Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav."

Transkript

1 Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med til lægen, da lægen skal bruge dem. Navn: Adresse: CPR-nr.: - Postnr./By: Telefonnummer Spørgsmål om din sygdom Hvilken sygdom har du? Hospital og afdeling, hvor du har været behandlet: Navnet på din egen læge: Er du med i en anden arbejdsmarkedspensionsordning? Ja Nej (Hvis du er kommet med i en anden pensionsordning, efter at indbetalingerne fra din arbejdsgiver til PensionDanmark er stoppet, skal du svare ja.) Samtykke til at indhente og give helbredsoplysninger videre Jeg giver hermed samtykke til, at PensionDanmark må indhente, anvende og videregive de oplysninger om mig, som PensionDanmark finder nødvendige for at kunne vurdere mit krav om udbetaling De, som PensionDanmark indhenter oplysninger fra, kan videregive de oplysninger, som PensionDanmark har anmodet om. Hvem kan der indhentes oplysninger fra/videregives oplysninger til? Sygehuse, læger og andre autoriserede sundhedspersoner Offentlige myndigheder, fx kommuner, politi og Arbejdsskadestyrelsen Forsikringsselskaber, pensionskasser og Patientforsikringen Følgende eksterne samarbejdspartnere, som udfører opgaver for PensionDanmark i forbindelse med stillingtagen til mit krav om udbetaling: ATP, ATP Pensionsservice, Landspatientregistret, Forenede Gruppeliv og eventuelt relevant patientforening, fx Kræftens Bekæmpelse, HjerneSagen m.fl. Min arbejdsgiver (kun udveksling af visse oplysninger) Hvilke oplysninger kan udveksles? Helbredsoplysninger, herunder sygdomsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet, Oplysninger om sociale, økonomiske og andre forhold Til min arbejdsgiver: Navn, CPR-nr., og at der er tale om en forsikringssag Fra min arbejdsgiver: Arbejdstid, sygefravær, løn og særlige arbejdsforhold Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Tidsbegrænsning, underretning mv. Samtykket gælder for et år. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke. Jeg får besked hver gang PensionDanmark indhenter oplysninger. Jeg bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives, og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra. Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er i overensstemmelse med sandheden. Dato: Underskrift: Hvis du er ude af stand til at underskrive, skal det oplyses, hvem der har udfyldt skemaet, og hvilken relation personen har til dig. Udfyldt af: Navn: Relation til ansøger: Sendes til PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø 1

2 Oplysninger fra den behandlende læge eller sygehuset Til den behandlende læge: For at sikre, at vores medlem får en hurtig og korrekt behandling af sin ansøgning, er det vigtigt, at vi får alle relevante informationer om medlemmets sygdom. Vi beder derfor om at oplysningerne bliver uddybet bedst muligt, og sendt til os med kopi af relevante journaludskrifter hurtigst muligt. Patientens navn: Patientens CPRnr.: Udbetaling af engangsbeløbet forudsætter, at sygdommen bl.a. er nævnt i vedlagte bilag. Diagnosen på dansk og latin: WHO kode Hvilken dato opstod symptomerne på diagnosen? Hvilken dato blev diagnosen stillet? Evt. tidligere diagnose på samme eller beslægtet sygdom Lægens dokumentation Er betingelserne for ovennævnte diagnose jf. vedlagte bilag opfyldt?: Ja Nej Hvis ikke oplys årsagen: Undertegnede læge erklærer herved, at oplysningerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Lægens stempel (Navn, adresse, CVR-nr. eller CPR-nr.) Lægens underskrift Vedlæg venligst regning og bankoplysninger, så vi kan betale honoraret. Sendes til PensionDanmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø 2

3 Bilag: Sygdomsdefinitioner pr. 1. januar 2014 Diagnoserne, der er omfattet af forsikringen ved visse kritiske sygdomme, jf. 15, stk. 3 i forsikringsbetingelserne for pensionsordninger i PensionDanmark, skal opfylde sygdomsdefinitionen for den enkelte diagnose, som fremgår af dette bilag. Diagnosegruppe 1: Ondartet kræft En ondartet (malign) tumor, der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved evne til recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes lymfoner, leukæmi, kronisk lymfatisk leukæmi dog kun alvorlige behandlingskrævende tilstande i stadium III og IV (high risk/stadie B og C), og Hodgkins sygdom (stadium II-IV). Tillige omfattes følgende sygdomme, hvis de er behandlingskrævende med kemoterapi, strålebehandling eller designerdrugs: Akut leukæmi (ALL og AML) Kronisk myeloid leukæmi (CML) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Maligne lymfoner, herunder Hodgkins lymfon Myelomatose (knoglemarvskræft) Kroniske myeloproliferative neoplasier Højrisiko MDS CMML type 2 Desuden omfattes malignt melanom (modermærkekræft) og alle hæmatologiske sygdomme, der som et led i behandlingen kræver transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knogletransplantation). Endelig omfattes knoglemarvstransplantation. Undtaget fra dækning er alle former for hudkræft, herunder Kaposi s sarkom. Endvidere undtager dækningen klinisk lokaliseret stadier af prostatakræft, hvor Gleason score er under 6, og som ikke medfører kurativt intenderet behandling, herunder operation med fjernelse af prostatakirtlen eller strålebehandling. Endelig undtages alle svulster, der ved den mikroskopiske (histologiske) undersøgelse beskrives som præmaligne (forstadier til kræft), såsom celleforandringer i livmoderhalsen (Cervical Intraepithelial Neoplasi (CIN), alle stadier), carcinoma in situ og godartede blærepapillomer samt svulster opstået som følge af infektion med humant immundefekt virus. Diagnosen skal være baseret på histologisk eller cytologisk undersøgelse af fjernet svulst eller biopsi heraf foretaget af speciallæge i vævs- og celleundersøgelse (patologisk anatomi). Kræftformerne og knoglemarvstransplantation dækket under diagnosegruppe 1 er én diagnose. Det betyder, at der ikke kan ske udbetaling mere end én gang, selvom medlemmet senere får diagnosticeret andre kræftformer eller får foretaget en knoglemarvstransplantation. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2000 eller senere; for de kræftformer, der medtages under dækningen pr. 1. januar 2014, samt knoglemarvstransplantation gælder, at diagnosen skal være stillet denne dato eller senere. Diagnosegruppe 2: Diagnosegruppen indeholder følgende diagnoser: 2a. Blodprop i hjertet Ved blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) forstås akut opstået henfald en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være baseret på følgende kriterier: 1 Stigning og/eller fald i hjertespecifikke biomarkører (fortrinsvis troponin) med mindst en værdi, der overstiger 99 percentilen af øvre referencegrænse og 2 Evidens for myokardieiskæmi med mindst et af følgende forhold 3

4 Symptomer på iskæmi (fx brystsmerter, dyspnø, akut hjerteinsufficiens, arytmier) EKG-forandringer tydende på akut iskæmi (nye ST-T ændringer eller ny venstresidig grenblok) Udvikling af patologisk Q takker i EKG'et Billeddannende diagnostisk evidens for nyt tab af viabelt myokardium Diagnosen skal være stillet af en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. 2b. Dilateret cardiomyopathi Desuden dækkes dilateret cardiomyopathi. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. 2c. Kranspulsåreforkalkning bypass-opererede tilfælde Angiografisk påvist forsnævring (>75 pct.) af mindst én kranspulsåre med samtidig tilstedeværende symptomer (angina pectoris) og objektive forandringer (arbejds-ekg / myokardie scintigrafi) foreneligt med nedsat blodforsyning til områder af venstre hjertekammermuskel. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2000 eller senere. Hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) i form af planlagt eller gennemført bypass operation omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene og/eller arterie grafts, udført hos personer med medicinsk intraktabel angina pectoris. Ved planlagt operation er det et krav, at forsikrede er accepteret på venteliste. Landspatientregistrets diagnosekoder kan også anvendes som dokumentation. 2d. Kranspulsåreforkalkning behandlet med ballonudvidelse Angiografisk påvist forsnævring (>75 pct.) af mindst én kranspulsåre med samtidig tilstedeværende symptomer (angina pectoris) foreneligt med nedsat blodforsyning til områder af venstre hjertekammermuskel. Hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning i form ballonudvidelse, som skal omfatte mindst én kranspulsåre. Behandlingen en skal være gennemført, før udbetaling kan ske. Landspatientregistrets diagnosekoder kan anvendes som dokumentation Diagnosegruppe 3: Diagnosegruppen indeholder følgende diagnoser: 3a. Hjerteklapkirurgi Åben hjertekirurgisk behandling af hjertesygdomme med indsættelse af kunstige, mekaniske eller biologiske hjerteklapproteser. Opstramning af eksisterende væv (plastikoperation) er ligeledes dækket. Ved planlagt operation er det et krav, at medlemmet er accepteret på venteliste. 3b. Betændelse i de venstresidige hjerteklapper Betændelse i de venstresidige hjerteklapper (mistralklap endocarditis og aortaklap endocarditis) skal være diagnosticeret ved karakteristiske kliniske symptomer (feber, embolier, petecchier, splinters, hjertemislyd). Diagnosen skal være verificeret ved minimum to bloddyrkninger, ekkokardiografi og planlagt antibiotika behandling af over fire ugers varighed. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2011 eller senere. Diagnosen skal være stillet af en kardiologisk afdeling eller infektionsmedicinsk afdeling. Diagnosegruppe 4: Sygdom i aorta En bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta til over 5 cm i diameter, en tillukning af aorta (aortaokklusion) eller en aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2008 eller senere. Aortaaneurisme eller aortadissektion skal være stillet ved ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, 4

5 CT/MR-scanning eller eventuelt ved aortagrafi. Aortaokklusion skal være diagnosticeret ud fra kliniske fund samt en aortagrafi eller MR-angiografi. Ved lokal udvidelse af aorta er det et krav, at medlemmet er opereret for tilstanden eller accepteret på venteliste til operation. Dækningen gælder også i tilfælde, hvor behandlingen ikke kan gennemføres af tekniske grunde. Landspatientregistrets diagnosekoder kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 5: Hjerneblødning og blodprop i hjernen (apopleksi) En beskadigelse af hjernen eller hjernestammen, der medfører objektive udfaldssymptomer fra nervesystemet af mere end 24 timers varighed, og som enten skyldes: en forsnævring eller tillukning af hjernens kar, eller en spontan eller traumatisk opstået blodansamling i eller uden på hjernen, som følge af en bristet pulsåre eller en misdannelse i hjernes kar. TCI tilfælde er ikke omfattet af dækningen. Diagnosen skal være stillet på en neuromedicinsk eller neurokirurgisk afdeling eller af en speciallæge i neuromedicin. Hjernebeskadigelsen skal være påvist ved en hjernescanning (CT/MR), og det billeddiagnostiske fund skal svare til udfaldssymptomerne fra nervesystemet. Tilfælde, hvor blodprop i hjernen ikke er påvist ved CT/MR-scanning, kan være omfattet af dækningen, hvis samtlige klassiske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er blivende neurologiske følger svarende til hjernebeskadigelsen (vurderet tidligst efter 3 måneder) i form af lammelser, føleforstyrrelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel reduktion. Diagnosegruppe 6: Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer På grund af en røntgenundersøgelse eller MR-undersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi) er medlemmet på venteliste til eller har fået udført operation eller behandling for sækformet udvidelse af hjernes pulsårer, som skal være diagnosticeret i forsikringstiden. Tilfælde, hvor behandlingen af tekniske årsager ikke kan gennemføres, er også dækket. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2000 eller senere. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 7: Visse godartede svulster (i hjerne og rygmarv) Godartede svulster i hjerne og rygmarv eller disse organers hinder, som er diagnosticeret i forsikringstiden, som er fjernet helt eller delvist ved operation, eller som ikke kan opereres på grund af risikoen derved. Landspatientregistrets diagnosekoder kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 8: Følger efter borreliainfektion (TBE) i nervesystemet efter flåtbid Ved følger efter borreliainfektion i nervesystemet efter flåtbid forstås længerevarende eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført vedvarende (perifere eller kranielle) neurologiske følger. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2008 eller senere. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, borreliaspecifikke antistofundersøgelser, CT/MR-scanning og klinik. De neurologiske følger skal have været til stede tre måneder eller mere og være vurderet og bekræftet af en neurologisk speciallæge. Det er normalt tidspunktet for flåtbid, der anvendes som symptomdebut for følgerne. 5

6 Diagnosegruppe 9: Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Ved følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse forstås vedvarende neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder, forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2008 eller senere. De neurologiske følger skal have været til stede i seks måneder eller mere, og diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller medicinsk afdeling ud fra: påvisning af mikrober i spinalvæsken (eller eventuelt i blod), eller en rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af betydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein, og eventuelt suppleret med CT/MR-scanning. Diagnosegruppe 10: Multipel sklerose dissemineret sklerose Demyaliserende lidelse i centralnervesystemet dokumenteret ved for denne lidelse typiske forandringer i MR-scanning af hjerne eller rygmarv evt. suppleret med undersøgelse af spinalvæske. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2000 eller senere. Diagnosen skal være stillet af speciallæge i neurologi og følge anbefalede Diagnostiske Kriterier for Multipel Sklerose fra Det Internationale Panel for Diagnostik af Multipel Sklerose. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 11: Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) Kronisk fremadskridende forhornscellesygdom. Diagnosen skal være underbygget af karakteristiske forandringer ved elektromyografi. Diagnosen skal være stillet af speciallæge i neurologi. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 12: Visse typer af muskelsvind Progressiv muskeldystrofi af typerne: Limp-Girdle Muskeldystrofi, Myasthenia gravis, Distal Muskelatrofi (Charcot-Marie-Tooth), Facio-scapulohumeral dystrofi eller Inklusionslegeme myositis. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2000 eller senere, dog 1. januar 2008 eller senere for de to sidstnævnte. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. Landspatientregistrets diagnosekoder kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 13: Parkinsons sygdom Parkinsons sygdom med tilstedeværelse af mindst to ud af tre hovedsymptomer: muskelrigiditet, tremor og hypo-/oligokinesier. Diagnosen skal være sikret enten ved receptor skintigrafi forenelig med mb. Parkinson eller ex juvan tibus, dvs. ved behandling med Parkinson medicin med klart bedrende effekt. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2005 eller senere. Undtaget fra dækningen er Parkinsons sygdom, der er fremkaldt af andre årsager, herunder tilfælde fremkaldt af anden medicin end førnævnte eller forgiftning Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af en speciallæge i neurologi. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation Diagnosegruppe 14: Diagnosegruppen indeholder følgende diagnoser: 14a. Kronisk nyresvigt Definition: Nyresvigt diagnosticeret i forsikringstiden i en sværhedsgrad så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i, at enten peritoneal- eller hæmodialyse iværksættes eller nyretransplantation. Ved planlagt operation er det er krav, at medlemmet er accepteret på venteliste. Landspatientregistrets diagnosekode kan også anvendes som dokumentation 6

7 14b. Nyre(r)transplantation Planlagt eller foretaget nyre(r)transplantation hos personer med nyresygdom, der har medført intraktabelt nyresvigt, og som er diagnosticeret i forsikringstiden, hvor medlemmet er modtager. Ved planlagt operation er det er krav, at medlemmet er accepteret på venteliste. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 15: Organtransplantationer (hjerte, lunge(r), lever, bugspytkirtel) Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge(r), lever eller bugspytkirtel hos personer med intraktabelt organsvigt diagnosticeret i forsikringstiden, hvor medlemmet er modtager. Ved planlagt operation er det er krav, at medlemmet er accepteret på venteliste. Diagnosegruppe 16: AIDS En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus type 1 (HIV-1). Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS og være stillet på infektionsmedicinsk afdeling. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 17: Blindhed Totalt permanent og irreversibelt tab af synsevnen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 18: Døvhed Totalt og irreversibelt tab af hørelsen på begge ører. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2000 eller senere. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosegruppe 19: Alzheimers sygdom Degenerativ sygdom i hjernen, kendetegnet ved fremadskridende hukommelsestab og intellektuel reduktion. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling og opfylde de internationalt anerkendte (NINCDS-ADRDA) kriterier for Alzheimer demens samt med tegn på progression af cerebral atrofi ved scanning. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosen skal være stillet den 1. januar 2014 eller senere. Diagnosegruppe 20: Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger 3. grads brandsår, forfrysninger eller ætsninger, der dækker mindst 20 pct. af kroppens overflade. Landspatientregistrets diagnosekode kan anvendes som dokumentation. Diagnosen skal være stillet på en brandsårsafdeling. Diagnosen skal være stillet den 1. januar 2014 eller senere. 7

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLD ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRINGER I ARBEJDSMARKEDSPENSIONEN... 4 KAPITEL

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014

Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Gældende fra 1. juli 2014 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen De almindelige forsikringsbetingelser

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME 49 Kr. pr. måned (i 2012) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 5. Forsikrede oplyses

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

Betingelser for Fleksion 01.01.2015. Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere

Betingelser for Fleksion 01.01.2015. Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere Betingelser for Fleksion 01.01.2015 Kunder optaget den 01.07.1999 eller senere 2 1. Aftaleforhold... 4 1.1. Arbejdsmarkedspensionsordninger i PenSam... 4 1.2. Pensionsordningens sammensætning... 4 1.3.

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-5, Oktober 2011 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for Business Danmark Forsikringsbetingelser 6596-5 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A

Helbredsforsikring. personforsikringer vilkår nr. 67-08A Helbredsforsikring personforsikringer vilkår nr. 67-08A Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. Gældende fra januar 2008 Helbredsforsikring 2008 1 Helbredsforsikring vilkår

Læs mere

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010

Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10a almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler. gældende fra januar 2010 Vilkår indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

Information vedr. vilkårstekster

Information vedr. vilkårstekster Information vedr. vilkårstekster 10. januar 2014 1 (24) Følgende vilkår er inkluderet: Generelle vilkår 2 1 Forsikringsaftalen 2 2 Sikredes pligter ved skade 2 3 Almindelig information 4 Forsikringsvilkår

Læs mere

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI

Helbredsforsikring. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Helbredsforsikring PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10BI Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra august 2010 vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af

Læs mere

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010

Helbredsforsikring. personforsikringer nr. 67-10BI. almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Helbredsforsikring personforsikringer nr. 67-10BI almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler gældende fra august 2010 Vilkår INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvem er dækket af forsikringen?...4

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2011 PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING... 4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE... 4 2. OPLYSNINGSPLIGT...

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER Januar 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT MP Side 1 2010 PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)... 4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE... 4 2. OPLYSNINGSPLIGT...

Læs mere

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Gruppemedlemmer 5 Forsikringsdækning 15 Risikobegrænsning 16 Udbetaling/begunstigede 16 Rådighedsforhold 17 Præmie

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Lifeline Excellent. Indhold. Sundhedsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser. Nr. 35201 03 010403

Lifeline Excellent. Indhold. Sundhedsforsikring. Almindelige forsikringsbetingelser. Nr. 35201 03 010403 Lifeline Excellent Sundhedsforsikring Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 35201 03 010403 De ord, der er markeret med *, er forklaret i ordlisten. Indhold 1. Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring

Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Forsikringsbetingelser for BetalingsSikring Policenr. 1700-001 Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for BetalingsSikring, som gælder i forbindelse med kort,

Læs mere