INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes"

Transkript

1 HØREAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012

2 INDHOLD H 1 Telefontræffetid... 3 H 2 Åben træffetid... 4 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende... 5 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat på Audiologisk Afdeling... 6 H 5 Spørgeskema / efterkontrol af udbytte af høreapparatet... 7 H 6 Tidsbestilt konsultation / Udredning / Justering af høreapparat (tidligere benævnt Efterkontrol)... 8 H 7 Høretekniske hjælpemidler... 9 H 8 Spørgeskema/efterkontrol af tildelte høretekniske hjælpemidler H 9 Høretaktik og Mundaflæsning (MA) H10 Tinnitus/Ménière/Hyperacusis H11 Cochlear Implant (CI) H12 TDC-Webtekst H13 Visiterende samtale(r) for svært hørehæmmede/døvblevne H14 Introduktionskursus vedrørende alternativ kommunikation H15 Mund-Hånd-System (MHS) niveau H16 Tegnstøttet kommunikation (TSK) niveau H17 Tale-/stemmekorrektion H18 Voksne med erhvervet syns- og hørenedsættelse H19 SMS H20 Overgangsvejledning til unge hørehæmmede og døvblevne under 18 år H21 Socialfaglig/tværfaglig udredning. Hørehæmmede, døvblevne og andre personer med invaliderende hørevanskeligheder i erhverv / under uddannelse Blå = med justeringer Rød = Udgår Grøn = Udgår af abonnement, men kan tilkøbes 2

3 H 1 Telefontræffetid Lov om specialundervisning for voksne og Lov om Social Service Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse eller andre hørevanskeligheder samt eventuelt pårørende Henvisning/henvendelse Audiologisk afdeling Private høreapparatforhandlere Otologer Intern visitation Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Andre Vurdere behov for eventuelle videre foranstaltninger og/eller inddragelse af andre faggrupper Indhold Visitering til interne (CRS) foranstaltninger Visitering til Audiologisk afdeling, OUH for bl.a. o justering af høreapparater o korrektion af ørepropper o revision af høreapparatbehandlingen Visitering til andre eksterne samarbejdspartnere: o kommunal høreomsorg o otolog o andre Hvor På telefon Tidsrum Mandag torsdag kl

4 H 2 Åben træffetid Lov om specialundervisning for voksne & Lov om social service Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse eller andre hørevanskeligheder Henvisning/henvendelse Alle kan henvise eller henvende sig selv Afhjælpe akutte problemstillinger i relation til hørevanskeligheder Vurdere behov for evt. videre foranstaltninger og/eller inddragelse af andre faggrupper Indhold Specialpædagogisk afdækning Justering af analoge høreapparater Direkte visitering til Audiologisk afdeling, OUH bl.a. for: o justering af høreapparater o korrektion af ørepropper o revision af høreapparatbehandlingen o fornyet undersøgelse o CI-udredning o tinnitus-udredning Visitering til andre eksterne samarbejdspartnere: o kommunal høreomsorg o otolog Visitering til interne foranstaltninger: o udredning af behov for samt afprøvning af høretekniske hjælpemidler o grundkursus for hørehæmmede og pårørende o visuel kommunikation o tinnitussamtale o CI-samtale o specialkonsulent for hørehæmmede Ingen Kræver ingen tidsbestilling Der er træffesteder i følgende byer: Assens - en gang ugentlig Fåborg - en gang ugentlig Svendborg - to gange ugentlig Rudkøbing to gange om måneden Ærøskøbing to gange om måneden Nyborg - en gang ugentlig Kerteminde - en gang ugentlig Odense 4 gange ugentlig 4

5 H 3 Grundkursus for hørehæmmede og pårørende Henvisning/henvendelse Lov om Specialundervisning for Voksne samt Lov om Social Service Nye høreapparatbrugere og nærmeste pårørende. Intern henvisning Bidrage til accept af høretabet og dets konsekvenser samt blive bekendt med strategier for hensigtsmæssig kommunikation for såvel den hørehæmmede selv som for de nære omgivelser Indhold Holdundervisning i: betjening, vedligeholdelse og brug af høreapparat indsigt i egen hørenedsættelse og konsekvenser heraf indsigt i forskelligheden af hørenedsættelser og deraf følgende forskellighed i høreapparattype høreapparatets muligheder og begrænsninger tilvænningsstrategier, forventninger og motivation høretekniske hjælpemidler Oplysning om afdelingens øvrige tilbud Ydelsens omfang 2 x 2 timer Indenfor uger bl.a. afhængigt af hvor hurtigt der er tilmeldinger nok til et hold Der er mulighed for tilbuddet i de kystbyer, hvor CRS har tilstrækkeligt stort lokale, men det kan ind imellem være vanskeligt at få tilmeldinger nok til at danne et hold. 5

6 H 4 Undervisning i forbindelse med udlevering af høreapparat på Audiologisk Afdeling Henvisning Lov om Specialundervisning for Voksne Borgere som får høreapparat for første gang Borgere som af høremæssige årsager skifter høreapparattype og som har tillægshandicaps og/eller kognitive vanskeligheder, der gør det svært for dem at tilegne sig de nødvendige færdigheder i forbindelse med at anvende det ny høreapparat Audiologisk Afdeling Sikre at høreapparatet anvendes, ombyttes eller evt. returneres indenfor garantiperioden Indhold Høreapparatets funktioner: o Tænd/sluk o Programskift o Vedligeholdelse Hørenedsættelsens konsekvenser Høreapparatets muligheder/ begrænsninger Introduktion til høretaktik Vurdering af behov for - o anden høreapparatbehandling eller ændring af øreproptype o ændring i høreapparatets indstilling / programsammensætning o supplerende specialundervisning o afprøvning af tekniske hjælpemidler Henvisning til - o CRS øvrige tilbud o Kommunal høreomsorg o Andre Ingen Undervisningen gives samme dag som borgeren får tilpasset høreapparatet. Alternativet er, at borgeren henvises til H3 Grundkursus eller H6 Tidsbestilt konsultation (Vedr. ventetid: Se H3 og H6). 6

7 H 5 Spørgeskema/efterkontrol af udbytte af høreapparatet Lov om Specialundervisning for Voksne samt Lov om Social Service 112 Borgere i offentligt regi, der har fået høreapparat for første gang Borgere i privat regi, der har fået høreapparat for første gang eller benytter privat udbyder for første gang; hvis CRS er orienteret. Komplekse tilfælde med borgere i offentligt og evt. privat regi, der af høremæssige årsager er overgået til ny og anderledes høreapparattype Henvisning/henvendelse Audiologisk Afdeling /private forhandlere Internt Kommunen Sikre optimalt udbytte af høreapparatbehandlingen for derved at forebygge unødige ansøgninger om høretekniske hjælpemidler Returnering eller ombytning af høreapparat indenfor garantiperioden, såfremt det ikke kan anvendes/betjenes eller er defekt Indhold Fremsendelse af spørgeskema til borgeren ca. 6 uger efter tilpasning af høreapparat Ud fra besvarelsen af spørgeskema vurderes behov for og visiteres til yderligere intern/ekstern foranstaltning: o justering af høreapparatet (på CRS eller Audiologisk afd.) o fornyet undervisning i brug af høreapparat o anden undervisning o afprøvning af tekniske hjælpemidler o andet Om nødvendigt, i videst muligt omfang at hjælpe borgeren til returnering/ombytning af høreapparat 6 uger fra tilpasning af høreapparat, hvilket betragtes som passende tilvænningstid til den nye og anderledes lyd, et høreapparat giver i forhold til normalhørelsen Henvisning foregår primært fra Audiologisk afdelings personale eller internt fra CRS hørepædagog på Høreklinikken. CRS vil gerne tilbyde den samme ydelse til borgere, der får tilpasset høreapparat i det private, men det kræver, at de private forhandlere henviser til os. 7

8 H 6 Tidsbestilt konsultation / Udredning / Justering af høreapparat (Tidligere benævnt Efterkontrol) Lov om specialundervisning for voksne og Lov om social service Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse eller andre hørevanskeligheder samt eventuelt pårørende Henvisning/henvendelse Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Audiologisk afdeling Private høreapparatforhandlere Otologer Intern visitation Andre Afhjælpe problemstillinger i relation til hørevanskeligheder og vurdere behov for inddragelse af andre faggrupper Indhold Undervisning i: Betjening, vedligeholdelse og brug af høreapparat Indsigt i hørenedsættelsen og konsekvenserne heraf Høreapparatets muligheder og begrænsninger Tilvænningsstrategier, forventninger og motivation Desuden: Udredning af behov for samt afprøvning af og ansøgning om høretekniske hjælpemidler (se i øvrigt særskilt punkt) Justering af visse typer af høreapparater Direkte visitering til Audiologisk afdeling, OUH for bl.a. o justering af høreapparater o korrektion af ørepropper o revision af høreapparatbehandlingen o fornyet undersøgelse o CI-udredning o tinnitusudredning Visitering til andre eksterne samarbejdspartnere: o kommunal høreomsorg o otolog Visitering til interne foranstaltninger: o grundkursus for hørehæmmede og pårørende o visuel kommunikation o tinnitussamtale o CI-samtale o specialkonsulent for hørehæmmede Ved nytilpasning af høreapparat og deraf følgende visitering fra en audiologisk afdeling eller privat forhandler kalkuleres i reglen med en tilvænningsperiode på 8 uger, inden der kan tages stilling til eventuelt behov for supplerende høretekniske hjælpemidler. Som en naturlig følge deraf vil ventetiden i de tilfælde typisk være på 8

9 8 12 uger. I øvrige tilfælde skal der påregnes en ventetid på ca. 4 uger. Kræver tidsbestilling. Der indkaldes til efterkontrol i Odense, til de lokale træffesteder nævnt under punktet Åben træffetid Borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan møde på et træffested, kan efter aftale besøges i eget hjem. H 7 Høretekniske hjælpemidler Lov om Specialundervisning for Voksne, Lov om Social Service 112 og Lov om aktiv beskæftigelse Voksne med behandlingskrævende hørevanskeligheder Henvisning/henvendelse Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Andre kommunale afdelinger Audiologisk afdeling Private høreapparatforhandlere Otologer Intern visitation Andre At optimere den hørehæmmedes muligheder for at modtage auditive informationer ved brug af relevante høretekniske hjælpemidler oftest som supplement til høreapparat, og i videst muligt omfang begrænse de kommunikative og auditive vanskeligheder i hverdagen, i hjemmet, i fritiden og eventuelt på arbejdspladsen (tilkøb) At bistå kommunerne i afdækning af individuelle behov for høretekniske hjælpemidler samt at anbefale relevante høretekniske hjælpemidler til brug i enhver kommunikation Indhold Pædagogisk afdækning af behov Afprøvning af og instruktion i anvendelsen af høretekniske hjælpemidler Udformning og fremsendelse af ansøgning til kommunen Min. 4 8 uger Da der må påregnes op mod 8 ugers tilvænningstid til et nyt høreapparat, må borgere, der har fået tilpasset høreapparat for første gang eller netop skiftet høreapparattype, kalkulere med en ventetid på min uger. Derved sikres størst mulig chance for valg af den rette høretekniske løsning. 9

10 H 8 Spørgeskema/efterkontrol af udbyttet af tildelte høretekniske hjælpemidler UDGÅR. Kan tilkøbes. Lov om Specialundervisning for Voksne samt Lov om Social Service 112 Borgere, der har fået bevilget et høreteknisk hjælpemiddel til 1000 kroner eller derover Henvisning/henvendelse CRS Sikre optimalt udbytte af tildelte hjælpemiddel Returnering eller ombytning af hjælpemidlet såfremt det ikke kan anvendes eller er defekt Indhold 3 måneder efter afprøvning af hjælpemiddel på CRS fremsendes spørgeskema til ansøger. Ud fra besvarelsen af spørgeskema vurderes behov for og visiteres til yderligere intern og evt. ekstern foranstaltning: o Fornyet undervisning i brug af hjælpemidlet o Undervisning i betjening af høreapparat sammen med hjælpemidlet o Anden undervisning. o Afdække hvori et evt. problem ligger: i hjælpemidlet i høreapparatet hos borgeren (betjeningsvanskeligheder) o Andet 10

11 H 9 Høretaktik og Mundaflæsning (MA) Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og pårørende Henvisning/henvendelse Audiologisk afdeling Otolog Internt i CRS Borgeren selv Kommunen At give den hørehæmmede forståelse for egne og andres reaktioner i forskellige kommunikationssammenhænge At give den hørehæmmede indsigt i egne handlemuligheder i forskellige kommunikationssammenhænge At give nærmeste pårørende forståelse for egne og den hørehæmmedes reaktioner i forskellige kommunikationssammenhænge At give nærmeste pårørende indsigt i egne handlemuligheder i forskellige kommunikationssammenhænge med den hørehæmmede Indhold Hørenedsættelsens betydning for kommunikation i forskellige sammenhænge: I hjemmet, ved indkøb, i biograf/teater, til koncerter, til fester, under bilkørsel og andet relevant for den enkelte. Kommunikationsstrategier i ovennævnte sammenhænge Eget ansvar både som hørehæmmet og som hørende samtalepartner Lyd- og lysforholds betydning for kommunikationen Stressbetinget forværring af høreevnen Ydelsens omfang Hvor Op til 3 timer CRS lokaler i Middelfart og/eller Odense Ca. 1 måned 1 3 måneder Undervisningen kan gives på hold, men tilbydes familievis ved behov og/eller hvis der mangler deltagere til et hold. 11

12 H10 Tinnitus / Ménière / Hyperacusis. Grundforløb Lov om Specialundervisning for Voksne og Lov om Social Service 112 Tinnitus-/Ménièreramte, personer med hyperacusis og eventuelt pårørende Henvisning Audiologisk afdeling Otolog Internt i CRS Borgeren selv Kommunen Indhold Ydelsens omfang Hvor Give borgeren redskaber til at håndtere tinnitus/ménière / hyperacusis og tage de nødvendige hensyn i hverdagen både i arbejde og fritiden Afdække mulighed for delvis afhjælpning i form af hjælpemidler (bedside masker) Grundforløb Kan indeholde et eller flere af nedenstående elementer: Tværfaglig udredning i samarbejde med Audiologisk afdeling Individuelle samtaler Orientering, rådgivning og vejledning om tinnitus Mestringsstrategier (redskaber til at bryde den onde cirkel) Kursusforløb (gruppeforløb) hvor der gås mere i dybden med ovenstående (tilkøb) Information til borger, arbejdsgiver (tilkøb) og kommune om konsekvenserne af høretab, tinnitus / Ménière og hyperacusis i forhold til at mestre hverdagsliv og job/uddannelse Max. 6 timer Der kan indkaldes til udredning og evt. supplerende indsats hos hørekonsulenten på lokalt træffested og/eller i Odense Gruppeforløb (tilkøb) foregår i CRS' lokaler i Odense Ved udredning hos hørekonsulent: Op til 3 mdr. Ventetiden til psykolog regnes fra visiteringen fra hørekonsulent Arbejdet omkring tinnitus-/ménièreramte og personer med hyperacusis foregår i et team bestående af: CRS: o Hørepædagog o Specialkonsulent o Psykolog Audiologisk Afdeling: o Lægerne Al henvisning til psykolog foregår via hørekonsulent. Det nære samarbejde mellem Audiologisk Afd. og CRS på tinnitusområdet er med til at sikre et stabilt forløb for denne gruppe borgere med mulighed for hurtig tværfaglig indsats ved behov. Tilkøb: Fortsættelsesforløb på 6 timer Tilkøb: Gruppekursus på 18 timer 12

13 H11 Cochlear Implant (CI) Henvisning/henvendelse Lov om specialundervisning for voksne og Lov om Social Service Døvblevne voksne (samt nært pårørende), der har fået eller overvejer at få foretaget kirurgisk indgreb i form af Cochlear Implant. Monauralt (ensidigt) cochlea implanterede, der har fået eller overvejer at få binauralt (tosidigt) CI Audiologisk Afdeling Borgeren selv Pårørende Center for Døve Give den døve og de nærmeste pårørende grundigt indblik i, hvad CI er, og hvilket udbytte der kan forventes af en eventuel implantation Optimere det auditive udbytte af CI Optimere de kommunikative muligheder Gøre brugeren fortrolig med CI-systemet Begrænse de kommunikative og psykosociale følger af den situation, den døve og de pårørende nu befinder sig i Vurdere behov for videre foranstaltninger: o Afprøvning af høretekniske hjælpemidler o Visuel kommunikation (TSK/MHS) Vurdere behov for rådgivning/vejledning på CI-brugerens arbejdsplads eller studieplads Indhold Før operation: Forsamtale som oftest efter henvisning fra Audiologisk Afd.: Rådgivning og vejledning forud for eventuel operation Pædagogisk afdækning og tilpasning af forventninger hos den døve og de nærmeste pårørende Pædagogisk afdækning og vurdering af egnethed med fokus på ressourcekapacitet til at profitere af CI samt af den efterfølgende auditive rehabilitering Eventuel kompenserende specialundervisning i tale- stemmekorrektion (se herunder) (tilkøb) Skriftlig ICF-udredning til Audiologisk Afd. til brug i en samlet vurdering af personens mulighed for implantation Evt. tværfaglig samtale mellem borger, læge og hørepædagog. Efter operation: Hørepædagogen deltager altid i tilpasning af processoren 4 uger efter operation Kompenserende specialundervisning indeholdende følgende emner: o CI-systemets mange komponenter og muligheder o Anvendelse af høretekniske hjælpemidler i forb. med CI o Afstemning af forventninger og det aktuelle udbytte 13

14 o Auditiv undervisning o Motivering til samt vejledning i brug af CI i mange forskellige lydmiljøer o Copingstrategier i forhold til både de kommunikative og de psykosociale problemstillinger, der er forbundet med at blive cochlear implanteret o Kommunikationsstrategier o Tale- stemmekorrektion i mindre omfang o Vurdering af behov for anden faglig bistand Individuel evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan. Holdundervisning når dette skønnes relevant. Opfølgende undervisning og efterkontrol i takt med at udbyttet af CI ændrer sig. Ydelsens omfang Hvor Kan variere både i hyppighed og forløb. Vil typisk være 2 lektioner om ugen i starten og senere 1 time ugentlig. Forløbet strækker sig over 2 6 måneder. Der kan være behov for intermitterende undervisning i en periode over ca. 2 år. Til det samlede forløb fra og med forsamtale til og med 12 måneder fra tilpasning af processor: 25 lektioner á 1(-1½) times varighed. (Supplerende undervisning kan tilkøbes) Der kan indkaldes til undervisning lokalt og/eller i Odense. I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt for såvel borgeren som for undervisningens indhold, at der undervises i borgerens eget hjem eller på arbejdspladsen. (tilkøb) Før operation: I tilfælde, hvor borgeren selv henvender sig uden på forhånd at være i et CI-forløb på Audiologisk afd., og hvor CRS ud fra eksisterende journaloplysninger fra Audiologisk afd. vurderer, at CI ikke p.t. er en oplagt mulighed, indkaldes borgeren i første omgang til en kort informerende og afklarende samtale indenfor 2 3 måneder. I tilfælde, hvor borgeren er under CI-udredning på Audiologisk afd. og henvises derfra, er ventetiden maksimalt 4 6 uger. Efter operation: Ingen ventetid. Undervisningen påbegyndes samme dag, som brugeren får sin CI-processor tilpasset. CRS og Audiologisk Afd. har indgået en skriftlig samarbejdsaftale på CI-området, som betyder et stabilt forløb for de CI-opererede med mulighed for hurtig tværfaglig indsats ved behov. Mange faktorer er afgørende for undervisningens omfang. Blandt de vigtigste faktorer kan nævnes: Udbyttet af CI. Varierer fra person til person Tempoet for udvikling af auditiv kompetence. Varierer og er afhængigt af mange faktorer Forholdet mellem forventninger og aktuelt udbytte Kombinationshandicaps (f.eks. døvblinde eller udviklingshæmmede) Prælingualt døve med tegnsprog som modersmål 14

15 H12 TDC-Webtekst Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og døvblevne, som ikke kan høre i konventionel telefon eller forstærkertelefon Henvisning/henvendelse Intern visitation Borgeren selv Pårørende Kommunen Audiologisk afdeling Otologer Andre Indhold Ydelsens omfang Hvor At give den hørehæmmede/døvblevne mulighed for at kommunikere skriftligt med et system, der i videst muligt omfang matcher konventionel telefoni. Enkeltundervisning. Ydelsen består af 2 adskilte moduler, hvor modul 1 er en forudsætning for at borgeren tilbydes modul 2. Modul 1: Udredende samtale: o Introduktion til Webtekst o Vurdering af behov, motivation og anvendeligheden af af Webtekst som hjælpemiddel for den enkelte borger Modul 2: 5 lektioner: o Tilmelding til TDC-Webtekst o Adgang til Webtekst o Brug af Webtekst Samlet modul 1 og 2: Max. 6 timer CRS lokaler i Odense og i hjemmet Ca måneder Webtekst er en netbaseret skriftlig kommunikationsform udviklet specielt til døve og svært hørehæmmede som erstatning for den udgåede teksttelefon. Det er en forudsætning for undervisning i Webtekst, at borgeren er i besiddelse af og i stand til at betjene computer med netopkobling. 15

16 H13 Visiterende samtale(r) for svært hørehæmmede/døvblevne Lov om Specialundervisning for Voksne Svært hørehæmmede og døvblevne med pårørende Henvisning/henvendelse Intern henvisning Indhold Hvor Ud fra borgerens fortællinger om sit liv som svært hørehæmmet/døvbleven og i samråd med borgeren og pårørende at afklare mulighederne for opbygning af ny kommunikationsform i den nærmeste familie At introducere borgeren til de forskellige muligheder for alternativ/visuel kommunikation At afdække behov og motivation for undervisning i visuel kommunikation (kommunikationsstrategier, TSK/MHS) At visitere til den for borgeren rette undervisning eller måske i første omgang til Introduktionskursus vedrørende alternativ kommunikation (se nedenfor). Ydelsen tilbydes fortrinsvis i Odense men kan i særlige tilfælde foregå i CRS decentrale lokaler eller i borgerens eget hjem. Ca. 1 måned. Op til 2 måneder. Ved behov gives én samtale akut med kortere ventetid Samtalen/samtalerne er forudsætning for tilbud om undervisning i en hvilken som helst form for alternativ/visuel kommunikation. 16

17 H14 Introduktionskursus vedrørende alternativ kommunikation UDGÅR Henvisning/henvendelse Indhold Hvor Lov om Specialundervisning for Voksne Der er tale om svært hørehæmmede, døvblevne og pårørende med et absolut særligt behov. Borgere, der er i dyb krise og som har brug for et ekstra tilbud for at være klar til at modtage undervisning i visuel kommunikation. Borgere der har været til visiterende samtale for svært hørehæmmede/døvblevne (se ovenfor) Intern henvisning At give indsigt i og forståelse af egen situation og dermed optimere muligheden for at tackle den svære kommunikationssituation i familien At introducere visuelle kommunikationsformer med henblik på at give borgeren samt pårørende grundlag for at vælge den visuelle kommunikationsform (MHS / TSK), der passer dem bedst Visiterende forsamtale: Pædagogisk afdækning af behov og forudsætninger Individuel, evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan Kompenserende specialundervisning på hold indeholdende følgende emner: o indsigt i audiogram o årsag til hørenedsættelse diagnoser og arvelighed o copingstrategier o kommunikationsstrategier o introduktion til visuelle kommunikationsformer Individuel handleplan for videre forløb herunder valg af visuel kommunikationsform (MHS / TSK) med henblik på opstart ved førstkommende kursusstart og/eller visitering til andet tilbud på CRS Ydelsen tilbydes i CRS lokaler i Odense Til visiterende forsamtale: ca. 4 uger Til kursusforløb: afhænger af hvornår der er deltagere nok til et hold Det tilstræbes at afholde 2 kurser årligt et i efteråret og et i foråret 17

18 H15 Mund-Hånd-System (MHS) niveau 1 3 (derefter tilkøb) Henvisning/henvendelse Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og døvblevne samt pårørende; ofte borgere som finder TSK (se herunder) for omfattende Intern henvisning At lære borgeren og nærmeste omgangskreds nye veje til kommunikation indbyrdes samt i sammenhænge med andre hørehæmmede ved at visualisere kommunikation med en anerkendt visuel kommunikationsform I relevante tilfælde at motivere den hørehæmmede til at fortsætte MHS-undervisning på et højere niveau (f.eks på Døves Højskole) med henblik på senere brug af MHS-tolk I relevante tilfælde at motivere den hørehæmmede og andre implicerede til at øge mulighederne for at kommunikere ved også at tilegne sig TSK Indhold Pædagogisk afdækning af behov og forudsætninger Individuel, evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan Kompenserende specialundervisning på hold sammen med pårørende Individuel evaluering samt handleplan for eventuelle opfølgende foranstaltninger Ydelsens omfang Hvor Efter behov 18 timer Ydelsen tilbydes i CRS lokaler i Odense måneder Kræver forudgående visiterende samtale for svært hørehæmmede/ døvblevne (se ovenfor). Ventetiden er bl.a. afhængig af, hvornår der er tilstrækkeligt med tilmeldinger til at danne et hold. I tilfælde af sudden deafness kan der tilbydes akut og kortvarigt, individuelt tilrettelagt familieundervisning indenfor 4 uger med henblik på holdundervisning på førstkommende hold. 18

19 H16 Tegnstøttet kommunikation (TSK) niveau (derefter tilkøb) Henvisning/henvendelse Lov om Specialundervisning for voksne Hørehæmmede og døvblevne samt pårørende Intern henvisning At lære borgeren og nærmeste omgangskreds nye veje til kommunikation indbyrdes samt i sammenhænge med andre hørehæmmede ved at visualisere kommunikation med en anerkendt visuel kommunikationsform I relevante tilfælde at motivere den hørehæmmede til at fortsætte TSK-undervisning på højere niveau på CRS og/eller Døves Højskole med henblik på senere brug af TSK-tolk. Et højere niveau (f.eks på Døves Højskole) med henblik på senere brug af TSK-tolk. Indhold Pædagogisk afdækning af behov og forudsætninger Individuel, evaluerbar og tidsafgrænset undervisningsplan Kompenserende specialundervisning på hold med andre hørehæmmede og pårørende Individuel evaluering samt handleplan for eventuelle opfølgende foranstaltninger Ydelsens omfang Hvor Efter behov 18 timer på hvert niveau Ydelsen tilbydes i CRS lokaler i Odense; i særlige tilfælde i borgerens eget hjem måneder Kræver forudgående visiterende samtale for svært hørehæmmede/ døvblevne (se ovenfor). Ventetiden er bl.a. afhængig af, hvornår der er tilstrækkeligt med tilmeldinger til at danne et hold. I tilfælde af sudden deafness kan der tilbydes akut og kortvarigt, individuelt tilrettelagt familieundervisning indenfor 4 uger med henblik på holdundervisning på førstkommende hold. 19

20 H17 Tale-/stemmekorrektion Henvisning/henvendelse Indhold Ydelsens omfang Hvor Lov om Specialundervisning for Voksne Hørehæmmede og eventuelle CI-kandidater med udtale-/stemmeproblemer (forårsaget af hørenedsættelsen), der medfører kommunikationsvanskeligheder Borgeren selv Audiologisk afdeling Intern Andre Begrænse tale-/stemmevanskelighederne så de virker mindst muligt hæmmende i den daglige kommunikation Pædagogisk afdækning af behov, omfang og forudsætninger Udarbejdelse af individuel og evaluerbar undervisningsplan Kompenserende specialundervisning med udgangspunkt dels i borgerens behov, dels som led i afklaring af mulighed for/ forberedelse til eventuel CI (se Cochlear Implant) Udredning: 2 timer. Derefter yderligere 10 timer. Ydelsen tilbydes hvor det er mest belejligt samlet set. 4-8 uger I tilfælde, hvor borgeren er i gang med anden kompenserende specialundervisning indenfor f. eks. Høreundervisningen, kan det være hensigtsmæssigt at udsætte tale-/ stemmeundervisningen. Derved kan ventetiden blive mere end 4-8 uger. Tilkøb: Timer udover de nævnte

21 H18 Voksne med erhvervet syns- og hørenedsættelse Henvisning/henvendelse Indhold Serviceloven 12 om specialrådgivning og 10 stk. 4 om hjælpemidler samt 112 og 113 Borgere med behandlingskrævende hørenedsættelse og alvorlig varig synsnedsættelse. Pårørende Fagpersoner Borgeren selv Pårørende Ældreplejen Audiologisk afdeling Otologer/øjenlæger Andre At afhjælpe problemstillinger i relation til høre- og synsvanskeligheder og vurdere behov for inddragelse af andre faggrupper. At afhjælpe eller begrænse følgerne af det alvorlige kombinerede sansetab, så borgeren kan leve i så stor overensstemmelse med sine evner og ønsker som muligt. Rådgivning om den aktuelle øjensygdom og synsevne samt om hørenedsættelsen og høreapparatbehandlingen Vejledning om at leve med en alvorlig syns- og hørenedsættelse Rådgivning om det fysiske miljø/ indretning af hjemmet, så der tages hensyn til hver af de to funktionsnedsættelser og til kombinationen af disse Vurdering og afprøvning af hjælpemidler, der kan kompensere for begge funktionsnedsættelser samt hjælp til ansøgning af disse Rådgivning om kompenserende strategier, der tager hensyn til begge funktionsnedsættelser Rådgivning om og afdækning af behov for undervisning i ADL Rådgivning om og vurdering af behov for undervisning i mobility (at færdes) Direkte henvisning til Audiologisk afdeling, OUH Udredning af muligheder for Cochlear Implant Specialrådgivning til kommunens fagprofessionelle om borgerens øjenlidelse, synsstyrke og høretab samt konsekvenserne heraf i forhold til kommunikation og almindeligt dagligt liv. Rådgivning om relevante aktører på landsplan Vidensformidling om hjælpemidler Ca. 4-8 uger Op til 12 uger Et kombineret syns- og høretab har de konsekvenser, at de hver især vil være et større handicap for personen, end hvis der var tale om et enkelt sansetab. Derfor vil også en progression i den ene af 21

22 de to funktionsnedsættelser uundgåeligt påvirke den anden. Sker der en forværring af synsnedsættelsen, vil det således ofte medføre en ændring i høreapparatbehandlingen og/eller i behovet for høretekniske hjælpemidler. Det nære samarbejde med Audiologisk afdeling gør det muligt at optimere den tværfaglige indsats og begrænse følgerne af det dobbelte sansetab mest muligt. Kontakten til borgere med syns- og høreskade foregår som besøg i hjemmet. H19 SMS UDGÅR Henvisning/henvendelse Indhold Ydelsens omfang Hvor Lov om Specialundervisning for Voksne Ældre hørehæmmede og døvblevne som ikke er i stand til at modtage undervisningen i andet regi, og som på grund af hørenedsættelsen er begrænset i muligheden for at samtale i telefon Enhver kan henvise Give borgeren mulighed for at sende og modtage SMS på begynderniveau Undervisning i egen mobiltelefons SMS-funktion Sende og modtage SMS 2 x 2 lektioner med 1 2 ugers mellemrum CRS lokaler i Odense Evt. i lokalet i Middelfart eller i borgerens eget hjem Ca. 1 måned Undervisningen skal helst foregå sammen med nærmeste pårørende 22

23 H20 Overgangsvejledning til unge hørehæmmede og døvblevne under 18 år Henvisning Indhold Ydelsens omfang Unge hørehæmmede og CI-opererede under 18 år, der har forladt eller er på vej til at forlade Folkeskole/Privat skole Audiologisk Afd. PPR-kontorer Ejbyskolen Andre skoler / efterskoler Den unge selv eller pårørende Vejlede den hørehæmmede og nærmeste pårørende i forbindelse med skolevalg og fremtiden i et uddannelsesforløb eller på arbejdsmarkedet Overgangsvejledning - fra Folkeskolen til ungdomsuddannelse / voksenliv - til den unge hørehæmmede, familien og professionelle om kompetencemuligheder og lovgivningen herom, samt de psykosociale aspekter ved selvstændigt at skulle håndtere høretabet i undervisnings- og arbejdsmiljøer Hørefaglig/tværfaglig udredning af behov for specialpædagogisk støtte (SPS) som grundlag for uddannelsesinstitutionernes ansøgning til SU-styrelsen Samarbejde med Audiologisk Afdeling om information og evt. henvisning når klienten fylder 18 år og ikke længere kommer til årlig kontrol af høreapparatbehandlingen Socialfaglig Hørefaglig/tværfaglig bistand til hørefaglig udredning af kompensationsmuligheder i hverdagen Udredning af behov for samt afprøvning af og ansøgning om høretekniske hjælpemidler Henvisning til Rådgivning om relevante undervisnings- / behandlingstilbud såvel internt som eksternt Max. 5 timer. Derefter tilkøb på timebasis uger Ved behov leveres ydelsen i tæt tværfagligt samarbejde med Audiologisk Afdeling, OUH 23

24 H21 Socialfaglig / tværfaglig udredning. Hørehæmmede, døvblevne og andre personer med invaliderende hørevanskeligheder i erhverv / under uddannelse UDGÅR Kan i tilpasset form købes som: Tværfaglig udredning. Hørehæmmede, døvblevne og andre personer med invaliderende hørevanskeligheder i erhverv/under uddannelse Henvisning Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv Hørehæmmede, døvblevne, CI-brugere samt personer med tinnitus / Ménière / hyperacusis som er eller skal på arbejdsmarkedet på ordinære eller særlige vilkår og /eller er i risiko for ikke at kunne opretholde selvforsørgelse Fagpersoner f.eks. sagsbehandlere i Jobcentre, der har brug for specialrådgivning i forbindelse med arbejdet med personer med hørevanskeligheder Flere instanser kan henvise, men Jobcentret giver skriftligt tilsagn til, at CRS må lave udredningen med dertilhørende ICF-rapport. Bibringe jobkonsulenter, kommunale sagsbehandlere, revalideringsinstitutioner, arbejdsgivere og andre relevante personer viden om den enkelte borgers muligheder (begrænsninger) på arbejdsmarkedet med henblik på vurdering af, hvordan der kan skabes optimale forhold for alle involverede partnere. Indhold Der indhentes i samarbejde med borgeren nødvendige oplysninger fra otolog, privat høreapparat-forhandler / offentlig høreklinik om høretabet: audiogram, høreapparatoplysninger, diagnoser og andre forhold, der kan have relevans for sagen Information til borger, arbejdsgiver og kommune om konsekvenserne af høretab / tinnitus / hyperacusis i forhold til at mestre job/uddannelse Afklarende samtale med borgeren om borgerens ønsker, ressourcer og funktionsnedsættelse Vurdering af behov for yderligere foranstaltninger såvel interne som eksterne og evt. henvisning dertil ICF-rapport til jobkonsulent og/eller sagsbehandler med eventuelle foranstaltningsforslag 1 måned Der er ofte tale om borgere, der er i risiko for at miste tilknytning til arbejdsmarkedet og således også for at miste muligheden for selvforsørgelse. Ydelsen gives af socialrådgiver med erfaring indenfor arbejdsmæssig afklaring, arbejdsevnevurdering, ressourceprofil og naturligvis specialviden om og supplerende uddannelse i hørevanskeligheder. Arbejdet omkring hørehæmmede og døvblevne på arbejdsmarkedet eller i uddannelse foregår i tæt samarbejde mellem hørekonsulent, Audiologisk afdeling OUH og evt. psykolog (tilkøb), samt sagsbehandlere i jobcentret / kommunen. 24

25 25

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009

Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Ydelsesbeskrivelser for Center for Kommunikation i 2009 Taleafdelingen: 1.1 Undersøgelse m.v. - Afasi Afasi defineres som tab eller forstyrrelser af sprogfunktionen på grund af en hjerneskade, der har

Læs mere

Ydelseskatalog Voksne 2015

Ydelseskatalog Voksne 2015 Ydelseskatalog Voksne 2015 Side 1 Praktiske oplysninger Kommunikationscentret Skansevej 2D 3400 Hillerød Mailadresse: Hjemmeside: kc-hil@hillerod.dk www.kc-hil.dk Telefon: 72 32 38 00 Kommunikationscentret

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET

Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET Ydelseskatalog 2014 TALEOMRÅDET TALEOMRÅDET 1 INDHOLD Basisydelser - Abonnement T1 Logopædisk udredning efter erhvervet hjerneskade... 4 T2 Eneundervisning af voksne med afasi... 5 T3 Eneundervisning af

Læs mere

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap

Ydelseskatalog IKH 2015. Børneområdet. Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2015 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29

Indhold. 536 Kombinerede funktionsnedsættelser... 29 B 3 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015... 5 8BLeverings-

Læs mere

Ydelseskatalog IKH 2014

Ydelseskatalog IKH 2014 Børneområdet Ydelseskatalog IKH 2014 Region Midtjylland Specialområdet for Kommunikation og Undervisning Institut for Kommunikation og Handicap Tale, Høre og Specialrådgivning Ydelseskatalog IKH 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING STRATEGI 2020 RÅDGIVNING Indhold 1. KOLOFON...2 2. GENERELT OM UDVIKLINGEN...3 2.1 Eksterne faktorer...3 2.1.1 CI-udviklingen...3 2.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession...3 2.1.3 Stigende konkurrence...4

Læs mere

Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT

Årsberetning 2014. Hjerneskade og Kommunikation. Læsning, Læring og IT Årsberetning 2014 Hjerneskade og Kommunikation Høre Læsning, Læring og IT Kommunikationscenter for Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommuner 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER

Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER Vejledende retningslinjer for KONTAKT- PERSONER 2012 Døvblindekonsulenterne 2 Indledning...4 Definition på døvblindhed... 4 Den nordiske definition om døvblindhed... 4 Formål med kontaktpersonordningen

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2

STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 STRATEGI 2020 RÅDGIVNING, version 2 Revideret oktober 2014 1. GENERELT OM UDVIKLINGEN... 4 1.1 Eksterne faktorer... 4 1.1.1 CI-udviklingen... 4 1.1.2 Kommunerne og den økonomiske recession... 6 1.1.3 Stigende

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 1 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus.

Ydelseskatalog. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk. tlf. 70 25 04 22 email: bina@aarhus. Center for Syn og Hjælpemidler Aarhus (CSH) skatalog CSH består af: Afdelingsleder: Afdelingsleder: Hjemmeside: Email: Adresse: Syn, Mobilitet og Kommunikation Lisbeth Valum tlf. 70 25 04 22 email: lv.hmc@aarhus.dk

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse

HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse HKI-hjerneskaderehabilitering Indholdsbeskrivelse Hans Knudsen Instituttet Glentevej 67-69 - 2400 København NV E-mail: hki@hki.dk www.hki.dk CVR: 67790928 Indhold Baggrund... 2 Formål... 2 Målgruppe...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

årsberetning 2009 Konsulentområdet

årsberetning 2009 Konsulentområdet årsberetning 2009 Konsulentområdet Indhold Indledning... 3 Tendenser indenfor konsulenternes rådgivningsområde i 2009... 4 DØVBLINDEKONSULENTERNE Om konsulentordningen for mennesker med døvblindhed....

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst

Bilag 1 Rammeaftale 2008. Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Bilag 1 Rammeaftale 2008 Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden døgn- eller dagtakst Ydelseskatalog - oversigt over ydelser uden dag- eller døgntakst Bilaget består af en række ydelseskataloger, som

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere