Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen."

Transkript

1 Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking hjertelig til lykke med 50 års stiftelsesdagen. Den 1. maj 1955 var dagen, da en lille ihærdig broderskare fik kronet deres store forarbejde med oprettelse af en Odd Fellow Loge i Lemvig. Glæden bliver ikke mindre, når vi konstaterer, at vor Loge som 50-årig stadig trives og udvikles samt har et stabilt medlemsantal. Vort ønske for fremtiden skal være, at vor Loge såvel som vor Odd Fellow Orden, må opleve stadig fremgang med engagerede brødre såvel i Ordenens egen organisation som i vort omgivende samfund. Vor Ordens budskaber om, hvordan mennesker på denne jord bør behandle hinanden, er lige så - aktuelle i dag, som de var i 1819, hvor Odd Fellow Odenen blev stiftet. Vi vil som Storrepræsentanter i jubilæumsåret sige tak til jubilæumsudvalget for det fine og store arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. De ældste brødre vil kunne nikke genkendende til den beskrevne udvikling i vor Loge, mens det for vore øvrige brødre vil være interessant og nyttig historielæsning, der kan tjene som ballast for de beslutninger, der skal tages for vor Loge fremover. Et stort tillykke med 50 års jubilæet og lykke og fremgang fremover. Vagn Baunsgaard og Lindgren Sørensen. Marcellus Loge nr. 8 Den 16. januar 1883 blev der stiftet en Odd Fellow Forening af 34 brødre. Bestyrelsen bestod af: Formand, Viceformand, Secretair og en Regnskabsfører. Embedsmændene forpligtede sig til at være til stede, og udeblivelse eller forsinkelse betaltes med en bøde på 25 øre. Allerede den 25. september 1883 blev Marcellus Loge nr. 8 stiftet. Optagelseskontingentet var på 30 kr., gradegebyr på 15 kr. og det månedlige kontingent blev fastsat til 3 kr. Kassereren måtte kun være i besiddelse af højst 100 kr. Overskydende beløb skulle indsættes på en konto i en sparekasse. Brødrene kom langvejs fra: Her kan nævnes Gråsten, Frederikshavn, Hurup, Glyngøre, København og Struer. I avisen fra 1958 stod der i rubrikken: For 75 år

2 siden: Indvielsen af Marcellus Loge nr. 8 fandt sted og overværedes af 23 ordensbrødre og en del særligt indbudte. I dagens anledning vajede flag rundt om i byen. ses i forværelset under et foto af brødrene ved stiftelsen og en nedfotograferet kopi af Fribrevet til Marcellus. Ifølge protokollen forsøgte daværende br. Storrepræsentant Anker Kaalund at lave en handel med Loge nr. 25 Horsia om bl.a. ceremonimesterstaven men der fik han et rungende nej, som han sent vil glemme!. Logen var den første, som ejede egen logebygning. Huset ligger endnu i dag på Søvejen 7, og bruges til privat beboelse. I Storlogens årsberetninger fra den tid anføres det, at Marcellus Loge nr. 8 ret hurtigt skrantede, og da man ikke modtager beretninger fra Lemvig, besluttedes at inddrage Fribrevet, og Marcellus ophørte med at bestå i maj Effekterne blev solgt til Loge nr. 25 Horsia, Horsens, som blev stiftet i oktober Effekterne blev sendt pr. efterkrav på 275 kr. Man ville i Lemvig være sikker på, at pengene ikke havnede i Storlogen! I anledning af 100 året for Marcellus Loge nr. 8 s stiftelse modtog vi faklerne fra Loge nr. 25 Horsia de er angiveligt fra den gamle loge og kan i dag Et stort spørgsmål vil altid hænge i luften: Hvad var årsagen til, at Marcellus måtte lukke? Der er nok flere årsager. Som nævnt var der ikke orden med indberetninger til Storlogen. Og med Lemvigs placering havde mange brødre en lang rejse for at overvære logemøderne en rejse, som for mange med datidens transportmuligheder ikke kunne klares på en dag. Vi ved også, at der mellem nogle brødre var økonomiske tvister med sagsanlæg til følge.

3 Odd Fellow Foreningen Lemvig / VIKING Den 25. september 1883 blev Marcellus Loge nr. 8 som den første loge i Jylland oprettet i Lemvig. Men allerede efter 7 år blev Logen ophævet. Fra 1890 og til 1920 var der, så vidt vides, ingen Odd Fellow medlemmer i Lemvig. I årene fra 1920 til 1925 blev der fra Lemvig optaget 5 brødre i Loge nr. 34 Dannebrog, og den 11. maj 1925 blev Odd Fellow Foreningen LEMVIG stiftet. Disse 5 brødre var: Chr. Nielsen Torp, Georg Christensen, Aage Damborg, Th. Jørgensen og Carl Dalgaard. Møderne blev holdt privat og gik på skift mellem brødrene. Tilgangen var meget lille i 1931 var der 11 brødre. Ved årets første møde i 1931 skænkede brødrene Foreningen en hammer af ibenholt med sølvbeslag. Hammeren blev lavet af br. Carl Dalgaard og ligger i dag på Undermesters pult. Møderne blev så henlagt til Industrihotellet, hvis ejer også var medlem. I Foreningens levetid har der været 5 formænd: Chr. Nielsen Torp Th. Jørgensen Alex Rønne Hilbert Sørensen Søren Norup. Den 22. august 1933 vedtog man ved 2. afstemning, at Foreningens navn skulle ændres til VIKING. Der havde været nogen modstand mod dette navn fra br. D.D.S.S. Randrup, fordi navnet ikke var ordensrelateret, men det nye navn blev dog efter nogen tid accepteret. Så kom 2. verdenskrig, og fra 1942 til 1948 holdtes ingen møder. Men efter 1948 blev arbejdet genoptaget, og møderne blev nu henlagt til Jespersens Hotel. Men der blev man af forskellige grunde ikke ret længe. På grund af salg af hotellet tilbød br. Carl Dalgaard, at Foreningen gratis kunne benytte hans gildesal i Østerbrogade, og den 6. oktober 1948 flyttede Foreningen til Kælderen. Nu blev tilgangen større, og det varede ikke længe, før Kælderen blev for lille, men det rådede br. Kaj Nielsen bod på ved at stille et rum i forbindelse med Kælderen til rådighed. Der var nu 32 brødre. I juli 1950 drøftedes for første gang muligheden for at købe ejendommen i Bredgade 7, men spørgsmålet blev udskudt, fordi ejendommen blev solgt til anden side. I 1954 blev ejendommen Vestergade 39 købt og Loge nr. 75 VIKING blev som bekendt institueret den 1. maj Odd Fellow Foreningen VIKING havde således efter 30 års virke nået sit endelige mål. Til sidst nævnes fra protokollerne, at Foreningen i en årrække sørgede for 6 drenges ferieophold i Loge nr. 34 Dannebrogs sommerkoloni ved Oddesund Strand. Senere deltog også et antal piger.

4 Fra første side i Forhandlingsprotokollen for Odd Fellow Foreningen LEMVIG. Mandag den 11. maj 1925 blev der ved en lille stilfuld og festlig højtidelighed dannet Odd Fellow Foreningen LEMVIG. Kl. 7 samledes ca. 40 brødre fra Holstebro, Vinderup, Ulfborg og Struer på Afholdshotellet. Br. O West åbnede mødet og meddelte, at han af br. D.D.S.S., der var forhindret i at være til stede, var bemyndiget til at danne Foreningen og indsætte dennes embedsmænd. Han holdt derefter en smuk lille tale og ønskede det nye skud på ordenstræet held og lykke i fremtiden. Derefter blev br. Chr. Nielsen Torp indsat som formand, br. Aage Damborg som sekretær og br. Carl Dalgaard som kasserer. Foreningen fik navnet LEMVIG. Bagefter var der brodermåltid, hvor der herskede en munter og fornøjelig stemning. Det var starten på arbejdet med at danne en Odd Fellow Loge i Lemvig. Som bekendt skulle der gå 30 år, inden målet blev nået. Hvorfor navnet Viking? Beslutningen om at ændre Odd Fellow Foreningens navn fra LEMVIG til VIKING kan ikke efterspores, da de daværende brødre er døde. Man kan gætte på, at der hentydes til vikingernes vovemod og dristige fremfærd. Limfjordens vestlige del var jo udgangspunkt for kong Knud den Stores togter til England. Med den viden vi har i dag om vikingernes omspændende virke ude i Europa, hvor de i vidt omfang drev handel, må navnet opfattes som et symbol på udsyn og den virketrang, der prægede datidens mennesker. Månederne op til 1. maj 1955 I tiden op mod institueringen var der en livlig brevveksling mellem Odd Fellow Foreningen og Storlogen. Der var mange spørgsmål, der skulle afklares. 7/ Der forespørges, om der findes særlige formularer til ansøgning om Fribrev for den påtænkte nye loge i Lemvig. Der bestilles regalier og insignier. 8/ Det meddeles Storlogen, at brødrene på et møde har vedtaget at kalde den fremtidige loge VIKING, og man vil gerne have oplyst, hvilket nummer den nye loge vil få.

5 Arbejdet med indretning af logen er så langt fremskredet, at indvielsen vil kunne foregå i maj, og Foreningen vil foreslå den 8. eller 15. maj, idet Foreningen bliver 30 år den 11. maj. Med hensyn til regalier har den Højværdige br. Storsire meddelt dispensation til, at vi selv må fremstille disse, og dette arbejde er i fuld gang. I brevet er vedlagt check på 200,00 kr. for gebyret. Der ønskes hurtigt svar om, hvilken dag indvielsen kan finde sted: 1., 15., eller 22. maj. Hvis det er Storlogen lige meget, vil vi her foretrække den 15. maj, men overlader i øvrigt til Storlogen at bestemme dagen. Storlogen kan ikke oplyse om, hvilket nummer logen vil få, men det vil blive nr. 74 eller 75. Der er også ved at blive dannet en ny loge i Randers. 21/ Det ønskede budget fremsendes. Udover de i budgettet ansatte beløb er Foreningen i besiddelse af den krævede kapital på 100,00 kr. pr. br. eller i alt 4.000,00 kr. Nummeret på logen efterlyses igen af hensyn til bl.a. logetæppet. 4/ Afgangskort for 40 brødre vil blive fremsendt, så snart de modtages fra de respektive loger og ligeledes ansøgning fra 2 kandidater om optagelse i Ordenen. 19/ Der fremsendes 40 afgangskort for de brødre, der ønsker at overgå til den nye loge. Endvidere vedlægges en fortegnelse over de valgte og udnævnte embedsmænd. Vi har vist nok glemt at bestille insignier til kapperne for Overmester, Undermester og Exmester, og vil gerne bestille disse. 19/ Den nye loges segl er for tiden under udarbejdelse. Yderligere skal jeg oplyse, at Storlogens repræsentanter vil blive afhentet i Struer om lørdagen og igen blive befordret til Struer mandag morgen. Dagen Søndag den 1. maj 1955, få dage før Foreningens 30 aars Jubilæum, oprandt endelig Dagen, som man havde set hen til med stor Forventning og Loge nr. 75 kunne institueres under Foreningens gamle navn VIKING. Kl. 9 blev der nedlagt Kranse paa de afdøde Bbr. Grave, og på Slaget 10 meldte Br. Stormarskal Storlogens ankomst. Byggeudvalget afleverede Bygningen til Br. Stor- Sire og den højtidelige handling med Indvielse af Logesalen tog sin Begyndelse. Det var en uforglemmelig Oplevelse for de talrige Bbr., der fyldte Logesalen til sidste Plads. Efter en Frokostpause besatte Stor Embedsmændene paany Stolene og de fem Bbr., der havde ansøgt om Fribrev, fremstilledes for Br. Stor-Sire og fik overrakt Fribrevet efter at dette var oplæst af Br. Stor-Sekretær. Tilbage var derefter Installationen af de nye Embedsmænd og efter en kort pause foretoges Indvielsen af 2 nye Kandidater med Br. Stor-Sire i Overstolen, Br. Stor-Sekretær i Understolen,Br. Dep.Stor-Sire som Exmester, Br. Stor-Kapellan som Kapellan og Br. Stor-Marskal som Ceremonimester. Atter en uforglemmelig Oplevelse for de mange tilstedeværende Bdr. Og ikke mindst for de 2 kandidater, som blev optaget i Ordenen. De forskellige Handlinger foregik nøjagtig som beregnet og næppe var Indvielsen afsluttet, før Damerne indfandt sig for at tage de nye Lokaler i Øjesyn. Br. Stor-Sire rettede nogle varme og

6 tankevækkende Ord til Damerne om Odd Fellow Ordenen. Om aftenen var der Festmiddag paa Jespersens Hotel, hvor der blev holdt 6 officielle Taler. Br. U.M H. P. Brodersen bød velkommen og ledede Aftenen igennem. Br. Chr. Nielsen Torp talte for Konge og Fædreland, Br. O.M. Søren Norup for Ordenen, Br. Stor-Sire for den nye Loge, Br. U.M. Brodersen for Moderlogerne, Br. Hilbert Sørensen for gæsterne og Br. Harald Jensen for Damerne, og efter forskellige havde haft Ordet takkede Br. O.M. Norup Storlogen og Stor-embedsmændene for Dagen og rettede en tak til forskellige Sider for den Hjælp der var ydet og for de Gaver, der var modtaget i Dagens løb. Indretning og Anskaffelsen af dens Tilbehør. Efter 65 Aars Forløb har Lemvig igen faaet sin egen Loge, et nyt Bevis paa Ordenes Livskraft, at der efter saa mange Aars Forløb og trods adskillig Modgang paany kan samles saa mange Bdr. Under Logens Banner. Ovenstående beretning fandt br. Arkivar i arkivet. Det er uvist, hvem der har skrevet den. Jeg har valgt at tage den med og skrevet den af nøjagtigt, som den er skrevet. For mig er det en stilfærdig beskrivelse af en stor og højtidelig oplevelse for vedkommende. Ole Baun Logen VIKING er Tak skyldig, ikke alene for de talrige gaver som var modtaget til Logens Festdag, men ogsaa for den store Hjælp der er ydet fra andre Loger og Bdr. ved Logens

7 Uddrag fra protokollerne (De enkelte afsnit dækker hver én protokol) 1. maj december 1960: Det besluttes at lægge blomster på afdøde brødres grave på stiftelsesdagen i stedet for til jul. 1/1 1955: Br. Aage Damborg og br. Georg Christensen 2 af de 5 brødre, som dannede Odd Fellow Foreningen - mindes. Der er flertal for at holde et møde i juli og et møde i august. 4/7 1956: Det meddeles i logesalen, at Lejrforeningen Sct. Thøger er stiftet og godkendt af Storlogen. Logen tilslutter sig logernes Erhvervsråd. I 1957 opfordres der til, at man melder sig som bloddonor. 10/ : Logemødet udsættes til kl på grund af forretningernes lange åbningstid op mod jul. Forslag om, at der anskaffes et instrument i selskabslokalerne, og at Logen får en devise. Der skal på et senere møde stemmes om forskellige forslag. 25/ Der afholdes et ekstraordinært møde på grund af br. OM. H. P. Brodersens pludselige død den 12. juni Perioden er præget af rigtig mange besøg fra andre loger og mange hilsener fra brødre fra Lemvig, der har besøgt andre loger. 4. januar april 1966: Forslag om køb af stereofonianlæg, evt. kun en grammofon. Der anskaffes et toneanlæg, som kommer til at volde mange tekniske problemer. Der diskuteres flere gange om ændring af mødeaften på grund af, at TV sender spillefilm, fodbold og teaterstykker om onsdagen. Men onsdag aften fastholdes dog ændres mødetiden fra kl. 20 til kl de aftener, hvor der er gradearbejde. Spørgsmålet om nyindviede brødre skal deltage i brodermåltidet den første aften efter optagelsen eller ej, bliver drøftet flere gange. Det besluttes, at proponenten i hvert enkelt tilfælde træffer beslutningen. I 1962 sendes ansøgning om tilskud eller lån til reparation af logebygningen til Storlogen ansøgningen kan ikke imødekommes.

8 Et forslag om at invitere ældre enlige mænd på besøg ved juletid sættes i udvalg. På grund af manglende plads i selskabslokalerne kunne man arrangere 2 aftener, hvor personer (ældre enlige mænd og brødre) kunne deltage pr. gang En Bibel til alteret blev foræret af 8 brødre: Br. Gunnar Henriksen, br. Andreas Mollerup, br. Thomas Borgholm, br. J. Chr. Kamstrup, br. Frede Pedersen, br. Ejnar Christensen, br. Harald Jensen og br. Halfdan Pedersen. I Maj 1963 blev loftet i logesalen istandsat, og der blev tapetseret i selskabslokalerne. Et forslag om en spørge/forslagskasse i forværelset blev nedstemt med den begrundelse, at alle forslag skal behandles i logesalen under Til Bedste For Logen. Br. Børge Præstholm forærer Logen en mindeplatte og en medalje fremstillet i anledning af Ordenens 150 jubilæum. Spørgsmålet om at anskaffe navneskilte drøftes for første gang. 18/3 1970: Nedsætter man et udvalg, som skal arrangere en sammenkomst for enlige ældre mænd. Sammenkomsten finder sted den 29. april. Serveringen bliver foretaget af Rebekkasøstre. Sammenkomsten gentages året efter med 37 gæster og 29 brødre. Menuen er gule ærter! Et forslag om at anskaffe en telefon nedstemmes. 11/4 1964: Opsættes et nyt orgel i logesalen på prøve med forsikringer om, at det virkelig kunne spille. Problemet var bare, at der ikke var brødre, der kunne betjene det! I maj godkendte Lemvig Byråd ansøgning om, at 2 lejligheder på 1. sal måtte nedlægges fra den 1. januar Man holdt fast i 2 ekstra møder om året: et i juli og et i august. Udvidelsen af selskabslokalerne vil beløbe sig til kr. Der indsamles penge blandt brødrene og søges om et lån fra Storlogen. 27/ : Blev nye love for Broderfonden nedstemt. 27. april april 1972: Det besluttes, at man ikke vil udleje selskabslokalet til andre foreninger. Guldalderklubben kunne låne lokalet. I 1967 blev ændringer til Logens særlige love vedtaget. Der indkøbes 20 nye stole magen til stolene i logesalen. 8/ : Loge nr. 34 Dannebrog er på besøg. Under logemødet overtager embedsmændene fra denne loge stolene for at behandle egne sager!!. 5/8 1970: Logen arrangerer en aften for brødre, hustruer og voksne pårørende. Fr. Fransicha Hahn forærer Logen et billede af Marcellus Loge nr. 8. (Se under Marcellus). Et forslag om at anskaffe en opvaskemaskine og et køleskab til køkkenet kan ikke efterkommes. 12. april februar 1975: Der arrangeres sommerfest for enker, ledsagere, voksne børn og brødre. Forslag om, at Stiftelsesfesten kun afholdes hvert 5. år på grund af for ringe tilslutning. Bliver taget op senere. Rebekkasøstrene fra Lemvig anmoder om, at låne lokalerne vederlagsfrit. Dette godkendes. 28/3 1973: Storlogen godkender, at Foreningen VIGEN oprettes. Tilsagn fra Storlogen om et lån på kr. og et tilskud på ligeledes kr. til ombygning. Tilsagnet er betinget af, at kontingentet ikke kun hæves med 10 kr., men derimod med 15 kr. om

9 måneden. Storlogen fandt, at budgettet var for stramt. 17/ : De nye lokaler indvies. Kort efter begrænses brugen af lokalerne på grund af de stigende energipriser. Ombygningen beløber sig til kr. Der indsamles og laves gældbeviser blandt brødrene for kr. Det vedtages, at Rebekkasøstrene skal betale 40 kr. pr. medlem for at benytte lokalerne. Beløbet er incl. lys og varme men excl. rengøring. Rebekkaloge nr. 60 VIGEN institueres den 5. oktober Brødre fra Loge nr. 75 VIKING står for serveringen. 12. februar februar 1978: Der sker en ændring af Grundloven. Alle brødre kan deltage i forhandlingerne, men kun 3. grads brødre kan stemme. Planer om udskiftning af vinduer mod Vestergade og skalmuring med 1 2 sten. Pris kr. Foreningen til bevarelse af Lemvigs ældre ejendomme kontaktes. 17/3 1976: Udbetaling fra fødselsdagskassen standses til efter 25 års jubilæet. Planer om at inddrage en lejlighed for at kunne udvide køkkenet drøftes. 2 værelser udlejes til teorilokaler. Udgiften beløber sig til kr. Fremover udleveres regnskabet i forværelset inden det møde, hvor det skal behandles. Det udleverede regnskab skal afleveres igen efter mødet. Fordeling i aldersklasser udarbejdes gennemsnitsalderen i 1976 er 57 år. Kontingentet til Broderfonden hæves til 40 kr. 8/ : Der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde et festskrift til jubilæet. Der foretages indsamling til jordskælvsramte i Rumænien. Et vægur til selskabslokalerne modtages som gave fra br. Svend Smedegaard. 8. februar april 1984: Telefon i Logen diskuteres flere gange, inden der i februar 1979 bliver flertal for at installere en telefon i anretterværelset. 6/9 1979: Sommermødet aflyses på grund af for få tilmeldinger. Der ønskes nye regalier inden 25 års jubilæet. Der fremkommer flere forslag til finansiering, uden der opnås enighed. Jubilæumsfond ændres til Humanitær fond. Af forskellige grunde bliver der ikke uddelt donationer i forbindelse med jubilæet. Tiltalen Du eller De diskuteres. Man afventer et svar fra Storlogen. Br. OM Robert Hesselberg flytter til Svendborg i Den daværende UM mener ikke, det er ham, der skal overtage embedet, når det drejer sig om en længere sammenhængende periode. Br. fg. Exmester Tage Laursen overtog embedet. I 1981 afholdes der igen en vellykket sammenkomst for ældre mænd. Menuen er stadig gule ærter, men nu udvidet med pandekager. 8/4 1981: Det bliver pålagt logerne at festligholde både Ordenens stiftelsesdag (26.april) og Thomas Wildeys fødselsdag (15. januar). I september 1981 får Logen en postboks, fordi det ikke er tilfredsstillende, at breve ligger i gangen. Rebekkaloge nr. 60 VIGEN holder juletræsfest for børn og børnebørn. I januar 1983 skal en lejlighed sættes i stand. Beløbet findes ved at udsætte indfrielse af brødrenes gældsbeviser. Ny pjece om Odd Fellow Ordenen udgives. I anledning af 100 året for indstiftelsen af Marcellus Loge nr. 8. arbejdes der på at få de gamle effekter tilbage fra den loge, som havde købt dem. Det lykkedes desværre ikke. Det besluttes bl.a. på opfordring af br. D.D.S.S. Axel Nørgaard at festligholde 100 året den 25.

10 september med følgende program: Festloge i salen, derefter blomsternedlæggelse på br. Hahn s grav, den eneste grav, der er tilbage af gravene for de brødre, der var med til at stifte Logen. Derefter frokost i selskabslokalerne med damer. Udover brødre fra vor Loge deltager også en busfuld brødre fra Loge nr. 25 Horsia. Odd Fellow Ordenens sparebøsse skænkes til Logen af br. Ole Mose Jeppesen.. 11/ /5 1991: Forslag om mindebog, hvor hver enkelt br. skriver kort om sig selv. Der drøftes et evt. indkøb af et nyt orgel. 20/2 1985: Ny afstemning om ændrede mødetider de gamle fastholdes endnu en gang. Gaven til konfirmander ændres fra Det nye Testamente til Anne Sofie Seidelins oversættelse af Det nye Testamente. 25/9 1985: Afholdelse af et informations møde for mulige kandidater berøres. 6/ : Br. Niels Korsgaard overtager ansvaret for flagning. Logen modtager 5 malerier med Lemvig-motiver af br. Carl Peter Nybo Loge nr. 63 Kilen. I 1988 diskuteres store forandringer: 3 af 4 lejligheder og selskabslokalerne skal istandsættes, der skal laves mødelokale og arkiv, og endelig skal bygningen brandsikres. Udgifterne anslås til kr. Der indkøbes møbler og lamper til mødelokalet og trappen bliver tæppebelagt. Gennemsnitsalderen er nu på 60 år. 28/ april 1995: Det bliver tilladt at klappe i logesalen under arrangementer. Logen får foræret en ambolt af br. Ove Eriksen. Værktøjet blev skænket af br. Bjørn Ole Henriksen. Ambolten står nu i garderoben. Et nyt musikanlæg anskaffes. Samtidig opfordres der til at anskaffe et teleslyngeanlæg. Drøftelse af oprettelse af vennelogesamarbejde. Det besluttes, at der hvert år i foreløbig 3 år skal arrangeres besøg mellem de 3 loger Loge nr. 70 Tyrgil Knuttson, Mariestad i Sverige og Loge nr. 122 Gyldenborg, Kongsvinger i Norge og Loge nr. 75 VIKING. I 1993 er mødetidspunktet igen til debat, uden det afstedkommer nogen ændring. Samme år vedtages det, at der lægges blomster på afdøde brødres grave i 20 år eller så længe, der er pårørende i byen. I 1994 finder en indsamling i alle loger sted med det formål at skaffe penge til et antikt klaver i det nye Odd Fellow Palæ. I forbindelse med logens 40 års jubilæum uddeles der donationer til forskellige plejehjem. 19. april april 1997: Renovering af vinduer og udvendig maling. 1

11 maleri som gave fra br. Carl Peter Nybo, Loge nr. 63 Kilen. Viceværtproblemet drøftes. Positiv debat om brug af De eller Du tiltalen i logesalen. De-tiltalen bibeholdes. Nye sanghæfter skænkes af br. Jørn Gadgaard. Br. Børge Præstholm, Loge nr. 39 Sct Kjeld (tidligere br. i vor Loge) forærer Logen et stort maleri af Den barmhjertige Samaritan. Der opfordres til, at Logens historie bliver skrevet. Br. Laurids Husted Kristiansen forærer en mahognivitrine til selskabslokalerne. Br. Svend Smedegaard og hans moder, fru Ingeborg Smedegaard forærer 2 malerier med Lemvigmotiver. I marts måned 1997 nedlægges Erhvervsudvalget. Rebekkasøstre skal fremover benævnes Odd Fellow søstre. 16. april sept. 1999: Søster Isse og br. Exmester Harald Jensen donerer et beløb, som ønskes anvendt til et teleslyngeanlæg. I december 1997 ændres Logens særlige love. Anskaffelsen af nye kapper drøftes, uden at disse bliver købt. Br. Jørn Gadgaard forærer 4 logeplatter og et maleri til Logen. 29. sept sept. 2002: Oprettelse af en hjemmeside på Internettet behandles. Der er i øjeblikket ikke stemning herfor. I september 2000 vinder 3 brødre Svend Gregersen, Ove Prangsgaard og Ole Baun holdmesterskabet i Odd Fellow golfmatchen, og skal derfor i 2001 arrangere den årlige match, hvor alle golfspillende søstre, brødre og ledsagere fra hele Danmark indbydes 25/ Br. Exstorrepr. Anker Kaalund forærer i anledning af sit 50 års Ordensjubilæum Logen 2 guld- og 2 sølvskeer. I januar besluttes det at afholde det første informationsmøde for eventuelle nye kandidater. Der deltog 10 gæster og 23 brødre. 7/3 2001: Det nye teleslyngeanlæg installeres. 18. sept sept. 2003: Efter forslag fra ejendomsudvalget og efter anbefaling af finansudvalget istandsættes gården. Huslejen for Søsterloge nr. 60 VIGEN fastsættes, så det fremover er en omkostningsbestemt leje. Marcellusbilledet i forværelset renoveres af br. Eigil H. Neess. Mødetiden bliver igen drøftet, uden det afstedkommer nogen ændring. Det besluttes at få alle billeder af Logens embedsmænd gennem årene renoveret. 17. sept dec. 2004: 29/ Logen modtager brev fra br. Storsire med meddelelse om, at Storlogen gerne vil efterkomme invitationen til at deltage i Logens 50 års Stiftelsesfest den 30. april / Der afholdes informations møde med 6 gæster. Der nedsættes et jubilæumsudvalg. 19/112003: Der afholdes Festloge med søstre fra Søsterloge nr. 60 VIGEN for at markere Ordenens 125 års jubilæum i Danmark. Logens oprindelige mål om at kunne uddele kr. på jubilæumsdagen fastholdes.

12 8/ : Br. Storrepræsentant Vagn Baunsgaard forærer Logen et klokkespil i anledning af sit 25 års Ordensjubilæum. Br. Erling Brask har foræret og installeret det "Alt seende øje". Logen har fået mange flere gaver end dem, der her er nævnt. Vi har valgt kun at medtage de gaver, der er nævnt i protokollerne. Vi håber, ingen er glemt. Logebygningen Onsdag den 10 marts 1954 afholdt Odd Fellow Foreningen VIKING et ekstraordinært møde. Anledningen til mødet var køb af bødker Jensens ejendom i Vestergade og en eventuel oprettelse af en loge i Lemvig. Købsprisen var fastsat til kr. med kr. i udbetaling. Den årlige lejeindtægt beløb sig til ca kr. et ordinært møde, og der var blandt alle 29 tilstedeværende brødre enighed om at købe ejendommen til logebygning. Ejendommen kunne handles ned til kr. Hertil kom der ekstra udgifter til forstærkning af loftbjælkerne, ligesom man måtte indrette en ny lejlighed i bagbygningen for at få tilladelse til nedlæggelse af en lejlighed på 2. sal, som skulle bruges til logeformål. Desuden kautionerede alle brødrene for et nyt lån i Sparekassen på kr. Beløbet skulle bruges til alle udgifter i forbindelse med etablering af logelokalerne. Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af brødrene: Søren Norup, Jens Jørgensen, Aksel Grankjær, og Carl Dalgaard. Sagen blev drøftet og fik støtte af de fleste af de fremmødte 30 brødre. Der blev tegnet lån for kr. af 23 brødre. Onsdag den 7. april 1954 drøftedes sagen igen på 13. juni 1954 blev en finansieringsplan sendt til godkendelse i Storlogen man kunne forvente et tilskud på højst kr. til indretning m.m.

13 I august 1954 blev det besluttet at inddrage flere i arbejdet med indretningen af logebygningen og byggeudvalget blev dermed kraftigt udvidet: Malerarbejdet: Kaj Nielsen Varmeinstallation: Anker Kaalund og Sigurd Christensen Lys: Hilbert Sørensen og Sigurd Christensen Gulvtæpper: Gunnar Berthelsen og Halfdan Pedersen Kapper og regalier: Søren Norup, Halfdan Pedersen, H.P. Brodersen Gardiner og logetæppe: Fru Brodersen, fru Dalgaard og fru Eva Nielsen Desuden hjalp følgende: fru Paakjær, fru Henny Christensen, fru Thomsen, fru Sigurd Christensen og fru Sørensen. I flere møder deltog br. Stor Sire Knud Nielsen og br. Dep. Stor Sire Mads Holm, Skive for at høre om planerne med selve stiftelsen og finansiering af den nye Loge. I januar 1955 havde udvalget et forslag til inventar på plads, og efter mange drøftelser og undersøgelser, blev det besluttet, at logesalen skulle opvarmes med el, og de øvrige lokaler med gas. Som den næstsidste handling fremlagde byggeudvalget et budget over Logens drift, inden man søndag den 1. maj 1955 kunne overdrage logebygningen til br. Stor Sire Knud Nielsen, og derefter ophævedes udvalget. I stedet blev der valgt et anskaffelsesudvalg og et ejendomsudvalg. Når man læser byggeudvalgets protokol fremgår det tydeligt, at det har været et dygtigt og meget omhyggeligt arbejdende udvalg, der virkelig har undersøgt de muligheder, der var gennemførlige. Man har besøgt flere andre loger, inden man traf beslutningen om, hvordan Logen i Lemvig skulle se ud. Oversigt over indtægter og udgifter vedrørende logebygningen i 1956: (det første hele år). Indtægter Udgifter 9 lejemål 6.960,00 Logen 2.000,00 Kreditforening 1.710,00 Sparekassen - afdrag 1.000,00, renter 1.316, ,00 Jensen 2. pant - afdrag 1.000,00, renter 1.109, ,00 Brandforsikring 104,75 Glasforsikring 37,25 Ejendomsskat 700,00 Grundejerforsikring 118,00 Gebyr til Sparekassen 48,00 Forhøjelse fra 1.juni 288,00 Anslået vedligeholdelse 1.500,00 Overskud 605, ,00 Kilder: Protokol for byggeudvalget, Ejendomsudvalget og Forhandlingsprotokol for Odd Fellow Foreningen

14 "VIKING" Lemvig. Logesalen var i starten kortere, end den er nu. Selskabslokalet udgjorde en del af den nuværende logesal samt det nuværende forværelse. Udbygningerne og omforandringen blev udført, når det var muligt at nedlægge lejligheder, og når økonomien tillod det. Her skal nævnes nogle af de vigtigste ændringer: : Udskiftning af taget på husets bagside. 1966: Indretning af selskabslokale på 1. sal med tilhørende toiletter. 1974: Nyt tag på husets forside og udvidelse af logesalen samt forbedring af udgangsforholdene. 1976: Skalmuring af ydermure mod nord og øst samt isætning af nye vinduer. 1977: Udvidelse af selskabslokalet med 8 m 2 - fjernelse af 1 skorsten, nyindretning af køkken samt hovedistandsættelse : Hovedistandsættelse af selskabslokale og forrum samt projektering til indretning af mødelokale og klublejlighed. 1994: Selskabslokalet bliver moderniseret. Der blev budgetteret med en udgift på kr. Moderniseringen blev realiseret med et beløb på kr. Det afstedkom ingen utilfredshed overhovedet. Udgifterne blev delvis finansieret med gaver og lån fra brødrene. Så standsed på ny et hjerteslag, i døgnets rastløse ilen. En mund blev tavs, en stol blev tom, en sjæl fandt freden og hvilen. Vi bøjer vort hoved for dødens magt, og lover, mens dagene rinde, Skal æret være jeres brodernavn, og æret være jeres minde. *************************** Afslutning Dette jubilæumsskrift vil vi gerne slutte med at mindes de afdøde brødre, som gennem 50 år har haft deres virke i Logen, og som ved fælles arbejde har lagt et godt fundament, som nye brødre kan arbejde videre på til gavn for vor Orden og vor Loge. Vi vil mindes de 5 brødre, som tog initiativ til at starte Odd Fellow Foreningen i 1925, og de 5 brødre, som den 1. maj 1955 modtog Fribrevet vi vil mindes dem i taknemmelighed og respekt for det store arbejde de udførte. Æret være deres minde. Embedsmændene i 2004: Øverst fra venstre: Br. Kasserer Leif Østerby Pedersen, br. Sekretær Arne Bredahl og br. Skatmester Steen Trier Lund. Nederst fra venstre: Br. Undermester Verner Olsen, br. Overmester Ole Baun og br. Fg. Exmester Jens Peder S. Olesen. Jubilæumsudvalget: Formand Br. OM Ole baun, Br. UM Verner Olsen, Br, Storrep. Lindgren Sørensen, Br. Eigil H. Neess og br. exm. Egon C. Christensen - udvalgets sekretær.

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie

Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie Broderloge nr. 102 Ora Planas historie. I begyndelsen af 1970 erne var broderloge nr. 64 Julius Meyer i Frederikshavn blevet så stor, at flere af Logens brødre gik

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og

NYHEDSBREV nr. 12. Kære Danevang broder. til livet uden Birthe, med de. ønsket om alt muligt held i resten af terminen, og Side 01. Desværre er det længe siden det sidste nyhedbrev blev udsendt, men som I sikkert alle kan forstå, har jeg haft en tid med mange udfordringer, til omstillingen til livet uden Birthe, med de praktiske

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer

Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen I.O.O.F og Skanderborg Logerne Orienterer Odd Fellow Ordenen Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende organisation med en gammelhistorie. Ordenen i Danmark har sit udspring i Amerika,

Læs mere

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg

Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Broderloge nr. 48 Hertha Sønderborg Vejledning til yngre brødre Dette skrift er ikke beregnet til udlevering til nye kandidater, men skal bruges som et redskab og huskeliste til brug for medlemmer af broderloge

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode

NYHEDSBREV nr. 08. Kære Danevang broder. Det bør måske, for den gode Side 01. Kære Danevang broder En anden tradition er broder Undermesters administration af alterbuketten. Broder undermester viser med stor ermpati, at han har for- nemmelse for, hvorfor lige aftenes buket

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1

25-års jubilæum FESTSKRIFT. Udgivet i oktober 2004 i anledning af logens 25-års jubilæum. 1 1979-2004 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Odd Fellow foreningen Susås tilblivelse... 4 Instituering af Odd Fellow foreningen Suså... 5 Instituering af broderloge nr. 107, Suså... 6 Logens 25 årige

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan for Broderloge nr. 71 Richard Marley Brønderslev for valgterminen 2017-2019 Strategi- og handlingsplan for broderloge nr. 71 Richard Marley Der henvises til den vedtagne langtidsplan

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Møde 29. november 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 29. november 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 29. november 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Svend Sønnichsen og Poul-Erik Vigsø Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra møde den 4. oktober 1 58 Madleverandør 1 59 Besparelsesforslag

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

LOGE 28 Hafnia OVERMESTER

LOGE 28 Hafnia OVERMESTER OVERMESTER Hvad siger grundloven GL 139, stk 1 - Til overmester i en loge kan kun vælges et medlem, der er ex-mester eller ex-undermester eller vil være det ved installationen GL 153, stk1 - Fører forsæde

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015

1.1. Bemærkninger til referat af menighedsrådets møde 29. oktober 2015 Der er spørgetid kl. 19.00 Fraværende: Anne Mia Lykner (afbud). Regnskabsfører Per Gantriis deltog i behandlingen af pkt. 4.1 4.8. 0. INDLEDNING Indledning 1. REFERAT AF TIDLIGERE MØDER 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Faxe og Omegns Garderforening 100 år

Faxe og Omegns Garderforening 100 år Faxe og Omegns Garderforening 100 år Formanden har ordet Den 13. november 2013 kan Faxe og Omegnes Garderforening fejre sit 100 år jubilæum. Som formand for foreningen, er det med stor ydmyghed, jeg har

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen.

Gæst. Niels Andersen fra arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgård & Andersen. Side 1/7 Afdeling 22. Referat fra afdelingsmødet den 30. august 2016 kl. 19.00. I mødet deltog: Beboere: 12 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Tom Nielsen Tommy Gyrithholm Annemette

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 49 stemmeberettigede medlemmer var mødt. Inden start på den ordinære

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGÅRD PLANTAGE ORD. GENERALFORSAMLING D. 6. AUGUST 2006 REFERAT Nr. 46 i rækken - 39 fremmødte Pkt. 1: Valg af dirigent: Jørgen Olsen, Kobjældevej 12 valgt. Pkt. 2: Valg af referent: Ebbe Nørtved valgt. Pkt. 3: Formandens beretning Formanden indledte med at bemærke,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset

Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Haslev Menighedsråd -menighedsrådet Referat af ordinært menighedsrådsmøde Torsdag den 5. november 2015 kl. 19.30 i Kirkehuset Dagsorden: Afbud fra: Bodil Madsen, Stedfortræder: Lone Saraksen Lise Klemmed

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 16. september 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1C Fraværende: Erik Vester, Klaus Nikolaisen, Jean Petersen

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frimurerlogen Folke Bernadotte til Caritas Nr. 822, Herning

VEDTÆGTER. for. Frimurerlogen Folke Bernadotte til Caritas Nr. 822, Herning VEDTÆGTER for Frimurerlogen Folke Bernadotte til Caritas Nr. 822, Herning 1 Logens navn. Logens navn er Folke Bernadotte til Caritas. Stiftet den 12. februar 1949 og indført i Laugets bøger med nr. 822.

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 6. juni 2013 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Anders Storgaard Sørensen, Poul Sørensen, Anita Bonde Vistisen,

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. Side 106/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. august 2013, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Lene Rasmussen, Henny Rasmussen, Eva Carlsen.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk. Dagsorden:

Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk. Dagsorden: Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk Dagsorden: Velkomst, valg af dirigent og referent Beboerrepræsentationens beretning Regnskab

Læs mere