Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen."

Transkript

1 Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking hjertelig til lykke med 50 års stiftelsesdagen. Den 1. maj 1955 var dagen, da en lille ihærdig broderskare fik kronet deres store forarbejde med oprettelse af en Odd Fellow Loge i Lemvig. Glæden bliver ikke mindre, når vi konstaterer, at vor Loge som 50-årig stadig trives og udvikles samt har et stabilt medlemsantal. Vort ønske for fremtiden skal være, at vor Loge såvel som vor Odd Fellow Orden, må opleve stadig fremgang med engagerede brødre såvel i Ordenens egen organisation som i vort omgivende samfund. Vor Ordens budskaber om, hvordan mennesker på denne jord bør behandle hinanden, er lige så - aktuelle i dag, som de var i 1819, hvor Odd Fellow Odenen blev stiftet. Vi vil som Storrepræsentanter i jubilæumsåret sige tak til jubilæumsudvalget for det fine og store arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. De ældste brødre vil kunne nikke genkendende til den beskrevne udvikling i vor Loge, mens det for vore øvrige brødre vil være interessant og nyttig historielæsning, der kan tjene som ballast for de beslutninger, der skal tages for vor Loge fremover. Et stort tillykke med 50 års jubilæet og lykke og fremgang fremover. Vagn Baunsgaard og Lindgren Sørensen. Marcellus Loge nr. 8 Den 16. januar 1883 blev der stiftet en Odd Fellow Forening af 34 brødre. Bestyrelsen bestod af: Formand, Viceformand, Secretair og en Regnskabsfører. Embedsmændene forpligtede sig til at være til stede, og udeblivelse eller forsinkelse betaltes med en bøde på 25 øre. Allerede den 25. september 1883 blev Marcellus Loge nr. 8 stiftet. Optagelseskontingentet var på 30 kr., gradegebyr på 15 kr. og det månedlige kontingent blev fastsat til 3 kr. Kassereren måtte kun være i besiddelse af højst 100 kr. Overskydende beløb skulle indsættes på en konto i en sparekasse. Brødrene kom langvejs fra: Her kan nævnes Gråsten, Frederikshavn, Hurup, Glyngøre, København og Struer. I avisen fra 1958 stod der i rubrikken: For 75 år

2 siden: Indvielsen af Marcellus Loge nr. 8 fandt sted og overværedes af 23 ordensbrødre og en del særligt indbudte. I dagens anledning vajede flag rundt om i byen. ses i forværelset under et foto af brødrene ved stiftelsen og en nedfotograferet kopi af Fribrevet til Marcellus. Ifølge protokollen forsøgte daværende br. Storrepræsentant Anker Kaalund at lave en handel med Loge nr. 25 Horsia om bl.a. ceremonimesterstaven men der fik han et rungende nej, som han sent vil glemme!. Logen var den første, som ejede egen logebygning. Huset ligger endnu i dag på Søvejen 7, og bruges til privat beboelse. I Storlogens årsberetninger fra den tid anføres det, at Marcellus Loge nr. 8 ret hurtigt skrantede, og da man ikke modtager beretninger fra Lemvig, besluttedes at inddrage Fribrevet, og Marcellus ophørte med at bestå i maj Effekterne blev solgt til Loge nr. 25 Horsia, Horsens, som blev stiftet i oktober Effekterne blev sendt pr. efterkrav på 275 kr. Man ville i Lemvig være sikker på, at pengene ikke havnede i Storlogen! I anledning af 100 året for Marcellus Loge nr. 8 s stiftelse modtog vi faklerne fra Loge nr. 25 Horsia de er angiveligt fra den gamle loge og kan i dag Et stort spørgsmål vil altid hænge i luften: Hvad var årsagen til, at Marcellus måtte lukke? Der er nok flere årsager. Som nævnt var der ikke orden med indberetninger til Storlogen. Og med Lemvigs placering havde mange brødre en lang rejse for at overvære logemøderne en rejse, som for mange med datidens transportmuligheder ikke kunne klares på en dag. Vi ved også, at der mellem nogle brødre var økonomiske tvister med sagsanlæg til følge.

3 Odd Fellow Foreningen Lemvig / VIKING Den 25. september 1883 blev Marcellus Loge nr. 8 som den første loge i Jylland oprettet i Lemvig. Men allerede efter 7 år blev Logen ophævet. Fra 1890 og til 1920 var der, så vidt vides, ingen Odd Fellow medlemmer i Lemvig. I årene fra 1920 til 1925 blev der fra Lemvig optaget 5 brødre i Loge nr. 34 Dannebrog, og den 11. maj 1925 blev Odd Fellow Foreningen LEMVIG stiftet. Disse 5 brødre var: Chr. Nielsen Torp, Georg Christensen, Aage Damborg, Th. Jørgensen og Carl Dalgaard. Møderne blev holdt privat og gik på skift mellem brødrene. Tilgangen var meget lille i 1931 var der 11 brødre. Ved årets første møde i 1931 skænkede brødrene Foreningen en hammer af ibenholt med sølvbeslag. Hammeren blev lavet af br. Carl Dalgaard og ligger i dag på Undermesters pult. Møderne blev så henlagt til Industrihotellet, hvis ejer også var medlem. I Foreningens levetid har der været 5 formænd: Chr. Nielsen Torp Th. Jørgensen Alex Rønne Hilbert Sørensen Søren Norup. Den 22. august 1933 vedtog man ved 2. afstemning, at Foreningens navn skulle ændres til VIKING. Der havde været nogen modstand mod dette navn fra br. D.D.S.S. Randrup, fordi navnet ikke var ordensrelateret, men det nye navn blev dog efter nogen tid accepteret. Så kom 2. verdenskrig, og fra 1942 til 1948 holdtes ingen møder. Men efter 1948 blev arbejdet genoptaget, og møderne blev nu henlagt til Jespersens Hotel. Men der blev man af forskellige grunde ikke ret længe. På grund af salg af hotellet tilbød br. Carl Dalgaard, at Foreningen gratis kunne benytte hans gildesal i Østerbrogade, og den 6. oktober 1948 flyttede Foreningen til Kælderen. Nu blev tilgangen større, og det varede ikke længe, før Kælderen blev for lille, men det rådede br. Kaj Nielsen bod på ved at stille et rum i forbindelse med Kælderen til rådighed. Der var nu 32 brødre. I juli 1950 drøftedes for første gang muligheden for at købe ejendommen i Bredgade 7, men spørgsmålet blev udskudt, fordi ejendommen blev solgt til anden side. I 1954 blev ejendommen Vestergade 39 købt og Loge nr. 75 VIKING blev som bekendt institueret den 1. maj Odd Fellow Foreningen VIKING havde således efter 30 års virke nået sit endelige mål. Til sidst nævnes fra protokollerne, at Foreningen i en årrække sørgede for 6 drenges ferieophold i Loge nr. 34 Dannebrogs sommerkoloni ved Oddesund Strand. Senere deltog også et antal piger.

4 Fra første side i Forhandlingsprotokollen for Odd Fellow Foreningen LEMVIG. Mandag den 11. maj 1925 blev der ved en lille stilfuld og festlig højtidelighed dannet Odd Fellow Foreningen LEMVIG. Kl. 7 samledes ca. 40 brødre fra Holstebro, Vinderup, Ulfborg og Struer på Afholdshotellet. Br. O West åbnede mødet og meddelte, at han af br. D.D.S.S., der var forhindret i at være til stede, var bemyndiget til at danne Foreningen og indsætte dennes embedsmænd. Han holdt derefter en smuk lille tale og ønskede det nye skud på ordenstræet held og lykke i fremtiden. Derefter blev br. Chr. Nielsen Torp indsat som formand, br. Aage Damborg som sekretær og br. Carl Dalgaard som kasserer. Foreningen fik navnet LEMVIG. Bagefter var der brodermåltid, hvor der herskede en munter og fornøjelig stemning. Det var starten på arbejdet med at danne en Odd Fellow Loge i Lemvig. Som bekendt skulle der gå 30 år, inden målet blev nået. Hvorfor navnet Viking? Beslutningen om at ændre Odd Fellow Foreningens navn fra LEMVIG til VIKING kan ikke efterspores, da de daværende brødre er døde. Man kan gætte på, at der hentydes til vikingernes vovemod og dristige fremfærd. Limfjordens vestlige del var jo udgangspunkt for kong Knud den Stores togter til England. Med den viden vi har i dag om vikingernes omspændende virke ude i Europa, hvor de i vidt omfang drev handel, må navnet opfattes som et symbol på udsyn og den virketrang, der prægede datidens mennesker. Månederne op til 1. maj 1955 I tiden op mod institueringen var der en livlig brevveksling mellem Odd Fellow Foreningen og Storlogen. Der var mange spørgsmål, der skulle afklares. 7/ Der forespørges, om der findes særlige formularer til ansøgning om Fribrev for den påtænkte nye loge i Lemvig. Der bestilles regalier og insignier. 8/ Det meddeles Storlogen, at brødrene på et møde har vedtaget at kalde den fremtidige loge VIKING, og man vil gerne have oplyst, hvilket nummer den nye loge vil få.

5 Arbejdet med indretning af logen er så langt fremskredet, at indvielsen vil kunne foregå i maj, og Foreningen vil foreslå den 8. eller 15. maj, idet Foreningen bliver 30 år den 11. maj. Med hensyn til regalier har den Højværdige br. Storsire meddelt dispensation til, at vi selv må fremstille disse, og dette arbejde er i fuld gang. I brevet er vedlagt check på 200,00 kr. for gebyret. Der ønskes hurtigt svar om, hvilken dag indvielsen kan finde sted: 1., 15., eller 22. maj. Hvis det er Storlogen lige meget, vil vi her foretrække den 15. maj, men overlader i øvrigt til Storlogen at bestemme dagen. Storlogen kan ikke oplyse om, hvilket nummer logen vil få, men det vil blive nr. 74 eller 75. Der er også ved at blive dannet en ny loge i Randers. 21/ Det ønskede budget fremsendes. Udover de i budgettet ansatte beløb er Foreningen i besiddelse af den krævede kapital på 100,00 kr. pr. br. eller i alt 4.000,00 kr. Nummeret på logen efterlyses igen af hensyn til bl.a. logetæppet. 4/ Afgangskort for 40 brødre vil blive fremsendt, så snart de modtages fra de respektive loger og ligeledes ansøgning fra 2 kandidater om optagelse i Ordenen. 19/ Der fremsendes 40 afgangskort for de brødre, der ønsker at overgå til den nye loge. Endvidere vedlægges en fortegnelse over de valgte og udnævnte embedsmænd. Vi har vist nok glemt at bestille insignier til kapperne for Overmester, Undermester og Exmester, og vil gerne bestille disse. 19/ Den nye loges segl er for tiden under udarbejdelse. Yderligere skal jeg oplyse, at Storlogens repræsentanter vil blive afhentet i Struer om lørdagen og igen blive befordret til Struer mandag morgen. Dagen Søndag den 1. maj 1955, få dage før Foreningens 30 aars Jubilæum, oprandt endelig Dagen, som man havde set hen til med stor Forventning og Loge nr. 75 kunne institueres under Foreningens gamle navn VIKING. Kl. 9 blev der nedlagt Kranse paa de afdøde Bbr. Grave, og på Slaget 10 meldte Br. Stormarskal Storlogens ankomst. Byggeudvalget afleverede Bygningen til Br. Stor- Sire og den højtidelige handling med Indvielse af Logesalen tog sin Begyndelse. Det var en uforglemmelig Oplevelse for de talrige Bbr., der fyldte Logesalen til sidste Plads. Efter en Frokostpause besatte Stor Embedsmændene paany Stolene og de fem Bbr., der havde ansøgt om Fribrev, fremstilledes for Br. Stor-Sire og fik overrakt Fribrevet efter at dette var oplæst af Br. Stor-Sekretær. Tilbage var derefter Installationen af de nye Embedsmænd og efter en kort pause foretoges Indvielsen af 2 nye Kandidater med Br. Stor-Sire i Overstolen, Br. Stor-Sekretær i Understolen,Br. Dep.Stor-Sire som Exmester, Br. Stor-Kapellan som Kapellan og Br. Stor-Marskal som Ceremonimester. Atter en uforglemmelig Oplevelse for de mange tilstedeværende Bdr. Og ikke mindst for de 2 kandidater, som blev optaget i Ordenen. De forskellige Handlinger foregik nøjagtig som beregnet og næppe var Indvielsen afsluttet, før Damerne indfandt sig for at tage de nye Lokaler i Øjesyn. Br. Stor-Sire rettede nogle varme og

6 tankevækkende Ord til Damerne om Odd Fellow Ordenen. Om aftenen var der Festmiddag paa Jespersens Hotel, hvor der blev holdt 6 officielle Taler. Br. U.M H. P. Brodersen bød velkommen og ledede Aftenen igennem. Br. Chr. Nielsen Torp talte for Konge og Fædreland, Br. O.M. Søren Norup for Ordenen, Br. Stor-Sire for den nye Loge, Br. U.M. Brodersen for Moderlogerne, Br. Hilbert Sørensen for gæsterne og Br. Harald Jensen for Damerne, og efter forskellige havde haft Ordet takkede Br. O.M. Norup Storlogen og Stor-embedsmændene for Dagen og rettede en tak til forskellige Sider for den Hjælp der var ydet og for de Gaver, der var modtaget i Dagens løb. Indretning og Anskaffelsen af dens Tilbehør. Efter 65 Aars Forløb har Lemvig igen faaet sin egen Loge, et nyt Bevis paa Ordenes Livskraft, at der efter saa mange Aars Forløb og trods adskillig Modgang paany kan samles saa mange Bdr. Under Logens Banner. Ovenstående beretning fandt br. Arkivar i arkivet. Det er uvist, hvem der har skrevet den. Jeg har valgt at tage den med og skrevet den af nøjagtigt, som den er skrevet. For mig er det en stilfærdig beskrivelse af en stor og højtidelig oplevelse for vedkommende. Ole Baun Logen VIKING er Tak skyldig, ikke alene for de talrige gaver som var modtaget til Logens Festdag, men ogsaa for den store Hjælp der er ydet fra andre Loger og Bdr. ved Logens

7 Uddrag fra protokollerne (De enkelte afsnit dækker hver én protokol) 1. maj december 1960: Det besluttes at lægge blomster på afdøde brødres grave på stiftelsesdagen i stedet for til jul. 1/1 1955: Br. Aage Damborg og br. Georg Christensen 2 af de 5 brødre, som dannede Odd Fellow Foreningen - mindes. Der er flertal for at holde et møde i juli og et møde i august. 4/7 1956: Det meddeles i logesalen, at Lejrforeningen Sct. Thøger er stiftet og godkendt af Storlogen. Logen tilslutter sig logernes Erhvervsråd. I 1957 opfordres der til, at man melder sig som bloddonor. 10/ : Logemødet udsættes til kl på grund af forretningernes lange åbningstid op mod jul. Forslag om, at der anskaffes et instrument i selskabslokalerne, og at Logen får en devise. Der skal på et senere møde stemmes om forskellige forslag. 25/ Der afholdes et ekstraordinært møde på grund af br. OM. H. P. Brodersens pludselige død den 12. juni Perioden er præget af rigtig mange besøg fra andre loger og mange hilsener fra brødre fra Lemvig, der har besøgt andre loger. 4. januar april 1966: Forslag om køb af stereofonianlæg, evt. kun en grammofon. Der anskaffes et toneanlæg, som kommer til at volde mange tekniske problemer. Der diskuteres flere gange om ændring af mødeaften på grund af, at TV sender spillefilm, fodbold og teaterstykker om onsdagen. Men onsdag aften fastholdes dog ændres mødetiden fra kl. 20 til kl de aftener, hvor der er gradearbejde. Spørgsmålet om nyindviede brødre skal deltage i brodermåltidet den første aften efter optagelsen eller ej, bliver drøftet flere gange. Det besluttes, at proponenten i hvert enkelt tilfælde træffer beslutningen. I 1962 sendes ansøgning om tilskud eller lån til reparation af logebygningen til Storlogen ansøgningen kan ikke imødekommes.

8 Et forslag om at invitere ældre enlige mænd på besøg ved juletid sættes i udvalg. På grund af manglende plads i selskabslokalerne kunne man arrangere 2 aftener, hvor personer (ældre enlige mænd og brødre) kunne deltage pr. gang En Bibel til alteret blev foræret af 8 brødre: Br. Gunnar Henriksen, br. Andreas Mollerup, br. Thomas Borgholm, br. J. Chr. Kamstrup, br. Frede Pedersen, br. Ejnar Christensen, br. Harald Jensen og br. Halfdan Pedersen. I Maj 1963 blev loftet i logesalen istandsat, og der blev tapetseret i selskabslokalerne. Et forslag om en spørge/forslagskasse i forværelset blev nedstemt med den begrundelse, at alle forslag skal behandles i logesalen under Til Bedste For Logen. Br. Børge Præstholm forærer Logen en mindeplatte og en medalje fremstillet i anledning af Ordenens 150 jubilæum. Spørgsmålet om at anskaffe navneskilte drøftes for første gang. 18/3 1970: Nedsætter man et udvalg, som skal arrangere en sammenkomst for enlige ældre mænd. Sammenkomsten finder sted den 29. april. Serveringen bliver foretaget af Rebekkasøstre. Sammenkomsten gentages året efter med 37 gæster og 29 brødre. Menuen er gule ærter! Et forslag om at anskaffe en telefon nedstemmes. 11/4 1964: Opsættes et nyt orgel i logesalen på prøve med forsikringer om, at det virkelig kunne spille. Problemet var bare, at der ikke var brødre, der kunne betjene det! I maj godkendte Lemvig Byråd ansøgning om, at 2 lejligheder på 1. sal måtte nedlægges fra den 1. januar Man holdt fast i 2 ekstra møder om året: et i juli og et i august. Udvidelsen af selskabslokalerne vil beløbe sig til kr. Der indsamles penge blandt brødrene og søges om et lån fra Storlogen. 27/ : Blev nye love for Broderfonden nedstemt. 27. april april 1972: Det besluttes, at man ikke vil udleje selskabslokalet til andre foreninger. Guldalderklubben kunne låne lokalet. I 1967 blev ændringer til Logens særlige love vedtaget. Der indkøbes 20 nye stole magen til stolene i logesalen. 8/ : Loge nr. 34 Dannebrog er på besøg. Under logemødet overtager embedsmændene fra denne loge stolene for at behandle egne sager!!. 5/8 1970: Logen arrangerer en aften for brødre, hustruer og voksne pårørende. Fr. Fransicha Hahn forærer Logen et billede af Marcellus Loge nr. 8. (Se under Marcellus). Et forslag om at anskaffe en opvaskemaskine og et køleskab til køkkenet kan ikke efterkommes. 12. april februar 1975: Der arrangeres sommerfest for enker, ledsagere, voksne børn og brødre. Forslag om, at Stiftelsesfesten kun afholdes hvert 5. år på grund af for ringe tilslutning. Bliver taget op senere. Rebekkasøstrene fra Lemvig anmoder om, at låne lokalerne vederlagsfrit. Dette godkendes. 28/3 1973: Storlogen godkender, at Foreningen VIGEN oprettes. Tilsagn fra Storlogen om et lån på kr. og et tilskud på ligeledes kr. til ombygning. Tilsagnet er betinget af, at kontingentet ikke kun hæves med 10 kr., men derimod med 15 kr. om

9 måneden. Storlogen fandt, at budgettet var for stramt. 17/ : De nye lokaler indvies. Kort efter begrænses brugen af lokalerne på grund af de stigende energipriser. Ombygningen beløber sig til kr. Der indsamles og laves gældbeviser blandt brødrene for kr. Det vedtages, at Rebekkasøstrene skal betale 40 kr. pr. medlem for at benytte lokalerne. Beløbet er incl. lys og varme men excl. rengøring. Rebekkaloge nr. 60 VIGEN institueres den 5. oktober Brødre fra Loge nr. 75 VIKING står for serveringen. 12. februar februar 1978: Der sker en ændring af Grundloven. Alle brødre kan deltage i forhandlingerne, men kun 3. grads brødre kan stemme. Planer om udskiftning af vinduer mod Vestergade og skalmuring med 1 2 sten. Pris kr. Foreningen til bevarelse af Lemvigs ældre ejendomme kontaktes. 17/3 1976: Udbetaling fra fødselsdagskassen standses til efter 25 års jubilæet. Planer om at inddrage en lejlighed for at kunne udvide køkkenet drøftes. 2 værelser udlejes til teorilokaler. Udgiften beløber sig til kr. Fremover udleveres regnskabet i forværelset inden det møde, hvor det skal behandles. Det udleverede regnskab skal afleveres igen efter mødet. Fordeling i aldersklasser udarbejdes gennemsnitsalderen i 1976 er 57 år. Kontingentet til Broderfonden hæves til 40 kr. 8/ : Der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde et festskrift til jubilæet. Der foretages indsamling til jordskælvsramte i Rumænien. Et vægur til selskabslokalerne modtages som gave fra br. Svend Smedegaard. 8. februar april 1984: Telefon i Logen diskuteres flere gange, inden der i februar 1979 bliver flertal for at installere en telefon i anretterværelset. 6/9 1979: Sommermødet aflyses på grund af for få tilmeldinger. Der ønskes nye regalier inden 25 års jubilæet. Der fremkommer flere forslag til finansiering, uden der opnås enighed. Jubilæumsfond ændres til Humanitær fond. Af forskellige grunde bliver der ikke uddelt donationer i forbindelse med jubilæet. Tiltalen Du eller De diskuteres. Man afventer et svar fra Storlogen. Br. OM Robert Hesselberg flytter til Svendborg i Den daværende UM mener ikke, det er ham, der skal overtage embedet, når det drejer sig om en længere sammenhængende periode. Br. fg. Exmester Tage Laursen overtog embedet. I 1981 afholdes der igen en vellykket sammenkomst for ældre mænd. Menuen er stadig gule ærter, men nu udvidet med pandekager. 8/4 1981: Det bliver pålagt logerne at festligholde både Ordenens stiftelsesdag (26.april) og Thomas Wildeys fødselsdag (15. januar). I september 1981 får Logen en postboks, fordi det ikke er tilfredsstillende, at breve ligger i gangen. Rebekkaloge nr. 60 VIGEN holder juletræsfest for børn og børnebørn. I januar 1983 skal en lejlighed sættes i stand. Beløbet findes ved at udsætte indfrielse af brødrenes gældsbeviser. Ny pjece om Odd Fellow Ordenen udgives. I anledning af 100 året for indstiftelsen af Marcellus Loge nr. 8. arbejdes der på at få de gamle effekter tilbage fra den loge, som havde købt dem. Det lykkedes desværre ikke. Det besluttes bl.a. på opfordring af br. D.D.S.S. Axel Nørgaard at festligholde 100 året den 25.

10 september med følgende program: Festloge i salen, derefter blomsternedlæggelse på br. Hahn s grav, den eneste grav, der er tilbage af gravene for de brødre, der var med til at stifte Logen. Derefter frokost i selskabslokalerne med damer. Udover brødre fra vor Loge deltager også en busfuld brødre fra Loge nr. 25 Horsia. Odd Fellow Ordenens sparebøsse skænkes til Logen af br. Ole Mose Jeppesen.. 11/ /5 1991: Forslag om mindebog, hvor hver enkelt br. skriver kort om sig selv. Der drøftes et evt. indkøb af et nyt orgel. 20/2 1985: Ny afstemning om ændrede mødetider de gamle fastholdes endnu en gang. Gaven til konfirmander ændres fra Det nye Testamente til Anne Sofie Seidelins oversættelse af Det nye Testamente. 25/9 1985: Afholdelse af et informations møde for mulige kandidater berøres. 6/ : Br. Niels Korsgaard overtager ansvaret for flagning. Logen modtager 5 malerier med Lemvig-motiver af br. Carl Peter Nybo Loge nr. 63 Kilen. I 1988 diskuteres store forandringer: 3 af 4 lejligheder og selskabslokalerne skal istandsættes, der skal laves mødelokale og arkiv, og endelig skal bygningen brandsikres. Udgifterne anslås til kr. Der indkøbes møbler og lamper til mødelokalet og trappen bliver tæppebelagt. Gennemsnitsalderen er nu på 60 år. 28/ april 1995: Det bliver tilladt at klappe i logesalen under arrangementer. Logen får foræret en ambolt af br. Ove Eriksen. Værktøjet blev skænket af br. Bjørn Ole Henriksen. Ambolten står nu i garderoben. Et nyt musikanlæg anskaffes. Samtidig opfordres der til at anskaffe et teleslyngeanlæg. Drøftelse af oprettelse af vennelogesamarbejde. Det besluttes, at der hvert år i foreløbig 3 år skal arrangeres besøg mellem de 3 loger Loge nr. 70 Tyrgil Knuttson, Mariestad i Sverige og Loge nr. 122 Gyldenborg, Kongsvinger i Norge og Loge nr. 75 VIKING. I 1993 er mødetidspunktet igen til debat, uden det afstedkommer nogen ændring. Samme år vedtages det, at der lægges blomster på afdøde brødres grave i 20 år eller så længe, der er pårørende i byen. I 1994 finder en indsamling i alle loger sted med det formål at skaffe penge til et antikt klaver i det nye Odd Fellow Palæ. I forbindelse med logens 40 års jubilæum uddeles der donationer til forskellige plejehjem. 19. april april 1997: Renovering af vinduer og udvendig maling. 1

11 maleri som gave fra br. Carl Peter Nybo, Loge nr. 63 Kilen. Viceværtproblemet drøftes. Positiv debat om brug af De eller Du tiltalen i logesalen. De-tiltalen bibeholdes. Nye sanghæfter skænkes af br. Jørn Gadgaard. Br. Børge Præstholm, Loge nr. 39 Sct Kjeld (tidligere br. i vor Loge) forærer Logen et stort maleri af Den barmhjertige Samaritan. Der opfordres til, at Logens historie bliver skrevet. Br. Laurids Husted Kristiansen forærer en mahognivitrine til selskabslokalerne. Br. Svend Smedegaard og hans moder, fru Ingeborg Smedegaard forærer 2 malerier med Lemvigmotiver. I marts måned 1997 nedlægges Erhvervsudvalget. Rebekkasøstre skal fremover benævnes Odd Fellow søstre. 16. april sept. 1999: Søster Isse og br. Exmester Harald Jensen donerer et beløb, som ønskes anvendt til et teleslyngeanlæg. I december 1997 ændres Logens særlige love. Anskaffelsen af nye kapper drøftes, uden at disse bliver købt. Br. Jørn Gadgaard forærer 4 logeplatter og et maleri til Logen. 29. sept sept. 2002: Oprettelse af en hjemmeside på Internettet behandles. Der er i øjeblikket ikke stemning herfor. I september 2000 vinder 3 brødre Svend Gregersen, Ove Prangsgaard og Ole Baun holdmesterskabet i Odd Fellow golfmatchen, og skal derfor i 2001 arrangere den årlige match, hvor alle golfspillende søstre, brødre og ledsagere fra hele Danmark indbydes 25/ Br. Exstorrepr. Anker Kaalund forærer i anledning af sit 50 års Ordensjubilæum Logen 2 guld- og 2 sølvskeer. I januar besluttes det at afholde det første informationsmøde for eventuelle nye kandidater. Der deltog 10 gæster og 23 brødre. 7/3 2001: Det nye teleslyngeanlæg installeres. 18. sept sept. 2003: Efter forslag fra ejendomsudvalget og efter anbefaling af finansudvalget istandsættes gården. Huslejen for Søsterloge nr. 60 VIGEN fastsættes, så det fremover er en omkostningsbestemt leje. Marcellusbilledet i forværelset renoveres af br. Eigil H. Neess. Mødetiden bliver igen drøftet, uden det afstedkommer nogen ændring. Det besluttes at få alle billeder af Logens embedsmænd gennem årene renoveret. 17. sept dec. 2004: 29/ Logen modtager brev fra br. Storsire med meddelelse om, at Storlogen gerne vil efterkomme invitationen til at deltage i Logens 50 års Stiftelsesfest den 30. april / Der afholdes informations møde med 6 gæster. Der nedsættes et jubilæumsudvalg. 19/112003: Der afholdes Festloge med søstre fra Søsterloge nr. 60 VIGEN for at markere Ordenens 125 års jubilæum i Danmark. Logens oprindelige mål om at kunne uddele kr. på jubilæumsdagen fastholdes.

12 8/ : Br. Storrepræsentant Vagn Baunsgaard forærer Logen et klokkespil i anledning af sit 25 års Ordensjubilæum. Br. Erling Brask har foræret og installeret det "Alt seende øje". Logen har fået mange flere gaver end dem, der her er nævnt. Vi har valgt kun at medtage de gaver, der er nævnt i protokollerne. Vi håber, ingen er glemt. Logebygningen Onsdag den 10 marts 1954 afholdt Odd Fellow Foreningen VIKING et ekstraordinært møde. Anledningen til mødet var køb af bødker Jensens ejendom i Vestergade og en eventuel oprettelse af en loge i Lemvig. Købsprisen var fastsat til kr. med kr. i udbetaling. Den årlige lejeindtægt beløb sig til ca kr. et ordinært møde, og der var blandt alle 29 tilstedeværende brødre enighed om at købe ejendommen til logebygning. Ejendommen kunne handles ned til kr. Hertil kom der ekstra udgifter til forstærkning af loftbjælkerne, ligesom man måtte indrette en ny lejlighed i bagbygningen for at få tilladelse til nedlæggelse af en lejlighed på 2. sal, som skulle bruges til logeformål. Desuden kautionerede alle brødrene for et nyt lån i Sparekassen på kr. Beløbet skulle bruges til alle udgifter i forbindelse med etablering af logelokalerne. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af brødrene: Søren Norup, Jens Jørgensen, Aksel Grankjær, og Carl Dalgaard. Sagen blev drøftet og fik støtte af de fleste af de fremmødte 30 brødre. Der blev tegnet lån for kr. af 23 brødre. Onsdag den 7. april 1954 drøftedes sagen igen på 13. juni 1954 blev en finansieringsplan sendt til godkendelse i Storlogen man kunne forvente et tilskud på højst kr. til indretning m.m.

13 I august 1954 blev det besluttet at inddrage flere i arbejdet med indretningen af logebygningen og byggeudvalget blev dermed kraftigt udvidet: Malerarbejdet: Kaj Nielsen Varmeinstallation: Anker Kaalund og Sigurd Christensen Lys: Hilbert Sørensen og Sigurd Christensen Gulvtæpper: Gunnar Berthelsen og Halfdan Pedersen Kapper og regalier: Søren Norup, Halfdan Pedersen, H.P. Brodersen Gardiner og logetæppe: Fru Brodersen, fru Dalgaard og fru Eva Nielsen Desuden hjalp følgende: fru Paakjær, fru Henny Christensen, fru Thomsen, fru Sigurd Christensen og fru Sørensen. I flere møder deltog br. Stor Sire Knud Nielsen og br. Dep. Stor Sire Mads Holm, Skive for at høre om planerne med selve stiftelsen og finansiering af den nye Loge. I januar 1955 havde udvalget et forslag til inventar på plads, og efter mange drøftelser og undersøgelser, blev det besluttet, at logesalen skulle opvarmes med el, og de øvrige lokaler med gas. Som den næstsidste handling fremlagde byggeudvalget et budget over Logens drift, inden man søndag den 1. maj 1955 kunne overdrage logebygningen til br. Stor Sire Knud Nielsen, og derefter ophævedes udvalget. I stedet blev der valgt et anskaffelsesudvalg og et ejendomsudvalg. Når man læser byggeudvalgets protokol fremgår det tydeligt, at det har været et dygtigt og meget omhyggeligt arbejdende udvalg, der virkelig har undersøgt de muligheder, der var gennemførlige. Man har besøgt flere andre loger, inden man traf beslutningen om, hvordan Logen i Lemvig skulle se ud. Oversigt over indtægter og udgifter vedrørende logebygningen i 1956: (det første hele år). Indtægter Udgifter 9 lejemål 6.960,00 Logen 2.000,00 Kreditforening 1.710,00 Sparekassen - afdrag 1.000,00, renter 1.316, ,00 Jensen 2. pant - afdrag 1.000,00, renter 1.109, ,00 Brandforsikring 104,75 Glasforsikring 37,25 Ejendomsskat 700,00 Grundejerforsikring 118,00 Gebyr til Sparekassen 48,00 Forhøjelse fra 1.juni 288,00 Anslået vedligeholdelse 1.500,00 Overskud 605, ,00 Kilder: Protokol for byggeudvalget, Ejendomsudvalget og Forhandlingsprotokol for Odd Fellow Foreningen

14 "VIKING" Lemvig. Logesalen var i starten kortere, end den er nu. Selskabslokalet udgjorde en del af den nuværende logesal samt det nuværende forværelse. Udbygningerne og omforandringen blev udført, når det var muligt at nedlægge lejligheder, og når økonomien tillod det. Her skal nævnes nogle af de vigtigste ændringer: : Udskiftning af taget på husets bagside. 1966: Indretning af selskabslokale på 1. sal med tilhørende toiletter. 1974: Nyt tag på husets forside og udvidelse af logesalen samt forbedring af udgangsforholdene. 1976: Skalmuring af ydermure mod nord og øst samt isætning af nye vinduer. 1977: Udvidelse af selskabslokalet med 8 m 2 - fjernelse af 1 skorsten, nyindretning af køkken samt hovedistandsættelse : Hovedistandsættelse af selskabslokale og forrum samt projektering til indretning af mødelokale og klublejlighed. 1994: Selskabslokalet bliver moderniseret. Der blev budgetteret med en udgift på kr. Moderniseringen blev realiseret med et beløb på kr. Det afstedkom ingen utilfredshed overhovedet. Udgifterne blev delvis finansieret med gaver og lån fra brødrene. Så standsed på ny et hjerteslag, i døgnets rastløse ilen. En mund blev tavs, en stol blev tom, en sjæl fandt freden og hvilen. Vi bøjer vort hoved for dødens magt, og lover, mens dagene rinde, Skal æret være jeres brodernavn, og æret være jeres minde. *************************** Afslutning Dette jubilæumsskrift vil vi gerne slutte med at mindes de afdøde brødre, som gennem 50 år har haft deres virke i Logen, og som ved fælles arbejde har lagt et godt fundament, som nye brødre kan arbejde videre på til gavn for vor Orden og vor Loge. Vi vil mindes de 5 brødre, som tog initiativ til at starte Odd Fellow Foreningen i 1925, og de 5 brødre, som den 1. maj 1955 modtog Fribrevet vi vil mindes dem i taknemmelighed og respekt for det store arbejde de udførte. Æret være deres minde. Embedsmændene i 2004: Øverst fra venstre: Br. Kasserer Leif Østerby Pedersen, br. Sekretær Arne Bredahl og br. Skatmester Steen Trier Lund. Nederst fra venstre: Br. Undermester Verner Olsen, br. Overmester Ole Baun og br. Fg. Exmester Jens Peder S. Olesen. Jubilæumsudvalget: Formand Br. OM Ole baun, Br. UM Verner Olsen, Br, Storrep. Lindgren Sørensen, Br. Eigil H. Neess og br. exm. Egon C. Christensen - udvalgets sekretær.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie.

Forord. Sluttelig tak til de brødre der har påtaget sig opgaven at skrive logens historie. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Odd Fellow Ordenens historie i Kalundborg... 3 Odd Fellow foreningen De Fem Tårne... 7 Indledningen.... 7 Foreningsdannelse... 8 Arbejdets gang... 10 Formandsskifte og

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22

logelivet Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 logelivet I LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 6. Årgang Juli 2005 Nr. 22 Nu er sommertiden kommet og grillen skal i brug side 2 logelivet Redaktionen skriver: Som ny ansvarlig for opsætning af LOGELIVET vil

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001

Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Odd Fellow Loge nr.70 Christian Skeel Tønder 1951 3. maj 2001 Jubilæumsskrift udgivet i anledning af logens 50 års stiftelsesdag den 3. maj 2001 REDAKTION: Broder Exmester Knud Hersbøll. Broder Arkivar

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK

BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 125 års jubilæum 28. april 2009 ISBN 978-87-993090-0-9 BRODERLOGE NR. 12 HERLUF TROLLE I.O.O.F. AF DANMARK 1884 28. april 2009 Udgivet af Broderloge

Læs mere

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen

Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Ubberud Hallen 25 år Af Henning Jespersen Den 9. marts 1985 blev Ubberud Hallen indviet og jubilæet blev markeret 6. februar 2010. Men hvordan gik det egentligt til at vi fik en idrætshal i Ubberud? For

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp

Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Klinteby, den 20. august 2009 Referat af møde den 17. august 2009 om spildevandsløsning i Klinteby og Karrebækstorp Mødet blev afholdt hos Jesper Lund Andersen. Til stede ved mødet var: Steen B. Rasmussen,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013

Træk af logens historie gennem 100 år. 1913 5. januar 2013 SØSTERLOGE NR. 3, FREJA Træk af logens historie gennem 100 år 1913 5. januar 2013 Bemærk, at vi ikke har rettet tituleringer og andet til tidssvarende form og skrivemåde men bevaret de regler, man benyttede

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår

LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER. 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30. Vintertid. Og snart bliver det forår LIDEN KIRSTEN & PETRUS BEYER 9. Årgang Januar 2008 Nr. 30 Vintertid Og snart bliver det forår Side 2 Redaktionen skriver. Kære brødre og søstre. Så er vi endelig klar med et nyt nummer af, vi beklager,

Læs mere

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F.

års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. års jubilæum Odd Fellow Broderloge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. 1914-15. november - 2014 Dr.med., Fysikus Erik Holst (1828-1907) Logens embedsmænd Øverst fra venstre: Storrepræsentant Henning Nielsen,

Læs mere

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg

Beredskabsplan. For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Beredskabsplan For ODD FELLOW LOGEN Skolegade 3, 5800 Nyborg Risikoanalyse: Side 2. kælderetage stueetage 1. sal person ulykker Risikoforebyggelse: Side 3. kælderetage stueetage 1. sal Handleplan: Side

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011.

Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet, dateret 08.09.2011. Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 08. september 2011, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn Larsen Birthe Eriksen Johannes Holm

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 8. januar 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 20838/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 6. ordinære møde den 28. februar 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Elin Kristine Klitgaard (Hadsund provsti),

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser.

Den selvejende institution Dato : 03.09.2010. 1. Godkendelse af referat. 2. Meddelelser. Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i Bøgeskovhallen, onsdag den 1. september 2010. kl. 18.30. Der var afbud fra Gitte Berthelsen og Palle Mogensen. 1. Godkendelse af referat. PSJ Godkendelse af referat

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 3/2005 TID: Tirsdag den 12. april 2005 kl. 15.00 17.30 STED: Mødet afholdes i administrationen i Vingsted DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP), Leif N. Bay (LNB),

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald :

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Harry Lund Linda Lassen Tina Eeg Grøhn, observatør Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 23. august 2012 kl. 9.30 På Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted, Løgumkloster. Dagsorden: 1 Solgårdens Ældreboliger S/I...

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere