Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk"

Transkript

1 Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk

2 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: Fax: København - hovedkontor Vester Farimagsgade 37A 1606 København V. Åbningstid: kl. 9-15, mandag dog kl Aarhus Møllegade Aarhus C. Åbningstid: alle hverdage kl Odense Overgade Odense C. Åbningstid: alle hverdage kl Redaktion: Teknisk produktion: PROSA Ajourført: juni 2012 genoptrykt april 2013 Forord Ferielovens principper Formålet med pjecen er at give PROSAs medlemmer et generelt indblik i de ferieregler, som er gældende på arbejdsmarkedet. Pjecen er opbygget på den måde, at efter hvert kapitel følger de kommentarer, som er relevante i forhold paragrafferne. Siden ferieloven blev vedtaget i 1938, er der med tiden af Folketinget foretaget ændringer, som hovedsagligt har drejet sig om feriens længde og størrelsen på feriegodtgørelsen. I forbindelse med den lovændring, som fandt sted i år 2000, har man bevaret principperne i ferieloven. De væsentligste ændringer, som blev vedtaget, var overførsel af ferie fra et ferieår til et andet, sygdom ved ferie, ændring fra 6-dages ferieuge til 5-dages ferieuge. Der er siden sket ændringer i flere omgange senest i Feriefridage Feriefridage ud over lovens 5 uger. Disse feriefridage har man kun krav på, hvis man i sit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, som indeholder feriefridage, eller hvis virksomheden trods manglende overenskomstdækning har ladet dem være gældende for medarbejderne. Optjening og afholdelse af feriefridagene kan variere fra de forskellige overenskomster. Feriefridagene er indeholdt i følgende PROSAoverenskomster: STATEN SAS Dansk Biblioteks Center Kræftens Bekæmpelse 2 Ferieloven

3 Ferieloven Lovens område (kap. 1) Ferieloven gælder for ansættelsesforhold i Danmark, hvilket som udgangspunkt betyder, at det er arbejdsstedets beliggenhed her i landet, der danner grundlag for, at ferieloven finder anvendelse. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne ( 50). Hvem er omfattet af ferieloven? Ret til feriegodtgørelse eller løn under ferie har lønmodtagere, som udfører arbejde og modtager løn herfor ( 1). En lønmodtager er en person, som: Personligt udfører et arbejde for arbejdsgiveren og efter dennes instruktion og tilsyn. Udfører arbejdet i arbejdsgiverens navn og under dennes regning og risiko. Modtager løn af arbejdsgiveren for udførelse af arbejdet. Hvis man f.eks. er ansat som freelancer, og arbejdet foregår på baggrund af ovennævnte betingelser, vil han eller hun som udgangspunkt være omfattet af ferieloven. Hvem er ikke omfattet af ferieloven Ferieloven gælder ikke for: Statens og folkekirkens tjenestemænd, samt tjenestemandslignende ansatte, hvis ferieregler følger tjenestemændene, og staten står inde for pensionen. De gældende regler kan fås ved henvendelse til PROSA. Lønmodtagere i landbruget som er omfattet af andre ferieregler. Søfarende, militær personel, ansatte i redningsberedskab, hvor de tilknyttede ministre kan fastsætte andre ferieregler end ferielovens ( 2 og 3). Afkald på ferierettigheder En lønmodtager kan ikke give afkald på sine rettigheder, herunder: ret til ferie feriebetaling og kan ikke aftale ringere vilkår end ferielovens, medmindre det fremgår af lovens enkelte bestemmelser. På den anden side kan lønmodtagere aftale bedre vilkår end lovens i henhold til kollektiv overenskomst, individuel aftale m.v. ( 4). Optjening af ferie (kap. 2) Optjeningsprincippet er baseret på en 5-dages-uge, og omhandler to grundlæggende begreber, nemlig, optjeningsåret, som er fra 1. januar til 31. december Ferieåret, som er fra 1. maj til 30 april. Optjeningsgrundlaget En lønmodtager optjener 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et optjeningsår, som følger kalenderåret. Regnestykket ser således ud: 2,08 dage x 12 måneder = 24,96 dage, svarende til 25 dage = 5 uger optjent om året. ( 7, stk. 1). Hvis man f.eks. arbejder på halv tid i 6 måneder, optjener det samme som en fuldtidsansat lønmodtager i samme periode, nemlig 2,08 dage x 6 måneder = 12,5 dages betalt ferie. Deltidslønmodtagere, som arbejder for 2 eller flere arbejdsgivere, optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måneds ansættelse hos Ferieloven 3

4 hver arbejdsgiver. Ferien skal placeres i samme forhold, som den er optjent. Dvs., at hvis man arbejder mandag og tirsdag hos en arbejdsgiver og onsdag til fredag hos en anden, optjener man 5 ugers ferie hos hver af dem MEN ferien hos den første arbejdsgiver skal afholdes mandag og tirsdag i 5 uger og tilsvarende hos den anden arbejdsgiver. Derfor bliver det i alt til 5 ugers ferie. Det er desuden et princip i ferieloven, at der samlet set kun optjenes i alt 5 ugers betalt ferie i hele optjeningsåret. Derudover kan overenskomstdækkede lønmodtagere og andre have aftalt ekstra feriefridage. Ikke optjening af ret til betalt ferie Man optjener ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor arbejdsgiveren ikke betaler hel eller delvis løn. Det kan dreje sig om: Barselsperioder, hvor det økonomiske alene dækkes af det offentlige. ( 7, stk. 2). Ved strejke eller lockout ( 7, stk. 3). Ret til 25 dages ferie Lønmodtagere har ret til 25 dages ferie om året uanset, at de ikke har optjent ret til betalt ferie ( 8, stk. 1). En lønmodtager, som ikke har optjent ret til betalt ferie hos en arbejdsgiver, fradrages 4,8% af månedslønnen pr. dag, der holdes ferie ( 8, stk. 2). Optjening i timer Man kan optjene ferie i timer i stedet for i dage. En lønmodtager har dog optjent mindst 20 dages ferie, hvis han har været ansat et helt optjeningsår. Ved fratræden skal ferie, som er optjent i timer, omregnes til dage. En betingelse for at anvende modellen er, et det er fastsat i en kollektive overenskomst, som både lønmodtageren og arbejdsgiveren er dækket af, og som indeholder en feriekortordning ( 10). Afholdelse af ferie (kap. 3) Ferieåret Ferien afholdes i året, som går fra 1. maj til 30. april (ferieåret). Ferien afholdes med 5 dage om ugen, i princippet i hele dage. Hvis arbejdsugen er kortere end 5 dage, indgår de ugentlige arbejdsfrie dage tilsvarende i ferieugen i forholdsmæssigt omfang. Det vil sige, at hvis man normalt arbejder mandag-torsdag, skal 5 af de 25 feriedage alligevel placeres på en fredag, så man ikke får mere end 5 ugers ferie ud af det. Det samme gælder, hvis man f.eks. arbejder i dag-, aften og nattevagter og derudover har arbejdsfrie dage, skal arbejdsgiveren sørge for, at vagtdagene og arbejdsfrie dage indgår i ferien med en forholdsmæssigt antal. Ferie kan holdes på halve dage, når det aftales med lønmodtageren, og når den halve feriedag holdes i forbindelse med en halv fridag, i henhold til overenskomst eller kutyme f.eks. 1. maj og Grundlovsdag. Feriedage kan ikke lægges på danske helligdage eller på dage, som i forvejen er fridage eller på det ugentlige fridøgn, normalt søndag. Ferie kan heller ikke lægges på aftalte afspadseringsdage. Ferien kan heller ikke holdes på dage, hvor lønmodtageren er afskåret fra at holde ferie f.eks. under barsel og aftjening af værnepligt ( 12). Påbegyndelse og afslutning af ferie Hvis en lønmodtager normalt arbejder mandag til fredag, begynder ferien mandag morgen og slutter fredag ved normal arbejdstids ophør. Med andre ord er det 4 Ferieloven

5 den enkelte lønmodtagers normale arbejdstid, som er afgørende for, hvornår en ferie er påbegyndt og afsluttet. I forbindelse med afholdelse af 3 ugers ferie, kan en lønmodtager dog ikke kaldes på arbejde i weekenden mellem den 1. og 2. uges ferie og i weekenden mellem 2. og 3. uges ferie Hvorvidt, en lønmodtager kan kaldes på arbejde en weekend omkring en ferie, afhænger af arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn og af, om der i henhold til ansættelsesaftalen eller overenskomst er hjemmel til at pålægge lønmodtageren at arbejde i weekender ( 13, stk. 1). Sygdom og ferie Hvis en lønmodtager er syg, når ferien påbegyndes, er lønmodtageren ikke forpligtet at afholde den. Sygemelding sker efter de i virksomheden gældende regler. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at sygemeldingen når frem i tide, og at man får dokumentation herfor eksempelvis via fax eller . Lønmodtageren har ret til erstatningsferie for alle sygedagene. Når lønmodtageren bliver rask, er lønmodtageren forpligtet til at møde på arbejde igen uanset, at det sker inden for den aftalte ferieperiode. Dog kan lønmodtageren, hvis han bliver raskmeldt i løbet af den planlagte ferieperiode, afholde resten af ferien, hvis han meddeler arbejdsgiveren dette i forbindelse med, at han raskmelder sig. Hvis han først bliver rask efter udløbet af denne perioden, skal der aftales, hvornår erstatningsferie skal afholdes. Hvis lønmodtageren bliver rask og ikke kan genoptage arbejdet, fordi virksomheden er ferielukket, har lønmodtageren krav på fuld erstatningsferie. Det er dog vigtigt, at raskmelding sker efter virksomhedens normale procedurer. Under alle omstændigheder bør man sikre sig, at beskeden når frem eksempelvis ved anvendelse af fax, eller telefonsvarer. Formålet er, at give virksomheden mulighed for at kunne benytte sig af arbejdskraften. Ferieloven giver pr 1. maj, 2012, den lønmodtager, som har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Dette betyder, at en lønmodtager, der bliver syg under ferien, maksimalt kan få 20 dages erstatningsferie. En lønmodtager, der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt antal færre sygedage. Retten til erstatningsferie er betinget af, at lønmodtageren har lægelig dokumentation for sin sygdom. Lønmodtageren betaler selv for den lægelige dokumentation. Lønmodtageren opnår ret til erstatningsferie fra den dag, hvor lønmodtageren meddeler sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende. Vi anbefaler, at du kontakter PROSA, hvis der opstår problemer med erstatningsferie eller andet i relation til sygdom og ferie. Strejke og lockout Hvis man er i strejke eller er lockoutet, når ferien begynder, udskydes ferien. Ferien kan kun holdes, hvis ferien er påbegyndt senest samtidigt med konfliktens start. Det formodes, at det samme gælder ulovlige eller overenskomststridige arbejdsstandsninger ( 13, stk. 3). Ferieloven 5

6 Hovedferien Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng. Det drejer sig om hovedferien, som skal holdes i perioden 1. maj til 30. september. Benævnt ferieperioden. Hvis lønmodtageren har optjent mindre end 15 dages ferie, er hele den optjente ferie at betragte som hovedferie ( 14, stk. 1). Øvrige feriedage Øvrige feriedage skal gives i sammenhæng af mindst 5 dages varighed, men kan lægges uden for ferieperioden. Hvis øvrige feriedage udgør mindre end 5 dage, skal de gives i sammenhæng. Dog kan øvrige feriedage gives som enkeltdage, hvis særlige driftmæssige omstændigheder taler herfor ( 14, stk. 3). Afholdelse af hovedferie og øvrige feriedage kan fraviges ved kollektiv overenskomst eller ved individuel aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren ( 21, stk. 1). Fastlæggelse af ferie Arbejdsgiveren skal efter forhandling så vidt muligt imødekomme lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal afholdes, herunder ønske fra lønmodtageren, om at afholde hovedferie i sit barns skolesommerferie. Planlagt ferie kan kun ændres i ekstraordinære tilfælde. Hvis dette finder sted, skal arbejdsgiveren erstatte økonomisk tab f.eks. ved afbestilling af rejse. Arbejdsgiveren kan aldrig forlange, at en lønmodtager skal afbryde en påbegyndt ferie ( 15). Kontakt derfor PROSA hvis det skulle blive aktuelt. Ferie i opsigelsesperioden En opsagt lønmodtager kan ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Det gælder også uanset, om der tidligere er aftalt ferie. Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage ( 16, stk. 1). Bestemmelsen kan dog fraviges ved kollektiv overenskomst eller ved individuel aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren ( 21, stk. 2). Siger lønmodtageren selv op, og arbejdsgiveren på forhånd har fastsat hovedferien, holdes den som planlagt. Hvis derimod lønmodtageren ophæver opsigelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens misligholdelse, ligestilles dette med opsigelse fra arbejdsgiverens side. Fritstilling Er en lønmodtager fritstillet, anses ferie for afholdt. For hovedferiens vedkommende skal opsigelsesvarslet dog være på over 3 måneder eller forlænget med det antal feriedage, som ønskes afholdt. Hvad angår øvrige feriedage er varslet 1 måned, og de kan lægges før hovedferien. Din ferie kan kun anses for afholdt, hvis du rent faktisk har holdt ferie, hvilket betyder, at du har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløb af ferievarslerne. Det betyder modsat, at en arbejdsgiver ikke kan betragte din ferie som afholdt i fritstillingsperioden, hvis du er startet på nyt arbejde i fritstillingsperioden og ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde. Kravet om en arbejdsfri periode har dog nogle undtagelser, hvorefter kravet ikke gælder, hvis du i løbet af fritstillingsperioden har afholdt ferie hos den nye arbejdsgiver eller, hvis du er fritstillet, og arbejdsgiveren ikke har adgang til at modregne i din 6 Ferieloven

7 løn fra en ny arbejdsgiver eksempelvis fordi du som funktionær har 3 måneders opsigelsesvarsel ud fra din anciennitet, eller fordi der er indgået en fratrædelsesaftale uden adgang til modregning. Vi anbefaler, at du kontakter PROSA, idet bestemmelserne omkring fritstilling, ferie og nyt arbejde er lidt komplicerede. Suspension Er en lønmodtager suspenderet, hvilket betyder, at man er underlagt en rådighedsforpligtelse i opsigelsesperioden, skal ferien varsles særskilt med ferielovens varsler. Konkurs Er virksomheden gået konkurs, gælder de samme regler som, hvis lønmodtageren er fritstillet. Virksomhedslukning Hvis en arbejdsgiver holder generelt lukket i ferieperioden f.eks. 3 uger i sommerperioden, kan han på den måde bestemme, at lønmodtageren tvinges til at afholde ugerne uanset, at han ikke har optjent hertil. Den økonomiske dækning i dette tilfælde kan være feriegodtgørelse fra tidligere arbejdsgiver, ret til feriedagpenge fra a-kassen, eller man kan eventuelt være berettiget til sociale ydelser ( 17, stk. 1). Såfremt en virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, kan arbejdsgiveren lægge feriedage på dette tidspunkt, hvis lønmodtageren har optjent mere end 15 feriedage. Skulle arbejdsgiveren undlade at sørge for at få gemt disse feriedage til brug herfor, skal han betale lønmodtageren løn for de pågældende dage Har lønmodtageren ikke optjent mere end 15 feriedage,og arbejdsgiveren planlægger julelukning, skal arbejdsgiveren ikke betale løn. Mulighed for økonomisk dækning er de samme som tidligere nævnt under generelt lukket ( 17, stk. 2). Rækkefølgen af ferieafholdelse Hovedprincippet er, at optjent ferie afholdes før ikke optjent ferie. Hvis man har overført ferie fra et ferieår til et andet (se nedenfor), afholdes den overførte ferie før den optjente ( 18). Overførsel af ferie En lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det efterfølgende ferieår, medmindre andet følger af en kollektiv overenskomst. Aftalen er kun gyldig, hvis den er skriftlig og indgået inden den 30. september efter ferieårets udløb. Hvis man holder ferie med feriegodtgørelse i stedet for med løn, skal det skriftligt meddeles den, der administrer ferieordningen, at ferien overføres. Dette skal ske inden den 30. september efter ferieårets udløb. Hvis en lønmodtager fratræder, mister han retten til at holde mere end 5 ugers ferie, men skal have udbetalt det, der ligger ud over 5 uger fra den, der administrerer feriegodtgørelsen. Afholdelse af ferie i timer Der er mulighed for at fravige reglen om, at ferie holdes med 5 dage om ugen således, at ferien kan holdes i timer. Hvis lønmodtageren har været ansat et helt optjeningsår, har han dog ret til at afholde 20 dages betalt ferie. Aftalen er overenskomstbaseret ( 20). På den baggrund er det højst 1 uges ferie, der kan afholdes i timer. Ferieloven 7

8 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse (kap. 4) En lønmodtager, der er antaget månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søgnehelligdage og sygedage, får løn under ferie ( 23, stk. 1). Løn under ferie udgør den sædvanlige løn. Det vil sige, at der skal udbetales rådighedstillæg, vagttillæg og skifteholdstillæg o.l., hvis dette normalt ville være tilfældet ( 23, stk. 2). Ferietillæg Herudover får lønmodtageren et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. Ferietillægget udbetales senest samtidig med, at ferien starter. Hvis ferietillægget udbetales, før ferien begynder, kan det ikke kræves tilbagebetalt. Nogle lønmodtagere kan have aftalt et højere tillæg end 1 % ( 23, stk. 2 og 4). Beregning af ferietillæg Ferietillægget beregnes som 1 % (evt. højere) af løn i optjeningsåret, på samme måde som feriegodtgørelse samt vederlag for evt. overarbejde. Afvigelse i arbejdstid Hvis arbejdstiden på ferietidspunktet afviger mere end 20 % i forhold til optjeningsåret, reguleres lønnen under ferie forholdsmæssigt ( 23, stk. 3). Feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn I stedet for ferie med løn, kan lønmodtageren vælge at holde ferie med feriegodtgørelse, som beregnes som 12 % af den indkomstskattepligtige løn i optjeningsåret.en forudsætning for, at lønmodtageren kan benytte sig af muligheden, er, at kravet fremsendes før 1. januar i optjeningsåret der, som tidligere nævnt, strækker sig fra 1. januar til 31. december ( 23, stk. 5). Dette kan betale sig for en lønmodtager, som forventer at få udbetalt løn for meget overarbejde i optjeningsåret, da overarbejdsbetaling indgår i feriegodtgørelsesberegningen. Indbetaling ved fratræden I forbindelse med fratrædelse forfalder feriegodtgørelsen til betaling senest den 7. i den anden måned efter fratræden. Beregningsgrundlaget Bruttobeløbet udgør 12,5 % af indkomsten for det løbende optjeningsår samt den del af tidligere optjeningsår, som der ikke er afholdt ferie for, dog fratrukket ferietillæg og løn under ferie. Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse (kap. 5) Indbetaling af feriegodtgørelse I forbindelse med fratrædelse skal arbejdsgiveren indbetale feriegodtgørelsen for en lønmodtager, som får løn under ferie, til FerieKonto. Betalingsfristen er den 7. i den anden måned efter fratrædelse. Feriegodtgørelse. Hvis arbejdsgiveren ikke indbetaler rettidigt, skal han betale 1,5 % for hver påbegyndt måned efter betalingsfristen. Renterne anvendes til administration af FerieKonto ( 28). Det er vigtigt, at du sikrer dig, at dine feriepenge indbetales til FerieKonto. Hvis du først er opmærksom på det, når du skal bruge pengene, kan du risikere, at det tager 8 Ferieloven

9 tid, at få arbejdsgiveren til at betale. Du kan også risikere, at virksomheden er gået konkurs. I det tilfælde kan du få dækning for beløbet hos Lønmodtagernes Garantifond, hvor der normalt er en længere ekspeditionstid. Udbetaling af feriegodtgørelse Feriegodtgørelsen udbetales senest samtidigt med, at den dertil svarende ferie holdes, hvilket betyder, at hvis en lønmodtager holder 3 ugers ferie med feriegodtgørelse i stedet med løn, udbetales feriegodtgørelse svarende til 3 ugers løn ( 29). Udbetaling af feriegodtgørelse uden ferieafholdelse Lønmodtageren kan få udbetalt feriegodtgørelse uden, at ferie holdes: hvis han forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige grunde. hvis han flytter til udlandet og framelder sig CPR-registeret hvis han ved fratræden har mere end 25 feriedage til gode fra Feriekonto ved ferieårets begyndelse kan få udbetalt feriegodtgørelsesbeløbet, såfremt det ikke overstiger kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med fratræden hos arbejdsgiveren kan lønmodtageren få udbetalt optjente feriegodtgørelsesbeløb, som ikke overstiger 500 kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag ( 30). Udbetaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg ved ferieårets udløb (kap. 5 a) Feriegodtgørelsesbeløb på indtil kr. efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag udbetales ved ferieårets udløb til lønmodtageren, hvis: beløbet vedrører ferie ud over 20 dage lønmodtageren har været uafbrudt ansat hos samme arbejdsgiver fra et tidspunkt i optjeningsåret til ferieårets udløb ( 34 a). Uhævet feriegodtgørelsesbeløb på mindre end kr., efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, udbetales efter anmodning fra lønmodtageren, hvis: ferien er afholdt i et ansættelsesforhold ( 34 b, stk. 1). feriegodtgørelse optjent i et ansættelsesforhold, som er ophørt senest ved ferieårets udløb den 30. april, kan udbetales efter denne dato, såfremt lønmodtageren anmoder herom senest den 30. september. Dog fratrækkes de dage, hvor man i ferieåret har modtaget offentlige ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp. ( 34b,stk. 2 og 34b stk. 4). Uhævet feriegodtgørelse, uanset beløbets størrelse, kan udbetales efter anmodning fra lønmodtageren, hvis: beløbet vedrører ferie ud over 20 dage der ikke er lavet en aftale om overførsel af ferie ud over 20 dage ( 34 b, stk. 3 og 34 b, stk. 4). Forældelse og modregning (kap. 6) Forældelse Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes, hvis lønmodtageren ikke inden 3 år efter ferieårets udløb søger kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved at Ferieloven 9

10 rette skriftlig henvendelse til direktøren for Pensionsstyrelsen. Vi anbefaler, at du kontakter PROSA, hvis dine feriepenge mv. ikke er udbetalt/ indbetalt. Arbejde i ferien Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan dette resultere i, at beløbet skal indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond ( 37 stk 1). Feriehindringer Hvis en lønmodtager er forhindret i at holde ferie inden ferieårets udløb, kan feriegodtgørelse m.v. komme til udbetaling. For at udbetaling kan finde sted, skal der være tale om følgende feriehindringer: lønmodtagerens egen sygdom lønmodtagerens barsels- eller adoptionsorlov. Det gælder både faderens og moderens lønmodtagerens ophold i udlandet lønmodtagerens overgang til selvstændigt erhverv, arbejde i hjemmet eller valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv lønmodtagerens indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner eller tvangsanbringelse lønmodtagerens deltagelse i lovligt varslede og afsluttede konflikter værnepligt tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår deltagelse i aktiviteter via en rådighedskontrakt med forsvaret lønmodtagerens manglende afholdelse af ferie, fordi arbejdsgiveren har nægtet at udbetale feriepenge på grund af en tvist. Ud over nævnte feriehindringer, kan Pensionsstyrelsen i en konkret situation afgøre, at der foreligger en feriehindring. Dette sker yderst sjældent ( 38). Modregning Normalt kan en arbejdsgiver ikke modregne i en lønmodtagers feriegodtgørelse m.v., medmindre lønmodtageren har erkendt at have foretaget et retsstridigt forhold under ansættelsesforholdet eller, at en retsinstans har afgjort det. Endvidere skal arbejdsgiveren kunne dokumentere størrelsen på et forfaldent modkrav. Af eksempler kan nævnes: tyveri underslæb. Hvorimod at et ydet lån til lønmodtageren ikke giver arbejdsgiveren ret til modregning ( 39, stk. 1). Tilbageholdelsesret Hvis arbejdsgiveren ikke har hjemmel til modregning, kan han tilbageholde et beløb svarende til modkravet i et retsstridigt forhold under følgende omstændigheder: arbejdsgiveren har anlagt et civilt søgsmål der er indledt fagretlig behandling arbejdsgiveren har foretaget en anmeldelse til politiet ( 39, stk. 2). Indhentning af oplysninger (kap. 7) I forbindelse med, om en person er lønmodtager, hvorvidt feriegodtgørelse og afholdelse af ferie er sket efter loven m.v., har Pensionsstyrelsen hjemmel til at indhente disse oplysninger hos forskellige offentlige myndigheder og organisationer ( 43). 10 Ferieloven

11 Kompetence og klageadgang (kap.8) Kompetence Afgørelse af tvister i ferielovssager mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager afgøres af Pensionsstyrelsen. Det kan dreje sig om: optjening, afholdelse og ret til ferie og feriegodtgørelse løn under ferie eller ferietillæg indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse, herunder ved ferieårets udløb, jf. 34 a og 34 b og modregning, jf. 39 ( 44, stk. 1). Yderligere Informationer: Du kan finde gældende lov og efterfølgende bekendtgørelser på retsinfo.dk. Klageadgang Afgørelser i feriespørgsmål, foretaget af Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kan ankes til Arbejdsmarkedets Ankenævn ( 45). Arbejdsmarkedets Feriefond (kap.9) Arbejdsmarkedets Feriefonds midler anvendes til ferieformål, hvis hensigt er at fremme feriemuligheder for lønmodtagere ( 46). Straffebestemmelser (kap.10) En arbejdsgiver kan straffes med bøde, såfremt han, uden rimelig grund, undlader at betale feriegodtgørelse m.v. Det kræver dog f.eks., at lønmodtageren eller dennes organisation henvender sig til anklagemyndigheden ( 47). Ferieloven 11

12 Vester Farimagsgade 37A, 1606 København V _Ferieloven

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie1)

Bekendtgørelse af lov om ferie1) Bekendtgørelse af lov om ferie1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af 6.

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202. Lovtidende A 2013 Udgivet den 1. marts 2013 22. februar 2013. Nr. 202. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011, med de ændringer,

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Ferieloven med kommentarer. LO, april 2005

Ferieloven med kommentarer. LO, april 2005 Ferieloven med kommentarer LO, april 2005 Ferieloven med kommentarer LO, april 2005 Ferieloven med kommentarer ISBN-nr: 87-7735-702-7 Varenr: 2219 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark Forfatter: Jørgen

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 1177 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/10073 Senere

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om ferie

Vejledning til bekendtgørelse om ferie Vejledning til bekendtgørelse om ferie I bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om ferie. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Forslag. Lov om ferie 1)

Forslag. Lov om ferie 1) Til lovforslag nr. L 116 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. januar 2018 Forslag til Lov om ferie 1) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Lovens formål 1. Loven skal sikre

Læs mere

Forslag. Lov om ferie 1)

Forslag. Lov om ferie 1) 2017/1 LSF 116 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/16523 Fremsat

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Forhandlingsfællesskabet Aftale om ferie pr. 1. april 2015 med Forhandlingsfællesskabet s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Aftale om ferie for

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

aftale om Ferie 2008

aftale om Ferie 2008 aftale om Ferie 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indholdsfortegnelse Sundhedskartellets indledning

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST KL S FÆLLESREGLER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESVILKÅR KL s Fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår 2015 Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat

Læs mere

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto

Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Feriekonto - Sanktionen ved manglende indbetaling til Feriekonto Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: told skat moms mv; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 29.12.2016

Læs mere