INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes"

Transkript

1 HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012

2 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat på Audiologisk Afdeling... 6 H 5 Spørgeskema / efterkontrol af udbytte af høreapparatet... 7 H 6 Tidsbestilt konsultation / Udredning / Justering af høreapparat (tidligere benævnt Efterkontrol)... 8 H 7 Høretekniske hjælpemidler... 9 H 8 Spørgeskema/efterkontrol af tildelte høretekniske hjælpemidler H 9 Høretaktik og Mundaflæsning (MA) H10 Tinnitus/Ménière/Hyperacusis H11 Cochlear Implant (CI) H12 TDC-Webtekst H13 Visiterende samtale(r) for svært hørehæmmede/døvblevne H14 Introduktionskursus vedrørende alternativ kommunikation H15 Mund-Hånd-System (MHS) niveau H16 Tegnstøttet kommunikation (TSK) niveau H17 Tale-/stemmekorrektion H18 Voksne med erhvervet syns- og hørenedsættelse H19 SMS H20 Overgangsvejledning til unge hørehæmmede og døvblevne under 18 år H21 Socialfaglig/tværfaglig udredning. Hørehæmmede, døvblevne og andre personer med invaliderende hørevanskeligheder i erhverv / under uddannelse Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes 2

3 H 1 Telefontræffetid Lov om specialundervisning for voksne og Lov om Social Service Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse eller andre hørevanskeligheder samt eventuelt pårørende Henvisning/henvendelse Audiologisk afdeling Private høreapparatforhandlere Otologer Intern visitation Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Andre Vurdere behov for eventuelle videre foranstaltninger og/eller inddragelse af andre faggrupper Indhold Visitering til interne (CRS) foranstaltninger Visitering til Audiologisk afdeling, OUH for bl.a. o justering af høreapparater o korrektion af ørepropper o revision af høreapparatbehandlingen Visitering til andre eksterne samarbejdspartnere: o kommunal høreomsorg o otolog o andre Hvor På telefon Tidsrum Mandag torsdag kl

4 H 2 Åben træffetid Lov om specialundervisning for voksne & Lov om social service Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse eller andre hørevanskeligheder Henvisning/henvendelse Alle kan henvise eller henvende sig selv Afhjælpe akutte problemstillinger i relation til hørevanskeligheder Vurdere behov for evt. videre foranstaltninger og/eller inddragelse af andre faggrupper Indhold Specialpædagogisk afdækning Justering af analoge høreapparater Direkte visitering til Audiologisk afdeling, OUH bl.a. for: o justering af høreapparater o korrektion af ørepropper o revision af høreapparatbehandlingen o fornyet undersøgelse o CI-udredning o tinnitus-udredning Visitering til andre eksterne samarbejdspartnere: o kommunal høreomsorg o otolog Visitering til interne foranstaltninger: o udredning af behov for samt afprøvning af høretekniske hjælpemidler o grundkursus for hørehæmmede og pårørende o visuel kommunikation o tinnitussamtale o CI-samtale o specialkonsulent for hørehæmmede Ingen Kræver ingen tidsbestilling Der er træffesteder i følgende byer: Assens - en gang ugentlig Fåborg - en gang ugentlig Svendborg - to gange ugentlig Rudkøbing to gange om måneden Ærøskøbing to gange om måneden Nyborg - en gang ugentlig Kerteminde - en gang ugentlig Odense 4 gange ugentlig 4

5 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende Henvisning/henvendelse Lov om Specialundervisning for Voksne samt Lov om Social Service Nye høreapparatbrugere og nærmeste pårørende. Intern henvisning Bidrage til accept af høretabet og dets konsekvenser samt blive bekendt med strategier for hensigtsmæssig kommunikation for såvel den hørehæmmede selv som for de nære omgivelser Indhold Holdundervisning i: betjening, vedligeholdelse og brug af høreapparat indsigt i egen hørenedsættelse og konsekvenser heraf indsigt i forskelligheden af hørenedsættelser og deraf følgende forskellighed i høreapparattype høreapparatets muligheder og begrænsninger tilvænningsstrategier, forventninger og motivation høretekniske hjælpemidler Oplysning om afdelingens øvrige tilbud Ydelsens omfang 2 x 2 timer Indenfor uger bl.a. afhængigt af hvor hurtigt der er tilmeldinger nok til et hold Der er mulighed for tilbuddet i de kystbyer, hvor CRS har tilstrækkeligt stort lokale, men det kan ind imellem være vanskeligt at få tilmeldinger nok til at danne et hold. 5

6 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat på Audiologisk Afdeling Henvisning Lov om Specialundervisning for Voksne Borgere som får høreapparat for første gang Borgere som af høremæssige årsager skifter høreapparattype og som har tillægshandicaps og/eller kognitive vanskeligheder, der gør det svært for dem at tilegne sig de nødvendige færdigheder i forbindelse med at anvende det ny høreapparat Audiologisk Afdeling Sikre at høreapparatet anvendes, ombyttes eller evt. returneres indenfor garantiperioden Indhold Høreapparatets funktioner: o Tænd/sluk o Programskift o Vedligeholdelse Hørenedsættelsens konsekvenser Høreapparatets muligheder/ begrænsninger Introduktion til høretaktik Vurdering af behov for - o anden høreapparatbehandling eller ændring af øreproptype o ændring i høreapparatets indstilling / programsammensætning o supplerende specialundervisning o afprøvning af tekniske hjælpemidler Henvisning til - o CRS øvrige tilbud o Kommunal høreomsorg o Andre Ingen Undervisningen gives samme dag som borgeren får tilpasset høreapparatet. Alternativet er, at borgeren henvises til H3 Grundkursus eller H6 Tidsbestilt konsultation (Vedr. ventetid: Se H3 og H6). 6

7 H 5 Spørgeskema/efterkontrol af udbytte af høreapparatet Lov om Specialundervisning for Voksne samt Lov om Social Service 112 Borgere i offentligt regi, der har fået høreapparat for første gang Borgere i privat regi, der har fået høreapparat for første gang eller benytter privat udbyder for første gang; hvis CRS er orienteret. Komplekse tilfælde med borgere i offentligt og evt. privat regi, der af høremæssige årsager er overgået til ny og anderledes høreapparattype Henvisning/henvendelse Audiologisk Afdeling /private forhandlere Internt Kommunen Sikre optimalt udbytte af høreapparatbehandlingen for derved at forebygge unødige ansøgninger om høretekniske hjælpemidler Returnering eller ombytning af høreapparat indenfor garantiperioden, såfremt det ikke kan anvendes/betjenes eller er defekt Indhold Fremsendelse af spørgeskema til borgeren ca. 6 uger efter tilpasning af høreapparat Ud fra besvarelsen af spørgeskema vurderes behov for og visiteres til yderligere intern/ekstern foranstaltning: o justering af høreapparatet (på CRS eller Audiologisk afd.) o fornyet undervisning i brug af høreapparat o anden undervisning o afprøvning af tekniske hjælpemidler o andet Om nødvendigt, i videst muligt omfang at hjælpe borgeren til returnering/ombytning af høreapparat 6 uger fra tilpasning af høreapparat, hvilket betragtes som passende tilvænningstid til den nye og anderledes lyd, et høreapparat giver i forhold til normalhørelsen Henvisning foregår primært fra Audiologisk afdelings personale eller internt fra CRS hørepædagog på Høreklinikken. CRS vil gerne tilbyde den samme ydelse til borgere, der får tilpasset høreapparat i det private, men det kræver, at de private forhandlere henviser til os. 7

8 H 6 Tidsbestilt konsultation / Udredning / Justering af høreapparat (Tidligere benævnt Efterkontrol) Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse eller andre hørevanskeligheder samt eventuelt pårørende Henvisning/henvendelse Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Audiologisk afdeling Private høreapparatforhandlere Otologer Intern visitation Andre Afhjælpe problemstillinger i relation til hørevanskeligheder og vurdere behov for inddragelse af andre faggrupper Indhold Undervisning i: Betjening, vedligeholdelse og brug af høreapparat Indsigt i hørenedsættelsen og konsekvenserne heraf Høreapparatets muligheder og begrænsninger Tilvænningsstrategier, forventninger og motivation Desuden: Udredning af behov for samt afprøvning af og ansøgning om høretekniske hjælpemidler (se i øvrigt særskilt punkt) Justering af visse typer af høreapparater Direkte visitering til Audiologisk afdeling, OUH for bl.a. o justering af høreapparater o korrektion af ørepropper o revision af høreapparatbehandlingen o fornyet undersøgelse o CI-udredning o tinnitusudredning Visitering til andre eksterne samarbejdspartnere: o kommunal høreomsorg o otolog Visitering til interne foranstaltninger: o grundkursus for hørehæmmede og pårørende o visuel kommunikation o tinnitussamtale o CI-samtale o specialkonsulent for hørehæmmede Ved nytilpasning af høreapparat og deraf følgende visitering fra en audiologisk afdeling eller privat forhandler kalkuleres i reglen med en tilvænningsperiode på 8 uger, inden der kan tages stilling til eventuelt behov for supplerende høretekniske hjælpemidler. Som en naturlig følge deraf vil ventetiden i de tilfælde typisk være på 8

9 8 12 uger. I øvrige tilfælde skal der påregnes en ventetid på ca. 4 uger. Kræver tidsbestilling. Der indkaldes til efterkontrol i Odense, til de lokale træffesteder nævnt under punktet Åben træffetid Borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan møde på et træffested, kan efter aftale besøges i eget hjem. H 7 Høretekniske hjælpemidler Lov om Specialundervisning for Voksne, Lov om Social Service 112 og Lov om aktiv beskæftigelse Voksne med behandlingskrævende hørevanskeligheder Henvisning/henvendelse Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Andre kommunale afdelinger Audiologisk afdeling Private høreapparatforhandlere Otologer Intern visitation Andre At optimere den hørehæmmedes muligheder for at modtage auditive informationer ved brug af relevante høretekniske hjælpemidler oftest som supplement til høreapparat, og i videst muligt omfang begrænse de kommunikative og auditive vanskeligheder i hverdagen, i hjemmet, i fritiden og eventuelt på arbejdspladsen (tilkøb) At bistå kommunerne i afdækning af individuelle behov for høretekniske hjælpemidler samt at anbefale relevante høretekniske hjælpemidler til brug i enhver kommunikation Indhold Pædagogisk afdækning af behov Afprøvning af og instruktion i anvendelsen af høretekniske hjælpemidler Udformning og fremsendelse af ansøgning til kommunen Min. 4 8 uger Da der må påregnes op mod 8 ugers tilvænningstid til et nyt høreapparat, må borgere, der har fået tilpasset høreapparat for første gang eller netop skiftet høreapparattype, kalkulere med en ventetid på min uger. Derved sikres størst mulig chance for valg af den rette høretekniske løsning. 9

10 H 8 Spørgeskema/efterkontrol af udbyttet af tildelte høretekniske hjælpemidler UDGÅR. Kan tilkøbes. Lov om Specialundervisning for Voksne samt Lov om Social Service 112 Borgere, der har fået bevilget et høreteknisk hjælpemiddel til 1000 kroner eller derover Henvisning/henvendelse CRS Sikre optimalt udbytte af tildelte hjælpemiddel Returnering eller ombytning af hjælpemidlet såfremt det ikke kan anvendes eller er defekt Indhold 3 måneder efter afprøvning af hjælpemiddel på CRS fremsendes spørgeskema til ansøger. Ud fra besvarelsen af spørgeskema vurderes behov for og visiteres til yderligere intern og evt. ekstern foranstaltning: o Fornyet undervisning i brug af hjælpemidlet o Undervisning i betjening af høreapparat sammen med hjælpemidlet o Anden undervisning. o Afdække hvori et evt. problem ligger: i hjælpemidlet i høreapparatet hos borgeren (betjeningsvanskeligheder) o Andet 10

11 H 9 Høretaktik og Mundaflæsning (MA) Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og pårørende Henvisning/henvendelse Audiologisk afdeling Otolog Internt i CRS Borgeren selv Kommunen At give den hørehæmmede forståelse for egne og andres reaktioner i forskellige kommunikationssammenhænge At give den hørehæmmede indsigt i egne handlemuligheder i forskellige kommunikationssammenhænge At give nærmeste pårørende forståelse for egne og den hørehæmmedes reaktioner i forskellige kommunikationssammenhænge At give nærmeste pårørende indsigt i egne handlemuligheder i forskellige kommunikationssammenhænge med den hørehæmmede Indhold Hørenedsættelsens betydning for kommunikation i forskellige sammenhænge: I hjemmet, ved indkøb, i biograf/teater, til koncerter, til fester, under bilkørsel og andet relevant for den enkelte. Kommunikationsstrategier i ovennævnte sammenhænge Eget ansvar både som hørehæmmet og som hørende samtalepartner Lyd- og lysforholds betydning for kommunikationen Stressbetinget forværring af høreevnen Ydelsens omfang Hvor Op til 3 timer CRS lokaler i Middelfart og/eller Odense Ca. 1 måned 1 3 måneder Undervisningen kan gives på hold, men tilbydes familievis ved behov og/eller hvis der mangler deltagere til et hold. 11

12 H10 Tinnitus / Ménière / Hyperacusis. Grundforløb Lov om Specialundervisning for Voksne og Lov om Social Service 112 Tinnitus-/Ménièreramte, personer med hyperacusis og eventuelt pårørende Henvisning Audiologisk afdeling Otolog Internt i CRS Borgeren selv Kommunen Indhold Ydelsens omfang Hvor Give borgeren redskaber til at håndtere tinnitus/ménière / hyperacusis og tage de nødvendige hensyn i hverdagen både i arbejde og fritiden Afdække mulighed for delvis afhjælpning i form af hjælpemidler (bedside masker) Grundforløb Kan indeholde et eller flere af nedenstående elementer: Tværfaglig udredning i samarbejde med Audiologisk afdeling Individuelle samtaler Orientering, rådgivning og vejledning om tinnitus Mestringsstrategier (redskaber til at bryde den onde cirkel) Kursusforløb (gruppeforløb) hvor der gås mere i dybden med ovenstående (tilkøb) Information til borger, arbejdsgiver (tilkøb) og kommune om konsekvenserne af høretab, tinnitus / Ménière og hyperacusis i forhold til at mestre hverdagsliv og job/uddannelse Max. 6 timer Der kan indkaldes til udredning og evt. supplerende indsats hos hørekonsulenten på lokalt træffested og/eller i Odense Gruppeforløb (tilkøb) foregår i CRS' lokaler i Odense Ved udredning hos hørekonsulent: Op til 3 mdr. Ventetiden til psykolog regnes fra visiteringen fra hørekonsulent Arbejdet omkring tinnitus-/ménièreramte og personer med hyperacusis foregår i et team bestående af: CRS: o Hørepædagog o Specialkonsulent o Psykolog Audiologisk Afdeling: o Lægerne Al henvisning til psykolog foregår via hørekonsulent. Det nære samarbejde mellem Audiologisk Afd. og CRS på tinnitusområdet er med til at sikre et stabilt forløb for denne gruppe borgere med mulighed for hurtig tværfaglig indsats ved behov. Tilkøb: Fortsættelsesforløb på 6 timer Tilkøb: Gruppekursus på 18 timer 12

13 H11 Cochlear Implant (CI) Henvisning/henvendelse Lov om specialundervisning for voksne og Lov om Social Service Døvblevne voksne (samt nært pårørende), der har fået eller overvejer at få foretaget kirurgisk indgreb i form af Cochlear Implant. Monauralt (ensidigt) cochlea implanterede, der har fået eller overvejer at få binauralt (tosidigt) CI Audiologisk Afdeling Borgeren selv Pårørende Center for Døve Give den døve og de nærmeste pårørende grundigt indblik i, hvad CI er, og hvilket udbytte der kan forventes af en eventuel implantation Optimere det auditive udbytte af CI Optimere de kommunikative muligheder Gøre brugeren fortrolig med CI-systemet Begrænse de kommunikative og psykosociale følger af den situation, den døve og de pårørende nu befinder sig i Vurdere behov for videre foranstaltninger: o Afprøvning af høretekniske hjælpemidler o Visuel kommunikation (TSK/MHS) Vurdere behov for rådgivning/vejledning på CI-brugerens arbejdsplads eller studieplads Indhold Før operation: Forsamtale som oftest efter henvisning fra Audiologisk Afd.: Rådgivning og vejledning forud for eventuel operation Pædagogisk afdækning og tilpasning af forventninger hos den døve og de nærmeste pårørende Pædagogisk afdækning og vurdering af egnethed med fokus på ressourcekapacitet til at profitere af CI samt af den efterfølgende auditive rehabilitering Eventuel kompenserende specialundervisning i tale- stemmekorrektion (se herunder) (tilkøb) Skriftlig ICF-udredning til Audiologisk Afd. til brug i en samlet vurdering af personens mulighed for implantation Evt. tværfaglig samtale mellem borger, læge og hørepædagog. Efter operation: Hørepædagogen deltager altid i tilpasning af processoren 4 uger efter operation Kompenserende specialundervisning indeholdende følgende emner: o CI-systemets mange komponenter og muligheder o Anvendelse af høretekniske hjælpemidler i forb. med CI o Afstemning af forventninger og det aktuelle udbytte 13

14 o Auditiv undervisning o Motivering til samt vejledning i brug af CI i mange forskellige lydmiljøer o Copingstrategier i forhold til både de kommunikative og de psykosociale problemstillinger, der er forbundet med at blive cochlear implanteret o Kommunikationsstrategier o Tale- stemmekorrektion i mindre omfang o Vurdering af behov for anden faglig bistand Individuel evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan. Holdundervisning når dette skønnes relevant. Opfølgende undervisning og efterkontrol i takt med at udbyttet af CI ændrer sig. Ydelsens omfang Hvor Kan variere både i hyppighed og forløb. Vil typisk være 2 lektioner om ugen i starten og senere 1 time ugentlig. Forløbet strækker sig over 2 6 måneder. Der kan være behov for intermitterende undervisning i en periode over ca. 2 år. Til det samlede forløb fra og med forsamtale til og med 12 måneder fra tilpasning af processor: 25 lektioner á 1(-1½) times varighed. (Supplerende undervisning kan tilkøbes) Der kan indkaldes til undervisning lokalt og/eller i Odense. I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for såvel borgeren som for undervisningens indhold, at der undervises i borgerens eget hjem eller på arbejdspladsen. (tilkøb) Før operation: I tilfælde, hvor borgeren selv henvender sig uden på forhånd at være i et CI-forløb på Audiologisk afd., og hvor CRS ud fra eksisterende journaloplysninger fra Audiologisk afd. vurderer, at CI ikke p.t. er en oplagt mulighed, indkaldes borgeren i første omgang til en kort informerende og afklarende samtale indenfor 2 3 måneder. I tilfælde, hvor borgeren er under CI-udredning på Audiologisk afd. og henvises derfra, er ventetiden maksimalt 4 6 uger. Efter operation: Ingen ventetid. Undervisningen påbegyndes samme dag, som brugeren får sin CI-processor tilpasset. CRS og Audiologisk Afd. har indgået en skriftlig samarbejdsaftale på CI-området, som betyder et stabilt forløb for de CI-opererede med mulighed for hurtig tværfaglig indsats ved behov. Mange faktorer er afgørende for undervisningens omfang. Blandt de vigtigste faktorer kan nævnes: Udbyttet af CI. Varierer fra person til person Tempoet for udvikling af auditiv kompetence. Varierer og er afhængigt af mange faktorer Forholdet mellem forventninger og aktuelt udbytte Kombinationshandicaps (f.eks. døvblinde eller udviklingshæmmede) Prælingualt døve med tegnsprog som modersmål 14

15 H12 TDC-Webtekst Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og døvblevne, som ikke kan høre i konventionel telefon eller forstærkertelefon Henvisning/henvendelse Intern visitation Borgeren selv Pårørende Kommunen Audiologisk afdeling Otologer Andre Indhold Ydelsens omfang Hvor At give den hørehæmmede/døvblevne mulighed for at kommunikere skriftligt med et system, der i videst muligt omfang matcher konventionel telefoni. Enkeltundervisning. Ydelsen består af 2 adskilte moduler, hvor modul 1 er en forudsætning for at borgeren tilbydes modul 2. Modul 1: Udredende samtale: o Introduktion til Webtekst o Vurdering af behov, motivation og anvendeligheden af af Webtekst som hjælpemiddel for den enkelte borger Modul 2: 5 lektioner: o Tilmelding til TDC-Webtekst o Adgang til Webtekst o Brug af Webtekst Samlet modul 1 og 2: Max. 6 timer CRS lokaler i Odense og i hjemmet Ca måneder Webtekst er en netbaseret skriftlig kommunikationsform udviklet specielt til døve og svært hørehæmmede som erstatning for den udgåede teksttelefon. Det er en forudsætning for undervisning i Webtekst, at borgeren er i besiddelse af og i stand til at betjene computer med netopkobling. 15

16 H13 Visiterende samtale(r) for svært hørehæmmede/døvblevne Lov om Specialundervisning for Voksne Svært hørehæmmede og døvblevne med pårørende Henvisning/henvendelse Intern henvisning Indhold Hvor Ud fra borgerens fortællinger om sit liv som svært hørehæmmet/døvbleven og i samråd med borgeren og pårørende at afklare mulighederne for opbygning af ny kommunikationsform i den nærmeste familie At introducere borgeren til de forskellige muligheder for alternativ/visuel kommunikation At afdække behov og motivation for undervisning i visuel kommunikation (kommunikationsstrategier, TSK/MHS) At visitere til den for borgeren rette undervisning eller måske i første omgang til Introduktionskursus vedrørende alternativ kommunikation (se nedenfor). Ydelsen tilbydes fortrinsvis i Odense men kan i særlige tilfælde foregå i CRS decentrale lokaler eller i borgerens eget hjem. Ca. 1 måned. Op til 2 måneder. Ved behov gives én samtale akut med kortere ventetid Samtalen/samtalerne er forudsætning for tilbud om undervisning i en hvilken som helst form for alternativ/visuel kommunikation. 16

17 H14 Introduktionskursus vedrørende alternativ kommunikation UDGÅR Henvisning/henvendelse Indhold Hvor Lov om Specialundervisning for Voksne Der er tale om svært hørehæmmede, døvblevne og pårørende med et absolut særligt behov. Borgere, der er i dyb krise og som har brug for et ekstra tilbud for at være klar til at modtage undervisning i visuel kommunikation. Borgere der har været til visiterende samtale for svært hørehæmmede/døvblevne (se ovenfor) Intern henvisning At give indsigt i og forståelse af egen situation og dermed optimere muligheden for at tackle den svære kommunikationssituation i familien At introducere visuelle kommunikationsformer med henblik på at give borgeren samt pårørende grundlag for at vælge den visuelle kommunikationsform (MHS / TSK), der passer dem bedst Visiterende forsamtale: Pædagogisk afdækning af behov og forudsætninger Individuel, evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan Kompenserende specialundervisning på hold indeholdende følgende emner: o indsigt i audiogram o årsag til hørenedsættelse diagnoser og arvelighed o copingstrategier o kommunikationsstrategier o introduktion til visuelle kommunikationsformer Individuel handleplan for videre forløb herunder valg af visuel kommunikationsform (MHS / TSK) med henblik på opstart ved førstkommende kursusstart og/eller visitering til andet tilbud på CRS Ydelsen tilbydes i CRS lokaler i Odense Til visiterende forsamtale: ca. 4 uger Til kursusforløb: afhænger af hvornår der er deltagere nok til et hold Det tilstræbes at afholde 2 kurser årligt et i efteråret og et i foråret 17

18 H15 Mund-Hånd-System (MHS) niveau 1 3 (derefter tilkøb) Henvisning/henvendelse Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og døvblevne samt pårørende; ofte borgere som finder TSK (se herunder) for omfattende Intern henvisning At lære borgeren og nærmeste omgangskreds nye veje til kommunikation indbyrdes samt i sammenhænge med andre hørehæmmede ved at visualisere kommunikation med en anerkendt visuel kommunikationsform I relevante tilfælde at motivere den hørehæmmede til at fortsætte MHS-undervisning på et højere niveau (f.eks på Døves Højskole) med henblik på senere brug af MHS-tolk I relevante tilfælde at motivere den hørehæmmede og andre implicerede til at øge mulighederne for at kommunikere ved også at tilegne sig TSK Indhold Pædagogisk afdækning af behov og forudsætninger Individuel, evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan Kompenserende specialundervisning på hold sammen med pårørende Individuel evaluering samt handleplan for eventuelle opfølgende foranstaltninger Ydelsens omfang Hvor Efter behov 18 timer Ydelsen tilbydes i CRS lokaler i Odense måneder Kræver forudgående visiterende samtale for svært hørehæmmede/ døvblevne (se ovenfor). Ventetiden er bl.a. afhængig af, hvornår der er tilstrækkeligt med tilmeldinger til at danne et hold. I tilfælde af sudden deafness kan der tilbydes akut og kortvarigt, individuelt tilrettelagt familieundervisning indenfor 4 uger med henblik på holdundervisning på førstkommende hold. 18

19 H16 Tegnstøttet kommunikation (TSK) niveau (derefter tilkøb) Henvisning/henvendelse Lov om Specialundervisning for voksne Hørehæmmede og døvblevne samt pårørende Intern henvisning At lære borgeren og nærmeste omgangskreds nye veje til kommunikation indbyrdes samt i sammenhænge med andre hørehæmmede ved at visualisere kommunikation med en anerkendt visuel kommunikationsform I relevante tilfælde at motivere den hørehæmmede til at fortsætte TSK-undervisning på højere niveau på CRS og/eller Døves Højskole med henblik på senere brug af TSK-tolk. Et højere niveau (f.eks på Døves Højskole) med henblik på senere brug af TSK-tolk. Indhold Pædagogisk afdækning af behov og forudsætninger Individuel, evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan Kompenserende specialundervisning på hold med andre hørehæmmede og pårørende Individuel evaluering samt handleplan for eventuelle opfølgende foranstaltninger Ydelsens omfang Hvor Efter behov 18 timer på hvert niveau Ydelsen tilbydes i CRS lokaler i Odense; i særlige tilfælde i borgerens eget hjem måneder Kræver forudgående visiterende samtale for svært hørehæmmede/ døvblevne (se ovenfor). Ventetiden er bl.a. afhængig af, hvornår der er tilstrækkeligt med tilmeldinger til at danne et hold. I tilfælde af sudden deafness kan der tilbydes akut og kortvarigt, individuelt tilrettelagt familieundervisning indenfor 4 uger med henblik på holdundervisning på førstkommende hold. 19

20 H17 Tale-/stemmekorrektion Henvisning/henvendelse Indhold Ydelsens omfang Hvor Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og eventuelle CI-kandidater med udtale-/stemmeproblemer (forårsaget af hørenedsættelsen), der medfører kommunikationsvanskeligheder Borgeren selv Audiologisk afdeling Intern Andre Begrænse tale-/stemmevanskelighederne så de virker mindst muligt hæmmende i den daglige kommunikation Pædagogisk afdækning af behov, omfang og forudsætninger Udarbejdelse af individuel og evaluerbar undervisningsplan Kompenserende specialundervisning med udgangspunkt dels i borgerens behov, dels som led i afklaring af mulighed for/ forberedelse til eventuel CI (se Cochlear Implant) Udredning: 2 timer. Derefter yderligere 10 timer. Ydelsen tilbydes hvor det er mest belejligt samlet set. 4-8 uger I tilfælde, hvor borgeren er i gang med anden kompenserende specialundervisning indenfor f. eks. Høreundervisningen, kan det være hensigtsmæssigt at udsætte tale-/ stemmeundervisningen. Derved kan ventetiden blive mere end 4-8 uger. Tilkøb: Timer udover de nævnte

21 H18 Voksne med erhvervet syns- og hørenedsættelse Henvisning/henvendelse Indhold Serviceloven 12 om specialrådgivning og 10 stk. 4 om hjælpemidler samt 112 og 113 Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse og alvorlig varig synsnedsættelse. Pårørende Fagpersoner Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Audiologisk afdeling Otologer/øjenlæger Andre At afhjælpe problemstillinger i relation til høre- og synsvanskeligheder og vurdere behov for inddragelse af andre faggrupper. At afhjælpe eller begrænse følgerne af det alvorlige kombinerede sansetab, så borgeren kan leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt. Rådgivning om den aktuelle øjensygdom og synsevne samt om hørenedsættelsen og høreapparatbehandlingen Vejledning om at leve med en alvorlig syns- og hørenedsættelse Rådgivning om det fysiske miljø/ indretning af hjemmet, så der tages hensyn til hver af de to funktionsnedsættelser og til kombinationen af disse Vurdering og afprøvning af hjælpemidler, der kan kompensere for begge funktionsnedsættelser samt hjælp til ansøgning af disse Rådgivning om kompenserende strategier, der tager hensyn til begge funktionsnedsættelser Rådgivning om og afdækning af behov for undervisning i ADL Rådgivning om og vurdering af behov for undervisning i mobility (at færdes) Direkte henvisning til Audiologisk afdeling, OUH Udredning af muligheder for Cochlear Implant Specialrådgivning til kommunens fagprofessionelle om borgerens øjenlidelse, synsstyrke og høretab samt konsekvenserne heraf i forhold til kommunikation og almindeligt dagligt liv. Rådgivning om relevante aktører på landsplan Vidensformidling om hjælpemidler Ca. 4-8 uger Op til 12 uger Et kombineret syns- og høretab har de konsekvenser, at de hver især vil være et større handicap for personen, end hvis der var tale om et enkelt sansetab. Derfor vil også en progression i den ene af 21

22 de to funktionsnedsættelser uundgåeligt påvirke den anden. Sker der en forværring af synsnedsættelsen, vil det således ofte medføre en ændring i høreapparatbehandlingen og/eller i behovet for høretekniske hjælpemidler. Det nære samarbejde med Audiologisk afdeling gør det muligt at optimere den tværfaglige indsats og begrænse følgerne af det dobbelte sansetab mest muligt. Kontakten til borgere med syns- og høreskade foregår som besøg i hjemmet. H19 SMS UDGÅR Henvisning/henvendelse Indhold Ydelsens omfang Hvor Lov om Specialundervisning for Voksne Ældre hørehæmmede og døvblevne som ikke er i stand til at modtage undervisningen i andet regi, og som på grund af hørenedsættelsen er begrænset i muligheden for at samtale i telefon Enhver kan henvise Give borgeren mulighed for at sende og modtage SMS på begynderniveau Undervisning i egen mobiltelefons SMS-funktion Sende og modtage SMS 2 x 2 lektioner med 1 2 ugers mellemrum CRS lokaler i Odense Evt. i lokalet i Middelfart eller i borgerens eget hjem Ca. 1 måned Undervisningen skal helst foregå sammen med nærmeste pårørende 22

23 H20 Overgangsvejledning til unge hørehæmmede og døvblevne under 18 år Henvisning Indhold Ydelsens omfang Unge hørehæmmede og CI-opererede under 18 år, der har forladt eller er på vej til at forlade Folkeskole/Privat skole Audiologisk Afd. PPR-kontorer Ejbyskolen Andre skoler / efterskoler Den unge selv eller pårørende Vejlede den hørehæmmede og nærmeste pårørende i forbindelse med skolevalg og fremtiden i et uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet Overgangsvejledning - fra Folkeskolen til ungdomsuddannelse / voksenliv - til den unge hørehæmmede, familien og professionelle om kompetencemuligheder og lovgivningen herom, samt de psykosociale aspekter ved selvstændigt at skulle håndtere høretabet i undervisnings- og arbejdsmiljøer Hørefaglig/tværfaglig udredning af behov for specialpædagogisk støtte (SPS) som grundlag for uddannelsesinstitutionernes ansøgning til SU-styrelsen Samarbejde med Audiologisk Afdeling om information og evt. henvisning når klienten fylder 18 år og ikke længere kommer til årlig kontrol af høreapparatbehandlingen Socialfaglig Hørefaglig/tværfaglig bistand til hørefaglig udredning af kompensationsmuligheder i hverdagen Udredning af behov for samt afprøvning af og ansøgning om høretekniske hjælpemidler Henvisning til Rådgivning om relevante undervisnings- / behandlingstilbud såvel internt som eksternt Max. 5 timer. Derefter tilkøb på timebasis uger Ved behov leveres ydelsen i tæt tværfagligt samarbejde med Audiologisk Afdeling, OUH 23

24 H21 Socialfaglig / tværfaglig udredning. Hørehæmmede, døvblevne og andre personer med invaliderende hørevanskeligheder i erhverv / under uddannelse UDGÅR Kan i tilpasset form købes som: Tværfaglig udredning. Hørehæmmede, døvblevne og andre personer med invaliderende hørevanskeligheder i erhverv/under uddannelse Henvisning Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv Hørehæmmede, døvblevne, CI-brugere samt personer med tinnitus / Ménière / hyperacusis som er eller skal på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår og /eller er i risiko for ikke at kunne opretholde selvforsørgelse Fagpersoner f.eks. sagsbehandlere i Jobcentre, der har brug for specialrådgivning i forbindelse med arbejdet med personer med hørevanskeligheder Flere instanser kan henvise, men Jobcentret giver skriftligt tilsagn til, at CRS må lave udredningen med dertilhørende ICF-rapport. Bibringe jobkonsulenter, kommunale sagsbehandlere, revalideringsinstitutioner, arbejdsgivere og andre relevante personer viden om den enkelte borgers muligheder (begrænsninger) på arbejdsmarkedet med henblik på vurdering af, hvordan der kan skabes optimale forhold for alle involverede partnere. Indhold Der indhentes i samarbejde med borgeren nødvendige oplysninger fra otolog, privat høreapparat-forhandler / offentlig høreklinik om høretabet: audiogram, høreapparatoplysninger, diagnoser og andre forhold, der kan have relevans for sagen Information til borger, arbejdsgiver og kommune om konsekvenserne af høretab / tinnitus / hyperacusis i forhold til at mestre job/uddannelse Afklarende samtale med borgeren om borgerens ønsker, ressourcer og funktionsnedsættelse Vurdering af behov for yderligere foranstaltninger såvel interne som eksterne og evt. henvisning dertil ICF-rapport til jobkonsulent og/eller sagsbehandler med eventuelle foranstaltningsforslag 1 måned Der er ofte tale om borgere, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet og således også for at miste muligheden for selvforsørgelse. Ydelsen gives af socialrådgiver med erfaring indenfor arbejdsmæssig afklaring, arbejdsevnevurdering, ressourceprofil og naturligvis specialviden om og supplerende uddannelse i hørevanskeligheder. Arbejdet omkring hørehæmmede og døvblevne på arbejdsmarkedet eller i uddannelse foregår i tæt samarbejde mellem hørekonsulent, Audiologisk afdeling OUH og evt. psykolog (tilkøb), samt sagsbehandlere i jobcentret / kommunen. 24

25 25

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2012 HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog som

Læs mere

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Ærø Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Ærø Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET

Ydelseskatalog Langeland Kommune HØREOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Langeland Kommune HØREOMRÅDET HØREOMRÅDET Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2015 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene

Læs mere

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc.

HØREOMRÅDET. Ydelser (Høreafdelingen) pr Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. HØREOMRÅDET Ydelser (Høreafdelingen) pr. 1.1.2014 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. 1 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Ydelsesnumrene er ændret i forhold til tidligere ydelseskatalog

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Nordfyns Kommune. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog 20. Nordfyns Kommune. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 20 Nordfyns Kommune Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Der er enkelte ændringer i forhold til ydelseskatalog 2015 i ydelsesbeskrivelserne

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog 20. Svendborg Kommune. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 20 Svendborg Kommune Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Der er enkelte ændringer i forhold til ydelseskatalog 2015 i ydelsesbeskrivelserne

Læs mere

Ydelseskatalog Hørerådgivningen, CKV Odense. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog Hørerådgivningen, CKV Odense. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 2017 Hørerådgivningen, CKV Odense Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser (Hørerådgivningen) pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Indledning Indledende bemærkninger: Der

Læs mere

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen

VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER. Høreafdelingen VEJLEDNING FOR HØREHÆMMEDE MED PRIVAT UDLEVEREDE HØREAPPARATER Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 VEJLEDNING HOVEDKONTOR: CENTER FOR KOMMUNIKATION Brahmsvej 8 7400 Herning Tlf.: 96 28 49 00, Fax:

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog. for Høreområdet i Region Midtjylland 2011. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap skatalog for Høreområdet i Region Midtjylland 2011 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.thi-midt.dk skatalog for høreområdet i Region Midtjylland

Læs mere

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE

TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE TALE HØRE SYN I HADERSLEV KOMMUNE Hvad er THS? CSK Center for specialundervisning og kommunikation Haderslev Tale THS er en forkortelse for Tale Høre Syn CSK er et fælles center, der rummer STU, Særlig

Læs mere

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Ydelseskatalog for høreområdet i Region Midtjylland 2009 Region Midtjylland Tale & Høre Instituttet Høreområdet Grafisk Service 3600-08-079d. Fotos: Jonna Fuglsang Kjeldsen Ydelseskatalog for høreområdet

Læs mere

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse

Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse Information Specialrådgivning i forhold til arbejdsmarked og synsnedsættelse CKV Synsrådgivningen Synsrådgivningen tilbyder rådgivning i henhold til Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 74, 76 og Lov om

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende.

Læseafdelingen. Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it. Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Læseafdelingen Hørelsen efter hjerneskade Læs og skriv med it Information til personer med erhvervet hjerneskade og deres pårørende. Høreafdelingen Dette hæfte er udviklet af Høreafdelingen, CSU-Slagelse.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Hørerådgivningen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Hørerådgivningen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Hørerådgivningen HØRERÅDGIVNINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 Indledning Indledende bemærkninger (Basis): Der er enkelte ændringer i forhold til ydelseskatalog 2015 i ydelsesbeskrivelserne

Læs mere

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede

Døvblindekonsulenter. Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Døvblindekonsulenter Rådgivning til mennesker med erhvervet døvblindhed samt svært syns- og hørehæmmede Til kommunale rådgivere, sagsbehandlere og andre professionelle Hvem er døvblindekonsulenterne? Døvblindekonsulenterne

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER 2 Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Garanti, reparation, justering, udskiftning

Garanti, reparation, justering, udskiftning 1 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering af høreapparatet samt tilpasning, justering og vejledning

Læs mere

Vejledning for høreapparatbrugere

Vejledning for høreapparatbrugere Kommunikationscentret Vejledning for høreapparatbrugere 1 2 Nyt høreapparat Du har fået nyt høreapparat enten på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik. Din høreklink står for udlevering

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Hvem henvender vi os til?

Hvem henvender vi os til? 1 Hvem er vi? SYN Synsafdelingen består af 5 synskonsulenter og 2 optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område samt special og svagsynsoptiske område. Hvem henvender vi os

Læs mere

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet

Information. Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Information Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV/CRS) Tale - Høre - Syn - Mobilitet Marts 2014 Center for kommunikation og Velfærdsteknologi, afd. CRS yder specialundervisning og specialpædagogisk

Læs mere

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet

Center for Kommunikation og Hjælpemidler. Cochlear Implant. Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler Cochlear Implant Høreområdet Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Vejle Amt er en amtslig institution under Socialudvalget. Centret varetager opgaver i henhold

Læs mere

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg

Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg CKU Skive-Viborg Arvikavej 1-5 7800 Skive Rosenstræde 6 8800 Viborg Tel: 9915 7600 cku@skivekommune.dk www.ckusv.dk Indhold

Læs mere

Hvert år mister et stort antal danskere

Hvert år mister et stort antal danskere CI pædagogisk-psykologiske overvejelser Hvert år mister et stort antal danskere hørelsen i et eller andet omfang. For nogle personer er høretabet af en sådan karakter, at et høreapparat ikke kan kompensere

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ INDHOLDSFORTEGNELSE r... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Personale

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014

Menièretræf. Herning d. 15.03.2014 Menièretræf Herning d. 15.03.2014 Tilbud til menièreramte fra kommunikationscenter Program: Præsentation Center for Kommunikation Pædagogiske tilbud Andre rehabiliteringstilbud - Serviceloven - Hjælpemidler

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen

Ydelseskatalog 20. Odense Kommune. Taleafdelingen Ydelseskatalog 20 Odense Kommune Taleafdelingen TALEAFDELINGEN Ydelser pr. 1.1.2016 INDHOLD Basisydelse - Abonnement T 1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T 2 Eneundervisning af voksne

Læs mere

Tilbud til voksne med synsnedsættelser

Tilbud til voksne med synsnedsættelser Kommunikationscentret Tilbud til voksne med synsnedsættelser 1 2 Hvem er vi? Synsafdelingen består af syv synskonsulenter og to optikere alle med en høj faglig ekspertise inden for det synsfaglige område

Læs mere

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014

Høreafdelingens tilbudskatalog 2014 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Høreafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: www.csu-slagelse.dk

Læs mere

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3

T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 TALEAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 3 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 3 T3 Eneundervisning af voksne med dysartri... 4 T4 Holdundervisning

Læs mere

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Målgrupper Døvblindekonsulentordningen Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... Døvblindekonsulenternes Kursuskatalog 2017 _ KURSUSKATALOG 2017 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Funktionsnedsættelser og erhverv

Funktionsnedsættelser og erhverv Specialrådgivning erhverv Specialrådgivning om kompensation på arbejdspladsen CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner i kommunerne og på regionens

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Sprog- og talevanskeligheder efter hjerneskade Til de fynske kommuner Udredning & Sundhedsloven ( 5) Voksne med sprog-/tale- eller kommunikationsproblemer efter erhvervet

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Mærkesager

Mærkesager Mærkesager 2015-2019 Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Mærkesagerne afspejler foreningens politiske prioriteringer og er

Læs mere

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Specialrådgivningen til børn og unge med høretab Landsdækkende tilbud om bl.a. rådgivning, udredning, materialeproduktion og kurser Center for Høretab I denne pjece kan du læse en kort præsentation af

Læs mere

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3

Indhold Voksne med hørevanskeligheder... 3 2 Voksne med hørevanskeligheder... 3 n... 3 om høreområdet... 3 Høreteamet... 4 Samarbejdsparter... 4 Udredning... 4 315 Rådgivning/afprøvning af høretekniske hjælpemidler... 5 317 Opfølgning på tidligere

Læs mere

Høreafdelingens. tilbudskatalog

Høreafdelingens. tilbudskatalog Høreafdelingens tilbudskatalog CSU-Slagelse Center for Specialundervisning Norgesvej 14 Telefon 58 57 57 60 November 2010 1 Indledende bemærkninger 4 Økonomi 4 1. Praktiske oplysninger 5 1.1 Adresser 5

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Psykiatriafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Indhold Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Psykiatriafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside:

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner

Taleafdelingen. Ydelseskatalog 2009. Stemme- og talevanskeligheder. Til de fynske kommuner Taleafdelingen Ydelseskatalog 2009 Stemme- og talevanskeligheder Til de fynske kommuner Logopædisk udredning af stemme-/talevanskeligheder Borgere med stemme- og/eller talevanskeligheder, der er organisk

Læs mere

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder

Kontrakt Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-, syns- og mobilitetsvanskeligheder Region Syddanmark 05. oktober 2012 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Rytterkasernen 17, 5000 Odense C. Kontrakt 2013 Specialundervisning og specialrådgivning m.v. til personer med tale-, høre-,

Læs mere

Kompenserende specialundervisning for voksne

Kompenserende specialundervisning for voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Kompenserende specialundervisning for voksne Lov om specialundervisning for voksne. Lovbekendtgørelse nr.658 af 3.juli 2000 med efterfølgende

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder

Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder Afasi, dysartri og kognitive vanskeligheder 1 ERHVERVET HJERNESKADE Hvem er vi? I Kommunikationscentrets afdeling for erhvervet hjerneskade møder du talepædagoger/ audiologopæder, speciallærer samt neuropsykologer.

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Specialundervisning for voksne 2016 Brug for specialundervisning? Hvis du eller en pårørende har behov for specialundervisning, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Kompenserende specialundervisning for voksne Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013 Acadre

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Generel Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006.

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre

STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Information til forældre STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Information til forældre Pjecens formål: Denne folder giver information om STU til dig, som er forældre til eller værge for en ung, der kan være i målgruppen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Lov om specialundervisning

Lov om specialundervisning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål At afhjælpe eller begrænse virkningerne af deltagernes handicap (kompenserende specialundervisning).

Læs mere

Cochlear Implant. Høreafdelingen

Cochlear Implant. Høreafdelingen Cochlear Implant Høreafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION 2 COCHLEAR IMPLANT Hvem kan have glæde af Cochlear Implant? CI kan være et alternativ til traditionel høreapparatbehandling, når hørelsen er blevet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.

Voksenområdet. Ydelseskatalog IKH 2012. Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap. Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm. Voksenområdet Ydelseskatalog IKH 2012 Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning www.ikh.rm.dk Ydelseskatalog IKH 2012 Indholdsfortegnelse Voksne Indledning...2

Læs mere

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE

CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE CENTER FOR KOMMUNIKATIONS TILBUD TIL VOKSNE SYNSHANDICAPPEDE Synsafdelingen CENTER FOR KOMMUNIKATION Center for Kommunikation drives af Herning Kommune, og er et tilbud til borgere i Lemvig Kommune, Struer

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt

Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1 of 26 Samarbejdsaftale 2015 Kommunikationssamarbejde Midt 1. Fælleskommunalt samarbejde på kommunikationsområdet Ved denne aftale indgår Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune og Randers

Læs mere

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009

Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Ydelseskatalog for den kompenserende specialundervisning for voksne Specialskolen for Voksne Vendsyssel, 2009 Specialskolen for Voksne, Vendsyssel Takst pr. time 1353 Målgrupper Undervisningstilbud Omfang

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. for kkompenserende specialundervisning for voksne Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for kkompenserende specialundervisning for voksne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgivningen...3 3. Målgrupper...4 4. Formål...4 5. Sagsbehandling og

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorgsområdet 2017 afsnit 6 syn og hørelse Indhold Beskrivelse af ydelser på synsområdet... 2 1 Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder til svagsynede og blinde...

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017

Læseafdelingens tilbudskatalog 2016/2017 Tilbudskataloget CSU-Slagelse Kontakt Om centret CSU- Slagelse Tilbudskataloget præsenterer de tilbud, der udbydes i Læseafdelingen på CSU-Slagelse. Kataloget ligger desuden på vores hjemmeside: http://csu.slagelse.dk

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Nedsat funktionsevne i uddannelse

Nedsat funktionsevne i uddannelse Specialrådgivning Specialrådgivning vedr. unge og voksne med nedsat funktionsevne i uddannelse CKHM CKHM er et regionalt videns og kompetencecenter for borgere med nedsat funktionsevne samt fagpersoner

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere