Et tilbud fra Industrimuseet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tilbud fra Industrimuseet"

Transkript

1 Energien i Horsens

2 Et tilbud fra Industrimuseet En rundtur på Industrimuseet i Horsens er samtidig en tur for alle sanser, der viser, hvordan vi gennem de seneste år er blevet stadigt mere afhængige af de fossile brændstoffer. Industrimuseet har efter aftale med Pædagogisk UdviklingsCenter i Horsens udarbejdet dette tilbud til skolernes klasser omkring besøg på museet. Tilbuddet tager afsæt i emnet Energi, og eleverne føres rundt om overskrifterne Produktion af energi i Horsens og Energi i hjemmet. Det samlede tilbud består af: Materiale der kan benyttes ved forberedelse til besøg på Industrimuseet (dette hæfte) Rundvisning på museet med afsæt i de to overskrifter Forslag til efterbehandling af besøget (dette hæfte) Billeddatabase på Industrimuseets Facebookside med historiske fotos, der kan benyttes ved udarbejdelse af præsentationer Materialet er udarbejdet, så man gennem arbejdet med emnet kan tilgodese trinmål i fagene: Fysik/kemi, historie, samfundsfag, matematik og dansk. Vi håber, at skoler og elever vil tage godt imod tilbuddet, og at I vil opleve nogle spændende og lærerige timer, når I graver jer ned i det spændende emne. Vi håber også, at besøget kan fungere som en eye-opener, der giver lyst til at diskutere, hvordan vi alle kan medvirke til, at vi som samfund arbejder os ud af vores afhængighed af de fossile brændstoffer. God arbejdslyst David Olsen, Danmarks Industrimuseum 2

3 Produktion af energi Baggrundsmateriale til forløb om produktion af gas, elektricitet og energi Industrimuseet ligger i dag i de bygninger, der engang har huset Horsens Kommunale Elektricitetsværk fra 1906 og Horsens Gasværk fra Gasværket leverede bygas til horsensianerne helt frem til 1985, hvor værket blev lukket. Elektricitetsværket blev lukket i 1951, hvor vi i Horsens gik over til at få elektricitet fra det større Skærbækværk. Dette materiale handler om, hvordan vi har fået energi i Horsens de sidste 150 år, hvordan energien er blevet produceret, og hvorfor den ikke produceres her mere. Foto fra ca af gasbeholderen på Hosens Gasværk. Gas Hvordan laver man gas? Gasfremstilling foregår kort beskrevet således: Kul fyldes i lange ovne, som kaldes retorter og opvarmes til 1000 grader i den lufttætte ovn. Gassen og spildprodukterne fra kullene frigives og opsamles i en beholder. Gassen føres herfra til en kondenser, hvor luftarterne afkøles. De fortættes og bliver til tjære, ammoniakvand og gas. Derefter ledes gassen over i gasbeholderen og videre ud gennem rør i byens gader til forbrugerne. Et gasværk kan altså sammenlignes med et olierafinaderi, hvor man adskiller et råstof, her kul, i et stort antal bestanddele, som kan bruges til mange forskellige ting. Man blev bedre og bedre til at bruge flere af spildprodukterne i produktionen. Først og fremmest koks, der er afgassede kul. Dem kan man bruge til at fyre med i kakkelovne. Bygningen, som i dag rummer Nimbusmuseet, er det gamle koksskur, hvor man kunne komme og købe gasværkets koks til at fyre med. Derefter var det vigtigste spildprodukt tjæren. I Horsens åbnede Stjernholms Fabriker i 1889, hvor Industrimuseets har parkeringsplads i dag. Fabrikken brugte tjæren til imprægneringsstoffer for træ samt produktion af tagpap. 3

4 Gas i Horsens Den skotske ingeniør William Murdock konstruerede i 1792 et lille gasværk til belysning af sin villa. I 1808 begyndte indførelsen af gaslys i London. I løbet af 1800-tallet blev der indført gasbelysning i de fleste europæiske byer. Gaslysene erstattede de tidligere tran- og olielamper. Der gik dog lidt tid, inden gassen kom til Horsens. I 1853 åbnede Danmarks første gasværk i Odense. Samme år havde der også været bestræbelser på at starte et gasværk i Horsens, uden det lykkedes. Det gjorde det først i 1859, hvor Horsens Byråd vedtog at opføre et kommunalt gasværk. Værket blev færdiggjort på bare et år og stod altså klar i Placeringen blev af praktiske årsager lagt uden for byen, men tæt på havnen, så det var let at fragte kul med skib. De første mange år fik gasværket alle sine kul fra engelske kulminer. De blev kørt fra Horsens havn til gasværkets kulhus. Gasværkets første anlæg bestod af 7 retortovne. En retort er stedet hvor kullene afgasses. Herefter blev gassen renset i 3 kalkrensekasser og ledt videre til en gasbeholder. Værket blev løbende effektiviseret og udbygget med nye ovne. I 1890 opførte man også en bestyrerbolig, der stadig ligger som den ældste bevarede del af værket. Det er der, Industrimuseet i dag har indrettet en bank fra 1930 erne. Gasforbruget fortsætte med at stige helt op til 1960 erne. Med den store udflytning til byens nye villakvarterer, hvor der blev fyret med olie, faldt antallet af kunder. Grundlaget for kulgasværket begyndte at skride, da mange gik over til at varme deres boliger op med oliefyr. Gasværkerne i de danske byer begyndte at lukke et efter et. På det tidspunkt var det gamle gasværk i Horsens nedslidt og blev derfor nedlagt i november Som afløser byggede man et nyt gasværk, et spalteanlæg. Her anvendtes gasarten butan som råstof. Fra et tankanlæg på havnen fik man butan, der i spalteovne spaltes til de andre gasarter propan og methan og dermed ændret til almindelig bygas. Helt frem til 1973 var gas billig at producere. Men det år organiserde de olieproducerende lande sig og satte priserne voldsomt op. Derfor steg energipriserne generelt også på kul. Dermed kunne det for Danmark pludselig betale sig at udnytte de ressourcer af naturgas og olie, der lå i Nordsøen. I 1984 kom naturgasnettet til Horsens. Derefter lukkede gasvæket, og oprydningen gik i gang. Det gamle retorthus på Horsens Havn var allerede nedrevet i Kort efter lukningen i 1985 blev resten af værket demonteret. Alene jernet i den største gasbeholder fra 1932 vejede 180 tons! I 2000 overdrog Horsens kommune gasværksgrunden med de tilbageværende bygninger til Industrimuseet. Gassens betydning Gasværkerne var et vigtigt skridt i industrisamfundets udvikling fra ca til De gav lys i gader og bygninger, varmt vand i hjemmene, nye kogemuligheder i køkkenet, koks til kakkelovnene, flydende og luftformige brændstoffer til motorer, tjære til imprægnering, asfalt til vejbelægning, opløsningsmidler, farvestoffer, kunstgødning og meget andet. Gasværkerne hører hjemme i industrisamfundets kulalder. Kul og kulteknologi dominerede samfundsudviklingen inden for kraft, transport og kemi. Industriarbejdet var beskidt, byernes huse blev sorte af sod fra skorstene og lokomotiver. Kul og kulprodukter omgav hverdagslivet, og mange af dem blev frembragt af gasværkernes biprodukter. De blev siden afløst af produkter fremstillet ved olieraffinaderiernes produkter, f.eks. plastic og syntetiske fibre. I dag er bioteknologien på vej til at tage hovedrollen fra olien. Biobrændsel er en samlet betegnelse for biologisk nedbrydelige produkter og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug, industri og husholdninger, som er CO2-neutrale. Det kan f.eks. være, at man varmer huset op med et træpillefyr i stedet for et oliefyr. 4

5 Elværket i Horsens Danmark fik det første offentlige elektricitetsværk i Der gik 15 år før det blev Horsens tur. En vigtig grund til, at elektricitetsværket netop blev anlagt i 1906 var, at Den jyske Industri- og Landbrugsudstilling blev afholdt i byen i Planlægningen af denne udstilling, der skulle sætte Horsens på landkortet, gjorde det klart, at en by, der gerne ville markedsføre sig som en driftig by, også var nødt til at have en offentlig elforsyning. Byens elektricitetsværk blev opført som nabo til Horsens gasværk. Placeringen tæt på gasværket blev valgt, fordi elektricitetsværksmaskinerne så kunne forsynes med bygas som brændstof. Den 12. december 1906 satte Horsens Kommunale Elektricitetsværk spænding på nettet. Dengang brugte man 110 volt jævnstrøm. Ulempen med den tids elforsyning var, at man kun kunne forsyne det nærmeste opland. Rækkevidden for jævnstrøm er højst 3 kilometer fra værket. Derfor blev oplandet ladt i stikken elektricitetsmæssig sammenhæng. For at løse deres ønske om elforsyning, blev Bjerre Hatting Herreders Højspændingsanlæg (BHHH) oprettet i 1918, og året efter var man nået så langt med ledningsnettet, at Juelsminde som de første fik elektricitet. Forsyningsområdet gik fra Hatting i nord til Bredballe i syd, inklusiv Juelsmindehalvøen. I 1997 blev Horsens Belysningsvæsen og BHHH slået sammen under navnet Energi Horsens, som forsynede næsten kunder. I 2008 blev Energi Horsens så igen lagt sammen med NRGI, som i dag leverer strøm til godt kunder. Horsens Elektricitetsværks maskinsal,1946. Værkets jævnstrømstavle, ca Elektricitet - Hvordan laver man el? Elektricitet fremstilles ved hjælp af en dynamo, en generator hvis det er vekselstrøm. Dynamoen eller generatoren kan dog ikke lave strøm alene. Den roterende del (ankeret) skal drejes rundt af en anden maskine. Så for at lave strøm skal man både have en dynamo/generator, og en maskine, der kan trække den rundt. Akkumulatorrummet, ca Siden man byggede de første elværker, har man som kraftmaskine benyttet mange forskellige maskiner: Dampmaskiner, dieselmotorer, sugegasmotorer, dampturbiner, vandhjul, vandturbiner og gasturbiner. Her skal det handle om dampmaskinen, dieselmotoren og dampturbinen. Omformerrummet, ca

6 Fra Horsens Kommunale Elektricitetsværk til Danmarks Industrimuseum Den bygning, som blev opført i 1906 for at huse elektricitetsværket, er den samme bygning, der de sidste 35 år har tjent som Industrimuseets hovedbygning. I maskinhallen, eller maskinsalen, som rummet førhen hed, stod elektricitetsværkets dieselmotorer og dampturbine. I dag danner maskinhallen ramme om Industrimuseets motorsamling. De oprindelige maskiner blev omsmeltet, da elektricitetsværket blev nedlagt i De motorer, der er udstillet i maskinhallen i dag, er alle væsentligt mindre, end de oprindelige motorer på elektricitetsværket var. Fem af de største udstillede maskiner har imidlertid været anvendt til elfremstilling rundt om i Jylland og på Fyn. Maskinhallens store Frichs dampmaskine fra 1913 forsynede frem til 1975 Sindssygehospitalet i Risskov ved Århus med jævnstrøm. Foto fra 1927 af Horsens Kommunale Elektricitetsværk. Elektricitetens betydning For håndværket og den mindre industri betød elektriciteten, at der blev installeret elmotorer. De kunne anvendes overalt, hvor der var adgang til en stikkontakt. Nu kunne der saves og høvles, bores og pumpes, røres og bages, svejses og belyses. Også i landbruget fandt elmotoren anvendelse som trækkraft til tærskeværk, kværn, malkemaskine, transportbånd, markvandingspumper m.m. Derfor blev landbrugsmedhjælperen i mange landbrug erstattet af elektriciteten, en udvikling som især tog fart efter I hjemmene betød elektriciteten nærmest en revolution og medførte, ud over det klare ellys, indførelsen af et hav af elektriske apparater, der kunne lette familiens/husmoderens arbejde i hverdagen. Den største salgssucces blev i første omgang elstrygejernet, og da det fra 1925 blev muligt at høre regelmæssige radioudsendelser, blev en radio fast inventar i hjemmene. I 1940 havde 80% af husstandene radio. 6

7 Dampmaskinen I begyndelsen af 1700-tallet havde man i England problemer med minedriften. Når man nåede en vis dybde, så kunne man ikke komme til pga. det indtrængende grundvand. Omkring 1710 lykkedes det englænderen Thomas Newcomen at udvikle en maskine, som kunne pumpe grundvandet op af minerne. Med brændende kul blev der fyret op i kedler med vand, og dampen derfra drev et stempel ned i en cylinder. Stemplet havde igen fat i en vippearm, som drev en pumpe. I 1763 gik skotten James Watt i gang med at forbedre Newcomens maskine. I 1769 fik Watt patent på en ny type dampmaskine, hvor kulforbruget var under det halve af de gamle maskiners. I 1783 lykkedes det for Watt at lave dampmaskinens op og nedadgående bevægelse om til en roterende bevægelse. Nu blev anvendelsesmulighederne pludselig øget, og salget steg markant. Save, hamre og meget andet kunne nu få nytte af kraften fra dampmaskinen. Derfor var det også oplagt at kaste blikket på dampmaskinen, som dynamoens trækmaskine, da man byggede offentlige elektricitetsværker i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Siden Watts tid er der sket betydelige forbedringer på maskinen, så den nu er en mere gennemprøvet teknologi. Industrimuseets store dampmaskine er fra 1913 bygget på Søren Frichs fabrikker i Århus. Det er en dobbeltvirkende dampmaskine. Det betyder, at dampen kommer ind på begge sider af stemplet. Det reguleres gennem den ventiler, du kan se foroven og forneden på den store runde cylinder. Maskinen har har været i drift helt frem til Du kan se hvordan dampmaskiner fungerer her: theme_see%20the%20engines%20at%20work. asp Scan koden og se Frichs dampmaskinen i arbejde. 7

8 Dieselmotoren Dieselmotoren er udviklet af Rudolf Diesel i perioden 1893 til I dieselmotoren skabes energien ved direkte forbrænding af olie og ikke ved damp som i dampmaskinen. I 1898, et år efter at Diesel havde lavet den første brugbare dieselmotor, fik B & W i København licens på produktion og forbedring af motoren. I 1903 gik ingeniører hos B & W i gang med at tilpasse dieselmotoren til elproduktion. Projektet lykkedes, og fra 1904 blev der installeret så mange dieselmotorer på nye danske elværker, at dieselmotoren blev den mest almindelige trækkraft i elforsyningen frem til 2. Verdenskrig. Dieselmotoren havde mange fordele i forhold til dampmaskinen. Både omkostninger til anlæg og drift var betydelig mindre. Pasningen af dieselmotoren kunne klares af én mand. Så fyrbøderne, der skovlede kul i de gamle dampmaskiner, kunne spares væk. Der ud over var det mindre energikrævende at starte og stoppe en dieselmotor, hvilket man ofte gjorde flere gange i løbet af et døgn. Deutz dieselmotoren fra 1942 i Industrimuseets maskinhal blev i årene 1947 til 1965 brugt som møllemotor og jævnstrømselektricitetsværk i landsbyen Vonge, sydvest for Vejle. Foto af dieselmotor på Haslev Elektricitstsværk,

9 Dampturbinen Når en dampmaskine skal sætte en aksel i rotation, er det en fordel, hvis dampen i stedet for at bevæge et stempel frem og tilbage umiddelbart kunne dreje akslen uden mellemled som plejlstang, krumtap, svinghjul osv. I alle disse mellemled tabes der jo energi, hvilket gør maskinen dyrere i drift. Allerede James Watt overvejede, om det var muligt at lave en maskine som med damp mere direkte kunne trække en roterende maskine. Men først i slutningen af 1800-tallet lykkedes det svenskeren Gustav de Laval og englænderen Charles A. Parsons at fremstille dampturbiner, som var effektive nok til at konkurrere med dampmaskiner. Fra 1900 til 1920 skete der en hurtig udvikling af dampturbinen. Med dampturbinerne nåede man i denne periode op på at yde hk, hvor dampmaskiner typisk var på hk. Selv meget kraftige turbiner krævede ikke meget plads i forhold til dampmaskiner. Skulle der være økonomi i indkøb af dampturbiner, skulle det helst være en stor turbine. Med mange hestekræfter kunne elværkerne pludselig lave så meget strøm, at det kunne være besværligt at afsætte det inden for et lille område. Derfor betød indførelsen af dampturbiner, at man fra byelværker begyndte at forsyne oplandet med vekselstrøm. Industrimuseets dampturbine er fremstillet i København af Atlas og er fra Den har været brugt på Skandinavisk Rørfabrik. En virksomhed etableret af Hede Nielsen A/S i Dampturbineanlæg på hk på Horsens Kommunale Elektricitetsværk. Det var kuldrevet og i drift fra 1927 til Det sidste driftsår I 1950/51 havde denne turbine en årsproduktion på 3,8 MW, hvor det samlede elforbrug i Horsens købstad var på 16,6 MW. Foto fra Elværkernes brændsel Elværkerne bruger brændsel til at koge vand i store kedler. I kedlerne varmes vandet op, så det bliver til damp. Dampen sendes fra kedlerne ind i f.eks en dampturbine, hvor dampen får turbinerne til at dreje rundt. Turbinen trækker den generator, der laver elektriciteten. Ikke al elektricitet i Danmark fremstillet med dampturbiner. I 2012 blev ca. 20 % af Danmarks strøm fremstilles med vindmøller. I dag fremstilles el med kæmpestore dampturbiner. Horsens får hovedparten af byens strøm fra Skærbækværket ved Kolding, som blev taget i brug i Produktionskapaciteten på Skærbækværket er i dag er på 392 MW. Det produceret med en enkelt turbine, fyret med naturgas. I næste afsnit fokuserer vi på, hvad udviklingen i energiforsyning har betydet i hjemmet. Du kan se, hvordan dampturbiner fungerer her: page154.asp Skærbækværket ved Kolding Fjord. 9

10 Energi i hjemmet Denne del af materialet handler om, hvad energiforsyningens udvikling har betydet i hjemmet. En udvikling der kan ses i museets arbejderboliger. Langt frem i tiden havde man kun åben ild til opvarmning, madlavning og belysning. Først da man lærte at støbe i jern, kom udviklingen i gang med ovne som bilæggerovne, kakkelovne og støbejernskomfurer. Støbejernskomfuret skulle varmes op med brænde eller koks. Til gengæld var der dejlig varmt i køkkenet. Derfor forsamlede man sig tit her. De varme køkkener forsvandt, da man gik over til at lave mad med gas. Gassen spredte ikke varme, og det gør elkomfuret heller ikke i nævneværdig grad. Gassen fik hurtigt konkurrence af andre brændstoffer som petroleum og olie. Gennem de sidste 100 år har elektriciteten gået sin sejrsgang over landet. Det har ændret måden, vi opvarmer vores boliger, måden vi laver mad på, lyset i vores boliger ligesom hjælpemidlerne til rengøring er blevet forøget voldsomt. Elinstallatør i Vestergade 31-33, Husmoder laver mad over gasblus, ca

11 Gas - en epokegørende teknisk nyskabelse I dag kan vi ikke forestille os at leve uden lys eller energi til vores maskiner. Ingen i nutiden har prøvet at være begrænset til kun at lave noget i dagslys, for slet ikke at tale om, at undvære al den energi, der er til rådighed til at drive samfundets hjul og hjemmets hjælpemidler. Gaslygte i Løvenørnsgade, ca Gå over i vores lejlighed fra 1880, forestil dig hvordan det er, når det bliver mørkt, og der kun er petroleumslampen til at lyse op. Kan du se, hvad man har brugt koks til i vores bolig fra 1880? Hvad bruger man koks til i 1920? Er der sket en forskel? Før gaslyset kom, var lyskilderne få. I købstæderne lyste nogle få tranlamper sparsomt gaderne op. Og inde i husene begrænsede lyset sig til nogle enkelte stearinlys. Kogegas og koks Mange kommuner fik det engelskejede A/S Det danske Gaskompagni til at bygge og drive gasværker. Det var dette selskab, som i 1869 indførte det at bruge gas til madlavning, kogegas. I løbet af få år medførte det en mærkbar stigning i gasforbruget, og kogegas blev inden århundredets ophør gasværkernes største indtægtskilde. Koksene, afgassede gasværkskul, tegnede sig for 20-30% af værkernes årlige indtægter. Koks blev brugt til opvarmning. Man kunne fyre med dem i kakkelovnene. Gassen blev først og fremmest brugt til lys og madlavning. I slutningen af 1950 erne blev gasradiatorer dog også almindelige. De krævede hverken fast eller flydende brændsel eller asketømning. Og man slap for lugt og støv, som ellers hørte hverdagen til med de gamle kakkelovne, der skulle tømmes og renses. Ligesom koks skulle bæres op fra mørke kældre eller ned fra loftsrum. I Industrimuseets lejlighed fra 1920 er der gasblus og gasovn. 11

12 Elektriciteten vinder over gassen Det første offentlige elektricitetsværk blev bygget i Odense i Bortset fra få år har elforbruget i Danmark været konstant stigende siden dengang. Først blev elektriciteten brugt til belysning, så begyndte håndværker- og mindre industrivirksomheder at benytte elmotorer, mens husholdninger brugte el til mindre husholdningsapparater. Det store boom for såvel industriens som husholdningernes brug af strøm kom i 1960erne. På trods af mange formaninger og forhøjede energiafgifter er forbruget fortsat med at stige efter oliekrisen i Danskernes elforbrug I hjemmene betød elektriciteten en revolution. Ud over det klare ellys førte el et hav af elektriske apparater med sig, der kunne lette familiens/husmoderens arbejde i hverdagen. Den største salgssucces blev i første omgang elstrygejernet. Da det fra 1925 blev muligt at høre regelmæssige radioudsendelser, blev dette apparat snart et fast inventar i hjemmene. Radioen har bl.a. sin faste plads i vores lejlighed fra 1950 erne. Køleskabene vandt kun langsomt frem. Langt op i efterkrigstiden klarede man sig med et spisekammer, evt. en isboks eller måske et egentligt isskab konstrueret af zinkplader og isoleret med kork. Her anbragtes isstænger, som kunne købes i ismejerierne eller hos mælkemanden. Først i 1960 erne fandt isskabet sin afløser i køleskabe fra Atlas, Gram med flere. Køleskabe var på denne tid ret kostbare og kostede, hvad der svarede til tre måneders løn for en ufaglært arbejder. I slutningen af 1960 erne var det fryseren, der blev anskaffet til hjemmet. Nu kunne der laves større madportioner til nedfrysning og købes stort ind i supermarkedet, der også havde fået køle-/frysedisk. Langsomt vandt elkomfuret indpas, og i løbet af 70 erne kom emhætten og i 80 erne opvaskemaskinen ind i det danske køkken. Også fritiden ændredes med radio, grammofon, dvdafspiller, tv og senere computere samt computerspil m.m., som det kan ses i vores ungdomsværelse fra Det er svært ikke at se de mange forbedringer i hjemmet som fremskridt. Udfordringen i dag er at finde grønnere måder at producere energien på, så vores livsstil kan blive mere bæredygtig. Omlægning fra jævn- til vekselstrøm på hjørnet af Havneallé og Borgergade, ca Familien hygger sig med det elektriske lys tændt. I hjørnet står fjernsynet parat til at underholde, når lektierne er lavet, ca Prøv at tælle elektriske apparater i de forskellige lejligheder, når I går rundt i Arbejderboligerne. Hvad sker der med antallet af apparater, der har brug for strøm? Hvad siger det om vores energiforbrug? Er der nogle elektriske apparater, I kunne tænke jer at undvære? Prøv at sammenligne antallet af elektriske apparater i vores lejlighed fra 1970 med antallet af apparater, der er hjemme på jeres eget værelse. Prøv at tælle elektriske apparater i vores bolig fra Hvor mange er der? 12

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum Danmarks Tekniske Museum E N E R G I & K R A F T Dampens kraft Kraften i hjertets muskler driver blodstrømmen, men dampstrømmens kraft driver stemplet i cylinderen Sådan beskriver forfatteren Johannes

Læs mere

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra.

en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. en lille historie om fjernvarme Nu skal vi hen på vores fjernvarmeværk og se, hvor varmen kommer fra. t mere på Læs mege skolen.dk fjernvarme Lidt fakta om fjernvarme Ud af 2,4 mio. boliger bliver 1,7

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum Danmarks Tekniske Museum E N E R G I & K R A F T Til læreren Dampmaskinerne var et teknisk gennembrud, der revolutionerede verden. Aldrig havde man kendt en maskine med så store muligheder. Dette galt

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

Produktion af naturgas på M/R-stationer

Produktion af naturgas på M/R-stationer Skatteudvalget 2009-10 L 63 Bilag 5 Offentligt Afgift på naturgas Produktion af naturgas på M/R-stationer Beskrivelse af behandlingen af gassen Kort beskrevet kommer naturgassen fra Nordsøen eller Tyskland.

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier

Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier Tekniske udflugtsmål for ingeniørfamilier Af Lasse Klarlund Jensen Sommerferie er som oftest lig med udflugter, men hvor tager man hen, hvis der skal indgå noget teknisk som en del af oplevelsen? Her bringes

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.

www.dongenergy.com Besøg Svanemølleværket DONG Energy A/S Svanemølleværket Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33. www.dongenergy.com Besøg DONG Energy A/S Lautrupsgade 1 2100 København Ø Tlf. 99 55 03 00 08.12.33.01 DONG ENERGY SVANEMØLLEVÆRKET s produktionsanlæg, der ligger i Københavns Nordhavn, er et af DONG Energy

Læs mere

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Velkommen til Fynsværket KOM IND I VARMEN Fynsværket Fynsværket blev bygget i 1953. I 2015 blev det overtaget af Fjernvarme Fyn, og hovedopgaven er i dag varmeproduktion med el som biprodukt. Fynsværket

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Den fælles, fritstående skorsten er 130 meter høj og har en diameter på 10 meter. Værket blev oprindeligt opført som Danmarks første lands-

Den fælles, fritstående skorsten er 130 meter høj og har en diameter på 10 meter. Værket blev oprindeligt opført som Danmarks første lands- Kyndbyværket DONG ENERGY KyndbyVÆRKET Sådan producerer dampkraftanlæggene elektricitet Kyndbyværket er et af DONG Energy s 10 centrale kraftværker. Værket ligger ved Isefjorden nær ved Jægerspris. Elproduktionen

Læs mere

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune?

VARME- KILDER Undervisningsmodul 1. Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? VARME- KILDER Undervisningsmodul 1 Hvordan får vi varme i Gentofte Kommune? Hvordan bliver din bolig varmet op? Når vi tænder for radiatorerne, er vi vant til, at der bliver dej lig varmt. Det er især

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Fra gasværk til naturgas

Fra gasværk til naturgas Forside til pjece, som Horsens Kommune udsendte i 1982. Gasværkets kunder fik her afviklingsplanen for gasværket præsenteret. Sidste dag med bygas i Horsens var den 30. sep - tember 1985. Fra gasværk til

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg. Klasse 1.3 10/12 2007 RTG

Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg. Klasse 1.3 10/12 2007 RTG Klasse 1.3 10/12 2007 RTG Louise Regitze Skotte Andersen Jesper Repstorff Holtveg Indholdsfortegnelse Indledning... s. 3 Problemfelt... s. 4 Problemformulering... s. 4 Problemtræ... s. 4 Forskellige former

Læs mere

Energforsyning koncepter & definitioner

Energforsyning koncepter & definitioner Energforsyning koncepter & definitioner Energi og kraft Energi er evnen til at udføre et arbejde eller opvarme et stof. Energienhed: Kalorie (Cal), Joule (J), megajoule (MJ), kilowatttime (kwh), ton olieækvivalenter

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Udnyttelse af energi fra motionscykel

Udnyttelse af energi fra motionscykel Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer Buksefjorden vandkraftværk - En investering for generationer Forsidefoto: Klaus Eskildsen Tekst/layout: Nukissiorfiit Tryk: Naqitat A/S NUKISSIORFIIT 2011 Langt undervejs Efter den første internationale

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Dampmaskinen og James Watt

Dampmaskinen og James Watt 1 Dampmaskinen og James Watt grundlaget for den industrielle revolution Af Louis Nielsen, Lektor ved Herlufsholm louis44nielsen@gmail.com Dampmaskinens tidsalder. Varmekraft-maskiner. Hvad er varme? Ideen,

Læs mere

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING

SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING DANSK BETONFORENING BETONREPARATION OG RENOVERING 2016, 2. FEBRUAR SKÆRBÆKVÆRKET I FORANDRING - UDBYGNING AF SKÆRBÆKVÆRKET TIL BIOMASSEPRODUCERET FJERNVARME OMSTILLING AF VARMEFORSYNINGEN I TREKANTSOMRÅDET

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster.

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Tema: Fag: Målgruppe: Teknologiudvikling Fysik/kemi 8.-10. klasse DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Den pædagogiske vejledning lægger op til arbejdet med, hvordan videnskab

Læs mere

FJERNVARME. Hvad er det?

FJERNVARME. Hvad er det? 1 FJERNVARME Hvad er det? 2 Fjernvarmens tre led Fjernvarmekunde Ledningsnet Produktionsanlæg 3 Fjernvarme er nem varme derhjemme Radiator Varmvandsbeholder Varmeveksler Vand fra vandværket FJERNVARME

Læs mere

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips

El i dit køkken. Inspiration og planlægningstips El i dit køkken Inspiration og planlægningstips Kom godt i gang Køkkenet spiller i dag en større rolle i boligen end nogensinde. Det er familiens funktionelle fællesrum. Ud over at være et madværksted

Læs mere

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk

CO 2 -neutral ferie. i klima balance. Sol Ild Sand Vand. www.skallerup.dk CO 2 -neutral ferie i klima balance Sol Ild Sand Vand www.skallerup.dk Vi tager ansvaret for klima og miljø seriøst 2 Brochuren er tilrettelagt af Asbjørn Kommunikation og trykt af Prinfo Aalborg på miljø-

Læs mere

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Jorden og solen giver energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Man kan skelne mellem lagerenergi og vedvarende energi. Sæt kryds ved de energiformer, der er lagerenergi. Olie Sol

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw..

Amagerværket.. Brochure Se Link. Amagerværkets kapacitet se. En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Amagerværket.. Brochure Se Link Amagerværkets kapacitet se En samlet el-ydelse på 438 Mw.. Udfasning af kul på amagerværket: Der monteres nu 8 Stk Rolls Royce Trent gasturbiner a 64 Mw el-ydelse, som virker

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

vinduer, vindmøller og meget mere. I fremtiden bygger man måske broer og rumstationer af plastik.

vinduer, vindmøller og meget mere. I fremtiden bygger man måske broer og rumstationer af plastik. INDHOLD Side 3. Legomandens informationer om olie og plast Side 4. Plastik bruges mere og mere Side 5. LEGO-plastik Side 6. SEBS & ABS plast Side 7. LEGO mandens bobler Side 8. Forsøg: grønne klorflammer

Læs mere

Energibesparelser i boligen

Energibesparelser i boligen Energibesparelser i boligen Boligkontoret Danmark åbent hus Helsingør 17.4.2010. Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Ingeniør (energi) Energivejleder

Læs mere

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således: Kend dit elforbrug Lærer vejledning Baggrund: I Klimahandlinger på dit værelse skal eleverne lære at måle apparaters elforbrug og finde ud af hvor stort et elforbrug de har på deres værelse. Formål: Målet

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk

Arbejdermuseet. Opgave projekt om industrialiseringen. Praktik i andre skoleformer Eva Björk Arbejdermuseet Opgave projekt om industrialiseringen Praktik i andre skoleformer Eva Björk Løn og ligestilling Nedenunder finder du en tavle over hvad en kvinde, mand og barn tjente i gennemsnittet i timen.

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen.

SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA ved søsætningen i efteråret 1911 ved Refshaleøen. SELANDIA 1912 Da Selandia sattes ind i Skibenes Række, sejrede det fuldkomment, mere overlegent og mere varigt end noget andet Skib. Det blev

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Forsyn dig selv med energi

Forsyn dig selv med energi Lærervejledning Formål I denne aktivitet skal eleverne vha. en ombygget kondicykel få konkrete erfaringer med at forsyne sig selv med energi, dvs. mærke energibehovet til at dække forskellige belastninger

Læs mere

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

QUIZSPØRGSMÅLENE skal besvares via app en. Nogle er fx multiple choice og andre ja/nej. OPGAVERNE skal beregnes, og svaret skal tastes i app en.

QUIZSPØRGSMÅLENE skal besvares via app en. Nogle er fx multiple choice og andre ja/nej. OPGAVERNE skal beregnes, og svaret skal tastes i app en. ELEVHÆFTE MA+GI Opgavetyper QUIZSPØRGSMÅLENE skal besvares via app en. Nogle er fx multiple choice og andre ja/nej. OPGAVERNE skal beregnes, og svaret skal tastes i app en. EKSTRAOPGAVERNE skal ikke bruges

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk

VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS. www.luft-til-luft.dk VIND EN SECURIDAN ALARM TIL DIT FRITIDSHUS www.luft-til-luft.dk BILLIG VARME OG GODT INDEKLIMA En luft-til-luft varmepumpe er både en forbedring af dit fritidshus og en god investering. Pumpens enkle princip

Læs mere

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning Omsætning 18 mio excl afgifter og moms Ledninger 175 km Stikledninger 45 km Ledn.udskiftning 4-8 km pr år Kunder 10.000 stk Gasforbrug ca. 7 mio kubikmeter bygas Personale 8 stk. Regnskabsafsnit 3 stk

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI AEU 1 december 2010 syge Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 1365 + 478 = 2. 912 642 = 3. 13 45 = Afrund til nærmeste hele tal 14. 0,9 15. 98,1 4. 860 : 4 = Løs ligningen 5. x - 2 = 68 x = 6. 4x + 5

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Træpillefyr. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Træpillefyr Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Her kan træpillefyr være en god idé Du bor i et område uden fjernvarme eller naturgas Hvis der er fjernvarme eller naturgas i dit område, er det oftest et

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Forsyning i 150 år. Lærervejledning

Forsyning i 150 år. Lærervejledning Forsyning i 150 år Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 0. klasse til 2. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns

Læs mere

1949 annonce. 1951 annonnce

1949 annonce. 1951 annonnce Bobbere,, choppere, e, originalitet og moderniseringer Dette lille indlæg kom jeg på, fordi jeg under oprydning, faldt over nogle gamle chopper-tegninger samt en ret dårlig kopi fra aprilnummeret af Skandinavisk

Læs mere

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt.

Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 277 Offentligt Resen Waves LOPF Bøjer Bølgekraft kommerciel med elmåler ordningen i Danmark. Enkelt og billigt. Af: Per Resen Steenstrup prs@resen.dk

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune

Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Idefase Indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for placering af biogasanlæg i Vordingborg Kommune Hvorfor skal vi have biogasanlæg? Med Folketingets vedtagelse af Grøn Vækst er det besluttet at

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING Gymnasieklasser, HF og VUC

LÆRERVEJLEDNING Gymnasieklasser, HF og VUC LÆRERVEJLEDNING Gymnasieklasser, HF og VUC Avedøreværket DONG Energy Sidst opdateret december 05 Indholdsfortegnelse Side : Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Praktisk information To forskellige forløb

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Lærervejledning til modul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Lærervejledning til modul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Lærervejledning til modul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Indledning Formålet med denne lektion er at give eleverne et indblik i og viden om affald som en ressource. Samtidig

Læs mere

Lokale fortællinger om erfaringer med tværfaglige og helhedsorienterende undervisning.

Lokale fortællinger om erfaringer med tværfaglige og helhedsorienterende undervisning. Tværfaglighed og helhedsorienteret undervisning på grundforløbet. Skoleudvikling i Praksis Lokale fortællinger om erfaringer med tværfaglige og helhedsorienterende undervisning. Tværfaglighed og helhedsorienteret

Læs mere

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug TÆND LYS I AFRIKA Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda Et gennemsnitsforbrug hjælper to familier om året HJÆLP TIL SELVHJÆLP Lys i Afrika har

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Energiens magiske verden Lærervejledning

Energiens magiske verden Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere