Et tilbud fra Industrimuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et tilbud fra Industrimuseet"

Transkript

1 Energien i Horsens

2 Et tilbud fra Industrimuseet En rundtur på Industrimuseet i Horsens er samtidig en tur for alle sanser, der viser, hvordan vi gennem de seneste år er blevet stadigt mere afhængige af de fossile brændstoffer. Industrimuseet har efter aftale med Pædagogisk UdviklingsCenter i Horsens udarbejdet dette tilbud til skolernes klasser omkring besøg på museet. Tilbuddet tager afsæt i emnet Energi, og eleverne føres rundt om overskrifterne Produktion af energi i Horsens og Energi i hjemmet. Det samlede tilbud består af: Materiale der kan benyttes ved forberedelse til besøg på Industrimuseet (dette hæfte) Rundvisning på museet med afsæt i de to overskrifter Forslag til efterbehandling af besøget (dette hæfte) Billeddatabase på Industrimuseets Facebookside med historiske fotos, der kan benyttes ved udarbejdelse af præsentationer Materialet er udarbejdet, så man gennem arbejdet med emnet kan tilgodese trinmål i fagene: Fysik/kemi, historie, samfundsfag, matematik og dansk. Vi håber, at skoler og elever vil tage godt imod tilbuddet, og at I vil opleve nogle spændende og lærerige timer, når I graver jer ned i det spændende emne. Vi håber også, at besøget kan fungere som en eye-opener, der giver lyst til at diskutere, hvordan vi alle kan medvirke til, at vi som samfund arbejder os ud af vores afhængighed af de fossile brændstoffer. God arbejdslyst David Olsen, Danmarks Industrimuseum 2

3 Produktion af energi Baggrundsmateriale til forløb om produktion af gas, elektricitet og energi Industrimuseet ligger i dag i de bygninger, der engang har huset Horsens Kommunale Elektricitetsværk fra 1906 og Horsens Gasværk fra Gasværket leverede bygas til horsensianerne helt frem til 1985, hvor værket blev lukket. Elektricitetsværket blev lukket i 1951, hvor vi i Horsens gik over til at få elektricitet fra det større Skærbækværk. Dette materiale handler om, hvordan vi har fået energi i Horsens de sidste 150 år, hvordan energien er blevet produceret, og hvorfor den ikke produceres her mere. Foto fra ca af gasbeholderen på Hosens Gasværk. Gas Hvordan laver man gas? Gasfremstilling foregår kort beskrevet således: Kul fyldes i lange ovne, som kaldes retorter og opvarmes til 1000 grader i den lufttætte ovn. Gassen og spildprodukterne fra kullene frigives og opsamles i en beholder. Gassen føres herfra til en kondenser, hvor luftarterne afkøles. De fortættes og bliver til tjære, ammoniakvand og gas. Derefter ledes gassen over i gasbeholderen og videre ud gennem rør i byens gader til forbrugerne. Et gasværk kan altså sammenlignes med et olierafinaderi, hvor man adskiller et råstof, her kul, i et stort antal bestanddele, som kan bruges til mange forskellige ting. Man blev bedre og bedre til at bruge flere af spildprodukterne i produktionen. Først og fremmest koks, der er afgassede kul. Dem kan man bruge til at fyre med i kakkelovne. Bygningen, som i dag rummer Nimbusmuseet, er det gamle koksskur, hvor man kunne komme og købe gasværkets koks til at fyre med. Derefter var det vigtigste spildprodukt tjæren. I Horsens åbnede Stjernholms Fabriker i 1889, hvor Industrimuseets har parkeringsplads i dag. Fabrikken brugte tjæren til imprægneringsstoffer for træ samt produktion af tagpap. 3

4 Gas i Horsens Den skotske ingeniør William Murdock konstruerede i 1792 et lille gasværk til belysning af sin villa. I 1808 begyndte indførelsen af gaslys i London. I løbet af 1800-tallet blev der indført gasbelysning i de fleste europæiske byer. Gaslysene erstattede de tidligere tran- og olielamper. Der gik dog lidt tid, inden gassen kom til Horsens. I 1853 åbnede Danmarks første gasværk i Odense. Samme år havde der også været bestræbelser på at starte et gasværk i Horsens, uden det lykkedes. Det gjorde det først i 1859, hvor Horsens Byråd vedtog at opføre et kommunalt gasværk. Værket blev færdiggjort på bare et år og stod altså klar i Placeringen blev af praktiske årsager lagt uden for byen, men tæt på havnen, så det var let at fragte kul med skib. De første mange år fik gasværket alle sine kul fra engelske kulminer. De blev kørt fra Horsens havn til gasværkets kulhus. Gasværkets første anlæg bestod af 7 retortovne. En retort er stedet hvor kullene afgasses. Herefter blev gassen renset i 3 kalkrensekasser og ledt videre til en gasbeholder. Værket blev løbende effektiviseret og udbygget med nye ovne. I 1890 opførte man også en bestyrerbolig, der stadig ligger som den ældste bevarede del af værket. Det er der, Industrimuseet i dag har indrettet en bank fra 1930 erne. Gasforbruget fortsætte med at stige helt op til 1960 erne. Med den store udflytning til byens nye villakvarterer, hvor der blev fyret med olie, faldt antallet af kunder. Grundlaget for kulgasværket begyndte at skride, da mange gik over til at varme deres boliger op med oliefyr. Gasværkerne i de danske byer begyndte at lukke et efter et. På det tidspunkt var det gamle gasværk i Horsens nedslidt og blev derfor nedlagt i november Som afløser byggede man et nyt gasværk, et spalteanlæg. Her anvendtes gasarten butan som råstof. Fra et tankanlæg på havnen fik man butan, der i spalteovne spaltes til de andre gasarter propan og methan og dermed ændret til almindelig bygas. Helt frem til 1973 var gas billig at producere. Men det år organiserde de olieproducerende lande sig og satte priserne voldsomt op. Derfor steg energipriserne generelt også på kul. Dermed kunne det for Danmark pludselig betale sig at udnytte de ressourcer af naturgas og olie, der lå i Nordsøen. I 1984 kom naturgasnettet til Horsens. Derefter lukkede gasvæket, og oprydningen gik i gang. Det gamle retorthus på Horsens Havn var allerede nedrevet i Kort efter lukningen i 1985 blev resten af værket demonteret. Alene jernet i den største gasbeholder fra 1932 vejede 180 tons! I 2000 overdrog Horsens kommune gasværksgrunden med de tilbageværende bygninger til Industrimuseet. Gassens betydning Gasværkerne var et vigtigt skridt i industrisamfundets udvikling fra ca til De gav lys i gader og bygninger, varmt vand i hjemmene, nye kogemuligheder i køkkenet, koks til kakkelovnene, flydende og luftformige brændstoffer til motorer, tjære til imprægnering, asfalt til vejbelægning, opløsningsmidler, farvestoffer, kunstgødning og meget andet. Gasværkerne hører hjemme i industrisamfundets kulalder. Kul og kulteknologi dominerede samfundsudviklingen inden for kraft, transport og kemi. Industriarbejdet var beskidt, byernes huse blev sorte af sod fra skorstene og lokomotiver. Kul og kulprodukter omgav hverdagslivet, og mange af dem blev frembragt af gasværkernes biprodukter. De blev siden afløst af produkter fremstillet ved olieraffinaderiernes produkter, f.eks. plastic og syntetiske fibre. I dag er bioteknologien på vej til at tage hovedrollen fra olien. Biobrændsel er en samlet betegnelse for biologisk nedbrydelige produkter og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug, industri og husholdninger, som er CO2-neutrale. Det kan f.eks. være, at man varmer huset op med et træpillefyr i stedet for et oliefyr. 4

5 Elværket i Horsens Danmark fik det første offentlige elektricitetsværk i Der gik 15 år før det blev Horsens tur. En vigtig grund til, at elektricitetsværket netop blev anlagt i 1906 var, at Den jyske Industri- og Landbrugsudstilling blev afholdt i byen i Planlægningen af denne udstilling, der skulle sætte Horsens på landkortet, gjorde det klart, at en by, der gerne ville markedsføre sig som en driftig by, også var nødt til at have en offentlig elforsyning. Byens elektricitetsværk blev opført som nabo til Horsens gasværk. Placeringen tæt på gasværket blev valgt, fordi elektricitetsværksmaskinerne så kunne forsynes med bygas som brændstof. Den 12. december 1906 satte Horsens Kommunale Elektricitetsværk spænding på nettet. Dengang brugte man 110 volt jævnstrøm. Ulempen med den tids elforsyning var, at man kun kunne forsyne det nærmeste opland. Rækkevidden for jævnstrøm er højst 3 kilometer fra værket. Derfor blev oplandet ladt i stikken elektricitetsmæssig sammenhæng. For at løse deres ønske om elforsyning, blev Bjerre Hatting Herreders Højspændingsanlæg (BHHH) oprettet i 1918, og året efter var man nået så langt med ledningsnettet, at Juelsminde som de første fik elektricitet. Forsyningsområdet gik fra Hatting i nord til Bredballe i syd, inklusiv Juelsmindehalvøen. I 1997 blev Horsens Belysningsvæsen og BHHH slået sammen under navnet Energi Horsens, som forsynede næsten kunder. I 2008 blev Energi Horsens så igen lagt sammen med NRGI, som i dag leverer strøm til godt kunder. Horsens Elektricitetsværks maskinsal,1946. Værkets jævnstrømstavle, ca Elektricitet - Hvordan laver man el? Elektricitet fremstilles ved hjælp af en dynamo, en generator hvis det er vekselstrøm. Dynamoen eller generatoren kan dog ikke lave strøm alene. Den roterende del (ankeret) skal drejes rundt af en anden maskine. Så for at lave strøm skal man både have en dynamo/generator, og en maskine, der kan trække den rundt. Akkumulatorrummet, ca Siden man byggede de første elværker, har man som kraftmaskine benyttet mange forskellige maskiner: Dampmaskiner, dieselmotorer, sugegasmotorer, dampturbiner, vandhjul, vandturbiner og gasturbiner. Her skal det handle om dampmaskinen, dieselmotoren og dampturbinen. Omformerrummet, ca

6 Fra Horsens Kommunale Elektricitetsværk til Danmarks Industrimuseum Den bygning, som blev opført i 1906 for at huse elektricitetsværket, er den samme bygning, der de sidste 35 år har tjent som Industrimuseets hovedbygning. I maskinhallen, eller maskinsalen, som rummet førhen hed, stod elektricitetsværkets dieselmotorer og dampturbine. I dag danner maskinhallen ramme om Industrimuseets motorsamling. De oprindelige maskiner blev omsmeltet, da elektricitetsværket blev nedlagt i De motorer, der er udstillet i maskinhallen i dag, er alle væsentligt mindre, end de oprindelige motorer på elektricitetsværket var. Fem af de største udstillede maskiner har imidlertid været anvendt til elfremstilling rundt om i Jylland og på Fyn. Maskinhallens store Frichs dampmaskine fra 1913 forsynede frem til 1975 Sindssygehospitalet i Risskov ved Århus med jævnstrøm. Foto fra 1927 af Horsens Kommunale Elektricitetsværk. Elektricitetens betydning For håndværket og den mindre industri betød elektriciteten, at der blev installeret elmotorer. De kunne anvendes overalt, hvor der var adgang til en stikkontakt. Nu kunne der saves og høvles, bores og pumpes, røres og bages, svejses og belyses. Også i landbruget fandt elmotoren anvendelse som trækkraft til tærskeværk, kværn, malkemaskine, transportbånd, markvandingspumper m.m. Derfor blev landbrugsmedhjælperen i mange landbrug erstattet af elektriciteten, en udvikling som især tog fart efter I hjemmene betød elektriciteten nærmest en revolution og medførte, ud over det klare ellys, indførelsen af et hav af elektriske apparater, der kunne lette familiens/husmoderens arbejde i hverdagen. Den største salgssucces blev i første omgang elstrygejernet, og da det fra 1925 blev muligt at høre regelmæssige radioudsendelser, blev en radio fast inventar i hjemmene. I 1940 havde 80% af husstandene radio. 6

7 Dampmaskinen I begyndelsen af 1700-tallet havde man i England problemer med minedriften. Når man nåede en vis dybde, så kunne man ikke komme til pga. det indtrængende grundvand. Omkring 1710 lykkedes det englænderen Thomas Newcomen at udvikle en maskine, som kunne pumpe grundvandet op af minerne. Med brændende kul blev der fyret op i kedler med vand, og dampen derfra drev et stempel ned i en cylinder. Stemplet havde igen fat i en vippearm, som drev en pumpe. I 1763 gik skotten James Watt i gang med at forbedre Newcomens maskine. I 1769 fik Watt patent på en ny type dampmaskine, hvor kulforbruget var under det halve af de gamle maskiners. I 1783 lykkedes det for Watt at lave dampmaskinens op og nedadgående bevægelse om til en roterende bevægelse. Nu blev anvendelsesmulighederne pludselig øget, og salget steg markant. Save, hamre og meget andet kunne nu få nytte af kraften fra dampmaskinen. Derfor var det også oplagt at kaste blikket på dampmaskinen, som dynamoens trækmaskine, da man byggede offentlige elektricitetsværker i Danmark i slutningen af 1800-tallet. Siden Watts tid er der sket betydelige forbedringer på maskinen, så den nu er en mere gennemprøvet teknologi. Industrimuseets store dampmaskine er fra 1913 bygget på Søren Frichs fabrikker i Århus. Det er en dobbeltvirkende dampmaskine. Det betyder, at dampen kommer ind på begge sider af stemplet. Det reguleres gennem den ventiler, du kan se foroven og forneden på den store runde cylinder. Maskinen har har været i drift helt frem til Du kan se hvordan dampmaskiner fungerer her: theme_see%20the%20engines%20at%20work. asp Scan koden og se Frichs dampmaskinen i arbejde. 7

8 Dieselmotoren Dieselmotoren er udviklet af Rudolf Diesel i perioden 1893 til I dieselmotoren skabes energien ved direkte forbrænding af olie og ikke ved damp som i dampmaskinen. I 1898, et år efter at Diesel havde lavet den første brugbare dieselmotor, fik B & W i København licens på produktion og forbedring af motoren. I 1903 gik ingeniører hos B & W i gang med at tilpasse dieselmotoren til elproduktion. Projektet lykkedes, og fra 1904 blev der installeret så mange dieselmotorer på nye danske elværker, at dieselmotoren blev den mest almindelige trækkraft i elforsyningen frem til 2. Verdenskrig. Dieselmotoren havde mange fordele i forhold til dampmaskinen. Både omkostninger til anlæg og drift var betydelig mindre. Pasningen af dieselmotoren kunne klares af én mand. Så fyrbøderne, der skovlede kul i de gamle dampmaskiner, kunne spares væk. Der ud over var det mindre energikrævende at starte og stoppe en dieselmotor, hvilket man ofte gjorde flere gange i løbet af et døgn. Deutz dieselmotoren fra 1942 i Industrimuseets maskinhal blev i årene 1947 til 1965 brugt som møllemotor og jævnstrømselektricitetsværk i landsbyen Vonge, sydvest for Vejle. Foto af dieselmotor på Haslev Elektricitstsværk,

9 Dampturbinen Når en dampmaskine skal sætte en aksel i rotation, er det en fordel, hvis dampen i stedet for at bevæge et stempel frem og tilbage umiddelbart kunne dreje akslen uden mellemled som plejlstang, krumtap, svinghjul osv. I alle disse mellemled tabes der jo energi, hvilket gør maskinen dyrere i drift. Allerede James Watt overvejede, om det var muligt at lave en maskine som med damp mere direkte kunne trække en roterende maskine. Men først i slutningen af 1800-tallet lykkedes det svenskeren Gustav de Laval og englænderen Charles A. Parsons at fremstille dampturbiner, som var effektive nok til at konkurrere med dampmaskiner. Fra 1900 til 1920 skete der en hurtig udvikling af dampturbinen. Med dampturbinerne nåede man i denne periode op på at yde hk, hvor dampmaskiner typisk var på hk. Selv meget kraftige turbiner krævede ikke meget plads i forhold til dampmaskiner. Skulle der være økonomi i indkøb af dampturbiner, skulle det helst være en stor turbine. Med mange hestekræfter kunne elværkerne pludselig lave så meget strøm, at det kunne være besværligt at afsætte det inden for et lille område. Derfor betød indførelsen af dampturbiner, at man fra byelværker begyndte at forsyne oplandet med vekselstrøm. Industrimuseets dampturbine er fremstillet i København af Atlas og er fra Den har været brugt på Skandinavisk Rørfabrik. En virksomhed etableret af Hede Nielsen A/S i Dampturbineanlæg på hk på Horsens Kommunale Elektricitetsværk. Det var kuldrevet og i drift fra 1927 til Det sidste driftsår I 1950/51 havde denne turbine en årsproduktion på 3,8 MW, hvor det samlede elforbrug i Horsens købstad var på 16,6 MW. Foto fra Elværkernes brændsel Elværkerne bruger brændsel til at koge vand i store kedler. I kedlerne varmes vandet op, så det bliver til damp. Dampen sendes fra kedlerne ind i f.eks en dampturbine, hvor dampen får turbinerne til at dreje rundt. Turbinen trækker den generator, der laver elektriciteten. Ikke al elektricitet i Danmark fremstillet med dampturbiner. I 2012 blev ca. 20 % af Danmarks strøm fremstilles med vindmøller. I dag fremstilles el med kæmpestore dampturbiner. Horsens får hovedparten af byens strøm fra Skærbækværket ved Kolding, som blev taget i brug i Produktionskapaciteten på Skærbækværket er i dag er på 392 MW. Det produceret med en enkelt turbine, fyret med naturgas. I næste afsnit fokuserer vi på, hvad udviklingen i energiforsyning har betydet i hjemmet. Du kan se, hvordan dampturbiner fungerer her: page154.asp Skærbækværket ved Kolding Fjord. 9

10 Energi i hjemmet Denne del af materialet handler om, hvad energiforsyningens udvikling har betydet i hjemmet. En udvikling der kan ses i museets arbejderboliger. Langt frem i tiden havde man kun åben ild til opvarmning, madlavning og belysning. Først da man lærte at støbe i jern, kom udviklingen i gang med ovne som bilæggerovne, kakkelovne og støbejernskomfurer. Støbejernskomfuret skulle varmes op med brænde eller koks. Til gengæld var der dejlig varmt i køkkenet. Derfor forsamlede man sig tit her. De varme køkkener forsvandt, da man gik over til at lave mad med gas. Gassen spredte ikke varme, og det gør elkomfuret heller ikke i nævneværdig grad. Gassen fik hurtigt konkurrence af andre brændstoffer som petroleum og olie. Gennem de sidste 100 år har elektriciteten gået sin sejrsgang over landet. Det har ændret måden, vi opvarmer vores boliger, måden vi laver mad på, lyset i vores boliger ligesom hjælpemidlerne til rengøring er blevet forøget voldsomt. Elinstallatør i Vestergade 31-33, Husmoder laver mad over gasblus, ca

11 Gas - en epokegørende teknisk nyskabelse I dag kan vi ikke forestille os at leve uden lys eller energi til vores maskiner. Ingen i nutiden har prøvet at være begrænset til kun at lave noget i dagslys, for slet ikke at tale om, at undvære al den energi, der er til rådighed til at drive samfundets hjul og hjemmets hjælpemidler. Gaslygte i Løvenørnsgade, ca Gå over i vores lejlighed fra 1880, forestil dig hvordan det er, når det bliver mørkt, og der kun er petroleumslampen til at lyse op. Kan du se, hvad man har brugt koks til i vores bolig fra 1880? Hvad bruger man koks til i 1920? Er der sket en forskel? Før gaslyset kom, var lyskilderne få. I købstæderne lyste nogle få tranlamper sparsomt gaderne op. Og inde i husene begrænsede lyset sig til nogle enkelte stearinlys. Kogegas og koks Mange kommuner fik det engelskejede A/S Det danske Gaskompagni til at bygge og drive gasværker. Det var dette selskab, som i 1869 indførte det at bruge gas til madlavning, kogegas. I løbet af få år medførte det en mærkbar stigning i gasforbruget, og kogegas blev inden århundredets ophør gasværkernes største indtægtskilde. Koksene, afgassede gasværkskul, tegnede sig for 20-30% af værkernes årlige indtægter. Koks blev brugt til opvarmning. Man kunne fyre med dem i kakkelovnene. Gassen blev først og fremmest brugt til lys og madlavning. I slutningen af 1950 erne blev gasradiatorer dog også almindelige. De krævede hverken fast eller flydende brændsel eller asketømning. Og man slap for lugt og støv, som ellers hørte hverdagen til med de gamle kakkelovne, der skulle tømmes og renses. Ligesom koks skulle bæres op fra mørke kældre eller ned fra loftsrum. I Industrimuseets lejlighed fra 1920 er der gasblus og gasovn. 11

12 Elektriciteten vinder over gassen Det første offentlige elektricitetsværk blev bygget i Odense i Bortset fra få år har elforbruget i Danmark været konstant stigende siden dengang. Først blev elektriciteten brugt til belysning, så begyndte håndværker- og mindre industrivirksomheder at benytte elmotorer, mens husholdninger brugte el til mindre husholdningsapparater. Det store boom for såvel industriens som husholdningernes brug af strøm kom i 1960erne. På trods af mange formaninger og forhøjede energiafgifter er forbruget fortsat med at stige efter oliekrisen i Danskernes elforbrug I hjemmene betød elektriciteten en revolution. Ud over det klare ellys førte el et hav af elektriske apparater med sig, der kunne lette familiens/husmoderens arbejde i hverdagen. Den største salgssucces blev i første omgang elstrygejernet. Da det fra 1925 blev muligt at høre regelmæssige radioudsendelser, blev dette apparat snart et fast inventar i hjemmene. Radioen har bl.a. sin faste plads i vores lejlighed fra 1950 erne. Køleskabene vandt kun langsomt frem. Langt op i efterkrigstiden klarede man sig med et spisekammer, evt. en isboks eller måske et egentligt isskab konstrueret af zinkplader og isoleret med kork. Her anbragtes isstænger, som kunne købes i ismejerierne eller hos mælkemanden. Først i 1960 erne fandt isskabet sin afløser i køleskabe fra Atlas, Gram med flere. Køleskabe var på denne tid ret kostbare og kostede, hvad der svarede til tre måneders løn for en ufaglært arbejder. I slutningen af 1960 erne var det fryseren, der blev anskaffet til hjemmet. Nu kunne der laves større madportioner til nedfrysning og købes stort ind i supermarkedet, der også havde fået køle-/frysedisk. Langsomt vandt elkomfuret indpas, og i løbet af 70 erne kom emhætten og i 80 erne opvaskemaskinen ind i det danske køkken. Også fritiden ændredes med radio, grammofon, dvdafspiller, tv og senere computere samt computerspil m.m., som det kan ses i vores ungdomsværelse fra Det er svært ikke at se de mange forbedringer i hjemmet som fremskridt. Udfordringen i dag er at finde grønnere måder at producere energien på, så vores livsstil kan blive mere bæredygtig. Omlægning fra jævn- til vekselstrøm på hjørnet af Havneallé og Borgergade, ca Familien hygger sig med det elektriske lys tændt. I hjørnet står fjernsynet parat til at underholde, når lektierne er lavet, ca Prøv at tælle elektriske apparater i de forskellige lejligheder, når I går rundt i Arbejderboligerne. Hvad sker der med antallet af apparater, der har brug for strøm? Hvad siger det om vores energiforbrug? Er der nogle elektriske apparater, I kunne tænke jer at undvære? Prøv at sammenligne antallet af elektriske apparater i vores lejlighed fra 1970 med antallet af apparater, der er hjemme på jeres eget værelse. Prøv at tælle elektriske apparater i vores bolig fra Hvor mange er der? 12

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

LED FIND VEJ I JUNGLEN!

LED FIND VEJ I JUNGLEN! LÆS OM: ENERGIRENOVERING + LED-BELYSNING + BIOBRÆNDSEL + ENERGIMESSE + GODE RÅD LED FIND VEJ I JUNGLEN! LED er fremtidens lys, og fremtiden er her allerede. En af landets førende LED-eksperter bor i Frederikshavn

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

I dag er det danske industrisamfund under hastig udvikling

I dag er det danske industrisamfund under hastig udvikling Igennem de seneste 200 år har industrialiseringen skabt større forandringer i danskernes hverdag end noget andet historisk fænomen. Den, som ikke kender industrisamfundets kulturhistorie, kender ikke til

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

undervisningsmateriale

undervisningsmateriale Udgivet af Plastindustrien i Danmark - o Et undervisningsmateriale om plast www.blivplastmager.dk PLASTINDUSTRIEN I DANMARK o Et undervisningsmateriale om plast Platform er et undervisningsmateriale, der

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem?

De grønlandske bygder. hvad kan vi stille op med dem? De grønlandske bygder hvad kan vi stille op med dem? - en diskussion af bygdernes udvikling, set i lyset af selvstyrets og naalakkersuisuts udmeldinger. Og en beskrivelse af et forslag til øget samhandel

Læs mere

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet Fyrets historie Fyrets historie kort fortalt Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet og godt 200 meter

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD

SUSTAINIA. en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN FREMTIDS- BILLEDER AF ET DANMARK UDEN AFFALD 1 SUSTAINIA en del af MANDAG MORGEN Sustainia tilrettelæggere: Nicholas Krøyer Blok Christian Eika, Tine Rubeck Andreasen,

Læs mere