10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne"

Transkript

1 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING

2 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2014 Ansvarlig: Christian Lützen Redaktion: Kristian Dambo Knudsen Layout: Sara Itkin/itkin.dk; Nete Banke/Imperiet For- og bagsidefotos: Anne Prytz Schaldemose og Jens V. Nielsen Tryk: Schjølin Tryk ISBN-nr.: (trykt version) ISBN-nr.: (elektronisk version) Publikationen er tilgængelig på og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt København K Tlf.: E-post:

3 Indholdsfortegnelse 10 gode råd til landdistriktsudvikling Forord Bredbånd og mobildækning Flexbolig Indsats mod boligspekulanter LAG Landdistriktsafgrænsning Landdistriktsbestemmelsen i Planloven Landdistriktspuljen Udvikling af landsbyer Velfærdsteknologi Værktøjskassen til landdistriktspolitikker...18

4 side 4 Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter. Foto: Ulrik Jantzen.

5 Forord Regeringens mål er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Det kræver nytænkning i en tid, hvor folk flytter fra land til by. Vi skal ikke underkende de udfordringer, som landdistrikterne står overfor, men det er lige så afgørende, at vi tager fat på problemerne sammen og med en tro på, at det kan lade sig gøre. Befolkningsforskydningen ændrer landet, men det giver også nye muligheder, som vi skal gribe i fællesskab på tværs af stat, region, kommune og frivillige kræfter. Vi skal ikke se land og by som modsætninger, men som hinandens forudsætninger, hvor vækstcentre og opland sammen kan gøre en forskel, også i forhold til den globale konkurrence. Udviklingen udfordrer os og gør det nødvendigt at tænke nyt i forhold til den borgernære service. Vi skal bruge telemedicin, så folk ikke skal tage turen til hospitalet, når de kan slippe. Vi skal tænke i nye løsninger på trafikområdet, så vores ældre kan komme rundt uden at være afhængige af to daglige busafgange. Vi skal bakke op om de levende fællesskaber i vore landsbyer og gå nye veje for at fastholde indkøbsmuligheder. Det er en stor opgave, men det er også en praktisk opgave, der kan løses med godt håndværk og kreativ tænkning. Begge dele findes i rigt mål i landdistrikterne, og som minister på området er jeg altid klar til at lytte og bidrage her med 10 gode råd. Carsten Hansen Minister for by, bolig og landdistrikter side 5

6 1 Bredbånd og mobildækning DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Få klarhed omkring dækningen i kommunen og vælg en strategi for kommunens indsats for bedre dækning fx gennem dialog med Erhvervsstyrelsen om kommunens muligheder. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Med udspillet Bedre bredbånd eller mobildækning i hele Danmark har regeringen lanceret 22 initiativer, som skal give en bedre digital infrastruktur til hele landet, uanset hvor man bor. På den baggrund har regeringen bl.a. udarbejdet en vejledning om kommunernes muligheder efter erhvervsfremmeloven for at stille krav om dækning i lokalområder i forbindelse med indkøb af bredbånd og mobiltelefoni til kommunens institutioner og medarbejdere eller stille passiv infrastruktur som fx tomrør eller master til rådighed for teleselskaberne i dårligt dækkede områder. Regeringen er ligeledes undervejs med en vejledning om, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette markedspris ved udlejning af arealer til fx mobilantenner, master og teknikhuse. Lejen kan i konkrete tilfælde være 0 kr. Regeringen har afsat en lånepulje på 100 mio. kr. i Regeringen har allerede i juli 2014 offentliggjort, at otte kommuner: Næstved, Ringkøbing-Skjern, Odsherred, Slagelse, Lolland, Lemvig, Skive og Herning Kommune kan optage lån for samlet 50 mio. kr. i Samlet set er der indtil nu givet lånedispensation til 13 forskellige udbredelsesprojekter i de otte kommuner, og der kan frem til den 4. februar 2015 ansøges om ny låneadgang til udbredelsesprojekter i 2015 via indtast.dk. side 6

7 I samarbejde med KL, Danske Regioner og telebranchen vil regeringen ved årets udgang lancere en finmasket kortlægning, der skal give kommuner, borgere og virksomheder et billede af bredbånds- og mobildækningen på helt lokalt niveau. Kommunerne får dermed et endnu bedre grundlag for at identificere lokale udfordringer og tilrettelægge målrettede lokale indsatser, fx dækningskrav ved indkøb. Kommuner, der overvejer en indsats på bredbånds- eller mobilområdet, kan kontakte Erhvervsstyrelsen, som fx kan være behjælpelig med oplysninger om dækning, brugen af erhvervsfremmeloven og andre mulige initiativer, kommunerne kan overveje. I den forbindelse har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Erhvervs- og Vækstministeriet bl.a. udarbejdet pjecen Gode råd til lokal udrulning af bredbånd, som giver en række gode råd til, hvad både lokale ildsjæle og lokale myndigheder kan gøre. Foto: Jens V. Nielsen. side 7

8 2 Flexbolig DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Benyt muligheden for at give flexbolig-tilladelser i områder med affolkning og risiko for forfald af boliger. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Flexbolig-ordningen i boligreguleringslovens 50, stk. 2, giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give tilladelse til, at en helårsbolig midlertidigt anvendes til fritidsformål. Tilladelsen giver ejeren ret til senere at genoptage anvendelsen som helårsbolig, uden at der i den forbindelse på ny skal søges om tilladelse i medfør af boligreguleringsloven. Ordningen har til formål at øge interessen for helårsboliger i områder med affolkning og sikre, at der fortsat er aktivitet i disse områder. Med lempelsen af bopælspligten får ejeren mulighed for at anvende boligen som fritidsbolig og afprøve livet på landet med mulighed for senere at flytte ind på helårsbasis. Regeringen vil gøre det endnu mere attraktivt at købe en flexbolig. I vækstpakken fra juni er der derfor indgået aftale om en udvidelse af ordningen, som skal forbedre mulighederne for at finansiere købet af flexboliger. Med udvidelsen kommer tilladelsen fremover til at følge boligen, og anvendelsesretten kan dermed overdrages ved et senere salg. Udvidelsen skal desuden gøre det muligt for kommunalbestyrelsen at meddele en bindende forhåndstilkendegivelse vedrørende muligheden for at opnå flexbolig-tilladelse, så potentielle købere får sikkerhed for anvendelsesretten. side 8

9 3 Indsats mod boligspekulanter DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Indbring sager om vedligeholdelsesmangler i dårlige lejeboliger i kommunen for huslejenævnet. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Med den nye bestemmelse i lejelovens 106 a har kommunalbestyrelsen nu mulighed for at sikre, at sager om vedligeholdelsesmangler i dårlige lejeboliger bliver indbragt for huslejenævnet. Ordningen indebærer dels, at kommunalbestyrelsen kan indbringe sager i henhold til fuldmagt fra lejeren, dels at kommunalbestyrelsen af egen drift kan indbringe vedligeholdelsessager. Hermed kan kommunalbestyrelsen imødegå spekulativ udlejning af boliger i meget dårlig stand. Huslejenævnet kan i sådanne sager i kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder, give udlejeren påbud om at udføre bestemte vedligeholdelsesarbejder inden for nærmere frister. Nævnet kan nedsætte lejen med et beløb, som svarer til den forringede brugsværdi. Overholder udlejeren ikke nævnets påbud, kan Grundejernes Investeringsfond udføre arbejderne for udlejerens regning. Har GI tvangsudført vedligeholdelse 3 gange inden for de seneste 10 år, kan udlejeren frakendes retten til at administrere udlejningsejendomme. Der er ingen udgifter for kommunen i sådanne sager bortset fra eventuelle sagsomkostninger. side 9

10 4 LAG DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Tag aktiv del i etablering af aktionsgruppen og involver jer i arbejdet med udvikling af landdistrikterne i samarbejde med de frivillige kræfter. Brug de lokale aktionsgrupper som en ressource, der kan medvirke til at gennemføre kommunale strategier og planer og til at gennemføre lokale udviklingsprojekter. Det kommer hele lokalområdet til gode. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne De lokale aktionsgruppers bestyrelse indstiller lokale udviklingsprojekter til tilskud inden for rammerne af deres udviklingsstrategi. De lokale aktionsgrupper skal støtte projekter, der på det strategiske plan er koordineret med kommunernes øvrige landdistriktstiltag. For at sikre det tætte strategiske samarbejde mellem kommunerne og bestyrelserne for de lokale aktionsgrupper er kommunerne sikret sæde i bestyrelsen. Kommunens medvirken er vigtigt for at sikre viden om lokalområdet og udviklingskompetencer i bestyrelsens arbejde. Det er op til begge parter at sikre et dynamisk samarbejdsmiljø, der kan styrke indsatsen i forhold til udviklingen i landdistrikterne. side 10

11 5 Landdistriktsafgrænsning DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Udarbejd grundige analyser af den aktuelle situation og udviklingstendenser i kommunens lokalområder og brug dem som grundlag for udvikling af eksempelvis landdistriktspolitikker. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Ministeriet har i forbindelse med den årlige Regional- og Landdistriktspolitiske Redegørelse udarbejdet analyseværktøjer, der muliggør en analyse af status og udviklingstendenser i en given kommunes sogne. Fx kan man analysere sognenes befolkningsudvikling, andelen af ældre beboere i sognet, hvor mange tomme huse og bygninger sognet huser osv. Sådanne analyser er et nyttigt diskussions- og beslutningsgrundlag, når det handler om udarbejdelsen af differentierede strategier for udvikling af en kommunes landdistriktsområder. Foto: Jens V. Nielsen. side 11

12 6 Landdistriktsbestemmelsen i Planloven DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Brug de nye muligheder i Planloven, der giver alle landets kommuner nye, bedre og enklere muligheder for at styrke udviklingen i alle vanskeligt stillede landdistrikter. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Regeringen har gennemført en ændring af planloven, der skaber nye, enklere og forbedrede muligheder for helårsbosætning og realisering af erhvervsinitiativer i vanskeligt stillede landdistrikter. Lovændringen har givet kommunerne nye muligheder for at tillade etablering af nye helårsboliger og erhverv i vanskeligt stillede landdistrikter. De kan fx give tilladelse til opførelse af nye helårsboliger i tilknytning til en landsby, og de kan tillade, at overflødiggjorte bygninger anvendes til enten helårsboliger eller erhverv. Samtidig kan kommunen tillade mindre erhvervsvirksomheder, der er etableret i overflødiggjorte bygninger, at udvide. Dermed vil kommunen fx kunne tillade, at en gammel skolebygning omdannes til boliger, eller at der indrettes en produktionsvirksomhed i et nedlagt mejeri. side 12

13 7 Landdistriktspuljen DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Søg supplerende støtte fra Landdistriktspuljen til forsøgsprojekter, der kan bidrage til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Fra Landdistriktspuljen ydes støtte til forsøgsprojekter, der kan fremme erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til skabelse og bevarelse af arbejdspladser. Ved bedømmelsen af støtteansøgninger fra kommuner, regioner og offentlige institutioner lægges særlig vægt på, at projektet gennemføres med supplerende finansiering. Der kan ydes tilskud til foreninger, enkeltpersoner, selvejende institutioner eller lignende, regioner, kommuner og offentlige institutioner. Enkeltpersoner vil dog kun kunne opnå tilskud til almennyttige projekter, dvs. projekter der retter sig mod en bred kreds af personer. side 13

14 8 Udvikling af landsbyer DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Udarbejd en strategi over indsatsen for dårlige boliger og skæmmende ejendomme i landsbyer og landdistrikter. Arbejd med en plan for genanvendelse af tomme grunde ved nedrivning af boliger i dårlig stand. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Ministeriet har til kommunerne i 2014 uddelt en ramme på ca. 205 mio. kr. til bygningsfornyelse m.v. Midlerne kan anvendes til istandsættelse eller nedrivning af nedslidte boliger samt etablering af friarealer m.v. Kommunerne træffer beslutning om, hvor disse midler skal anvendes og har således mulighed for at prioritere, at midlerne skal anvendes i landsbyer og landdistrikter. I 2012 gennemførte regeringen en ændring af byfornyelsesloven med det hovedformål at styrke byfornyelsen i de små byer (under 3000 indbyggere) og landdistrikter m.v. Med lovændringen har kommunen fået mulighed for at: yde tilskud til ejere til nedrivning af tomme erhvervsbygninger, som er beliggende i småbyer, opkøbe ejendomme i småbyerne og i det åbne land med henblik på istandsættelse eller nedrivning, yde tilskud til fjernelse af skrot og affald på ejendomme i småbyerne samt i det åbne land. side 14

15 Kommunen kan opnå 60 pct. statslig refusion til sine udgifter til de nævnte aktiviteter. Endvidere er der i regeringens Vækstplan DK i 2014 og 2015 afsat i alt 400 mio. kr. til nedrivning eller ombygning af faldefærdige huse. Disse midler kan anvendes til de aktiviteter, der kan gennemføres med 60 pct. statsrefusion efter byfornyelsesloven. Midlerne under Vækstplan DK fordeles til de kommuner, som ønsker andel i midlerne, efter en objektiv fordelingsnøgle, som afspejler den enkelte kommunes belastning af huse i dårlig stand, beliggende i byer med færre end indbyggere og i det åbne land. Med Aftale om en Vækstpakke, Juni 2014, er puljen forlænget, således at der afsættes 55 mio. kr. årligt i perioden Ministeriet afholder endvidere to kurser i efteråret 2014(28.10 i Ringe og i Skørping) under titlen Landsbyer under pres og har bl.a. fokus på at give deltagerne løsningsorienteret inspiration til tackling af landsbyernes udfordringer, herunder information om Landsbyfornyelsespuljen. Herudover er en trin-for-trin-guide under udarbejdelse i ministeriet og vil blive præsenteret i udkastform på de nævnte kurser, og den forventes at foreligge i en endelig udgave i november. side 15

16 9 Velfærdsteknologi DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Overvej mulighederne for at integrere digitale løsninger i leveringen af forskellige velfærdsydelser. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har bedt CEDI udarbejde to analyser af potentialet i en øget brug af digitale løsninger ved leveringen af centrale velfærdsydelser i tyndt befolkede områder. Den ene analyse peger på tre områder vækst og jobskabelse, uddannelse samt sundhed og omsorg hvor der synes at være oplagte muligheder for ny teknologi og digitale løsninger kan bidrage til at adressere en række udfordringer. Analysen, som har form af et diskussionspapir, forsøger endvidere at inspirere til det videre arbejde med den digitale udvikling med en række forslag til konkret handling på de tre nævnte områder. Herunder eksempelvis et forslag om digitale uddannelseslandkort, der kortlægger det lokale uddannelsesbehov og muligheden for at opfylde disse via fjernundervisning og e-læring. Den anden analyse fokuserer specifikt på behandling af KOL-patienter. Analyserne konkluderer, at digitale løsninger skaber mulighed for at levere de samme eller bedre serviceydelser til færre penge. Analysen fremhæver afslutningsvis tre opmærksomhedspunkter for kommunerne: 1. Kortlægning af kommunens kronikere 2. Skab overblik over kommunens bredbåndsdækning 3. Sæt fokus på telemedicinske erfaringer og muligheder side 16

17 Med den fællesoffentlige Strategi for Digital Velfærd peger regeringen, KL og Danske Regioner også på telemedicin som et af de 7 fokuspunkter, der udgør udgangspunktet for det fremadrettede arbejde med digitale velfærdsløsninger. Foto: Anne Prytz Schaldemose side 17

18 10 Værktøjskassen til landdistriktspolitikker DET GODE RÅD TIL KOMMUNEN Overvej et serviceeftersyn af kommunens landdistriktspolitik og sørg for, at landdistriktspolitikken er operationel og bredt forankret i lokalsamfundet. Beskrivelse af det konkrete initiativ og anvendelsesmulighederne De fleste kommuner med større landdistriktsområder har en landdistriktspolitik, men der er store forskelle i form, indhold og ambitionsniveau. Det viser en kortlægning, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har gennemført. For at give kommunerne en hjælpende hånd har ministeriets rejsehold offentliggjort en værktøjskasse, som kommuner kan bruge til udvikling eller serviceeftersyn af deres landdistriktspolitikker. Værktøjskassen fungerer som inspiration til arbejdet med både helt nye landdistriktspolitikker, men også serviceeftersyn på en eksisterende landdistriktspolitik. Værktøjskassen er opdelt i to hovedafsnit, der hver især præsenterer værktøjer, metoder og inspiration til arbejdet med landdistriktspolitikker. Den første del af værktøjskassen fungerer som forberedelse og præsenterer 6 tænkebokse, som læseren kan gennemgå enten alene eller sammen med kollegaer. I værktøjskassens anden del præsenteres 6 forskellige værksteder. I værkstederne lægges der op til samarbejde med den kreds af aktører, som kommunen har udvalgt som vigtige partnere i udarbejdelsen af den kommunale landdistriktspolitik. side 18

19 Processen gennem værkstøjskassen skal være med til at skærpe kommunernes egne værktøjer og hjælpe til at genoverveje vilkårene for en landdistriktspolitik i den pågældende kommune. Foto: Anne Prytz Schaldemose side 19

20 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gammel Mønt 4, 1117 København K Telefon

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005

EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT. Januar 2005 EN FORSTÆRKET INDSATS MOD SVÆR OVERVÆGT Januar 2005 En forstærket indsats mod svær overvægt Udgivet af: Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Enheden for forbrugeranliggender og fødevarekvalitet

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere