparasitter (lopper og flåter) mellem 2 og 7 dage før eksporten./ The dog/cat was treated with a product effective against external parasites (fleas and ticks) between 2 and 7 days of export. Dato for behandling:/ Date of treatment: (day/month/year) Produktets navn:/ Name of product: Aktivt stof:/ Active ingredient: Endoparasit behandling / Internal Parasite Treatment Hunden/katten er blevet behandlet med et produkt, der er effektivt mod endoparasitter (nematoder og cestoder) mellem 2 og 7 dage før eksporten./ The dog/cat was treated with a product effective against internal parasites (nematodes and cestodes) between 2 and 7 days of export. Dato for behandling:/ Date of treatment: (day/month/year) Produktets navn:/ Name of product: Aktivt stof:/ Active ingredient: Drægtighed (for hundyr) / Pregnancy (for females) Efter behøring undersøgelse er jeg sikker på, at dyret ikke er drægtig på tidspunktet for eksporten (3)./ After due enquiry I am satisfied that the animal is not pregnant at the time of export (3). Forbudte racer / Prohibited breeds Efter behøring undersøgelse er jeg sikker på, at dyret ikke tilhører en af de forbudte racer eller krydsninger som anført i note 2./ After due enquiry I am satisfied that the animal is not one of the prohibited breeds or crosses as listed in note 2. La 23, Page 4 of 6 Singapore

5 Klinisk undersøgelse / Clinical examination Certifikatnummer (1) :/ Indenfor 7 dage før eksporten har jeg undersøgt hunden/katten og fundet den rask og fri for kliniske tegn på infektiøse eller smitsomme sygdomme samt transportegnet på eksporttidspunktet./ Within 7 days of export I have examined the dog/cat and found it to be healthy, free from any clinical sign of infectious or contagious disease and fit for travel at the time of export. Påtegning / Endorsement Afsnit I til III skal påtegnes af en autoriseret dyrlæge eller en embedsdyrlæge./ Sections I to III may be endorsed by a government approved veterinarian or an official government veterinarian. Underskrift (5) :/ Signature (5) : Dato:/ Date: (day/month/year) Navn på autoriseret dyrlæge eller embedsdyrlæge (3) :/ Name of government-approved veterinarian or official government veterinarian (3) : Adresse, tlf.nr., fax, på praksis:/ Address, telephone, fax, of practice: IV PÅTEGNING AF EMBEDSDYRLÆGE / ENDORSEMENT BY OFFICIAL VETERINARIAN Jeg,/I, (navn med blokbogstaver/ name in block letters), undertegnede embedsdyrlæge i Danmark attesterer herved vedrørende ovennævnte hund/kat (3), at:/ the undersigned veterinarian, being an Official government veterinarian of Denmark, certify in respect of the dog/cat (3) described above that: Efter behøring undersøgelse og gennemgang af dokumenter er hunden/katten (3) ikke blevet importeret til landet (undtagen fra lande listet i Kategori A eller B eller direkte fra Singapore) gennem de 6 måneder forud for datoen for certificering nedenfor./ After due enquiry and examination of documents, the dog/cat (3) had not been imported into the country (other than from countries listed in Category A or B, or directly from Singapore) during the six (6) months preceding the date of certification below. Jeg har ingen grund til at tvivle på rigtigheden af de oplysninger, der gives i afsnit I til III, og jeg er efter bedste evne tilfreds med, at hunden/katten certificeret ovenfor overholder kravene til import til Singapore./ I have no reason to doubt the truthfulness of the information given in Sections I to III and am satisfied to the best of my ability that the dog/cat certified above meets with the requirements for importation into Singapore. La 23, Page 5 of 6 Singapore

6 CERTIFICERINGENS GYLDIGHED: Denne certificering er gyldig i syv (7) dage./ CERTIFICATION VALIDITY: This certification is valid for seven (7) days. Udfærdiget i:/ Done at: Officielt stempel (5) :/ Official stamp (5) : Dato:/ Date: (day/month/year) Embedsdyrlægens underskrift (5) / Signature of the official government veterinarian (5) Embedsdyrlægens navn:/ Name of official government veterinarian: Kontaktinfo; adresse, tlf.nr., fax, / Address, telephone, fax, contact: Noter:/ Notes: (1) Certifikatnummeret skal anføres på alle certifikatets sider. / The certificate number must be applied on all the pages of the certificate. (2) De følgende racer og deres krydsninger er ikke tilladt at importere til Singapore: Pit Bull (inkl. American Pit Bull Terrier også kendt som American Pit Bull og Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Bulldog, og krydsninger mellem dem og andre racer), Neopolitan Mastiff, Tosa, Akita, Dogo Argentino, Boerboel, Fila Brasileiro, Perro de Presa Canario og deres krydsninger. / The following breeds and their crosses are prohibited for import into Singapore: Pit Bull (including the American Pit Bull Terrier also known as the American Pit Bull and Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bull Terrier, the American Bulldog, and crosses between them and other breeds), Neopolitan Mastiff, Tosa, Akita, Dogo Argentino, Boerboel, Fila Brasileiro, Perro de Presa Canario and their crosses. Import af krydsninger af Bengal kat (Prionailurus bengalensis) til Singapore kræver dokumentation for, at de er mindst en 5. generation fra ind krydsningen af Prionailurus bengalensis. 4. generation og lavere krydsninger kan ikke importeres til Singapore som kæledyr, da de ikke anses for tamkatte./ Bengal cat crosses imported into Singapore require documentary proof that they are at least a 5th generation cross from the ancestral stock of Prionailurus bengalensis. 4th generation crosses and below cannot be imported to Singapore as pets as they are not considered domesticated cats. Import af krydsninger af Savannah kat (Leptailurus serval) til Singapore kræver dokumentation for, at de er mindst en 5. generation fra ind krydsningen af Leptailurus serval. 4. generation og lavere krydsninger kan ikke importeres til Singapore som kæledyr, da de ikke anses for tamkatte./ Savannah cat crosses imported into Singapore require documentary proof that they are at least a 5th generation cross from the ancestral stock of Leptailurus serval. 4th generation crosses and below cannot be imported to Singapore as pets as they are not considered domesticated cats. (3) Det ikke relevante overstreges. / Delete as appropriate. (4) I øjeblikket inkluderer OIE-beskrevet undersøgelser for rabies i forbindelse med international omsætning følgende tests: FAVN, RFFIT og ELISA. / Currently, OIE-prescribed tests for international trade for rabies include the Fluorescent Antibody Virus Neutralising (FAVN) Test, the Rapid Fluorescent Focus Inhibition Test (RFFIT), and the Enzyme-linked Immunoassay (ELISA). (5) Certifikatet skal stemples og underskrives i en anden farve end det trykte. / The certificate must be stamped and signed in colour different to the printing. La 23, Page 6 of 6 Singapore

for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) :

for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Certificate number (1) : VETERINÆRCERTIFIKAT / VETERINARY CERTIFICATE for eksport af hund fra Danmark til Sydafrika/ for export of dog from Denmark to South Africa Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/ Import permit

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China

for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China OPRINDELSES- OG SUNDHEDSCERTIFIKAT / CERTIFICATE OF IGIN AND HEALTH for eksport af svin fra Danmark til Kina for export of swine from Denmark to People s Republic of China Certifikatnummer (1) :/ Importtilladelsesnummer:/

Læs mere

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey

DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the journey 1.1 ORGANISATOR Navn og adresse ( a ) ( b ) Organisers name and address( a ) ( b ) DEL 1 PLANLÆGNING SECTION 1 PLANNING 1.2 Person, som er ansvarlig for transporten (navn) Name of person in charge of the

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreforsøg af 30/01/2013 med ændring ifølge bek. Nr. 918 af 14/08/2014

Bekendtgørelse om dyreforsøg af 30/01/2013 med ændring ifølge bek. Nr. 918 af 14/08/2014 Bekendtgørelse om dyreforsøg af 30/01/2013 med ændring ifølge bek. Nr. 918 af 14/08/2014 I medfør af 1, stk. 7, 3 a, 9, stk. 1, 16, stk. 2, og 18 i lov om dyreforsøg, jf. lovbekendtgørelse nr. 474 af 15.

Læs mere

Ansøgning om forlængelse Application for renewal

Ansøgning om forlængelse Application for renewal OEKO-TEX - International Forening til Forskning og Prøvning på området Textiløkologi OEKO-TEX - International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology Ansøgning om forlængelse

Læs mere

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 11 i Bemærkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. tes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet

PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Ansøgningsskema / Application form PR2_da_en_250115 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Formålet med dette ansøgningsskema

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om koncernopholdstilladelse i Danmark Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark på baggrund

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til lønarbejder (ikke-eu/eøs-statsborger) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S

See page 2 for English version. The Danish Agency for Labour Retention and International Recruitment Njalsgade 72C PO box 2000 DK-2300 Copenhagen S Ansøgningsskema / Application form PR1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant inden for landbrugs-, veterinær-, skovbrugs- eller gartneriområdet Hvad kan dette

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Undergraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

TILLADELSENS GYLDIGHEDSOMRÅDE ANNEX 1

TILLADELSENS GYLDIGHEDSOMRÅDE ANNEX 1 Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney

Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney Ansøgningsskema - Vejledning Postgraduate University of Technology Sydney KILROY education hjælper dig med at søge optagelse på University of Technology Sydney. Du får blandt andet information om studietilbud,

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.4.2) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Ansøgningsskema / Application form

Ansøgningsskema / Application form Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af arbejde til EU-statsborgere Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 (Version 4.2.3) Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence document Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto 1 photo

Læs mere

Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008

Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008 Regler for covered warrants og certifikater på OMX Den Nordiske Børs 29-09-2008 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...3 1.1 Gyldighed... 3 1.2 Regelændringer... 3 2. Udstederbetingelser... 3 3. Betingelser

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter

Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Tilladelse til fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Manufacturing and Importation Authorisation Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health and Medicines Authority hereby

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr

Spørgsmål og svar vedrørende de nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr Spørgsmål og svar Nye regler for rejser med selskabsdyr og pas til selskabsdyr for EU-borgere, der rejser i eller uden for EU Indledning Fra den 29. december 2014 ændres lovgivningen for så vidt angår

Læs mere

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto

Foto 3,5 * 4,5 cm. EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk. foto OD1 Ansøgning om EUopholdsdokument Application for EUresidence certificate Formålet med dette skema Foto 3,5 * 4,5 cm EU/EØS-statsborgere: 1 stk. foto Familiemedlemmer, der ikke er EU-statsborgere: 2 stk.

Læs mere