5. Kristelig menighedsbørnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Kristelig menighedsbørnehave"

Transkript

1 STAŽUOTĖS DANIJOJE ATASKAITA Stažuotė vyko Danijoje 2009 m. rugsėjo d. ir spalio 3-9 d. Stažuotės dalyvių tikslinės grupės: Eil. Nr. Tikslinė grupė Daly -vių sk ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų vadovai (pavaduotojai) 2. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai savivaldybių administracijų vadovai (specialistai) ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo specialistų rengėjai (dėstytojai) 1 5. nevalstybiniai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai 3 Iš viso: Stažuotės metu aplankytos institucijos: Eil. Institucijos pavadinimas Vizito data Nr. 1. Pædagogisk Central Maria Mikkelsen boernehave Frilandsbørnehaven Enghøj Daginstitutionen Drejens Kristelig menighedsbørnehave Børnehuset Lundegården Pederstrup (mokomoji stotis, muziejus) 8. Dahplejen Smoerblomst Professionshøjskolen UCC Ballerup Bibliotek Skov og Naturbørnehaven

2 12. Søllerød Private Børnehave Sankt Hedvig Søstrenes Børnehave og Fritidshjem 14. Kolding Kommune Dahplejen Smoerblomst Sunrise International Preschool Vordingborg Vuggestue Bendra Danijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo sistemos apžvalga. Danijoje ikimokyklinis ugdymas yra savanoriškas ir neprivalomas. 98 procentai ikimokyklinio amžiaus vaikų nuo 3 iki 5 metų amžiaus lanko ikimokyklines įstaigas. Danijos ikimokyklinį ugdymą reglamentuoja Danijos švietimo įstatymas, Socialinės tarnybos įstatymas, Socialinės paramos ministro įsakymas dėl parengiamosios klasės darbo organizavimo. Ikimokyklinį ugdymą kontroliuoja Socialinės rūpybos ministerija. Ikimokyklinio ugdymo paslaugų formos: Savivaldybėms priklausančios integruotos (lopšeliai-darželiai) įstaigos; Privatūs darželiai; Privatūs vaikų priežiūros dienos centrai; Laisvieji (save išlaikantys) darželiai; Parengiamosios (priešmokyklinės) klasės (danų kalba: børnehaveklasser, pažodžiui "klasės darželyje"). Tokio pobūdžio klasės įsteigtos pradinėse mokyklose. Ugdymo programa skirta 5 6 metų amžiaus vaikams. Parengiamosios klasės yra tarpinė grandis tarp darželio ir pradinės mokyklos. Grupės dydis: vaikai. Minimalus amžius lankyti lopšelius-darželius yra šeši mėnesiai, į vaikų darželius vaikai priimami nuo trejų metų, specialiai integruotos institucijos priima kūdikius nuo vienerių metų. Į parengiamąsias (priešmokyklines) klases priimami vaikai nuo penkerių ar šešerių metų. Danijoje šias mokyklėles lanko 97% vaikų. Tokio tipo klasėse dažniausiai dirba ne mokytojai, o socialiniai pedagogai. Daugumos tėvų paklausiausios yra trys pirmosios paslaugų kategorijos. Danijos ikimokyklinio ugdymo teikiamoms paslaugoms būdingas lankstumas, paslaugos teikiamos atsižvelgiant į tėvų pageidavimus. Ikimokyklinių įstaigų, ypač vaikų priežiūros dienų centrų, darbo laikas labai diferencijuojamas, tėvai gali vaiką palikti nuo ankstaus ryto iki pietų, arba nuo pietų iki vakaro. Ugdymo įstaigos dirba visą darbo dieną (nuo 6.45 val. iki val.) arba pusę/ne visą nuo 8 val. iki 12-tos arba 15-tos val. Tarp tokių daug privačių ugdymo įstaigų. Vaiką į darželį leidžiama atvesti ne vėliau kaip iki 12 val.

3 Daugumoje įstaigų sudaromos galimybės vaikui pasilikti ilgiau, taip pat juos gali prižiūrėti ir nedarbo dienomis (pagal paraišką), tačiau vaikas gali būti ir ne savo grupėje, ir netgi ne savo darželyje, o kaimyniniame, arba mokyklos pailgintos dienos grupėje. Danijoje itin rekomenduojama ne danų kilmės vaikams lankyti vietos darželius tokiu būdu vaikai lengviau įvaldo kalbinius įgūdžius ir adaptuojasi visuomenėje. Danijoje vyrauja tendencija stambinti ugdymo įstaigas, tai leidžia taupyti žmogiškuosius ir materialinius resursus, todėl didėja integruoto ugdymo institucijų skaičius. Ikimokyklinių įstaigų tikslas sudaryti sąlygas vaikui mokytis, būti kūrybingam, iniciatyviam, mokėti bendrauti, rūpintis vienas kitu, įgyti socialinių kompetencijų. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatingumui, didelę laiko dalį vaikai praleidžia lauke, net ir nepalankiomis oro sąlygomis, o lopšelį lankantys vaikai net du kartus per dieną miega lauke specialiuose dideliuose vežimuose. Danijos ikimokyklinėse įstaigose vyrauja demokratija ir liberalus požiūris į ugdymą. Nėra unifikuotų ugdymo programų, jas rengia ikimokyklinių įstaigų pedagogai kartu su tėvais, o tvirtina savivaldybės. Ugdymo planą taip pat gali sudaryti ir savivaldybė. Ikimokyklinio ugdymo specialistai savo nuožiūra gali parinkti ugdymo turinį, darbo metodus, didaktinę medžiagą ir pan. Vaikai dažniausiai mokosi žaidimo forma. Per žaidimus ugdomi vaikų kalbėjimo ir saviraiškos įgūdžiai, gamtos pažinimas, praktiniai, muzikiniai, fiziniai, socialiniai gebėjimai. Ministro įsakymu (Nr m. birželio 13) apibrėžta parengiamosios klasės sistema: nustatyti bendrieji tikslai bei mokymo turinys. Minimalus savaitinis pamokų skaičius yra 20 pamokų, kurios paskirstytos po tris ar keturias valandas per dieną, penkias dienas per savaitę. Nėra nustatytų taisyklių, susijusių su vaikų stebėjimu ar kontrole, tačiau dauguma pedagogų domisi ir taiko psichologiniais bei socialiniais aspektais grįstus stebėjimo būdus. Pedagogai yra atleisti nuo gausios dokumentacijos pildymo, įvairių projektų rengimo. Tiek pedagogai, tiek vadovai dirba labai atsakingai, jų veikla visiškai pasitiki savivaldybės, todėl įstaigos nėra tikrinamos. Savivaldybės atstovai tik kartą per metus lankosi ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir jos veiklą vertina bendraudama su įstaigų vadovais, darbuotojais, jei reikia, tėvais. Tai vyksta demokratiškai, glaudžiai bendradarbiaujant tarpusavyje. Pagrindinis ikimokyklinių įstaigų vertinimo kriterijus jos reitingas (kiek tėvų pageidauja ugdyti vaikus vienoje ar kitoje įstaigoje). Tas pats principas taikomas vertinant pedagogų darbą. Labai atidžiai vaikų ugdymą vertina tėvai, stebėdami savo vaikų veiklą ir elgesį ugdymo įstaigose, aktyviai bendradarbiaudami su ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojais. Bendruomenės ir tėvų informavimo priemonės. Visa informacija apie ikimokyklinį ugdymą sutelkta savivaldybėse. Savivaldybės informacinėse žiniasklaidos priemonėse pateikiama visa informacija apie ikimokyklinį ugdymą, laisvas vietas ugdymo įstaigose ir pan. Tėvai elektroniniu paštu gauna atsakymus apie vaiko priėmimą į vieną ar kitą įstaigą.

4 Vaikui gimus, tėvai teikia prašymus dėl ugdymo įstaigos lankymo, jie užrašomi į eilę. Kai tėvams prireikia anksčiau, o valstybinėse įstaigose vietų nėra, savivaldybė ieško būdų patenkinti tėvų prašymą (pvz., steigiamos globos paslaugas teikiančios įstaigos vaiko priežiūros dienos centrai). Kai ateina eilė, vaikai perkeliami į valstybinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Daug informacijos apie ikimokyklinį ugdymą tėvai gauna iš ikimokyklinių įstaigų interneto puslapių. Jos interneto svetainėse pristato savo instituciją, pateikia informaciją apie vykdomą ugdymo sistemą, dienos režimą ir kt. Tėvai, dar prieš atvesdami vaiką į ugdymo įstaigą, turi galimybę apie ją susirinkti visą informaciją. Pažymėtina, kad Danijoje tėvai labai domisi ikimokykliniu ugdymu ir kruopščiai renka visą informaciją apie įstaigą, į kurią ketina leisti savo vaikus. Visose ugdymo įstaigose yra įvairūs informaciniai stendai, kuriuose kasdien pateikiama aktuali informacija (pvz., kada vaikas kėlėsi, kiek miegojo, ką veikė ir pan.). Informaciniuose stenduose pateikiama informacija apie savaitės, mėnesio numatomus renginius. Populiarūs fotografijų stendai, kuriuose parodomos tik tos dienos aktualijos. Perkeliant vaiką iš lopšelio į darželį, tėvai gauna visą informaciją iš abiejų pedagogų, kurie, be to, ir konsultuoja tėvus. Stengiamasi išvengti vaiko adaptacijos problemų. Pedagogai geranoriškai linkę bendrauti su tėvais, rengiamos mokytojų ir tėvų konsultacijos, pasitarimai su kitų įstaigų darbuotojais. Vyksta nuolatinis individualus darbas su tėvais. Tarpusavyje aptariama vaikų raidos pažanga, stipriosios ir silpnosios pusės, jų socialinis santykis su kitais vaikais. Kartą per metus vyksta tėvų susirinkimai (dažniausiai), tėvai aktyviai dalyvauja išvykose, šventėse, populiarios tėvų, senelių, brolių ir sesučių bendros šventės su vaišėmis. Pažymėtina, kad Danijoje daug aktyviau ugdant vaikus ir bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis dalyvauja tėvai (vyrai). Specialistų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Danijoje yra dvi ikimokyklinio ugdymo specialistus rengiančios pedagoginės seminarijos. Mokymasis trunka 3,5 metų. Per paskutinę praktiką studentai renkasi specializaciją darbą su ikimokyklinio ugdymo vaikais, su vyresnio amžiaus vaikais popamokinėje veikloje ar su specialiųjų poreikių vaikais. Studijų programa pedagoginėje seminarijoje daug kuo skiriasi nuo Lietuvos mokslo įstaigų, rengiančių ikimokyklinio ugdymo specialistus, programų. Danijos studentai daug mažiau turi teorinių dalykų, bet jų praktikos yra dvigubai ilgesnės. Studijų metu studentai atlieka 3 praktikas (viena iš jų 3 mėn. ir 2 praktikos po 6 mėn.) Studijos baigiamos baigiamuoju egzaminu ir studentams suteikiama socialinės pedagogikos bakalauro laipsnis. Baigę studijas absolventai gali dirbti ne tik ikimokyklinėse įstaigose pedagogais, bet ir socialinį darbą su pagyvenusiais žmonėmis, arba su specialiųjų poreikių vaikais. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas vyksta regioniniuose švietimo centruose. Kvalifikacijos tobulinimas Danijoje yra brangus, todėl pedagogai siunčiami tobulintis tik prireikus (vadovo ar savivaldybės

5 nuožiūra) arba pačiam pedagogui prašant, jeigu jis jaučia būtiną poreikį patobulinti kurios nors srities žinias. Pedagogai yra skatinami materialiai už stažą, kvalifikacijos tobulinimą. Danijoje pedagogo kvalifikacinių kategorijų ir privalomos atestacijos nėra. Finansavimas. Danijos vyriausybė daug dėmesio ir lėšų skiria vaikų lavinimui, pvz., pagal gyventojų skaičių kiekvienai savivaldybei skiria dideles dotacijas. Ikimokyklinės įstaigos yra išlaikomos savivaldybių. Savivaldybės švietimui skiria apie 38 proc. lėšų, iš kurių 11 proc. ikimokyklinių įstaigų išlaikymui. Ieškoti nebiudžetinių lėšų nėra poreikio. Tačiau ikimokyklines įstaigas gali savanoriškai finansuoti įvairios draugijos, bendruomenės, įmonės ir t.t. Tėvai moka 25 proc. vaiko išlaikymui skirtų lėšų, o 75 proc. tenka savivaldybėms. Jeigu nėra laisvų vietų, tėvai moka tik 22 proc. vaiko išlaikymo išlaidų. Tėvų mokesčiai kiekvienoje savivaldybėje šiek tiek skiriasi. Mokestis iš dalies priklauso nuo vaikų amžiaus: vaiko ugdymas lopšelyje kainuoja brangiau negu darželyje. Tėvai už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose vidutiniškai moka apie DKK per mėnesį. Darželio paslaugos kainuoja apie DKK. Mokestis yra fiksuotas ir pastovus, nepriklausomai nuo to, ar vaikas atostogavo, sirgo ir pan. Danijoje įteisintas tėvų mokesčio diferencijavimas. Mokestis priklauso nuo išbūto ikimokyklinėje įstaigoje laiko: jei vaikas būna pusę dienos tėvai moka pusę kainos. Tėvai moka didesnį mokestį, jei ikimokyklinio ugdymo įstaigoje teikiamos papildomos paslaugos, užtikrinamas didesnis saugumas (pvz., vaikų priežiūrai skiriama daugiau padėjėjų). Visose savivaldybėse galioja brolių - seserų nuolaidos: mokestis mažinamas antram vaikui pradėjus lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą, stengiamasi, kad vienos šeimos vaikai patektų į tą pačią ikimokyklinio ugdymo įstaigą, o vėliau mokyklą. Kartais taikomas nulinis mokestis pagal socialiai remtinų šeimų prašymą. Įdomu tai, kad Danijos privačiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikų ugdymas kainuoja ne daugiau, o kartais net pigiau, nei valstybinėse. Ypač tada, jei privačioje įstaigoje vykdoma tik vaikų priežiūra. Čia mažesnis mokestis mokamas ir tada, jei vaiko prižiūrėtojai neturi reikiamo pedagoginio išsilavinimo. 2. Kuo stažuotė buvo naudinga atskiroms tikslinėms grupėms? I grupė. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų vadovai (pavaduotojai). Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo institucijų vadovai susipažino su įvairaus tipo ikimokyklinių (ypač privačių) įstaigų veikla, jų vadyba, ugdymo prioritetais ir pasiekimais. Aplankyta 12 švietimo institucijų. Ypač jiems buvo aktuali įstaigų administravimo patirtis. Šios grupės nariams buvo labai naudinga pažintis su įvairiomis ugdymo aplinkomis, ypač ugdymo galimybėmis gamtoje. Lankantis

6 integruoto ugdymo įstaigoje Skov-og Naturboernehove programos dalyviai turėjo galimybę stebėti vaikų veiklą miške, visi grupės nariai vieningai pripažino, kad tokių veiklų labai trūksta Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Vadovus sudomino lankstus vaikų dienos režimas. Įdomu ir tai, kad Danijos vaikų darželiuose nėra privalomo dienos miego. Žinoma, jei atsiranda vaikų, norinčių pamiegoti, jie tai gali daryti. Danijoje kitoks požiūris į vaikų maitinimą. Dažniausiai karštas maistas įstaigose neruošiamas (panašiai kaip Austrijoje), dažniausiai vaikai atsineša savo maistą. Tačiau reikalaujama, kad tai būtų sveikas maistas. Jei vaikams organizuojamas karšto maisto gaminimas, tai mokestis ženkliai padidėja. Naudinga šios grupės dalyviams Danijos patirtis vykdant vaikų sveikatinimo programą. Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose ypač rūpinamasi vaikų sveikatos grūdinimu jau nuo pat lopšelio. Vadovams buvo labai naudinga susipažinti su kitokiomis nei Lietuvoje paslaugų formomis, pvz., vaikų priežiūros dienos centrais, integruoto ugdymo įstaigomis. Jos priklauso savivaldybėms ir yra jų išlaikomos. Tokios institucijos leidžia mažinti pedagogų skaičių, konsultantų apmokėjimo išlaidas. Tėvai gali savo vaikus ugdyti vienoje įstaigoje nuo lopšelio iki pat mokyklos. Lankymasis Ballerupo vaikų bibliotekoje, Pederstrupo mokomojoje ūkinėje stotyje ir etnografiniame muziejuje bei pažintis su jų edukacinėmis programomis, skirtomis ikimokyklinio amžiaus vaikams, bus geras pavyzdys, kaip stiprinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ryšius su įvairiomis kultūros institucijomis. 1I grupė. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai lankėsi įvairaus tipo ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Aplankyta 10 švietimo institucijų. Dalyviai įgijo vertingos patirties, kaip individualizuoti ugdymo turinį (labai įdomūs ugdymo turiniai skirtinguose darželiuose), susipažino su Danijos ikimokyklinio ugdymo prioritetais, ugdymo metodais. Danijos ikimokyklinio ugdymo prioritetai savarankiškumo, bendravimo ir demokratijos ugdymas, vaiko parengimas mokyklai ir gyvenimui. Todėl ugdymo programose ypatingą vietą užima pamatinių asmens kompetencijų, socialinių įgūdžių ugdymas. Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigos pasižymi ugdymo turinio įvairove, priklausomai nuo pasirinktos kertinės ugdymo krypties. Tačiau, nežiūrint ugdymo planų savitumo skirtinguose darželiuose, dominuoja šios ugdymo kryptys: socialinių kompetencijų ugdymas, pilietiškumo ugdymas, kultūros pagrindų formavimas, pažintis su gamta ir jos reiškiniais,

7 kalbos įgūdžių lavinimas, savo kūno ir jo vystymosi pažinimas. Ugdymo turinys skirtas vaiko noro veikti, pažinti skatinimui. Didelis dėmesys skiriamas vaiko sąlyčiui su gamta: vaikai globoja gyvūnėlius, labai daug laiko praleidžia lauke žaisdami, atlikdami įvairias aplinkosaugines užduotis. Vizitai privačiuose vaikų darželiuose, integruoto ugdymo institucijoje Vaiko kiemas, krikščioniškajame parapijos darželyje, Ballerupo integruoto ugdymo centre, privačiame vaikų priežiūros dienos centre leido stažuotės dalyviams susipažinti su įvairesniais ugdymo metodais, labiau suvokti demokratiškos visuomenės ugdymo pamatus. Grupės dalyviai, stebėdami įvairių įstaigų ugdomąją aplinką, vaikų veiklas, išskiria šiuos Danijos ikimokyklinio ugdymo organizavimo privalumus: Danijos ikimokyklinio ugdymo sistemos lankstumas; ikimokyklinio ugdymo įstaigų įvairovė; liberalesni higienos reikalavimai; didelis dėmesys vaikų socializacijai natūralioje gamtoje; lankstesnis vaikų dienos režimas, nėra privalomo dienos miego 3-6 metų vaikams; ribojamas saldumynų kiekis, pirmenybė vaiko racione skiriama vaisiams; ypatingas dėmesys vaiko saviugdai, fiziniam aktyvumui, jo grūdinimui; diferencijuotas auklėtojų atlyginimas: už mažesnio amžiaus vaiko priežiūrą didesnis atlyginimas, įtakos turi ir išsilavinimas; mažesnis vaikų skaičius grupėse, 5 vaikams skirtas 1 pedagogas; įstaigose nėra specialiųjų pedagogų, prireikus jie kviečiami iš savivaldybės; priešmokyklinėse grupėse nėra jų pasirengimo mokyklai vertinimo kriterijų; visose ugdymo įstaigose sudarytos puikios darbo sąlygos: modernios technologijos, poilsio kambariai, vaikams daug erdvės; vaikų išvykas, ekskursijas finansuoja savivaldybė; gyvūnėlių globa pačiose ugdymo įstaigose; laisvesnis ugdomosios veiklos planavimas; savanoriškas, neprivalomas kvalifikacijos tobulinimas. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų auklėtojams nelabai priimtinas vaikų maitinimo organizavimas, nors danai ir teigia, kad labai didelis dėmesys skiriamas vaikų sveikam maitinimui. Kai kuriose ugdymo įstaigose nepatiko per didelė demokratija elementarios tvarkos aspektu. Privatus kaimo vietovės darželis šalia Koldingo. Čia vaikų pažintiniai gebėjimai ugdomi natūralioje aplinkoje. Darželis įsteigtas buvusioje fermoje. Vaikai prižiūri augalus, gyvūnėlius. Kadangi šis darželis yra kaimiškas ir jį lanko kaimo vaikai, tai tokia ugdomoji veikla atitinka

8 natūralią jų gyvenimo aplinką. Patalpoje yra šieno. Ant jo vaikai žaidžia. Gana dažnai vaikai eina žvejoti. Didelis dėmesys skiriamas vaikų socializacijai, jų integracijai į natūralią aplinką, buitį. Darželį lanko 35 vaikai. Sudarytos 2 grupės (2-4 ir 4-6 metų vaikai). Šiame darželyje dirba 7 darbuotojai: 3 ugdytojai ir 4 padėjėjai. Darželį finansuoja komuna (savivaldybė) 75 proc. savivaldybė ir 25 proc. tėvai. Stažuotės dalyviai buvo supažindinti su privačių ugdymo įstaigų steigimo procedūra. Privatus steigėjas turi turėti pedagoginį išsilavinimą, pažymą iš policijos, sveikatos pažymą. Paraišką gali užpildyti tiesiog internetu arba pateikti prašymą komunai. Privatus Marijos Mikkelson darželis. Jį lanko 52 vaikai. Yra 3 grupės:3-4, 4-5, 5-6 metų vaikams. Tėvų mokestis 1435 DKK per mėnesį, komuna vieno vaiko išlaikymui skiria 5000 DKK. Darželis vykdo projektą Sveikas maistas. Darželyje yra specialios patalpos, kur vaikai 3 mėnesius po 5 dienas per savaitę patys gamina maistą. Didelis dėmesys ugdymo procese skiriamas vaikų fiziniam aktyvumui ir socializacijai ugdyti. Į darželį kviečiami menininkai vesti dailės, keramikos ir kt. pamokas. Dažnai rengiamos išvykos autobusu, traukiniu. Priešmokyklinio amžiaus vaikai susipažįsta su abėcėle, mokosi skaičiuoti, rašyti. Tėvai informaciją apie vaiko ugdymo programą gauna elektroniniu paštu. Vaikai valgo savo pačių atsineštą maistą, priešpiečiams gauna pjaustytų vaisių. Vizitas į Šventosios Jadvygos seserų ikimokyklinio ugdymo centrą praturtino stažuotės dalyvius naujų technologijų panaudojimu ugdymui. Centrą lanko 62 vaikai: dvi grupės, skirtos 3-5 metų amžiaus vaikams, ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė. Centras dirba nuo 6 val. 30 min. iki 17 val. Dirba 8 ugdytojai, 6 iš jų turi pedagoginį išsilavinimą, 2 neturi. Kvalifikacija tobulinama savanoriškai. Ugdymo planas sudaromas metams, dalyvaujant tėvų komiteto nariams, apsvarstomas tėvų susirinkime. Šiame darželyje vaikai gali naudotis kompiuteriais. Privalomo dienos miego šiame darželyje nėra, vaikai miega, kai patys nori. Stažuotės dalyviams patiko natūralūs, daugiausia pagaminti iš medžio, lauko įrenginiai, pritaikyti vaikų žaidimams. Susitikimas su Koldingo savivaldybės atstovu. Stažuotės dalyviai gavo naudingos informacijos apie Danijos ikimokyklinio ugdymo sistemą, demokratiškus ikimokyklinio ugdymo organizavimo principus. Ikimokyklinio ugdymo grupių veiklai nėra parengto standartinio edukacinio plano bei numatyto veiklų turinio. Visa tai ikimokyklinio ugdymo įstaigų kompetencija. Pagrindinis ugdymo metodas žaidimas. Per jį ugdomi visi gebėjimai.

9 Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovas būtinai turi turėti pedagoginį išsilavinimą. Ugdymo kokybės vertinimo kriterijus nustato pedagogai, ugdymo planus derina su komunų atitinkamais padaliniais. Plano vykdymas pačių ugdymo įstaigų kompetencija ir atsakomybė. Savivaldybių kontrolė minimali, vieną kartą per 1-2 metus. Integruota ikimokyklinio ugdymo institucija Vaikų kiemas. Tai yra lopšelis-darželis. Darželį lanko 40 vaikų, o lopšelį 58 vaikai. Darželyje dirba 5 pedagogai, lopšelyje 15. Tai pati naujausia, moderniausia Koldingo savivaldybės ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaiga. Joje ugdomi ir specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai. Juos prižiūri atvykstantys pediatrai, psichoterapeutai, kineziterapeutai. Institucijoje įrengta triukšmą sugerianti garso izoliacija. Ypač rūpinamasi vaiko saugumu (duryse tinkleliai, saugios, tinkamame aukštyje durų rankenos, net dienos metu rakinami vartai ir t.t.). Visus sužavėjo elektroniniai nuotraukų rėmeliai. Norimą informaciją apie vaiką tėvai ir pedagogai pateikia elektroninėje lentoje. Grupėse mažai žaislų, norima, kad vaikai daugiau bendrautų tarpusavyje. Skirtingo amžiaus vaikai gali netrukdomai bendrauti vienoje erdvėje. Mažesnieji perima didesniųjų patirtį, ugdoma(si) atsakomybė ne tik už save, bet ir esantį šalia. Auklėtojos pasiūlo vaikams kurią nors veiklą, vaikai savanoriškai dalyvauja arba ne. Šioje įstaigoje vaikai ypač mokomi savarankiškumo: patys privalo rengtis einant pasivaikščioti, todėl kepurės ir batai turi būti be raištelių. Saugumo sumetimais (kad nepasismaugtų) vaikai nenešioja šalikų. Manome, kad tai puiki idėja ir mūsų ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Savivaldybė lopšelio vaikus aprūpina sauskelnėmis, įrengtas modernus vystymo stalas, kurio aukštis reguliuojamas pultu. Yra masažo kambarys, skirtas specialiųjų poreikių vaikams. Bazinė pedagoginės seminarijos ikimokyklinė įstaiga Ballerupo integruoto ikimokyklinio ugdymo centras. Šioje įstaigoje yra 4 lopšelio grupės po 11 vaikų kiekvienoje. Juos ugdo 2 pedagogai, 1 padėjėjas. Vaikams 3-4 kartus per savaitę duodamas šiltas maistas. Vaikai migdomi lauke. Vaikų saugumą garantuoja įrengta garso sistema. Darželį lanko 72 vaikai trys grupės po 25 vaikus. Čia dirba 9 darbuotojai ir direktorius, iš jų 4 pedagogai vyrai. Danijoje gana daug vyrų dirba ikimokyklinio ugdymo pedagogais. Priešmokyklinio amžiaus vaikai rengiami mokyklai. Vyksta glaudus darželio mokyklos bendradarbiavimas. Vykdomas vaiko rengimo mokyklai projektas Pirmoji pagalba. Darželyje yra ugdomi ir kitų tautybių vaikai.

10 Privatus vaikų priežiūros dienos centras Puriena. Centro direktorė programos dalyvius supažindino su centro darbo organizavimo principais. Šį centrą įkūrė savo namuose pati pedagogė. Ji viena prižiūri 4 vaikus. Valstybė šios įstaigos nefinansuoja, ją išlaiko tėvai. Vaikų amžius 7-12 mėnesių. Vaiko dienos ritmą numato pati pedagogė ir informuoja tėvus. Šioje įstaigoje vaikai gauna šiltą maistą. Išvykoms vadovė turi specialų dviratį, į kurį susodinami 4 vaikai. Elsinoro vaikų biblioteka..bibliotekoje yra daug žaidimo kampelių su įvairiais įrenginiais, žaislų saugyklos. Biblioteka mielai priima ekskursijas iš vaikų darželių ir ugdymo centrų. Bibliotekoje vyksta edukaciniai renginiai, Mamų mokyklos, Mainų dienos tėvams (akcijos). Biblioteka komunos traukos centras. Čia organizuojami susitikimai su rašytojais, poetais ir kt. žymiais žmonėmis. Knygos suskirstytos pagal temas ir amžių. Bibliotekoje įdiegtos šiuolaikinės technologijos. Yra galimybė išsinuomoti žaidimus kompaktinėse plokštelėse, įgarsintas pasakas ir knygas. Knygos ir kiti informacijos šaltiniai išduodami dviems savaitėms nemokamai, bet skiriamos didelės baudos, progresyviai augančios nuo grąžinti uždelsto laiko. Tarptautinis privatus Aušros vaikų darželis. Darželį lanko 48 vaikai. Sudaryti trys skyriai. Dirba 12 pedagogų ir vienas virėjas. Dirbama pagal neohumanistinio ugdymo pakraipą. Ugdomi įvairių tautybių vaikai anglų kalba. Ugdytojams nebūtinas pedagoginis išsilavinimas. Ugdymo procese prioritetas teikiamas meninei kompetencijai. Iš visų lankytų darželių šis brangiausiai apmokamas, 4000 DKK per mėnesį.bet ir šioje įstaigoje komuna apmoka 75 procentus išlaidų. Darbo laikas nuo 8 val. iki 16 val. 30 min. Didelis dėmesys skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su tėvais. Yra net du tėvų komitetai: 7 žmonės sudaro tėvų komitetą, iš kurių 2 mokyklos komitete. Šiame darželyje maitinimas vegetarinis. Priešmokyklinio ugdymo grupės specialių programų neturi. Ugdymo planas rengiamas mėnesiui, ir pasirinkta tema plėtojama per įvairias veiklas visose amžiaus grupėse. Pedagogai kvalifikaciją tobulina pagal savo programą. Vordingboro vaikų priežiūros dienos centras. Lankymasis šiame centre leido suvokti ikimokyklinio ugdymo formų lankstumą.

11 Įstaiga darbą pradeda nuo 6 val. ryto ir dirba iki 17 val. Tėvai moka 2570 DKK per mėnesį, t.y. 1/3 bendros vaiko išlaikymo sumos. Čia priimami vaikai nuo gimimo. Pusryčiams teikiamas šiltas maistas, sudarytos sąlygos vaiką pamaitinti motinos pienu. Vaikų mitybos klausimu darželį konsultuoja dietologė. Vaikai iki 2 metų amžiaus migdomi du kartus per dieną, lauke. Vaikai gali laisvai judėti: grupė laukas, laukas grupė. Šiame, kaip ir kitose Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose, daug dėmesio skiriama vaikų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui. Vaikai mokomi saugiai judėti, vaikui leidžiama protinga rizika, per kurią vaikai susipažįsta su natūralia aplinka. Tautos tradicija nuo pat mažens važiuoti dviračiais, paspirtukais, viso to mokoma jau ikimokyklinėse įstaigose. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų auklėtojus šiek tiek glumino tai, kad Danijoje mažas dėmesys skiriamas estetinei aplinkai. Netvarka netrikdo nei vaikų, nei tėvų. Tėvai, kada panorėję, vaikšto po įstaigą, iš dalies tai suprantama, nes jie labai reikliai stebi ugdymo procesą. III grupė. Savivaldybių administracijos vadovai (specialistai). Savivaldybių administracijos vadovai, darbuotojai įgijo naudingos informacijos apie Danijoje vykdomą šeimos politiką, švietimo sistemą, ikimokyklinių įstaigų struktūrą, jų išlaikymą ir finansavimą, savivaldybių funkcijas švietimo organizavimo aspektu. Šios tikslinės grupės nariai turėjo galimybę susipažinti su Danijos ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais aktais, pasigilinti į Danijos savivaldybių funkcijas, organizuojant ikimokyklinį ugdymą. Ypač buvo naudingi susitikimai su Koldingo ir Rudersdal komunos savivaldybės atstovais. Stažuotės dalyviai susitikimų metu išklausė paskaitas Danijos ikimokyklinio ugdymo sistema ir Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo politika Didžiosios Kopenhagos regione. Programos dalyviai buvo supažindinti su Danijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sistema, švietimo, ugdymo vizija, pagrindiniais Danijos vyriausybės įstatymais ugdymo klausimais, komunos lėšų paskirstymo principais, pagrindinėmis savivaldybių funkcijomis. Savivaldybės kuria tokią ikimokyklinio ugdymo sistemą, kuri skatintų visapusišką ir saugią vaikų raidą, orientuotą į bendrąjį ugdymą ir pažintinio aktyvumo plėtotę, socialinių įgūdžių, asmens pamatinių kompetencijų ugdymą. Savivaldybių funkcija kurti reikiamą ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą, atitinkančią skirtingų šeimų poreikius, vykdo registraciją į pasirinktas ugdymo įstaigas, užtikrina visų norinčių patekti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, poreikį, sprendžia dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigos steigimo.

12 Priimant į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pirmenybė teikiama vaikui, jeigu jo brolis ar sesuo jau lanko tą įstaigą, jei tėvai dirba toli nuo namų, nepilnoms šeimoms, arba kai yra kurios nors kitos įstaigos nukreipimas (pvz., specialiųjų poreikių vaikas). Savivaldybė siūlo tėvams laisvas vietas ikimokyklinėje įstaigoje, nesant laisvų vietų, laukiama eilėje. Prireikus, savivaldybė siūlo vaiko priežiūrą (pvz., auklei, kuri prižiūri 4 5 vaikus ir jai atlyginimą moka savivaldybė, privatų darželį, kurį taip pat remia savivaldybė) ar pan. Savivaldybės labai rūpinasi vaikais, kuriems reikalinga specialistų pagalba. Tėvai pagalbos kreipiasi į savivaldybes. Yra stebėjimo centrai, kur vaikas stebimas tam tikrą laiką, nustatoma diagnozė, ir tada jis siunčiamas į ugdymo įstaigą pagal susirgimo ar negalios specifiką. Tai gali būti įprastinės vaiko raidos ugdymo įstaiga, arba speciali. Pedagogų švietimo centruose dirba logopedai, specialieji pedagogai, psichologai. Jų pagalba gali naudotis ir ugdymo įstaigų nelankantys vaikai. Švietimo centruose sudarytos labai geros darbo sąlygos: turtingi ir erdvūs kabinetai, aprūpinti visa reikalinga įranga. Danijoje yra ikimokyklinių įstaigų, skirtų ypatingai gabiems vaikams: menui, muzikai ir pan. Sudaromos galimybės ir ugdymo įstaigos nelankančiam vaikui lankyti būrelius ar kitokias saviraiškai skirtas veiklas ugdymo įstaigoje. Tėvai sužino veiklų laiką ir gali kartu su savo vaikais jas lankyti.. Tėvų patogumui dalis veikų organizuojamos poilsio dienomis. Savivaldybės organizuoja ir finansuoja nemažai edukacinių programų, kuriose gali dalyvauti ir ugdymo įstaigų nelankantys vaikai. Savivaldybės vykdo ikimokyklinių įstaigų veiklos priežiūrą: tvirtina ugdymo planus, ugdymo planą kartais gali sudaryti ir savivaldybė (retai). Danijoje nėra oficialių teisės aktų, susijusių su vaikų ugdymo kokybės vertinimu, stebėjimu, kontrole. Kartą per metus savivaldybės atstovai lankosi ikimokyklinio ugdymo įstaigose įvertinti jų veiklą ir, jei reikia, teikti pagalbą. Atvykstama į įstaigą ir kalbamasi su įstaigos vadovu, pedagogais apie ugdymą, stebima ugdymo aplinka. Aptariama stipriosios ir silpnosios veiklos pusės, išsiaiškinamos problemos ir jos bendrai sprendžiamos. Kai kurių įstaigų vadovai pateikia savivaldybei veiklos ataskaitą, pagal kurią ir vertinama vadyba, ugdymo kokybė. Bet, kaip jau anksčiau buvo minėta, pagrindinis įstaigos vertinimas jos reitingas, kurį lemia tėvai. Savivaldybės informuoja vietos bendruomenę ir tėvus apie ikimokyklinio ugdymo būklę, tiria demografinę situaciją ir šeimų poreikius, skatina ir remia privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimąsi, rūpinasi ikimokyklinių įstaigų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu bei jų materialiniu skatinimu. Danijos savivaldybės finansuoja ikimokyklinio ugdymo įstaigas, finansavimo mechanizmas skirtingose savivaldybėse šiek tiek skiriasi. 3. Kurie stažuotės elementai tikslinėms grupėms buvo patys įdomiausi, naudingiausi?

13 I grupė. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų vadovai (pavaduotojai). Tai pažintis su įvairaus tipo ikimokyklinių įstaigų vadyba ir administravimu, įvairiomis ugdymo aplinkomis, jų aprūpinimu reikama įranga. 1I grupė. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Naudingiausia buvo vaikų ugdymo gamtoje patirtis, vaikų sveikatinimo priemonės, vaikų dienos režimas. Privatiems ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjams privačių ugdymo įstaigų steigimo lengvatos, teikiamų ikimokyklinio ugdymo paslaugų formų lankstumas, įstaigų aprūpinimas modernia įranga. III grupė. Savivaldybių administracijų vadovai (specialistai). Įdomūs ir naudingi buvo susitikimai ir paskaitos Danijos savivaldybėse. Tikslinei grupei buvo įdomūs šie ikimokyklinio ugdymo aspektai: ikimokyklinio ugdymo formų įvairovė, pačių ugdymo įstaigų reiklumas sau ir atsakomybė už ugdymo proceso kokybę, todėl laipsniškai nyko įvairaus lygmens kontrolė, lankstus ugdymo įstaigų dienos režimas, pažangesnė pedagogų rengimo sistema (daug praktinių veiklų), racionalesnis vaikų maitinimas, daug didesnė vyrų įtaka vaikų ugdymui (tiek ugdymo įstaigose, tiek šeimose). IV grupė. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo specialistų rengėjai (dėstytojai). Dėstytojai susipažino su skirtinga specialistų rengimo ir jų tobulinimo sistema. Jiems atsirado puiki proga keistis studentais pagal ERASMUS mainų programą. 4. Kokią įtaką turės stažuotė tikslinių grupių narių profesiniam tobulėjimui? Stažuotė Danijoje atvėrė galimybes visiems stažuotės dalyviams tobulėti, analizuoti ir lyginti Danijos ir Lietuvos ikimokyklinio ugdymo pasiekimus. Vizitai į ikimokyklines įstaigas suteikė naujų minčių apie ikimokyklinio ugdymo demokratizavimą, naujų ugdymo paslaugų organizavimą, institucijos priežiūros pakeitimus, naujų ugdymo metodų realizavimą, bendradarbiavimo su ugdytinių tėveliais pokyčius. I grupė. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų vadovai (pavaduotojai). Įstaigų vadovai Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose įgijo demokratinio ugdymo ir vaikų socializacijos platesnį suvokimą. Ši patirtis įgalins vadovus tobulinti vaikų ugdymo turinį, įstaigos vadybą ir administravimą demokratiniu aspektu. Susipažinę su Danijos ikimokyklinių įstaigų ugdymo aplinkų įvairove, vadovai mato galimybę savosiose įstaigose racionaliau panaudoti gamtinės aplinkos teikiamas galimybes vaikų pažintinei veiklai organizuoti, sveikatai grūdinti, daugiau natūralios gamtinės medžiagos naudoti vaikų žaislams ir žaidimams. Įstaigų vadovai galės taikyti Danijos ikimokyklinių ugdymo įstaigų dienos

14 režimo, vaikų sveikatos grūdinimo, maitinimo organizavimo, aktyvesnio bendradarbiavimo su tėvais patirtį. 1I grupė. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai. Auklėtojai, susipažinę su ikimokyklinių ugdymo įstaigų turinio įvairove, patobulino ugdymo planavimo ir organizavimo kompetencijas, jie gebės papildyti ugdymo turinį aktualia tematika, ypač vaikų pilietinio ir patriotinio ugdymo klausimais. Auklėtojai labiau suprato ir išsiaiškino vaikų sveikatinimo principus, jų taikymo galimybes savo grupėse, gamtinių erdvių geresnį pritaikymą vaikų poreikiams. Danijos ikimokyklinių įstaigų pedagogų bendravimo su tėvais patirtis suteikė auklėtojams naujų minčių apie bendravimo su tėvais ir jų įtraukimo į ugdymo procesą įvairesnes formas. Privatūs ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikėjai patobulino ikimokyklinio ugdymo paslaugų organizavimo kompetenciją. Jie gebės siūlyti ir lanksčiau organizuoti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, plėsti paslaugas, geriau tenkinti tėvų poreikius, liberalizuodami dienos darbo ritmą. III grupė. Savivaldybių administracijų vadovai (specialistai). Savivaldybių administracijų vadovai patobulino vadybinę kompetenciją. Įgyta informacija ir praktinis bendravimas su Danijos savivaldybių, ikimokyklinių įstaigų darbuotojais suteikė naujų minčių numatant įstaigų priežiūros, finansavimo pokyčius (kontrolės, dokumentacijos, mokesčių diferencijavimo aspektai). Danijos ikimokyklinio ugdymo formų įvairovę, teikiamų paslaugų lankstumą savivaldybių administracijos vadovai galės taikyti savo rajone (mieste), siūlyti kitų savivaldybių vadovams. Jie pamatė daugiau galimybių, kaip tenkinti tėvų poreikius lanksčiai derinant ikimokyklinių įstaigų darbo valandas, kuriant naujas vietas. Savivaldybių vadovai įgijo kompetencijos savųjų rajonų (miestų) ikimokyklinio ugdymo įstaigose racionaliau organizuoti vaikų dienos režimą, maitinimą. IV grupė. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo specialistų rengėjai (dėstytojai). Dėstytojai, remdamiesi Danijos ikimokyklinio ugdymo specialistų patirtimi, siūlys savo (ir kitų) įstaigų, rengiančių specialistus, kolegoms koreguoti ugdymo programas, didinant praktinių veiklų skaičių, gerinant ryšius su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis. 5. Kokią įgytą patirtį vertėtų taikyti Lietuvoje, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančiose įstaigose? Numatyti priemones ikimokyklinių įstaigų veiklos liberalizavimui, demokratizavimui (ypač vaikų ugdymo turiniui, įstaigų priežiūros ir finansų panaudojimo įstaigose klausimais). Sumažinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas kontroliuojančių institucijų skaičių. Steigti bazines ikimokyklinių įstaigų pedagogus rengiančių institucijų ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus, kurti alternatyvias ugdymo programas.

15 Panaudoti Danijos pedagogų patirtį: grūdinant vaikus, ugdant tarpusavio draugiškumą, pareigos jausmą, pilietiškumą. Esant daugiau nei 20 vaikų grupėje, skirti 2-3 vienu metu dirbančius pedagogus. Pakoreguoti lopšeliams, darželiams skirtas higienos normas, supaprastinti visus reikalavimus. Sumažinti dokumentacijos kiekį įstaigoje. Labai aktuali Lietuvos valdžios atstovams pasitikėjimo ugdymo įstaigų vadovais danų patirtis. Su Sveikatos ministerijos atstovais aptarti Danijos vykdomas priemones vaikų sveikatingumo gerinimui (vaikų dienos režimas, ugdymas gamtoje ir t.t.). Su Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojais aptarti ikimokyklinių ugdymo įstaigų dokumentacijos mažinimo galimybes, privačių ugdymo įstaigų kūrimosi skatinimo būdus. Taip būtų išspręsta trūkstamų vietų ikimokyklinėse įstaigose problema. Išanalizuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos ir atestacijos efektyvumą ir pastarosios būtinumą. Pagal galimybes mažinti vaikų skaičių, didinti auklėtojų ir jų padėjėjų skaičių grupėse; liberalizuoti higienos normų reikalavimus; siekti, kad auklėtojų padėjėjais dirbtų kvalifikuoti specialistai; peržiūrėti ir diferencijuoti auklėtojų atlyginimus; liberalizuoti ugdymo planų rengimą; peržiūrėti ugdymo įstaigų įrengimus ir žaislų saugyklas; leisti ugdymo įstaigose prižiūrėti gyvūnėlius; didesnę finansinę paramą ikimokyklinio ugdymo įstaigoms turėtų teikti savivaldybės; taikyti privačių įstaigų steigimo Danijoje lengvatas, Danijoje privačių ugdymo įstaigų steigimo formalumai minimalūs; privačioms ikimokyklinio ugdymo įstaigoms skirti valstybės dotacijas; renovuojant ugdymo įstaigas, naudoti garsą sugeriančias medžiagas; steigti įvairesnius ikimokyklinio ugdymo įstaigų tipus; tinkamai įrengti lauko aikšteles (Danijos pavyzdžiu); ilginti vaikų buvimo lauke laiką; ikimokyklinėse įstaigose leisti dirbti bet kurį pedagoginį išsilavinimą turintiems žmonėms, skatinti, kad kuo daugiau dirbtų vyrų; ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ieškoti galimybių, kad jaunesniojo amžiaus vaikai galėtų būti migdomi lauke; konstruktyviau spręsti vaikų aprangos, maitinimo klausimus;

16 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose turėtų būti mažiau įvairių vertinimo kriterijų, leisti vaikams augti savo tempu, sudarant tinkamą aplinką. 6. Kokiu būdu rekomenduojate pasidalyti stažuotėje įgyta patirtimi su savo (tikslinės grupės ir/ar įstaigos) bendruomene? Po antros stažuotės Danijoje surengti specializuotų grupių atstovų pasitarimą dalyvaujant aukštesniųjų švietimo institucijų vadovams, tikslu apibendrinti Danijos ikimokyklinio ugdymo patirtį. Įpareigoti savivaldybių administracijų vadovus ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovus (stažuotės dalyvius) parengti siūlymų paketą Švietimo ir mokslo ministerijai, savivaldybių administracijoms. Stažuotėje įgytą patirtį skleisti savojo rajono, miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pedagoginėje spaudoje. Stažuotėje įgytą patirtį skleisti savojo rajono, miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams rengiant seminarus, dalytis įgyta patirtimi pedagoginėje spaudoje. Stažuotės vadovas Svetlana Steponavičienė

Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra:

Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra: Detalios atsiskaitymų kortelėmis ataskaitos XML formato bylos struktūra: Laukas tipas* M/O** poz*** Aprašymas 2 M 3 M/R/A Sąskaitos ataskaita nustatytam laikotarpiui. 4

Læs mere

Rūmų žinios. Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai. Strateginė rūmų sesija Pasirengę ateičiai

Rūmų žinios. Žemės reformos pabaiga: pagrįsti lūkesčiai ir būtini sprendimai. Strateginė rūmų sesija Pasirengę ateičiai Nr. 616 / 2017 05 24 2017 06 23 KAUNO PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ Rūmų žinios Tel.: informacija (8 37) 22 92 12, renginiai (8 37) 20 34 83, profesinis rengimas (8 37) 20 66 79, sertifikatai (8 37) 22 96

Læs mere

Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms

Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ Tikėkitės kryptingumo. Reikalaukite kokybės. Pasirinkite kompetenciją. Danfoss šilumos punktai centralizuoto šildymo sistemoms Jeigu iškyla klausimas dėl centralizuoto

Læs mere

Excellence in Electric Drives and Power Generation

Excellence in Electric Drives and Power Generation Excellence in Electric Drives and Power Generation BEVI Pasaulyje BEVI ateities firma! Elektros mašinos visada buvo BEVI darbo šerdis. Taip ir lieka toliau! Mes dirbame pagal Kokybės Valdymo ir Aplinkos

Læs mere

Mustang Forte. HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija. aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l

Mustang Forte. HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija. aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l Mustang Forte HERBICIDAS Veikliosios medžiagos: Preparato forma: suspoemulsija aminopiralidas 10 g /l + florasulamas 5 g /l + 2,4 D 180 g/l Mustang Forte - tai sisteminis piridinkarboksilinių rūgščių,

Læs mere

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M.

TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M. TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGA DĖL PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS RENGIMO IR JOS VERTINIMO 2010 M. Leidyba finansuojama iš 2007 2013 m. ES struktūrinės paramos techninės pagalbos lėšų TEISMŲ PRAKTIKOS

Læs mere

COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA

COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA Hans Christian Andersen Pasakos COLIUKĖ, UNDINĖLĖ, BJAURUSIS ANČIUKAS, LAUKINĖS GULBĖS, LAKŠTINGALA Dailininkė Kaarina Kaila Hans Christian Andersen Pasakos UDK 821.113.4-93 An-19 Versta iš: H. C. Andersen

Læs mere

Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla WP3:2

Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla WP3:2 WWW.RESME.EU Lastensuojelun ja psykiatrian rajapinnalla WP3:2 Turun ammattikorkeakoulu Terveys ja hyvinvointi OPETUSOHJELMA 2014, 10op / 15 op / Lähipäivät ja oppimistehtävät WWW.RESME.EU 16.01.2014 lk

Læs mere

Kam rūpi šildymas?

Kam rūpi šildymas? Kam rūpi šildymas? KONCEPCIJA Purmo România Rettig SRL 400632 Cluj Napoca Str. Fabricii nr. 93 Комерційний офіс Rettig Heating 02-781 Варшава, вул. Ртм. Пілецкєго, 91 Purmo Magyarország Rettig Heating

Læs mere

Users manual. Wood s dehumidifier MRD9

Users manual. Wood s dehumidifier MRD9 Users manual Wood s dehumidifier MRD9 Technical drawings 1. Power switch 2. Right housing 3. Front housing 4. Handle 5. Air inlet /left housing 6. Drain hole 7. Water tank The water bucket Filter cleaning

Læs mere

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Læs mere

En landmand så en mulighed

En landmand så en mulighed Såning 2017 En landmand så en mulighed Det første produkt blev skabt på Stark familiens gård tilbage i 1960 erne. Det lille 30hektar landbrug havde brug for et bedre redskab, så Rune Stark tog sagen i

Læs mere

Welcome package / Mentor s Guide bog. Mentor Guide bog. Grundtvig Project Number:

Welcome package / Mentor s Guide bog. Mentor Guide bog. Grundtvig Project Number: Welcome package / Mentor s Guide bog Mentor Guide bog Grundtvig Project Number: 142099-LLP-1-2008-1-DK-GRUNDTVIG-GMP Welcome package / Mentor Guide bog KONTAKTOPLYSNINGER DAnmark Elizabeth Gregersen Videnscenter

Læs mere

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Nexium Control 20 mg skrandyje neirios tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje skrandyje neirioje tabletėje

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Litauen

Dine rettigheder til social sikring. i Litauen Dine rettigheder til social sikring i Litauen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA

Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA Vilniaus universitetas Jurgita Songailienė BIOCHEMINĖ LABORATORINĖ PAVELDIMŲJŲ MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGŲ DIAGNOSTIKA Vilnius 2013 UDK 616-056.7(075.8) So-84 Recenzavo: doc. dr. Loreta Bagdonaitė, Vilniaus

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III)

ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2013/0443(COD) 8.5.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 367 521 (del III) Udkast til betænkning Julie Girling (PE551.932v01) Nedbringelse

Læs mere

MODUL Nr. 1 (4 timer)

MODUL Nr. 1 (4 timer) 1. Institution MODUL Nr. 1 (4 timer) 1.1. Institutionsnavn CELF Kringelborg Allé 7 DK-4800 Nykøbing F. celf@celf.dk +45 54888888 1.2. Navn på ansvarlig Claus Brandt Kristensen Kringelborg Allé 7 DK-4800

Læs mere

Danmarks Nationalbank Side 1 14-10-2013. Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato 14-10-2013 eu 11-09-2013 13:20:00 13-09-2013 17:35:00 Godkendt

Danmarks Nationalbank Side 1 14-10-2013. Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato 14-10-2013 eu 11-09-2013 13:20:00 13-09-2013 17:35:00 Godkendt Danmarks Nationalbank Side 1 14-10-2013 Udgiftsrapport: trv-11833 12:57:59 Medarbejder PCA Per Callesen...: 000696 Afdeling... 120...: Udgiftsformål møde...: Projekt... Beskrivelse Vilnius....: Dim3...

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 15.9.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 248 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AD/192-197/10

Læs mere

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter.

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter. Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.1.1 Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.1.1 Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.2.1 Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.2.1 Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.3.1

Læs mere

CARL NIELSEN. MEISTR~MO KURSV DtSTYTOJV KONCERTAS. SPÅ:Ll. 1 D. 18 VAL. SIMFONINIO ORKISTRO KONCERTAS TOYOTA FONDEN MIMAS LAISVAS MALON1A1 KVJECIAME!

CARL NIELSEN. MEISTR~MO KURSV DtSTYTOJV KONCERTAS. SPÅ:Ll. 1 D. 18 VAL. SIMFONINIO ORKISTRO KONCERTAS TOYOTA FONDEN MIMAS LAISVAS MALON1A1 KVJECIAME! CARL NIELSEN 150 LIFTUVOS MUZIKOS IR -ITATRO AKADLN11 JOS IR DAN1JOS CARL NIELSEN MASTERCLASSES MOJEKTAS. SKIM-AS C. NI ELSLN.150 mety LIFTLIVOS MUZI KOS IR TEATRE) AKADEIV11)05 Dl DZIOIOJE SAME (G E DIMI

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

6Tapybos paroda Eurostandartai. 2Artëja baleto Èiurlionis premjera 3 Kaunas jazz Laukiamiausias filmas Didysis Getsbis

6Tapybos paroda Eurostandartai. 2Artëja baleto Èiurlionis premjera 3 Kaunas jazz Laukiamiausias filmas Didysis Getsbis Vilniaus kultûros savaitraðtis 7 meno dienos www.7md.lt 7md 2013 m. geguþës 17 d., penktadienis Nr. 20 (1034) Kaina 2,50 Lt D a i l ë M u z i k a T e a t r a s K i n a s F o t o g r a f i j a 2Artëja baleto

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Ligestilling i Litauen tendenser og traditioner

Ligestilling i Litauen tendenser og traditioner Ligestilling i Litauen tendenser og traditioner Litauen har i dag en ligestillingslov, som bygger på levn fra sovjettiden. Dette er problematisk, da kvinder er delt i en sovjetgeneration og en post-sovjetgeneration

Læs mere

DK 6710 X DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk FI Asennus- ja käyttöohjeet ET Paigaldus- ja kasutusjuhend LT montavimo ir naudojimosi

Læs mere

Besøg fra Sydafrika. Millioner til lagerarbejdere. Efterbetaling. 400.000 kr. Kursus og råhygge i Esbjerg. 3F Slagelse styrker det opsøgende arbejde

Besøg fra Sydafrika. Millioner til lagerarbejdere. Efterbetaling. 400.000 kr. Kursus og råhygge i Esbjerg. 3F Slagelse styrker det opsøgende arbejde Nr. 3 oktober 2007 Vi vandt en faglig sag over Schultz-Hørkram i Sorø. side 3 Millioner til lagerarbejdere Efterbetaling på 400.000 kr. Vi vandt også over CH Interfrugt. side 4 Besøg fra Sydafrika Unge,

Læs mere

PL +PUVTWMELC OQPVC W CZ

PL +PUVTWMELC OQPVC W CZ T2QuickNet GB Installation manual D Montageanleitung FR Manuel d installation NL Installatie instructie NO Monteringsanvisning SE Förläggningsinstruktion DK Montagevejledning FI Asennusohje I Manuale d

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04 Ifö Cera -0 800 80 8 8 870 87 89 89 987 SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 7-8 Operating

Læs mere

ADG 301. ET Eesti keeles. DA Dansk. LT Lietuviškai. NO Norsk. LV Latviešu valodā. SE Svenska

ADG 301. ET Eesti keeles. DA Dansk. LT Lietuviškai. NO Norsk. LV Latviešu valodā. SE Svenska ADG 301 ET Eesti keeles Kasutusjuhend NÕUDEPESUMASIN - Sisukord Kasutusjuhend, 1 Olulised ohutusnõuded, 2-3 Tehniline tugi, 12 Tootekirjeldus, 13 Paigaldamine, 15-16 Seadme kirjeldus, 17 Rafineeritud sool

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Kort fortalt 12-12-2017 Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 4 Skoler... 5 Svend

Læs mere

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Ansøgning om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune om godkendelse til at etablere og drive et privat dagtilbud som daginstitution i Svendborg Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8. april 2014 Ansøgningsprocessen

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen

VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen VEDTÆGT for Den selvejende daginstitution (fond) Børnehuset Stjernen 1 Navn og hjemsted: Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur

Bilag 6 b Medudvalgs- og arbejdsmiljøstruktur for Børn, Familie og Kultur Indholdsfortegnelse Områdeudvalg for Børn, Familie og Kultur... 2 og arbejdsmiljøgrupper for Børn, Familie og Kultur... 3 Dagpleje... 3 Daginstitutioner... 3 Den centrale dagpleje... 5 Skoler... 6 Svend

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen.

Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Principper for sammenhæng mellem de pædagogiske læreplaner og årsplanerne i indskolingen. Resultatkrav for 2008: Inden udgangen af 2008: skal skolebestyrelserne have godkendt principper for en sammenhæng

Læs mere

GLADSAXE. Børnehaverne i Mørkhøjs Dynamiske Projektmodel

GLADSAXE. Børnehaverne i Mørkhøjs Dynamiske Projektmodel GLADSAXE Børnehaverne i Mørkhøjs Dynamiske Projektmodel 1 Børnehaverne i Mørkhøjs Dynamiske Projektmodel Udarbejdet på baggrund af projektmetode af Idana Pescoli Forfattere: Janni Damgaard, Sneglehuset.

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven

Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Børnehuset Kastaniebakken Institution Birkehaven Pædagogisk praksis- og handleplan 2012 0 Pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner Vores målsætning er at understøtte barnets udvikling, læring og

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S

VEKS Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Albertslund Varmeforsyning. Vores Rens Spildevandscenter Avedøre I/S Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholms Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Dragør Kommune Egedal Kommune Esbjerg Kommune Fanø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Kulturarbejde med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber 1 2 Kulturarbejde med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 2015 10 19

Referat af bestyrelsesmøde 2015 10 19 Referat af bestyrelsesmøde 2015 10 19 Mandag d. 19 Oktober kl. 19:00 Afholdt hos Søren & Camilla Peter Freuchens Vej 26 3. th. 9000 Aalborg Fremmødte: Formand: Chriss Mortensen Næstformand: Søren Lønsman

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Otte år og jeg var klar til at gå på kaffe bar. Min ryg så ud som strivret flæsk for dagens ret var tørre tæsk.

Otte år og jeg var klar til at gå på kaffe bar. Min ryg så ud som strivret flæsk for dagens ret var tørre tæsk. Den røde tråd Hvad mon man er før man bli r til? Et stjerneskud, et puslespil? En tanketorsk, en gulerod? Man må for fa en ha været nogen! Moders barm var rød og hvid Til min far sa hun: Glid! Vi var en

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024

EU udbud: 2017/S xxxxxxxxx Rudersdal Kommune Kontrakt rengørings- og vinduespoleringsydelser /2024 Bilag A1 - Tilbudsliste Rengøring Nr. Lokationstype Rengøringstimer pr. år Stationær ledelse, timer pr. år Mobil ledelse, timer pr. år Ydelserne: 1-2 - 3-4, DKK pr. år Ydelse nr. 6, Ekstraydelse, "Ekstra

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering.

3a: Valhalla i Skoven bygges ud til 30/48 pladser foruden skovbørnehavegruppen. De øvrige afdelinger har samme normering. BALLERUP KOMMUNE Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 18. april 2016 Sagsid: 28.06.00-G01-1-15 NOTAT forslag 3 Valhalla i Byen lukkes Sydpolen flyttes/sammenlægges

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Velkommen til Gl. Brabrand Dagtilbud

Velkommen til Gl. Brabrand Dagtilbud Velkommen til Gl. Brabrand Dagtilbud I samarbejde med forældrene skaber vi en hverdag, hvor børn trives og udvikler sig til sociale, robuste og glade mennesker. Hermed lægger vi fundamentet for, at børnene

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 0. årgang 0.A TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU TU leder leder leder leder TU 0.B AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR leder leder leder leder leder 0.C IA IA

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Samlet notat for institutioner uden folkeskoletilknytning

Samlet notat for institutioner uden folkeskoletilknytning Bilag 28 Samlet notat for institutioner uden folkeskoletilknytning Der er ingen ændringsforslag til de oprindelige implementeringsplaner for institutionerne uden folkeskoletilknytning. Nedenfor følger

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer

BBR-meddelelse (Udskrift af udvalgte oplysninger fra bygnings- og boligregistret) Matrikelnummer , SYDDJURS (706) Ejer (I henhold til kommunens oplysninger) Syddjurs kommune: Hovedgaden 77 8410 Rønde Ejerlav Ugelbølle By, Mørke Oplysninger fra bygnings- og boligregisteret Udskriftsdato 15-12-2010

Læs mere