Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem,"

Transkript

1 videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Hvordan restaureres den endodontisk behandlede tand Endodontisk behandlede tænder mangler ofte tandsubstans. Rodstift og opbygning bruges derfor hyppigt ved endodontisk behandlede tænder for at forøge retentionen af en fyldning, krone eller bro. Endodontisk behandlede tænder med rodstift har generelt set bedre prognose, når de er restaureret med en krone end med en fyldning. Præparation til en rodstift svækker tanden, og en tand skal derfor kun forsynes med en rodstift, når der er et behov for øget retention. En præfabrikeret stift med parallelle sider giver den bedste retention og sikkert også den bedste prognose for tanden. Den væsentligste faktor for at forbedre prognosen for en tand med rodstift er dog at anvende en omsluttende præparation, så kronen kan medføre en tøndebåndseffekt. Kronebehandling af den endodontisk behandlede tand Flemming Isidor, professor, dr.odont., Sektion for protetik, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Golnosh Bahrami, lektor, ph.d., Sektion for protetik, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Endodontisk behandlede tænder udgør et særligt problem, når de skal restaureres, da mangel på tandsubstans kan gøre det vanskeligt at opnå retention af en fyldning eller krone, samtidig med at den manglende tandsubstans svækker tanden, så risikoen for tandfraktur øges. Rodstifter og opbygninger bruges ofte på endodontisk behandlede tænder for at forøge retentionen af en fyldning, krone eller bro. Forskellige typer stifter har været brugt fra præfabrikerede stifter med plastiske opbygninger til individuelle støbte opbygninger (Fig. 1). Desværre ses der jævnligt komplikationer ved denne behandling, da stifter/opbygninger kan løsne sig fra tanden, eller mere fatalt kan der opstå rodfraktur. Typen af restaurering, plastisk fyldning eller krone, har også i mange situationer betydning for prognosen for den endodontisk behandlede tand. Gennem tiden er der udført flere laboratorieundersøgelser omkring forskellige tekniske forhold ved restaurering af endodontisk behandlede tænder, eksempelvis belastningstest til svigt eller udmattelsestest (1,2). Tilsvarende er der også publiceret en række kliniske studier omkring den endelige restaurerings betydning for den langsigtede holdbarhed (1,2). Formålet med denne artikel er at beskrive forhold, der har betydning for, hvilke behandlingsmetoder der kan anbefales med baggrund i den eksisterende viden fra litteraturen. Rodbehandlet tand eller implantat Efter at indsættelse af implantater er blevet en almindelig behandling, er det rimeligt at overveje i en given klinisk situation, om det vil være mest hensigtsmæssigt at rodbehandle tanden eller at ekstrahere den og indsætte et implantat. I en systematisk oversigtsartikel (3) fandt man, at overlevelsen af implantater og endodontisk behandlede tænder forsynet med krone var ens efter et og seks år. På den emneord Endodontically anden side er det også vist, at et implantat med treated teeth, krone har flere behandlingskrævende komplikationer end en rodbehandlet tand med krone crowns, post and core technique, prognosis (4). Det bør således være førstevalg at bevare 540 tandlægebladet nr. 7

2 Kroner på endodontisk behandlede tænder videnskab & klinik Teknikker for rodstift og opbygning Rodstift og opbygning Direkte teknik Indirekte teknik Passive rodstifter Aktive rodstifter Individuel, støbt stift og opbygning * Præfabrikeret stift med støbt opbygning Metal stift * Præfabrikeret metalstift Fiber-forstærket stift Udbrændingsstift Keramisk stift Fig. 1. Diagrammet viser forskellige teknikker for rodstift og opbygning inddelt efter direkte eller indirekte teknik samt materialevalg. I teksten er der fokuseret på de to behandlinger markeret med *. Inspireret af Torbjörner 2013 (1). Fig. 1. Diagram showing various techniques for post and core according to the direct or indirect technique and selection of material. The text focuses on the two treatments marked with *. Inspired by Torbjörner 2013 (1). tænder, når det er sandsynligt, at den endodontiske behandling kan lykkes, og når der er tilpas mængde tandsubstans til, at der kan fremstilles en acceptabel koronal restaurering, evt. efter indsættelse af en rodstift (5). Fyldning eller krone på en endodontisk behandlet tand De fleste studier, der vurderer den langsigtede prognose for fyldninger eller kroner på endodontiske tænder, er retrospektive, og der findes stort set ikke randomiserede, kontrollerede studier og slet ikke med lang observationstid. Dette betyder, at fortolkningen af resultaterne fra litteraturen skal foretages med nogen varsomhed. Eksempelvis behøver indikationen for at behandle med en fyldning eller en krone ikke at være den samme. Det kan tænkes, at man ikke har villet ofre den mest bekostelige behandling (krone) på en tand, som man skønner har en dårlig prognose. På den anden side er det også velkendt, at i denne type undersøgelser kan en mistet eller defekt fyldning blive erstattet med en krone (6,7), og at en krone derfor bliver valgt til en tand, som man skønner er blevet for destrueret til at blive behandlet med en fyldning. Det kan derfor ikke vides, om udvælgelseskriterierne systematisk vil være til gunst for at opnå gode resultater med fyldninger eller kroner. I nogle undersøgelser er der dog anvendt avancerede statistiske metoder, som kan tage hensyn til fx tandens destruktionsgrad i forhold til behandlingsresultatet. Desuden, når de observerede forskelle er store nok, må det anses for sandsynligt, at der også er reelle forskelle i behandlingsresultatet. Resultater fra litteraturen tyder således på, at endodontisk behandlede tænders overlevelse er afhængig af, om den permanente koronale restaurering er en krone eller en fyldning. Dette er blevet demonstreret i et systematisk review (8), hvor der indgik i alt 10 studier. Allerede efter to år kunne man se en betydelig forskel i overlevelsen af tænder med fyldning (87 %) eller krone (98 %). Efter 10 år var forskellen blevet endnu mere tydelig, da kun 63 % af tænder, der var blevet restaureret med en fyldning, stadig fungerede, mens det var 81 % for tænderne med krone. Det betyder altså, at generelt set er den langsigtede overlevelse af en endodontisk tand større, når tanden forsynes med en krone, end hvis den er restaureret med en fyldning (9). Der er en klar sammenhæng mellem tilbageværende tandsubstans og overlevelse af tanden, når den er forsynet med fyldning, hvor meget tandsubstans giver den bedste prognose (10). Der tandlægebladet nr

3 videnskab & klinik Oversigtsartikel synes også at være en tendens til, at tænder restaureret med plastfyldninger på kort sigt har en bedre prognose end tænder med sølvamalgamfyldninger (10). Traditionelt anbefales det, at endodontisk behandlede tænder skal have overdækkede cuspides ved sølvamalgamfyldninger, men også ved plastfyldninger (10). Det har da også vist sig i laboratorieundersøgelser, at endodontisk behandlede tænder med overdækkede cuspides har større modstandsdygtighed mod tandfrakturer end tænder med fyldninger, der ikke overdækker cuspides (10,11). På kort sigt, 3-5 år, har store fyldninger og kroner en sammenlignelig overlevelse (6,12,13). På den anden side, på lang sigt (10-15 år), synes fyldninger med overdækkede cuspides at have en tydeligt dårligere overlevelse end kroner (6,12,14); fx i en undersøgelse af Kelly og Smales (12) rapporteredes efter 10 år en overlevelse for støbte fyldninger med overdækkede cuspides og amalgamfyldninger med overdækkede cuspides samt MK-kroner og finerkroner på henholdsvis 41 % og 65 % samt 88 % og 93 %, og efter 15 år var de tilsvarende tal faldet til 0 % og 48 % samt 77 % og 86 %. Endodontisk behandlede tænder har, som nævnt ovenfor, generelt set bedre prognose, når de er restaureret med en krone end med en fyldning. Det betyder dog ikke, at alle endodontisk behandlede tænder bør forsynes med en krone (11,15). Meget tilbageværende tandsubstans og ingen tilstedeværelse af rodstift er vigtige positive parametre for tandens prognose, og for at tanden ikke har behov for en krone. Desuden bør tandens vigtighed for tandsættet også indgå i overvejelserne omkring den restaurerende behandling af den endodontisk behandlede tand, da det at holde en tand i funktion i fx 10 år er dyrere med en krone end med en fyldning (14). På den anden side er sandsynligheden for, at tanden stadig er til stede i munden altså størst, når den er blevet forsynet med en krone, samtidig med at risikoen for reparation eller omlavning er mindst. I Danmark er det sandsynligvis også økonomiske aspekter, der er den hyppigste årsag til, at tænder, der skønnes at have behov for en kronebehandling, alligevel ikke bliver forsynet med en krone (16). Hvis det er vigtigt at bevare den endodontisk behandlede tand, bør den således meget ofte forsynes med en krone. I den videre tekst vil hovedvægten være fokuseret på, at den endelige restaurering vil være en krone. Inddeling af rodstift og opbygning Rodstifter og opbygninger kan inddeles efter direkte og indirekte teknik (Fig. 1). Ved direkte teknikker anvendes præfabrikerede rodstifter, som cementeres direkte i den præparerede rodkanal. Rodstiften giver herefter retention for en plastisk opbygning, eksempelvis af komposit plast, der fremstilles direkte i munden. De præfabrikerede stifter kan inddeles i passive og aktive stifter. De passive stifter opnår retentionen gennem cementering og fremstilles i forskellige materialer, fx metallegering og fiberforstærket plast. De aktive rodstifter har et selvskærende gevind, hvormed de kan skrues fast i dentinen, og er fremstillet af en metallegering. Ved indirekte teknikker fremstilles opbygningen i laboratoriet, og der kræves derfor et aftryk af den præparerede tand samt fremstilling af en model. Efter opmodellering kan opbygning og rodstift støbes i en metallegering (individuelt støbt rodstift med opbygning). I stedet for at opmodellere stiften kan man lade den præfabrikerede stift blive en del af støbningen, eller man kan inkorporere en udbrændingsstift i opmodelleringen, og denne bliver så siden erstattet med støbelegeringen. Forskellige typer svigt ved endodontisk behandlede tænder forsynet med rodstift Som tidligere omtalt er det primære formål med at forsyne en endodontisk behandlet tand med en rodstift at skabe retention for en fyldning, krone eller bro. Hvis tilstrækkelig retention kan opnås ud fra den resterende koronale tandsubstans, bør der ikke anvendes en rodstift (10,15). Ligeledes bør der ikke indsættes rodstift i en rod, som udviser apikal parodontitis. Desuden er det vigtigt, at rodfyldningen er røntgenologisk tæt i mindst de apikale 3-4 mm, således der kan indsættes en rodstift samtidig med, at der er tæt rodfyldning apikalt for stiften. Biomekaniske svigt i rodfyldte tænder, som er forsynet med rodstift og opbygning, er hyppige. Disse svigt har ofte alvorlige konsekvenser for den involverede tand og kan resultere i fuldstændig svigt af en større protetisk rekonstruktion. Tab af retention er blevet rapporteret til at være den hyppigste form for teknisk fejl ved både metalrodstifter og fiberforstærkede rodstifter, uanset om de er cementeret med fosfatcement eller plastcement (1). Stiftfraktur sker sjældent med individuelt støbt rodstift og opbygning, men ses undertiden ved præfabrikerede metal- eller ikke-metalstifter. Det apikale fragment af en fraktureret rodstift kan være vanskeligt at fjerne; men ultralyd kan være en hjælp. Rodfraktur er den mest alvorlige form for biomekanisk svigt og resulterer næsten altid i ekstraktion af tanden (1,10). Ud over tandfraktur bliver en del endodontisk behandlede tænder mistet som følge af sekundær caries eller reinfektion af det apikale område, dvs. genopståen af apikal parodontitis (9). Dette understreger, at det er vigtigt, at rodkanalen ikke kontamineres under præparation til rodstiften eller de øvrige procedurer, indtil rodstiften er blevet cementeret. En del af årsagerne til, at behandlingen mislykkes, kan dog også direkte tilskrives tilstedeværelsen af rodstift, fx løsning eller fraktur af stift. Alle disse forhold er mere hyppige, når tænderne er forsynet med en fyldning i stedet for en krone. Under udboring til rodstiften kan en parietal perforation af roden forekomme (1,10). Det kan have fatale konsekvenser for tanden, som ofte må ekstraheres. Ligeledes kan man utilsigtet komme til at fjerne for meget rodfyldningsmateriale. Opdages det under behandlingen, kan tanden rodfyldes igen, og præparationen til rodstift kan genoptages. Bliver rodfyldningen utæt, uden at det opdages, vil det formodentlig have negativ betydning for prognosen, da risikoen for reinfektion af det apikale område øges. 542 tandlægebladet nr. 7

4 Kroner på endodontisk behandlede tænder videnskab & klinik Bevarelse af tandsubstans Styrken af en endodontisk behandlet tand er positivt relateret til mængden af resterende tandsubstans (10,15). Det er alment anerkendt i dag, at bevarelse af rodens og tandkronens dentin er vigtige forhold for en god prognose af endodontisk behandlede tænder. Præparation til en rodstift svækker tanden. Når der er præpareret til rodstift, vil cementering af en rodstift øge rodens styrke igen, uden at styrken dog når niveauet som før præparation til rodstift. Derfor skal en tand kun forsynes med en rodstift (Fig. 2), når der er et behov for en øget retention af en fyldning eller krone (1,10,15). På den anden side, selvom udboring til en rodstift kan svække tanden, er en rodstift i mange kliniske tilfælde en nødvendighed. Når en krone er blevet cementeret, er det både stiftens retention i rodkanalen via den støbte eller plastiske opbygning, men også kronens retention på den resterende præparerede dentin, der er med til at give retention og derved fastholde kronen. Når tandens resterende tandsubstans har den fornødne dimension (minimum 1 mm tykkelse), er det således vigtigt at bevare den både af retentions- og styrkehensyn. I hvert enkelt tilfælde bør det således nøje overvejes, om der er behov for at anvende en rodstift eller ej. Omsluttende præparation og tøndebåndseffekt Når en rodbehandlet tand forsynet med rodstift udsættes for okklusions- og artikulationskræfter, overføres kraften gennem stiften til roden (1,17). De største spændinger (kompressive kræfter eller strækkræfter) ses i rodens koronale del samt i opbygningen. Rodstiften kommer derved til at udøve en kileeffekt, der vil forsøge at dele roden (rodfraktur). Det kan stort set sammenlignes med, når man kløver brænde med anvendelse af en kile i træet. Den formodentlig væsentligste faktor for at forbedre prognosen for en tand med rodstift er anvendelse af omsluttende præparation på en krone (10,15,17). Svarende til den omsluttende præparation vil kronen udgøre en ring af Klinisk relevans Ikke alle rodbehandlede tænder har behov for en krone. En destrueret endodontisk behandlet tand forsynet med rodstift vil sandsynligvis udvise færre komplikationer og bedre prognose, hvis den forsynes med en krone end med en fyldning. Ved behandling med krone er det vigtigt at opnå en god omsluttende præparation. Valg af restaurerende behandling for en rodbehandlet tand skal træffes på baggrund af en prognostisk vurdering, tandens vigtighed for tandsættet samt økonomiske overvejelser. Når det vurderes, at en endodontisk behandling kan lykkes, og at der kan fremstilles en acceptabel koronal restaurering, bør denne løsning være første behandlingsvalg fremfor ekstraktion af tanden og indsættelse af implantat med krone. metal (eller fx zirkonia), der omslutter tanden (Fig. 3). Man opnår dermed det, man kan kalde en tøndebåndseffekt. Dette er med til at modvirke de spændinger, der opstår i rodens okklusale del, og tøndebåndseffekten virker dermed forstærkende. Den omsluttende præparation er et præparationselement i dentin, dvs. apikalt for opbygningen, og med en hældning, som den øvrige del af præparationen på den aktuelle flade, dvs. stort set parallelt med tandens længdeakse. Effekten af den omsluttende præparation er vist både i laboratorieundersøgelser (18), finit element-analyser (computersimulering) (17) og kliniske undersøgelser (19). Der er generel enighed om, at den omsluttende præparation helst skal have en længde på 2 mm eller mere i hele tandens omkreds (1). Tøndebåndseffekten kan opnås både ved at præparere en skulder med en lang kantskæring eller en chamfer; men da der fjernes Præparation uden rodstift Fig. 2. Endodontisk behandlet tand med meget tilbageværende tandsubstans. Den koronale del blev fyldt med komposit plast, og tanden retinerer en bro. Fig. 2. Endodontically treated tooth with considerable remaining tooth structure. The coronal portion was filled with composite resin and the tooth gives support to a fixed prosthesis. tandlægebladet nr

5 videnskab & klinik Oversigtsartikel mere tandsubstans med en skulderpræparation, svækker denne præparation tanden i forhold til en chamferafslutning (Fig. 3). Med andre ord i områder, hvor æstetikken har ingen eller ringe betydning, kan man med fordel lave den omsluttende præparation med chamfer eller skulder med lang kantskæring, da dette fjerner mindst tandsubstans, og tanden derved får den bedste prognose. Det skal altid erindres, at den egentlige styrke ligger i resttandsubstansen. Den tidligere nævnte prognostiske fordel, der opnås ved at kronebehandle en tand forsynet med rodstift, skal formodentlig findes i, at man kan få en tøndebåndseffekt med en krone, men ikke med en fyldning i plast eller amalgam. Omsluttende præparation tøndebåndseffekt Rodstiftens retention Rodstiftens længde Den hyppigste komplikation ved rodstifter er som nævnt tab af retention. Det viser, at det er yderst vigtigt at sikre sig, at en rodstift har den fornødne retention. Det er klart, at forskellige belastningssituationer stiller forskellige krav til rodstiftens retention. Rodstiftens længde er vigtig i forhold til at opnå en god retention. På den anden side er det også vigtigt, at der bevares 3-4 mm røntgenologisk tæt rodfyldning apikalt for stiften. Desuden forøges risikoen for at lave en parietal perforation, når udboringen til stiften føres mere apikalt, ikke mindst hvis roden krummer eller smalner ind apikalt. Der findes et par tommelfingerregler vedrørende en rodstifts længde. De kan anvendes i de fleste situationer, og selvom tommelfingerreglerne synes forskellige, ender de stort set op med det samme resultat, når man tager udgangspunkt i, at en gennemsnitstands anatomiske kronehøjde og rodlængde omtrentlig er henholdsvis 8 mm og 15 mm. Den regel, der siger, at rodstiften skal have en længde af 1-1½ gange (den kliniske) kronehøjde, vil oftest give en stiftlængde på 8-12 mm, mens reglen, der siger, at rodstiften skal have en længde på 2/3 af rodens længde, oftest vil give en stiftlængde på 10 mm. Med andre ord skal en rodstift ikke være mindre end 8 mm, mens mm vil være tilstrækkeligt i de fleste situationer og samtidig kunne efterlade 3-4 mm tæt rodfyldning. Facon og overflade Ud over stiftlængden har også andre faktorer som facon og overflade betydning for retentionen (2,20). Således har præfabrikerede stifter med parallelle flader bedre retention end eksempelvis koniske, støbte stifter; jo tættere på parallelitet, jo støre retention. En rillet eller ru stiftoverflade vil ligeledes forøge retentionen. En støbt stift skal således ikke være glat. Stiftens diameter har kun mindre betydning for retentionen. Til gengæld vil det svække tanden, hvis man forøger diameteren for meget. Derfor bør stiften ikke have en større diameter, end at den er omkranset af mindst 1 mm dentin (1,20). Fig. 3. Skematisk tegning af en tand med krone samt opbygning. Der vises en chamfer afslutning på de øverste tegninger og en skulderpræparation på de nederste. Tegningerne til højre viser en omsluttende præparation (mellem pilene), hvor kronen giver en tøndebåndseffekt. Fig. 3. Schematic drawing of a tooth with a crown and also post and core. A preparation with chamfer finishing line is shown on the upper and with a shoulder on the lower drawings. The drawings on the right show preparations that will provide a ferrule effect, (between the arrows), of the crown. Cement Et vigtigt aspekt for opnåelse af den fornødne retention er cementen. Rigtigt anvendt kan der bruges både zinkfosfat-, glasionomer-, og resinforstærket glasionomercement samt plastcement. I flere laboratorieforsøg har plastcement givet en bedre retention end fosfatcement og glasionomercement (20). På den anden side er plastcement vanskeligere at anvende, har kortere arbejdstid og er mere følsom over for fugt (1,2,20). Desuden kan det være vanskeligt at overfladebehandle dentinen i rodkanalen effektivt (20), hvilket er afgørende for at få en god binding til tandsubstansen. Sandsynligvis er det af disse årsager, at der også findes undersøgelser, der viser, at zinkfosfat- og glasionomercement giver bedre resultater end plastcement. Der er således ingen belæg for at anvende plastcement i alle situationer. På den anden side, hvis man bruger fiberstifter (se senere), skal der anvendes plastcement. Endvidere, når man bruger plastcement ved 544 tandlægebladet nr. 7

6 Kroner på endodontisk behandlede tænder videnskab & klinik Individuelt støbt opbygning Fig. 4. Endodontisk behandlet tand med begrænset mængde koronal tandsubstans og stort lumen af rodkanalen. Tanden blev forsynet med individuelt støbt opbygning og MK-krone med subgingivalt placeret kantskåret skulder. Rodstiften blev sandblæst og silikatiseret og derefter cementeret med plastcement. Fig. 4. Endodontically treated tooth lacking coronal tooth structure and with a large lumen of the root canal. The tooth was fitted with a tapered, individual cast post and core and a metal-ceramic crown with a subgingivally placed shoulder with bevel. The post was sandblasted and silicatised and then cemented with resin cement. metalstifter, er det også hensigtsmæssigt at overfladebehandle stiften (21), fx en silikatisering (sandblæsning med Al 2O 3-partikler coated med SiO 2 efterfulgt af påføring af en silane-opløsning) for at opnå den maksimale fordel af plastcementen, lige såvel som rodkanalens dentin skal forbehandles med dentinbinder. Plastcementer bør være dual- eller kemisk afbindende (20), da lyspolymerisering ikke kan forventes i en rodkanal. Forskellige typer rodstifter Ingen facon eller type rodstift vil være det bedste valg i alle situationer, eksempelvis vil kanalens morfologi havde betydning for valg af rodstift. Individuelt støbt rodstift med opbygning Den individuelle, koniske støbte stift og opbygning har tidligere været standardvalget. I de senere år er denne type stift nærmere blevet til valget i særlige situationer. En individuelt støbt rodstift med opbygning kræver et aftryk og en model, hvorpå stift og opbygning kan opmodelleres. Den støbes normalt i en ædel eller halvædel metallegering. På grund af den koniske facon og relativt glatte overflade har denne type stift en mindre retention end præfabrikerede stifter med parallelle sider og rillet overflade (2,20). Retentionen kan dog forøges noget ved at sandblæse overfladen. Den individuelle, koniske støbte stift (Fig. 4) bruges således mest, når rodkanalen er båndformet eller rodkanalens lumen er stort (fx som på en tand, der er endodontisk behandlet i ung alder) samt når roden er gracil (20). I disse situationer vil den individuelt tilpassede støbte stift give en god tilpasning til roden og dermed en lille cementtykkelse, uden at der skal fjernes meget tandsubstans. En støbt opbygning kræver, at større underskæringer i den koronale tandsubstans i forhold til (stiftens) indskudsretningen fjernes eller udblokkes. Fjernelse af megen tandsubstans svækker tanden og dermed prognosen for behandlingen. Hvis man for at fremstille en støbt opbygning bliver nødt til at fjerne meget koronal tandsubstans, taler det alt andet lige for at anvende præfabrikeret stift og plastisk opbygning, da underskæringer sjældent har negativ betydning ved denne behandling. Man har også forsøgt at kombinere fordelene ved den præfabrikerede stift, eksempelvis parallelle sider præpareret med kalibreret bor, og den støbte opbygning. Det gøres ved enten at lade den præfabrikerede stift blive en del af støbningen eller ved at inkorporere en udbrændingsstift i opmodelleringen, og denne bliver så siden erstattet med støbelegeringen. I begge tilfælde kræves der et aftryk og modelfremstilling. På den anden side har man ikke kun fået nogle af fordelene fra både den indirekte og direkte teknik, men også ulemper fra begge teknikker. Præfabrikerede stifter med plastisk opbygning Der findes mange forskellige præfabrikerede stifter, og de findes i forskellig diameter med tilhørende kalibrerede bor (Fig. 5). Der er betydelig variation i facon, overflade og materialevalg. De fleste præfabrikerede stifter er beregnet til at anvendes med en indirekte teknik, hvor opbygningen fremstilles i klinikken umiddelbart efter, at stiften er cementeret. Dette har flere fordele; der anvendes mindre tid, stift og opbygning kan fremstilles i en seance, og der kan normalt efterlades underskæringer i pulpakammeret. Desuden kan rodkanalen atter aflukkes umiddelbart efter præparationen, ved at stiften cementeres, hvilket mindsker risikoen for infektion af det apikale område. Rodstiften skal være i kontakt med tandsubstans i sin fulde længde. Som tidligere nævnt har præfabrikerede stifter med parallelle sider og rillet overflade en god retention (2,20), og stiftlængden for en præfabrikeret stift kan derfor gøres lidt kortere end for en støbt, individuel rodstift med opbygning. Ud over at roden og rodkanalens morfologi skal være velegnet til præparation for en cirkulær stift, kræves der også, at en betydelig del af kronepræparationen er placeret i tandsubstans (se senere), for at der kan anvendes en præfabrikeret stift med den direkte teknik (2,15,20). tandlægebladet nr

7 videnskab & klinik Oversigtsartikel Præfabrikeret rodstift med kalibrerede bor Fig. 5. Præfabrikeret rodstift fremstillet af titanlegering. Stiften har parallelle sider samt rillet overflade og er vist i to forskellige diametre med tilhørende kalibrerede bor. Fig. 5. Prefabricated parallel-side titanium alloy post with a grooved surface. The post is shown with two different diameters and the matched, calibrated drills. De præfabrikerede stifter kan inddeles i passive og aktive stifter. De passive stifter opnår retentionen gennem cementering. I litteraturen er der rapporterede gode langtidsresultater med præfabrikerede stifter med rillet overflade og passivt cementeret. De aktive rodstifter har et selvskærende gevind, hvormed de kan skrues fast i dentinen. Det giver en god retention, men skaber på den anden side spændinger i dentinen (2,20) med stor risiko for senere rodfraktur. Denne teknik kan således ikke anbefales, hvis tanden skal bevares på lang sigt. Stifter med gevind er derimod velegnede til temporær, inaktiv placering, da gevindet letter en senere fjernelse. Forskellige materialer for præfabrikerede stifter Metal Der foreligger mest viden omkring metalstifter (Fig. 5). De præfabrikerede stifter er normalt fremstillet i titan eller en titanlegering, der har de fornødne mekaniske egenskaber til at modstå de belastninger, rodstifter udsættes for under funktion. Det kan ikke entydigt siges, om en individuelt støbt rodstift med støbt opbygning eller en præfabrikeret metalstift med plastisk opbygning generelt set vil give det bedste resultat. Valg af type metalstift skal således foretages på baggrund af en konkret vurdering i den aktuelle kliniske situation, som omtalt tidligere. Fiberforstærkede rodstifter De fiberforstærkede stifter har visse fordele og anvendes derfor mere og mere i de senere år. Det anses som en fordel ved de hvide eller farveløse fiberforstærkede rodstifter, at rodstiften ikke har en metalfarve, som kan skinne igennem tandsubstans. Det anses også som en fordel, at fiberforstærkede rodstifter relativt let kan fjernes igen (2), ved at man borer ned gennem fibrene. En indikation for at anvende fiberforstærkede stifter kan således være, når der er behov for at indsætte en stift umiddelbart efter, at den endodontiske behandling er gennemført, da det vil lette en evt. ortograd revision af rodfyldningen (Fig. 6). Fiberforstærkede rodstifter har en glat overflade og har derfor en mindre mekanisk retention end fx rillede metalstifter, og de bør derfor cementeres med plastcement. Det angives at være en fordel ved de fiberforstærkede stifter, at de har et elasticitetsmodul, der ligger tæt på dentins, og derfor vil risikoen for rodfraktur være reduceret. Dentins elasticitetsmodul angives til ca. 15 GPa, mens rodstifter forstærket med glasfiber og kulfiber har et elasticitetsmodul på henholdsvis 40 og GPa. Til sammenligning har en type III guldlegering og titan et elasticitetsmodul på henholdsvis 85 og 110 GPa (1). Fiberforstærkede rodstifter er således mere stive end dentin. Når der er anvendt fiberforstærkede rodstifter, er der dog rapporteret gode resultater med få rodfrakturer i nogle korttidsundersøgelser (22). På den anden side er der i langtidsundersøgelser rapporteret om meget høje frekvenser af svigt (23,24). Der bør således foretages yderligere kliniske undersøgelser, før man generelt set kan anbefale fiberforstærkede stifter. Keramiske stifter Keramiske rodstifter af zirkonia har æstetiske fordele. På den anden side er retentionen og plastcements binding til den glatte overflade et betydeligt problem (25). Ligesom det vil være stort set umuligt at fjerne en fraktureret zirkonia stift (20). Opbygningsmateriale I dag anvendes metallegeringer (støbte opbygninger) eller komposit plast som opbygningsmateriale (2,20). En betydelig ulempe ved en støbt opbygning er, at der er behov for et provisorium mellem behandlingsseancerne. Ofte kræves der en æstetisk midlertidig restaurering. En provisorisk krone med rodstift er ikke effektiv til at forebygge kontaminering af rodkanalen, og den støbte rodstift med opbygning skal derfor fremstilles og cementeres så hurtigt som muligt (20). Komposit plast har gode styrkeegenskaber og lav opløselighed. Til gengæld er nogle af de negative egenskaber polymerisationsskrumpning, hygroskopisk ekspansion som følge af vandoptagelse og inkorporering af hulrum i opbygning, fordi det ikke kan kondenseres (2). Disse forhold kan føre til mikrolækage og manglende retention af opbygningen i forhold til rodstiften, hvis materialet ikke behandles korrekt. Ved fremstilling af en krone skal overgangen mellem opbygning og tandsubstans altid være dækket af kronen uanset valg af opbygningsmateriale. Derved forsegles den mindre præcise afslutning af opbygningen, samtidig med at der også opnås den fornødne tøndebåndseffekt (Fig. 3). 546 tandlægebladet nr. 7

8 Kroner på endodontisk behandlede tænder videnskab & klinik Genbrug af fuldbro vha. glasfiberstifter og plastopbygninger Fig. 6. To ankertænder, der er med til at retinere en fuldbro, er frakturerede. Broen er fjernet. Bemærk intern misfarvning af dentinen. De to ankertænder behandles endodontisk. I samme seance cementeres glasfiberstifter, og der fremstilles plastopbygninger tilpasset broen. Desuden cementeres den oprindelige bro provisorisk. Den samme bro cementeres endeligt efter en observationsperiode. Fig. 6. Two abutment teeth retaining a complete fixed prosthesis are fractured. The fixed prosthesis has been removed. Note the intrinsic discoloration of the dentin. In the same session, the teeth are endodontically treated, glassfibre posts are cemented, cores fitting the prosthesis are fabricated in composite resin, and the originally fixed prosthesis is temporarily cemented. The same fixed prosthesis is permanently cemented after an observation period. En komposit plast, der skal anvendes til en opbygning, skal være kemisk- eller dualhærdende, så den kan afbinde selv i tykke lag. Det er ofte en fordel, at den er farveafvigende i forhold til tandsubstans, når præparationen skal sættes op. I fronten foretrækkes dog tandfarvet plast i forbindelse med keramiske kroner. Der skal altid anvendes dentinbinding for at opnå maksimal bindingsstyrke mellem opbygningsplasten og tandsubstans. Opbygningsplasten bør endvidere have røntgenkontrast. Opbygninger støbt i metallegeringer udviser bedre mekaniske egenskaber end opbygninger i komposit plast (1). Når der er meget tilbageværende tandsubstans, vil en plastisk opbygning fastholdt af en rodstift dog sjældent udvise svigt (2). Mængden af tilbageværende tandsubstans har således betydning for valg af opbygningsmateriale (og dermed også ofte valg af stifttype). Det kræves således, at der er en betydelig tilbageværende mængde tandsubstans, for at en plastisk opbygning bør anvendes (1), eller med andre ord en stor del af kronepræparationen skal være placeret i tandsubstans. Som tommelfingerregel kan det formuleres, at mindst 1/3 af den færdige præparation skal ligge i tandsubstans. Det kan også formuleres således, at der skal være mindst to dentinvægge i pulpakammeret, og væggene skal være mindst 2 mm høje og 1 mm brede. I de fleste situationer vil der være god overensstemmelse mellem de to måder at vurdere tanden på. Er der mindre resttandsubstans end angivet, skal der derfor fremstilles en støbt opbygning. Ligeledes kan situationer, hvor der er ekstra store okklusionskræfter eller ikke-aksiale kræfter, tale for at vælge en støbt opbygning (1). Med baggrund i den aktuelle viden om de langsigtede behandlingsresultater synes præfabrikeret stift med plastisk opbygning og individuelt støbt rodstift med opbygning at være de mest pålidelige metoder til at skabe yderligere retention, når endodontisk behandlede tænder skal forsynes med krone. I det følgende vil en gennemgang af procedurerne ved de to behandlingsformer blive skitseret. Fremstilling af plastisk opbygning med præfabrikeret stift med parallelle sider Rodform Da stiften har parallelle sider, må roden ikke have for kraftig afbøjning, da det vil medføre risiko for parietal perforation ved udboring af stiftkanalen. For at give den størst mulige retention skal den færdigudborede kanal have en form, der passer nøjagtigt til stiften. I situationer, hvor det ikke er muligt at få tæt kontakt i hele stiftens omkreds og længde (store/åbne rodkanaler), bør systemet ikke bruges. Tilsvarende kan der opstå problemer ved båndformede kanaler, gracile rødder (fx incisiver i UK). Ud fra røntgenbillede vurderes det, om det er muligt at opfylde kravene om stabilisering af stiften uden unødvendig svækkelse af roden. Stiftlængde og -tykkelse Det tilstræbes, at længden af den præfabrikerede stift er ca mm (minimum 8 mm), dog skal der være mindst 3-4 mm tæt rodfyldning apikalt for stiften. Tykkelsen af stiften må ideelt set ikke overskride 1/3 af roddiameteren ved stiftens apikale begrænsning, samtidig med at tykkelsen af den omgivende tandsubstans ikke må være under 1 mm. Hvis man for at få tilstrækkelig længde på stiften må fjerne så meget tandsubstans, at de apikale dimensioner ikke kan overholdes, skal man overveje at bruge en stift med mindre diameter eller en konisk stift, evt. en støbt stift. Ved flerrodede tænder kan man evt. anvende to rodkanaler, hvor stiftlængden i den enkelte kanal kan gøres mindre og alligevel opnå den samme totale retention. Udboring til præfabrikeret stift Det er vigtigt, at rodkanalen ikke kontamineres under præpa- tandlægebladet nr

9 videnskab & klinik Oversigtsartikel ration til rodstiften og under de øvrige procedurer, da den apikale del af præparationen er sårbar for infektion og derfor skal holdes fri for saliva, indtil rodstiften er blevet cementeret. Først fjernes rodfyldningsmateriale til den ønskede længde. Derefter anvendes det mindste af de kalibrerede bor til den fastlagte længde. Boret trækkes tilbage stadig under rotation for at undgå risiko for fraktur af boret. Diameteren udvides ét nummer ad gangen, til den ønskede størrelse er nået. Det er vigtigt, at der kun køres ned i kanalen én gang med det sidste bor. Ellers er der risiko for, at kanalen udvides for meget. Tilpasning af stiften og cementering Den koronale del af stiften skal være så lang som muligt, stifthovedet skal dog være dækket af opbygningsmaterialet. Hvis der klippes af den apikale del af stiften, skal denne afrundes for ikke at give en punktbelastning af roden. Kanalen tørlægges, cementering foretages med enten fosfatcement, glasionomercement, resinforstærket glasionomercement eller plastcement (kemisk eller dualhærdende). Cementen slynges ned i rodkanalen med en rodspiral eller sprøjtes ned, hvorefter stiften langsomt og uden for stort pres sættes på plads i kanalen. Plastopbygningen Til den plastiske opbygning bruges en kemisk eller dualhærdende komposit plast udviklet til dette formål. Dentin behandles med dentinbinder. Det er vigtigt, at opbygningsmaterialet er i tæt kontakt med rodstiftens hoved. Det kritiske punkt ved brugen af plast til opbygninger er muligheden for at tørlægge tanden. Hvis resttanden er så beskadiget, at det ikke er muligt at holde tørt i området, hvor plasten skal appliceres, bør metoden ikke bruges. Præparation og aftryk Når plasten er afbundet, kan tanden præpareres. Udformningen af opbygningen skal følge de normale principper for en kronepræparation. Der skal være en konvergensvinkel på ca. 15 : Stubbens højde skal være minimum 3 mm, og stubbens diagonal (fra apikalt til koronalt) skal være større end dens diameter ved præparationsgrænsen. Denne skal placeres min. 2 mm apikalt for opbygningen. Dette kan i nogle tilfælde medføre, at en skulderpræparation skal forsynes med en lang overfladekantvinkel. Jo højere omsluttende præparation (dvs. konvergenspræpareret stub i tandsubstans sv.t. kronens cervikale afslutning), jo mindre rodfrakturrisiko, og jo bedre prognose for tanden og kronen. Ideelt set skal aftrykket til en krone først tages nogle dage senere, da der sker en hygroskopisk ekspansion af plasten som følge af vandoptagelse. Individuelt støbt rodstift med opbygning Er tanden meget destrueret, dvs. pulpakammeret har mindre end to dentinvægge, som er mindst 2 mm høje og 1 mm brede, vil individuelt støbt rodstift med opbygning være førstevalget. Ligeledes kan situationer, hvor der er ekstra store okklusionskræfter eller ikke-aksiale kræfter, tale for at vælge en støbt opbygning. Rodform Da den individuelt fremstillede stift tilpasses den færdigudborede rodkanal, er den velegnet i båndformede kanaler og gracile rødder. I båndformede kanaler kan hele lumen udnyttes til retention af stiften, som derfor kan gøres lidt kortere, hvis dette er ønskeligt af andre hensyn. Stiftlængde og -tykkelse Det tilstræbes, at længden af den præfabrikerede stift er ca mm (minimum 8 mm), dog skal der være mindst 3-4 mm tæt rodfyldning apikalt for stiften. Tykkelsen af stiften må ideelt set ikke overskride 1/3 af roddiameteren ved stiftens apikale begrænsning, samtidig med at tykkelsen af den omgivende tandsubstans ikke må være under 1 mm. I de fleste rødder er stiften således konisk. Udboring til individuel støbt stift Først fjernes rodfyldningsmateriale til den ønskede længde, som er fastlagt ud fra røntgenbillede. Der skal fjernes minimal tandsubstans, men samtidig skal stiften have en vis tykkelse for at opnå tilstrækkelig styrke. Der skal kun fjernes rodfyldningsmateriale, hvorefter kanalen udvides og glattes af med en flammeformet diamant. Opbygningen skal overalt være stabiliseret af sund tandsubstans. Den koronale præparation Den koronale præparation skal tillade, at stiften kan indføres i kanalen. Samtidig må den ikke have store underskæringer. Mindre underskæringer kan udblokkes. Hvis man for at fremstille en støbt opbygning bliver nødt til at fjerne meget koronal tandsubstans, skal det overvejes at fremstille en plastisk opbygning i stedet. Den endelige præparationsgrænse skal placeres min. 2 mm fra den støbte opbygning, dog uden at man fjerner unødvendig meget tandsubstans. Dette kan i nogle tilfælde medføre, at en skulderpræparation skal forsynes med en lang overfladekantvinkel. Jo højere konvergenspræpareret stub i tandsubstans sv.t. kronens cervikale omslutning, jo bedre prognose for kronen. Aftrykstagning til stiftopbygningen Efter at både den indre og ydre præparation er afsluttet, tages aftryk i et elastomert præcisionsaftryksmateriale. Aftryksmaterialet slynges op i rodkanalen med en rodspiral. For at stabilisere aftrykket af rodkanalen indføres derefter en tilpasset plaststift eller rodfil (påsmurt adhæsiv) i rodkanalen. Plaststiften skal have en koronal udstrækning, der sikrer, at den kan retinere i ske-aftryksmaterialet, samtidig med at den ikke må berøre skeen. På en model opmodelleres stiftopbygningen. Opbygningen skal være udformet efter de normale principper for en kronepræparation (se ovenfor). Stiftopbygningen støbes i en metallegering. Tilpasning af stiften og cementering Den individuelle støbte rodstift med opbygning prøves på den præparerede tand, efter at alt provisorisk materiale er fjernet. 548 tandlægebladet nr. 7

10 Kroner på endodontisk behandlede tænder videnskab & klinik Mindre justeringer kan foretages, hvis den ikke kan gå helt på plads. Der kan evt. påføres stiften et tyndtflydende silikonemateriale, inden den placeres i kanalen for at identificere, hvor der er dårlig tilpasning. Dette område kan så aflastes på stiften/opbygningen. Når stiften kan gå på plads, kan den cementeres, evt. kan den sandblæses inden. Kanalen tørlægges, cementering foretages med enten fosfatcement, glasionomercement, resinforstærket glasionomercement eller plastcement (kemisk eller dualhærdende). Cementen slynges ned i rodkanalen med en rodspiral eller sprøjtes ned, og der påføres cement på stiftopbygningen, som derefter langsomt og uden for stort pres sættes på plads på tanden. Når cementen er afbundet, fjernes cementoverskud. Der må kun foretages forsigtig justering af opbygning eller præparation umiddelbart efter cementering, da cementen endnu ikke har opnået maksimal styrke. Aftrykstagning til kronen Aftrykstagning til kronen kan foretages umiddelbart efter cementering. Abstract (English) Crown restoration on the endodontically treated tooth Endodontically treated teeth often lack sufficient tooth structure. Therefore, a post and core are often used to increase the retention of a filling, crown or fixed prosthesis. Endodontically treated teeth with a post and core generally have a better prognosis when they are restored with a crown than with a filling. Root canal preparation for a post weakens the tooth. Therefore, a post and core should only be used when there is a need to increase the retention. A prefabricated post with parallel sides gives the best retention and probably the best prognosis for the tooth. The main factor for improving the prognosis of a tooth with post and core is to make use of the ferrule effect of a crown. Litteratur 1. Torbjörner A. Prosthetic treatment of the endodontically treated tooth. In: Nilner K, Karlsson S, Dahl BL, eds. A textbook of fixed prosthodontics: the Scandinavian approach. 2nd ed. Stockholm: Gothia, 2013; Cheung W. A review of the management of endodontically treated teeth. Post, core and the final restoration. J Am Dent Assoc 2005;136: Iqbal MK, Kim S. A review of factors influencing treatment planning decisions of single-tooth implants versus preserving natural teeth with nonsurgical endodontic therapy. J Endod 2008;34: Doyle SL, Hodges JS, Pesun IJ et al. Retrospective cross sectional comparison of initial nonsurgical endodontic treatment and single-tooth implants. J Endod 2006;32: Setzer FC, Kim S. Comparison of long-term survival of implants and endodontically treated teeth. J Dent Res 2014;93: Van Nieuwenhuysen JP, D Hoore W, Carvalho J et al. Long-term evaluation of extensive restorations in permanent teeth. J Dent 2003;31: Kolker JL, Damiano PC, Caplan DJ et al. Teeth with large amalgam restorations and crowns: factors affecting the receipt of subsequent treatment after 10 years. J Am Dent Assoc 2005;136: Stavropoulou AF, Koidis PT. A systematic review of single crowns on endodontically treated teeth. J Dent 2007;35: Aquilino SA, Caplan DJ. Relationship between crown placement and the survival of endodontically treated teeth. J Prosthet Dent 2002;87: Tang W, Wu Y, Smales RJ. Identifying and reducing risks for potential fractures in endodontically treated teeth. J Endod 2010;36: Soares PV, Santos-Filho PC, Martins LR et al. Influence of restorative technique on the biomechanical behavior of endodontically treated maxillary premolars. Part I: fracture resistance and fracture mode. J Prosthet Dent 2008;99: Kelly PG, Smales RJ. Long-term cost-effectiveness of single indirect restorations in selected dental practices. Br Dent J 2004;196: Mannocci F, Bertelli E, Sherriff M et al. Three-year clinical comparison of survival of endodontically treated teeth restored with either full cast coverage or with direct composite restoration. J Prosthet Dent 2002;88: Kolker JL, Damiano PC, Flach SD et al. The cost-effectiveness of large amalgam and crown restorations over a 10-year period. J Public Health Dent 2006;66: Faria AC, Rodrigues RC, de Almeida Antunes RP et al. Endodontically treated teeth: characteristics and considerations to restore them. J Prosthodont Res 2011;55: Isidor F, Moore R. Tandlægers erfaringer med at foreslå og få gennemført behandling med kroner og broer i privat praksis. Tandlægebladet 2003;107: Ichim I, Kuzmanovic DV, Love RM. A finite element analysis of ferrule design on restoration resistance and distribution of stress within a root. Int Endod J 2006;39: Isidor F, Brøndum K, Ravnholt G. The influence of post length and crown ferrule length on the resistance to cyclic loading of bovine teeth with prefabricated titanium posts. Int J Prosthodont 1999;12: Mancebo JC, Jimenez-Castellanos E, Cañadas D. Effect of tooth type and ferrule on the survival of pulpless teeth restored with fiber posts: a 3-year clinical study. Am J Dent 2010;23: Schwartz RS, Robbins JW. Post placement and restoration of endodontically treated teeth: a literature review. J Endod 2004;30: Sahafi A, Peutzfeld A, Asmussen E et al. Effect of surface treatment of prefabricated posts on bonding of resin cement. Oper Dent 2004;29: Fredriksson M, Astbäck J, Pamenius M et al. A retrospective study of 236 patients with teeth restored by carbon fiber-reinforced epoxy resin posts. J Prosthet Dent 1998;80: Naumann M, Koelpin M, Beuer F et al. 10-year survival evaluation for glass-fiber-supported postendodontic restoration: a prospective observational clinical study. J Endod 2012;38: Segerström S, Astbäck J, Ekstrand KD. A retrospective long term study of teeth restored with prefabricated carbon fiber reinforced epoxy resin posts. Swed Dent J 2006;30: Sahafi A, Peutzfeldt A, Ravnholt G et al. Resistance to cyclic loading of teeth restored with posts. Clin Oral Investig 2005;9: tandlægebladet nr

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter

Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter Tekniske komplikationer ved tænder restaureret med rodstifter - en spørgeskemaundersøgelse Anne Peutzfeldt, Alireza Sahafi og Erik Asmussen Holdbarheden af rodbehandlede tænder, der forsynes med rodstifter,

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer?

NR. 22. Kroner og broer. Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? NR. 22 Kroner og broer Hvad er kroner og broer? Hvordan får du lavet en krone/bro? Hvor længe holder kroner og broer? Kroner og broer Hvad er en krone? Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere

Læs mere

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries?

NR. 20. Caries. forebyggelse og behandling. Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? NR. 20 Caries forebyggelse og behandling Hvorfor får man caries? Hvordan behandler man caries? Og hvordan kan man undgå caries? Caries forebyggelse og behandling Caries også kendt som huller i tænderne

Læs mere

Risikofyldte behandlinger - for hvem?

Risikofyldte behandlinger - for hvem? Tandlægeforeningen - Efteruddannelsen Årskursus 2014-2. 4. april Bella Center Risikofyldte behandlinger - for hvem? Flemming Isidor Sektion for protetik Institut for Odontologi, Tandlægeskolen Ting kan

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg

N r. 1 4. Tandfyldninger og -indlæg N r. 1 4 Tandfyldninger og -indlæg Tandfyldninger og -indlæg Mange har prøvet at have et hul i en tand (caries) og få det behandlet med en fyldning. Men der findes forskellige materialer og metoder, og

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

NR. 23. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling NR. 23 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve. Tand med nervebetændelse.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod N R. 3 3 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Implantater Erstatning af mistede tænder med implantater er i dag en

Læs mere

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer

Cementeringsløsninger. Den ideelle cement til alle indikationer Cementeringsløsninger Den ideelle cement til alle indikationer RelyX Ultimate Adhæsiv Resincement Særdeles høj bindingsstyrke Hurtig og let procedure med kun få komponenter og nemmere arbejdsgang Selektiv

Læs mere

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm

flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Ætsbroer flemming isidor, klaus gotfredsen og rie stokholm Kært barn har mange navne. Dette gælder også ætsbroer, som egentlig bør kaldes plastretinerede broer. I denne artikel vil de to betegnelser anvendes

Læs mere

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte

På Vejlemessen 1997 afholdtes et symposium med ovennævnte Garanti på fast protetik?»alt hvad du siger inden noget går galt, er forklaringer; alt hvad du siger når noget er gået galt, er bortforklaringer«- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement

Du vælger vejen Vi har løsningen. RelyX. Unicem. Selvadhærerende Universal Resincement Du vælger vejen Vi har løsningen TM Selvadhærerende Universal Resincement Indikationer Indlæg, Onlays, Kroner og Broer fremstillet af Metal/Metalkeramik Porcelæn/Keramik Komposit Stifter og støbte opbygninger

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann

Forskellen er tydelig. Originalkomponenter fra Straumann Forskellen er tydelig Originalkomponenter fra Straumann 1 Brosch_Original On Original.indd 1 2013-09-04 09:08:49 Det perfekte match i enhver henseende Originale Straumann-komponenter er det anbefalede

Læs mere

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding

Express 2. Optimal balance. mellem klinisk relevante egenskaber. A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Express 2 A-silikone aftryksmaterialer til pistol og håndblanding Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber Indikationer: Aftryk til kroner og broer Aftryk til indlæg og onlays Quick versioner

Læs mere

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder.

i kæbebenet hurtigt. Et nyt implantat kan sættes i allerede efter tre måneder. Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium, som indsættes i kæbebenet, hvor naturlige tænder mangler. Ovenpå implantatet kan man anbringe en enkelt krone, en bro eller proteser, alt afhængig af hvor

Læs mere

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010

Rodstifter og opbygninger. Alireza Sahafi. Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening. Tandlæge, Ph.D. Brush-up kursus. April 2010 Rodstifter og opbygninger Brush-up kursus Alireza Sahafi Tandlæge, Ph.D. Privatpraksis, Kgs. Lyngby April 2010 Årskursus 2010, Dansk Tandlægeforening Program Baggrund: Hvorfor restaurere tanden med opbygning

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG 3 VINKLER AF MATRICE DELEN Det extracoronale CEKA REVAX attachment leveres med tre forskelligt vinklede udbrændbare

Læs mere

Tandimplantater for livet

Tandimplantater for livet Tandimplantater for livet 2 TANDIMPLANTATER FOR LIVET Som naturlige tænder Tandimplantater er en sikker, pålidelig og veldokumenteret løsning til permanent erstatning af én eller flere manglende tænder.

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive

ALL-BOND 2. Bisco. Instructions for Use. Universal Dental Adhesive Bisco 0459 ALL-BOND 2 Universal Dental Adhesive Instructions for Use DK IN-0005R8 Rev. 2/16 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368 ALL-BOND 2 * Universal

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Implantat en kunstig tandrod

Implantat en kunstig tandrod NR. 33 Implantat en kunstig tandrod Et implantat er en mulighed, hvis du mangler én eller flere tænder Implantat en kunstig tandrod Næsten alle kan få foretaget implantatbehandlinger unge såvel som ældre.

Læs mere

Noninvasiv behandling af slid og erosion

Noninvasiv behandling af slid og erosion Noninvasiv behandling af slid og erosion ULLA PALLESEN & JAN VAN DIJKEN Slid og erosion af tænder synes i dag at være et voksende problem for mange patienter. I de fleste tilfælde kan tandlægens tidlige

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Invasiv behandling af slid

Invasiv behandling af slid Invasiv behandling af slid Klaus Gotfredsen & Ulla Pallesen I Odontologi 2012 havde en af artiklerne: Noninvasiv behandling af slid og erosion (1) fokus på restaurerende behandling efter minimal invasiv

Læs mere

Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med

Rodstifter anvendes ofte i rodbehandlede tænder med VIDENSKAB & KLINIK Sekundærpublikation ABSTRACT Er cementfilmtykkelsen af betydning, når rodstifter cementeres adhæsivt? Introduktion og formål Rodstifters retention kan skabes ad mikromekanisk vej ved

Læs mere

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling

Infraktioner i dentin diagnostik og behandling Infraktioner i dentin diagnostik og behandling ULLA PALLESEN Symptomgivende dentininfraktioner (SDI) kan ofte præsentere tandlægen for et diagnostisk og behandlingsmæssigt dilemma. Patienten kan ikke udpege

Læs mere

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand.

Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Føl dig hel igen. Derfor er det vigtigt at erstatte selv en enkelt manglende tand. Har du mistet en tand og er du nu i tvivl om, hvad du skal gøre ved det? Var tandlægen nødt til at fjerne en tand bagerst

Læs mere

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01

BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 BRUGERVEJLEDING for ehuman Brown and Herbransson 3D Interaktivt Tooth Atlas Version 6.01 Tandmorfologi 2 semester 2010 HUSK: Tooth Atlas er et opslagsværk ikke en lærebog! Det skal derfor bruges som supplement

Læs mere

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer

Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber. Express 2. A-silikone aftryksmaterialer Optimal balance mellem klinisk relevante egenskaber TM Express 2 A-silikone aftryksmaterialer Avanceret A-silikone kemi: UCS (Unsaturated Carbosilane Crosslinkers) Indikationer: Aftryk til kroner og broer

Læs mere

a perfect fit Forny smilet med implantater

a perfect fit Forny smilet med implantater a perfect fit Forny smilet med implantater Flere og flere får øjnene op for mulighederne med implantater. Det er livskvalitet at kunne smile og spise det, man har lyst til. Hvad er et tandimplantat? Et

Læs mere

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer

Dias 1 07/09/12 Isolering under fyldninger, provisorier Sebastian Schlafer Dias 1 07/09/12, provisorier Sebastian Schlafer Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodkanalbehandles. For at kunne undgå en rodkanalbehandling skal de rigtige foranstaltninger

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 3 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen

Plastrekonstruktion. 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm. rgsmål 4. semester. Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Plastrekonstruktion 3. dag Plastopbygning 6-6 Gennemgang af spørgsm rgsmål 4. semester Flemming Kemner Afd. for Tandsygdomslære Tandlægeskolen Forbehandling af tanden Forbehandling

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Odontologisk æstetik og etik

Odontologisk æstetik og etik N ORDISK TEMA: ETHICS IN TISTRY Nor Tannlegeforen Tid. 013; 13: 88 9 Palle Holmstrup, Ulla Pallesen, og Søren Schou Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK

ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK ATTACHMENTS CEKA REVAX EXTRACORONAL DANSK EXTRACORONALE ATTACHMENTS KRITERIER FOR VALG ISÆTNING AF MATRICEN Udformningen af den extracoronale del (matricen) er designet til at kunne opredholde god mundhygiejne

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik af akutte endodontiske tilstande BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE Kan ikke standardiseres. Systematiser us og behandling. Jens Knudsen, maj 2011 ANAMNESE: akutte Smerter -8. NØDBEHANDLING: Ex.

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik

3M ESPE. Hver enkelt farve er et mesterværk. Zirkoniumoxid keramik. med naturlig. æstetik Lava 3M ESPE Ceram Hver enkelt farve er et mesterværk Zirkoniumoxid keramik med naturlig æstetik Gendan den naturlige elegance Tanden et af naturens mirakler! Rekonstruktion af dens perfekte skønhed til

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

DUO-LINK UNIVERSAL KIT

DUO-LINK UNIVERSAL KIT Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL KIT Adhesive Cementation System Instructions for Use DK IN-198R2 Rev. 12/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-247-3368

Læs mere

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd

Forbedring af tandsundheden og økonomisk velfærd videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Odontologisk æstetik og etik Odontologisk æstetik og etik I nærværende artikel diskuteres æstetiske behandlinger af tandsættet ud fra en etisk synsvinkel, især

Læs mere

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion

< 1% kontraktion! * Ny standard for kindtandsplast: volumen- Det første posteriore fyldningsmateriale med mindre end 1 % kontraktion Filtek Silorane Posteriort fyldningsmateriale med lav kontraktion Ny standard for kindtandsplast: volumen- < 1% kontraktion! * *

Læs mere

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering.

MATERIALE Den skærende del af alle rodkanalfile er fremstillet af en nikkeltitaniumlegering. WaveOne Gold system DA KUN TIL ODONTOLOGISK ANVENDELSE BRUGSANVISNING STERIL RECIPROKERENDE ENDODONTISK RODKANALFIL, REF. B ST W1GG OG STERILE RECIPROKERENDE ENDODONTISKE PRÆPARERINGSFILE REF. A 0751,

Læs mere

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer

Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier. Lava Precision Solutions. Klinisk succes. med Lava Zirkonia restaureringer Klinisk håndteringsvejledning for tandlæger og dentallaboratorier Lava Precision Solutions Klinisk succes med Lava Zirkonia restaureringer Det perfekte valg er 3M ESPE Lava restaureringer 10 års klinisk

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at

Når vi laver en rodbehandling, ønsker vi enten at videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Endodontiske behandlinger og resultater i Danmark For at kunne informere patienterne om forskellige behandlingsmuligheder er det vigtigt at kende prognosen

Læs mere

Impregum. Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet. Vejen til et bedre aftryk

Impregum. Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet. Vejen til et bedre aftryk Polyæteraftryksmaterialer til Pentamix systemet Vejen til et bedre aftryk Impregum polyæteraftryksmateriale til Pentamix systemet. Præcise aftryk er resultatet af perfekte doserings- og aftryksteknikker,

Læs mere

Alsidig og vellykket.

Alsidig og vellykket. Alsidig og vellykket. Toneangivende inden for protetik. Bioplus Artiplus BioStabil Toneangivende inden for protetik Til dette ambitiøse formål har vi mobiliseret alle vores ressourcer: intensiv forskning,

Læs mere

Logo white_gray_white Logo white_gray_white

Logo white_gray_white Logo white_gray_white Behandlingsfilosofi Vores filosofi er ganske enkel Bevar dine egne tænder hele livet!. Målet for tandklinikken er at hjælpe dig bedst muligt med at bevare dine egne tænder hele livet. Forebyggende behandling

Læs mere

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder.

Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Føl dig hel igen. Sådan kan du få bedre livskvalitet med rekonstruktion af tænder. Undgår du at smile, fordi du mangler en eller flere tænder? Hvornår har du sidst taget en stor bid af et sprødt æble?

Læs mere

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer

Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer Diagnostik og behandling af hypomineraliserede molarer ejnar gaardmand og dorte haubek Introduktion Tanddannelsesforstyrrelser defineres som defekter i de hårde tandvæv, opstået under tanddannelsen. Denne

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING.

TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. TILBUD OG OVERSLAG PÅ TANDBEHANDLING. DATO: 0.0. 00 Navn på Patient ØSTFYNS IMPLANTAT & KIRURGIKLINIK TORVET. DK. 800 NYBORG ØSTFYNS IMPLANTAT- OG KIRURGIKLINIK P P Februar 00. BEHANDLINGSPLANLÆGNING:

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling NR. 16 Kosmetisk tandbehandling Blegning Tandsmykker Piercing Facader og kroner Plastikkirurgi Kosmetisk tandbehandling Flere og flere går i dag meget op i deres udseende og får lavet indgreb på kroppen

Læs mere

Kosmetisk tandbehandling

Kosmetisk tandbehandling N r. 1 6 Kosmetisk tandbehandling Denne brochure er et supplement til de oplysninger, som din tandlæge har givet dig. Tandlæge: Information fra Tandlægeforeningen Tlf. 70 25 77 11 Denne patientvejledning

Læs mere

Konference 2017 for klinikassistenter

Konference 2017 for klinikassistenter Efteruddannelse Konference 2017 for klinikassistenter Endodonti 3. november 2017 Bella Center ARRANGØR: TANDLÆGEFORENINGENS EFTERUDDANNELSE Forsideillustration: TrueTooth by DentalCadre.com VELKOMMEN til

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet

Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou Afdeling for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling af tandagenesi: Kæbekirurgiske aspekter Søren Schou, Odontologisk Institut, Aarhus Universitet Behandling Ortodontiske aspekter Protetiske aspekter Kirurgiske aspekter Multidisciplinært samarbejde

Læs mere

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet:

Tandkødsbetændelse. og paradentose. N r. 2 5. sygdomme i tandkødet: N r. 2 5 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte. Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed.

Implantat-radiologi. Endostale implantater. Komponenter. Skrueformede endostale implantater. Titanium. White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Implantat-radiologi White SC & Pharoah MJ. 5th Ed. Kapitel 31: Orofacial implants Endostale implantater Titanium Rodformet implantat Cylinderformet Skrueformet Skrueformede endostale implantater Skrueformet

Læs mere

EiDORFF dental inspiration

EiDORFF dental inspiration EiDORFF dental inspiration MK KRONE & BRO Materiale: Metalhætte med påbrændt porcelæn. Styrke: 850 Mpa. Præparationsteknik: Knife edge, chamfer, skulder. Cement: Alle typer. Egenskaber: Kosmetisk flot

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER

ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER Cariologi og Endodonti Februar 2015 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 4 ENDODONTI - NØDBEHANDLINGER OG KOMPLIKATIONER NØDBEHANDLINGER Ved endodontisk

Læs mere

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik

Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Enoral Optagelsesteknik Teori for enorale røntgenoptagelser Parallelteknik Dette program beskæftiger sig med den teoretiske viden, der skal til for at kunne indstille røntgenrøret til optagelser med parallelteknik.

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING

Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Cariologi og Endodonti Februar 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 5 ENDODONTI MASKINEL MEKANISK UDRENSNING Rodbehandling er et nuanceret samspil

Læs mere

Hvordan går det med kompositte restaureringer?

Hvordan går det med kompositte restaureringer? VIDENSKAB & KLINIK Oversigtsartikel ABSTRACT Kompositte restaureringer Fyldningsterapi udgør stadig en stor del af tandlægers hverdag. Efter at brugen af amalgam er udfaset, er komposit i dag det mest

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE

Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet FISSURFORSEGLING OG SEAL-BEHANDLING PÅ VOKSNE Cariologi og Endodonti September 2017 Tandlægeskolen, Københavns Universitet Præklinisk kursus i plastiske restaureringer, 4. sem. B Plastiske restaureringer 1, 5. sem. B Vejledning nr. 9 FISSURFORSEGLING

Læs mere

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal

Apikal parodontit. F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 266 70. Lars Bjørndal F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 25; 115: 266 7 Lars Bjørndal Apikal parodontit Principper for behandling af akut apikal parodontit med udgangspunkt i et patienttilfælde Det er vigtigt at forstå at behandlingen

Læs mere

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i

Samtidig med at cariessituationen er blevet forbedret i videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Overgangen fra amalgam til plast har i et vist omfang ikke indflydelse på tandsundheden Af miljømæssige grunde er plastmateriale i dag første valg, når fyldninger

Læs mere