Vejledning til bekendtgørelse om ferie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til bekendtgørelse om ferie"

Transkript

1 Vejledning til bekendtgørelse om ferie I bekendtgørelse nr af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om ferie. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer. Til kapitel 1 Definitioner Til 2, stk. 3 Det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. uge beregnes ved at dividere antallet af arbejdsdage i turnusperioden med det antal uger, som turnusperioden strækker sig over. Der findes en beregner på Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings hjemmeside Til kapitel 2 Optjening og afholdelse af ferie i en 5-dages uge Til 3, stk. 1 og 2 En lønmodtager, der ikke er ansat i en hel kalendermåned, optjener ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse. Lønmodtageren optjener som udgangspunkt ret til betalt ferie for hver dag i ansættelsesperioden, også for dage, hvor lønmodtageren ikke arbejder, fx dage i en weekend, fridage eller feriedage efter ferieloven. Eksempel En lønmodtager bliver ansat den 15. marts. Lønmodtageren vil for marts måned optjene 17 dage x 0,07 feriedag, i alt 1,19 feriedage. For sygedage optjener lønmodtageren derimod kun ret til betalt ferie, hvis lønmodtageren har ret til hel eller delvis løn under sygdom, eller hvis lønmodtageren har ret til sygeferiegodtgørelse efter lovens 25. Det samme gælder for barselsperioder/orlovsperioder og hjemsendelse. Hvis der i en måned indgår dage, hvor lønmodtageren ikke optjener ret til betalt ferie, jf. 3, stk. 2, trækkes antallet af sådanne dage fra i den pågældende måned, og for de resterende dage optjener lønmodtageren ret til 0,07 dages betalt ferie. Lønmodtageren optjener ret til betalt ferie i de øvrige hele måneder af ansættelsen efter lovens 7, stk. 1. Eksempel En lønmodtager er ansat i hele januar. Lønmodtageren, som ikke har ret til løn under sygdom eller sygeferiegodtgørelse, er syg fra mandag til og med onsdag i en uge. Lønmodtageren vil for januar måned optjene 31 dage minus de 3 dage, hvor lønmodtageren ikke optjener ret til betalt ferie, altså 28 dage x 0,07 feriedag, i alt 1,96 feriedage. En lønmodtager, som arbejder på deltid, og som er ansat i hele kalendermåneder, er derimod ikke omfattet af reglen uanset arbejdstidens placering. Her skal beregningen ske efter lovens 7, stk. 1, med 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse.

2 Til kapitel 3 Optjening og afholdelse af ferie m.v. i en 6-dages uge Ferielovens regler tager udgangspunkt i, at lønmodtageren arbejder i en 5-dages uge. Antallet af dage, som en lønmodtager optjener og afholder m.v., skal omregnes til en 6-dages uge for at tilpasse lovens regler til lønmodtagere, der arbejder i en 6-dages uge. Eksempler på omregning: Optjening Til 4 Efter lovens 9, stk. 1, har en elev med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår. En elev, som arbejder i en 6-dages uge, har ret til betalt ferie i 25 x 6/5 dage, det vil sige 30 dage i det første og andet hele ferieår. Efter lovens 10 kan lovens 7, stk. 1, fraviges således, at en lønmodtager optjener ferien i timer. En lønmodtager, der har været ansat i et helt optjeningsår, har dog optjent mindst 20 dages ferie. En lønmodtager, der er ansat i en 6-dages uge, har optjent mindst 24 dages ferie. Til 5 En lønmodtager, som arbejder i en 6-dages uge, optjener ret til betalt ferie efter samme principper som omtalt i vejledningen til 3. Eksempler på omregning: Afholdelse Til 6 En lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året efter lovens 8, stk. 1, uanset om der er optjent ret til betalt ferie. En lønmodtager, som arbejder i en 6-dages uge, har således ret til 6/5 x 25 dage om året, altså 30 dage. En lønmodtager holder ferie med 5 dage om ugen efter lovens 12, stk. 2. En lønmodtager holder ferie med 6 dage om ugen, når lønmodtageren arbejder i en 6 dages uge. Hovedferien udgør 15 dage efter lovens 14, stk. 1. Hovedferien udgør 18 dage, når lønmodtageren arbejder i en 6 dages uge. Omregning Til 9 og 10 Der er kun tale om en regulering af antallet af dage og ikke en regulering af summen af de samlede feriepenge. Antallet af feriedage skal omregnes til en 6-dages uge, når en lønmodtager har

3 optjent ret til betalt ferie i en 5-dages uge, og lønmodtageren skal holde ferien i en 6-dages uge (omregningen foretages ved at gange optjente feriedage med 6/5). Hvis en lønmodtager skal holde ferie i en 5-dages uge, og retten til betalt ferie er optjent i en 6-dages uge, skal antallet af feriedage omregnes til en 5-dages uge (omregningen foretages ved at gange optjente feriedage med 5/6). Udbetaling af feriepenge for ferie, der ikke er holdt Til 11 Arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, udbetaler feriepenge efter lovens 30, stk. 4, for feriedage ud over 30 dage, når en lønmodtager, der arbejder i en 6-dages uge, fratræder, og der er overført ferie. Arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, skal udbetale feriepenge efter lovens 34 a for feriedage ud over 24 dage, når en lønmodtager arbejder i en 6-dages uge. Til kapitel 4 Sygdom og konflikt Til 12 Det fremgår af bestemmelsen, at en lønmodtager, som ikke har påbegyndt sin ferie på grund af sygdom, har ret til at holde resten af den planlagte ferie, efter at lønmodtageren har meldt sig rask i overensstemmelse med de almindelige ansættelsesretlige regler. Eksempel En lønmodtager melder sig syg inden en planlagt ferie på 2 uger. Lønmodtageren raskmelder sig efter 1 uge, og ønsker at holde den 2. uge i forlængelse af sin raskmelding. Lønmodtageren har herefter ret til at holde endnu 1 uges ferie på et senere tidspunkt. Hvis lønmodtageren vil holde hele den planlagte ferie i forlængelse af raskmeldingen, skal dette aftales med arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan fastsætte ny ferie, hvis lønmodtageren vælger ikke at holde ferie, men i stedet vælger at stille sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren. Her gælder de almindelige regler for fastsættelse af ferie. Arbejdsgiveren kan dog fastsætte hovedferien med et kortere varsel end 3 måneder, hvis et varsel på 3 måneder for hovedferien vil betyde, at lønmodtageren ikke kan holde hovedferien i ferieperioden. Dette følger af bestemmelsens stk. 2. Eksempel En lønmodtager har planlagt at holde 3 ugers hovedferie fra den 1. august. Lønmodtageren bliver syg, inden ferien starter. Lønmodtageren bliver rask den 10. august og ønsker ikke at holde resten af ferien i forlængelse af sin sygdom. Arbejdsgiveren kan i umiddelbar forlængelse af lønmodtagerens raskmelding varsle hele hovedferien holdt inden den 30. september, selvom varslet er mindre end 3 måneder. Til 13, stk. 1

4 Der er tale om en feriehindring, hvis en lønmodtager deltager i en lovlig strejke eller lockout på tidspunktet for den planlagte feries begyndelse. Dette følger af 17, stk. 1, nr. 10. Til 13, stk. 2 Arbejdsgiveren skal fastsætte et nyt tidspunkt for ferien, når en konflikt er ophørt, hvis en lønmodtager ikke har kunnet holde den planlagte ferie på grund af konflikten. Arbejdsgiveren skal fastsætte den nye ferie efter lovens almindelige regler. Det er hele den sammenhængende ferie, der annulleres, og som skal fastsættes på ny. Det gælder, uanset om konflikten kun har varet fx en uge af den planlagte ferie. Til 13, stk. 3 Det kan være vanskeligt at fastsætte ny hovedferie efter stk. 1 og 2, hvis en strejke eller lockout ligger i ferieperioden. Det vil være en konkret vurdering, om konflikten giver sådanne problemer, at det er nødvendigt at tillade, at arbejdsgiveren kan varsle hovedferien holdt uden for ferieperioden. Hovedferien vil kunne lægges indtil ferieårets udløb, hvis betingelserne for en tilladelse i øvrigt er opfyldt. En tilladelse vil, afhængig af de konkrete forhold, kunne gives på nærmere angivne vilkår. Det afgørende for bestemmelsens anvendelse er, om konflikten ligger i ferieperioden. Det er uden betydning, om den er påbegyndt eller slutter uden for ferieperioden. En tilladelse kan være begrundet i samfundsmæssige hensyn. Det kan fx være, at udrykningskørsel ikke kan gennemføres i forsvarligt eller lovligt omfang, hvis ny hovedferie skal fastsættes før den 30. september for samtlige de lønmodtagere, der ikke kunne påbegynde planlagt ferie på grund af konflikten eller på grund af deltagelse i nødberedskab under konflikten. En tilladelse vil også kunne komme på tale, hvis driftsmæssige eller økonomiske hensyn taler derfor. Det kan fx være tilfældet, hvor konflikten og dermed placering af ny hovedferie i ferieperioden medfører, at planlagt kontraktmæssigt arbejde ikke kan udføres til tiden. En tilladelse vil desuden kunne komme på tale, hvis en konflikt strækker sig over en længere periode, da en længerevarende konflikt kan give større planlægningsvanskeligheder end en kortvarig. På samme måde kan planlægningsvanskelighederne stige, jo længere henne i ferieperioden konflikten ligger. En tilladelse vil kunne gives til et eller flere faglige områder eller til enkeltvirksomheder, afhængig af hvem konflikten rammer. Til 13, stk. 4 Tilladelsen til deling af hovedferien kan gives således, at begge perioder kan ligge i eller uden for ferieperioden, eller således at den længste del ligger i ferieperioden og den korteste udenfor eller omvendt. Til kapitel 5 Feriekort Information ved udsendelse af feriekort Til 14

5 Reglen skal sikre, at lønmodtageren har kendskab til muligheden for at få udbetalt feriepenge efter lovens kapital 5 a. Arbejdsgiveren eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, kan fx informere lønmodtageren om muligheden for udbetaling på et feriekort eller i et brev. Attestation af feriekort fra en privat feriekortordning, jf. lovens 31 Til 15 Bestemmelsen omfatter lønmodtagere med et feriekort fra feriekortordninger, som er baseret på en kollektiv overenskomst, jf. 31, stk. 1, i loven. Modtager en lønmodtager en ydelse fra en a- kasse på ferietidspunktet, skal feriekortet attesteres af en arbejdsløshedskasse. Hvis lønmodtageren på ferietidspunktet modtager en ydelse fra kommunen, skal kommunen attestere feriekortet. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at feriekortordningerne fortsat kan forlange attestation fra en arbejdsgiver. Kravet om attestation fra enten kommunen eller a-kassen kan fraviges ved en kollektiv overenskomst, hvis der inden for den pågældende feriekortordning på betryggende vis er skabt sikkerhed for, at lønmodtageren ikke samtidig modtager offentlige ydelser i ferieperioden. Dette kan fx ske ved etablering af et system, der elektronisk kan videregive oplysninger til arbejdsløshedskasser og kommunale og statslige myndigheder om optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelsen af ferie samt udbetalinger af feriepenge. Til Kapitel 6 Udbetaling af feriepenge uden at ferien holdes En lønmodtager, der forlader arbejdsmarkedet Til 16, stk. 1 En lønmodtager skal dokumentere, at arbejdsmarkedet er forladt, før lønmodtageren har ret til at få feriepengene udbetalt efter lovens 30, stk. 1, nr. 1. Dokumentation kan være i form af en afgørelse om tilkendelse af alders- eller førtidspension, eller en udbetalings- eller reguleringsmeddelelse, jf. 16, stk. 1, nr. 1 og 2. Dokumentation kan også være en meddelelse fra et pensionsselskab, som udbetaler alderspension, oprettet som led i et ansættelsesforhold eller lignende, jf. 16, stk. 1, nr. 3. Personer, som går på efterløn eller fleksydelse, anses som udgangspunkt ikke for at have forladt arbejdsmarkedet. Får en efterlønsmodtager eller en fleksydelsesmodtager samtidig udbetalt en pension, jf. 16, stk. 1, nr. 3, og er vedkommende ikke i arbejde, anses arbejdsmarkedet dog for forladt. Personer, som er tilkendt revalideringsydelse eller delpension, anses ikke for at have forladt arbejdsmarkedet. Det gælder også personer, som er i fleksjob eller skånejob. Til 16, stk. 2 Feriepenge udbetales ved fratræden, når der er fremlagt skriftlig dokumentation for, at pågældende har afmeldt sig det Centrale Personregister (CPR). Dokumentation kan fås ved det kommunale folkeregister.

6 For så vidt angår grænsegængere bemærkes, at en grænsegænger er en person, som bor i ét land, og som arbejder i et andet land. En person, som bor i Danmark, og som arbejder i fx Sverige, er som hovedregel ikke omfattet af den danske ferielov. En lønmodtager, der bor i fx Sverige og arbejder i Danmark, vil som hovedregel være omfattet af den danske ferielov. Her består tilknytningen til det danske arbejdsmarked alene i arbejdet og de dertil knyttede forhold, fx medlemskab af en dansk a-kasse. Der vil ikke være en registrering i Det Centrale Personregister. I den situation skal feriepengene udbetales, når det er dokumenteret, at ansættelsen er bragt til ophør, og det er gjort sandsynligt, at der ikke i øvrigt er nogen tilknytning til det danske arbejdsmarked. Dokumentation kan fx bestå i en erklæring fra den tidligere danske arbejdsgiver om arbejdsophør eller bevis for optagelse i en udenlandsk a-kasse mv. Personer, som flytter til Færøerne eller Grønland, kan få udbetalt feriegodtgørelse, når de opgiver deres beskæftigelse og bopæl i Danmark. Dokumentation herfor kan fx bestå i bevis for tilmelding til folkeregistret på Færøerne eller i Grønland. Det er muligt at opholde sig i Danmark uden at tage egentlig bopæl og uden tilmelding til Det Centrale Personregister. En sådan person har ret til udbetaling af feriepenge fra en arbejdsgiver, når det er dokumenteret, at et arbejdsforhold er bragt til ophør. Det kan fx ske ved en udløbet arbejdskontrakt om en begrænset ansættelsesperiode. Til 16, stk. 3 Bestemmelsen fastslår, at en arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer en feriekortordning efter lovens 31, vil hæfte for feriepenge, som er udbetalt med urette til lønmodtageren, hvis den, der udbetaler feriepengene ved eller burde vide, at lønmodtageren ikke opfylder betingelserne efter stk. 1 og 2. Det betyder, at den, der skal udbetale feriepengene, ikke kan udbetale beløbet, hvis lønmodtageren eksempelvis ikke fremlægger dokumentation, men blot mundtligt erklærer at have forladt arbejdsmarkedet af en af de i bestemmelsen nævnte årsager. Tilsvarende kan feriepengene ikke udbetales, hvis den, der skal udbetale feriepengene, enten ved eller burde vide, at lønmodtagerens dokumentation ikke er fyldestgørende eller ligefrem ukorrekt. Arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, skal derimod ikke nærmere undersøge de oplysninger, som fremgår af dokumentationen. Hvis feriepengene er udbetalt med urette, skal arbejdsgiveren m.v. indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond. En arbejdsgiver m.v., som har indbetalt feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond efter stk. 3, vil efter omstændighederne kunne få beløbet tilbagebetalt fra lønmodtageren efter de almindelige erstatningsretlige regler. En lønmodtager, der er forhindret i at holde ferie Til 17, stk. 1 Arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, kan enten udbetale feriepenge ved ferieperiodens udløb den 30. september eller ved ferieårets udløb den 30. april, hvis en lønmodtager har haft en feriehindring, som fremgår af bestemmelsens stk. 1. En lønmodtager kan i stedet for at få feriepengene udbetalt aftale med arbejdsgiveren, at ferien overføres til næste ferieår, hvis lønmodtageren er omfattet af en kollektiv overenskomst, der giver mulighed for det, jf. lovens 40. En lønmodtager kan dog ensidigt overføre ferien til næste ferieår,

7 hvis lønmodtageren ikke kan afholde erstatningsferie inden ferieårets udløb på grund af sygdom, jf. lovens 13, stk. 5. Det gælder, uanset om lønmodtageren er omfattet af en kollektiv overenskomst. Bemærkninger til de enkelte feriehindringer Til nr. 1 Det afgørende er, om lønmodtageren er syg i forhold til sit konkrete arbejde, og ikke om lønmodtageren generelt kan arbejde. En bestemt sygdom kan derfor være en feriehindring i forhold til én slags arbejde men ikke en feriehindring i forhold til en anden slags arbejde. En pianist med en brækket finger vil fx have en feriehindring efter nr. 1, hvorimod en billetsælger med samme skade ikke vil have en feriehindring. Det er alene lønmodtagerens egen sygdom, der kan begrunde udbetaling efter denne regel og ikke fx lønmodtagerens børns sygdom. Børns sygdom vil efter omstændighederne kunne være en feriehindring efter 17, stk. 1 nr. 15 eller 16. Til nr. 2 og 3 Barsel og adoption som en feriehindring er beskrevet i vejledning nr af 26. juni 2007 om information om barsel og ferie. Se også vejledningen til 17, stk. 2. Til nr. 4 Det afgørende er, at lønmodtageren opholder sig i udlandet og er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at lønmodtageren holder ferien, hvis ansættelsesforholdet tillader det. Hvis en lønmodtager alene opholder sig i udlandet uden at arbejde, kan ferien holdes på sædvanlig vis. I de situationer, hvor en person er udstationeret af en dansk arbejdsgiver, og hvor ferieloven gælder i kraft af udstationeringsreglerne eller ved aftale, kan den pågældendes arbejde i udlandet ikke anses som en feriehindring. Lønmodtagere, som er omfattet af den danske ferielov, men som har ophold i udlandet i forbindelse med fx tjenesterejser, har ikke en feriehindring. Tilsvarende gælder grænsegængere, som arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Til nr. 5 Hvis den selvstændige ved siden af sin virksomhed er beskæftiget som lønmodtager, skal vedkommende holde ferie fra sit lønmodtagerarbejde. Til nr. 6 Arbejde i hjemmet dækker over den situation, hvor personen hverken er lønmodtager, selvstændig eller modtager af offentlige ydelser. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at lønmodtageren i stedet holder sin ferie. Til nr. 7 Der skal være tale om en person, som ved valg eller udnævnelse mister sin status som lønmodtager. Der kan ud over de nævnte politiske hverv være tale om tillidshverv som formand,

8 kasserer eller lignende i faglige organisationer samt borgerligt ombud. Det er en betingelse, at der er tale om et hverv, som træder i stedet for en beskæftigelse på fuld sædvanlig tid. Hvis den udnævnte eller valgte har lønmodtagerarbejde ved siden af, skal vedkommende holde ferie derfra. Til nr. 8 Feriehindringen vedrører afsoning af straf, varetægtsfængsling under behandlingen af en straffesag, samt anden frihedsberøvelse under Kriminalforsorgen. Tilsvarende udenlandsk frihedsberøvelse er også omfattet. Til nr. 9 Feriehindringen vedrører personer, der anbringes på en psykiatrisk afdeling efter reglerne i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. En person, der frivilligt er indlagt på en psykiatrisk institution, vil ikke være omfattet af denne feriehindring, men derimod af nr. 1. Til nr. 10 Det er kun lovlige konflikter, som er en feriehindring. Det er derfor alene konflikter i forbindelse med indgåelse eller fornyelse af overenskomster og sympatikonflikter i forbindelse hermed, der er omfattet. Udbetaling af feriepenge efter stk. 3 eller 4 må tidligst ske, når konflikten er afsluttet. Eksempel En virksomhed er omfattet af en lovlig konflikt fra den 10. juli og indtil den 1. december. En lønmodtager kan efter 17, stk. 3, få udbetalt feriepengene for hovedferien, hvis lønmodtageren har en feriehindring op til ferieperiodens udløb den 30. september. På grund af konfliktens varighed kan feriepengene imidlertid ikke udbetales før den 1. december. Til nr Forsvarsministeriet har videredelegeret kompetencen, jf. lovens 3, stk. 3, vedrørende feriehindringer til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Styrelsen har på den baggrund fastsat reglerne i 17, stk. 1, nr Feriehindringen i nr. 12 vedrører kvinder ansat på kontrakt på værnepligtslignende vilkår. Feriehindringen i nr. 13 drejer sig om udsendelse til fx transportopgaver, FN-observatører og hjælpehold til diverse naturkatastrofer. Fælles for alle er, at de enkelte aktiviteter kun kan iværksættes på mandat fra Folketinget. Feriehindringen er først til stede, hvor udsendelsen konkret iværksættes. Til nr. 14 Tvisten skal vedrøre lønmodtagerens ret til feriepenge eller størrelsen deraf. Hvis kravet er rejst så sent, at lønmodtageren ikke kan nå at holde ferien inden ferieperiodens eller ferieårets udløb, selv om arbejdsgiveren imødekommer kravet, er der ikke tale om en feriehindring. Eksempel 1

9 En lønmodtager klager den 30. april inden ferieårets udløb til sin arbejdsgiver over ikke at have fået feriepenge. Lønmodtageren har ikke en feriehindring, fordi kravet er rejst så sent, at ferien ikke kan holdes inden ferieårets udløb. Eksempel 2 En lønmodtager klager den 2. februar til sin arbejdsgiver over ikke at have fået feriepenge. Arbejdsgiveren efterkommer først kravet den 1. maj eller senere. Lønmodtageren har her en feriehindring, fordi kravet er rejst så tidligt, at ferien kunne være holdt inden ferieårets udløb, hvis arbejdsgiveren havde efterkommet kravet med det samme. Til nr. 15 Bestemmelsen omfatter efter sit formål ikke alene pasning af syge og døende, men også handicappede. Kommunens tilkendelse af en ydelse efter serviceloven er afgørende for anvendelsen af bestemmelsen. Det er den, der får tilkendt ydelsen, som kan være omfattet af feriehindringen. Hvis en person, der har fået tilskud til at ansætte en hjælper, ansætter sin ægtefælle, vil ægtefællen ikke kunne påberåbe sig en feriehindring efter nr. 15, da pågældende kunne have ansat en hvilken som helst anden end ægtefællen. Der er her tale om et regulært ansættelsesforhold. Der skal være tale om en kortere tidsbegrænset periode. En lønmodtager som fx får tabt arbejdsfortjeneste til pasning af sygt barn nogle timer om ugen igennem en årrække har derimod ikke en feriehindring. Til nr. 16 Det er en betingelse, at lønmodtageren er helt eller delvist fritaget fra sin arbejdsforpligtelse over for arbejdsgiveren i orlovsperioden. Til 17 stk. 2 Ifølge lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel er det muligt at afvikle barselorlov eller orlov til adoption samtidig med, at lønmodtageren genoptager arbejdet på nedsat tid. Hvis arbejdet er genoptaget på en sådan måde, at lønmodtageren arbejder i hele dage, kan øvrige feriedage holdes på de dage. Hvis arbejdet er genoptaget på nedsat tid på en sådan måde, at der holdes barselorlov hver dag, kan øvrige feriedage ikke holdes. Lønmodtageren er således forhindret i at holde sin ferie. Hovedferien kan ikke holdes, da det ikke er muligt at holde 3 ugers sammenhængende ferie, uanset hvordan arbejdet er genoptaget. Lønmodtageren er således forhindret i at holde sin ferie. Barsel og adoption som en feriehindring er i øvrigt beskrevet i vejledning nr af 26. juni 2007 om information om barsel og ferie. Til 17, stk. 3 Feriepenge svarende til 3 ugers ferie kan udbetales efter ferieperiodens udløb den 30. september, hvis en lønmodtager ikke har haft mulighed for at holde ferie 3 uger i sammenhæng på grund af en feriehindring op til ferieperiodens udløb. Eksempel 1

10 En lønmodtager er sygemeldt frem til den 20. september og har derfor ikke mulighed for at holde 3 ugers hovedferie i sammenhæng inden den 30. september. Feriepenge svarende til 3 ugers ferie kan udbetales efter den 30. september, hvis lønmodtageren ikke ønsker at holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret. Eksempel 2 En lønmodtager er sygemeldt frem til den 3. september. Feriepengene for hovedferien kan ikke udbetales til lønmodtageren som følge af feriehindringen, da lønmodtageren stadig kan nå at holde 3 ugers ferie i sammenhæng inden den 30. september. Til stk. 4 Feriepengene kan som hovedregel først udbetales ved ferieårets udløb, jf. dog stk. 3, når det er endeligt konstateret, at en lønmodtager ikke har kunnet holde ferien. Det er alene de feriedage, der ikke er plads til at holde umiddelbart op til ferieårets udløb, der kan ske udbetaling for. Eksempel 1 Hvis en lønmodtager raskmelder sig og møder på arbejde tirsdag den 27. april, og lønmodtageren har 10 øvrige feriedage tilbage, kan lønmodtageren alene få udbetalt feriepenge svarende til 6 dage. Det skyldes, at lønmodtageren kan holde de sidste 4 dage inden ferieårets udløb. Eksempel 2 Hvis en lønmodtager ikke har holdt sin hovedferie og bliver syg tirsdag den 20. april, så kan lønmodtageren få udbetalt feriepenge svarende til 9 dage. Det skyldes, at hvis lønmodtageren ikke var blevet syg, ville pågældende have haft krav på at holde så meget ferie som muligt, uanset at der ikke var plads til 3 ugers sammenhængende ferie. Til stk. 5 Den, der skal udbetale feriepengene, kan vælge at udbetale dem til lønmodtageren enten før ferieperiodens udløb eller før ferieårets udløb. Lønmodtageren skal i så fald erklære, at feriehindringen varer perioden ud. Til stk. 6 Bestemmelsen betyder, at den, der skal udbetale feriepengene ikke kan udbetale feriepengene, hvis lønmodtageren har været forhindret i at holde ferien af andre grunde end de i stk. 1 nævnte, fx travlhed på arbejdet. Det kan også være den situation, at arbejdsgiveren udbetaler feriepenge for flere dage end de dage, hvor lønmodtageren har haft en feriehindring. Omvendt betyder bestemmelsen også, at den, der skal udbetale beløbet, ikke er forpligtet til nærmere at undersøge de faktiske forhold. Til kapitel 7 Automatisk udbetaling af uhævede feriepenge efter ferieårets udløb Til 18

11 En rimelig grund til at undlade at udbetale feriepengene kan være, at lønmodtageren er udrejst og ikke har opgivet et kontonummer eller en adresse, selvom arbejdsgiveren har bedt om det. Pengemangel er ikke en rimelig grund til at undlade udbetaling. Til kapitel 8 Udbetaling af uhævede feriepenge efter ansøgning Til 21 Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings blanket om udbetaling af uhævede feriepenge (FE1) med tilhørende vejledning findes i perioden 1. maj til 30. september efter ferieårets udløb på Den, der skal udbetale feriepengene, kan selv udfærdige en blanket, som eksempelvis tilgodeser den enkelte virksomheds særlige behov. Blanketten skal som minimum indeholde de samme oplysninger som styrelsens blanket. Opgørelse af optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed Til 23 Hver ansættelsesperiode kan højst tælle med én gang i opgørelsen af de 9½ måneds beskæftigelse, hvis lønmodtageren har haft flere ansættelsesforhold samtidig. Eksempel En lønmodtager har to ansættelsesforhold i et optjeningsår. Ansættelsesforhold A løber fra den 1. februar til den 30. september (8 måneder). Ansættelsesforhold B løber fra den 1. september til den 31. december (4 måneder). Ansættelsesperioderne udgør sammenlagt 12 måneder. September måned kan dog kun tælles med én gang, da lønmodtageren har været ansat i begge ansættelsesforhold i denne måned. Lønmodtageren kan derfor højst medregne 11 måneders ansættelse, da lønmodtageren kun har haft beskæftigelse fra den 1. februar til den 31. december i optjeningsåret. Lønmodtageren kan få udbetalt feriepenge for optjent ferie, der vedrører beskæftigelse udover 9½ måneds samlet beskæftigelse, dvs. for 1½ måned. Ansvar Til 24 Bestemmelsen betyder, at den, der skal udbetale feriepengene, ikke kan afregne uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. lovens 36, stk. 1 og 2, efter ferieårets udløb for derved at undgå selv at skulle administrere udbetaling af feriepenge efter 34 b. Til 25 Bestemmelsen betyder, at arbejdsgiveren, FerieKonto, eller den, der i medfør af 31 administrerer en feriekortordning, skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond efter

12 lovens 37, stk. 2, hvis de ved eller burde vide, at lønmodtageren har fået udbetalt feriepenge i strid med reglerne. Arbejdsgiveren m.v. skal imidlertid ikke kontrollere rigtigheden af lønmodtagerens oplysninger. Eksempel 1 En lønmodtager har på blanketten oplyst at have modtaget offentlige ydelser, som nævnt i lovens 34 b, stk. 3, i ferieåret for flere dage end lønmodtageren har dage med uhævede feriepenge. Arbejdsgiveren udbetaler alligevel feriepengene til lønmodtageren. Arbejdsgiveren skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond, fordi feriepengene er udbetalt med urette. Eksempel 2 En lønmodtager undlader at udfylde en rubrik på blanketten om uhævede feriepenge. Arbejdsgiveren udbetaler alligevel feriepengene, selv om arbejdsgiveren ved, at der mangler oplysninger. Arbejdsgiveren skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvis feriepengene er udbetalt med urette. Eksempel 3 En lønmodtager har oplyst, at denne ikke har modtaget offentlige ydelser i ferieåret. Arbejdsgiveren udbetaler feriepengene. Det viser sig efterfølgende, at lønmodtageren har modtaget offentlige ydelser. Lønmodtageren skal indbetale feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond, da lønmodtageren har afgivet urigtige oplysninger på blanketten. En arbejdsgiver m.v. vil efter omstændighederne kunne få beløbet tilbagebetalt fra lønmodtageren efter de almindelige erstatningsretlige regler. Til kapitel 9 Indhentning af oplysninger og opbevaring af dokumentation Til 27, stk. 3 Bestemmelsen har betydning i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, først efter den 30. september efter ferieårets udløb får besked fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om, hvor mange dage, der højst kan udbetales feriepenge for efter lovens 34 b, stk. 3, jf. stk. 1 eller 2, og hvor beløbet allerede er afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål, jf. lovens 36, stk. 1 og 2. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering træffer afgørelse om udbetaling fra fonden. Straffebestemmelser Til 29 Arbejdsgivere, lønmodtagere og disses organisationer og private feriefonde, jf. lovens 36, stk. 2, kan straffes med bøde. Bøde kan komme på tale i tilfælde, hvor Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering eller FerieKonto har anmodet om oplysninger til brug for udøvelse af deres myndighed, jf. lovens 43, og hvor denne anmodning ikke efterleves. Det vil være en konkret vurdering om manglende videregivelse af oplysninger, som Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har anmodet om, skal medføre politianmeldelse.

13 Manglende videregivelse af oplysninger kan også blot medføre, at Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering træffer afgørelse på det foreliggende grundlag evt. til skade for den pågældende. En arbejdsgiver eller den, der i medfør af lovens 31 administrerer en feriekortordning, der ikke opbevarer eller videresender blanketter, der har dannet grundlag for udbetaling af feriepenge efter lovens kapitel 5 a, jf. 36, kan straffes med bøde. Denne vejledning erstatter kapitel 1-4 og kapitel i vejledning nr. 127 af 14. december 2004 med senere ændringer.

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Page 1 of 9 LBK nr 407 af 28/05/2004 Gældende (Ferieloven) Offentliggørelsesdato: 11-06-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1420 af 22/12/2004 LOV nr 428 af 06/06/2005

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 1. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 22. februar 2013. Nr. 202. Lovtidende A 2013 Udgivet den 1. marts 2013 22. februar 2013. Nr. 202. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011, med de ændringer,

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie1)

Bekendtgørelse af lov om ferie1) Bekendtgørelse af lov om ferie1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af 6.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 1177 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/10073 Senere

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 8 af 13. oktober 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (Alm. del). Spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Kapitel 1. Lovens område

Kapitel 1. Lovens område Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie Kapitel 1. Lovens område 1. Alle lønmodtagere i privat eller offentlig tjeneste har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie efter reglerne

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse under ferie

Pjece om ledighedsydelse under ferie Pjece om ledighedsydelse under ferie Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Version 2.0 - august 2014 Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82

Læs mere

Forslag. Lov om ferie 1)

Forslag. Lov om ferie 1) 2017/1 LSF 116 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/16523 Fremsat

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Program Optjening af ferie under sygdom og barsel Sygdom som feriehindring Mulighed for at holde ferie trods sygdom

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere