Den volumenbaserede emballageafgift. Oktober Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den volumenbaserede emballageafgift. Oktober 2003. Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet"

Transkript

1 Den volumenbaserede emballageafgift Oktober 2003 Finansministeriet, Miljøministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Skatteministeriet

2 Indholdsfortegnelse Rapport om den volumenbaserede emballageafgift 1. Indledning Kommissorium Arbejdsgruppens deltagere Konklusioner Beskrivelse af emballageafgiften Formålet med emballageafgiften Den nuværende emballageafgift i hovedtræk Baggrunden for emballageafgiften Den volumenbaserede emballageafgift Baggrunden for den volumenbaserede emballageafgift Afgiftspligtige varer Opkrævning af afgift Afgiftspligten Registrering af virksomheder Fremstillingsvirksomheder Grossister (mellemhandlere) Emballeringsvirksomheder Bagatelgrænse Opgørelse af den afgiftspligtige mængde Oplagshavere Erhvervsdrivende varemodtagere Afgiftsgodtgørelse Afgiftsfritagelse Dokumentationskrav ved eksport af ubrugte eller påfyldte emballager Dokumentationskrav ved eksport af vinflasker til genpåfyldning Dokumentationskrav ved eksport af visse mineralvandsflasker EU-retten De fiskale bestemmelser i EF-traktaten Bestemmelserne om varernes fri bevægelighed samt toldunionen Statsstøttebestemmelserne Informationsproceduredirektivet...28 Side 1

3 Den volumenbaserede emballageafgift Emballagedirektivet Pant- og retursystemer Forslag til løsningsmodeller Nedsættelse af den volumenbaserede emballageafgift Afgiftsprovenuet for den volumenbaserede emballageafgift Mulige løsningsmodeller vedrørende afgiftsnedsættelserne Konsekvenser af løsningsmodellerne vedr. afgiftsnedsættelserne Selektive løsningsmodeller Afgiftsgodtgørelser, tripafgift og vægtbaseret emballageafgift Mulige selektive løsningsmodeller Konsekvenser af selektive løsningsmodeller...58 Bilagsdelen:...64 Bilag 1: Virkninger af nedsættelse af afgiftssatsen på emballager til øl, vand, vin og spiritus...64 I. Konklusion...64 Indledning...65 Sammenfatning...66 II. Opgørelse af provenuet før introduktion af engangsemballager til øl og vand, tysk dåsepant og dansk afgiftsnedsættelse for spiritus...74 III. Provenuvirkning af introduktion af dåser i Danmark, RTD, tysk dåsepant og dansk afgiftsnedsættelse for spiritus...86 IV. Virkningerne af nedsættelse af afgiften på emballager til øl...89 V. Virkningerne af nedsættelse af afgiften på emballager til mineralvand VI. Virkningerne af nedsættelse af afgiften på emballager til vin og hedvin.108 VII. Virkningerne af nedsættelse af afgiften på emballager til spiritus VIII. Sammenfatning provenu IX. Usikkerhed X. Grænsehandel XI. Virkningen på forbruget og forbrugerne XII. Virkninger for erhverv XIII. Miljømæssige virkninger XIV. Samfundsøkonomiske virkninger Side 2

4 Indholdsfortegnelse Bilag 2: Flaskefidusen Bilag 3: Sammenhæng mellem emballageafgift og danske pantsatser Side 3

5 Den volumenbaserede emballageafgift 1. Indledning Regeringens Økonomiudvalg besluttede efter indstilling fra skatteministeren den 10. april 2003 at nedsætte en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, som skulle analysere problemstillingen omkring den volumenbaserede emballageafgift, pant- og retursystemet samt samspillet med grænsehandlen, jf. kommissoriet nedenfor. 1.1 Kommissorium Den volumenbaserede emballageafgift, der omfatter emballager til øl, vand, vin og spiritus er under stigende pres. Via afgiften gives tilskud til grænsehandel i genbrugsemballager, og tomme flasker er ved at blive en grænsehandelsvare i sig selv på grund af spekulation i pantforskellene. Afgiften på vinflasker er med til at opretholde en høj indsamlingsprocent, men omkostningerne herved er høje. Endelig er der EU-vanskeligheder ved de nuværende regler, men andre kan opstå ved visse af løsningsforslagene. Der er stillet spørgsmål til Kommissionen om EU-medholdeligheden af de nuværende regler. De nuværende vanskeligheder forventes at blive forøget, når den tyske dåsepant bliver håndhævet, idet en del af den nuværende grænsehandel af øl i engangsemballage vil blive erstattet af øl mv. i genbrugsflasker. På denne baggrund udvides grænsehandelsgruppen (Skatteministeriet (formand), Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet) med Miljøministeriet. Arbejdsgruppen skal undersøge og vurdere forslag, der kan fjerne eller begrænse forvridningerne ved emballageafgiften uden at belaste statens finanser. Virkningerne på statens finanser, miljø, grænsehandel, konkurrence og erhvervsforholdene skal indgå i udvalgets rapport. Udvalget skal færdiggøre arbejdet inden 20. maj 2003, således at eventuelle provenuvirkninger kan indarbejdes i FFL 04, og lovforslag i givet fald fremsættes i begyndelsen af samlingen 2003/ Arbejdsgruppens deltagere Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Fuldmægtig Bent Sørensen, Miljøministeriet Kontorchef Christian Fischer, Miljøstyrelsen Fuldmægtig Fine Holten, Miljøstyrelsen Agronom Birgitte Jørgensen Kjær, Miljøstyrelsen Fuldmægtig Peder Kongsted Christiansen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Kontorchef Hans Kierkegaard, Konkurrencestyrelsen Fuldmægtig Vagn Rasmussen, Konkurrencestyrelsen Kontorchef Niels Kleis Frederiksen, Finansministeriet Side 4

6 Konklusioner Fuldmægtig Jacob Krog Søbygaard, Finansministeriet Specialkonsulent Hans Fenger-Eriksen, Told- og Skattestyrelsen Funktionschef Taus P. Helleskov, Told- og Skattestyrelsen Direktør Otto Brøns-Petersen, Skatteministeriet (formand) Områdechef John Fuhrmann, Skatteministeriet Chefkonsulent Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Fuldmægtig Marie Færch, Skatteministeriet 1.3 Konklusioner På baggrund af en statusrapport fra udvalget besluttede regeringen i juni 2003, at fremsætte lovforslag i den kommende folketingssamling om en halvering af afgiften på emballager til øl og mineralvand. Udvalget har siden statusrapporten arbejdet videre med de øvrige spørgsmål, og kan hermed aflevere sin endelige afrapportering. Arbejdsgruppen er nået frem til følgende anbefalinger vedrørende den volumenbaserede emballageafgift: En halvering af den volumenbaserede emballageafgift på emballager til øl og mineralvand. Det er en politisk afgørelse at afveje de miljømæssige effekter mod de samfundsøkonomiske gevinster i forhold til afgiften på vin- og spiritusemballager. Der arbejdes videre for at opnå en både EU-medholdelig samt administrativ realistisk ændring af de nuværende godtgørelsesbestemmelser. For øl- og mineralvandsemballager vil forbrugerne få en betydelig gevinst uden at staten taber herved, i det mindste hvis afgiftsnedsættelsen ikke går ud over ca. 50 pct. En afgiftsnedsættelse vil dog også have en vis negativ virkning i form af lidt flere alkoholskader og måske en lidt større miljøbelastning, men disse virkninger er små i forhold til de positive. Det er dog sandsynligt, at en nedsættelse af afgiften for øl- og mineralvandsemballager netto ikke vil forringe miljøet, blandt andet fordi pantet i Danmark vil sikre, at der indsamles lige så mange brugte øl- og mineralvandsemballager som før. En nedsættelse støttes desuden af detailhandlen og øl- og mineralvandsfabrikanterne. Størrelsesorden af de forskellige virkninger er usikker, men forventningen om betydelige samfundsøkonomiske bruttogevinster og overskuelige bruttotab er robust selv ved mere pessimistiske forudsætninger. Staten forventes at opnå en nettoprovenugevinst ved afgiftsnedsættelser på op til ca. 80 pct., men ved nedsættelser udover 50 pct., hvor statens gevinst forventes at være ca. 40 mio. kr., kan nettoprovenutab ikke udelukkes, og chancerne for større provenugevinster bliver mindre. Side 5

7 Den volumenbaserede emballageafgift En nedsættelse af afgiften for øl- og mineralvandsemballager med 50 pct. kan således foretages uden at statens finanser bringes i fare, og uden større negative virkninger for miljø og sundhed. En nedsættelse kan reducere fabrikantavancerne, men der hersker betydelig usikkerhed herom. Fabrikanterne mener således ikke, at avancerne vil blive påvirket. En nedsættelse af afgiften med 50 pct. for øl- og mineralvandsemballager kan således anbefales uden større forbehold i forhold til de mål, der er fastsat i kommissoriet. Gennemførte beregninger for vin- og spiritusflasker indikerer, at afgiftsnedsættelser også vil give samfundsøkonomiske gevinster, som vil tilfalde såvel forbrugerne som staten, uden at der samtidig tabes meget ved øgede sundhedsudgifter på langt sigt. Sandsynligvis vil en afgiftsnedsættelse også kunne ske med begrænsede miljømæssige tab, idet der dog knytter sig en vis usikkerhed til beregningerne. Også for vin- og spiritusflasker vil afgiften kunne nedsættes med op til 80 pct., uden at staten lider tab, men ved nedsættelser udover 50 pct., hvor statens gevinst forventes at være ca. 35 mio. kr., vil risikoen for tab være reel, og chancerne for større provenugevinster være mindre. Ved de mest sandsynlige beregningsforudsætninger vinder samfundet netto ca. 140 mio. kr. ved en halvering af afgiften på emballage til vin og spiritus, når man ser bort fra de sandsynlige miljøvirkninger. De direkte miljømæssige omkostninger kan ifølge normalt anvendte priser anslås til ca. 5 mio. kr., men skønnet er behæftet med usikkerhed. Der vil i den forbindelse ske en ændring i den måde, hvorpå vin- og spiritusemballager genanvendes. Det vil ikke være rentabelt at skylle og genanvende flasker i samme omfang som hidtil, hvor godtgørelsen af afgiften har givet et betydeligt bidrag til rentabiliteten. Det vil derimod blive forholdsmæssigt mere rentabelt at omsmelte indsamlede flasker til nye. Det vil således blive nødvendigt med en omstilling af kapaciteten til at genanvende vin- og spiritusflasker. Det vil sige, at færre vil være beskæftiget i flaskeskyllerierne. Da den nødvendige oparbejdningskapacitet af skår ikke i øjeblikket er tilstede i Danmark, kan der imødeses en øget eksport af skår til Sydeuropa, og dermed også et øget udslip af CO 2. Denne effekt er inkluderet i de nævnte 5 mio. kr. i miljøomkostninger. Endelig må det forventes, at kommunernes håndteringsomkostninger til vin- og spiritusflasker i renovationen stiger, blandt andet fordi de ikke længere får indtægter ved salg af hele flasker. Disse omkostninger, ca. 55 mio. kr., overvæltes formentlig på forbrugerne i form af øgede affaldsgebyrer. Netto vinder forbrugerne imidlertid ca. 125 mio. kr. selv efter fradrag for stigende renovationsudgifter. Udvalget finder, at det er en politisk afgørelse at afveje de miljømæssige effekter mod de samfundsøkonomiske gevinster i forhold til afgiften på vin- og spiritusemballager. Den såkaldte flaskefidus som opstår i tilfælde af, at der ydes afgiftsgodtgørelse ved eksport af emballager, hvoraf der ikke tidligere er betalt emballageafgift har endvidere været medvirkende til, at der kan drages tvivl om, hvorvidt bestemmelserne om afgiftsgodtgørelse er i overensstemmelse med EF-traktaten. Side 6

8 Konklusioner EU-retligt kan der imidlertid også rejses tvivl om, hvorvidt det ville være EU-medholdeligt at ophæve godtgørelsesbestemmelsen ved eksport af brugte flasker til genpåfyldning, da den ensidige afgiftspålæggelse af udenlandske bryggeriers import af genpåfyldelige flasker uden afgiftsafløftelse ved eksport af de tilsvarende tomme eventuelt ville kunne anses for en toldlignende afgift. Ved en eventuel afgiftsdifferentiering mellem vin- og ølprodukter i øllets favør skal der i relation til EU-retten udvises stor agtpågivenhed for en ølproducerende og ikke i nævneværdigt omfang vinproducerende medlemsstat. En afgiftsdifferentiering mellem vin- og ølemballage kan dog begrundes i miljøhensyn, hvis der kan påvises en tilstrækkelig effekt af eksempelvis en høj afgift på vin- og spiritusflasker. Den høje afgift kan således for eksempel resultere i tilstrækkeligt høje indsamlingsprocenter og dermed anses som varetagende det samme formål, som pant- og retursystemet varetager for så vidt angår ølflasker. En miljømæssigt velbegrundet afgiftsdifferentiering kan dermed ikke udelukkes med udgangspunkt i EU-retten. Som følge af den EU-retlige tvivl samt de risici, der er forbundet med afskaffelse af afgiftsgodtgørelserne ved eksport, foruden de kontrolmæssige problemer og manglende imødegåelse af flaskefidusen, har det ikke hidtil vist sig muligt at finde en brugbar løsningsmodel. Det findes derfor nødvendigt at anbefale, at der arbejdes med udformningen af et egnet forslag, som hverken findes EU-stridigt eller for administrativt byrdefuldt. Udvalget kan således ikke på nuværende tidspunkt give nogen entydig anbefaling af, hvorledes bestemmelserne om afgiftsgodtgørelse bør ændres. Side 7

9 Den volumenbaserede emballageafgift 2. Beskrivelse af emballageafgiften Emballageafgiften består af fire adskilte afgiftssystemer: 1. en volumenbaseret afgift, som er udformet som en stykafgift, på visse drikkevareemballager, 2. en vægtbaseret afgift fastsat ud fra et miljøindeks for forskellige emballagematerialer på udvalgte varegrupper, 3. en vægtbaseret afgift på bæreposer af papir og plast, og 4. en vægtbaseret afgift på engangsservice. Endvidere henvises til afsnit 2.2 nedenfor. 2.1 Formålet med emballageafgiften Baggrunden for emballageafgiften er, at afgiften som helhed skal medvirke til at nedbringe affaldsmængderne og skabe incitament til at bruge mindre emballage, men afgiften indeholder tillige fiskale elementer, og der er ligeledes knyttet erhvervsinteresser til afgiften. Den volumenbaserede del af emballageafgift på emballager til visse drikkevarer, som er bevaret som en stykafgift med henvisning til andre hensyn i forbindelse med emballager i retursystemer, har således bl.a. til formål gennem genbrug at forebygge emballageaffald. Afgiften er med til at skabe incitament til indsamling og genpåfyldning af brugte emballager ved at øge prisen på nyanskaffelse af emballage, og dermed gøre det mere økonomisk rentabelt at indsamle og genpåfylde brugte emballager. Jo flere gange en emballage således indsamles og genbruges, desto mindre belaster afgiften produktets pris. Den vægtbaserede afgift, hvis afgiftssatser er fastsat ud fra et miljøindeks for forskellige emballagematerialer, har endvidere til hensigt at fremme anvendelsen af mere miljøvenlig emballage foruden at reducere emballagemængderne. Formålet med bæreposeafgiften er at begrænse anvendelsen af bæreposer af papir og plast, og derigennem nedbringe affaldsmængderne. Afgiften af engangsservice er med til at begrænse anvendelsen af engangsservice, og derigennem nedbringe affaldsmængderne. 2.2 Den nuværende emballageafgift i hovedtræk Afgiften af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier omfatter i 2003: 1. Stykafgiftssatser, hvorom følgende gælder: afgiften er pålagt salgsemballager, Side 8

10 Baggrunden for emballageafgiften afgiften er pålagt emballager indeholdende visse drikkevarer, herunder spiritus, vin, øl, mineralvand og andre kulsyreholdige varer 1, satserne varierer afhængig af, om emballagen består af karton eller laminater 2, eller andre materialer 3, og satserne varierer afhængig af emballagens volumen. Herefter benævnes afgiftssatserne den volumenbaserede emballageafgift. Den volumenbaserede emballageafgift er nærmere beskrevet i afsnit 3 nedenfor. 2. Vægtbaserede afgiftssatser, hvorom følgende gælder: afgiften er pålagt salgsemballager med et rumindhold på under 20 liter, satserne er fastsat ud fra et miljøindeks, afgiften er pålagt emballager, som ikke er omfattet af punkt nr. 1, afgiften er pålagt emballager til udvalgte varegrupper 4, og afgiften er endvidere pålagt pvc-folier 5 til emballering af levnedsmidler. 3. Vægtbaserede afgiftssatser på poser omfatter: afgiften på poser af papir med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter, afgiften på poser af plast med et rumindhold op til hank på mindst 5 liter Vægtbaseret afgiftssats på engangsservice Baggrunden for emballageafgiften Indførelse af en afgift på detailsalgspakninger Afgift af visse detailsalgspakninger blev indført i , som en stykafgift baseret på volumen og materiale. Afgiften omfattede visse emballager til bl.a. drikkevarer, spiseolier m.v. 1 jf. 1, nr. 1 og 2 2 jf. 2, stk. 1 og 2 3 jf. 2, stk. 3 og 4 4 jf. 1, nr jf. 2 d 6 jf. 2 a 7 jf. 2 c 8 ved lov nr. 634 af 21. december 1977 Side 9

11 Den volumenbaserede emballageafgift Indførelse af en bæreposeafgift Afgiften på bæreposer, som blev indføjet i loven i , tog sigte på at afgiftsbelægge de typer af bæreposer, der med rimelighed kunne erstattes af stofposer, bærenet, tasker og lign. Indførelse af en flaske- og dunkeafgift Ved en lovændring 10 i 1997 blev afgiftsgrundlaget for afgiften på detailsalgspakninger udvidet med detailsalg af alle flasker og dunke uanset om de var påfyldte eller ej. Omlægning til en vægtbaseret emballageafgift Flaske- og dunkeafgiften blev erstattet af en vægtbaseret afgift ved omlægningen af afgiften 11 i Sigtet med omlægningen var at opnå en afgiftsmæssig ligestilling af alle typer af emballager, der anvendes til en bestemt type af vare. Afgiften blev således baseret på varegrupper startende med de varegrupper, som mængdemæssigt var af størst betydning. Samtidig ændredes lovens titel til lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v. Den vægtbaserede afgift indebar i praksis afgiftslettelser i forhold til den hidtidige volumenbaserede afgift. Den højere volumenbaserede emballageafgift blev dog bibeholdt ud fra følgende begrundelse: Emballage til vin, øl, spiritus og mineralvand og andre læskedrikke med kulsyre er i vid udstrækning omfattet af indsamlings- og genanvendelsessystemer. De høje volumenbaserede afgifter på emballagerne til disse varer er med til at sikre økonomien i de nævnte systemer, idet de gør det rentabelt at genanvende flaskerne så mange gange som muligt. Med henblik på fortsat at sikre indsamling og genanvendelse foreslås det, at disse varer forbliver i det volumenbaserede system. 12 Den højere afgift på nye genpåfyldelige flasker øger det økonomiske incitament til genbrug ved at holde værdien af en brugt flaske oppe sammenholdt med nyanskaffelsesprisen for en flaske inkl. afgift. Såfremt omkostningerne forbundet med at indsamle og rense de brugte flasker er mindre end nyanskaffelsesprisen for en flaske inkl. afgift er der et økonomisk incitament til at etablere en frivillig pantordning hvorved afgiften dermed understøtter pantsystemet. Der henvises endvidere til afsnit 3.5 om pant- og retursystemer. Ved omlægningen blev afgiftsgodtgørelsen for brugte beholdere med et rumindhold over 60 cl, som reeksporteres til genpåfyldning i udlandet, foreslået nedsat til 80 pct. af den erlagte afgift. Ved ændringsforslag blev dette forslag dog ændret således, at den endelige lov udelukkende kom til at omfatte en begrænsning af godtgørelsesbestemmelsen i form af, at udelukkende drikkevareemballager 13 fremover var godtgørelsesberettigede. Endvidere blev der 9 med virkning fra den 1. januar 1994 indført ved lov nr. 488 af 30. juni Lovforslag nr. L (den senere lov nr af 29. december 1997) 11 Lovforslag nr. L (2. samling) (den senere lov nr. 422 af 26. juni 1998) 12 jf. lovbemærkninger i lovforslag nr. L beholdere omfattet af 1, nr. eller 2 Side 10

12 Baggrunden for emballageafgiften stillet den yderligere betingelse for afgiftsgodtgørelsen, at de brugte flasker skulle sælges til udlandet og ikke blot afhændes vederlagsfrit 14. Begrundelsen for, at den foreslåede nedsættelse af godtgørelsesprocenten udgik, var: at man er blevet opmærksom på, at afgiftsgodtgørelsen understøtter indsamlingssystemet af flasker i Danmark. Det er dog i stedet tanken på et senere tidspunkt at overveje, om godtgørelsesordningen kan udformes på en anden måde, der mere direkte præmierer og understøtter de eksisterende indsamlings- og genbrugssystemer. Ved en lovændring 15 senere samme år blev afgrænsningen af det afgiftspligtige vareområde præciseret, bl.a. ved at emballage til smørbare blandingsprodukter blev gjort afgiftspligtige, samt at emballage til vegetabilske mælkeerstatningsprodukter blev fritaget for afgift. Omlægning til en vægtbaseret emballageafgift baseret på et miljøindeks Den vægtbaserede afgift blev omlagt endnu en gang i Ved omlægningen erstattedes afgiften af en ny vægtbaseret afgift, hvis satser var fastsat ud fra et miljøindeks 17 for forskellige emballagematerialer. Miljøindekset pr. kg materiale var baseret på livscyklusanalyse-screeninger (LCA), dvs. vurdering af de væsentligste miljøpåvirkninger og ressourceforbruget i emballagematerialets livsforløb. For de fleste materialer er der undersøgt forskellige situationer med kombinationer af primære og sekundære materialer samt forbrænding henholdsvis 90 pct. genvinding af materialerne. De gældende afgiftssatser blev fastsat med udgangspunkt i et indeks for miljøeffekter, hvor der er taget højde for udsving i de øvrige indeks for henholdsvis fossile ressourcer og affald, samt CO 2 -emission og primær energi. Vurderingen af emballagematerialerne er til dels baseret på de tekniske screeninger og til dels de politiske valg mellem hvilke af effekterne, som den vægtbaserede emballageafgift skulle baseres på. Antallet af satser under den vægtbaserede afgift reduceredes i forhold til den tidligere afgift. Afgiften omfattede derefter 12 forskellige emballagematerialer. Ved omlægningen blev lovens anvendelsesområde udvidet til tillige at omfatte afgiften af engangsservice 18, som tidligere befandt sig i lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger, den senere lov om visse miljøafgifter. Afgiften af engangsservice gik ved samme lejlighed fra at være en værdibaseret afgift til en vægtbaseret afgift, foruden at afgiften ligeledes kom til at omfatte varer til erhvervsmæssig anvendelse. Den vægtbaserede afgift på engangsservice blev ikke fastsat ud fra miljøindekset. 14 jf. ændringsforslag stillet af skatteministeren ved 2. behandlingen 15 Lovforslag nr. L (den senere lov nr. 912 af 16. december 1998) 16 Lovforslag nr. L (den senere lov nr af 20. december 2000) 17 Miljøindeksene er beregnet af COWI i rapporten Miljøparametre til miljøindeks for emballageafgifter 18 oprindeligt indført ved lov nr. 259 af 9. juni 1982 med virkning fra den 15. juni 1982 Side 11

13 Den volumenbaserede emballageafgift Ved omlægningen blev emballageafgiftens anvendelsesområde endvidere udvidet med afgift af pvc-folier til levnedsmidler 19, som tidligere befandt sig i lov om forskellige forbrugsafgifter. Den vægtbaserede afgift på pvc-folier til levnedsmidler blev derefter fastlagt som en ensartet sats ud fra miljøindekset, hvilket medførte en forhøjelse af afgiften. Emballager til øl, vin, spiritus og mineralvand m.v. fortsatte med at være underlagt den volumenbaseret afgift som følge af andre hensyn i forbindelse med emballager i retursystemer. Afgifterne på poser af papir og plast forblev vægtbaserede dog uden at være fastsat ud fra miljøindekset for forskellige emballagematerialer da formålet med afgiften er at give incitament til at undgå brug af bæreposer. Den vægtbaserede emballageafgift baseret på et miljøindeks trådte i kraft den 1. april Regelforenkling af visse afgifter Den seneste ændring af emballageafgiften blev foretaget ved et regelforenklingsforslag i efteråret (Regelforenkling af visse afgifter). Ved lovændringen blev den volumenbaserede emballageafgift bl.a. ændret således, at den hidtidige skelnen mellem naturligt indhold af kulsyre og tilsat kulsyre ophævedes, jf. afsnit 3.1. nedenfor. Den nuværende skelnen er dermed mellem mineralvand m.v. med kulsyre, som er omfattet af den volumenbaserede emballageafgift, og mineralvand m.v. uden kulsyre, som er omfattet af den vægtbaserede emballageafgift. Endvidere blev lovteksten omhandlende afgiftssatserne splittet op på fire stykker for at lette forståeligheden. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar oprindeligt indført ved lov nr. 439 af 26. juni 1998 med virkning fra den 1. januar Lovforslag nr. L 42 fremsat den 31. oktober 2002 (den senere lov nr af 17. december 2002) 21 ved lov nr af 17. december 2002 Side 12

14 Baggrunden for den volumenbaserede emballageafgift 3. Den volumenbaserede emballageafgift Den volumenbaserede emballageafgift beskrives nærmere i det følgende afsnit. 3.1 Baggrunden for den volumenbaserede emballageafgift Den oprindelige volumenbaserede emballageafgift 22, som trådte i kraft den 1. januar 1978, var opdelt på emballager af glas, plast m.v., emballager af metal samt emballager af karton. Rumindholdet var opdelt i følgende intervaller: cl, cl og over 106 cl. De dagældende afgiftssatser fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Afgiftssatserne for den volumenbaserede emballageafgift (1. januar september 1982) Rumindhold (cl) 10 x < x 106 > 106 Materiale: kr. pr. stk. Glas, plast mv. 0,20 0,65 0,90 Rumindhold (cl) Materiale: 0 x 25 > 25 kr. pr. stk. Metal 0,25 1) 0,25 1) Karton og laminater 0 2) 0,15 2) 1) uanset rumindhold. 2) kun afgift for rumindhold over 25 cl. Den volumenbaserede emballageafgift har undergået visse ændringer siden dens indførelse, som er illustreret i tabel 2-3 og 5 nedenfor. Tabel 2: Afgiftssatserne for den volumenbaserede emballageafgift (15. september december 1988) Rumindhold (cl) 10 x < x 106 > 106 Materiale: kr. pr. stk. Glas, plast mv. 0,30 (0,38) 1) 0,97 (1,24) 1) 1,35 (1,72) 1) Karton og laminater 0,15 (0,25) 1) 0,22 2) (0,37) 1) 2) 0,22 2) 1) 2) (0,37) Metal 0,37 3) (0,62) 1) 3) 0,37 3) (0,62) 1) 3) 0,37 3) 1) 3) (0,62) 1) afgiftssatserne efter afgiftsstigning pr. 1. januar 1985 er angivet i parentes. 2) én afgiftssats for rumindhold over 60 cl. 3) uanset rumindhold. 22 ved lov nr. 634 af 21. december 1977 Side 13

15 Den volumenbaserede emballageafgift Tabel 3: Afgiftssatserne for den volumenbaserede emballageafgift (1. januar december 1997) Rumindhold (cl) 10 x < x 106 > 106 Materiale: kr. pr. stk. Glas, plast mv. 0,50 1,62 2,24 Karton og laminater 0,38 0,70 1,90 Metal 0,80 1) 0,80 1) 0,80 1) 1) uanset rumindhold. En af de større ændringer af den volumenbaserede emballageafgift trådte i kraft den 1. januar , hvor bl.a. de små emballager på under 10 cl blev underlagt afgiftspligt, volumenintervallerne blev ændret til de nugældende: under 10 cl, cl, cl, cl, cl og over 160 cl, og opdelingen på materialetyper blev ændret til den nugældende: karton eller laminat, samt andre materialer, jf. tabel 5 i afsnittet nedenfor. Afgiftssatserne har været uændrede siden den 1. januar Den nuværende afgrænsning af den volumenbaserede emballageafgift er, som udgangspunkt, i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om pant og indsamling m.v. af emballage til øl og visse læskedrikke 24, jf. afsnit 3.5. Drikkevareemballager er dermed, som udgangspunkt, omfattet af den volumenbaserede emballageafgift i den udstrækning, at der tillige stilles pant- og returkrav til emballagen. 23 ved lov nr af 29. december Bekendtgørelse nr. 713 af 24. august 2002 Side 14

16 Afgiftspligtige varer 3.2 Afgiftspligtige varer Følgende emballager er emballageafgiftspligtige efter den volumenbaserede emballageafgift: emballager uanset fremstillingsmaterialet indeholdende én af de i tabel 4 nævnte drikkevarer. Tabel 4: Emballager omfattet af den volumenbaserede emballageafgift Emballager indeholdende følgende drikkevarer Spiritus, vin og frugtvin samt øl 25 Mineralvand, herunder alm. drikkevand, limonade og andre varer, som er med kulsyre tilsat eller naturligt forekommende 26 Emballager til spiritus, vin, frugtvin, øl og sodavand dvs. mineralvand m.v., som enten er tilsat kulsyre eller naturligt indeholder kulsyre er således omfattet af den volumenbaserede afgift. Emballager til ikke-kulsyreholdige læskedrikke, såsom juice, most og kakaomælk m.v., falder dermed uden for den volumenbaserede afgift, og omfattes dermed af den vægtbaserede afgift. Af tabel 5 fremgår afgiftssatserne for den volumenbaserede afgift, som er opdelt på emballager af karton og laminat eller andre materialer herunder glas, plast og metal hvorved de gængse emballager, såsom returflasker og dåser, er omfattet af den sidstnævnte kategori. Tabel 5: Afgiftssatserne for den volumenbaserede emballageafgift Rumindhold (cl) 1) < x < x < x < x 160 > 160 Materiale: kr. pr. stk. Karton eller laminat 0,15 0,30 0,50 1,00 1,50 2,00 Andre materialer 2) 0,25 0,50 0,80 1,60 2,40 3,20 1) Ved rumindhold forstås beholderens bruttovolumen og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes. 2) Andre materialer omfatter bl.a. glas, plast og metal. 25 jf. 1, nr jf. 1, nr. 2 Side 15

17 Den volumenbaserede emballageafgift 3.3 Opkrævning af afgift Afgiftspligten Afgiftspligten for emballager til drikkevarer m.v. 27 indtræder ved emballagens fremstilling hér i landet eller ved indførsel af emballager fra udlandet Registrering af virksomheder Virksomheder skal eller kan lade sig registrere hos de statslige told- og skattemyndigheder afhængig af, hvilken form for virksomhed og hvilken del af emballageafgiften, det drejer sig om. Registreringen hos de statslige told- og skattemyndigheder kan for virksomheder ske enten som oplagshaver eller erhvervsdrivende varemodtager. Oplagshavere er virksomheder, som kan have varer liggende i uberigtiget tilstand, samt modtage varer fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder, uden at der skal svares afgift. Afgiften svares først ved udlevering fra virksomheden til en ikke-registreret oplagshaver. Erhvervsdrivende varemodtagere er virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet. Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshavere, skal registreres som erhvervsdrivende varemodtagere 28. Af tabel 6 fremgår antallet af registrerede virksomheder (oplagshavere) samt antallet af varemodtagere efter den volumenbaserede emballageafgift. Tabel 6: Antal oplagshavere og varemodtagere 1) Den volumenbaserede emballageafgift Antal registrerede Oplagshavere 62 Varemodtagere ) Antal registrerede pr. 2. september Kilde: udtræk af alle registrerede oplagshavere og varemodtager i Fremstillingsvirksomheder Virksomheder, der fremstiller følgende emballagetyper, skal lade sig registrere som oplagshavere: emballager til drikkevarer m.v. 29, dvs. både emballager underlagt den volumenbaserede afgift (spiritus, øl, vin, kulsyreholdige mineralvand m.v.) samt emballager underlagt den vægtbaserede afgift (ikke-kulsyreholdige drikkevarer m.v.) jf. 1, nr jf. 7 a, stk jf. 1, nr. 1-4 Side 16

18 Opkrævning af afgift Grossister (mellemhandlere) Virksomheder, der driver mellemhandel (grossisthandel) med de følgende varer, kan lade sig registrere som oplagshavere: ubrugte drikkevareemballager 31. Dvs. importører af påfyldte emballager ikke har mulighed for i medfør af den nugældende lovgivning at lade sig registrere som oplagshavere Emballeringsvirksomheder Virksomheder, der foretager emballering aftapning, påfyldning eller pakning af de følgende varer kan lade sig registrere som oplagshavere: drikkevarer m.v. 32, dog kun emballager underlagt den volumenbaserede emballageafgift (øl, vin, kulsyreholdige mineralvand m.v.) 33, og ikke emballager underlagt den vægtbaserede emballageafgift (ikke-kulsyreholdige drikkevarer m.v.), som skal lade sig registrere 34. Aftapningsvirksomheder har som oplagshaver ret til at indkøbe ubrugte emballager fra registrerede oplagshavere hér i landet eller fra udlandet uden at betale afgift ved modtagelsen. Afgiften betales ved den påfyldte emballages udlevering fra virksomheden. Hidtil har emballeringsvirksomhederne dog undladt at lade sig registrere som oplagshavere Bagatelgrænse Hovedreglen for anvendelsen af bagatelgrænsen i emballageafgiftsloven er, at grænsen ikke omfatter emballager under den volumenbaserede afgift. Bagatelgrænsen medfører, at virksomheder ikke skal lade sig registrere og dermed ikke betale afgift, hvis afgiften af det årlige salg ikke overstiger kr. 35 En undtagelse til den ovennævnte hovedregel er dog varemodtagere, hvorom det gælder, at modtager de afgiftspligtige varer fra udlandet til et samlet afgiftsbeløb, som ikke overstiger kr. årligt, omfattes de af bagatelgrænsen 36. Virksomhederne skal løbende foretage en vurdering af, hvorvidt afgiftsbeløbet ligger under eller over bagatelgrænsen. Virksomhederne særligt de virksomheder, der nærmer sig bagatelgrænsen skal således kunne godtgøre, hvorvidt bagatelgrænsen er overskredet eller ej. 30 jf. 3, stk jf. 3 a 32 jf. 1, nr jf. 3, stk jf. 3, stk jf. 3, stk jf. 7 a, stk. 4 Side 17

19 Den volumenbaserede emballageafgift Bagatelgrænsen er ikke en bundgrænse, dvs. der er ikke fradrag i afgiftsbetalingen, men udelukkende en fritagelse for registrering og dermed betaling af afgiften, når bagatelgrænsen ikke overskrides Opgørelse af den afgiftspligtige mængde Oplagshavere Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden. I den opgjorte afgiftspligtige mængde fradrages varer, der er udleveret ubeskattet i månedens løb 37, jf. afsnit nedenfor. For den volumenbaserede emballageafgift foretages opgørelsen på grundlag af udleveringen af emballager, der er fremstillet af virksomheden eller tilført denne i ikke-afgiftsberigtiget stand fra udlandet eller fra andre registrerede virksomheder. For aftapningsvirksomheder omfatter den afgiftspligtige mængde antallet af udleverede påfyldte emballager. Emballager påfyldt indhold skal leveres afgiftsberigtiget til en anden registreret virksomhed Erhvervsdrivende varemodtagere Virksomheder, der er registreret som erhvervsdrivende varemodtagere 38, skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den efterfølgende måned angive mængden af de varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb, og som der ikke tidligere er svaret afgift af Afgiftsgodtgørelse Der findes to former for afgiftsgodtgørelse samt en særregel for visse mineralvandsflasker: 1. Afgiftsgodtgørelse for ubrugte eller påfyldte emballager 40. Virksomheder, der ikke er registreret efter emballageafgiftsloven som oplagshaver, kan få afgiftsgodtgørelse for ubrugte eller påfyldte afgiftspligtige emballager, der leveres til udlandet. Der kan dermed opnås afgiftsgodtgørelse ved eksport af emballager omfattet af enten den volumenbaserede emballageafgift, den vægtbaserede emballageafgift, bæreposeafgiften eller den vægtbaserede afgift på engangsservice, jf. oversigten over emballageafgiften i afsnit 2.2. Det er en betingelse, at den årlige godtgørelse udgør mindst 500 kr. Bestemmelsen fremgik første gang af det oprindelige lovforslag fra Afgiftsgodtgørelse for brugte drikkevareemballager, som returneres til genpåfyldning i udlandet jf jf. 7 a, stk jf. 7 a, stk jf. 6, stk Forslag til Lov om afgift af visse detailsalgspakninger 42 jf. 6, stk. 4 Side 18

20 Opkrævning af afgift Der kan gives godtgørelse af afgiften på beholdere under den volumenbaserede emballageafgift, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse (genpåfyldning) i udlandet. Der er dog den betingelse for afgiftsgodtgørelsen, at beholderne eller tilsvarende beholdere er afgiftsberigtiget mindre end et år før tilbageleveringen til udlandet. Bestemmelsen fremgik første gang af det oprindelige lovforslag fra Bestemmelsen omfatter hovedsageligt vinflasker, som returneres til genpåfyldning i udlandet. For mere om kvotesystemet for vin- og spiritusflasker henvises til afsnit nedenfor om dokumentationskravene. Genpåfyldelige emballager til øl og sodavand ville kunne opnå denne godtgørelse, hvis det kan dokumenteres, at flaskerne eksporteres med det formål at blive genpåfyldt. Men stort set alle importerede flasker til øl (og sodavand) bliver i dag sendt til omsmeltning, når de er indsamlet på trods af godtgørelsesadgangen Afgiftsgodtgørelse for visse mineralvandsflasker, som indvindes til glasfabrikation 45. Særreglen for visse mineralvandsflasker medfører, at der ydes godtgørelse af afgiften på glasbeholdere, der oprindeligt har indeholdt naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, uden at der er tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 vægtprocent. Det er en betingelse, at beholderne genindvindes til glasfabrikation. Særreglen omfatter importerede mineralvand. Bestemmelsen blev indført ved lovændringen i for at indrømme adgang til at opnå afgiftsgodtgørelse for visse mineralvandsflasker til naturligt, kulsyreholdigt mineralvand, da det kun er muligt at påfylde flaskerne ved den naturlige kilde. Det er bl.a. en betingelse for godtgørelsen, at skårene genanvendes til glasfabrikation. Særreglen kom ind ved et ændringsforslag på baggrund af en henvendelse om netop den franske mineralvand Perrier importøren fandt ikke, at den eksisterende godtgørelsesadgang 47, som er betinget af fornyet anvendelse, dvs. genpåfyldning, medførte rimelige konkurrencevilkår, da det er for dyrt og besværligt at returnere flaskerne til Sydfrankrig. Bestemmelsen stiller ikke betingelse om, at emballagen skal være genpåfyldelig eneste betingelse er, at glasset genindvindes og at dette ske i Danmark. Vedrørende dokumentationskravene henvises til afsnit Lovforslag til Lov om afgift af visse detailsalgspakninger 44 jf. KonkurrenceStyrelsens rapport fra 2001: Priser og avancer i grænsehandlen med øl og sodavand 45 jf. 6, stk L (2. saml.) (den senere lov nr. 193 af 18. maj 1982) 47 den nuværende 6, stk. 4 Side 19

21 Den volumenbaserede emballageafgift Afgiftsfritagelse Oplagshavere kan levere påfyldte emballager i ikke-afgiftsberigtiget stand eller fradrage den afgiftspligtige mængde i afgiftsregnskabet, når: varen leveres til udlandet (eksporteres) 48, varen går tabt ved brand, brækage eller lign. 49, der tidligere er betalt afgift af emballagen (genpåfyldelige) 50, varen returneres såfremt varens pris samt afgift godtgøres køberen 51, og emballagen indeholder en vareprøve, der ikke er beregnet til salg. Derved opnår oplagshavere, at afgiften først forfalder til betaling, når varen overgår til forbrug, og i tilfælde af eksport, at afgiften ikke skal erlægges. Det er udelukkende ubrugte drikkevareemballager 52, som oplagshavere kan modtage uden at afgiftsberigtige ved modtagelsen, dvs. så snart drikkevareemballagen er påfyldt, skal der finde afgiftsberigtigelse sted, jf. afsnit Påfyldte drikkevareemballager kan således ikke overføres mellem oplagshavere uden at afgiften berigtiges. Hidtil har emballeringsvirksomheder, som jf. afsnit kan lade sig registrere som oplagshavere, undladt dette. Blandt emballeringsvirksomhederne befinder sig bl.a. bryggerierne m.v. Der kan derudover bevilliges tilladelse til afgiftsfrit indkøb af eksportemballager under den volumenbaserede emballageafgift, såfremt emballagerne ikke er genstand for omsætning her i landet 53. Dette kan f.eks. være dåser, der er udformet særligt med henblik på det specifikke eksportmarked, som skal modtage dåserne. Der er endvidere afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat efter momslovens bestemmelser om momsfritagelse ved import 54. Betingelserne omfatter bl.a. varer, som opnår toldfrihed ved indførslen Dokumentationskrav ved eksport af ubrugte eller påfyldte emballager Dokumentationskrav for godtgørelse af afgiften for ubrugte og påfyldte emballager er de samme, som for godtgørelse af andre punktafgifter, dvs. at virksomheden skal kunne dokumentere, dels at der er tale om beskattede varer (indkøbsfaktura), dels at varerne er udført til udlandet. 48 jf. 5, stk. 1, nr jf. 5, stk. 1, nr jf. 5, stk. 1, nr jf. 5, stk. 1, nr jf. 1, nr jf. 6, stk jf. momslovens 36, stk. 1-3 Side 20

22 Opkrævning af afgift Ved udførsel til andre EU-lande er dokumentationen den samme som ved udførsel af varer fra momsregistrerede virksomheder, dvs. at der skal foreligge en fakturakopi og transportdokumentation (transportfaktura, fragtbrev e.l.). Ved udførsel til 3. lande skal der foreligge en udførselsangivelse, der er afstemplet af toldmyndighederne på udførselsstedet fra EU s toldområde Dokumentationskrav ved eksport af vinflasker til genpåfyldning Der kan gives godtgørelse af afgiften af emballager, der brugte leveres tilbage og sælges til fornyet anvendelse (genpåfyldning) i udlandet. Det gælder emballager til alle varekategorier, der er omfattet af den volumenbaserede afgift, dvs. spiritus, vin, frugtvin, øl, mineralvand, limonade og andre varer tilsat kulsyre. Ordningen har fra starten i praksis alene omfattet vinflasker, men omfatter principielt alle flasker med volumenafgift, der udføres til udlandet til genpåfyldning. Vinflasker er fortsat helt dominerende, men der forekommer om end i begrænset omfang andre typer af flasker. Godtgørelsen gives til virksomheder, der selv har indført de emballager eller tilsvarende emballager som genudføres til fornyet anvendelse i udlandet, eller til andre virksomheder end de, der har indført emballager, f.eks. flaskeskyllerier, og som har fået retten til afgiftsgodtgørelse overdraget fra importøren. Virksomheden skal have en generel tilladelse (bevilling) fra ToldSkat til godtgørelse af afgiften. Der er i tilladelsen fastsat følgende generelle betingelser for godtgørelse: 1. Emballagerne skal udføres i hel tilstand. 2. Emballagerne skal genudføres mindre end 1 år efter, at de er indført og afgift betalt. 3. Udførslen skal ske i forbindelse med et salg og dokumenteres efter de almindelige regler for udførsel af varer. 4. Virksomheden skal periodisk til ToldSkat afgive en anmodning, der indeholder en opgørelse over de udførte emballager, der ønskes godtgørelse for. 5. Opgørelsen skal udfærdiges på grundlag af salgsfakturaer mv. over de udførte emballager (flasker) og indeholde en specifikation over disse opdelt på flasketyper, antal flasker, flaskestørrelse (nominelt indhold i cl), afgiftsbeløb og samlet afgiftsbeløb. 6. Virksomheden skal i opgørelsen afgive en erklæring om, at emballagerne er udført til genpåfyldning i udlandet. 7. At virksomheden søger om afgiftsgodtgørelse inden 1 år efter emballagernes udførsel. Side 21

23 Den volumenbaserede emballageafgift 8. Som dokumentation for betalt afgift ved indførslen skal virksomheden kunne fremlægge en attest, der er overdraget fra importøren, som har betalt afgift af emballagerne ved indførslen. Overdragelse af retten til afgiftsgodtgørelse til virksomheden skal kunne dokumenteres ved en erklæring fra importøren. Da genudførsel af emballagerne typisk foretages af andre end dem, der har indført emballagerne, f.eks. flaskeskyllerier, kan retten til afgiftsgodtgørelse overdrages fra importøren til flaskeskyllerier og andre virksomheder, der udfører emballager til udlandet, jf. ovenanførte pkt. 8. Overdragelsen af retten til afgiftsgodtgørelse foretages ved at importøren skriftligt over for eksportøren (indsamleren/flaskeskylleriet) erklærer sig indforstået med, at eksportøren får afgiftsgodtgørelse ved udførsel af emballager, der er indført og afgiftsberigtiget af importøren. Som bevis for den indførte mængde skal importøren til eksportøren fremlægge en attest. Eksportøren kan herefter få afgiftsgodtgørelse for den mængde emballager, der kan fremlægges attest for. Det er ikke et krav, at emballagerne er identiske med de indførte emballager. Det er alene et krav, at antallet af emballager og emballagetyperne er i overensstemmelse med de attester, der fremlægges. De særlige regler for afgiftsgodtgørelse skyldes bl.a., At der ikke er identitet mellem indførte og udførte varer. Der indføres (købes) vin og udføres emballage. At der ikke er et normalt varesalg mellem importør og eksportør. Emballagen modtages gennem en indsamlingsordning. At der ikke ved eksporten kan skelnes mellem emballager, der er indført og afgiftsberigtiget, og emballage indført via grænsehandlen, hvorved ikke-afgiftsberigtigede flasker indgår i indsamlingsordningen. At der ikke ved eksport af den enkelte vinflaske er nogen som helst kendetegn for dens afgiftsmæssige oprindelse Dokumentationskrav ved eksport af visse mineralvandsflasker Der kan gives godtgørelse for emballageafgift af glasbeholdere, der oprindeligt har indeholdt naturligt kulsyreholdigt mineralvand, uden tilsat kulsyre, med et kulsyreindhold på mindst 0,4 pct. mas., hvis flaskerne leveres til fornyet glasfabrikation. Det er en betingelse for godtgørelse: At virksomheden har en bevilling til godtgørelse fra ToldSkat. At beholderne leveres til fornyet flaskeproduktion i Danmark. At virksomheden periodisk afgiver en opgørelse over leverede flasker til genindvinding. Side 22

24 Opkrævning af afgift At opgørelsen indeholder oplysning om salgsfakturaer over de leverede flasker og disses antal, rumindhold og afgiftsbeløb. At der afgives erklæring om, at flaskerne er indført og afgift betalt af virksomheden, og at flaskerne vil blive anvendt til fornyet glasproduktion. At flaskerne er indført fra udlandet inden for højst 2 år, og at ansøgning om godtgørelse sker inden for 1 år efter flaskernes levering til glasværket. 3.4 EU-retten Den fiskale kompetence ligger som udgangspunkt hos de enkelte medlemsstater i EU, men via EU-medlemskabet følger forpligtelsen til overholdelse af en række regler. Rammerne for udformningen og gennemførelsen af skatte- og afgiftslovgivningen defineres af EF-traktaten, afledt fællesskabsret (forordninger, direktiver m.v.), retspraksis samt Kommissionens gennemførelsesafgørelser. EU-retten sætter således både direkte og indirekte rammer for, hvordan skatter og afgifter kan udformes og gennemføres. For så vidt angår de direkte rammer, er der tale om en række retsakter med baggrund særligt i de fiskale bestemmelser i EF-traktaten, jf. afsnit nedenfor. De mere indirekte rammer for skatte- og afgiftslovgivningen følger først og fremmest af konkurrencereglerne, herunder særligt bestemmelserne om statsstøtte, jf. afsnit nedenfor. Bestemmelserne om varernes fri bevægelighed danner ligeledes og i særlig grad grundlag for udformningen af afgiftslovgivningen, jf. afsnit nedenfor. I medfør af andre EU-retsakter pålægges medlemsstaterne endvidere nogle meddelelseskrav i forbindelse med vedtagelse af nationale forskrifter, såsom tekniske forskrifter, jf. afsnit nedenfor, og foranstaltninger vedrørende emballage, jf. afsnit nedenfor De fiskale bestemmelser i EF-traktaten EF-traktatens fiskale bestemmelser fremgår af artiklerne Artiklerne 90 og 91 forbyder forskelsbehandling mellem indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater via interne afgifter. Forbud mod diskriminerende interne afgifter I artikel 90 er der således et forbud mod, at en medlemsstat direkte eller indirekte pålægger varer fra en anden medlemsstat afgifter, der er højere end de tilsvarende afgifter, der pålægges lignende indenlandske varer. Ved lignende varer lægges der vægt på sammenligneligheden i anvendelsen af varerne. Det er endvidere forbudt ligeledes ifølge artikel 90 at pålægge varer fra andre medlemsstater en afgift, som indirekte vil kunne beskytte andre varer (indenlandske). Her er det tilstrækkeligt, at den indførte vare konkurrerer med den indenlandske produktion m.h.t. én anvendelsesmulighed, selv om den ikke er fuldstændig sammenlignelig. Side 23

25 Den volumenbaserede emballageafgift EF-Domstolen har påpeget, at en afgift ikke kan kaldes diskriminerende blot fordi, at det kun er andre medlemsstaters varer, der bliver pålagt de største afgifter, hvis dette skyldes anvendelsen af objektive og ikke-forskelsbehandlende kriterier. Hvis varer fra andre medlemsstater på grundlag af tilfældige og/eller forskelsbehandlende bestemmelser på forhånd og/eller ved definition udelukkes fra at nyde godt af en lavere afgift, udgør dette et brud på artikel 90. Det er således ikke muligt at fritage en vare for afgift ud fra det kriterium, at varen er produceret under specielt miljøvenlige forhold, hvis disse forhold ikke kan gøres gældende ved import af tilsvarende varer 55. EF-Domstolen har udtalt, at forbuddet i artikel 90 skal sikre, at interne afgifter virker fuldstændig neutralt i forhold til konkurrencen mellem indenlandske og indførte varer. Artikel 90 udgør en lex specialis i forhold til det generelle forbud mod handelshindringer i artikel 28, jf. afsnittet nedenfor. Godtgørelse for interne afgifter ved udførsel Af artikel 91 fremgår følgende: Ved udførsel af varer til en medlemsstats område kan der ikke ydes godtgørelse for interne afgifter ud over det beløb, der har været pålagt dem direkte eller indirekte. Forbrugsafgifter og andre indirekte skatter kan således godtgøres ved eksport, men kun i det omfang, at de faktisk og utvivlsomt har været pålagt den konkrete vare. Artikel 90 og 91 skal sikre varernes frie bevægelighed og er i praksis et supplement til forbuddet mod told og toldlignende afgifter, jf. afsnit nedenfor. EF-traktatens bestemmelser medfører således, at det hverken er tilladt at indføre særskatter told på andre medlemsstaters varer eller at yde eksportstøtte til egne varer. Varernes fri bevægelighed må ikke indskrænkes. Modsætningsvis er det tilladt at indføre interne afgifter, der rammer importerede og indenlandske varer på samme måde, dvs. hvis afgiftssystemet er en generel ikke-diskriminerende ordning, som anvendes ud fra systematiske og objektive kriterier. Harmonisering af de indirekte skatter Ifølge artikel 93 kræver det enstemmighed i Rådet at vedtage bestemmelser om harmonisering af lovgivning vedrørende omsætningsafgifter, forbrugsafgifter og andre indirekte skatter, i det omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion. For så vidt angår emballage er der ikke gennemført harmonisering af medlemsstaternes afgifter inden for dette område, men EU-Kommissionen har dog på et tidligere tidspunkt givet 55 Miljøafgifter i det indre marked, afsnit I, 18, Meddelelse fra Kommissionen, den 26. marts 1997 Side 24

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 14 Offentligt 9. december 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 64 - Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 789 af 28/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0149675 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1062 af 26/08/2013

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Skatteudvalget 2010-11 L 111, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 - Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven),

Herved bekendtgøres lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), LBK nr 1236 af 04/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0848077 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567981\Dokumenter\567981.fm 27-03-08 16:19 k04 bj. Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

BRANCHEFORENINGEN FOR FLASKEGENBRUG. Høringssvar. Brancheforeningen for Flaskegenbrug

BRANCHEFORENINGEN FOR FLASKEGENBRUG. Høringssvar. Brancheforeningen for Flaskegenbrug 17. maj 2010 Høringssvar fra Brancheforeningen for Flaskegenbrug til nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.m. (J.nr. 2009-101-0076) Skatteministeriet har ved Forslag om ændring af

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven

Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 11 Offentligt Bryggeriforeningens foretræde for Folketingets Skatteudvalg om ændring af emballageafgiftsloven Den 3. december 2014 www.bryggeriforeningen.dk Bryggeriforeningen

Læs mere

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER

GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER 27. juni 2001 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: GRÆNSEHANDEL, AFGIFTER OG AVANCER Konkurrencestyrelsen har udsendt en rapport, hvor man har analyseret prisog konkurrenceforholdene

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter LBK nr 1484 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662877 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling

27. september 2010 EM 2010/29. Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling 27. september 2010 EM 2010/29 Forslag til: Inatsisartut lov nr. xx af xx. xxxx 2010 om miljøafgift på produkter til energifremstilling Miljøfgift af energiprodukter med videre 1. Der betales miljøafgift

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser

Forslag til folketingsbeslutning om fordobling af satsen for pant på drikkevarer i dåser 2008/1 BSF 110 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 24. februar 2009 af Benny Engelbrecht (S), Torben Hansen (S), Ida Auken (SF), Pia Olsen Dyhr (SF),

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

2008/1 LSV 204 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til

2008/1 LSV 204 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj Forslag. til 2008/1 LSV 204 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-101-0076 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj 2009 Forslag til Lov

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Til lovforslag nr. L 111 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) Kapitel

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2009-10 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant

Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt. Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 481 Offentligt Dansk Retursystem A/S Ikke-indløst pant 1 Dansk Retursystem A/S arbejder for en renere natur Et privat selskab, der ejes af bryggerierne Drives på

Læs mere

Medlem af Naalakkersuisut for Natur, Miljø og lusütsomrádet Postboks 1614 3900 Nuuk Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarñk Forbruger- og Konkurrencestyrelsen Henvendelse fra Konkurrencenævnet

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 34 Offentligt J.nr. 2010-231-0038 Dato: 28.02.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

Læs mere

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul.

De samfundsøkonomiske tab ved grænsehandlen er relativt små og nettobeskæftigelsesvirkningen er tæt på nul. i:\april-2001\skat-b-04-01.doc Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 25. april 2001 GRÆNSEHANDEL: NÆSTEN BALANCE En rapport fra Skatteministeriet over den samlede grænsehandel viser, at danskerne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 15. oktober 2007 EM 2007/60 1. Lovforslagets baggrund Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Presset på de offentlige udgifter er stigende. Som følge heraf foreslås afgifterne på sukker,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem

Sådan rapporterer du dit salg. Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Sådan rapporterer du dit salg Vejledning til producenter og importører om valg af rapporteringsform i det danske pant- og retursystem Februar 2012 Om rapportering i det danske pant- og retursystem Producenter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til Lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2012-13 Fremsat den 17. maj 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af ølog vinafgiftsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1

Forslag. til. Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1 Skatteministeriet Udkast 7. maj 2013 Forslag til Lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love1 (Ophævelse af sodavandsafgiften,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014

NOTAT. Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7552-00014 Ref. fh Den 15. januar 2014 Notat om høring af udkast til revideret bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011

Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere. Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Fedtafgift Fedtafgiften træder i kraft den 1. oktober 2011 Et stort flertal i Folketinget har netop vedtaget den nye lov om afgift

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven) 1) 2010/1 LSV 111 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-231-0038 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. marts 2011 Forslag til

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til

Forslag. Fremsat den 5. maj 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) til 29/1 LSF 216 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 21-231-3 Fremsat den 5. maj 21 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov

Læs mere

Kapitel 1. Sammenfatning

Kapitel 1. Sammenfatning - 1 - Sammenfatning - 2 - Kapitel 1. Sammenfatning 1. Resumé Grænsehandlen med nydelsesmidler falder: Grænsehandlen med nydelsesmidler er faldende. Fra 2004 til 2005 vil grænsehandlen med nydelsesmidler

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg.

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009. 1. I 2, stk. 1, ændres 14 kr. 20 øre pr. kg til: 17 kr. og 75 øre pr. kg. Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0021 Den 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer, lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v. og lov

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet

Fedtafgift. Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Fedtafgift Maj 2011 v/ Tor Christensen og Jeanette Rose Hansen Skatteministeriet Baggrund Forslag om fedtafgift Et højt indtag af mættet fedt er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme En

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

Skatteudvalget L 204 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 204 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 204 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-231-0024 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577386\Dokumenter\577386.fm 21-04-09 14:17 k04 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. september 2010 27. september 2010. Nr. 1129. Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer 1) I medfør af 9, stk. 1-4, 9 a, stk. 1-3,

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27.maj 2008 (OR. en) 7748/08 Interinstitutionel sag: 2007/0273 (CNS) POSEIMA 1 REGIO 7 FISC 33 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde

Bidrag fra De Samvirkende Købmænd (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde Skatteministeriet Saneringsudvalget Ingrid Hornshøj Jensen ihj@skm.dk København, den 17. maj 2016 Bidrag fra (DSK) til Saneringsudvalgets arbejde I forlængelse af det første møde i Saneringsudvalget, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 43, L 43 A, L 43 B Offentligt 20. november 2014 J.nr. 14-3881387 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 43 - Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013.

Forslag UDKAST. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2013. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 139 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer og lov om forskellige forbrugsafgifter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen

Indirekte skatter. Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar Lene Skov Henningsen Skatteudvalget 2011-12 (Omtryk - 10/02/2012 - Vedlagt plancher) SAU alm. del Bilag 122 Offentligt Indirekte skatter Seminar om skattesystemet m.v. for Folketingets Skatteudvalg den 17. januar 2012 Lene

Læs mere

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-231-0021 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love 1) 2011/1 LSF 197 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2012-511-0092 Fremsat den 14. august 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. april 2016 FM 2016/18 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er, at der skabes en bedre balance mellem indtægter og udgifter ved at skabe et større

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Skatteministeriet SKAT

Skatteministeriet SKAT Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 23 Offentligt Skatteministeriet SKAT 30. november 2007 J. nr. 07-172251 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til ændringer af Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer

EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6. Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer EU-RET, 2. ÅR, HOLD 4-6 Fri bevægelighed af varer: Afgiftsmæssige hindringer 01-10-2007 2 Hvad skal vi nå i dag? 1. Erstatningstime fredag kl. 14-16, Kirkesalen 2. Repetition 3. Lidt om domslæsning i EU-ret

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere