Frankiske Rige Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke"

Transkript

1 Kalmar-unionen Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien Sovjetunionen Romerriget 200 f.v.t. - ca. 500 e.v.t. Efter Romerrigets sammenbrud var Europa domineret af en række små samfund. Frankiske Rige Kejser Napoleon Beg. af 1800-tallet Hitler Det første forsøg på at samle alle europæiske folk i én stat. Staten ledes af en kejser. Man prøvede bevidst at gøre alle de erobrede folkeslag til romere. Midlet til at holde sammen på alle var en stor hær, fordi mange ikke kunne lide det romerske styre. Mange havde stadig drømmen om ét samlet Europa Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Alle forsøg på samling til én fælles stat er mislykket.?

2 Grundstenen til det EU, vi kender i dag, blev lagt kort efter 2. Verdenskrig, hvor Europa var en verdensdel i kaos. For at sikre fred, stabilitet og økonomisk vækst fødtes tanker om et nært og fast samarbejde mellem de tidligere krigsførende lande. Europa og Den Kolde Krig Europa ødelagt af krig:england, Frankrig og Tyskland har ikke afgørende betydning i verdenspolitikken. De stærke supermagter er USA og Sovjetunionen Den 9. maj 1950 præsenterede Frankrigs udenrigsminister, Robert Schuman, et forslag om det Europæiske Kulog Stålfællesskab. Forslaget udsprang af et ønske om en fælles kontrol med de industrier, som havde gjort et militært oprustningskapløb muligt før og under krigen. Formålet var via kontrol med de tunge industrier at umuliggøre krig mellem de deltagende lande verdenskrig afsluttes Der var seks europæiske lande, som underskrev Traktaten om det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, og dermed grundlagde det samarbejde vi i dag kender som EU. Frankrig havde jernmalm, og Tyskland kul. Begge dele skal bruges for at lave stål, som skal bruges for at lave maskiner og kanoner. Traktaten om det Europæiske Kulog Stålfællesskab trådte i kraft i 1952 og blev startskuddet til en omfattende europæisk integrationsproces. De seks lande var: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxembourg og Tyskland.

3 Gennem årene har samarbejdet udviklet sig såvel i dybden som i bredden, hvilket betyder, at samarbejdet er blevet stadig mere omfattende (flere politikområder), og at flere lande er kommet med i samarbejdet. Harmonisering af regler om samhandel. Den første justering af det europæiske samarbejde kom i 1958, da Rom-traktaten trådte i kraft. Medlemslandene var blevet enige om at arbejde hen imod et fælles marked med afskaffelse af indre toldmure og etablering af en vis beskyttelse mod varer udefra. For at nå det oprindelige mål om et fælles marked vedtog EF i 1985 "EF-Pakken", som den blev døbt i Danmark. Det officielle navn er "Den Europæiske Fællesakt". Formålet med denne traktatændring var at gennemføre det indre marked, som det var blevet foreslået af Kommissionen i Den 1. januar 1993 var det indre marked i det store hele på plads Danmark og England søger optagelse Tyrkiet søger optagelse I november 1993 trådte en ny ændring af EU-traktaterne i kraft. Denne traktatændring blev omtalt som Maastricht-traktaten og betød blandt andet, at EF fik et nyt navn: Den Europæiske Union eller blot EU. I 1981 blev Grækenland medlem Før EU nåede så langt, måtte traktaten til folkeafstemning i nogle af medlemslandene. I Danmark var Maastrichttraktaten til folkeafstemning to gange, anden gang suppleret af Edinbourghaftalen, der indebar de fire danske forbehold. Danmark blev medlem af det daværende EF i 1973 efter en folkeafstemning i På samme tidspunkt blev også Irland og Storbritannien medlemmer af EF blev også Spanien og Portugal optaget i EU Sverige, Finland og Østrig blev medlemmer af EU i 1995.

4 I traktaten fra 1993 blev det ligeledes fastslået, at de lande, som kunne leve op til en række økonomiske kriterier, ville gå sammen om en ny valuta den 1. januar Den beslutning har foreløbig resulteret i, at 13 af de 27 EU-lande har afløst deres nationale valuta med euroen Euromønter og - sedler kom på gaden den 1. januar Der er flere lande, som gerne vil være medlemmer af EU. Tyrkiet, Kroatien og Makedonien har søgt om optagelse i EU. Tyrkiet og Kroatien startede optagelsesforhandlingerne med EU i oktober 2005, og Makedonien blev på topmødet i december 2005 anerkendt som kandidatland. Der er dog ikke fastsat en dato for, hvornår Makedonien kan starte optagelsesforhandlinger. I forsommeren 2005 sagde både den franske og den hollandske befolkning "nej" til forfatningstraktaten. På den baggrund besluttede Det Europæiske Råd i juni 2005 at iværksætte en "tænkepause" hvor medlemslandene og deres befolkninger skulle debattere fremtidens Europa Efter to års tænkepause mødtes stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemslande til topmøde i Bruxelles den juni Her blev der efter lange forhandlinger opnået enighed om et mandat til en regeringskonference, som skal udarbejde en ny traktat for EU. Mandatet benævner den nye traktat "reformtraktaten". Samtidig med fik det portugisiske formandskab til opgave at udarbejde et traktatudkast. Regeringskonferencen blev indledt den 23. juli Her fremlagde det portugisiske formandskab traktatudkastet, som regeringskonferencen skal arbejde ud fra. Det tilstræbes at afslutte forhandlingerne om reformtraktaten på et uformelt topmøde i Lissabon den oktober 2007 og at underskrive traktaten på topmødet i december. Herefter skal de enkelte medlemslande ratificere traktaten, således at ratifikationsprocessen kan afsluttes inden valget til Europa- Parlamentet i juni Amsterdamtraktaten fra 1997 Ændringer: Større magt til store lande. Forstærkede samarbejde En mindre gruppe lande kan samarbejde. Ved afstemning: Fra enstemmig til flertalsafgørelser Nicetraktaten fra 2000 som skulle gøre EU klar til den store udvidelse i 2004, trådte i kraft den 1. februar Denne femte udvidelse blev en realitet i december Her lykkedes det nemlig på topmødet i København at færdiggøre optagelsesforhandlingerne med otte lande fra Centralog Østeuropa samt Cypern og Malta. Med den aftale kunne EU den 1. maj 2004 udvide sin medlemskreds fra tidligere 15 lande til 25 europæiske lande I 2004 skete den største udvidelse af EU nogensinde med hele 10 nye medlemslande på én gang. Indtil 2004 havde EU kun omfattet lande fra Vesteuropa. Med den sidste nye udvidelse har EU også fået medlemslande fra Central- og Østeuropa: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet. De nye lande godkender/kopierer siders EUlovgivning. 10 fattige lande:tilsammen producerer deres landbrug lige så meget som Holland. EU udnævner 2007 til at være europæisk år for lige muligheder for alle. Køn, race/etnicitet, alder, seksualitet, tro/religion, handicap. Sådan ser EU s europakort ud: flash_docs/europakort/ Find de sidste tal om EU s medlemslande:: fakta/tal/ De to resterende kandidatlande, Bulgarien og Rumænien, kunne afslutte optagelsesforhandlingerne i december 2004, hvilket gjorde det muligt, at fuldføre den femte udvidelsesrunde med Bulgariens og Rumæniens optagelse i EU den 1. januar Med Bulgariens og Rumæniens optagelse blev EU udvidet fra de tidlige 25 lande til de nuværende 27 medlemslande.

5 1972 Afstemninger 1986 Hvad stemte vi om? Hvad stemte vi om? Den 2. oktober 1972 stemte et flertal af danskerne ja til Danmarks optagelse i EF. Danmark blev derfor medlem af EF den 1. januar Danmark tiltrådte ved optagelsen tre traktater: EØF-traktaten Euratom-traktaten Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab EØF-traktaten var den vigtigste af de tre traktater. Den sigtede bl.a. på at udvikle et fælles marked for industrivarer samt en fælles landbrugspolitik for EF s medlemslande. Traktaten indeholdt desuden bestemmelser om oprettelsen af en fælles toldunion, handelspolitik, transportpolitik og konkurrencepolitik m.v. Endelig rummede EØF-traktaten også en mere politisk målsætning om at udvikle en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk. Den 2. oktober 1972 mødte de danske vælgere talstærkt frem ved stemmeurnerne. Valgdeltagelsen blev på hele 90,1 %, og dommen var klar. Trods Norges nej en uge tidligere stemte 63,4 % af danskerne ja til dansk medlemskab af EF, mens 36,6 % af vælgerne hellere havde set Danmark uden for. I januar 1986 blev EF-landene enige om teksten til en ny traktat Den Europæiske Fælles Akt. I Danmark fik den nye traktat hurtigt tilnavnet EF-pakken. Hovedformålet med traktaten var at etablere et indre marked, der ville gøre den europæiske industri mere konkurrencedygtig. Det skulle bl.a. ske ved at afskaffe mere end 300 såkaldte tekniske handelshindringer inden den 1. januar Et andet formål med traktaten var at styrke EF s hidtidige uformelle udenrigspolitiske samarbejde og formulere en fælles europæisk udenrigspolitik. Det udenrigspolitiske samarbejde skulle dog forblive et mellemstatsligt samarbejde. Traktaten indførte desuden en ny samarbejdsprocedure, der gav Europa-Parlamentet mere indflydelse på dele af lovgivningen i EF. Eksempelvis ville Parlamentet fremover blive hørt to gange i forbindelse med forslag vedrørende det indre marked. Samtidigt fik Rådet mulighed for at vedtage lovgivning med kvalificeret flertal frem for enstemmighed på disse områder. Traktaten indeholdt også bestemmelser om, at medlemsstaterne på visse betingelser kunne bevare strengere nationale regler af hensyn til miljø og arbejdsmiljø. Den 27. februar 1986 gik 75,4 % af de stemmeberettigede danskere til folkeafstemning om EFpakken. 56,2 % stemte ja til Danmarks tilslutning til EF-pakken, mens 43,8 % stemte nej. Herefter kunne Danmark ratificere traktaten, som trådte i kraft den 1. juli 1987.

6 Maastricht-traktaten markerede en ny epoke i det europæiske samarbejde, idet traktaten oprettede en europæisk union. Traktaten udvidede EFsamarbejdet med en økonomisk og monetær union, en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, et samarbejde om retlige og indre anliggender, en social dimension og en styrkelse af miljøbestemmelserne. Derudover introducerede traktaten en række nyskabelser som unionsborgerskab, ombudsmandsinstitutionen, nærhedsprincippet og Regionsudvalget. Den 2. juni sagde danskerne nej til Maastricht-traktaten. Afgørelsen var tæt, idet 50,7 % stemte nej, mens 49,3 % stemte ja. Valgdeltagelsen var på 83,1 %. Det danske nej sendte chokbølger ud i hele Europa. Maastricht-traktaten kunne nemlig kun gennemføres, hvis samtlige medlemslande godkendte den. Derfor måtte der findes en løsning på det danske nej til traktaten, så de andre lande kunne fortsætte deres samarbejde med Maastricht-traktaten. Oven på nej et ved folkeafstemningen i 1992 forhandlede Folketingets partier, med undtagelse af Fremskridtspartiet, sig frem til en politisk aftale. Aftalen blev døbt det nationale kompromis og erklærede, at Danmark kunne tilslutte sig Maastricht-traktaten, hvis en række krav blev opfyldt. På Det Europæiske Råds møde i Edinburgh i december 1992 forhandlede den danske regering med de 11 andre EF-lande om at få de danske krav med i traktatgrundlaget. Forhandlingerne endte med, at Danmark fik indført fire forbehold: 1. Unionsborgerskabet træder ikke i stedet for det nationale statsborgerskab, og det afgøres udelukkende efter dansk lovgivning, hvem der får dansk statsborgerskab. 2. Danmark indfører ikke euroen som møntfod. 3. Danmark deltager ikke i EU s fælles forsvarspolitik. 4. Danmark deltager ikke i den del af det retlige samarbejde, hvor der bruges flertalsafgørelser og Danmark kan risikere at blive nedstemt. Det er i dag EU s asyl- og indvandringspolitik samt det civilretlige samarbejde. De politiske partier, som stod bag det nationale kompromis, aftalte efterfølgende, at forbeholdene kun kan fjernes ved en folkeafstemning. Det var disse fire forbehold sammenholdt med den oprindelige Maastrichttraktat, der blev sendt til folkeafstemning den 18. maj Folkeafstemningen endte med et klart ja til Maastricht-traktaten med de fire danske forbehold. Valgdeltagelsen var på 86,5 % og 56, 7 % stemte ja, mens 43,3 % stemte nej. Maastricht-traktaten kunne herefter træde i kraft den 1. november Amsterdam-traktaten medførte en række væsentlige ændringer af EU-samarbejdet. Nogle af disse ændringer var flere flertalsafgørelser i Rådet og øget indflydelse til Europa-Parlamentet. Sammenlignet med tidligere traktater indeholdt Amsterdam-traktaten dog ikke de store institutionelle reformer og medførte en mindre grad af suverænitetsafgivelse. En af de væsentlige nyskabelser i Amsterdam-traktaten var det såkaldte søjlespring inden for retspolitikken. Områder som grænsekontrol, indvandring og asyl havde hidtil hørt under det mellemstatslige EU-samarbejde. Nu blev de flyttet til det overstatslige samarbejde, hvor EU kan vedtage regler, som gælder direkte i medlemsstaterne. Derudover blev dele af Schengensamarbejdet, som tidligere havde været et mellemstatsligt samarbejde uden for EU, nu en del af det overstatslige samarbejde i EU. Disse tiltag betød, at Danmarks retlige forbehold blev aktiveret. Amsterdam-traktaten gav også mulighed for at udvide EU med op til fem nye medlemslande. Den 28. september 1998 gav 76,2 % af de stemmeberettigede danskere deres mening om Amsterdamtraktaten til kende. 55,1 % stemte ja til traktaten, mens 44,9 % stemte nej. Amsterdam-traktaten trådte i kraft den 1. maj 1999.

7 2000 Et af de forbehold, som Danmark fik med Edinburghafgørelsen fra 1993 bevirker, at Danmark står uden for eurosamarbejdet. I marts 2000 ønskede den danske regering at få euroforbeholdet ophævet. Det krævede imidlertid en folkeafstemning. Danske folkeafstemninger om EU Emne Dato Stemmeproc ent Danmark i EF ,1% 63,4% 36,6% EF-Pakken ,4% 56,2% 43,8% Ja Nej Derfor gik danskerne til folkeafstemning den 28. september 2000 for at afgøre, om euroforbeholdet skulle ophæves, så Danmark kunne deltage i den fælles valuta, euroen. Maastrichttraktaten Maastrichttraktaten + Edinburgh ,1% 49,3% 50,7% ,5% 56,7% 43,3% Hvis Danmark valgte at deltage i eurosamarbejdet, skulle den danske krone udskiftes som national valuta til fordel for euroen. Deltagelse i eurosamarbejdet ville også betyde, at Den Europæiske Centralbank skulle varetage pengepolitikken på Danmarks vegne i stedet for Nationalbanken. Den danske nationalbankdirektør ville til gengæld få en plads i Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd, der fastlægger pengepolitikken på eurolandenes vegne. Amsterdamtraktaten ,2% 55,1% 44,9% Euroen ,6% 46,8% 53,2% Ved folkeafstemningen den 28. september 2000 var valgdeltagelsen på 87,6 %. Heraf stemte 46,8 % ja, mens 53,2 % stemte nej til ophævelse af euroforbeholdet. Derfor deltager Danmark fortsat ikke i den fælles europæiske valuta.

8 Danske værdier: Grundtvig: Og da i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt Harmonisering Europas Forenede Stater Forsikringer Muslimerne i Tyrkiet Kroner og øre Lobbyisme Det danske flag Hvad gør os danske Demokrati Eu står for mere end 1/3 af al handel i verden Taler med én stemme i udenrigspolitik Det store Sovjetunionen brød sammen Velfærdsstaten Bliver vi oversvømmet af fremmede fra europas fattige lande Hvordan kan vi i Danmark blive bedre til at give lige muligheder for alle Landbrugsstøtte og prisdumping EU giver i gennemsnit 0,42% af BNP i u- landshjælp

D E AGSORDENEN UROPA PÅ

D E AGSORDENEN UROPA PÅ EUROPA DAGSORDENEN PÅ EU s historie... 1 1945-1958: Aldrig igen! begyndelsen på samarbejdet... 1 1959-1972: Kold krig og økonomisk vækst... 1 1973-1985: EF udvides Danmark kommer med... 1 1986-1991: En

Læs mere

Traktat om en forfatning for Europa

Traktat om en forfatning for Europa Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 63 O Redegørelse til Folketinget Traktat om en forfatning for Europa som undertegnet i Rom 29. oktober 2004 Redegørelse til Folketinget: Traktat om en forfatning for

Læs mere

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen

Europa. fra A til Å. Håndbog i europæisk integration. Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik. Europa Kommissionen Europa fra A til Å Håndbog i europæisk integration Werner Weidenfeld Wolfgang Wessels Institut für Europäische Politik Europa Kommissionen 2 Indholdsfortegnelse Forord Europa i opbrud Vejledning til Europa

Læs mere

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004

EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 EU 2004 BERETNING TIL FOLKETINGET VEDRØRENDE UDVIKLINGEN I DEN EUROPÆISKE UNION 2004 1 Indhold forord 3 eu s forfatningstraktat eu s forfatningstraktat 4 tværgående forhold eu s udvidelse 7 nye ansigter

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

Kapitel 7. Konklusion

Kapitel 7. Konklusion Kapitel 7. Konklusion 7.1 Indledning Siden 1993 har Danmark haft en særstilling i forhold til samarbejdet i den Europæiske Union. Selvom Danmark er fuldgyldigt medlem af EU, har Danmark en række undtagelser,

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET

FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET FORENET I MANGFOLDIGHED EUROPA27 AF YLVA NILSSON EUROPA-PARLAMENTET Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2010 ISBN 978-92-823-3212-2 De Europæiske Fællesskaber,

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie

Et klart ja. Så afsted til Sherwood. Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Nedslag i 40 års dansk Europa-historie Europa-Kommissionen Repræsentationen i Danmark, Maj 2013 Så afsted til Sherwood Engang var det nærmest en britisk dyd at tage fra de rige og give til de fattige.

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.

Argumenthåndbog. Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev. Argumenthåndbog Udgivet af Den Danske Europabevægelse Bremerholm 6, 1069 København K e-mail: eubev@eubev.dk Hjemmeside: www.eubev.dk Ansvarshavende redaktør Rina Valeur Rasmussen Redaktion Sebastian Lang-Jensen

Læs mere

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern

Finland. Sverige Estland. Letland. Polen. Ungarn Rumænien. Bulgarien. Grækenland Tyrkiet. Cypern EU Finland De 15 nuværende medlemslande i EU Sverige Estland De 10 lande, som efter planen bliver fuldgyldige medlemmer af EU i maj 2004. Irland Danmark Letland UK Litauen De to lande, som efter planen

Læs mere

EU s reformation og de evige danske forbehold

EU s reformation og de evige danske forbehold EU s reformation og de evige danske forbehold Forenklet traktat, kompliceret løsning Forsvar med forbehold ØMU solid succes Brug og misbrug af folkeafstemninger Vejviser til primærvalgene Michael Ehrenreich

Læs mere

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3

Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK EUROSYSTEMET DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER INDHOLD Forord af formanden for Den Europæiske Centralbank 3 1. Vejen til økonomisk og monetær union 1.1 Europæisk integration

Læs mere

Europa Vidensmagasinet for unge

Europa Vidensmagasinet for unge Europa Vidensmagasinet for unge Den Europæiske Union Dette vidensmagasin med tilhørende lærerhæfte findes på internettet på europa.eu/teachers-corner/index_da.htm bookshop.europa.eu Europa-Kommissionen

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957

Europa- Kommissionen. Én valuta til ét Europa. siden 1957 Europa- Kommissionen Én valuta til ét Europa siden 1957 Én valuta til ét Europa Én valuta til ét Europa INDHOLDSFORTEGNELSE: Hvad er Den Økonomiske og Monetære Union?... 1 Vejen til Den Økonomiske og Monetære

Læs mere

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen

Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen ISBN: 87-87803-40-2 Euroforbeholdet baggrund og argumenter for deltagelse i euroen Udgivet af tænketanken Ja til Europa 2003 Europabevægelsen

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU

POLITIK. 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU RADIKAL 13/14 POLITIK 18. december 2003 UDVIDET TEMANUMMER OM EU INDHOLD Det mener jeg 2 Mariannes klumme 3 Arbejdsmarkedet efter udvidelsen 4 Danmarks internationale parti 6 Retlige og indre anliggender

Læs mere

EUs retspolitik - og det danske forbehold

EUs retspolitik - og det danske forbehold EUs retspolitik - og det danske forbehold 2011:1 Tænketanken NyAgenda Red. : Drude Dahlerup Hvad er NyAgenda? Indhold Tænketanken NyAgenda har til formål at fremme analyser og debat omkring EU s virke

Læs mere

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER

TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EU S DILEMMAER TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD 02 TYRKIET I EU? EU S IDENTITET, VÆRDIER OG GRÆNSER AF UFFE ØSTERGÅRD Den 3.

Læs mere

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2007

TIRSDAG DEN 18. DECEMBER 2007 1 TIRSG DEN 18. DECEMBER 2007 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand (Mødet åbnet kl. 15.05) 1. Genoptagelse af sessionen Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt torsdag den

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto

Den 31. juli 1961 fremlagde Jens Otto 60 Et overnationalt Europa Valget havde ikke været let, fordi det var et valg mellem følelser og forstand. De europæiske Fællesskaber var 25. marts 1957 blevet etableret af Benelux-landene, Frankrig, Tyskland

Læs mere