TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. januar 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders Krantz, Arne Hansen, Bjarne Thyregod, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Liv Gam, Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karslund, Tommy Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen Ingen

2

3 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Lokalplan 65.1 Endelig vedtagelse CO2 Regnskab Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/ KAB, aftale om udlejning af almene boliger efter særlige kriterier PAB, afdeling Postparken, helhedsplan skema A Decisionsskrivelse - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion Suppleant til bestyrelsen for Boligorganisationen Tårnbyhuse Meddelelse fra Venstre om ændring på 3 poster Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den , , og Spørgetid Valg af leverandører af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - LUKKET SAG Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den , , og LUKKET SAG...24 Bilagsoversigt...25 Underskriftsside

4 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/1065 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: 2

5 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/1065 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: 3

6 3. Lokalplan 65.1 Endelig vedtagelse Åben sag Sagsnr.: 16/18691 Sagsansvarlig: HMJ.TF Fraværende: RESUMÉ Forslag til Lokalplan 65.1 (tillæg)for Tømmerup Skoleområde har været udsendt i offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslag til lokalplan 65.1 er et tillæg til lokalplan 65 for Tømmerup skoleområde, der muliggør opsætning af en 27 meter høj mobilantennemast i området. Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra såvel TDC som Tårnby Kommune om at kunne forbedre mobildækningen i området. Den offentlige høring giver ikke anledning til ændringer i det fremlagte lokalplanforslag. Forslaget indstilles derfor uændret til endelig vedtagelse HØRING Forslag til lokalplan 65.1 har været i offentlig høring i perioden 23.9 til Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar. Det ene er et forslag om at placere masten ved Skolebotanisk have på den modsatte side af Brønderslev Alle, det andet fra Bevaringsforeningen, der anerkender, at man har forsøgt at finde en så diskret placering som muligt. Foreningen fremfører, at teleselskaber bør have pligt til at bruge samme mast, da antallet af master betyder meget. Det sidste høringssvar fra G/F Gyldenvang går dels på, at mobildækningen er tilstrækkelig, dels på en bekymring for evt. strålefare for beboerne i området, eleverne på Teknisk skole og Tårnbygård skolen og SFO en. Teknisk Forvaltning har samarbejdet med TDC s ønsker til placering af nye mobilantennemaster i Tårnby Kommune. En placering i Skolebotanisk have har således været overvejet, men det blev vurderet, at en placering af masten her ikke ville være optimal, bl.a. på grund af, at man her ville være nødt til at fjerne noget af den eksisterende beplantning. Teleselskaberne er gennem masteloven forpligtet til at tillade, at andre selskaber bruger deres master, i det omfang det kan lade sig gøre. I forbindelse med lokalplanforslaget har det været overvejet, om masten ved Brønderslev Alle kunne være af en anden type og højere for netop at give mulighed for, at flere selskaber kunne benytte samme mast. Det blev dog vurderet, at en både højere og bredere mast på dette sted i byområdet ikke ville være ønskelig. Den mast, der kan placeres i området i overensstemmelse med lokalplanen, giver ikke umiddelbart mulighed for at servicere flere mobilselskaber. Tårnby Kommune og TDC har modtaget mange klager over manglende mobildækning i området, og kommunen vurderer derfor, at en forbedring af masteforholdene i kommunen er nødvendig. Teknisk Forvaltning har ikke fundet belæg for, at der er nogen form for sundhedsfare for omgivelserne forbundet med masternes stråling. 4

7 Teknisk Forvaltning vurderer ikke, at høringssvarene giver anledning til ændringer i det fremlagte lokalplanforslag. LOVGRUNDLAG Forslaget til lokalplan 65.1 er udarbejdet med hjemmel i planlovens 13. Lokalplanforslaget kan jf. 27 stk. 1 tidligst vedtages endeligt 4 uger efter høringsfristens udløb, dvs. tidligst den PÅTEGNING Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, 1. at Lokalplan 65.1 godkendes og videresendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse og offentliggørelse. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar til forslag til lokalplan 65.1 Tømmerup Skoleområde /16 2 Åben Høringssvar /16 3 Åben Indsigelse mod opsætning af mobilantennemast /16 4 Åben Forslag til lokalplan 65.1.docx /16 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Punktet er udgået. PÅTEGNING Forslag til Lokalplan 65.1 (tillæg)for Tømmerup Skoleområde har været udsendt i offentlig høring og er nu klar til endelig vedtagelse. 5

8 4. CO2 Regnskab 2015 Åben sag Sagsnr.: 10/11483 Sagsansvarlig: cbi.tf Fraværende: RESUMÉ Teknisk Forvaltning fremlægger resultat af Tårnby Kommunes CO 2 opgørelse 2015 til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som en del af Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er Tårnby Kommune forpligtet til at aflevere en CO 2 opgørelse til Danmarks Naturfredningsforening. Opgørelsen for 2015 viser et resultat på 7,6 % besparelse i forhold til 2014, hvilket er en hel del mere end forventningerne på minimum 2 %, som afspejler den indgåede aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Set over perioden 2013 til 2015 er der et samlet fald på 9,1 %, svarende til ca. 3 % pr. år i gennemsnit for de tre seneste år. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at det fremlagte C0 2 -regnskab for 2015 godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben CO2 opgørelse /16 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes frem til Kommunalbestyrelsen. 6

9 5. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 Åben sag Sagsnr.: 16/12117 Sagsansvarlig: IRO.UK Fraværende: RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2017/18 skal det fastlægges hvor mange 0. klasser, der skal planlægges med. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På baggrund af elevtalsprognose fra KMD-elev pr , er der 514 børn fra årgang Erfaringsmæssigt er antallet af reelt indskrevne børn lavere, når skoleåret starter end antallet af fødte på en årgang. Dette skyldes bl.a. elever, der har søgt skoleudsættelse eller indskrives på privatskoler m.v. Elevtallet for den samlede årgang anslås til 499, efter sædvanlig korrektion til 97% af årgangen. Under disse forudsætninger forventes 0. klasseeleverne dermed af falde fra 548 indskrevne i 0. klasse for årgang 2010 til 499 børn for årgang 2011 skoleåret 2017/18. Dette bevirker en forventet samlet nedgang fra 23 klasser i skoleåret 2016/17 til 21 klasser i skoleåret 2017/18. Som det kan ses af vedlagte oversigt vil det være Løjtegårdsskolen der går fra 4 til 3 stk. 0. klasser og Kastrupgårdsskolen der går fra 3 til 2 stk. 0. klasser. Forvaltningen har med denne planlægning forudsat, at der ikke gennemføres ændringer i skoledistrikterne. HØRING Forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med en høringsfrist d INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /MSV 1. at forslaget sendes til høring i de 7 folkeskoler med høringsfrist d at forslaget genbehandles den med de indkomne høringssvar 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Elevstatistik /16 2 Åben Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse doc /16 3 Åben Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf /16 7

10 4 Åben Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser /16 5 Åben Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc /16 6 Åben Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt /16 7 Åben Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret / Åben Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/ /16 9 Åben Endelige resultat af indskrivning vedr. 2017/ /17 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt HØRING Sagen har været til høring på de 7 folkeskoler og høringssvarene er vedlagt sagen. Skolerne tager forslaget til efterretning med følgende bemærkning: Korsvejens skole Efterretning Løjtegårdsskolen Uhensigtsmæssigt med 3 store klasser i forhold til klasselokalernes størrelse (uddybes i bilag) Nordregårdsskolen Efterretning Pilegårdsskolen Lokalemæssig udfordring at være en 5. sporet skole (uddybes i bilag) Skelgårdsskolen Efterretning Kastrupgårdsskolen Ønsker 3 stk. 0. klasser i stedet for 2 (uddybes i bilag) Skottegårdsskolen Efterretning Høringssvarene er vedhæftet sagen. BILAG Høringssvar INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, /SHJ 1. at høringssvarene drøftes med henblik på endelig beslutning om antal 0. klasser for skoleåret 2017/ at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d

11 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget er opmærksomme på, at det endelige antal af klasser i skoleåret 2017/2018 kan ende med et højere antal af klasser. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning. RESUMÉ I forbindelse med indskrivning af elever til 0. klasse for skoleåret 2017/18, fremlægges hermed det endelige resultat. Forvaltningen forslår at oprette 21. stk. 0. klasser for skoleåret 2017/18 efter skoleindskrivningen i november måned Antallet af 0. klasser er uændret i forhold til beslutning i Kommunalbestyrelsen den Forvaltningen foreslår endvidere, at udvalget behandler fordelingen af klasser, herunder tager stilling til antallet af klasser ved henholdsvis Skottegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen. Der henvises i øvrigt til bilag 9 Endelig resultat af indskrivning vedrørende 2017/2018. INDSTILLING Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at beslutning af i Kommunalbestyrelsen om antallet af 0. klasser bibeholdes med 21 stk. 0. klasser for skoleåret 2017/18 efter skoleindskrivningen i november måned 2016, 2. at der tages stilling til fordelingen af antallet af 0. klasser ved henholdsvis Skottegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, 3. at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsens behandling d /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt 2. Udvalget besluttede at oprette 2 stk. 0. klasser på Skottegårdsskolen og 3 stk. 0. klasser på Kastrupgårdsskolen 3. Sagen fremsendes med anbefaling til Kommunalbestyrelsen 9

12 6. KAB, aftale om udlejning af almene boliger efter særlige kriterier Åben sag Sagsnr.: 12/2507 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab ansøgt Tårnby Kommune om indgåelse af ny aftale om udlejning af boliger efter særlige kriterier. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den indgik kommunen og KAB aftale om udlejning af boligerne i Tårnby Kastrup Boligselskab efter følgende kriterier: Beboere i TKBs afdelinger har fortrinsret til ledige boliger, dernæst tilbydes 50 % af boligerne boligsøgende fra den eksterne venteliste og 50 % af boligerne tilbydes beboere fra andre boligorganisationer(indenfor KAB). Hensigten har været, at det skulle være lettere for boligsøgende, som ikke er beboere i forvejen, at komme i betragtning til en bolig. Ordningen har nu været gældende i 4 år og KAB ønsker nu at ændre tildelingen af boliger på baggrund af beslutning på organisationsbestyrelsesmøde den således: Ledige boliger tilbydes som hidtil til beboere i egen afdeling. Dernæst tilbydes 75 % af boligerne beboere i Tårnby Kastrup Boligselskab og 25 % af boligerne tilbydes boligsøgende fra den eksterne venteliste. Det der med andre ord ændres er, at hvor det før har været 100 % af de ledige boliger, der er blevet tilbudt beboere indenfor TKB først, så bliver det med den ny aftale kun 75 %. 25 % vil gå til nye beboere. Hensigten med den nye tildeling er, at det bliver lettere for eksterne ansøgere at få tildelt en bolig. Det bemærkes, at den ny ordning ikke vil have indflydelse på tildelingen af hver fjerde bolig til kommunen. Den nye ordning kaldes Model B. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 60. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, 10

13 1. at godkende, at Tårnby Kommune indgår aftale med KAB om tildeling af ledige boliger i Tårnby Kastrup Boligselskab efter Model B, gældende i perioden jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben ans fra KAB om fleksibel udlejning 55292/16 2 Åben aftale model B 8086/17 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 11

14 7. PAB, afdeling Postparken, helhedsplan skema A Åben sag Sagsnr.: 06/412 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: RESUMÉ FA09 har på vegne af PAB fremsendt skema A vedrørende renovering af afdeling Postparken til godkendelse i kommunen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der har gennem de seneste mange år været drøftelser mellem kommunen og PAB om de fysiske rammer for projektet. Teknisk Forvaltning har principielt godkendt projektet, dvs. at de har vurderet at det ikke er lokalplanpligtigt længere, og der er redegjort for og godkendt antal af p-pladser m.m. Helhedsplanen omfatter: Alle boliger renoveres og moderniseres Der etableres niveaufri adgang til en del af boligerne Der etableres 2-etages tagboliger ved inddragelse af overliggende tagrum. Generelt renoveres alle tage inklusive efterisolering og brandsikring. Nordgavle efterisoleres og afsluttes med skalmur. Alle boliger, som ikke ombygges til 2- etages tagboliger eller tilgængelige boliger, får renoveret toilet, bad og køkkener. Altandøre og vinduer i boliger og trappeopgange udskiftes. Nogle boliger udbygges og boligarealet øges, hvilket giver en bredere vifte af boligtyper og boligstørrelser. De væsentligste ændringer bliver en reduktion af m2 boliger, som bliver reduceret med 12 boliger fra 48 til m2 boliger bliver reduceret fra 272 boliger til 215 boliger. Der bliver etableret 36 2-etagers boliger i størrelsen m2. Det bemærkes, at der i modsætning til hvad der fremgår af oversigten ikke bliver opført boliger på mere end 115 m2. Der henvises i øvrigt til bilag for hele oversigten over boligstørrelser. Det supplerende boligareal indebærer, at nogle af de eksisterende tagrum inddrages til 2-etagers boliger ved at slå dem sammen med de underliggende nuværende øverste boliger. Dette giver ifølge boligforeningen et bedre udbud af boliger i en mere tidssvarende indretning og kvalitet. Der bliver ikke ændret på antallet af boliger, som er 401. Der opføres et nyt fælleshus til forskellige formål, bl.a som festsal. Eksisterende P-pladser bevares. Den eksisterende beplantning bevares så vidt muligt. 12

15 Endelig etableres nye el-installationer, ny terrænbelysning, nye VVS installationer samt mekanisk ventilation med varmegenvinding. Ifølge skema A bliver udgiften til renoveringen på kr. Udgiften finansieres ved optagelse af 2 realkredit lån på henholdsvis kr. og kr., egne henlæggelser og diverse andre tilskud fra Landsbyggefonden. I finansieringen indgår også kommunal kapitaltilførsel på kr. Den nuværende leje er i gennemsnit på 757 kr./m2. Gennemsnitslejen efter renoveringen bliver på 861 kr./m2. Eksempel på lejestigning: den billigste bolig på 55 m2 koster i dag 3469 kr. pr. måned og efter renoveringen 3943 kr. pr. måned. Den dyreste bolig på 102 m2 koster i dag 6434 kr. pr. måned og efter renoveringen 7318 kr. pr. måned. Den dyreste bolig ( 2 etagers bolig) kommer til at koste 8107 kr. pr. måned. Beboerne vil få tilbudt midlertidig eller permanent genhusning. Ombygningerne er så omfattende, at det ikke er muligt at bebo lejlighederne under renoveringen. Beboerne har godkendt helhedsplanen ved ekstraordinært afdelingsmøde den Der forventes byggestart den LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91. ØKONOMI Kommunen forudsættes som nævnt at deltage med kapitaltilførsel på kr. Beløbet ydes som lån til Landsbyggefonden. Der er ikke afsat penge i budget 2017 til dette. Beløbet skal udbetales ved skema B fremkomst, hvor der vil blive søgt om tillægsbevilling til udgiften, idet bemærkes, at beløbet kan blive justeret op eller ned inden da. Derudover garanterer kommunen for realkreditlån på kr. med 100 %, dog er der regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Kommunen garanterer for realkreditlånet på kr. med 42 % svarende til et beløb på kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1) at godkende helhedsplanen for Postparken med en anskaffelsessum på kr. herunder skema A. 2) at godkende, at der meddeles garanti for lån på kr.med 100% og med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. 3) at godkende, at der meddeles garanti for lån på kr. med 42% svarende til kr. 13

16 4) at godkende, at Tårnby Kommune deltager i finansieringen med ca kr. som en del af kapitaltilførslen. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om skema A - Postparken Følgebrev /16 skema A.pdf 2 Åben Ansøgning om skema A - Postparken - Bilag 2 - Skema A.pdf /16 3 Åben PAB afd. 1 Postparken - Vedtagelse af helhedsplan - Referat /16 ekstraordinært afdelingsmøde 26/ _referat_ekstraordin_afdm_PAB1.pdf 4 Åben oversigt boligstørrelser /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 14

17 8. Decisionsskrivelse - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 16/36700 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der modtaget decisionsskrivelse af vedrørende revision af Tårnby Kommunes sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion, på Beskæftigelsesministeriets områder. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærkninger til revisionsberetningen vedrørende Afstemninger Fejlkonteringer Kvalitet i sagsbehandlingen Manglende kontrol af ydelser som varetages af Udbetaling Danmark Revisionserklæringer vedr. it-systemer. Revisionen anmodes om opfølgning på områderne i forbindelse med beretning for regnskab Beskæftigelsesministeriet forudsætter, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningerne, og udtalelserne er vedlagt som bilag 1-3. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bemærkninger meddelt i brev af tages til efterretning, og 2. at udtalelser fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Økonomisk Forvaltning tages til efterretning. jse 15

18 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben KMB - Besvarelse af decisionsskrivelse vedr. KMD-boliglån /16 2 Åben AS - Besvarelse af decisionsskrivelse vedr. sociale og 8170/17 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, Beskæftigelsesministeriets område. 3 Åben Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby - Tårnby /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 16

19 9. Suppleant til bestyrelsen for Boligorganisationen Tårnbyhuse Åben sag Sagsnr.: 16/35623 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Fra Boligorganisationen Tårnbyhuse er modtaget meddelelse om, at Tårnby Kommunes repræsentant i bestyrelsen Karsten Balk Christoffersen på et repræsentantskabsmøde er valgt til en anden post i bestyrelsen, hvilket vil sige, at han udtræder som repræsentant for Tårnby Kommune. Søren Sabat er suppleant for Karsten Balk Christoffersen og indtræder derfor i bestyrelsen som Tårnby Kommunes repræsentant. Der skal indstilles én person til den ledige plads som suppleant. LOVGRUNDLAG Uddrag af vedtægter for Tårnbyhuse. 9 Bestyrelsen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 8 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boligejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Herudover vælges eller udpeges 2 medlemmer af Tårnby Kommunalbestyrelse. Repræsentantskabet vælger derudover efter indstilling fra bestyrelsen 1 medlem til bestyrelsen, som skal være lejer i en anden almen boligorganisation, beliggende i Tårnby Kommune end Tårnbyhuse. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer fra Tårnby Kommunalbestyrelse vælges og udpeges suppleanter for disse. Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligorganisationen. Formanden eller næstformanden skal være beboer i organisationen. Stk. 3. Medlem af bestyrelsen kan ikke være: 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune 2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt 3. Ansatte i den del af kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommune. INDSTILLING Borgmesteren indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at godkende, 17

20 1. at Narine Pedersen indstilles som suppleant til bestyrelsen i Boligorganisationen Tårnbyhuse. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Vedtægter for Tårnbyhuse 725/17 2 Åben Indkaldelse af suppleant - underskrevet /16 18

21 10. Meddelelse fra Venstre om ændring på 3 poster Åben sag Sagsnr.: 17/2123 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Fra Venstres gruppe har administrationen modtaget meddelelse om, at der ønskes ændringer på 3 poster. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Venstres gruppe har meddelt, at Heidi Ladegaard (V) skal erstatte Frants Nielsen (V) i valgbestyrelse til folketingsvalg, valgbestyrelse til kommunalbestyrelsesvalg 2017 og som delegeret til KL. De tre poster er en del af konstitueringsaftalen indgået mellem: Valggruppe 1 (A, F og Ø), og Valggruppe 2 (V, O, C og B). Ændringerne i de tre poster vil gælde for den resterende del af den nuværende kommunale valgperiode. LOVGRUNDLAG Lov om kommunernes styrelse. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, at godkende følgende ændringer gældende fra 1. februar 2017 til og med 31. december 2017; 1. at Frants Nielsen (V) udtræder af valgbestyrelsen til brug ved Kommunalbestyrelsesvalget i 2017, 2. at Heidi Ladegaard (V) indtræder i valgbestyrelsen til brug ved Kommunalbestyrelsesvalget 2017, 3. at Frants Nielsen (V) udtræder af valgbestyrelsen til brug ved Folketingsvalget m.v., 4. at Heidi Ladegaard (V) indtræder i valgbestyrelsen til brug ved Folketingsvalget m.v., 5. at Frants Nielsen (V) udtræder som delegeret til KL repræsentantskab og Kommunekontaktråd, og 6. at Heidi Ladegaard (V) indtræder som delegeret til KL repræsentantskab og Kommunekontaktråd. 19

22 jse 20

23 11. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den , , og Åben sag Sagsnr.: 17/1065 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Økonomiudvalgets protokol for møderne , , og INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Kommunalbestyrelsen, 1. at Økonomiudvalgets protokol for møderne , , og for åbne døre godkendes. 21

24 12. Spørgetid Åben sag Sagsnr.: 17/1065 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: RESUMÉ Efter Kommunalbestyrelsesmødet er der adgang for hver tilhører til at stille spørgsmål til 2 sager til Kommunalbestyrelsen om de sager, der er optaget på dagsordenen. Der er ikke modtaget skriftlige spørgsmål til mødet. 22

25 13. Valg af leverandører af indkøbsordning for hjemmeboende borgere - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/14742 Sagsansvarlig: pyg.sf Fraværende: 23

26 14. Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den , , og LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/1065 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: 24

27 Bilagsoversigt 3. Lokalplan 65.1 Endelig vedtagelse 1. Høringssvar til forslag til lokalplan 65.1 Tømmerup Skoleområde. (296008/16) 2. Høringssvar (296003/16) 3. Indsigelse mod opsætning af mobilantennemast (297648/16) 4. Forslag til lokalplan 65.1.docx (209286/16) 4. CO2 Regnskab CO2 opgørelse 2015 (278061/16) 5. Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret 2017/18 1. Elevstatistik (116125/16) 2. Skelgårdsskolen - høringssvar til 0. klasse doc (197460/16) 3. Kastrupgårdsskolen - høringssvar 0. klasse kag.pdf (197468/16) 4. Korsvejens skole - høringssvar antal 0. klasser (199331/16) 5. Pilegårdsskolen - høringssvar vedr antal 0 klasser 1718 (2).doc (197463/16) 6. Nordregårdsskolen - høringssvar referat pkt. 8 (137189/16) 7. Løjtegårdsskolen - høringssvar vedr. antal 0.klasser i skoleåret 2017 (199341/16) 8. Skottegårdsskolen - Høringssvar om antal 0. klasser 2017/2018 (207727/16) 9. Endelige resultat af indskrivning vedr. 2017/18 (7511/17) 6. KAB, aftale om udlejning af almene boliger efter særlige kriterier 1. ans fra KAB om fleksibel udlejning (55292/16) 2. aftale model B (8086/17) 7. PAB, afdeling Postparken, helhedsplan skema A 1. Ansøgning om skema A - Postparken Følgebrev skema A.pdf (310233/16) 2. Ansøgning om skema A - Postparken - Bilag 2 - Skema A.pdf (310234/16) 3. PAB afd. 1 Postparken - Vedtagelse af helhedsplan - Referat ekstraordinært afdelingsmøde 26/ _referat_ekstraordin_afdm_PAB1.pdf (316405/16) 4. oversigt boligstørrelser (316447/16) 8. Decisionsskrivelse - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion 1. KMB - Besvarelse af decisionsskrivelse vedr. KMD-boliglån (331788/16) 2. AS - Besvarelse af decisionsskrivelse vedr. sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, Beskæftigelsesministeriets område. (8170/17) 3. Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret Tårnby - Tårnby 2015 (331263/16) 9. Suppleant til bestyrelsen for Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Vedtægter for Tårnbyhuse (725/17) 2. Indkaldelse af suppleant - underskrevet (315683/16) 25

28 Underskriftsside Henrik Zimino Jan R. Jakobsen Vibeke Rasmussen Allan S. Andersen Elise Andersen Carsten Fuhr Arne Hansen Paw Karslund Louis Hjelmsø Einer Lyduch Tommy Frederiksen Brian Bruun Frants Nielsen Heidi Ladegaard Bjarne Thyregod Anders Krantz Winnie Sørensen Mads Vinterby Liv Gam 26

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. januar 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. februar 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. februar 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. august 2017 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere