Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020"

Transkript

1 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat beskriver de tiltag, som er en forudsætning for at opgradere Nordfløjen i Lavenergiklasse 2015 til at overholde kravet til Bygningsklasse For at overholde de skærpede krav for bygningsklasse 2020, viser vores undersøgelser at der skal ske en række tiltag. Bl.a. skal der ske en forøgelse af det samlede anlæg for ventilationen af bygningen, hvilket resulterer i øgede teknikrumsarealer, samt udvidelse af skakte. Samtidig sænkes lofter partielt på etagerne for at kunne sikre fremførelse af nye kanalstørrelser. Alternativt til udvidelse af teknikarealer i planniveau, kan der i kælderetagen og på etage 03 og 07 ske en tilsvarende forøgelse af etagehøjden. Derudover er det nødvendigt at opgradere klimaskærmen for at reducer varmetabet, hvilket vil medføre øget eller ændret isoleringstype. Om nødvendigt kan en tilpasning af glasarealer blive nødvendig. For at opnå bygningsklasse 2020 estimeres det, at der skal installeres solceller i størrelsesordenen m 2, samlet set. Det præcise antal afhænger af andre energimæssige tiltag. I Bygningsklasse 2020 må der ikke anvendes luftvarme som eneste opvarmningskilde. Luftvarme tænkes dog anvendt i operationsstuerne. Dette skal forelægges myndighederne for opnåelse af dispensationer mv. Økonomioversigt og tid, se side 3. Beslutning: Såfremt at der ønskes integrering af Bygningsklasse 2020 i Nordfløjen, skal der foreligge en afklaring senest d , således at hovedprojektet kan op startes. Det vurderes på nuværende tidspunkt at nærværende vil påvirke projekteringstidsplanen med ca. 6 måneder, afhængige af de valgte løsninger for en til opgradering til 2020, og heraf følgende om disponeringer i projektet. 1 af 5 side(r)

2 Udførelsesfasen vil ligeledes kunne blive forøget med 2 3 måneder, grundet de skærpede krav der vil være til udførelsen og de nødvendige tæthedstestninger der skal gennemføres under og efter opførelsen, krav fra myndigheder til testning kendes ikke før en endelig byggetilladelse foreligger. Bygherre bedes derfor skriftligt tilkendegive hvorvidt totalrådgiveren skal igangsætte projektering med bygningsklasse 2020 til den nævnte dato. Krav til Bygningsklasse 2020 For at opfylde Bygningsklasse 2020 skal Nordfløjen opfylde følgende syv punkter som hver er en skærpelse i forhold til Lavenergirammen Lufttæthed: 0,5 l/s pr. m 2 2. SEL-værdi: 1,5 kj/m 3 3. Varmetab gennem klimaskærm: 5,7 W pr. m 2 4. Komponent krav 5. Dagslys 6. Luftkvalitet i kontorer, CO2 maks. 900 ppm. 7. Energibehov: 25 kwh/m 2 pr. år + tillæg Økonomioverslag Lufttæthed: 0,5 l/s pr m²: Merpris = kr ,- Entreprisen vil pålægge entreprenøren ekstra kontrol med udførelsen (6 måneders montagetid med skærpet tilsyn med ½ mand/uge) samt øge hans usikkerhed vedr. det skrappe tæthedskriterium, herunder let facade. SEL-værdi: 1,5 kj/m³: Merpris = ,- Flere ventilationsanlæg i kælder, fra 6 stk. til 10 stk.:4 x = kr ,- Ekstra 250 m² netto teknikareal i kælderen: Bruttoarealet udgør ca. 500m² x kr./m²= kr ,-. Dette forudsætter at kælderen ikke kommer ned i grundvandsniveauet. Ekstra 60 m² netto teknikrum og 2 ekstra anlæg på niv. 03 for OP: Bruttoarealet udgør ca. 120 m² x ,- + 2 x = kr ,- Ekstra 150 m² teknikrum niv. 07 og Større anlæg: Bruttoarealet udgør ca. 300 m² x ,- + 4 større anlæg x ,- = kr ,- Kanaler i skakte: Der skal ske en udvidelse af skaktarealet anslået til 25% og hertil skal tillægges hvad en om disponering af de omkring liggende rum og funktioner må kræve. Økonomisk er dette ikke gennembearbejdet og kalkuleret men kan ligge i størrelsesorden 2 til 5 mio. med en meget stor usikkerhed, der medtages kr ,- i budget. Større vandrette kanaler, armaturer og spjæld: skønnet 2 spjæld og 4 armaturer pr. rum, ca. 500 rum x 3.000,- (500 pr. spjæld og armatur) (kanal) = kr ,- 2 af 5 side(r)

3 Varmetab gennem klimaskærm: 5,7 W/m² og komponentkrav: Merpris = kr ,- Transmissionstabet må i Bygningsklasse 2020 ikke overstige 5,7 W/m 2 mens den tilsvarende værdi for 2015 er 7 W/m 2. Derudover gælder, at der stilles skærpede krav til energitilskuddet for vinduer og ovenlys. For at vurdere mere præcist hvor meget anlægsøkonomien skal øges for at kunne overholde ovenstående, er det nødvendigt at foretage en detaljeret analyse af klimaskærmen når designet i forhold til en eventuel opgradering til 2020 ligger fast. En konsekvens kan blive, at det bliver nødvendigt at reducere arealet af glas og erstatte dette med fast mur for derigennem at reducere varmetabet. Det vurderes, at omkostningerne relateret til klimaskærmen omhandler mere eller / og bedre isoleringstype i ydervæggen, bedre glas i vinduer og bedre U-værdi i vindfang som minimum. Energibehov: 25 kwh/m² + tillæg: Solceller: Merpris 1500 m2 x kr./m2 = kr Ved opgradering fra lavenergiklasse 2015 til bygningsklasse I forhold til solcellearealet er der tale om en vurdering, da der stadig skal arbejdes med facaderne og planløsningerne i forhold til en 2020 opgradering. M 2 prisen for solceller er med udgangspunkt i stor mængde, med opsætning på et vilkårligt sted. Placering af solceller kan blive en udfordring, da der ikke umiddelbart er plads på taget til disse solceller, hvilket kan betyde at der skal bruges plads på andre bygningers tage eller placering på terræn. Økonomioversigt: Emne Overslag Lufttæthed: 0,5 l/s pr m² ,- SEL-værdi: 1,5 kj/m³ ,- Varmetab gennem klimaskærm: 5,7 W/m² ,- Komponent krav: I ovenstående overslag Dagslys 0,- Luftkvalitet i kontorer 0,- Energibehov: 25 kwh/m² pr år + tillæg ,- Overslag for arbejder: ,- Byggeplads: 5 % ,- Overslag inkl. byggeplads: ,- Projektering: (12,9 %) ,- Om projektering af funktioner og indretninger m.m. (1000 timer) ,- Samlet overslag ,- Overslagsprisen udgør ved prisindeks 2008 (120,5) Kr. 39,4 mio. Der er ikke afsat midler til puljen for uforudselige udgifter og vinterforanstaltninger i udførelsesperioden. Overslagspriserne skal regnes med +/- 30 % i usikkerhed. Ønskes en præcisering af overslaget og arealer, anbefales det at der udføres beregninger og simuleringer, på ventilationsanlæg, energiramme og udformning af klimaskærmen (isolering og glasarealer), samt en detaljeret arealkonsekvens analyse Det forudsættes, at de øget krav til plads for ventilationsanlæg klares ved en udvidelse og om disponering af de tilstødende rum. Såfremt denne forudsætning ikke er til stede, kræver det en udvidelse af etagehøjderne i kælder og etagerne, 03 og 07. En etageforøgelsen vil have store konsekvenser for bl.a. de konstruktive forhold, facadeomfang og arkitekturen, samt en sænkning af gulvet i kælder til et niveau der ligger under grundvandsspejlet. 3 af 5 side(r)

4 Det er ikke muligt at økonomiser og vurder de tilhørende risici, uden en større og mere gennemgribende bearbejdning af de byggetekniske og installationsmæssige forhold, lokalplan, grundvandsforhold. Tid: Byggetid må forventes at blive forøget med op til 2-3 måned, som konsekvens af de forøget arealer og skærpet tæthedskrav som kræver testninger, mock-up og øget kontrol af udførelse. Konsekvenser: Punkt 1: Lufttæthed af klimaskærmen Fokus på design af løsninger, som kan sikre opfyldelse af det forøgede krav til lufttæthed. Dette vil medføre udførelse af en mock-up for test af tætheden af facaden. Øget kontrol med tætning af bygningen under udførelse. Entreprenøren vil dog komme til at skulle påtage sig ansvaret for overholdelses af lufttæthedskravet. Dette vil formentlig medføre en forøgelse af anlægsprisen. Punkt 2: SEL-værdi Specifikt elforbrug til ventilation må ikke overstige 1.5 kj/m³ ved maks. drift. Luftmængden er den samme som i det nuværende projekt, så en reduktion i energiforbruget medfører at det bliver nødvendigt at sænke tryktabet i de forskellige anlæg betydeligt, hvilket er beskrevet hvordan det er forudsat udført. Ventilationsanlæggene i kælderen øges i antal for at undgå at sænke gulvet og hermed undgår at komme ned i grundvandet. Dette bevirker at der skal etableres større teknikrumsarealer. Ventilationsanlæggene for OP skal øges med 2 ekstra anlæg (fra 10 anlæg til 12 anlæg) samt udvide arealet for teknik. Dette vil kræve større om disponering af visse kliniske områder på etage 03, hvilket giver ændret funktioner på etagen. Ventilationsanlæg på niv. 07 bliver alle større og kræver derfor mere teknikrumsareal. Anlæggene bliver så store at indretningen kommer til at overstige etagehøjden, dette vil for teknikrummet i længe 7 give problemer i forbindelse med fase 2. Løsningen af fase 2 problematikker er ikke prissat her. De lodrette kanaler i skakten forudsættes udvidet med 25% Det vil være muligt at øge luftmængderne i de allerede projekterede kanaler med 25 %, men så vil 2020 kravene til energiforbruget ikke kunne overholdes. De vandrette kanaler på etagerne vil, hvor det er muligt, blive udvidet mest muligt. Men spjæld og armaturer vil blive valgt i en større dimension end forudsat for at mindske tryktabet. Sænkning af tryktabet i de vandrette fordelingskanaler har den konsekvens at kanalerne allerede fylder hele gangbredden og dermed kan de kun udvides nedadtil, hvilket igen resulterer i sænkede lofter. Dette vil eksempelvis kunne omhandle gangarealer og birum til scannerrum m.m. Punkt 3: Varmetab Transmissionstabet må i Bygningsklasse 2020 ikke overstige 5,7 W/m 2. For at overholde dette skal U-værdierne på facaderne, vinduer, døre, atrier og glastage forbedres for at leve op til Bygningsklasse Det kan også blive nødvendigt at se på forholdet mellem det totale glasareal og den totale lukkede klimaskærm. Punkt 4: Komponent krav Energitilskuddet gennem vinduerne i opvarmningssæsonen må ikke være mindre end 0 kwh/m² pr. år. 4 af 5 side(r)

5 Med 3-lags vinduer overholder vi dette krav. For ovenlysvinduer må energitilskuddet ikke være mindre end 10 kwh/m² pr. år. For ovenlyskupler må U-værdien ikke være højere end 1,20 W/m²K. Atrietaget og ovenlysene skal forbedres. Der skal anvendes 3-lags glas. Yderdøre og lemme må ikke have en U-værdi højere end 0,80 W/m²K. Yderdøre med glas må ikke have en U-værdi højere end 1,00 W/m²K, eller et energitilskud gennem døren i opvarmningssæsonen på mindre end 0 kwh/m² pr. år. Karruseldøre kan være vanskelige at få til at overholde U-værdi kravet. Punkt 5: Dagslys Ved Bygningsklasse 2020 skal det sikres, at glasarealet i alle opholdsrum, arbejdsrum og undervisningsrum mindste er 15 % af gulvarealet, hvis rudernes lystransmittans er større end 0,75. Er lystransmittansen mindre, forøges glasarealet tilsvarende. Punkt 6: Luftkvalitet Med det nuværende luftskifte i kontorerne holdes CO 2 koncentration på under 900 ppm. Dette punkt medfører derfor ikke ændringer i forhold til Lavenergirammen Punkt 7: Energibehov Ovenstående opdatering reducerer i sig selv ikke Nordfløjens energibehov tilstrækkeligt til at Bygningsklasse 2020 kravet overholdes. Det vil derfor være behov for at udvide solceller arealet. Det samlede solcelleareal der vurderes nødvendig for at overholde Bygningsklasse 2020 er ukendt da der stadig skal arbejdes med facaderne og planløsningerne i forhold til en 2020 opgradering., 5 af 5 side(r)

Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020

Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020 Energiberegning af Hospitaler Vejledning til Bygningsklasse 2020 1 Forord Formålet med denne vejledning er at sikre, at nye hospitaler opført i Bygningsklasse 2020 bliver myndighedsbehandlet ens og retfærdigt.

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes.

stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. 28. juni 2010 87 stig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. Arbejdsrum mv. og fælles adgangsveje skal forsynes med energieffektiv belysning. Hvis der er tilstrækkeligt dagslys skal

Læs mere

NYE ENERGIBESTEMMELSER

NYE ENERGIBESTEMMELSER NYE ENERGIBESTEMMELSER Der stilles nu nye skærpede energikrav til byggeriet. Skærpelsen, som er kendt som tillæg 12 til BR 95, er gældende for byggeri som helhed, men der skelnes mellem to kategorier:

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner

Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Aftens Program Forny din ejendom med tagboliger, elevator og altaner Rådgivende ingeniør Michael Due NYE TAGLEJLIGHEDER OMBYGNING AF TAGRUM TIL BEBOELSE Michael Due Baggrund Mangel på boliger i den indre

Læs mere

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser

Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser Henrik Tommerup Svend Svendsen Optimal isolering af klimaskærmen i relation til nye skærpede energibestemmelser DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-05-02 2005 ISSN 1601-8605 Indhold FORORD...

Læs mere

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser. BR15 CE-mærkning Energimærkning. Bygningsreglement. Eref. Solindfald. Linjetab. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR15 CE-mærkning Energimærkning Krav og konsekvenser Kongsvang Allé 37, Bygning 16, DK - 8000 Århus C Tlf: +45 7220 1822 www.dvv.dk www.vinduesindustrien.dk info@vinduesindustrien.dk

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport

Juli 2014. Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Juli 2014 Energioptimering af Børnecenter Himmerland Energiscreeningsrapport Indholdsfortegnelse 1. Intro 2 1.1 Sammenfatning 3 2 Bygningen 5 2.1 Gennemgang af klimaskærmstiltag 6 2.3 Gennemgang af øvrige

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012

Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Danske erfaringer med passivhuse Passivhusdesigner-kursus, oktober-december 2012 Tine Steen Larsen, Konsulent Energi, Indeklima & Miljø Center for Byggeri & Business, UCN Program Danske lovkrav Erfaringer

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Forord Denne

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning

Krav og konsekvenser BR10. Ombygning / udskiftning. Sommerhuse. Sommerhuse. Pavilloner. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning Ombygning / udskiftning Vinduer Yderdøre, porte, lemme, ovenlyskupler og forsatsvinduer Bygninger opvarmet til mere end 5 o C Ovenlysvinduer (Skrå tage) E ref min. 33 U w max. 1,65 E ref min. 10 Bygningsreglement

Læs mere

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer

Krav og konsekvenser BR10. Bygningsreglement. CE-mærkning Energimærkning. Eref. Linjetab. Solindfald. Be06. Layout: Carl Hammer Bygningsreglement BR10 CE-mærkning Energimærkning Layout: Carl Hammer Forfattere: Carl Hammer / VinduesIndustrien Hjemmeside: www.vinduesindustrien.dk Copyright Ved kopiering skal der kildehenvises til

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter

Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Danmarks Tekniske Universitet Institut for Byggeri og Anlæg. Analyse 6. Komponentkrav, konkurrence og eksport En kortlægning af innovation i byggekomponenter Februar 2011 1. Forord Rapporten samler en

Læs mere

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr.

Super lavenergihuse. uden problemer. Anbefalinger til design af lavenergihuse. -klimaskærm, installationer og indeklima. PSO projekt nr. Anbefalinger til design af lavenergihuse Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts

Læs mere

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm.

Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Fup og fakta om BR15 energibestemmelser krav og muligheder mm. Holbæk Erhvervsforum m.fl. Temadag om Energioptimeret byggeri. Holbæk den 9. oktober 2012 Dansk Byggeri/ v. Niels Strange Byggeloven Bygningsreglementet

Læs mere

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Vejledning om totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Socialministeriet 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning... 7 Kapitel 2. Baggrund og formål... 9 Kapitel

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER

RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER RUDER OG VINDUERS ENERGIMÆSSIGE EGENSKABER Kompendium 5: ENERGIRIGTIGT VALG AF RUDER OG VINDUER BYG DTU U-005 1999 Version 3 26-03-2001 ISSN 1396-4046 Indholdsfortegnelse FORORD TIL KOMPENDIERNE GENERELT...

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

Tillæg 12 til Bygningsreglement

Tillæg 12 til Bygningsreglement 1 Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Byggestyrelsen Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 2 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995 med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere