AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE"

Transkript

1 AKTIVOVERDRAGELSES- AFTALE MELLEM Viborg Håndbold Klub A/S Tingvej 7, Viborg CVR-nr (herefter kaldet "Sælger") OG New beginning Viborg HK ApS Gl. Skivevej Viborg CVR-nr (herefter kaldet "Køber") Henning von Lillienskjold

2 2 af 11 Denne Aktivoverdragelsesaftale ( Aftalen ) er den [30. juni] indgået mellem: (1) Viborg Håndbold Klub A/S, Cvr. nr , Tingvej 7, 2., 8800 Viborg og (2) New Beginning Viborg HK ApS, Cvr. nr , Gl. Skivevej 73, 8800 Viborg. BAGGRUND A. Sælger driver virksomhed under navnet Viborg Håndbold Klub A/S med sportsaktivitet og undervisning inden for sport og fritid (herefter benævnt "Virksomheden"). B. Køber driver virksomhed under navnet New Beginning Viborg HK ApS. C. Sælger er indstillet på at sælge og overdrage Virksomheden til Køber i overensstemmelse med betingelserne fastlagt i Aftalen, Køber erklærer sig indstillet på at erhverve Virksomheden fra Sælger på de i Aftalen anførte vilkår og betingelser. D. I umiddelbar forlængelse af Closing vil Sælger drage omsorg for at ændre sit navn fra Viborg Håndbold Klub A/S til et andet navn der ikke er forveksleligt hermed. Navneændringen påvirker ikke Parternes rettigheder og forpligtelser ifølge Aftalen 1 DEFINITIONER 1.1 Når følgende udtryk anvendes i Aftalen, skal de forstås som angivet nedenfor, medmindre andet fremgår af sammenhængen: Begreb Aftale/Aftalen Aktiverne Definition Det betyder denne aktivoverdragelsesaftale med tilhørende bilag. Det betyder de i punkt 2.1 opremsede aktiver. Bilag Det betyder de bilag, som angives i punkt 9. Closing Det betyder det møde hos, Købers advokat, hvor Parterne udveksler ydelser i overensstemmelse med det i punkt 5 anførte. Closingdagen DKK Forpligtelser Goodwill Det betyder den dato, hvor Closing finder sted. Det betyder danske kroner. Det betyder det i punkt 2.3 anførte. Køber overtager ikke forpligtelser, medmindre dette udtrykkeligt er anført i Aftalen. Det betyder den goodwill og going concern værdi som er knyttet til Virksomheden, herunder værdien af Virksomhedens navn, og retten for Køber til at kunne anses for at have overtaget Sælgers rettigheder til at videreføre Virksomheden.

3 3 af 11 Immaterielle rettigheder Lovgivning Køber Overtagelsesdagen Overdragne Medarbejdere Parterne Sælger Tredjemandsrettigheder Det betyder alle immaterielle rettigheder af enhver art såvel registrerede som uregistrerede rettigheder som ansøgninger der er ejet af eller licenseret til Sælger, inklusiv ophavsrettigheder, navne rettigheder, varemærker, forretningskendetegn, design rettigheder, knowhow osv. ejet af Sælger. Det betyder dansk lovgivning såvel som foreskrifter udstedt i medfør af dansk lovgivning, samt juridiske principper og retspraksis baseret på dansk ret. Det betyder New Beginning Viborg HK ApS, CVR-nr Gl. Skivevej 73, 8800 Viborg, Danmark. Den betyder, den 1. juli 2015 klokken 00:01, fra hvilket tidspunkt Køber bærer risikoen for Virksomheden. Det betyder de medarbejdere som Køber overtager fra Sælger, som beskrevet i punkt Det betyder Sælger og Køber, og Part betyder enhver af disse. Det betyder Viborg Håndboldklub A/S, CVR-nr , Tingvej 7, Viborg, Danmark. Det betyder enhver form for pant, sikkerhed, behæftelse, ejendomsforbehold, forkøbsret, køberet, licens eller lignende, som er aktuel eller potentiel. Virksomheden Den betyder den hidtil af Sælger drevne Virksomhed under navnet Viborg Håndboldklub A/S, med sportsaktivitet og undervisning inden for sport og fritid og som bl.a. består af Aktiverne, men ikke er begrænset hertil, medmindre andet er angivet i Aftalen. 2 GENSTAND FOR OVERDRAGELSEN 2.1 Aktiver I henhold til betingelserne og vilkårene fastlagt i Aftalen overdrager Sælger med virkning fra Overtagelsesdagen ejendomsretten til Aktiverne - fri for Tredjemandsrettigheder af enhver art - til Køber. Under overdragelsen medfølger bl.a. (ikke udtømmende): Sælgers materielle anlægsaktiver Under overdragelsen følger alle materielle anlægsaktiver, herunder (men ikke begrænset til) alt kontorinventar, inventar i lounge og cafe, inventar udlejet til tinghallen, bander, it udstyr, samt software og softwarelicenser der kan overdrages. En liste over de Sælger tilhørende væ-

4 4 af 11 sentlige materielle anlægsaktiver vedhæftes Aftalen som Bilag Parterne er enige om, at listen ikke er udtømmende Indretning af lejede lokaler Køber overtager alt Sælger tilhørende indretning af lejede lokaler Klubtøj og merchandise mv Køber overtager Sælgers lager af spilletrøjer, klubtøj mv. Tøjet skal fysisk optælles i forbindelse med overdragelsen af Parterne i fællesskab og indgår i refusionsopgørelsen. Klubtøj og merchandise mv. overdrages til Sælgers indkøbspriser Sælgers immaterielle rettigheder Køber overtager alle Sælger tilhørende immaterielle rettigheder, herunder, varemærker, navnerettigheder, telefonnumre, hjemmesiderne/domænenavnene med tilhørende adresser, ophavsrettigheder, licenser, registreringer, godkendelser, leverandør-/kundelister, tegninger og oversigter, udviklingsprojekter, udviklingsresultater, erhvervshemmeligheder, dokumentationsmateriale og registreringer af enhver art samt enhver form for knowhow, uanset om dette er registreret i dokumenter, på databaser eller på anden måde, samt spillerkontrakter og sponsorkontrakter Navnerettigheder overtages med respekt af Viborg Håndbold Klubs (foreningen) eventuelle rettigheder hertil Overdragelse af Immaterielle rettigheder, herunder foretagelse af enhver nødvendig offentlig registrering påhviler Køber. Omkostninger i forbindelse hermed, herunder betaling af gebyrer og registreringsafgifter i forbindelse med overførsel af rettigheder, betales af Køber Sælgers Goodwill Overdragelsen omfatter den til Sælger knyttede Goodwill, herunder retten til navnet Viborg Håndbold Klub samt ethvert andet navn, der er forveksleligt hermed Navnerettigheder overtages med respekt af Viborg Håndbold Klubs (foreningen) eventuelle rettigheder hertil Det forudsættes at Køber som en del af Goodwillbetalingen kan overtage relevante spiller-, leverandør-, kunde og samarbejdsaftaler, herunder også lejeaftale på brug af Stadionhallen Depositum Køber overtager mod vederlag de af Sælger betalte deposita vedrørende de i Bilag anførte lejede lejligheder, kontorer mv Agenthonorar Overdragelsen omfatter Sælgers forudbetalte agenthonorarer. Agenthonorarerne opgøres på Overtagelsesdagen, og indgår i refusionsopgørelsen. 2.2 Undtagne aktiver

5 5 af Følgende aktiver og rettigheder tilhørende Sælger er ikke omfattet af overdragelsen: a) Sælgers kassebeholdning og likvider opgjort på overtagelsesdagen b) Sælgers debitorer opstået forud for Overtagelsesdagen c) Ristorno forud for Overtagelsesdagen 2.3 Forpligtelser Lejekontrakter Køber overtager, betinget af medkontrahentens godkendelse, Sælgers lejemål anført i Bilag , herunder lejemål til spillere. Depositum til lejemål forventes at være i niveauet DKK Sponsor forpligtelser Køber overtager forpligtelserne på forudbetalte sponsoraftaler samt top kort og andre forudbetalte sponsorlignende indtægter vedrørende håndbold aktiviteten. Forpligtelsen indgår mi refusionsopgørelsen Kontrakt- og aftaleforhold Medmindre andet følger af Aftalen, indtræder Køber alene betinget af medkontrahentens godkendelse i de i Bilag anførte kontrakter og aftaler, der er indgået af Sælger som led i den sædvanlige drift af Virksomheden Medarbejdere Køber overtager de i Bilag opremsede medarbejdere ( Overdragne Medarbejdere ), der er i uopsagt stilling hos Sælger med virkning fra Overtagelsesdagen. Det forventes, at lønmodtagerforpligtelsen, der overtages er i størrelsesordenen DK Sælger forpligter sig til at underrette medarbejderrepræsentanterne om datoen for og årsagen til overdragelsen, dennes juridiske, økonomiske og sociale følger for medarbejderne, eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne, alt i henhold til lov om medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse Køber indtræder fra Overtagelsesdagen i Sælgers rettigheder og forpligtelser overfor de Overdragne Medarbejdere, og fortsætter ansættelsesforholdet, herunder i relation til anciennitet, aflønning og opsigelsesvarsel m.v Vilkår Købers overtagelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til de i punkt nævnte aftaler sker på følgende vilkår: Køber underretter straks efter Overtagelsesdagen medkontrahenten om overdragelsen og optager om nødvendigt forhandlinger med medkontrahenten med henblik på at opnå dennes tiltrædelse af Købers indtræden i kontraktforholdet.

6 6 af Såfremt medkontrahentens accept af kontraktens overførsel til Køber ikke kan opnås, forpligter Parterne sig til så vidt muligt at opnå samme retsstilling for Køber, eksempelvis gennem Sælgers optræden som mellemmand i kontraktforholdet Sælger er ansvarlig for alle krav, der måtte opstå mod Køber som følge af Sælgers misligholdelse af aftaler, der er overtaget af Køber i det omfang en sådan misligholdelse vedrører tiden før Overtagelsesdagen Øvrige forpligtelser Køber overtager ingen forpligtelse af nogen art herudover og Sælger skal derfor skadesløsholde Køber for enhver forpligtelser eller ethvert tab, omkostning eller udgift, som i forlængelse af virksomhedsoverdragelsen kan gøres gældende mod Køber som følge af lovgivning eller på et andet grundlag. 3 KØBESUM OG KØBESUMMENS BETALING 3.1 Købesum Købesummen for Aktiverne udgør DKK (skriver kroner ottehunderedetyvetusinde 00/100). 3.2 Købesummen er fordelt på Aktiverne som følger: Materielle anlægsaktiver DKK Indretning af lejede lokaler DKK Trøjer, klubtøj mv. DKK Depositum og forudbetalt agenthonorar DKK Goodwill og immaterielle rettigheder DKK I alt DKK Berigtigelse af Købesummen sker ved Købers overtagelse af medarbejderforpligtelser og forudbetalte sponsorater. En eventuel difference medtages over refusionsopgørelsen. 3.3 Moms Sælger giver inden 8 dage efter overdragelsen meddelelse til SKAT om Overdragelsen, jf. momsloven 8, stk. 1, 4. punkt, hvorefter Virksomheden skal give told- og skatteforvaltningen meddelelse om den nye indehavers navn og adresse samt om salgsprisen for Aktiverne, tillige med meddelelse om Købers indtrædelse i momsreguleringsforpligtelsen. Sælgers revisor opgør momsreguleringsforpligtelsen og forestår indberetning efter momslovens 8.

7 7 af Refusionsopgørelse Parterne en enige om, at omkostninger og forpligtelser skal udlignes via udfærdigelse af sædvanlig refusionsopgørelse med Overtagelsesdagen som skæringsdag. Indtægter og udgifter, der vedrører tiden efter Overtagelsesdagen tilfalder henholdsvis bæres af Køber, mens indtægter og udgifter der vedrører tiden før Overtagelsesdagen tilfalder henholdsvis bæres af Sælger Refusionsopgørelsen udarbejdes af Sælger hurtigst muligt og senest 30 dage efter Overtagelsesdagen Refusionsopgørelsen betales kontant senest 14 dage efter refusionsopgørelsen er godkendt af Køber Hvis refusionssaldoen ikke er betalt rettidigt ifølge punkt påløber der rente på 1 % pr. påbegyndt måned indtil betaling har fundet sted Såfremt Parterne ikke er nået til enighed om refusionsopgørelsen inden 14 dage efter, at Sælger har sendt sit udkast til refusionsopgørelse til Køber, kan enhver af Parterne skriftligt anmode om, at uoverensstemmelserne forelægges en af Danske Revisorer udpeget - og af Parterne uafhængig revisor, som herefter inden 20 hverdage tager stilling til de forhold og beløb, hvorom Parterne er uenige, idet den uafhængige revisor skal træffe afgørelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Aftalen. Den udpegede revisors afgørelse om refusionsopgørelsen er endelig og bindende for Parterne. Parterne deler omkostningerne til udpegede uafhængige revisor ligeligt. 4 BETINGELSER 4.1 Parterne er ikke forpligtede til at gennemføre Closing som beskrevet i punkt 5, medmindre følgende betingelser forudgående er opfyldt eller opgivet af Parterne før Closing: a) At Køber kan overtage alle spillerlicenser Sælger benytter, hvilket blandt andet forudsætter DHF s godkendelse; b) At Køber godkendes af DHF som kontraktklub; c) At Viborg Kommune accepterer, at Køber indtræder som lejer i Viborg Stadionhal; d) At Sælgers generalforsamling godkender den i Aftalen forudsatte overdragelse af Virksomheden; e) At der fra dags dato og til og med Closing ikke er opstået eller indtrådt omstændigheder, som væsentligt ændrer eller forringer Virksomheden. 5 CLOSING 5.1 Closing gennemføres under møde hos DAHL Advokatfirma, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, der afholdes den 1. juli 2015 ( Closingdagen ). Såfremt de betingelser som i henhold til punkt 4 skal afklares forud for Closing ikke er opfyldt eller opgivet af Køber senest ved Closing, kan Køber ophæve Aftalen uden at pådrage sig ansvar. 5.2 Ved Closing skal Sælger fremlægge følgende:

8 8 af 11 a) Bekræftet kopi af referat fra bestyrelsesmøde hos Sælger, hvorunder afhændelsen af Aktiverne på de aftalte fastlagte vilkår godkendes. b) Dokumentation for at Sælgers generalforsamling har godkendt afhændelsen af Aktiverne. c) Erklæring om, at alle de af Sælger i henhold til Aftalen afgivne garantier også er korrekte og opfyldte pr. Closingdatoen. 5.3 Ved Closing skal Køber fremlægge følgende: a) Bekræftet kopi af referat fra bestyrelsesmøde hos Køber, hvorunder købet af aktiviteterne på de i Aftalen fastlagte vilkår godkendes. 5.4 Bestemmelserne i punkt 5.2 og 5.3 er indbyrdes afhængige i enhver henseende og rettighederne til Aktiverne overgår ikke til Køber, førend Closing er færdiggjort i sin helhed. Hver af Parternes leveringer og handlinger, skal anses for at være udført samtidigt. 6 GARANTIER 6.1 Samtlige de af Aftalen omfattede Aktiver overtages af Køber i den stand, de er og forefindes. Overdragelsen af Aktiverne er uden ansvar for Sælger bortset fra vanhjemmel og det nedenfor anførte. 6.2 Køber og Købers rådgivere har haft adgang til at gennemføre en begrænset due diligence ved at modtage kopi af materiale vedrørende Aktiverne og Forpligtelserne, som er stillet til Købers rådighed ( Due Diligence Materialet ). Sælger har fremlagt det materiale, der er efterspurgt af Køber, og Sælger har svaret på efterfølgende spørgsmål herom 6.3 Sælger indestår for at Due Diligence Materialet i alt væsentlighed er korrekt og retvisende, og at der ikke foreligger væsentlige oplysninger omkring Aktiverne eller Forpligtelserne som ikke er kommet til Købers kundskab. Sælger har loyalt meddelt Køber oplysninger om alle væsentlige forhold vedrørende Virksomheden og de her tilhørende aktiver og aktiviteter (bogførte såvel som ikke bogførte), som det må anses for normalt og naturligt, at Køber kan have interesse i, og som efter Sælgers bedste overbevisning har betydning for bedømmelsen af Virksomheden, dens værdi og aktuelle eller planlagte aktiviteter. 6.4 Parterne er enige om, at Købesummen er fastsat under hensyntagen til at Sælger udover det ovenfor anførte, ikke giver sædvanlige sælgergarantier. 7 SKADESLØSHOLDELSE 7.1 Generelt Sælger er forpligtet til at skadesløsholde Køber for ethvert tab, som Køber måtte lide som følge af manglende opfyldelse af Sælgers forpligtelser i henhold til Aftalen, eller at de af Sælger i Aftalen afgivne garantier viser sig at svigte eller være urigtige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger. 7.2 Reklamationsfrist

9 9 af Med undtagelse af krav, som Sælger, senest 60 dage efter at Køber blev bekendt med kravet, har fået meddelelse om fra Køber, ophører Sælgers forpligtelse til at skadesløsholde Køber 24 måneder efter Closing. 7.3 Eksklusive misligholdelsesbeføjelser og afkald Køber kan hverken kræve sig tillagt et forholdsmæssigt afslag eller at ophæve Aftalen i tilfælde af, at de af Sælger i Aftalen afgivne garantier eller oplysninger viser sig at svigte eller være urigtige, medmindre andet er anført i Aftalen. 7.4 Forsætlig forsømmelsen eller grov uagtsomhed Ingen af de i punkt 7 indeholdte begrænsninger finder anvendelse i tilfælde af Sælgers grove uagtsomhed, bedrageri, eller forsætlig brud. I et sådant tilfælde skal Sælger skadesløsholde Køber i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og Køber kan gøre alle de i dansk ret gældende misligholdelsesbeføjelser gældende. 8 ØVRIGE BESTEMMELSER 8.1 Aftalens enhed Aftalen udgør hele Aftalen mellem Parterne med hensyn til salg og køb af Aktiverne og Aftalen erstatter alle tidligere aftaler såvel skriftlige som mundtlige indgået mellem Parterne, medmindre andet er angivet i Aftalen Bilagene er en del af Aftalen, som om de var fuldt inkorporeret heri. Alle henvisninger heri til punkter, underpunkter og bilag skal anses for henvisninger til nævnte dele af Aftalen, medmindre andet fremgår af sammenhængen Begge Parter og disses rådgivere har medvirket ved forhandlingen og formuleringen af Aftalen. Som følge heraf er Parterne enige om, at eventuel fortolkningstvivl vedrørende Aftalen ikke skal fortolkes mod koncipisten, men skal fortolkes i overensstemmelse med Aftalens overordnede formål. 8.2 Fortrolighed Parterne accepterer at behandle alle oplysninger, der modtages eller indhentes som et resultat af indgåelsen/opfyldelsen af nærværende Aftale vedrørende(i) forhandlingerne om Aftalen og (ii) Virksomheden og de andre Parter, strengt fortroligt. Information til omverdenen om overdragelsen varetages af Køber, dog efter koordinering og aftale med Sælger. 8.3 Ugyldighed Bestemmelserne heri skal i størst muligt omfang fortolkes således, at de overholder Lovgivningen. Hvis en bestemmelse heri, uanset fortolkningen, findes ugyldig, uden retsvirkning eller uden retskraft, så skal Parterne i fællesskab og i god tro forsøge at forhandle sig frem til en ny formulering af den pågældende bestemmelse. Såfremt Parterne ikke kan enes om en ny bestemmelse, så skal de øvrige bestemmelser i Aftalen ikke berøres heraf men skal forblive fuldt gyldige og bindende for Parterne. 8.4 Overdragelse af rettigheder

10 10 af Ingen af Parterne kan overdrage eller overføre deres rettigheder eller forpligtelser ifølge Aftalen til tredjemand, medmindre der foreligger skriftlig accept fra den anden Part. 8.5 Øvrige bestemmelser Køber overtager Sælgers nuværende ERP system og servere. Sælger er berettiget til i en periode på 6 måneder efter Overtagelsesdagen at fortsætte med at benytte Købers servere og software, forudsat at dette kan ske i overensstemmelse med de gældende licensvilkår, og i øvrigt på de i Bilag anførte vilkår Køber er forpligtet til at opbevare Virksomhedens bogføringsmateriale i mindst 5 år fra Overtagelsesdagen og Køber er på Sælgers anmodning forpligtet til at give Sælger ubegrænset adgang til bogføringsmaterialet i denne periode. 8.6 Omkostninger Hver part afholder egne udgifter til rådgivere i forbindelse med indgåelse af nærværende aftale Køber skal afholde alle registreringsafgifter, gebyrer og lignende udgifter ved overdragelsen af Aktiverne. 8.7 Ændringer og/eller tilføjelser m.v Enhver ændring og/eller tilføjelse til, og/eller afkald på rettigheder ifølge Aftalen skal for at være gyldig være skriftlig og underskrevet af Parterne. 8.8 Lovvalg og værneting Aftalen og enhver tvist eller ethvert krav som måtte opstå i forbindelse med Aftalen skal afgøres efter dansk ret med fravalg af dansk rets internationale lovvalgsregler Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder, men ikke begrænset til, tvister vedrørende Aftalens eksistens, gyldighed, fortolkning og opfyldelse, udfyldelse, efterlevelse mv., skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommers. Køber og Sælger udpeger hver en voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, som skal være formand for voldgiftsretten, udpeges af Voldgiftsinstituttet. Hvis en Part eller begge Parter ikke har udpeget en voldgiftsdommer inden 30 dage efter at have iværksat voldgift eller modtaget meddelelse om iværksættelsen af voldgift, skal Voldgiftsinstituttet udpege den eller de manglende voldgiftsdommere Uanset aftalt voldgift er Parterne berettiget til at anvende de almindelige domstole efter retsplejelovens regler om bevissikring og om midlertidige afgørelser om forbud og påbud. Forbud og påbud kan meddeles uden sikkerhedsstillelse Voldgiftsretten skal have sæde i Viborg. 9 BILAG Materielle anlægsaktiver

11 11 af Lejekontrakter Kontrakter og Aftaler Medarbejdere Aftale om transitionsassistance. 10 UNDERSKRIVELSE 10.1 Aftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf et eksemplar udleveres til hver af Parterne. Sted: : Som Sælger for Viborg Håndbold Klub A/S Som Køber for New Beginning ApS

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 09/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Spildevand A/S og Svendborg Forsyningsservice A/S vedrørende overdragelsen og grenspaltningen af den servicevirksomhed, som hidtil

Læs mere

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015

Aftale. Aarhus Oktober Sagsnr Dok.nr UDKAST oktober 2015 Aarhus Oktober 2015 Sagsnr. 021613-0031 Aftale om etablering af det fælleskommunale redningsberedskab Nordvestjyllands Brandvæsen I/S, mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AFTALE OM APPORTINDSKUD

AFTALE OM APPORTINDSKUD J.nr. 211797 Udkast 06/06/2010 AFTALE OM APPORTINDSKUD mellem Svendborg Kommune og Svendborg Affald A/S vedrørende overdragelsen og apportindskuddet af den affaldsvirksomhed, som hidtil er drevet af Svendborg

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 2 3.3 Ansættelseskontrakter 2 4.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE

AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE AKTIVOVERDRAGELSESAFTALE MELLEM OG EGEDAL FORSYNING & SERVICE A/S FURESØ DRIFTSSELSKAB A/S q:\egedal forsyning\01 bestyrelsen\09 forretningsudvikling\samarbejde_furesø\materiale til bestyrelserne\final_udsendelse\bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES FORSYNINGERS SERVICEVIRKSOMHED TIL ROSKILDE FORSYNING A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146102\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4. Anlægskartoteker

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel

Fortrolighedsaftale. Innovathy generel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy generel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter

Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter Kontrakt Levering af velfærdsteknologi af typen kommunikationsrobotter SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag 6. Medarbejderforhold

Bilag 6. Medarbejderforhold Bilag 6 Medarbejderforhold Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Omfattede medarbejdere 1 3. Overenskomstansatte medarbejdere 1 3.1 Lovgrundlag 1 3.2 Hvem er omfattet 1 3.3 Lønvilkår 3.4 Ansættelseskontrakter

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE November 2013

SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Sagsnr. 057282-0001 jcj/ekr SAMARBEJDSAFTALE November 2013 Mellem Videncentret for Landbrug Sektion vedrørende videncentret, Heste Agro Food Park 15 8200 Aarhus N (herefter benævnt "Videncentret for Heste")

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\ AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES SPILDEVANDSFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE SPILDEVAND A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146105\000010.doc Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 Side

Læs mere

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel

Fortrolighedsaftale. Innovathy panel j.nr.43267/jhb Fortrolighedsaftale Innovathy panel ADVODAN Thisted I/S, Frederiksgade 14, 7700 Thisted, tlf. 97 92 28 88, thisted@advodan.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Parterne side 3 2.0 Baggrund, formål

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE

DHF BARTERAFTALE SVENDBORG KOMMUNE DHF BARTER AFTALE i samarbejde med Svendborg Kommune 22.oktober 2012 21. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Formål... 3 II. Aftalens omfang... 4 III. Aftalens varighed... 4 IV. Aftalens rettigheder...

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere

Bilag 6 Omfattede medarbejdere Bilag 6 Omfattede medarbejdere Indhold 1. Indledning... 1 2. Overenskomstansatte medarbejdere... 1 3. Principper for overdragelse på fritvalgsområdet... 1 4. Omfattede medarbejdere... 2 10. Information...

Læs mere

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Trekantområdets Brandvæsen I/S. Vejen Kommune. Version 3. juli 2015. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 21/

Handelsbetingelser Gældende per 21/ Handelsbetingelser Gældende per 21/04-2016 1. Generelt 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Overdragelsesaftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Overdragelsesaftale. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere