Det danske formandskabs resultater. Ét Europa Fra København til København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det danske formandskabs resultater. Ét Europa Fra København til København"

Transkript

1 Det danske formandskabs resultater Ét Europa Fra København til København

2 Produktion: 2002 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads København K Design: Bysted A/S ISBN:

3 Det danske formandskabs resultater Ét Europa Fra København til København 1

4 Ét Europa 3 1. Fra København til København 6 2. Frihed, sikkerhed og retfærdighed Bæredygtig udvikling Sikre fødevarer Globalt ansvar 21 2

5 Ét Europa Det danske formandskabs mål og resultater Det danske formandskab løste den historiske opgave, det var at afslutte optagelsesforhandlingerne med de første 10 kandidatlande. Samtidig gav Det Europæiske Råd på mødet i København et klart signal til de øvrige kandidatlande om, at udvidelsesprocessen fortsætter. Dermed er den overordnede vision om ét Europa blevet til virkelighed. Der er også opnået mange andre resultater til gavn for borgerne og virksomhederne som f.eks.: Liberalisering af el- og gasmarkederne i EU, som vil føre til lavere priser for forbrugere og virksomheder. Oprettelsen af et fælles europæisk luftrum, Single European Sky, der letter afviklingen af flytrafik i Europa og fører til færre aflysninger, kortere ventetider og en endnu mere sikker lufttrafik. Vedtagelse af nye regler om fødevaresikkerhed, der giver forbrugerne større tryghed og betyder, at færre på sigt vil blive syge af bakterier i maden. Ethvert formandskab har to hovedopgaver. Den ene er at få arbejdet gjort. Alle forslag på Rådets bord skal behandles. Det gælder både de sager, der har politisk bevågenhed, og de, der er vigtige, men ikke trækker avisoverskrifter. Den anden opgave er at skabe konkrete resultater. For at det skal lykkes, må formandskabet være parat til at holde maratonmøder, at lægge pres på medlemslande og være i stand til at fremlægge kreative forslag på rette tid og sted. Det kræver forberedelse, målrettethed og godt håndelag. 3

6 Det danske formandskab har mere end til fulde løst begge disse opgaver. Arbejdet er blevet gjort, og betydelige resultater er opnået. Det gælder ikke mindst den historiske udvidelse af EU, der efter topmødet i København er en realitet. Men det gælder også en række andre områder, som det vil fremgå af denne pjece. Formandskabet har i hele perioden været præget af tre principper: Klare målsætninger Formandskabet satte sig fra starten klare målsætninger inden for fem områder. Udvidelsen har været hovedopgaven, men formandskabet har også løst mange andre forskelligartede opgaver. I denne pjece er det muligt at læse om de vigtigste men langt fra alle resultater, som formandskabet har opnået. Arbejdsformandskab Formandskabet har fokuseret på en mere effektiv tilrettelæggelse af arbejdet i Rådet. Arbejdet i Rådet er blevet strømlinet med færre, men stærkere fagråd. Samtidig er møderne i Det Europæiske Råd blevet forberedt bedre og dagsordenen fokuseret om færre og mere overordnede emner. gode resultater på åbenhed Formandskabet har med mere end 25 åbne debatter i Rådet afholdt flere end noget tidligere formandskab Med 1,3 millioner besøgende er formandskabshjemmesiden den hidtil mest besøgte 4

7 Åbenhed Det danske formandskab har gennemført en række reformer i retning af større åbenhed på grundlag af beslutningerne taget på topmødet i Sevilla i juni Der er nu åbne døre, når ministerrådet har sin indledende og sin afsluttende drøftelse af lovgivningsforslag. Debatterne tv-transmitteres. Det giver pressen og offentligheden bedre mulighed for at følge med i de politiske forhandlinger mellem medlemslandene. Offentligheden har under hele formandskabet haft nem adgang til oplysninger om EU s virksomhed via formandskabshjemmesiden. Der er blevet offentliggjort flere dokumenter end under noget tidligere formandskab, og formandskabshjemmesiden har været den hidtil mest besøgte formandskabshjemmeside. 5

8 1. Fra København til København Udvidelsen var fra starten den absolut vigtigste opgave for det danske formandskab. Målsætningen var klar. Formandskabet skulle forsøge at afslutte udvidelsesforhandlinger med op til 10 kandidatlande inden udgangen af Der skulle samtidig skabes størst mulige fremskridt for de kandidatlande, som ikke afsluttede forhandlinger under dansk formandskab. Målsætningen blev nået på Det Europæiske Råds møde i København: Det lykkedes at afslutte forhandlinger med 10 kandidatlande: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Der blev også skabt fremskridt for Bulgarien og Rumænien. Det Europæiske Råd fastsatte 2007 som måldato for disse to landes optagelse. Der blev truffet vigtige beslutninger om Tyrkiets placering i udvidelsesprocessen. I 2004 skal det afgøres, om Tyrkiet opfylder betingelserne for at indlede forhandlinger. For at nå disse mål måtte formandskabet løse en række store og vanskelige opgaver. Da Danmark overtog formandskabet den 1. juli, var mange spørgsmål i udvidelsesforhandlingerne løst, men de aller vanskeligste stod tilbage: Hvad måtte udvidelsen koste? Formandskabet lagde fra starten en klar strategi for forhandlingerne: Flest mulige forhandlingsemner skulle ryddes af 6

9 10 nye medlemmer af eu Cypern Estland Letland Litauen Malta Polen Slovakiet Slovenien Tjekkiet Ungarn bordet inden Det Europæiske Råds møde i Bruxelles den oktober. Det drejede sig f.eks. om Estlands mulighed for at fortsætte sin produktion af olieskiffer (særlig estisk energiressource, som udvindes ved minedrift), Maltas mulighed for i en begrænset periode at fortsætte statsstøtten til visse industrier, herunder skibsværfter, og Polens evne til at efterleve EU s regler for retlige og indre anliggender (eksempelvis grænsebevogtning). Det lykkedes. Dernæst skulle der tages fat på finanspakken. Formandskabets mål var på Det Europæiske Råd i oktober at nå til enighed med EU-landene om prisen for udvidelsen. Det lykkedes også. Der blev truffet beslutning om, hvor mange penge kandidatlandene skal have fra EU s strukturfonde, om kandidatlandenes indfasning i den del af EU s landbrugsstøtte, som gives direkte til den enkelte landmand, og om at intet kandidatland skal stilles ringere i forhold til EU s budget efter medlemskab end før, hvor de modtog støtte fra EU til deres medlemskabsforberedelser. 7

10 tiltrædelsesprocessen 16. april 2003 underskrives udvidelsestraktaten i Athen 1. maj 2004 bliver de 10 nye lande fuldgyldige medlemmer af EU Umiddelbart før Det Europæiske Råds møde i Bruxelles fremlagde Kommissionen sin årlige vurdering af kandidatlandenes forberedelser til EU-medlemskab. Kommissionen konkluderede, at de 10 lande var nået så langt i deres medlemskabsforberedelser, at de ville være klar til at blive medlemmer fra begyndelsen af Det Europæiske Råd i Bruxelles tilsluttede sig denne vurdering. Det var forudsætningen for, at udvidelsesforhandlingerne kunne bringes til afslutning. I perioden op til Det Europæiske Råds møde i København førte formandskabet sammen med Kommissionen intense individuelle forhandlinger med de 10 kandidatlande. Målet var at finde løsninger, som både var acceptable for kandidatlandene og for EU s medlemslande og samtidig respekterede de beslutninger, der var blevet truffet på Det Europæiske Råd i Bruxelles. På Det Europæiske Råd i København lykkedes det at nå et forhandlingsresultat, som var acceptabelt for både kandidatog medlemslande. Dermed kunne forhandlingerne afsluttes i København, 10 år efter udvidelsesprocessens begyndelse i København i juni Sideløbende med udvidelsesforhandlingerne har formandskabet arbejdet med at skrive udvidelsestraktaten. Traktaten 8

11 ventes underskrevet i Athen den 16. april Traktaten skal godkendes i både kandidat- og medlemslande. De fleste kandidatlande ventes at holde folkeafstemning om medlemskab. Godkendelse af Traktaten tager tid, og det er på den baggrund blevet besluttet, at de 10 kandidatlande bliver medlemmer den 1. maj Bulgarien og Rumænien Bulgarien og Rumænien har gjort gode fremskridt i deres forberedelser til medlemskab af EU, men der er et stykke vej endnu. Det var Kommissionens konklusion i den årlige vurdering af de to lande. Landene skal derfor gøre større fremskridt i deres reformproces, inden de kan optages i EU. For at fremme denne proces blev det besluttet at give de to lande køreplaner for deres forberedelse til medlemskab og at øge støtten til landenes forberedelser til medlemskab. Det Europæiske Råd fastsatte desuden 2007 som EU s måldato for optagelsen af Bulgarien og Rumænien. Tyrkiet Tyrkiet har gjort gode fremskridt hen imod opfyldelse af de politiske Københavnskriterier (krav om demokrati, menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og retsstatsforhold), men Kommissionen konkluderede i sin årlige vurdering, at landet endnu ikke fuldt ud levede op til disse. Det Europæiske Råd i København traf beslutning om næste fase i Tyrkiets kandidatur. Det besluttedes, at Kommissionen til Det Europæiske Råd i december 2004 skal fremlægge en rapport og en anbefaling vedrørende Tyrkiets opfyldelse af det politiske Københavnskriterium. 9

12 Såfremt Det Europæiske Råd i december 2004 på baggrund af rapportens anbefaling beslutter, at Tyrkiet opfylder de politiske Københavnskriterier, vil EU indlede optagelsesforhandlinger med Tyrkiet uden ophold. EU besluttede desuden at øge bistanden til Tyrkiets medlemskabsforberedelse (førtiltrædelsesstøtte) markant. Toldunionen med Tyrkiet vil blive udvidet og uddybet. EU s naboer Det Europæiske Råd gjorde det klart, at udvidelsen ikke fører til, at EU blot vil være optaget af sin egen interne udvikling. Den udvidede Union vil gøre en indsats for at skabe stabilitet, fremdrift og tæt samarbejde med sine naboer, herunder med Rusland. Det løfte, der tidligere er givet landene på Balkan om et perspektiv om medlemskab, blev bekræftet. Unionens nye naboskabspolitik overfor Ukraine, Moldova og Belarus blev igangsat under det danske formandskab. Der vil blive fremlagt konkrete forslag til de videre skridt. 10

13 2. Frihed, sikkerhed og retfærdighed I lyset af den vedvarende terrortrussel har bekæmpelsen af den internationale terrorisme stået højt på dagsordenen under det danske formandskab. Der er truffet flere beslutninger for at forebygge og bekæmpe terrorisme. Det gælder bl.a. en større pakke af initiativer på politiområdet samt et program for beskyttelse af befolkningerne mod eventuelle kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare terrortrusler. Formandskabet har også gjort en særlig indsats for at styrke EU s redskaber til bekæmpelse af terrorisme i lande uden for EU. Der er bl.a. udarbejdet et omfattende katalog af geografiske trusselsanalyser. Kataloget vil danne grundlag for EU s politiske dialog, for overvejelserne om indføjelse af terrorismeklausuler i aftaler med tredjelande, og for EU s tekniske bistand til terrorismebekæmpelse i disse lande. Også bekæmpelse af anden grænseoverskridende kriminalitet har været en høj prioritet. Der er opnået enighed om flere forslag, herunder om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om efterforskning og strafforfølgning af krigsforbrydelser. Målet med sidstnævnte forslag er at sikre, at krigsforbrydere ikke skal kunne unddrage sig ansvar ved at skjule sig inden for EU. Der er truffet en række beslutninger under formandskabet, som gør det nemmere for borgerne at håndhæve deres rettigheder på tværs af grænserne. Det drejer sig bl.a. om nye regler om tilbagegivelse af bortførte børn og om retshjælp og fri proces i grænseoverskridende retssager. 11

14 Herudover har formandskabet arbejdet for et styrket politisamarbejde. Der er bl.a. opnået enighed om en ændring af konventionen om den europæiske politienhed (Europol), herunder om at styrke den demokratiske kontrol med Europols aktiviteter. På narkotika-området har formandskabet opnået tilslutning til en handlingsplan for en europæisk indsats over for syntetiske stoffer. Formandskabet har også stået i spidsen for at udarbejde af retningslinjer til brug for de nye medlemsstaters forberedelse af deres deltagelse i grænsesamarbejdet (Schengen). Samarbejdet med USA, Rusland og Ukraine er også blevet styrket. Inden for asyl og indvandring er der gjort store fremskridt. Der er vedtaget nye regler om, hvilket medlemsland der skal behandle en asylansøgning (Dublin II-forordningen). Reglerne er et grundlæggende element i det samlede asylsamarbejde. Desuden er der opnået enighed om en fælles definition af begreberne flygtning og anden form for beskyttelse. Med udgangspunkt i konklusionerne fra Sevilla er der igangsat en lang række aktiviteter for at styrke kontrollen ved EU s ydre grænser og for at bekæmpe den illegale indvandring og menneskesmugling. Der er igangsat 17 konkrete projekter på området. Det drejer sig bl.a. om fælles operationer ved EU s sø- og landegrænser samt i lufthavne. Tilbagetagelse af afviste personer og illegale indvandrere har også været i fokus, herunder spørgsmålet om indgåelse af tilbagetagelsesaftaler med tredjelande. Der er desuden vedtaget et generelt program for udsendelse, der skal fremme 12

15 det praktiske samarbejde mellem medlemslande, herunder gennem brug af fælles fly, og en konkret plan for tilbagevenden til Afghanistan. Under formandskabet har der ikke alene været fokus på bekæmpelse af den illegale indvandring og styrkelse af grænsekontrollen, men også på betydningen af god integration af lovlige indvandrere i EU. Der er også truffet beslutning om, at tredjelandstatsborgere, som lovligt bor i et EU-land, i fremtiden får ret til social sikring, når de flytter til et andet medlemsland for at arbejde. Formandskabet har endelig taget en række skridt for at forbedre samarbejdet med tredjelande om migrationsspørgsmål. Det er bl.a. lykkedes at få lanceret en debat i EU om migration og fattigdomsbekæmpelse. 13

16 3. Bæredygtig udvikling Flere i arbejde, økonomisk vækst og et bedre miljø var en hovedprioritet for det danske formandskab. På en lang række områder nåede man under dansk formandskab målsætninger, som EU har sat for at forbedre strukturerne i de europæiske økonomier og dermed styrke potentialet for vækst og beskæftigelse. Ti års arbejde for gennemførelsen af det indre marked på energiområdet blev ført til ende med et gennembrud i forhandlingerne under det danske formandskab. Der blev opnået enighed om fuld åbning af EU s el- og gasmarkeder. Fra 2007 vil private frit kunne vælge el- og gasselskab og virksomhederne allerede fra Et afgørende skub fremad for handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, der sigter mod skabelsen af et finansielt indre marked. Der er blandt andet vedtaget fælles regler om markedsmisbrug, som skal modvirke kursmanipulation og insiderhandel, ikke mindst i forbindelse med finansiering af terrorisme. Nye regler om annoncering og informationskrav i forbindelse med udstedelse af værdipapirer vil gøre det nemmere for virksomheder at rejse kapital i hele EU, samtidig med at der sikres en høj grad af investorbeskyttelse, og det bliver nemmere at orientere sig om investeringsmuligheder i hele EU. Det danske formandskab har opnået enighed blandt medlemslandene om en smidiggørelse af lovgivningsprocessen på det finansielle område, så EU s fælles regler hurtigere kan tilpasses udviklingen på de finansielle markeder. 14

17 Det fælles europæiske luftrum blev vedtaget. Regelsættet er så omfattende og vigtigt, at det er blevet kaldt den største vedtagelse i europæisk transportpolitik i tyve år. Det indebærer færre aflysninger, kortere flyvetid og mindre brændstofforbrug til gavn for flyselskaber, passagerer og miljøet. Øget kontrol i lufthavne gør det mere trygt for EU-borgere at flyve. Der er underskrevet EU s første søfartsaftale med et tredjeland Kina som vil sikre øget adgang for europæisk skibsfart til det voksende kinesiske marked. Arbejdet med liberaliseringen af jernbanetrafikken i Europa kom et godt stykke fremad. EU s konkurrenceregler blev moderniseret og styrket til fordel for et effektivt indre marked. Kommissionen og de nationale myndigheder får fremover et fælles ansvar for at sikre den frie konkurrence. Udbudsreglerne blev reformeret. Med færre bureaukratiske regler får virksomheder lettere adgang til at byde på opgaver i andre EU-lande. Det vil øge konkurrencen og skabe vækst samt medføre, at det offentlige og borgerne får bedre kvalitet for pengene. Som noget nyt kan der stilles krav om miljø og sociale hensyn, når det offentlige indgår kontrakter. Der er opnået enighed om klare regler på opnåelse af patent på softwareopfindelser i EU. Dette vil sikre gode betingelser for innovation og nyskabende virksomheder. 15

18 Rammerne for udviklingen af informationssamfundet de kommende tre år i Europa er blevet aftalt med fokus på nyt indhold på internettet, nye tjenester og øget udbredelse af bredbånd. Det lykkedes at skabe enighed om rammen for reformen af EU s beskæftigelsespolitik, som vedtages næste år. Målsætningen er, at beskæftigelsespolitikken i EU på alle måder skal rettes mod at skabe øget beskæftigelse. Det var en prioritet for formandskabet at effektivisere og forbedre samspillet mellem de enkelte dele af EU s økonomisk-politiske samarbejde. Der blev på baggrund af forslag fra formandskabet og Kommissionen vedtaget en ny ramme for samarbejdet om offentlige finanser, strukturreformer, beskæftigelse m.v., som vil bidrage til, at EU-samarbejdet bruger flere kræfter på at se på, om medlemslandene lever op til de mål, som allerede er fastsat bl.a. mål om at få flere i arbejde og at sikre holdbare økonomier og færre kræfter på at sætte nye mål. Dette bidrager til at sikre forenkling og bedre sammenhæng i arbejdsmetoderne, så dobbeltarbejde og unødigt bureaukrati undgås. Det danske formandskab har arbejdet aktivt for at få en endelig aftale om skattepakken på plads inden udgangen af Skattepakken skal bl.a. sikre en fair beskatning af renteindtægter fra opsparing, som er gemt i banker i andre lande i EU og i centrale lande uden for EU. Formandskabet har fremlagt et forslag til en model for rentebeskatning, og EU er nu tættere på en aftale om skattepakken end nogensinde før. 16

19 Det danske formandskab har bragt arbejdet med at få vedtaget et sæt EU-spilleregler for energibeskatning med fælles minimumssatser for afgifter på benzin, diesel, el, gas og kul et betydeligt stykke videre. Det ventes, at man vil kunne indgå en endelig aftale om energibeskatning i starten af 2003 med et resultat, der ligger meget tæt på det danske formandskabs forslag. Også i det interne EU-samarbejde om miljø fik formandskabet en række succeser. En politisk meget vanskelig og vigtig vedtagelse var ordningen for handel med CO2-kvoter, der fremover vil muliggøre, at EU s virksomheder kan handle på tværs af grænserne med disse kvoter. Systemet er unikt i verden. Ved at synliggøre prisen for forurening sikres større miljøansvarlighed hos EU s virksomheder. Dermed bidrages også til opfyldelsen af EU s internationale miljøforpligtelser. Det lykkedes også at vedtage nye regler for kontrol med international handel med farlige kemikalier. De sikrer, at forbudte og farlige stoffer ikke må eksporteres uden udtrykkeligt samtykke fra modtageren. EU med formandskabet i spidsen indtog en nøgleposition på Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg og var med til at sikre en række konkrete og tidsbestemte mål for at reducere fattigdommen, forbedre miljøet, beskytte naturressourcer og højne sundhedsniveauet på globalt plan. Gennemførelsesplanen rummer fremskridt og stærke forpligtelser for både Nord og Syd. EU har bl.a. forpligtet sig til at yde en ekstra indsats for fremme af vedvarende energi. 17

20 Det danske formandskab måtte endvidere reagere på to uforudsete situationer. Søfartssikkerhed fik en pludselig aktualitet med forliset af olietankeren Prestige ud for den spanske nordkyst. EU viste handlekraft og traf beslutning om en hurtig og forstærket indsats over for enkeltskrogede olietankere, øget kontrol i de havne, hvor skibe anløber, og at der snarest skal udpeges flere områder langs kysterne, hvor sejlads med miljøfarlige stoffer begrænses. En anden katastrofe, som fik betydning for formandskabet, var oversvømmelserne i Central- og Østeuropa, der indebar ødelæggelser, tab af menneskeliv og tab af hus og hjem for millioner. Et omfattende oprydningsarbejde udestår. EU viste sammenhold og vedtog en solidaritetsfond på 1 mia euro, som skal anvendes i forbindelse med naturkatastrofer i EU-landene og kandidatlandene. Formandskabet sikrede en hurtig vedtagelse af fonden, som kan komme ofrene for den aktuelle katastrofe til gode allerede i år. Endelig lykkedes det i et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet det danske formandskab at indgå en samlet aftale om EU s budget for 2003, som overholder de udgiftslofter, der er aftalt for Samtidig er det lykkedes at finde de nødvendige midler til den administrative forberedelse af EU s udvidelse samt at styrke muligheden for, at EU kan løfte udenrigs- og sikkerhedspolitiske opgaver, for eksempel politimissionen i Bosnien-Herzegovina. 18

21 4. Sikre fødevarer Der er under formandskabet sket en fortsat styrkelse og forbedring af fødevaresikkerheden. Der blev skabt et vigtigt grundlag for et højt og ensartet beskyttelsesniveau i EU for fødevarer. Det gælder de sygdomme, man kan få af at spise fødevarer, hvor nye, effektive regler for bekæmpelse og overvågning på sigt betyder, at langt færre bliver syge af bakterier i maden. Det gælder også regler om fødevarehygiejne. Der er opnået enighed om helt nye og forbedrede regler for godkendelse, overvågning og mærkning af fodertilsætningsstoffer, revurdering af gamle tilsætningsstoffer og forbud mod vækstfremmere fra Der er under formandskabet fastlagt mere præcise regler for forbud mod anvendelse af hormoner i husdyrbrug. Gennem nye regler for mærkning, som især har betydning for allergikere, er grundlaget for forbrugernes tillid blevet styrket. Der blev opnået enighed om de meget vanskelige og politisk følsomme regler om genetisk modificerede organismer (GMO er). For formandskabet var det vigtigt at sikre balancen mellem hensynet til forbrugerne, som har krav på fuld oplysning om, hvad fødevarer og foderstoffer indeholder, og hensynet til frihandel på verdensplan. Reglerne stiller skrappe krav til eksportører, der skal angive præcist, hvilke GMO er der er i et produkt. Hensynet til dyrs velfærd har stået højt på dagsordenen under formandskabet, som løbende har sikret en politisk debat om dyrevelfærd i EU og tredjelande ikke mindst om transport af dyr. 19

22 Midtvejsevalueringen af den fælles landbrugspolitik, som blev påbegyndt under det danske formandskab, har til formål at tilpasse landbrugspolitikken til forbrugernes forventning om bæredygtige, sunde og sikre fødevarer og yderligere markedsorientering. Midtvejsevalueringen blev lanceret med en tv-transmitteret debat, som til fulde viste de forskellige synspunkter. Formandskabet sikrede fremdrift i forhandlingerne om alle elementer i midtvejsevalueringen. Formandskabet forventer inden årets udgang at få vedtaget en meget omfattende fiskerireform, som skal forbedre bæredygtigheden i EU s fiskeri. Udfordringen er at sikre bedre overensstemmelse mellem antallet af fiskefartøjer og mængden af fisk. Samtidig skal der vedtages foranstaltninger til genopbygning af bestanden af torsk i Nordsøen, der ifølge de seneste videnskabelige oplysninger er i en meget kritisk situation. 20

23 5. Globalt ansvar I Mellemøst-spørgsmålet har formandskabet lanceret en række fredsinitiativer, der har fået bred international opbakning. Dermed har formandskabet bidraget aktivt og konstruktivt til de fremskridt, der er opnået i Mellemøst-kvartetten for at finde en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt. Det gælder særligt forslaget om en køreplan for etablering af en palæstinensisk stat i 2005, som snart forventes vedtaget. Den vil fremover fungere som det centrale referencepunkt for fredsbestræbelserne. Det er lykkedes formandskabet at fastholde en fælles EU-linje til en løsning af Irak-konflikten. Med den nye, skærpede Sikkerhedsrådsresolution 1441 fastholdes Sikkerhedsrådets ansvar for løsning af Irak-konflikten. Dermed bibeholdes Sikkerhedsrådets rolle som det centrale forum for bevarelsen af international fred og sikkerhed. Under formandskabet lykkedes det at påbegynde forhandlinger om en handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Iran, der også indeholder politiske elementer, herunder en menneskerettighedsdialog. Det er håbet, at aftalen kan bidrage til en positiv udvikling i den iranske reformproces. Det amerikanske ønske om at amerikanske borgere ikke skulle kunne udleveres til Den Internationale Straffedomstol (ICC) skabte behov for en fælles EU-linje. Formandskabet fik tilvejebragt en sådan linje, der fastlægger en række principper, som skal følges, når medlemsstaterne skal tage stilling til det amerikanske ønske. Løsningen bevarer ICC s integritet. Formandskabet har desuden kontaktet 65 lande og opfordret dem til snarest muligt at tiltræde ICC s statut, så dom- 21

24 vigtige møder med tredjelande ASEM 4-topmøde med de asiatiske lande EU-Rusland EU-Kina EU-Japan EU-Indien EU-Sydkorea EU-SADC-mødet EU-Canada stolen snarest muligt kan komme i funktion og dække så mange lande som muligt. I forholdet mellem EU og Rusland er det emne, som formandskabet har arbejdet mest intensivt med, spørgsmålet om transit mellem Kaliningrad-regionen og det øvrige Rusland. Efter lange og vanskelige drøftelser blev der på topmødet mellem EU og Rusland den 11. november 2002 opnået en fælles forståelse om løsningen af problemet og indgået en konkret aftale med klare forpligtelser for begge parter. Aftalen sikrer nem og ubureaukratisk transit til og fra Kaliningrad. Under formandskabet er der endvidere blevet udarbejdet retningslinier for en ny handlingsplan for EU s Nordlige Dimension, der fokuserer på samarbejdet med Nordvest- Rusland. På det vestlige Balkan har formandskabet styrket sammenhængen i EU s indsatser til støtte af stabiliserings- og associeringsprocessen på Balkan. Som resultat heraf er EU s synlig- 22

25 hed og dermed gennemslagskraft i forhold til de andre internationale organisationer blevet styrket. Inden for EU s civile krisestyringskapacitet har formandskabet indfriet de opstillede målsætninger inden for de fire prioritetsområder: politi, styrkelse af retsstaten, civilbeskyttelse samt civil administration. Formandskabet har endvidere aktivt bidraget til forberedelsen af EU s politimission i Bosnien-Herzegovina (EUPM), som indledes den 1. januar EUPM vil være EU s første krisestyringsmission og dermed en vigtig milepæl. Forholdet til Asien er blevet styrket og udbygget under formandskabet, bl.a. gennem afholdelsen af det store ASEM 4- topmøde. Dette møde med deltagelse af stats- og regeringscheferne for 10 asiatiske lande gav nye, store impulser til samarbejdet mellem de to kontinenter. Der har endvidere været gennemført topmøder med Kina, Indien, Japan og Sydkorea. Bekæmpelse af terrorisme, øget samhandel og udviklingssamarbejde har været hovedtemaerne for disse møder. Formandskabet har bl.a. ved møder mellem EU og Afrika, SADC og ECOWAS aktivt arbejdet for at forbedre Afrikas egen kapacitet til at sikre stabilitet og udvikling. Emner som fattigdom og demokrati i Afrika, herunder om situationen i Zimbabwe, regional konfliktforebyggelse, terrorisme, implementering af NEPAD, handel og udvikling samt økonomisk integration er blevet grundigt drøftet. Formandskabet har i samarbejde med Kommissionen fremmet forhandlingerne i WTO s Udviklingsrunde gennem en aktiv og engageret EU-indsats i WTO-regi såvel som på bila- 23

26 teralt niveau. Til dette formål har EU vedtaget en række positionspapirer, der er blevet fremlagt i WTO og har dannet basis for forhandlingerne. Der er også opnået fremskridt med bedre integration af udviklingslandene i verdenshandlen, herunder i forbindelse med Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg, hvor betydningen af øget samhandel og markedsadgang blev understreget. Under formandskabet er også gjort fremskridt med EU s opfyldelse af FN s bistandsmålsætning. Der er opnået enighed om en forpligtende rapporteringsprocedure, som skal sikre, at de enkelte EU-lande lever op til de indgåede forpligtelser for ydelse af udviklingsbistand. Danmark satte en bred dagsorden for formandskabet. Formandskabet prioriterede udvidelsen, men nedprioriterede ikke andre opgaver. Hovedmålet var at skabe ét Europa. Det blev nået. Det er nu op til kommende formandskaber at bygge videre på det grundlag for Europas fælles fremtid, der blev skabt under det danske formandskab. 24

27

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

INDHOLD. Forord 3. Tværgående forhold EU s udvidelse 4 Kampen mod terror 8 Reform af Rådet 10 Åbenhed i Rådets arbejde 11

INDHOLD. Forord 3. Tværgående forhold EU s udvidelse 4 Kampen mod terror 8 Reform af Rådet 10 Åbenhed i Rådets arbejde 11 INDHOLD Forord 3 Tværgående forhold EU s udvidelse 4 Kampen mod terror 8 Reform af Rådet 10 Åbenhed i Rådets arbejde 11 Det klassiske samarbejde Det klassiske samarbejde 12 Den fælles landbrugspolitik

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA

DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA E U R O P A - P A R L A M E N T E T g DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 21. og 22. juni 2002 SEVILLA TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2002

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 (2. samling) UPN Alm.del Bilag 100 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-28643 Center for Europa og Nordamerika Den 1. oktober 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269)

Grønbog om forbedret ophugning af skibe (KOM (2007) 269) Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del EU Note 73 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget Christiansborg, den 3. august 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 28. oktober 2002 (OR. fr) CONV 369/02 FØLGESKRIVELSE fra: præsidiet til: konventet Vedr.: Foreløbigt udkast til forfatningstraktat Vedlagt følger til

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver)

Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) P6_TA(2008)0230 EU-USA forhandlinger vedrørende visa Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2008 om forhandlinger mellem EU og USA om undtagelser fra visumregler (visa waiver) Europa-Parlamentet, -

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget, Europaudvalget 2004 SAU Alm.del Bilag 24, 2613 - RIA Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 15. oktober

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3391 - udenrigsanliggender Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-245 Center for Europa og Nordamerika Den 12. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender - udvikling)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Europaudvalget 2004 2613 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2004 2613 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2004 2613 - RIA Bilag 6 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg g deres stedfortrædere ilag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 19. oktober 2004 Med henblik på mødet i Folketingets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.7.2008 KOM(2008) 486 endelig FJERDE RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om visse tredjelandes opretholdelse

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2015 EU s politiske prioriteter for 2016 Selv om Europa-Kommissionen

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Danmarks. fire. EU-undtagelser

Danmarks. fire. EU-undtagelser Danmarks fire EU-undtagelser Den Danske Europabevægelse Den Danske Europabevægelse er en tværpolitisk, landsdækkende medlemsorganisation, der laver oplysningsarbejde om Europa. Vi har mere end 60 års erfaring

Læs mere

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET

DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET BRIEF DANSKE BØRN I KLEMME I RETSFORBEHOLDET Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME EU har taget kampen

Læs mere

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke

Frankiske Rige 700-800. Frankrig, Tyskland og Norditalien. Kejser som leder Støttes af katolske kirke Kalmar-unionen 1397-1523 Nordiske lande samlet under én hersker Margrete, der ønsker en stærk centralmagt: fælles konge, fælles udenrigspolitik og holde fred. Jugoslavien 1918-1995 Sovjetunionen 1917-1991

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere