Radikale tanker om Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikale tanker om Europa"

Transkript

1 Radikale tanker om Europa i pausen

2 EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret med udvidelsen med de Øst- og Centraleuropæiske lande og starten på forhandlinger med nye kandidatlande. Det gælder ikke mindst Tyrkiet og landene på Balkan, hvor der er fornuftige perspektiver i at holde fast i fredsprojektet på meget langt sigt. EU er et solidarisk projekt. Derfor står vi overfor en økonomisk genopretningsproces for hvert nyt land, der er kommet ind i Unionen. Men EU bliver i højere og højere grad også stedet, hvor vi arbejder med den realitet, at vi lever i en verden, hvor globaliseringens kræfter dag for dag bliver tydeligere for den enkelte europæer. Europa er i konkurrence med lande som Kina, Indien, USA og andre dele af verden. Tallene er skræmmende, når man ser på investeringerne i forskning, menneskelige ressourcer og produktion med billig arbejdskraft. Europa er nødt til at forholde sig samlet til disse fremtidsperspektiver. Hvis Europa skal gavne den enkelte europæer, skal EU indrettes til at udnytte de bedste sider af de frie markedskræfter i globaliseringen og modstå de værste konsekvenser. Forfatningstraktaten Efter flere års arbejde havnede forfatningstraktaten desværre i et vakuum i Europa. Formålet med traktaten var bl.a. at forenkle traktaterne med henblik på at gøre dem enklere og mere forståelige. Der blev dømt tænkepause, efter traktaten blev afvist i Frankrig og Holland. Præcis da vi havde brug for at en ramme, der kunne gøre os i stand til at se frem til globaliseringens udfordringer, sagde to vigtige lande fra. Ingen ved reelt hvorfor. Men det er en realitet, og Europa blev nødt til at forholde sig til det. Svaret var i første omgang at udsætte ratifikationen og deklarere en tænkepause. Det er ikke kun her i Danmark, vi oplever en meget tøvende debat - det gælder hele Europa. For Det Radikale Venstre har perspektivet hele tiden været det samme. Forfatningstraktaten repræsenterer års arbejde med at skabe de bedste rammer, der kunne samle alle de europæiske lande. Er forfatningstraktaten så død? Det er helt umuligt at svare på. En rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) opstiller syv forskellige scenarier for fortsættelsen af arbejdet med forfatningstraktaten, der hver for sig tager udgangspunkt i forskellige landes ønsker. Se Fremtiden for EU s forfatning mulige scenarier på Ligegyldigt hvordan topmødet i juni forsøger at arbejde videre med forfatningstraktaten, så lever tankerne i Forfatningstraktaten videre.

3 I forhold til den danske tænkepause har man fra Folketingets side valgt at fokusere på følgende problemstillinger: 1. Hvilke af de problemer, som Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt på at løse og hvilken rolle skal EU spille? 2. Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet, og hvordan kan de løses? 3. Hvordan skal debatten om Europas fremtid og en evt. ny traktat organiseres for at sikre bredde, dybde og legitimitet? 4. Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU? 5. Hvor går Europas grænser? I denne folder kan du læse Det Radikale Venstres svar på spørgsmålene. SPØRGSMÅL 1: Hvilke af de problemer, som Europa står overfor, bør der lægges særlig vægt på at løse og hvilken rolle skal EU spille? SPØRGSMÅL 2: Hvilke problemer er de største i EU-samarbejdet, og hvordan kan de løses? Global indflydelse på et fælles værdigrundlag SPØRGSMÅL: Sikrer den nuværende udenrigskonstruktion EU global indflydelse? SVAR: Nej. Vi er nødt til at reformere i forhold til Nice-traktaten. Vi vil fortsat arbejde for, at EU får en fælles udenrigsminister (med indflydelse i både Ministerrådet og Kommissionen). Det er afgørende for at samle udenrigspolitikken ét sted. Der er brug for at udbrede de europæiske værdier, og det svækker EU s indflydelse, at vi taler med flere stemmer. Det er helt afgørende, at vi i EU sikrer sammenhæng mellem det, vi siger, og det vi gør. Det er vigtigt i forholdet til USA, i forhold til det globale klima, i forhold til verdens fattige lande og i forhold til at udbrede ideerne om demokrati og menneskerettigheder. Endelig vil en stærk udenrigspolitisk profil udadtil sende et stærkt signal indadtil og dermed styrke opbakningen til EU. Løsningen af grænseoverskridende problemer SPØRGSMÅL: Hvilke problemer er svære at løse med Nice-traktaten? SVAR: På mange områder trænger EU s beslutningsprocedure til at blive reformeret i en virkelighed med mere end 25 lande. Kompromiserne i Forfatningstraktaten er i forhold til EU s institutioner gode løsninger med enklere og mere åbne beslutningsprocesser. Derudover er inddragelsen af de nationale parlamenter og en øget indflydelse

4 til Europa-Parlamentet et skridt i den rigtige retning. Arbejdet mod åbenhed og demokrati skal fortsætte med eller uden Forfatningstraktaten. De danske forbehold vil i stigende grad sætte os udenfor indflydelse. Tydeligst er det på forsvarsområdet. Her er alle enige om, at forbeholdet hindrer os i at deltage i helt fornuftige operationer. Vi deltager heller ikke med vægt i de diskussioner, der i dag er med til at indrette fremtidens samarbejde på området. Derfor burde vi ved en folkeafstemning blive enige om at deltage fuldt ud i dette samarbejde. I forhold til et andet af de grænseoverskridende problemer står Danmark i en speciel situation. Forfatningstraktaten lagde op til en speciel løsning i forhold til de danske forbehold, og indskrevet i teksten er en mulighed for et specielt flygtningeforbehold. Det Radikale Venstre har aldrig været tilhænger af denne omskrivning. Der er oplagte gevinster ved at samarbejde om flygtninge- og indvandrerpolitikken her burde vi løfte i fælles flok. Det samme gælder i høj grad for bekæmpelsen af terror og den organiserede kriminalitet. Derfor var Forfatningstraktatens forslag om at skabe et tæt fælles samarbejde om området nødvendigt og perspektivrigt, selvom om Danmark ikke kunne deltage på grund af det retlige forbehold. En bæredygtig udvikling af Europa SPØRGSMÅL: Er Nice-traktaten svaret på at sikre miljøet, fremtidssikre velfærdsstaten og den sociale udligning i Europa? SVAR: EU er et fantastisk demokratisk projekt, der udgør en modvægt til de frie markedskræfter. Europa står overfor en periode med store omvæltninger. Globaliseringens betydning for økonomien er overvældende. Det europæiske samarbejde skal kunne håndtere globaliseringens udfordringer op og vedtage demokratiske prioriteringer. Her kan man spørge, om EU er gearet til at tage disse udfordringer op. EU skal være stedet, hvor vi prioriterer miljøet og samtidig skaber arbejdspladser her kan alle traditionelle politiske uenigheder belyses på vejen til beslutninger. Men EU kan ikke gennemtrumfe økonomiske reformer i de enkelte lande tag bare Tysklands, Frankrigs og Italiens strukturelle problemer. Derimod kan EU støtte innovation, forskning og en fri gennemstrømning af ideer og udnytte disse ved at opretholde et frit marked. EU skal bekæmpe kortsigtet national egoisme og protektionisme.

5 EU s institutioner Er der så slet ikke steder, vi kan tage op til overvejelse i den europæiske konstruktion? Jo, det er der bestemt. For vi oplever også i Danmark Europas stigende indflydelse. Der skal vi i høj grad se på mulighederne for demokratiets kontrol af markedets kræfter. Det kræver stærke demokratiske institutioner, som har stor legitimitet i befolkningerne. Det gælder f.eks. hvordan vi skal sikre konkurrenceloven, fødevaresikkerheden og medicinalbranchen i en tid med meget store teknologiske fremskridt og utrolige mængder af penge investeret. Men vi må indrømme, at nogle af EU s institutioner set med danske briller bevæger sig uvant demokratisk. Komitologiprocedurer, hvor Kommissionen (der er embedsværk) får lov at træffe den endelige afgørelse (f.eks. i GMO-sagerne) og EF-domstolen, der som den amerikanske højesteret bevæger sig klart ind i de områder, som danskerne traditionelt betragter som den politiske sfære. Det kan vi diskutere - for de skal både kunne handle og opnå legitimitet. SPØRGSMÅL 3: Hvordan skal debatten om Europas fremtid og en evt. ny traktat organiseres for at sikre bredde, dybde og legitimitet? SPØRGSMÅL 4: Hvordan styrker vi borgerdeltagelsen i EU? Hvert land diskuterer EU på deres egen måde. Kommissionen har sat sin plan D i gang, der mest handler om, hvordan man skaber det europæiske offentlige rum. Det er næsten en umulig opgave uden at inddrage de forskellige lande, fordi EU stadig er et nyt demokratisk niveau. Men Muhammed-sagen er et godt eksempel på, at når globaliseringen for alvor rammer et land som Danmark, er det altafgørende, at vi ikke står alene. EU s grundkonstruktion er overordnet set den samme som ved dannelsen af samarbejdet, selvom der er sket forskydninger i retning af større indflydelse til den direkte valgte demokratiske valgte forsamling. Men stadigvæk må EU-samarbejdet generelt betegnes som uoverskueligt og lukket for alle, der ikke arbejder i eller med systemet. Derfor er der god grund til at gå samarbejdet efter med en tættekam med henblik på, hvad der allerede inden for den eksisterende traktat kan opnås i forhold til åbenhed, forenkling af beslutninger mv., herunder også overvejelse af mulighederne for at fjerne åbenlyse absurditeter som f.eks. parlamentets placering i såvel Bruxelles som Strasbourg.

6 Som tidligere nævnt er der derudover en række problemstillinger, der er fremmede for den danske forståelse af demokratiet: Beslutningsgangen i komitologi-procedurerne, Domstolens rolle og en mere principiel diskussion af Kommissionens status. Kommissionen er vogteren af de europæiske traktater og har den formelle ene-initiativ-ret i udviklingen af forslag på europæisk niveau. Men kunne man ikke forestille at dette blev suppleret sådan som foreslået i forfatningstraktaten med muligheden for borgerinitiativ f.eks. ved at 1 mio. borgere fra forskellige lande kan fremsætte et forslag, som Kommissionen skal tage begrundet stilling til. Det kunne f.eks. være at skabe en opinion mod transporterne af dyr gennem Europa. I denne diskussion må man også inddrage de nationale parlamenters rolle. De nationale politikere har i dag en langt højere legitimitet end deres europæiske kollegaer. Derfor er en yderligere inddragelse af de nationale parlamenter som foreslået i forfatningen et helt nødvendigt skridt. Det kunne ske samtidig med, at vi overvejer om behandlingen af EU-sager i Danmark sker på det bedst mulige grundlag, og vi kan blive endnu bedre til at indarbejde EU i det, vi normalt betegner som indenrigspolitik. SPØRGSMÅL 5: Hvor går Europas grænser? Europas størrelse Det europæiske samarbejde har vokset sig stort og har samlet Europa. Udvidelsen er grundlagt ud fra tanken om et fredeligt og stabilt Europa. På baggrund af Københavns-kriterierne har den seneste udvidelse lagt vægt på et fælles europæisk værdigrundlag. Uden accept af dette grundlag intet medlemskab. Den nærmeste fremtid byder på nye udfordringer for udvidelsen af EU. Det må man forholde sig til i de kommende år, hvor mange vil forsøge at sætte en stopper for optagelsen af nye medlemslande. Indenfor et årti vil vi blive stillet overfor ansøgninger fra Ukraine og muligvis andre af de tidligere Sovjet-republikker. Det er absolut en diskussion, Europa skal være på forkant med. Men allerede nu arbejder EU meget fremadrettet ved sin Naboskabspolitik (sammen med f.eks. Rusland) og med oprettelsen af en fælles told- og samarbejdsområde med alle middelhavslande. Rumænien og Bulgarien SPØRGSMÅL: Skal udvidelsen stoppe nu? SVAR: Nej. De to lande er allerede tæt på medlemskab. De har i mere

7 end ti år arbejdet frem imod at kunne opfylde EU s betingelser og især Bulgarien er tæt på fuldgyldigt medlemskab. Tyrkiet SPØRGSMÅL: Skal Tyrkiet have fuldt medlemskab? SVAR: Ja, endemålet er for Det Radikale Venstre fuldt medlemskab. Optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet er helt centrale i arbejdet med at bygge bro til den arabiske verden. Men optagelsen af Tyrkiet bliver en meget lang proces, hvor vi nødvendigvis må tænke anderledes i forhold til optagelsesforhandlingerne. I dette spil er der både religiøse, demokratiske og økonomiske parametre. Det Radikale Venstre har gentagne gange understreget, at EU ikke er en religiøs forening. Derfor kan det, at Tyrkiet er et muslimsk funderet land, aldrig blive et argument for udelukkelse. Derimod skal Tyrkiet igennem en lang proces for at overbevise Europa om, at demokrati, respekt for menneskerettigheder og retsstaten ikke kun er formelt vedtaget, men også virker i praksis. Vi har ikke opfundet nye krav til tyrkerne. Men vi skal anerkende og indstille os på, at der er behov for en langt længere proces, end den vi kender fra tidligere optagelser. Vi er nødt til allerede nu at fortælle den tyrkiske befolkning, at der er betydelig risiko for, at et eller flere medlemslande modsætter sig tyrkisk medlemskab. Også selv om Tyrkiet opfylder alle krav. Det er et vilkår, som Tyrkiet deler med alle tidligere kandidatlande. Men Tyrkiet er det første land, hvor det i praksis kan vise sig, at EU ikke kan levere medlemskabet, selv om et land til punkt og prikke opfylder kravene. Frankrig har allerede på dette tidlige tidspunkt besluttet sig for en folkeafstemning om spørgsmålet, og hvis bare ét land modsætter sig optagelse, kan Tyrkiet ikke blive medlem af EU. Det kan synes urimeligt, men det er et politisk vilkår, som ikke må komme som en overraskelse for hverken den tyrkiske eller EU s befolkninger. Balkan SPØRGSMÅL: Skal Balkan med i samarbejdet? SVAR: EU har en dialog med dele af Balkan, som igen og igen har været et konfliktfyldt brændpunkt i Europas historie. Balkan-landene befinder sig på vidt forskellige stadier, men det overordnede formål om at skabe fred og stabilitet er også af afgørende betydning for denne del af Europa. Vejen mod et stabilt demokrati med respekt for menneskerettighederne er ofte hård og problemfyldt. Men EU har en chance for at hjælpe, presse på og fremme den rigtige udvikling i landene, hvis muligheden for fuldt medlemskab bliver fastholdt. I øjeblikket er der spænding omkring udleveringen af eftersøgte til krigsforbryderdomstolen.

8 radikale.dk Det Radikale Venstre Christiansborg 1240 København K tlf

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

D E AGSORDENEN UROPA PÅ

D E AGSORDENEN UROPA PÅ EUROPA DAGSORDENEN PÅ EU s historie... 1 1945-1958: Aldrig igen! begyndelsen på samarbejdet... 1 1959-1972: Kold krig og økonomisk vækst... 1 1973-1985: EF udvides Danmark kommer med... 1 1986-1991: En

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Kapitel 7. Konklusion

Kapitel 7. Konklusion Kapitel 7. Konklusion 7.1 Indledning Siden 1993 har Danmark haft en særstilling i forhold til samarbejdet i den Europæiske Union. Selvom Danmark er fuldgyldigt medlem af EU, har Danmark en række undtagelser,

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU

Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet i EU ISBN-nummer: 978-87-87803-14-4 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2010 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 EU og naboerne

Læs mere

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA

VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA VENSTRES EU-PROGRAM LØSNINGERNES EUROPA 2014-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 Udfordring 1: Vækst og beskæftigelse 6 Venstres løsninger 7 Slip den globale handel fri 7 Færdiggør det indre marked 7 Topforskning

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven?

Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? Bør menneskerettighederne styrkes i Grundloven? - af Kai Sørlander I gennem snart flere år har der været talt om, at tiden nu igen er kommet til en revision af Grundloven. En væsentlig begrundelse er,

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den.

Tak til de rigtig mange, der har deltaget aktivt i debatten! Vi glæder os til at fortsætte den. Over de kommende 20 år vil verdensøkonomien blive fordoblet. Millioner vil arbejde sig ud af ekstrem fattigdom, og den globale middelklasse vil vokse med 3 milliarder mennesker. Væksten vil fortsætte forskydningen

Læs mere

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid

Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid Det kan de slet ikke tåle at høre : Torben Lund om Europaparlamentet og EU s fremtid I 1999 blev Torben Lund valgt ind i Europaparlamentet som Socialdemokratiets spidskandidat men i september offentliggjorde

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET Principprogram HÅNDEN PÅ HJERTET Forord Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Tema om Europa 4 / August/September 2005 Et nyt Radikal Dialog Som du sikkert allerede har lagt mærke til på forsiden af dette

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020

DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 DEN NY VERDEN 2008:3 Udviklingssamarbejde anno 2020 1 DEN NY VERDEN 2008:3 Kolofon Faglig redaktion på dette nummer: Lars Engberg-Pedersen Ansvarshavende redaktør: Jesper Linell Layout: Allan Lind Jørgensen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere